Opdringen zoutgrens Waterweg beperken metvaste diepten' Verontreiniging van de Westerschelde GEVAAR VOOR NOORDELIJKE DELTA ALLEEN ZÓ TE KEREN Geen andere lUeetsfations STAATSSECRETARIS ANTWOORDT OP ULTIMATUM STUDENTEN r: ABOP-MOTIE OVER HET BASISONDERWIJS Aanslag op station olieleiding Zambia Agnew op reis ISRAËL WIL LENING IMF heetmanm Pastoor in arrest na brand in 'waLzinnioentehuis Oud-president Johnson in interview: BOMBARDEMENT-STOP KOSTTE HUMPHREY PRESIDENTSCHAP MIDDELBURGS MUZIEKKORPS REFORMATIE DODENWEG Hogere premies ziekenfonds MAANDAG 29 DECEMBER 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Om de verder gaande verzittende invloed van de ree met het daaraan verbonden gevaar voor de toekomstige zoet- waterbekkens in het noordelijk deltagebied tegen te gaan ziet rijks waterstaat voor de toekomst maar één oplossing: voor de Nieuwe Waterweg een diepte vaststellen, die niet mag worden overselireden. OVER VIER VERSCHILLENDE TRAJECTEN lp grond van proefnemingen en bere- enlngen is daarvoor het volgende sehe- vastgesteld: Tussen Hoek van Holland en Vlaar- dingen niet dieper dan NAP - Tussen de Waalhaven en de Rot terdamse Willemsbrug NAP - 11 m Voor het overige riviergedeelte NAP - 8 m. is hierbij naar een compromis ge acht tussen de belangen van h6t Jieep vaart verkeer en die van de Ne- irlandse zoetwaterhuishouding. Land- i tuinbouw, waterleidingbedrijven en idustrie vragen in toenemende ii zoet water uit de ivieren. ond van een experimenteel verzil- ogsonderzoek is komen vaststaan dat afvoer van opperwater langs de ieuwe waterweg bij extreem lage ijnafvoer tot een minimum van onge ler 300 kubieke meter per seconde Iran hemen. Aangetoond is dat de verzil- nde invloed van het zeewater bij de- lage afvoer tot voorbij het split- gspunt van de wateren bij Dordrecht u doordringen, wanneer het rivierbed ji de Nieuwe Waterweg vergeleken »t de huidige toestand nog verdere rdieping zou ondergaan. De Oude sas, de Dordtse Kil en het Haring- etbekken zouden aldus met verzil- ag vanuit de Noord worden bedreigd. :n dergelijke ontwikkeling moet met! e ter beschikking staande middelen arden voorkomen', zo stelt rijkswa- rstaat vast in het juist verschenen immer van het driemaandelijkse be- cht deltawerken. I Andere methodes dan gelijk: de bergingsruimte ontbreekt. Onttrekking van water aan de rivier voor allerhande doeleinden beperken is evenmin mogelijk. De hoeveelheden zijn nodig voor bestrijding van de verzu iling op andere plaatsen langs de Noord zee en de Westerschelde. Blijft dus over: beperking van de diep- le van de vaargeulen in de Nieuwe Waterweg. Uit lodingskaarten is ge bleken dat de rivierbodem op veel plaatsen dieper ligt dan voor het scheepvaartverkeer van zee naar verschillende havens en wordt vereist. Maas en de Oude Maas meetstations, voor de registratie van de 2outconccr.- t ra tie in het water op verschillende diepten ingericht. Het :s namelijk van groot belang om over continu gere gistreerde gegevens wat betreft de zouttoestand te beschikken. De zout- verdeling op de Rotterdamse waterweg is gevoelig voor alle veranderingen, zo wel van natuurlijke aard (wind en ge tij) als van kunstmatige aard (ingre pen in de waterhuishouding). Alle "bij zonderheden weerspiegelen zich nu in de meetresultaten. Zo kunnen de ge meten zoutgehalten aanwijzingen ven over afwijkende waterbewegin als gevolg van winclinvloeden. Van groot oelang is ook om na te gaan wat er in de zouttoestand i de waterweg verandert wanneer 1970 het Haringvliet is afgesloten en daar met de spuisluizen zal wor den gemanipuleerd. omgekeerd Om ten oosten van Vlaardingen Nieuwe Waterweg op de vastgestelde diepten te brengen zijn grote hoeveel heden zand nodig. De ervaring moet leren of de boden bovendien nog moet worden afgedekt met stroombestendi; materiaal. I terweg kunnen j |j perwa I terwe; D'66-RAPPORT OVER EUROPA DEN HAAG (ANP) De subgroep .Europa' van de werkgroep buitenland D '66 heeft een rapport over de Eu ropese eenwording gepubliceerd, dat mede een voorstel tot wijziging van het partij-programma inhoudt. Na een mo tivering van een Europa-politiek vanuit Nederlandse gezichtshoek, geeft het voorstel twee interne en twee externe motieven tot integratie aan; deze dient in samenhang hiermee niet tot een re- K'° van °"S continent te worden he- stelde diepte voor de Nieuwe Wa- Per'{fc maar geheel Europa te omvat- Aoplossing voor ton, aldus het rapport. Drie feiten zijn daarbij centraal ge steld: de Duitse deling; de relatie met Rusland; en de verhouding tot Ame rika. De subgroep ziet de ontwikkelde visie als een lange termijn zaak, die echter ook voor de korte termijn poli tiek onontbeerlijk is als referentie-ka- der. In het eigenlijke wijzigingsvoorstel wor den drie eisen ten aanzien van de Eu ropese gemeenschappen geformuleerd, de inspraak van de burger staat daar bij centraal. Vervolgens komen drie punten aan de orde die de Westeuro - pese integratie in groter verband be treffen, de EEG wordt daarbij niet als een heilige koe gezien, aldus het rap port. Tenslotte formuleert de subgroep drie punten die op geheel Europa betrek king hebben. Met nadruk wordt ten overigens gesteld - will zeggen men.< eisten zij dat op korte termijn een en maatschappij, ten minste zo belang - wordt gemaakt aan de examendis-| t'i.jk is als de ,vorm', dus de politieke e volgens hen ten aanzien en economische integratie. "ia een er- Het rapport zal op het partijcongres van D '66 op 4 april 1970 worden be handeld. s voldoende mate I worden vergroot. iservoirs bouwen om grote hoeveelhe id zoet water op te slaan is niet mo- IBURG (ANP) De staatssecreta- i onderwijs en wetenschappen, H. Grosheide, heeft de mo-stu- van de Tilburgse lcatholieke gangen geantwoord op het ultima-! dat zij enkele weken geleden heb-1 ninatie de studenten," die zich d instituut bekwamen voor een mïd- lare acte-, in Nederland geldt. staatssecretaris zegt dat reeds ge- .Tie tijd overleg wordt gepleegd met middelbare acten examencommissies de overlegraad van de erkende mo- idingsinsbituten. Er wórdt gepoogd komen tot een harmonisatie van de neraltaiire en de niet universitairer onderwijs opleidingen en te- B tot verbetering van de examen- gramma's. atssecretaris Grosheide erkend dat 'm realisatie van één en ander helaas veel tijd vergt en op een aantal fctische moeilijkheden stuit. Hij deelt t dat in een serie vergaderingen met afzonderlijke examencommissies voor V diverse acten wordt nagegaan wel- »V 'verbeteringen en moderniseringen Vj liddellijk en welke op iets langere JÊ nijn zijn te verwezenlijken, Hij be- t zijn brief met de mededeling dat moedelijk in de loop van 1970 de mo ll^ ikheid zal worden geschapen de in- van een aantal middelbaar on- rijsexamens ingrijpend te wijzigen. AMSTERDAM (ANP) Aan het eind van haar drie daagse vergadering in ho tel Krasnapolsky in Amsterdam heeft de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel woensdagmiddag met slechts één stem tegen, een motie aangenomen, waarin wordt aangedrongen op een zo snel mogelijke voltooiing van de derde fase van de verlaging van de leerlin- genschaal. waarmee op 1 januari aan staande een begin wordt gemaakt. Niettemin mag "dit, zo menen de onder wijzers, niet als eindpunt wordt be schouwd. Ook na de invoering van de derde fase moet het beleid erop gericht blijven, dat steeds alle beschikbare on derwijzers ook inderdaad worden inge schakeld tot een aanvaardbare leerlin- gensehaal is bereikt. Daarnaast dienen adequate maatregelen te worden geno men om de incidentele vorming van te •rote klassen in verhouding tot de gel lende schaal te voorkomen. Voorts is men het erover eens gewor den, dat her- en bijscholing in het al gemeen een integrerend onderdeel van een loopbaan bij het onderwijs dient te worden. Teneinde een goede personeelsvoorzie ning in de toekomst te waarborgen moet voor het basisonderwijs eveneens een salansregeling tot stand komen, die gebaseerd is op salariëring naar leef tijd en bevoegdheid. DAR ES SALAAM (RTR) Sabo teurs hebben donderdagavond een pompstation opgeblazen aan de buis leiding, waardoor Zambia vanuit Tan zania van geraffineerde olie wordt voorzien. Het station slaat te Iringa, op 400 kilometer- ten zuidwesten van Dar es Alaam in Tanzania, waar de leiding begint. Het is een belangrijke installatie, omdat daar de inhoud van de leiding over een heuvel moet wor den gepompt. Volgens deskundigen zal het wel twee weken duren, voordat de leiding weer voor dertig procent kan worden ge bruikt. De volledige capacitiet zal pas weer over een maaind worden bereikt. Intussen proberen de oliemaatschappij en Zambia met behulp van tankauto's van de nodige olieprodukten te voor den, zoals aat ook vroeger gebeurde, otdai een jaar geleden ae buisleiding In gebruik werd genomen. ASW Nijmegen zegt 55 man ontslag aan NIJMEGEN (GPD) ASW-appara- tenfabriek in Nijmegen heeft woens dag aan 55 van de 761 man ontslag aangezegd. Het gewestelijk arbeidsbu reau is woensdagmiddag op de hoogte gesteld. Dit is woensdagmorgen door ae directie meegedeeld. De vakbonden en ondernemingsraad zijn ingelicht. De afvloeiingsregeling is re delijk tot goed te noemen. De reden tot ontslag is de verminderde omzet van geisers. Op een persconferentie maakte de di recteur bekend dat ASW, wil het in de toekomst rendabel blijven, zich niet alleen zal moeten bezighouden met de bouw van geisers, maar ook nieuwe produkten op de marlet zal moeten brengen. Dit zal al of niet in samen werking met andere bedrijven dienen te gebeuren. De ontslagen arbeiders kriigen een 100 procent loongarantie tot 2yi jaar het ontslag. Ontslagen werknemers van 60 jaar en ouder krijgen na de genoemde 2>/2 jaar -tol. de pensioengerechtigde leeftijd procent van hu-n salaris uitbetaald. De financiële positie van ASW wordt door de directie sterk geacht. Men be hoeft geen aanspraak te maken op bankkredieten. EUROPESE COMMISSIE VOORZIET OOK VOOR 1970 HOOGCONJUNCTUUR BRUSSEL (DPA) In haar maande lijkse rapport over de economische ont wikkeling in de gemeenschap zegt de Europese commissie te verwachten dat de hoogconjunctuur in de EEG-landea in 1970 zal aanhouden. Volgens de commissie zullen in de ko mende maanden maatregelen moeten worden genomen om d-e inflatie, die versterkt de kop opsteekt, te beteuge len. In juli had de commissie al ge waarschuwd voor de inflatietendens, maar de situatie is na die tijd alleen maar zorgwekkender geworden, door dat de prijzen niet alleen als gevolg van de krachtige vraag, maar m de meeste landen ook als gevolg van de stijging van het kostenpeil zijn omhoog- gegaan. De vraag neemt toe, terwijl van onbenutte capaoi-teilt steeds minder rest van de krapte op de arbeidsmarkt in enige landen groter is geworden dan ooit. Ook al is de frank gedevalueerd en de mark gerevalueerd primair doel moet blijven net afremmen van de binnen landse vraag. Volgens de commissie is de revoluatie van de mark alleen niet voldoende voor een afremming van de vraag. Bonn wordt dan ook geadviseerd de restrictieve politiek voort te zetten. De onderlinge handel van de lidstaten zal iin 1970 weer krachtig toenemen, maa-r niet zo krachtig als dit jaar, waarin de toeneming bijna eenderde ten opzichte van 1968 bedraagt. Het bruto nationale produkt zal volgens de commissie een reële toeneming van 4.5 procent te zien geven. (ADVERTENTIE) nsterdam gaat aan loneelverstoringen een einde maken STERDAM (ANP) In antwoord vragen van het raadslid mr H. F. irman betreffende de recente orde- Itoringen tijdens de opvoering van toneelstuk .Toiler' in de Stads lef luwbnrg in Amsterdam hebben bur- leester cn wethouders meegedeeld, zij in overleg met de directie van schouwburg en de Vereniging van crlandsc Toneelschappen niaatrege- zullen nemen om nieuwe ordever ingen zoveel mogelijk te voorko- n w van Amsterdam achten de or- srstoringen, waardoor op de optre- ie kunstenaars pressie worclt uït- ifend en het publiek wordt gedu id, ontoelaatbaar. Ofschoon zii van itng zijn, dat discussies over toneel, elbestel of het kunstleven van gro- faarde kunnen zijn, vinden zij dat ructieve acties zeker geen bijdrage nen tot het scheppen van de juiste osfeer voor vruchtbare gedachten- elingen of hervormingen. [SHINGTON (RTR) De Ameri- se vice-president, Spiro Agnew, ïi (veede kerstdag uit Washington naar ai vertrokken voor een rondreis s tien landen in Azië en het gebied de Stille Oceaan. tal in 24 dagen 60.000 km afleg- Op het program staan bezoeken de Phlllppijnen, Formosa, Thailand, Al, Afghanistan. Maleisië, Singapore, 'Hesië, Australië en Nieuw-Zeeland. lepvr mui -AVIV (AFP) Israël heeft, aan -iö Internationale Monetaire Fonds een !mJ Senlijke lening gevraagd teneinde JU deviezenreserves te versterken. Deze In de loop van de laatste maanden laid tot beneden het getal van 500 wn dollar, dat als een gevaarlijke wor<it beschouwd. ESA GELD WAARDEVAST BELEGGEN IN BRILLANT Heeft uerweleensaan gedachtdatbrillantals belegging zeer aantrekkelijke kanten heeft? Voor elke vrouw betekent het bezit van een sieraad met brillant niet in geld uit te drukken geluk. Economisch gezien is het een verstandige investering: brillant stijgt meer in waarde dan het geld daalt. In tegenstelling tot vele andere objecten heeft het najaren nog een hoge verkoopwaarde. Veel mensen zien verder als een voordeel dat brillanten een compacte, makkelijk mee te nemen waarde vormen, die overal ter wereld eenvoudig kan worden verzilverd. Maar, zegt u, ik wéét zo weinig van brillant Een reden temeer om u tot betrouwbare experts te wenden. Wij testen elke brillant nauwkeurig op zijn kleur, zuiverheid, o slijpproportïes, gewicht, afwerking en fluorescentie. BELANGRIJK! Bij aankoop ontvangt u al deze gegevens, vastgelegd in een certificaat met micro-foto's en diagrammen. Een dokument dat u volstrekte zekerheid verschaft over de waarde van uw steen! "Majesty* 2 grotere en 16 kleine brillanten 1875,- "First Lady"1 grote en 6 kleinere brillanten 3875,- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.ï.a. LIJNBAAN 92 oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van onze correspondent) BONN In het Beierse Fiirsteneek is op de dag voor kerst pastoor Georg Slittir gearresteerd. Hij had met de bur gemeester van het dorp de leiding van ile geruchtmakende demonstratie tegen het vestigen van een tehuis voor zwak zinnige kinderen in het gehucht Au- mllhle. dei demonstratie had haar hoog tepunt in de nacht van 18 oktober, toen het tehuis in vlammen opging. Pastoor en burgemeester, gesteund door een groot deel van de bevolking, wen sten de aantrekkelijkheid van het even buiten Fürsteneck in het bos gelegen Aumühle niet te schaden door vesti ging van het tehuis. De mogelijkheid, tijdens een vakantie herhaaldelijk zwakzinnige kinderen op hun pad te vinden, zou veel toerisme afschrikken. De brandstichter is nog altijd niet ge vonden. De politie heeft echter pastoor Stittir gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van Passau. omdat zij hem ervan verdenken grorte im-loed te hebben op de bevolking en in staat te zijn de sporen naar de dader uit te wissen. De kerkelijke gemeente heeft onmlddel-; lijk haar solidariteit met de pastoor ge toond, dooi- de kerstmis, geleid door een als plaatsvervanger naar Fürsteneck gestuurde kapelaan, te boycotten- WASHINGTON (RTR) Oud-president Johnson van de V.S. heeft in een televisie-vraaggesprek verklaard, dat het voorstel van Hubert Hum phrey tot het instellen van een puuze in de bombardementen op Noord- Vietnam hem vorig jaar de presidentsverkiezing gekost heeft, en de Pa- rijse vredesbesprekingen achterop gebracaht heefi. Johnson sprak deze mening uit over zijn toenmalige vice-president in het interview, waarin hg zijn eigen besluit toelichtte om in 1968 geen aveede ambtstermen na te streven. Johnson zei verder, dat hij in 1964 toen hij president werd met de grootste meerderheid in de Amerikaanse geschiedenis niet het Witte Muis amb.eerd. Hij voelde zich niet geschikt voor het ambt van president en geloofde, dat elke taak, die hij in zijn lange politieke loopbaan had ver vuld, te groot voor hem was geweest. De klacht van Johnson óver Humphrey, de democratische presidentskan didaat, slaat op een rede van Humphrey in Salt Lake City in september 1968. Humphrey zei toen, dat als hij president werd, hij een eind zou ma ken aan het bombarderen van Noord-Vietnam, omdat naar zijn mening, d:t zou leiden tot succesvolle vredesonderhandelingen met de communis- Johnson heeft verder verteld, dat hij Robert Kennedy of Humphrey in de gelegenheid zou hebben gesteld in 1964 de officiële kandidatuur van de democratische partij te verwerven, als mevrouw Johnson hem Johnson niet had overreed, zich kandidaat te stellen. Het interview is het eerste van een reeks, waarin Johnson zijn politieke loopbaan zaïl belichten. Het werd in september j.L in Texas opgenomen. Als oud-leerling van wijlen de heer Jan Morks en tevens oud-lid van het Middelburg» muziekkorps, trof mij het stukje in uw blad van 6 decem ber jl van de heer \V. L. Burrink uit Domburg. Dat na het overlijden van de heer Morks het Middelburgs muziekkorps aan het wegkwijnen ging, kan geen verwondering wekken ais men weet wat Jam Morks voor het Middelburgs muziekkorps betekende. Toen onder getekende zich opgaf om een cursus voor klarinettist te volgen (nu ruim 25 jaar geleden) had ik me nooit kunnen voorstellen, hier zoveel tijd en moeite voor op te moeten offeren, omdat ik al in een kleiner korps had gespeeld. Na 3 jaar elke dag minstens 1 a 2 uur studeren en zaterdags één uur les bij de heer Morks. mocht ik eerst eens naar een repetitie komen luisteren en daarna een 4e klarinet partij proberen mee te spelen die ik natuurlijk al behoorlijk ingestu deerd en op de les gespeeld had. Volg de toen kort daarna mijn 3e partij met aanstelling als leerling mu zikant zwart op wit. Na nog en kele jaren hard studeren bereikte ik met deze cursus mijn le partij. Dit was een cursus de eerste van de 2 cursussen die wij met 12 leer lingen waren begonnen, zo vertelde mijnheer Morks mij later en waarom er na enkele maanden 10 werden af gewezen wegens onvoldoende aan leg. Zo werden er elk jaar leerlingen opgeroepen, per advertentie, en zo geselecteerd. Ook de koperblazers werden op dezelfde manier uitge zocht. Dit en nog vele andere gron dige voorbereidingen, plus bij repeti ties en conceerten een ijzeren disci pline waar absenten zeer zeldzaam waren, vormden de grondslag van een zo als de heer Burrink het noemt, befaamd korps. Een half uur voor een concert plaatsvond, behoor de men present te zijn om instru menten op temperatuur te blazen en stuk voor stuk door de heer Morks te laten stemmen. Is er een bestuur in staat weer zo'n directeur met die toewijding, plichts betrachting en bovenal die bekwaam heid componist dirigent, te ont dekken met de bereidheid zo iets op nieuw op te bouwen dan twijfel ik niet of er komt weer een goed Mid delburgs muziekkorps, mits de jeugd of ouderen dezelfde bereidheid heb ben enige jaren een goede opleiding en discipline te aanvaarden die mi onmisbaar zijn. Zo doende konden wij elk jaar plus minus 30 concerten verzorgen waar onder 12 Molenwateruitvoeringen 4 zondagavondconcerten 4 abonne mentsconcerten, 4 Abdijconcerten en meerdere uitstedig. W. Daane, BIgenhaardstraat 21, Middelburg. Naar aanleiding van het ingezonden stuk van de heer Blankenburgh te Nieuwdorp in uw blad van 19 decem ber gaarne enkele opmerkingen: de schrijver zegt te verlangen naar een nieuwe reformatie, doch daarna zegt hij die wens om een nieuwe refor matie is er al. Ik meen dat het elk aar nogal tegenspreekt. Want als schrijver bedoelt dat die nieuwe refor matie alleen maar is: de Vader, de wijzen op alle kerken, die dit alle belijden, doch zeker niet het beeld van een nieuwe reformatie ten toon spreiden. Ons verlangen, zegt de heer Blankenburgh, moet zijn als Jezus zo nederig en zo goed. Zijn woor den waren vriendelijk, Zijn stem was altijd zuiver. Ik wil hier nadrukke lijk op wijzen, dat geen enkele chris ten het met deze wens ver zal bren- zus te zijn, doch wel uit een daad ran werkelijkszin, om metterdaad als Jezus te zijn. Want de bijbel leert ons dat de christenen die in de nieu we soheppiTug leven, het beeld van hun Heiland metterdaad tonen aan de wereld Rom 8 29. Een christen moet niet wensen als Jezus te zijn om zo zijn oude leven te blijven ver heerlijken, maar een bijbelse chris ten moet als Jezus zijn. Tenslotte zegt de heer Blankenburgh het gaat nfet om de eenheid van leer maar om geloof, hoop en liefde. Ik geloof dat hier de kardinale fout van de schrijver ligt. Want het gaat wel om ae eenheid van leer, wel dege lijk, juist door de vertekening van de leer van Jezus zijn alle dogma's in de weo-eld gekomen. De eenheid in de leer van Christus brengt de nieuwe reformatie, geen vrome poes pas of iets dergelijks. De reforma tie van Luther was wel degelijk be langrijk, dat wordt vandaag zelfs er kend door de rk-gelovigen. Luther was onmiskenbaar een Godsman. De reformatie waar de heer Blanken burgh op wacht zal dan komen, als hij bewust als Jezus durft te han delen. K. van Eenenaam VJissingen. - Het doet mij genoegen, dat er eens een stukje geschreven is over de do denweg Middel burg-Vlissingen. Ik heb het met aandacht gelezen. On dergetekende woont nl. aan deze weg en kan er dus wel over meepraten, hoe onbeschoft en onverantwoord er soms wordt gereden. En wat is de al gemene opinie ran de ventweg, die volgens mij nog gevaarlijker is dan de hoofdweg. Soms lijkt de ventweg wel een snel- verkeersweg, waar overal auto's staan geparkeerd, en andere met een snelheid van 70 km/u. langs scheu ren. Als je dan ook op dat moment aan het passeren bent met je fiets, zit je goed hoor! Je kunt het dagelijks aanschouwen: kinderen gaan op hun fiets over het voetpad, fietsend naar school, de ventweg is voor een normaal mens nog gevaarlijk, laat staan voor kin deren. Vier a vijf brommers naast elkaar is geen zeldzaamheid. Vrachtwagens met aanhanger 50-60 km/u. over de ventweg of nog harder. Ik had me de ventweg zo voorge steld, ieder mag er gebruik van ma ken die aan de huizen moet zijn met een maximumsnelheid van 40 km per uur. En -'an auto's parkeren op de parkeersir jken! Th. J. Izeboud. Nwe Vlissingseweg 155, Souburg. Met belangstelling heb ik het in terview met ir K. C. Zijlstra ge lezen. Het is begrijpelijk dat dit interview enige verontrusting heeft gewekt, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de ingezonden brief van de heer J. M. Walhout. Wellicht is het nuttig het pro bleem van de verontreiniging van de Westerschelde wat na der te bezien. Zonder volledig te zijn kunnen we zes soorten verontreinlgers onderschei den: 1 Anorganische zouten, 2 olie en olieresten; 3 pesticiden (bijvoorbeeld msektenbestrijdingsmiddelen)4 an dere orgamsche verbindingen; 5 ziek teverwekkende organismen (bacteri ën en virussen6 warmte. ORGANISCHE ZOUTEN: De heer Zijlstra stelt dat de Westerschelde een grote hoeveelheid zoutverbindin- gen op kan vangen en dat er bij anorganische zouten nauwelijks van verontreiniging sprake is. Dit is ech ter maar zeer ten dele waar. Zo zul len bijvoorbeeld fosfaten en nitra ten, stoffen die een belangrijk be- standdeeel van kunstmest vormen, en dus via het polderwater geloosd worden, een sterke planiktonbloei ver oorzaken. Er bestaat een kans dat zich juist giftige plankton organis men gaan ontwikkelen. AJs dat ge beurt, tredt er een massale sterfte onder de zeedieren op. Maar zover hoeft het niet te komen: ais er maar weinig van deze giftige planktonor- gamsmen aanwezig zijn, zal er geen merkbare sterfte onder de zeedieren optreden. Diverse schelpdieren, waaronder mossels, filtreren hun voedsel uit zeewater. Deze giftige stoffen kunnen d/us in mosselen wor den opgehoopt. Mensen die deze mosselen eten, kun nen ziek worden (of erger). Zo'n soort vergiftiging van de zee komt in Nederland normaal niet voor. De laatste jaren echter is het zo nu en dan in geringe mate voorgekomen. Dit waren de .onschuldige' anorga nische zouten. Maar er zijn er nog meer. De zouten van zware metalen, zoals bijvoorbeeld lood en koper, zijn zeer giftig. Enkele j aren geleden werd er bij Noorchvijk hopen sul faat in zee gegooid. Tot in de Wad denzee trad er sterfte onder de vis sen op. Dit soort zouten van zware metalen zit m flinke hoeveelheden in industrieel afvalwater en komt dus in ae Westerschelde. OLIE EN OLIERESTEN: Op de Schelde varen dagelijks tankers met olie, En op de Schelde gebeuren da gelijks ongelukken met schepen. Het is gelukkig nog niet gebeurd, maar wie kan zich voorstellen wat er ge beurt als er in het toeristenseizoen een ernstige aanvaring met een olie tanker plaatsvindt? Het ongeluk met de Torrey Canyon ligt ieder nog vers in het geheugen. Ik was in Bretagne toen de olie aan spoelde; 30 cm. dik over het hele strand. Het toeristenbedrijf kan in zo'n geval wel inpakken. De vis sers natuurlijk ook. Een eenvoudig sommetje kan dit wellicht verduide lijken. De Schelde is pakweg 60 km lang en gemiddeld 4 km breed: de oppervlakte bedraagt dus ruwweg 240 km2. Eén ton olie kan zich over maar liefst 12 km2 uitspreiden. Er is uds theoretisch maar 20 ton olie no dig om de hele Schelde te bedekken. Eri de tankers zijn al 50.000 ton groot. Maar ook zonder ongelukken met tankers komt er heel wat olie in de Westerschelde terecht, zeer tot ongenoegen van de toeristen die vleze voeten kr.jgen. Maar one maakt niet alleen de stranden en dijken vies. Het bevat ook allerlei stoffen met kwalijke eigenschappen. Zoals bijvoorbeeld de sterk kanker- venvekkende stof 3.4 benzpyreen, de zelfde stof die Pecheney mogelijk gaat verspreiden. Er is maar heel weinig van deze stof aanwezig in olie. Maar kokkels en mossels weten het te concentreren door het filtre ren van grote hoeveelheden zeewa ter. Mensen en vissen (die dan op hun beurt weer door mensen gegeten worden) eten deze mosselen en kok kels op... Bij mijn weten Is er in Nederland nog geen onderzoek gedaan naar het 3.4 benzpyreengehalte van de Wes terschelde. In "Frankrijk vond men dat de haven van Douarnez 1.7 mil ligram benzpyreen per kg slib be vatte. Bij proeven met muizen bleek dat 15 maal deze dosis bij 80 procent van de muizen kanker veroorzaakte. Hoeveel benzpyreen zou er in de Schelde zitten? Wat zou een chro nische vergiftiging door bijvoorbeeld regelmatige kleine doses mosselen, garnalen, vis eten of industrielucht inademen) tot gevolg hebben? PESTICIDEN: Over insektenbestrij dingsmMdelen is de laatste tijd zoveel geschreven dat het welhaast onno dig lijkt op het gevaar van deze stoffen te wijzen. Landbouw en industrie lozen deze stoffen od de Westerschelde. Mossels (ook uit "de Oosterschelde) bevatten een hoge concentratie DDT. In Ame rika en Zweden is het al verboden deze stof te gebruiken wegens de zeer gevaarlijke eigenschappen er- In uw blad van 17 december las ik dat het Algemeen Ziekenfonds .Wal cheren' noodgedwongen de premie's voor de verzekeringen met" mgang van 1 januari 19iü heeft moeten ver- hogen. Zulks :s te verwachten ge weest. en ik zou daar dan ook geen woorden over vuil willen maken, wa re het niet dat die verhoging, voor mij als bejaarde, van 14.25 per maand op 18,82 komt. Een verho ging dus van ruim 30 pet, terwijl de AOW-uitkeringen slechts 3 pet hoger worden en daar mag je dan op wachten tot april. Ze denken ze ker in die tussentijd gaan er nog wel enkele duizenden .hemelen' voor al als die griep een handje helpt. Ten tweede vind ik het de grootste onbillijkheid dat alleenstaanden nu evenveel premie moeten betalen als echtparen. Dat is ook nog nooit ge weest. En als je dan in hetzelfde nummer van de PZC (pag. 13 kol. 2 en 3) leest dat de minister van erm 75 pet van de vermakelijkheids belasting van de bioscopen terug wil geven dan vraag: je je toch wel eens af: zijn ze nu gek geworden? Voor de bejaarden kan er met de groot ste moeite 3 pet bij, maar we! het belastinggeld wegsmijten aan biosco pen etc. S. Meijers Gasthuisstraat 7 GrijpSkerike van. De rangsten van garnalen het deltagebied zijn de laatste jaren steeds lager dan de verwachtingen. waarop heel Londen loost, v.as tot voor kort een bloeiende garnalenvis serij. De msekLeiden heboen de gar nalen vergiftigd en de visserij m niet meer lonend. ANDERE ORGANISCHE VERBIN DINGEN: Uit aardoi.e kunnen ge chloreerde bifhenyl verbindingen ge maakt worden. Nufuge stoffen, ze hebben een ruime toepassing en wor den gebruikt in bijvoorbeeld sme-r- m -Jdïl:-n. warmt igr'.eidng.i:ioi.slof fen, isolati e:n iddefen, kunstharsen, synthetische verven en lakken enz. Deze bifenylvorbindingen zijn gif tig, dat is bekend. Ze veroorzaakten de afgelopen jaren sterfte onder de eidereenden in de Waddenzee. Deze eenden leven hoofdzakelijk van mosselen en kokkels. Over de wer king van deze stoffen op mensen is heel weinig bekend. Maar ze zitten in het afvalwater en dus m de Wes terschelde. BACTIERIëN EN VIRUSSEN: De diverse persleidingen levc-ren onder meer gewoon rioolwater, vol inct ziektekiemen die bijvoorbeeld kin derverlamming, leverontsteking en diverse darmziekten kunnen veroor zaken. Bij Los Angelos in Amerika werden ziekteverwekkers tot op 14 km. afstand van de mond van de persleiding in zee gevonden. De uil- monding van de rioolperslciding van Middelburg ligt bij Raninvekens. De preciese plaats is altijd herken baar door de op haojes beluste meeu wen die erboven vliegen. Deze uit monding ligt maar op enkele kilo meters afstand van de Walcherse- en Zeeuws-Vlaamse stranden. Hef zoete rioolwater verme.-.gi zich siert.: met het zoute Scheldewater en met afgaand water drijft er een vettige watermassa richting Vllssingen. Een zuiveringsinstallatie en een grondige menging van het gezuiver de water met zeewater voordat het geloosd wordt lijkt me toch wel zeer noodzakelijk. Od het bruingroene water wat er 's'zomers uit het Haventje van Meyer komt en langs het Vhssingse bad- strand stroomt ga ik maar met in. Vroeger dacht men dat ziektever wekkers in .zuiverend' zeewater vrij wel ogenblikkelijk gedood werden. Nu is echter gebleken dat sommige wel blijven leven in zeewater, soms nog gedurende enkele weken. Worden er weieens monsters genomen langs de Walcherse en Zeeuws-Vlaamse stranden? Ik heb er nog nooit van gehoord. Zijn de kustgemeenten niet verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit van het zwemwater? En wat dachten de gemeenten te doen als er ziektekiemen worden ge vonden? Het zwemmen verbieden? WARMTE: Verontreiniging - door warmte blijkt op het eerste gezicht wat vreemd. Maar verhoging van de temperatuur van een deel van de Westerschelde dóór koelwater van bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven heeft wel degelijk gevolgen. Allerlei r ottingsprocessen worden versneld wat de vraag naar zuur stof toe doet nemen. En bij stijgen de temperatuur neemt juist de zuur- stof oplosbaarheid van het water af! Verder kunnen allerlei planten en dieren zich vestigen waarvoor vroe ger de koude winters een belemme ring vormde. We denken maar aan het .koraai', de kalkkokervormend wormen uit de Binnenhaven in Vlis- singen. De aangroei van schepen gaat daar zo snel dat ze vaker dan anders op de helling moeten om af- gebikt te worden. Bij La Rance, in Frankrijk, waar deze wormen al langer voorkomen, groeien de in- laatkokers voor koelwater regelma tig dicht en ook het sluiten van sluisdeuren geeft daar soms moei lijkheden. Tenslotte wat algemene opmerkin gen. De Westerschelde kan 16 mil joen inwoners equivalenten dat is zoveel afval ais 16 miljoen men sen maken bergen, zegt de heer Zijlstra. Een onbegnjpebjk getal voor de leek. Orn een indruk te geven ran dit getal het volgende: Nederland produceert op het ogen blik ongeveer 40 miljoen inwoner- equivalenten. De Schélde zou dus, volgens theoretische berekeningen van de heer Z.jlstra, 4,10 deel van al het vuil van Nederland kunnen ber gen. Dit lijkt mij zeer onwaarschijn lijk. Een dergelijke hoeveelheid vul! levert naar mijn mening een vrijwel zuurstofloos stinkend riool op. Want zoveel zuurstof zit ei' momenteel niet in de Westerschelde tijdens ongun stige perioden. In 1964, toen er nog minder afval stoffen aan tegenwoordig geloosd werden, was er met pinksteren een lange en mooie periode van stil weer Dit had tot gevolg dat er door de geringe golfwerking maar wein.g zuurstof in het water kwam. Er trad zuurstofgebrek op en als ge volg hiervan een grote sterfte onder de zeedieren; de Schelde stonk. Dit was weliswaar een vrij uitzonder lijke toestand maar het is te ver wachten aat dit in de toekomst bij perioden van moei we-r vaker op zal treden, naarmate de verontrei niging zal toenemen. Een heel ander, en zelden gehoord argument in verband met de afrallo- zmgen in de Westerschelde, is het punt van de bevaarbaarheid. De schepen wrorden steeds groter en er zijn steeds grotere sommen geld nodig om de Schelde op diepte te houden. De 16 miljoen inwoner equi valenten zuilen ongeveer 6 miljoen kubieke meter si:b"Der jaar opleve ren. Voor een groot deel zal dit be zinken in de Schelde. Het moet dus weggebaggerd worden. Dit lijkt een omslachtige methode; eerst slib in de Schelde spuiten en dan opbaggeren en met I ichteih naai de Noordzee vervoeren. Waarom niet meteen een persleiding naar zee Want dat is het enige alternatie? voor deze vuilspuiterij .n de Schelde. Volledig gezuiverd afvalwater- (strenge controle op bijvoorbeeld in- sectiden) met een zeer lange pijp leiding naar de Noordzee brengen. Minstens 20 km. uit de kust; daar doet het minder kwaad dan in de Westerschelde. En de vervuiler, in dit geval ondermeer Brabant, be taalt!" Resumerend geeft de verontreiniging van de Schelde de volgende nade len: 1: achteruitgang van de op brengsten van de visserij; 2: achter uitgang van de kwaliteit van de vis en visprodukten; 3: gevaar voor de volksgezondheid bij zwem/men en eten van visprod-ukten4: vermindering van het toerisme door verontreinig de stranden en minder visgelegen- heid voor hengelaars 5: verminde ring van de bevaarbaarheid van de Schelde; 6: overlast door dieren en planten die ran elders komen. Wellicht kan een econoom deze fac toren in geld uitdrukken. G. R. Heerebout, Wilhelmlnadorp.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 7