Goud voor wethouders bij afscheid van raad Kloetinge BOEKJE OVER DE HISTORIE DE BEVELANDEN NOORD-ZEELAND MAANDAG 29 DECEMBER 1969 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN ROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 EREMEDAILLE ORANJE-NASSAU Jeugdbibliotheek UITSLAGEN PROV. SIERDIEREN- ^zad Middelburg' TENTOONSTELLING TE OOSTBURG Voor de afdeüng Jeugd-Molstraat de afdeling Jeugd-Zula van de open bare lc-.szaal en bibliotheek te Middel-1OOSTBLKO Bij de Jaarlijkse provin- burg werden de volgende boeken geschaft: LeesboekenA. tot 8 jaar. Bezeij, Van. Een pet voor P:m; Bloe mink. Kees en Moor; Bloemmk. Paljas en de bij: Bloemmk. Wim en de maan: Druna. Ik kan lezen: Duplaix. Boude-; AFDELING KONIJNEN": Wijn de beer: Haar. ter fjaskia en Je- KLASSE Vlaamse reuzen: konijngrijs: roen, bok kesprongen: Hildebrand. Val- de Hullu, Nieuwvliet 1 x ZZG. 4 x rienden: Laan. Een ZGr. M K. Mol. Yerseke (2 x ZG. 1 •iale tentoonstelling van konijnen, hoen ders, sierdulven en cavia's gehouden te Onsthurg in de Katholieke Kring onder gastheerschap reniging .Oontburg Stremming draaibrug te Sas van Gent MIDDELBURG In verband met uitl te voeren baggerwerkzaamheden zal het i scheepvaartverkeer door het beweegbare en vaste deel van de draaibrug te Sas van Gent van woensdag 23 januari ko V™ «u u vncww. mvt i™ S JUS 8 jSSS li •••:- werden de fokkers- Omstreken' ólgende pTijzcn lieliaald: 1970 të 16.00 uur tot donderdag 22 ja- gestremd. Receptie b en w van Axel AXEL Burgemeester en wethouders van Axel zullen ter gelegenheid van de jaarwisseling, op vrijdag 2 januari 1970 des avonds om zeven uur recipiëren in I het stadhuis. Voor deze receptie zijn] geen uitnodigingen vereenden. Jubileum van .Kasporgo' Goes KLOETINGE In de laatste vergadering van de gemeenteraad van Kloetinge zijn de beide wet houders, de heren B. M. van Nieuwenhuijze en M. Schipper, za terdagmiddag onderscheiden met de gouden eremedaille in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester P. Daniëlse speldde hen de medail les op. In de afscheidsbijeenkomst nam burgemeester Daniëlse boven dien uit handen van de samenstel ster drs I. H. Vogel Wessels Boer een boekje over de geschiedenis van Kloetinge in ontvangst. Een derde bijzondere gebeurtenis op de laatste vergadering van de Kloe- tingse raad was de overhandiging van een geschenk door de raadsle den aan de secretaris. Bij de overhandiging van de gouden ere medailles gaf burgemeester Daniëlse in een toespraak een idee van de kwalitei ten van de beide wethouders en hij haal-| de een aantal herinneringen op. De bur gemeester toonde veel waardering voor de deskundigheid van de heer Van Nieu- wenhuij'ze op het stuk van aankoop van gronden en de afwikkeling van pachtza ken. .Eerlijk gezegd kon geen enkel lid van het gemeentebestuur hierover een verstandig woord zeggen, behalve u', meende de heer Daniëlse en hij maakte verder duidelijk: ,u was altijd een voor treffelijk gemeentebestuurder, al kwam het dan wel eens voor, dat u een verga dering voortijdig verliet, omdat om twaalf uur de patatten klaar waren'. Burgemeester Daniëlse karakteriseerde wethouder Schipper als een gevoelsmens I die veel voor het gemeenschapsbelang' over had, evenals voor de medemens. Hij haalde herinneringen op aan zaken, die hij met de heer Schipper heeft onderno men in de afgelopen jaren. De heer Van Nieuwenhuijze bedankte burgemeester Daniëlse in een korte toe spraak voor diens prettige leiding. Hij toonde zich weinig ingenomen met de herindeling en hij veronderstelde schert send, dat de oud-burgemeester van Kloe tinge. de burgemeester en de raadsleden hem wel een handje zouden helpen mi nister Beernink op te pakken en uit het raam te gooien als die zaterdagmiddag in het gemeentehuis in Kloetinge aanwe zig zou zijn geweest. De heer Schipper sprak ontroerd een dankwoord en hij stelde: .Er is in dit werk niets dat Maandag 29 december 1969 AARDENBURG Markt: 14-16.30 uur, bibliobus. EEDE Dorpsplein: 12-12.30 uur, bi bliobus. KRUININGEN Dorpshuis: 15 uur, raadsvergadering. 16.30-17.30 uur af scheidsreceptie voor bevolking. MIDDELBURG Sporthal: zaalhand- baltoernooi. Schouwburg: 20.30 uur: jazz-popcon- ccrt m.m.v. Clover Leaf cn George Cash., Gasthuis: 19.45-20.45, uitzending radio; Walcheren. HIEUW- EN SINT-JOOSLAND Ver- jingsgebouw: 10 uur: filmvoorstelling Ivoor de jeugd. INISSE Dorpshuis: 20 uur: afscheid gemeenteraad. THOLEN ,Hof vam Holland', uitvoe ring Rederijkerskamer, blijspel Dingen van de dag'. |VLISSINGEN Het Anker: jaarwisse- pngbijeenkomst PvdA. WAARDE 18.30 uur: bijeenkomst ge meenteraad, 20.15-21.30 uur afscheids receptie voor bevolking. WESTKAPELLE Cafetaria ,De Fon- pln', simultaandamtoernooi. ftERSEKE .De Haven'. 19.45 uur: afscheid gemeenteraad. MIDDELBURG Rijksarchief, Sint- Pioterstraat, 9.30-12.30 en 13.30-17.00 u., tentoonstelling ,Het Zeeuwse dorp', ualerie ,De Gildekoop', Herenstraat 36, 10-17 uur: tentoonstelling werk Nan Perwey. [0-21 uur, demonstratie van volkskunst fn ambachtstechnieken. Vleeshal stadhuis: 15-17 uur: kerstexpo- «lle Zeeuwse Kunstkring. UERIKZEE Nieuwsbode: kerk Jam Jongschaap. IERGEN OP ZOOM Roxy, 20 laakte vrouwen waren zijn prooi, 18 j. K)ES Grand, 20 uur: De langste dag, 1 jaar. I1DDELBURG City, 20 uur: Vrijers- oeten. ASTBURG Ledeltheater: 20 uur: Vfair lady. alle leeftijden. KNEUZEN Luxor. 20 uur: D« Êtd en de cadHlac, alle leeftijden. JSSINGEN Alhambra. 20 uur: De: igste dag. 14 jaar. spijt oi dat me ooit spijten kan Namens de raadsleden sprak de heer] H. J. Colijn (ar). Hij stelde nadrukke lijk, dat er geen sprake is van inlijving van Kloetinge, maar van opheffing van een aantal gemeenten inclusief Goes waarbij ae nieuw gevormde gemeente toevallig Goes gaat heten. De heer Co- lijn constateerde tevreden, dat het ge meentebestuur een mooi en gaaf dorp achterlaat. Hij wees er op, dat met name het afgelopen jaar nog veel is gedaan GOES De Goese gymnast ek vereni ging en dansgroep .Kasporgo' viert op, 31 januari 19i0 haar 20-jarig bestaan. Er zal op die datum In het ,Slot Osten- de" in Goes tussen 3 en 5 uur een re ceptie worden gehouden. Op 4 februari wordt in de zalen van Krijger aan de Beestenmarkt een be stolen feestavond gehouden. Dam zal de Roemeense muziek-, zang- en dansgroep uit Scornicesti optreden. Kasporgo' werd op 1 februari 1950 opgericht. F. Verstelle. Philippine (1 x ZZG, 3 x ZG): J. P. Dieleman, Terneuzen (2 x ZG). Hollander: A. ICrame, Zuidzande f4 x ZZG): me vrouw M. E. VeroprilJc-vam Grol, Ter- neuzen '2 x ZZG»; I. Klaeijssen, Bier vliet 11 x ZG). bruin: I. Klae.jssen. Biervliet (1 x ZG). «tburg (2 x GG). midden kon. grijs. C. Verhulst, Oostburg (1 x ZG. 1 x GG. Jac. Simpelaar. Oostburg (3 .Pinkeltje gaat" naar Pinkeltjes'.and; a. WiUems. IJzendijke (1 x ZG.. ILowry, Sebrimg. Hond- Cüjncke. Sluis il x ZG); M. Dalebout, je Eigenwijs: Minar.k. Een kusje voorWolphaartsdijk (1 x GG). Kleine Beer; Mvrhoj. Pondo de pinquin: i -jzergrauw: v.,. - Y - Nlemeijer. De gouden vis van Tsjang: D„ Hu„u Nieuwvliet (2 x ZZG, 4 x x ZG): O. C. Robesin, Oostburg <1 x Potter. Het verhaal van eekhoorn Hafc-|ZG 2 x 6G): M. K. Mol. Yerseke ZZG, 1 x ZG); P. J. van Hal, Ooat- ketak: Roggeveen. Dip en Dop: Rogge- (1 ;x ZGj. A ciilncke. Sluis (4 x GG); 1 burg ll xZG). veen. Mis, poes. ,M Dalebout, Wolphaartsdijk 1 x ZZG) ,i middenzwart: B. 8 tot en met 32 jaar. R Moerman, Wolphaartsdijk (1 x GG);| F. Verstelle' Philippine (2 x ZZG, z x Alcott. De kostschool van meneer Beer; Boes Sluis II x GG). ZG, 1 x GG)P. J. van Hal. Oost- Ballgegeer. Oarausius; Bal'egeer. De zwar-- burg (1 x ZG. 4 x GG. 1 x G): Jac. scheepsjongens van .De Keyserlnne w Dielemaai, St-Kruls (2 x GG. 1 x G): i Simpelaar. Oostburg il x ZG): Beer. De scheepskat en de konin- wR. I Robcsm. Ocstburg 1 x ZG. l x co. in vam Borr; Bosschaerts. Het vro'.ij- j G Boeije, Nieuwviiet (2 x ZG. 1 x i x G): H. Tas, Waterlandkerkje (1 x e leven van Tril Uilenspiegel; Enr.ght. GG j x gi A. WiUems, IJzendijke ZG>. De zomer van de vingerhoed: FeJd De fl x ZZG. 1 x GG); J. Matt hijs, Sluis middengeel ruiter op de wolk: Grashoff. Renée ,4 x ZGt; M. Kopmels. Wolphaarts- O. C. Robesin, Oostburg (1 x ZZG, 1 x leert kamperen; Grashoff. Renée leert j.,;. ,2 x zzG. 2 x ZG); A. J. Heete-ZG. 2 x GG); P. J- van Hal. Oostburg zwemmen: Gray. Stuart. Grimbo'.ds ge- oostburg (2 x ZG. 4 x GG): J. (2 x ZZG. 3 x ZG. 2 x GG); J. P. Die- heamen; Haar, Ter. Lotje mee met oom R van Str.en, Wolphaartsdijk (2 x ZG). leman. Terneuzen (lxGG). t.— p j Desein. IJzendijke (1 x ZG, 1 x Rus- zwart: GG); R Moerman. Wolphaartsdijk (1 x L. J. Janssen, Souburg 1 - de Bruijne, Wolphaartsdijk Bmgerliike stand GOES Geboren: Maria d v P. J. Kriekaard en P. J. Geluk. Pieter J. z v P. van Eijze- ren en J. Minderhoud. Santina D. d v J. M. Eggebeen en M. A. van Nieuwen huijze. Anthonius G. E. z v E, de Jong! en W. E. J. Mijnsbergen. Kornelis J. J. z v J. A. Vermaire en L. Haverhoek. Amoldus J. M, z v J. P. Ui,terhoeve eni M. L. Burgs. Huibrecht J. M. R. z v J, A.[ Dagevos en J. de Graaff. Sander z v D. J. Rijswijk en A. M. Wortman. Pie- ternella T. M. d v J. A. van der Weele en P. Huissen. Frank J. A. z v E. H. F. Plouvier en M. A. van Zeist. Dennis P. A. z v C. A. van Eijkeren en E. J. Gij zel. Marcel W. z v M. J. van Riet en A. C. Duvekot. Fernand R. z v F. Bachet en A. D. Boone. Jannetje d v J. de Jonge en J. J. Krijnsen. 0... verschillende zaken tot stand te Getrouwd: P. Korstanje 21 j en P. M. V.i brengen. De heer H. G. Jung (wd) ncht-l Knuit 23 j. A. Koch 24 i en T. G. Wiering' te zich speciaal tot gemeentesecretaris 22 j T T - 1 J. A. Hoste: ,U was de raadsleden een vriend en een raadsman', aldus de heer Jung. ,We hebben waardering, achting en bewondering voor u'. Hij overhandig de de secretaris projectieapparatuur. Nadat de heer Hoste nog had bedankt werd een vrij druk bezochte receptie voor de bevolking gehouden. De muziek vereniging .Excelsior' zorgde zaterdag middag voor een serenade. Op de foto: burgemeester Daniëlse heeft de beide wethouders de eremedailles op gespeld. GOES G. de Kok 40 iaar organist SS Op 1 januari a s. zal het veer tig jaar geleden zijn dat de heer Gom- mert de Kok uit Goes begon als kerk organist. Eerst bespeelde hij drie jaar het orgel in de kerk van de Vrij Evan gelische gemeente te Goes, Daairna was hij zeventien jaar organist in de her vormde kerk van Nisse en sinds 1 ja nuari 1950 begeleidt hii de zang in de hervormde kerk van Kapelle. Vele jaren kreeg hij les van de heren J. Corstanje, organist in de hervormde kerk to Ginneken, dr J. Kooiman, des tijds organist in de hervormde kerk van Goes en diens opvolger, de heer Adr. Kousemaker, die momenteel nog het Goese orgel bespeelt. Ook was de heer De Kok "geruime tiid leerling van de heer Th. C. Ferwerda. destiids organist van de Nieuwe Kerk te Middelburg. Niet minder dan 5000 kerkdiensten heeft de heer De Kok in deze veertig jaar be geleid. Voorts gaf hij ruim 300 orgel concerten. Ve'e malen bespeelde hij ook orgels in Engelse kathedralen. Behalve organist was hri ook dirigent van tal van zangkoren. Niet minder dan 21 ko ren in Zeeland en zelfs in Rotterdam stonden onder zijn leiding. 0PGAVB1 VOOR OF INLICHTINGEN OVER btzs RUBRIEKi G. VAN OORSCHOT P/A ttC-VHSSINGEN-TEL.0H84.ÏM4. 9 r Officiële publikaties MIDDELBURG. GOES EN VLTSSÏNGEN De burgemeesters brengen ter openbare ken nis, dat een ieder ter gemeentesecretarie, afd. Verkledingen, knstoloos do inlichting er. kan verkrijgen waaruit ican worden opgemaakt of hijzelf of een ander al dan niet of niet be hoorlijk in het kiezersregister is opgenomen. In het kiezersregister zijn opgenomen alle! personen die: i. Ingezetene van de gemeente zijn. 2. de Nederlandse nationaliteit bezitten, 3. de leeftijd vam 21 jaar hebben bereikt, 4. niet van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten. Alle Inwoners, die op de dag vain de kandi daatstelling (3 februari) 1070 in het kiezers register zijn opgenomen, zullen kunnen deel- aan de verkiezing van de leden de provinciale staten van Zeeland waarvoor de stemming plaatsheeft op 18 maart 1970. De burgemeesters. w_g. W. P. J. Baars. I. b., w.g. mr E. G. A. Huber w.g. drs D. Roemers GOES Bekendmaking in verband niet herindeling Openingsuren gemeentesecretarie De gemeentesecretarie is gesloten op vrijdag 2 januari 1970, mot uitzondering van hot bu- bu.rgerlijke stand. Met. ingang van 5 ja- 1970 is de genieentesocretnrie, Oostwal Goes, voor bezoekers geopend: maandag! met vrijdag van 8.30-12.00 uur. dinsdag middag van 13.30-16.30 uur. Voor huwelijksaangiften is liet bureau bur-! gerlijke stand uitsluitend na afspraak ge opend op dinsdag- en vrijdagmiddag. Daarnaast zullen ingaande 5 januari 1970 rit tingen worden gehouden voor bevoïkmgsaan- gelegenheden geen burgerlijke stand, pas poorten. rijbewijzen, vis akten, afhalen van formulieren en vergunningen op: maandag 9.00-1Ö.00 uur te Wolphaartsdijk In' het v.m. gemeentehuis, dinsdag 9.00-12.00 uur te 's-Heer-ATendskerkc In liet v.m. gemeente huis, woensdag 8)45-0.45 uur te Kattendljke lm het dorpshuis (v.m. burgemeesterskamer) 10.30-12,00 uur te Wolphaartsdijk in liet v.m. gemeentehuis, donderdag 0.00-12,00 uur te 's-| Heer-Ai'ondskerke in het v.m. gemeentehuis, vrijdag 9.00-12.00 uur te Wolphaartsdijk in het v.m. gemeentehuis. Spreekuren afdeling bouw- en woningtoezichti van de dienst van gemeentewerken Met ingang van 5 januari 1970 is de directie, de afdeling bouw- en woningtoezicht en de administratie gevestigd in het v.m. gemeente huis van Kloetinge, Geertesplem 4. De afdeling bouw- en woningtoezicht is vooi het publiek geopend: maandag tot en me •rijdag van 9.00-11.00 uur. Daarnaast zal deze1 fdeUmg zittingen houden op: maandag 9.00- 9 00 uur te Wolphaartsdijk tn het eeintchuils, dinsdag 0.00-10.00 uur te 's-Heer- trotrdskorke tn hot v.m. gemeentehuis, .voensdag 8.45-9.45 uur te Kattendijke in het] 1 dorpshuls. De daim es en genodigden van de hand- werkverenigig Amicitia te Wissenker- ke, hielden een kerstavond in he- ver enigingsgebouw. De avond stond onder leiding van de waarnemend presidente mej. C. Flik weert. Na de opening las zij het kerstevangelie. Mevrouw J. Pol derman-van Kleumen las een kerstver haal. Mevrouw R. de Looff-Verburg be geleidde met orgelspel de gezamenlijk gezangen werd gezongen, afgewisseld sloot mej. FLikweert deze kerstviering. ZO' UNSPLAAT Verkoping woonhuis In hotel .De Schelde' te Colijnsplaat is |ten verzoeke van de erven J. Serïer, door notaris C. J. Goedhals te Kortge- ne publiek verkocht het woonhuis met erf aan de Ringweg 30 te Colijnsplaat, groot 95 ca. Hoogste inschrijver was de heer A. Th. de Fouw uit Colijns- Slaat voor 5.555 voor welk bedrag ij ook koper werd. Kerstavond in Colijnsplaat WISSENKERKE Kerstavond handwerkvereniging Sonke 21 j en A. J. M. Leijten' j. A. Hannewijk 24 j en M. A. Heijns- dijk 21 j. J. Meeuwse 22 j en J. M. de| Witte 19 j. W. H. van den Broek 21 j en C. H. W. Verburg 23 j. C. P. G. La- vooij 20 j en J. van Schalk 22 j. J. P. Mosselman 24 j en A. P. van 'f Veer 24 j. J. N. H. A. Frijns 29 j en J. M.| Eversdijk 27 j. Overleden: C. Murre 56 j e v C. Blan- kenburgh. C. Wisse 76 j e v A. Dorrepaal P. Koeman 81 j e v C. W. de Hullu., J. A. van der Maas 84 j e v M. H. Noord- hoek. J. M. Peels 65 j e v J. Bliek. A. van de Guchte 81 j. J. van der Male 85 j w v M. Nagelkerke. A. Mullie 65 j e v M. A. Oele. A. Karelse 50 j e v A. J. Ponse. J. C. van Damme 88 j w v M. de Visser. S. M. Lootens 86 j. P. M. Hoekman 70 j e v G. van der Hooft. P. Droogers 66 j e v G. Muller. N ijlt je: Haar, Ter Lotje met Ch-.mp naar het circus: Haar, Ter. Lotje, pin guïns in de gracht: Kipling. Kim; Le wis. Het neefje van de tovenaar; Le- Het paard en de jongen- Milne. Het huis in het Poeh-hoekje; Nterop. Echt weer Miesje Sandelhout; Phaff. Anne's laatste schooljaar; Phaff. An ne's nieuwe levemtie: Schuil. Rob en de stroper van Tjot-Idi; Trcece. Geroofde helm; Vamdersluys. Dop in de penarie: Vandereleuys. De zoon van schipper Schol; Vsos-Dahmen von Buchholz. De tweeling en het siurell-mysterie. C. 13 jaar en ouder. Betlem. Geen meisje als anderen. Bet- lem. Oprit naar het geluk; Boston. De jacht op Hanno: Boylston. Carol in het zomertheater; Boylston. Carol naar Broadway: Boylston. Carol op toer- nee; Dragt. Torenhoog en mijlenbreed: Ferretti. Betty in het neonlicht; Gay- Ier. Daphne in de mode: Luipen-Bron- wasser, Van. De engelenbak; Marx- veldt. Van. Pim de .stoet©!: Miclia- lewsky. Von. Vuurduivels: Plaats, Van der. Aïmeloes heeft een vrindje; Prins. Snuf en de verborgen schat: Sant 't Van ■ara waagt de sprong: Smith. De grote Sirius-omblafSutcliff. Een koning voor de Dalriaden; liïyatt. Phil lips redt het fort. Studieboeken: Abrahams© en Koning. Schiermonnik oog; Beroepen voor meisjes; Bouhuys. De gebroken kruik; Bouhuys. De lan ge reis; Bouws. Varen met motorboten; Bovée. Vikings.; Brück. De sterrenhe mel; Chinese sprookjes; Clark. Sandro de schildersleerling; Cocagnac. Het ezeltje van Balaam; Cocagnac. Jezus geeft ons het brood; Cocagnac. Paulus ontmoet Jezus: Folsoni. Het wonder van de taal; Galen Last, Van. Op zoek naar de vrede: Gianoli en Berti. Paar den; Grote boek, het, vol dierenverha len; Highland. Het hoe en waarom boek ZG); P. H (2 x ZG); W. Verstelle, Wolphaarts dijk (1 x ZG); M. K. Mol. Yerseke' (1 x ZG); J. Wlllemsen, Zaamslag (1 x ZZG. 1 x ZG). Lotiiarlnger: zwart: N. Cornelisse, Nieuwdorp (1 x ZG, 1 x GG); A. Hamelink. Middelburg (1 x GG); C. de Visser. Oostkapelle (1 x ZG, 3 x GG); A. Louwerse, Amemuï- den (1 x G). blauw: C. de Visser. Oostkapelle (3 x ZG) A. Louwerse. Amemuiöen (1 x GG. 3 x G); A. Hamelink, Middelburg (1 x ZG). Franse langoor; zwart: R. Broeksma, Middelburg (1 x ZG). zwartbont: J. Verboom, Wolphaartsdijk (1 x ZG). bont: J. Verboom, Wolphaartsdijk (1 x ZG). 1 jzergrauw: J. Verboom, Wolphaartsdijk (1 x GG). groot chinchilla: C. Vermeule. Lewedorp (1 x G). witte Nieuwzeelander: L. R. Dees, Terneuzen (1 x ZG). Groot Zilver: lichtzwart: W. Dieleman, St-Kruis (1 x ZG). Wener: zwart: L. W. de Kievit, Oostburg (5 2 x GG). blauw: W. Dieleman, St-Kruis (1 x ZZG, 4 ZG, 1 x GG); A. Janse, Heinkenszand 12 x ZZG, 1 xZG). wit: A. L. Tas, Sluis (4 x ZG, 1 x GG): A. Roegiest. Oostburg (3 x ZZG, 2 x ZG) A. A. Clement, Amemuiöen (1 x ZZG, 2 x ZG, 1 x GG): L. J. Janssen, Sou van de ruimtevaart: Hofman Welwel, de, burg <2 x ZG. l x GG): W. b! Ver-| zeer jrrote, tovraaar; In Holland staat hel^_ Ajcel (2 x ZG. 1 x GG): J Drie-1 's-Gravenpolder 1 x ZZG, 1 x KRABBENDIJKE Geboren: Wilhelmina L. d v P. van de Vreede en L. Jobse; Martime S. M. d v A. J. Polderman en K. S. van den Berge; Pietemella W. d v J. Neels en L. P. de Bel. Ondertrouwd: L. A. Wiskerke 22 j en J. C. van Iwaarden 21 j; L. D. Hoek- mam 26 j en J. A. vam Koeveringe 19 j; A. van Oosten 23 j en P. Nieuwenhuy- zem 22 j. KRABBENDIJKE Zangavond De zangvereniging Sursum Corda tei Krabbendijke gaf In het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente een zangavond. De avond, waaraan ook de zang-vereniging De Lofstem uit Arne- muiden haar medewerking verleende werd geopend door de plaatselijke pre dikant ds. W. Hage. Hierna wisselden samenzang en koorzang elkaar af, waar bij het Stille Nacht werd gezongen door beide koren en een kinderkoor geza menlijk. Het slotwoord werd gespro ken door ouderling W. van den Berge. Organist was de "heer C. Zandijk. De koren van Arnemuiden en Krabbendijke stonden onder leiding van resp. de he ren Joh. Slinger en R. J. Rijkse. KORTGENE Raad vergadert veremstagcm eezamenlijK h„„ kerst- l^eXtSeld^cSlS'Sler^StPlgn Ds r'p iJWna aoenrte da «wmd tt.»» lot het verlenen vam een subsidie aan gebed" en was verheugd over dê -rote de voetbalvereniging .Cortgene' voor opkomst. Het getuigt van een sSi %:erl,ch,tmS van sportterrein, tot het meerdere samenwerking. De samenzang werd met muzikale begeleiding van de muziekvereniging .Wilhelmina' gezon gen. De heer A. Hoogerheide las een ge deelte uiit Maittheus en hield een medi tatie over ,De Wijzen uit het Oosten.' Ina van der Heide vertegenwoordigde het jeugdkoor met een declamatie. Na mens de gereformeerde vrouwenvereni ging sprak mevrouw De Vos-Karman over de .Schepping'. Onder leiding van de heer Blok voerden de kinderen van de chr. nationale school een kerstspel op. getiteld .Het meisje van de her bergier.' Namens de NCVB en hervorm de vrouwenvereniging bracht mevrouw Karreman-Koster een vrij verhaal over .Den kmderkens geopenbaard.' Het kerkkoor .Harpe Davids' zong een drietal liederen evenals het jeugdkoor. De heer Joh. de Wild vertegenwoordigde de hervormde mannenvereniging met, declamatie. Aan het slot van "de avond bedankte ds Blokland alle medewerkers, in het bijzonder de kinderen voor hun spel, en eindigde met dankgebed. 0In Holland Bliek, een huis; Kaam, Van. Schipper van de SDron? toekomst; Karhof. Middelburg in heden (jG> en verleden; Keen. Scheikunde; Klaauw. :Vam der. Ruimtevaart project Gemini; Lammer. Geschenken en versieringen vam papier; Leokum. Onze wereld; Man ning - Sanders. Zeemeei-minnensprook- jes; Meijer, De. Het Vlaamse sprook jesboek; Molen, Van der. Terschelling; Mourik, Van. Ontmoeting met Rem brandt; Newimg en Bowood. Hefbomen, •katrollen en machines; Nieuwe ge- illustreerde wereldgeschiedenisNuyl. Te. Spelen met hout; Onclincx. Eünar de Viking; Operatie Maan; Plukkel. Het eerste kwartier op de maan; Re- nes-Bo'.dingh. De weg naar het licht; Reys. Het land waar 3c woon. 2 din; Robbin. Het hoe en waarom boek van de ontdekkingen; Schaap. Wat spelen f" Schafheutle. Sieraden en kra- Saheppaird. Het oude Egypte; Smolders. Amerikanen op de maan; Smulders. Sprookjes van lang geleden; Smulders. De vrolijke carroussel; Sul livan. Poolstreken; Suttom. De maan; Tassinari. Geschiedenis van de piraten; Tinbergen. Klieuw; Valster. Autobou wers in Nederland; Vegte, Van der. en Buinmg-Sennema. Stofversieren; Veld- huyzen. Prisma liederenboek; Ver- bruggen. Het loofbos; Verhalen van dc STo:e koning; Walsh en Cannon. De tijd is kort en het water wast: Wer ken. van de. Artis dierenemcyclopedto: Westering. De leeuw is los; White. De geschiedenis van gesteenten en mine- falen; Zim. Stenen en edelstenen. tjzergrauw: L. W. de Kievit, Oostburg (1 x ZG);j L. Verschiere, Goes (1 x ZG). blauwgrauw: L. Verschiere, Goes (1 x GG). rode Niiieuiwzeelander: H. J. Kievit. Philippine (1 x ZZG). Belgische haas: C. J. Mollet, Hoofdplaat (2 x ZZG. 5 x ZG, 4 x GG): F. Deilaert, IJzendijke (1 x ZZG, 1 x ZG). KLOETINGE NCVB Kloetinge nam afscheid van oud-Dresidente De NCVB afdeling Kloetinge hield de-1 zer dagen haar kerstvergadering onder 1 leiding van de presidente mevrouw C.' van de Linde-Minnaard. In het decla- mafcwiiuni ,Vem mooie! tot moncl' werd de declamatie verzorgd door de dames M. Mandei-sloot, C. Meeuwse, J. Meijaard en J. de Wilde; het koortje zong ónder 'aiding van mevrouw Thielen. Hierna volgde afscheid van de oud-pre sidente mevrouw D. Kole-Elomaard, die lom gezondheidsredenon had moeten be danken. Zij werd toegesproken door me-, vrouw Van de Linden en kreeg een gou den broche als aandenken. Tevens werd! zij erepresidente van de vereniging. Als gast was aanwezig mevrouw Jon^ stra-Koerselmam uit Middelburg, de ge westelijke presidente en hoofdbestuurs lid. De verdere avond werd gevuld met zang en bijdragen van de dames Luyk- Schipper, Meeuwse-Makkenze en Van de Linde-Minnaard, Na het zingen van ,Ere zij God' werd de vergadering met dank- Igebed besloten. Op deze avond konden 5 nieuwe leden worden ingeschreven. een aantal gasaanslui- tingen itn het dorp Kortgene, tot het openen van een krediet voor de plaat sing van een abri te Colijnsplaat, tot he<t kopen van ongeveer 141 vierkante meter grond van de kerkvoogdij van de Nederlands hervormde kerk en tot het verkepen van enkele percelen grond in het bestemmingsplan te Kort- ~ene. toorts staat op de agenda de benoe ming van een onderwijzer aan de open bare lagere school te Kats. waarvoor b en w de volgende voordracht hebben opgemaakt: L. C. H. van Loo te Mid delburg, J. Geschiere te Goes. Voorts wordt de raad voorgesteld een wel standscommissie in te stellen' en hierin de volgende personen te benoemen: bur- femeester P. Wisse van Wissenkerke, urgemeester P. J. Evers van Kortge ne, ir J. Poley, architect te Goes, ar chitect C. J. Klap te Waarde en A. Boogaard, hoofd van de technische dienst voor bouw- en woningtoezicht en het toezicht op gemeentewerken in de gemeenten Kortgene en Wissenkerke. OOSTERLAND Kerstfeest plattelands vrouwen De afdeling Duivel and van de bond van plattelandsvrouwen vierde kerst feest m de .Conferentiekamer' te Oos- terlnnd. De presidente, mevr. J. Zeijler- de Vin, las het kerstevangelie uit Lu- kas 2, waarna liet koortje, bestaande uit ongeveer 20 dames onder leiding van mevrouw Coumou, enige kerstlie deren ten gehore braolit. Na de pauze was het woord aan mevr. D. van der Ben. die declameerde in poëzie: .Ont steek uw kaare', en in proza: ,De kaars", .De arme student' en .De kerstkalkoe nen'. Vier nummers die op gevoelige wijze werden voorgedragen, zowel m ernst als in luim. Voorts het het koort je zich nogmaals horen en declameerde mevr. Van der Ben een tweetal stuk jes m proza: .Uriël, de vlam van God' en ,Een stem van de maan'. Na het gezamenlijk zingen van ,Ere zij God' sprak de presidente een dajik- woord tot allen aie meehielpen om de ze avond te doen slagen. De dames koorleden uit Zierlikzee ontvingen na A. A. Clement, Arnemuiden (1 x ZG, 1 x GG); P. J. den Hollander. Middel burg (1 x ZZG, 4 x ZG). Alaska: A. J. Versprille, Terneuzen (1 x ZG, 2 x GG): J. M. W. Schipper. Kloetin ge (1 x ZZG, 2 x ZG. 1 x G); Gebr. P. v. d. Weel, Middelburg (3 x ZG. 3 x GG); L. Verschiere, Goes (1 x Z, 1 L. Verschiere, Goes (1 x ZG, 1 x GG). Gouwenaar: A. Fransooi, Middelburg (3 x ZG, 1 x GG). Rex: blauw .1 F. Verstelle Philippine (1 x ZG. 1 x GG. 1 x G). donker marter: F. Verstelle. Philippine (1 x ZG, 1 x| GG, 1 x G). klein chinchilla: D. J. de Kubber. Terneuzen (1 x ZZG, 2 x ZG. T x GG. 1 x G); J. P. Diele man, Terneuzen (1 x GG). Tan: zwart: RENESSE Kerstfeestviering Kerstviering j VOor bejaarden vrouwenvereniging De vrouwenvereniging .Martha' te Re- nesse hield haar kerstviering in het Dorpshuis. Mevrouw De Wit opende de avond en heette alle aanwezigen harte lijk welkom, en in het bijzonder de ker- keraad. De liturgie werd gelezen door mevrouw De Wit, mevrouw Duson, me vrouw Van de Werf en mevrouw Verse- put. Begeleid door het orgel dat be speeld werd door mevrouw Van Houten, zongen alle aanwezigen verschillende psalm on en gezangen. Een koortje, ge vormd door enkele leden van de vrou wenvereniging bracht, eveneens bege leid door mevrouw Van Houten, enkele liederen ten gehore. Mevrouw De Wit besloot hec gedeelte voor de pauze met het kerstverhaal .Jimsy's kerstfeest". Na de pauze las mevrouw De Wit het kerstverhaal ,Het Vredeskruis'. Na a- menzang sloot ds L. de Wit de goed ge slaagde avond met gebed. Kerstfeest bejaarden De bejaarden van Renesse vierden even eens in het Dorpshuis hun kerstfeest. Ds L. de Wit heette allen welkom, waar na gezamenlijk werd gezongen. Mevr. Van de Have las een gedeelte van het kerstevangelie, waarna ds De Wit een korte overdenking hield. Mevrouw Smit vervolgde hierna met het kerstevangelie. Na de pauze vertelde mevrouw Smit een fraai kerstverhaal. Na dit verhaal werd weer gezamenlijk gezongen en trad een koortje van 6 dames op. Ds De Wit ver telde het kerstverhaal .Martins Kerst-j feest," mevrouw Everwijn droeg tenslot te een gedicht voor. Ds De Wit sloot hierna de kerstmiddag met gebed. Bij het verlaten van de zaal wachtte de be- jaarden nog een verrassing. 'TAVENISSE Kerstzangdienst in Stavenisse De gemengde koren VZOS uit Sint-! Maartensdijk, VZOS uit Sint-Philips-i land en Smalstads mannenkoor uit Sint-' Maartensdijk hebben een kerstzang- dienst gehouden in de hervormde kerk te Stavenisse. Het was voor de zang- liefhebbers een zeer mooie avond. In het bijzonder werd genoten van de kerst cantate .Osanne in excelsis' J. Nauta en cantate psalm 150 door Jellesma. Voor afloop allen een zelfgemaakte kerstcor- deze avond was er een flinke belangstel- sage. 'ling. De bezoekers (sters) van de bejaarden- sociëteit te Oosterland vierden in het herv. verenigingsgebouw hun feest, waarvoor vrij goede belangstel ling bestond. Mej. A. E. Boot van het damescomité, die aanvankelijk de lei ding had op deze middag, sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen, in zonderheid tot ds H. Ommenng, diel hierna de leiding overnam. Later kwam ook de heer Stoutjesdijk naar de bij eenkomst. Ds Ommenng las een kerst gedicht voor, waarna gezongen werd gez. 10 5 en 7, en de predikant voor ging in gebed. Hierna las hij het kerst evangelie uit Lukas 2 en mediteerde hierover, onder de titel: ,Het grote won der'. Nadat gezongen was volgde een theepauze. Hierna werd het bekende .SUIle Nacht' door alle aanwezigen aan geheven. Mevr. Nikerk-van der Haven declameerde het kerstgedicht: .Is Hij wel dood?', en mevr. Koote-van 't Hoff bracht een adventsgedicht. Mevrouw] Ommering-Korpel vertelde op boeiende wijze een kerstvertelling, getiteld: .Liefde is onzin'. Na samenzang werd weer gepauzeerd. Ds Ommenng eindig-, de deze geslaagde kerstfeestvienng met dankgebed. Staande zong men hierna .Ere zij God'. Ds Ommering sprak een dankwoord tot allen die meehiel pen om deze middag zo goed te doen, slagen. Bij het verlaten van de zaal] werd aan alle bezoekers nog een zakje! 'fruit uitgereikt. A. Janse. Heinkenszand (3 x ZG). (1 x GG); W. van Landschoot, IJzen dijke (2x GG, lxG). Pool: roodoog: G. J. Kramer. Wolphaartsdijk (1 x ZG»; M. J. Verdonk, Goes 13 x ZZG. 1 x ZG); J. Harinck, Goes 12 x ZZG, 1 x ZG) L. F. Kaijser. Middelburg (1 x ZZG, 2 x ZG. 1 x GG): I. Klaeijssen. Bier vliet '1 x GGi; J. P- Dieleman. Ter neuzen (1 x GG. 1 x G); A. Cüjncke jr.. Sluis (1 xZG, 2xGG). rr^év*. Philippine (2 x ZG. 1 x GG); kleurdwerg: zwart: J. Verdonk. Goes 11 x ZZG. 2 x ZG); J. P. Dieleman, Terneuzen (1 x GG, 1 x G). donkerblauw marter: H. Hofman, Middelburg (1 x ZZG, 1 x ZG). donkerbruin marter: J. Dommisse, Middelburg (1 x ZZG, 3 x ZG); H. Hofman. Middelburg (1 x ZG); A. Fransooi, Middelburg (1 x ZZG, 1 x GG). Zilvervos: donkerbruin marter: M. J. Verdonk. Goes (1 x ZZG): J. M. W. Schipper. Kloetinge (1 x ZG). AFDELING CAVIA'S: L^Adnaanse," Middelburg (4 x ZG, 1 x GG). cream: L. Adriaanse, Middelburg (1 x ZZG, 1 x ZG. 1 x GG). buff: L. Adriaanse, Middelburg (1 x ZZG). borstelharig driekleur: H. Hofman, Middelburg (1 x ZG). harig bont immisse. M-dde!burg (lx GG). AFDELING PLUIMVEE: grote hoenders: australorp zwart: D. Katsman, Wolphaartsdijk (1 x ZG. 2 x GG); -ac. Bliek. Nieuwdorp (2 x ZZG, 2 x ZG. 1 x GG, 1 x G): J. M. W. Schipper. Kloetinge (1 x GG, 1 x G); C. Vermeulen, Lewedorp (1 x ZG, 1 x GG). orpington buff C. Verhulst, Oostburg (2 x GG, 1 X G). Barnevelder, dubb. gezoomd: A. Janse, Heinkenszand (2 x ZG, 1 X GG, 1 x G). leghorn, patrijs: W. B. Verfaelst, Axel (1 x ZZG. 2 x ZG); C. Vermeule, Lewedorp (1 x GG, 1 x G) Rijnlander: C. Vermeule, Lewedorp (1 x ZG, 1 x GG); C. Verhulst, Oostburg (2 x GG. Hollandse hoen, goudpel.: J. Verboom. Wolphaartsdijk (1 x GG). krielhoenders: chochln, zwart: C. Verhulst, Oostburg (1 x GG, 1 x G, 1 x VG). Plymouth rock, gestreept: D. Katsman, Wolphaartsdijk (1 x GG). Rhode Island, red.: P. K. de Jonge, Terneuzen (3 x ZG, 2 x GG). wyandotte, koekoek gestreept: J." J. Oppeneer, Terneuzen (1 x ZG, 1 x GG). zwart: J. de Eel, Goes (1 x ZG). wit: J. de Bel, Goes (1 x G); J. P. Diele man. Terneuzen (3 x GG, 2 x G). Hollandse hoen, zilver: L de Hullu, Nieuwvliet (3 x ZG, 2 x GG). Sebright, zilver: J. Dieleman, Terneuzen (2 x ZG, 1 x GG)., leghorn, zwart: J. J. Openeer, Terneuzen (1 x ZG). chabo, bont: J. Dieleman, Terneuzen (1 x ZG, 4 x GG. 1 xG). welsumer, patrijs: J. Dieleman, Terneuzen (1 x ZZG, 2 X ZG, 2 x GG, 1 x G). SIERDUTVEN: Malthezer kipduif. zwart: A. Hamelink, Sluiskil (lx ZZG, 1 x ZG). Ds A. Kuiper verlaat Axel wit: A. Hamelink, Sluiskil (1 x ZZG). blauwkras: A. Hamelink, Sluiskil (1 x ZG). blauw: Hamelimk, Sluiskil (8 x ZZG, 3 x ZG). duise schoonh. postduif, wit: J. J. Openeer, Terneuzen (1 x ZZG, 1 x ZG); J. Harinck. Goes (2 x ZZG, 4 x ZG. 2 x GG); A. J. van Hoorn, Goes 11 x ZZG raadsheer, roodwit: Ko. van Hoorn. Goes (1 x ZG, 1 x GG). vinkdurf, roodzwart: J. Verboom, Wolphaartsdijk (2 x ZZG). roodblauw: J. Verboom, Wolphaartsdijk (1 x ZZG) roodzilver: J. Verboom, Wolphaartsdijk (1 x ZZG). Weense tuimelaar, rood, kortsn. geëk- sterd: D. Katsman. Wolphaartsdijk (lx ZZG). nomduif. zwaai: D. Katsman. Wolphaartsdijk (1 x ZZG 1 x ZG, 1 x GG). Aanbesteding kleedgebouw Sint-Jansteen SINT-JANSTEEN In Sint-Jansteeo vond dezer dagen de onderhandse aanbe steding plaate van de uitbreiding van het kleedgebouw op het gemeentelijk sportterrein aan de SportJaan te Sint- Jr, IJansteen. De inschrijvers zijn: fa. R. AXEL Ds A. Kinper. predikant van'Blevenbergh ƒ51.457. L. Polspel de gereformeerde kerk (vrijgemaakt):) 50.021. fa. Valke ƒ48.274, A. Ver te Axel heeft een beroep aangenomen s tra eten en zn ƒ48 648. en feu Van naar de kerk te Amstelveen. |Waes 50.836. Deze inschrijvingen zijn Kuiper is geboren 21 me: 1910 m Rutnerswold en is sinds 18 maart 1951 predikant te Axel. Daarvoor diende hij de kerken van Ommen, Holwerden en Heemse. Ds Kuiper, die een gymnasium te Kampen volgde en daar ook studeer de aan de theologische school der gere formeerde kerken, deed november 1934 kandidaatsexamen. Hij heeft zitting ge had in de particuliere synode Zeeland en Noord-Brabant en Limburg en maak te van de generale synode deel uit in 1952, 1958 en 1967. Ds Kuiper is voor zitter van de deputaten voor de zen ding van Enschede-Noord. exclusief btw. Het kantinegedeelte deze uitbreiding niet opgenomen. MARKTBERICHTEN VEILING BOTTERDAM 23 December 1969: aardappelen 20—30, andij vie 102—111, rodekool 30—40. gelekool 37— 35, groenekool 13—34, boerenkool 12—24, kro ten 19—28, grote peen 10—22, peterselie 9—28, prei 41—64. selderij 6—31, sla 13—27. uien 34 —63. spruiten I a 112—162. I b 105, ld IK—173 witlof I a 196313. n a 162—193, n b 156—l&t. Aanvoer witlof 25 ton.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 17