Hoogovens heeft de wind mee van gunstige staalmarkt Amsterdamse effectenbeurs 29 RENTABILITEIT VERBETERD In 1974 prodaktie op de Maasvlakte nieuws RAPPORT VAR SER INZAKE SECT0RSTRUCTUURP0L1TIEK LANDBOUW SCHAP VOLDAAN OVER BRUSSEL' TIELSA GRAND CLASSE GOUD Minder winst voor schadeverzekering Kamer akkoord met nieuwe gemeenten in Noord-Holland het fundament van uw vermogen Geen controle van treinkaartjes? ACTIE BIJ BR0NSWERK AMERSFOORT Belastingwet in VS aanvaard Waar zijn onze schepen? WOENSDAG 24 DECEMBER 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DEN HAAG (GPD) Dankzij de hogere, opbrengstprijzen voor de afgeleverde produkten rekent Hoogovens-IJmuiden erop om het herstel van de resultaten dat in het derde kwartaal is opgetreden I te kunnen voortzetten, ondanks de voortgaande kostenstijgingen. De wereldstaalmarkt werd dit jaar ge kenmerkt door een grote vraag naar n-alserij-produkten en door krachtig ■erstel van de prijzen. Het prijsher stel werd veroorzaakt door een geleide- Sjke expansie van de industriële acti viteit in West-Europa, die zich reeds •inde 1967 aftekende en rond de jaar wisseling 1968-1969 leidde tot vraag aaar staal die de capaciteitsgrenzen sn.de staalindustrie begon te over- rijden. Dit deed zich temeer gevoe- !ai omdat de feitelijke over-capaciteit ■snmerkeltjk kleiner bleek te zijn dan tp grond van theoretische berekenin gen werd verondersteld. In de toekomst bn deze ervaring ertoe bijdragen de totale capaciteit van. de wereldstaalln- Èistrie op een meer reële wijze te ienaderan. Naarmate het jaar ver ereek kon Hoogovens bij het boeken vsn nieuwe orders regelmatig hogere tpbrengstprijzen bedingen. Hierme- fe werd de algemen tendens in de prijsontwikkeling gevolgd, zo zette de Bheidende president van de raad van testuur, ir A. Drijver, uiteen tijdens de fumlijkse kerst lunch met vertegen woordigers vain het personeel (ruim duizend man). Ondanks de grotere mag is het bedrijf er im het alge- reen in geslaagd om de vaste klanten tormaal te kunnen leveren. stijging is geheel gerealiseerd Ito lyrisch vertind blik. De twaalf maanden bereikte dc staal- draadwalserij eon produktie van 1 400.000 ton. Hierbij is rekening gehou den met dc produktie bij Demka. Hoogovens zal te IJmulden binnen eni ge jaren een produkfcieomvang berei- 5,25 min ton ruwstaal. Dit elek-.Het gereedkomen van de terreinen op laatste de Maasvlakte valt op gunstige wijze —1- en j samen met het moment in de ontwik- bijna keling van beide endernemingen waarop de vestiging van een nieuw staalbe drijf wordt overwogen. Het staalpre ject Maasvlakte zal in fasen worden gerealiseerd. Indien tijdig met de bouw worden begonnen zal de produktie AiVVVWVWV\AAI\AAAAVS/VV\\AA niveau zal dam met relatief geringe in- in 197-1 een aanvang k VASfPrT<ïln0-f*n fi mirt frj-»n uwHnn r.n .7 vesterüngen tot 6 min ton worden op gevoerd. Daarna zal het bedrijf nog kunnen doorgroeien tot een produktie1 grootte van 8 to 10 min ton ruwstaal per Maasvlakte Hoewel dus de mogelijkheid voor vergroting va/n de productiecapaci teit aanwezig zijn, is het terrein in de planning reeds zodanig belegd dan de tijd rijp werd geacht om uit te zien naar een tweede vestigings plaats. Hoesch heeft te Dortmund thans reeds bij een produktie-om- vang van circa 7 min ton ruwstaal vrijwel de grens van de uitbreidin gen bereikt. de aanvang af zal gestreefd wor den naar de bouw van een modern be drijf met grote produktie-eenheden, die uiteindelijk een jaarcapaciteit zullen krijgen van 8 a 10 min ton ruwstaal per jaa/r. In samenwerking met Hoesch heeft Hoogovens besloten de nodige stappen te ondernemen tot de stichting van een nieuwe gezamenlijke dochteronder neming. Het ligt in de bedoeling Hoogovens en Hoesch om dr M. brecht, secretaris van de raad van be stuur van Hoogovens en dr Meining- haus, bedrijfsdirecteur voor de staal- fabrïcage van Hoesch, te benoemen tot respectievelijk algemeen directeur en technisch directeur van het nieuwe be drijf. Streven naar grotere leefbaarheid Prodaktie De hoge ruwijzer- en ruwstaalproduk- :e kon nog niet geheel in de eigen wal- Brijen worden verwerkt. Een belang rijk deel is afgezet in de vorm van Kokken en plakken, een ander deel ;erd op voorraad gelegd om in het tuigend jaa-r te worden uitgewalst. De xoduktie van de warmbandwalserij mg met 15 procent tot 1.935.000 ton. 3e toename was mogeliijk doordat in te loop van het jaar blokwalserij 3 en isrmbamdwalsei-ij 2 in gebruik konden rorden gesteld. Pas in het voorjaar in 1970 zal het mogelijk zijn om de shele 6taalstroom te verwerken als aantal putovens bij blokwalserij zal zijn uitgebreid van 10 tot 18. produktie van vertuid blik steeg tot r hoven de 400.000 ton en was daar- uede ruim 30 procent hoger dan In loorafgaande twaalfmaandsperiode. De DEN HAAG (ANP) De doelstelling van een verantwoorde ruimtelijke orde ning is, zo blijkt uit een rapport dat de Sociaal-Economische Raad in zijn be sloten vergadering van vrijdag 19 de cember jongstleden heeft vastgesteld, de vijf nationale doelstellingen van het so ciaal-economisch beleid van de overheid komen versterken. In zijn rapport over sectorstructuurpolitiek merkt de SER namelijk op, dat aan de sinds vele jaren nagestreefde nationale doelstellingen: bevredigende economische groei, volle dige werkgelegenheid, betalingsbailans- evenwicht, zo stabiel mogelijk prijsni veau, rechtvaardige inkomensverdeling zowel over bevolkingscategorieën als re gionaal, nog kan worden toegevoegd het streven naar verbetering van de leef baarheid. Het rapport, dat bestemd is voor de mi nisters van economische zaken, van fi nanciën en van sociale zaken en volks gezondheid, gaat over het beleid! van de SCHEEPSHYPOTHEEKBANK HOUDT GELIJK DIVIDEND [DEN HAAG (GPD) De resultaten un seheepshypotheekbank Nederland 13 Rotterdam zijn dit jaar voldoende [Mteest om het dividend over 1968 van f90 per gewoon aandeel van 1000 vol- jtestort te handhaven. De gang van za- »n was zeer bevredigend, al moet cr jtfkening mee worden gehouden dat de prikkeling van bepaalde leningen wel W18 verliezen oplevert. Hiervoor zijn [Khter voorzieningen getroffen. De resultaten in de Rijn- en binnen- «art, een zeer conjunctuurgevoelige «tor, werden in de buitengewone ver kering zeer goed genoemd. De kust zeevaart ontwikkelden zich voorstellen tot statutenwijziging urden aangenomen. Zij beogen voor- emelijk een verdergaande aanpassing ui de statuten van de Nederlandsche seheepshypotheekbank en Rotterdam- the Seheepshypotheekbank aan die van jheepshypotheekbank Nederland, torts worden in de nieuwe statuten de (instverdeling vereenvoudigd en de mo- tlijkheid geschapen om de aandelen Nederlandsche Scheepshypotheek- en Rotterdamsche Scheepshypo- ttkbamk In te trekken en te ver .nr J. A. Willinge werd eervol «slag verleend als directeur wegens et bereiken van de pensioengerechtigde, sftijd. Hij werd benoemd tot commis- 2N HAAG (ANP) Over de in de dit van zondag op maandag door de SG-mimsterraad genomen besluiten het landbouwschap de volgen- - verklaring uitgegeven: .Het land- «lWschap constateert met voldoe- dat de jongste besprekingen in de ld van EEG-ministers tot een posi- a resultaat hebben geleid. De over- Sjstemmig over de verdeling van de ton maakt het mogelijk dat het gc- Hnschappelijk landbouwbeleid verder Ml uitgebouwd. De toetreding van iffeland en andere landen, waartoe op (topconferentie In principe werd be ton, behoeft naar de mening van liet idbouwsuhap door het akkoord over financiering geen belemmeringen te torvinden. Het landbouwschap meent mot het besluit over het budget- ent van het Europese parlement een de goede richting is gedaan'. INDUSTRIËLE PRODUKTIE GESTEGEN DEN HAAG (ANP) Blijkens de maandelijkse conjunctuuirtest van het centraal bureau voor de statistiek de gemiddtlde- dagproduktie bij de het onderzoek petrokken ondernemin gen ln november gestegen. De beoorde ling van de voorraden gereed produkt luidde ultimo november bij 80 procent vonige maand 85 procent) der onder nemingen normaal, bij 10 procent (vo rige maand eveneens 10 procent) te groot en bij 10 procent (vorige maand 5 procent) te klein. De orderontvangst nam in november, zowel uit het binnenland als uit het buiitenlajhd, in omvang toe. De beoordeling van deze ordierontvangst bleef vergeleken met oktober onveran derd. Zij luidde bij 80 procent der ondernemingen normaal, bij 10 procent let indexcijfer van de orderpositve in aantal maanden werk (excl de che mische industrie., basis ultimo januari 1968 is 100) daalde deze maand van 103 naar 102. ultimo november 1967 en 1968 bedroeg dit cijfer in beide geval len 101. De beoordeling van deze orderpositie luidde evenals vorige maand bij 80 pro cent der ondernemingen normaal, bij 10 procent groot en bij eveneens 10 procent klein. WEST-DUITSLAND BLIJFT CYCLAMAAT GEBRUIKEN BONN (DP.A) De omstreden zoet stof cyclamaat, die in de VS en andere landen is verboden op verdenking var kankerverwekkende werking, zal voor lopig in West-Duitsland in gebruik bleven. Het ministerie van gezondheid deelde dit dinsdag in Bonn mee. na dat in een bespreking met deskundigen van naam was gebleken dat uit proe ven niet kan worden opgemaakt dat de zoetstof by mensen kanker verwekt. Wel zal de zoetstof voortaan slechts mo gen worden verkocht aan diabetici of ziekelijk zvaarlijvigen, waarbij bepaal de voorschriften in acht genomen zullen moeten worden. Bijenkorf personeel krijgt 6 procent loonsverhoging DEN HAAG (GPD) Het personeel in dienst van Bijenkorf Beheer de Bijen korf. Henia en Gnleries Modernes, 10.000 irknemers, krijgt per I februari 1970 een salarisverhoging van 6 procent. I-Iet locnoverleg tussen de Bijenkorf en de in de Decom samenwerkende orga nisaties van werknemers m de detail handel heeft echter maar geleid tot een gedeeltelijke overeenstemming. De bon den verlangen een reeële loonsverhoging van 2.9 procent voor 1970. Het overleg zal half januari worden voortgezet over een eventueel noodzakelijke aanpassing van de salarissen aan pri jsstijgingen. (ADVERTENTIE) De keuken presenteert zich in onze showroom te Middelburg. Komt en ziet deze unieke keuken DE JAGER-TOLHOEK N.V. HOWROOMS: KORTE NOOKOSTRAAT 1, MIDDELBURG Geopend: maandag t m vrijdag van 08.00-17.30 u. HOUTKADE 7, GOES Geopend: maandag tm vrijdag van 08.00-17.30 u. Zaterdags van 10-12 uur. overheid bij de economische structuur van de industrie. De raad constateert in zijn rapport onder meer dat er een in tensivering is van het beleid van de overheid, gericht op specifieke bedrijfs takken. vooral fn de sector van de in dustrie. Ook wordt gestreefd naar een meer systematisch sectorbeleid. De raad gaat in zijn rapport na in hoeverre naast het meer globale economische overheidsbeleid struc turele maatregelen gericht op speci fieke sectoren middel kunnen zijn voor het bereiken van de nationale doelstellingen. De raad gaat ook in op de betekenis van overleg en sa menwerking tussen bedrijfsleven en overheid bij het verwerkelijken var dit beleid. Tenslotte besteedt hij aan dacht aan de toepassingsmodaliteiten en instrumenten van sectorstructuur politiek. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN AMSTERDAM Londen 8.70(i- 8.70*3. New York 3.62;?-3.63rt, Mon treal 3,37-3-38, Parijs 65.16(4- ÖLÜ3(£, Brussel 7.31 :.-7.3i5«. Frank fort 93 34-93.39. Stockholm 70M- 70.24. Zürjch 8-L18-84.23, Milaan 57.74(4-57,79!», Kopenhagen 48.44- 48.49, Os!o 50.83-50 33. Wenen 34.05- 34.0G, Lissabon 12.75!,i-12.76®i. Ramingen By het opstellen van de ramingen wordt reeds een deel van het bedrijfsleven trokken, maar de raad vindt dat de sulfaten van de ramingen meer dan nu het geval is onder de aandacht moeten worden gebracht van ondernemers, vt werknemers en van hun organisaties. De raad vestigt de aandacht op het nut van overleg, aan de hand van de prog noses, voor zo rationeel mogelijke be slissingen. Daarvoor zouden de door hem in 1966 ter ontwikkeling van de bedrijfs organisatie aanbevolen commissies van overleg en samenwerking alsmede de .lichte' bedrijfsschappen in aanmerking kunnen komen. De raad acht het ook mogelijk dat ini tiatieven tot het opstellen van een her structureringsplan achterwege blijven, vooral wanneer structurele gebreken 'orden versluierd door een gunstige conjuncturele situatie. Dan zou de over heid het particuliere initiatief of de noodzakelijke samenwerking kunnen stimuleren door bepaalde faciliteiten. De raad meent dat moet worden nagegaan in hoeverre de overheid in bepaalde ge vallen zou moeten beschikken over ver dergaande bevoegdheden. Ook is het mogelijk dat privaat-econo misch ombuiging van de ontwikkeling niet verantwoord is. Dan kan de over heid een taak hebben bij het opvangen sociale gevolgen. Sectorbeleid De raad is van oordeel dat hem bij het sectorbeleid een belangrijke adviserende taak moet worden toegekend. De raad kan in beginsel de opvatting delen uit het tweede meerjarenplan van de EEG, namelyk dat de steunverlening bjj de seetorpolitïek openbaar moet zijn om een zo goed mogelijk gebruik van over heidsgelden te bevorderen. Maar de mogelijkheden van openbaar- makking zullen mede worden bepaald door het gedrag van de andere partners van de EEG. De raad meent dat de Ne derlandse overheid zo nodig op deze openheid moet aandringen. Het stichten van overheidsbedrijven zal als instrument van sectorbeleid in be paalde gevallen kunnen worden gehan teerd als beleidsinstrument voor het ge- va.! •sociaal-economische doelstellingen op het spel staan. Toepassing van "dit instrument kan in aanmerking komen als sociaal-economisch wenselijke par ticuliere initiatieven achterwege blijven, ondanks aangeboden overheidsfacilitei- ten. Bepaalde infrastructurele voorzieningen, zoals havens, diep vaarwater en derge lijke, zijn belangrijk voor bepaalde be drijfstakken; ze kunnen dus als spe cifiek instrument voor de bevordering van die bedrijfstakken dienen. de verwerkelijking der sociaal-eco- nnmisclie doelstellingen kan het van groot belang zijn vestigingen van bui tenlandse ondernemingen te bevorderen. De overheid voert vooral in de laatste jaren een actief acquisitiebeleid., Dë raad acht het gewenst, teneinde een te gen elkaar opbieden te voorkomen, dat •oorai in de EEG gewenst is. AMSTERDAM (ANP) De totaal be haalde winst van de Nederlandse scha deverzekeringmaatschappijen bedroeg in 1968 naar raming rond ƒ129 min, dat is 13 min minder dan de voor 1967 definitief vastgestelde winst van rond de 142 min. aldus de voorlopige van het centraal bureau voor de sta tistiek. Het overzicht geeft de defini tieve cijfers over 1967 en de geraamde over 196S. Men dient, volgens het CBS. bij het geraamde winstsaldo van 1968 te be denken, dat het hier gaait om een sal do. waardoor de onzekerheidsmarge vrij groot is. Het wünstsaildo, uitge drukt in procenten van het zichtbaar eigen vermogen, geeft de rentabiliteit van dit vermogen weer. deze blijkt te zijn verminderd van 16.5 pet in 1967 tot 13,2 pet in 196S. De sterke stijging van de onkosten en provisie zullen hier aan, volgens het CBS, voor een groot deel debet zijn. Het zicmtbaar eigen vermoeien, anders gezegd kapitaal plus uitdrukking gebrachte vrije reserve, geeft de solvabiliteit van de onderne ming aan. De solvabiliteit van alle in het onderzoek betrokken ondernemin gen tezamen blijkt zowel in 1967 als in 1968 te zijn toegenomen. NAUWELIJKS PRIJSHOUDEND Bij dc- opening is de stemming voor de lei-nationale waarden dinsdag merendeels nauwelijks prijshoudend geweest. Kon. Olie echter was aam de zwakke kant met eer ste notering op 141.50. waarna nog -Ml .20 werd gedaan, tegen een voorgaand slotntveau 42.20. De overige toonaangevende fondsen konden zich -.rij goed handhaven. Akzo cent lager in op 109.70 om daarna nog verder iets in te zakken tot 109.50 (410). Hoogovens begon aanvankelijk 10 cent hoger op 103.50. doch Hep later terug tot 10340. Philips werd 20 cent lager afgedaan op 83.60. Unilever ging 10 cent lager in andere handen over op Ti4. I-ster zakte ook hier de koers iets in tot 113.70. Dit alies geschiedde met r weinig zaken. Wall Street werd maandag het recente technische koersherslel niet verder voort gezet. De marlet sloot er gemakeiijker me! afnemende handel. Van de Nederlandse fond- sloot Kon. Olie in New York w dir. Pht- en KLM onveranderd. De koersen va Internationale waarden weken -niet veel af bij die van de voorbeurs. De cultures w de vaste kant. vooral voor HVA. Dit fonds verbeterde 2(4 punt tot 63. Ook Am sterdam Rubber zette de vaste tendentie var maandag verder voort op 46:10. In de scheep- or viel niet veel te beleven. De koersen van deze aandelen waren gemakke lijker ten opzichte van het voorgaande slot niveau. Rolt. Lloyd was zwak met een koers daling van drie punten op 358. De staats- fondsenmarkt gaf merendeels koersafbrokke-1 ingen te zien voor de lager rentende lenin gen. De 8 pet obligaties konden zich beteren. De'.i Mij was 30 cent lager op 52 maar Hei-neken verbeterde een halve gulden tot 177.50. KLM ging 60 cent omhoog tot Van de lokale waarden onderging DRU in de eerste periode ee ngevoelige koersdaling var 20 punten. Proost en Brandt daalde '12, Simor de Wit 5. Bergoss 5 en Ass. Rotterdam 17 punten. Desso was flauw met een koers verlies van ƒ6.50. Thom. en Drijver gaf 1.30 prijs. AMTSV en Bols waren leder ƒ1 lager. Bijenkorf-Beheer steeg 10. Ned. Dagblad-Unie en Erdal ieder 5. Wereldhaven 8 en Fokker <15 punten. Cindu ging f 1.50 omhoog, Kluwer ƒ2 en Elsevier ƒ3. Gist-Broc. verbeterde ƒ4 (40 punten). Van de internationale waarden verliet Aikzo de markt op 109.50, Hoogovens zakte in tot 302.50. Pheltps deed 63.50, Uni lever 113.80 en Kon. Olie *141.70. ANP-CBS BEURSINDICES 19-42 22-42 23-13 Intern, concerns 117.7 1118.4 117.9 Industrie 121.3 322.0 121.7 Scheepvaart 82.1 82.6 82:1 Batik- eil verz.wezen 118.6 121.2 12! ,4 Handel enz. 3*10.5 112.2 112.9 Algemeen 3il6.8 117.8 117.5 AMSTERDAM (ANP) De advies- koersen voor buitenlands bank papier geldend in Amsterdam op de volgende werkdag duidden dins dag: Londen 8,65-8.80. New York 3.60- 3.65. Montreal 3.34(4-3.39'4. Parijs 62.50-64.50. Brussel 7.17-7.32, Frank fort 97.70-98.30, Stockholm 69.65- 70.65. Zurich 83.75-84.95. Milaan 56.50-58.50, Kopenhagen 48.00-49.00. Oslo 50.30-51.30. Wenen 14.00-34.20. Lissabon 12.50-12.80. Madrid 5:10- 5.25. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De tweede kamer heeft zich maandag; unaniem achter de plan nen geschaard tot samenvoeging van een negentiental kleine gemeenten in Noord- Holland tot zes grotere gemeenten. De wetsontwerpen, waarin de grenzen van de nieuwe gemeenten zijn geregeld, wer den onverwachts aan de agenda toege voegd, en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Als ook de eerste kamer op korte termijn met de gemeentelijke horindeling akkoord gaaf, zullen de nieuwe raden waarschijnlijk op 3 juni de dag waarop in liet hele land raads verkiezingen worden gehouden kun nen worden gekozen. Kan die niet wor den gehaald, dan zullen de algemene verkiezingen voor dit beleid waarschijn lijk enkele maanden worden opgeschort. Minister Beernink (binnenlandse zaken) heeft reeds een wetsontwerp, dat een dergelijk uitstel mogelijk maakt, in voor bereiding. De gemeenten waarom het gaat zijn: Barslngerhorn (gevormd door sa menvoeging van de gemeenten Barsin gerhom en Wiermgerwaard) Niedorp (gevormd door samenvoe ging van de bestaande gemeenten Nieu- •e-Niedorp, Oude-Niedorp en. Winkel). - Schermer (gevormd door samenvoe ging van Oterleek, Schermerhorn en Zuid- en Noord-Schermer). Graft-De Rijp (gevormd door de Venhuizen gevormd door de ge meenten Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes). Zeevang (gevormd door de samen voeging van de gemeenten Beets, Kwa- dijk". Middelie. Oosthuizen en Warder). OBLIGATIES Staatsleningen Ned '68-1 7 Ned '66-2 7 Ned '69 7 Ned '68 614 Ned '68 614-2 Ned '67 614 Ned 65-! 5)4 Ned 64-1 5 Ned -58 4'4 Ned '59 4(4 Ned '60-1 4(4 Ned '61 4(4 N Staff '47 3(4 Ned '54-1-2 3(4 Ned '55-1 3(4 Ned '37 3 Grootboek '46 3 79.50 N Doll '47 3 87.50 87,60 87.10 8320 92.70 88 87 AO 65-60 85:10 83.20 82,30 31.30 82.10 Converteerbare obilgat Geld-Z. 4(4 Hoogovens 5(4 Meelfabr. 6(4 Wye» '66 6(4 8720 S3 20 ACTIEVE AANDELEN 81,50 Baak- en kredietwezen BvNG '57 6 9020 89.90 BvNG '58-*59 4(4 77.40 77.40 BvNG '66-1 7 93 BvNG '67-t-2 6(4 8920 BvNG '68-1-2 6Ü 87.80 BvNG '65-1 5(4 85 BvNG '58 3(4 85.90 BvNG '64 5(4 82Ü0 Hyptheekbanken Fr. Gr. DW 0 82.70 Fr. Gr. DU 4(4 Amst. Rudd. IfVA-mlJen ver AKZO DelJ MIJ c Helneken Hoogovens c ©8.90 Philips gera.bei 69.10b Unilever c 67.50b Dordt Petr. 8! .60 Idem pref. 79.50 Kon- Pe^"- 37.80 HAL KLM KNSM Ned Stv. Ommeren c Rott. Lloyd Scheepv. Unle 45.5 63.5 Bol» Hors Wehry Bredcro's b Buhrm T Bijenkorf c Calv6 c Carps garen Cent Suiker Cur Hand- MIJ Else Fokker Ford Ned. Furriers Gazelle rljw. Geld v pap. 63.504 Geld Tielc-r.s 13.30 cist Brocades '90 Grinten v. d. Gruyier 8 cpr 41.305 Hagemeyer Hero Cons Trlcotben Udenhout Unlkap Unilever 5 cp Veneco Vcr Machine Ver- Touw Vlhamlj Vredest- R. Wereldhaven Wessanen Wye» tod. 8520 8520 103.50 102.50 895 BUfTENL. CERTIFICATES 142. 200 b 200b 760.405 160.50 105 109.9 116.5 1152 206 205.6 153 NIET-ACTTEVE AANDELEN BeleggtngsmllcD 77.40 Handel, ndustrel en dlv. BP '66 7(4 9220 93 b KZK '65 6 83 87.70 N. Gas U '60 6(4 88.40 88.10 Pgero '57 6 87.70 Pgem '04 0 85.50 R.riJn pijpl. 5(4 9025 Scholt H '63 4(4 80 KLM '88 7 KLM 4(4 88b 85.70 90.25 80.30 773 94.80 04.60 Premielenlngen alkmaar A'dam '51 A'dam '56-1 Dordr. '58 <-n '5' D Haag 52- D Haag 'S2--: R'dam 52-1 R'dam 52-2 Alg. Fonda oez Converto Holland Fund Nefo Rolinco Unites Utillco Europafonda Eurunlon Valeurop Bank-, krediet- e Alg. Bank Ned. AMEV Amrobank Delta-Lloyd c Nat Ned. Ned. Midstb Slavenburg Handel, Industrie enz. Alb. Heljn 17*1.50 170.80 Amst. Droogd. 64 63.1 Ballast-Nedam G 9! 83 Bensdorp Int 135 143 Bergh en Jurg 282 ISO b Berkel Pat 162.3 1625 Blijdenst W. 50 51 Hock's Mach. Holec Holl Beton Homburg Hoogenbosch 146.5 J Hoogenstr. Cnterlas (nternatlo Kerno Corset Kempen en Beg KN PaDter 1143 1*150 KV Tapijt 825 3:5 Lindeteves 609 609 Lljempf 77 79.80 Lljm en Gel. 242.40 241.40 Meelfab NB 0 226 22550 Me OS Bouw 1Ó4.99 10420 i'esa 113.50 ::3 Muller Co nb 51! 5:2 Kaarden Ned Exp. papier Ned Kabel 2 Van Nelle 3 Ketara - Norlt Nuuida 3 v-.Jverd-ten Cate Overz. Gas Pakhoed H. Palthe Uv lips gem.oez Pietersen Co Pont hout CO 1 •'helde S Exp MiJ Schokbeton l1 Scholt Honig Simon de Wit 2 Stokvis St. sp. Twente Tb Marijnen 1 Thom Dr Verbl 322.5 77 1 300 1 2620 25.60 352 5 35:10 42.10 41.50 46.75 24.75 24.75 I 21.10 85 1662 159.5 102J 20 b 180 b 52.50 200 80 Can. Pao. 69.35 69,35 Inland Nat Ga» 30.25 30 Int. Nickel 4420 «4.40 Shell Oil 2725 2720 VERENIGDE STATEN American Enxa American Motors Am. Tel en TeL Anaconda Atchis Top Beth! Steel Chrysler Cities Service Colgate Columbia Gas Dow Chern. Eastman Kodak Ford Motor Gen Elec. Gen Motors Int. Tel en TeL 59 Kennecott 43.10 Nat Distill. 3725 Nrth Am Philip» 5225 Pennsylv Rrd- 29 40 Pepsico 51.30 Radio Corp- 37 Republic Steel 33.85 Shell Oil 42.50 5perry Rand 39.50 Standard Brands Studebaker 41 Sunr Mid 33.75 Texas tnstr. 121 Un Pac Rr. 43 US Steel 35 Weatlngh Elec 56.75 Woo! worth 3820 6950 4020 80.10 69.50 60:10 53.73 23 AO 52.50 3625 34 JO 42.50 3920 Verklaring: gedaan en bieden: tgedaan b— bieden; Ilaten: d— 31.52 van Rljn-Schelde 7(4 85.50 85.50 -59 gr 31-32.23: t— ex dlv. (ADVERTENTIE) POSTBUS 973 - ROTTERDAM TEL. (010J-284710 DEN" HAAG (ANP) De kamerleden Schlingemann (wd) en Koning (wd) hebben de staatssecretaris van verkeer en waterstaat gevraagd of deze kan mededelen hoe de kaartjescontrole in de treinen geregeld is nu de controle op de stations is opgeheven en of de bewinds man een gang van zaken, waarbij soms in het geheel geen of slechts zeer onvol ledige en onzorwuldige controle plaats- juist acht. Mede m het licht van de hierdoor be- mogelijkheïd van reizen zonder of op een voor de eerste klasse niet geldig plaatsbewijs. Zij vragen zich af of een systeem zoals dat in Zwitserland elke towee stopplaatsen controle plaats vindt en d9 biljetten van die reizigers worden ingenomen die op de volgende stopplaats moeten uitstappen, ook in Nederland althans in de sneltreinen is voeren. Gevraagd wordt of de staatssecretaris kan opgeven hoeveel man controlerend personeel per brein- stel wordt ingezet en hoeveel man no dig zou zijn bi*j het invoeren van het systeeun, alleen in de sneltreinen. AMERSFOORT (ANP) Het perso neel van Bronswerk Amersfoort zal van af 5 januari aanstaanndc dagelijks het werk één uur stilleggen. Bovendien zal geweigerd worden overwerk of werk in ploegendienst te verrichten. a besluiten werden genomen op een personeelsvergadering, die maandag avond werd gehouden, en die kracht wil len bijzetten aan de eis dat de salarië ring van het personeel gelijk wordt aan die van de werknemers bij andere bedrij ven van het VMF-concern, waartoe ook Bronswerk behoort. Bovendien wil men een compensatie voor het wegvallen vs het winstaandeel van de werknemers. Vorige week hadden de vertegenwoordi gers van de erkende vakverenigingen iet personeel meegedeeld, dat 3prekingen met de Bronswerkdirectie waren vastgelopen. Tevens deelden zij echter mee dat de salariëring geheel conform de cao was geregeld. Deze mededeling veroorzaakte bij de werkne mers grote ontstemming, omdat daar door duidelijk werd dat via de bonden de gestelde eisen niet zouden worden in gewilligd. HOOG EN LAAG WATER NAP NAP uur cm uur cm uur cm uur cm 25 december Vlissmgen 2.47 208 15.04 212 9.20 195 21.32 177 Terneuzen 3.14 222 15.37 226 9.54 207 22.04 189 Zierikzee 4.18 147 16.34 154 10.00 159 22.04 138 Hansweert 3.59 234 16.19 238 10.30 220 22.42 202 Wemeldinge 4,39 177 16.52 184 10.21 181 23.35 160 26 december Vlissingen 3.26 204 15.45 20S 10.00 197 22.11 171 Terneuzen 3.53 218 16.17 222 10.34 209 22.43 183 Zierikzee 4.50 144 17.10 156 10.38 162 22.40 133 Hansweert 4.38 230 16.59 235 11.10 221 23.19 197 Wemeldinge 5.13 174 17.30 186 10.59 184 23.12 154 27 december Vlissingen 4.04 195 16.24 202 10.41 199 22.48 165 Terneuzen 4.30 209 16.56 216 11.14 211 23.19 177 Zierikzee 5.22 139 17.46 155 11.15 163 23.20 128 Hansweert 5.13 221 17.36 230 11.48 223 23.52 192 Wemeldinge 5.48 169 18.07 183 11.36 186 23.45 148 WASHINGTON (RTR) Het Ameri kaanse huis van afgevaardigden heeft maandag zijn goedkeuring gehecht aan een compromis van een wetsvoorstel voor hervorming van het belastingsstel sel in de Verenigde Staten, de eerste in ruim tien jaar. Het huns gir.g met 381 stemmen voor en twee stemmen tegen akkoord met het verslag van de gezamelijke commissie van huis en senaat die een compromis moest zoeken voor de ontwerpen die elk van de kamers had aanvaard. In zijn oorspronkelijke vorm werd het ontwerp bedreigd met een veto vam president Nixon, die de inflatoire implicaties te oot achtte. Het ontwerp moet nu aan senaat worden voorgelegd. Het biedt de zeventig miljoen belasting betalers in de Verenigde Staten enwp verlichting doordat ae aftrek voor persoonlijke inkomstenbelasting in een periode van vier jaar wordt verhoogd tot 750 d'ollar. Verder voorziet het in een verhoging van de sociale uitkerin gen met vijftien procent met ingang van 1 januari aanstaande. SCHIPHOL (ANP) De Austra lische luchtvaartmaatschappij Ansett Airlines heeft bij de Fokkerfabrieken haar derde Fokker F 2S Fellowship be steld. Dit brengt het totaal bestelde Fellowships op 30. GEEN LOONSVERHOGING VOORWSW-WERKNEMERS (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG (GPD) Minister Rooi- vhtk (sociale zaken) ziet geen kans de lonen van de 40.00.. werknemers in de sociale werkvoorziening, die nog altijd worden berekend op 95 procent van het minimumloon, op te trekken. In antwoord op vragen van mevrouw Heroma-Meilink (pvda) zei de minister dinsdagmorgen in de tweede kamer, dat de belangen van de WSW-werknemers hem zeer ter harte gaan, maar dat hij op dit punt nog geen toezegging kan doen. Dat gelat ook voor een verbetering van de hogere toongroepen, waarvan de ionen op 95 procent van de vergelijk bare ionen in het bedrijfsleven worden berekend. Uit het antwoord van de minister kan worden afgeleid dat h.j zelf posiv.ef tegenover de gevraagde loonsverbete- ring staat, maar daarvoor nog geen geld 71 heeft kunnen vrijmaken. Aangenomen wordt dat de minister op dit "punt op de stringente begrotingspolitiek is ge stuit, waaraan dë minister van finan ciën. dr Witteveen. streng de hand houdt Minister Rooi vink weigerde dinsdag mogen in te gaan op de suggestie van de socialist mr Van Lier om de WSW- werknemers een uitkering ineens te ge ven. Hij zei dat de werknemers wel zullen delen in de loonsverbetering van 4,5 procent voor het overheïdsperso- per 1 januari. ADONIS 20 te Amsterdam AD RA STUS 22 te Hamburg ALCOR 22 v.n East London nr Durban ALIOTH 22 t.a. Lheus AMERSKERK 23 te Dar es Salaam ver.v. AMMON 22 i-n Maracaibo nr Pto Ordaz ANGOLA KUST 20 v*n Rotterdam r.r Rouaan ARCHIMEDES 22 te Rotterdam ARISTOTET.ES 22 va Port ot Spain nr Paramaribo ATLANTIC STAR 21 vn Rotterdam nr Antwerpen ATTIS 20 '.e Rotterdam ATYS 22 vn M:r: nr IUgancity AVEDRECHT p. 23 Li:tie Quo.:: :if SAi) BALI '9 vn Bremen te Amsterdam BALOXG 91 te Dar es BILLITOX p. 22 r.rd vn Reunion nr Penang BENTANG 23 te Bremen BLITAR 22 v.i Hamburg nr Bremen BOVENKERK 2'. te Rotterdam CALAMARF.S p. 22 Colon CHEVRON NAPELS 39 450 m no vn Marvin: nu? CERES 22 te Belize CHEVRON AMSTERDAM 39 vn Rotterdam nr Siaon CHEVRON EINDHOVEN 22 vn Aruba nr Honolulu CINULIA 22 te Kingston Jamaica COXGOKUST 22 vn rreetown r.r Pointe Noire DALLIA 22 vn Marseille nr Essiae DENTELDIJK 22 te Vancouver DÜK.ESTAD 23 KieJsikanaal nr Rotterdam DOSIXA 2') 395 rn zr.v v Adelaide EEMLAXD 2D vn Amsterdam nr St Cruz ESSO ROTTERDAM 22 te Kaltmdborg FARMSU.M 22 vn Rio de Janeiro de La Plata nr Huasco FOREST TOWN 22 Pta Card on GAASTEP.DDK 23 te Antwerpen venv. GAASTERKERK 20 vn Rotterdam nr Londen GAASTERLAXD 22 vn Cabedelo nr A'dam GROOTEKERK 22 te Antwerpen HERMES 2: te Rotterdam ILIAS 21 te Rotterdam ITTERSUM 20 vn Amsterdam nr Hamburg KAMPERDIJK 20 te Rotterdam KARA 23 te Tbameshaven KENIA 22 vn Singapore nr Lae KENNEMERLAND 23 to Brunswich KERKEDIJK 22 te Bremen KIELDSECHT 23 vn Dakar .ir Freetown KONTNG3WAARD 22 vn Willemstad nr Pta Card on KONINGSHAVEN 23 Aarhus te Rotterdam KQREXIA 22 v.n Bandarmashar nr Lourenco Marques XOSSMATELLA 22 :.a. Cor.rar.hbay KREON 22 vn Rotterdam nr Hamburg LALIBELLA 23 te Maracaibo LELYKERK 23 te Antwerpen LIMBURG 23 vn Chi'.tagong nr Penang LOISLELLOYD 2! te Rotterdam MAROX 22 vn Willemstad nr La Quaira MEDON 22 te Amapala MSRCURIUS 24 ?o.-ice Pio R5co venv. MIS5ISSIPPILLOYD 2 MOERDIJK 23 te Oekland MUSSILLOYD 23 te Acapulio NEDER WESER 22 vn Kuwait nr Banda Shapour NEVERÏTA 23 te Kaapstad verw. OMM2XXERK p. 23 Las Palm as nr Antwerpen OXOBA 22 rede Wilemstad OVERIJSEL p. 22 East London nr Mombasa PARTHENON 22 vn Antwerpen nr Rotterdam PHILIXE 23 te Puerto- niiranda POELDIJK 22 "50 m saw vn Horta POOLDRECHT 22 vn Ponce or Miam: PRINSES MARGRIET 23 te Barbados PUSMEREND 23 te Dampier RONDO p. 32 Kp Finistere nr Kaapstad ROTTE 22 te Pt of Spain ROTTERDAM 22 vn New York nr Nassau RIJNDAM 22 vn Rio de Janeiro nr Buenos Aires SCHELDSLLOYD 22 te Bremerhaven SCHIELLOYD 22 vn Peoar.g nr Barcelona SENEGALKUST 22 vn Dakar nr Rotterdam SEROOSKEPJ7 23 te Rotterdam SOCRATES 22 te Ten er-Je STAD ZWOLLE 22 te Bordeaux STATENDAM vn Grenada STRAAT "BALI 22 te Terna STRAAT FRANKLIN 23 te Yokka-chi STRAAT LAGOS 24 te Fremantie ver.v. STRAAT LEMAIRE 22 vn Durban nr Port Elizabeth STRAAT KOBART 22 va Kaapstad nr Monte Video STRAAT TOW A 22 vn Dar es Salaam nr Tanga STRAAT VAN DIEMEN 22 vn Mauritius nr Durban TAHAMA 22 ta. Karachi TJIKAMPEK p. 23 Malediven nr Zanzibar TOGOKUST 23 te Guanda UTRECHT 22 te Bahrem WATERLAND 22 te Hamburg WBSTERTOREX 23 te Aruba WiELDRECHï 23 te Torre Amusiciata WILLEMSKERK 22 vn Sydney nr Hobart WOLTER 5 UM 20 vn Rotterdam nr New Orleans ZAANKERK 19 vn Rotterdam nr Londen ZOXNEKERK 23 vn Hamburg nr Antwerpen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 29