PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NASSER LOOPT WEG IN RABAT KAMER WIJST BIAFRAMOTIES OPPOSITIE AF Onderhandelingen in drie etappes' LIBERIAAN VAST OP DE WESTERSCHELDE verwarring op Vaste plaatsen arabische top 1 Stappen bij Veiligheidsraad Vandaag in de krant... CONTROVERSE SPECIALISTEN EN ZIEKENKOSTENVERZEKERAARS V.S. ontruimen Wheelus in Libië ra.?] In deze haastige tijd Ss cr he- I 1 laas tc weinig gelegenheid om boeken te herlezen: de persen draaien zonder ophou- den. er is ■•en voortdurende I pi: Ui si room van nieuwe werken, I het beeld van de boekwinkels .verandert schier elke week. nieuwe ti tels vragen voortdurend de aandacht. jTdch loont het de moeite om af en toe leen reeds lang geleden verschenen boek ter hand te nemen en dat weer eens te herlezen: het is alsof men een oude vriend weerziet, wiens geest briljant en flonkerend is gebleven. De afgelopen week hadden we die ervaring bij herle zing van Huizinga's grootse boek .Herfsttij der middeleeuwen'; welk een 'imponerende schildering van een tijd- PARAT (RTR) President Nas- perk' 4,1 lot in onze dagcn ln allerIei KAfcJA 1 (KIK) 1 resident i\as rudirnenten herkenbaar blijft. Ons trof ser is dinsdagochtend weggelopen I ditmaal vooral de beschrijving van de praal en de staatsie aan het hof van de Bourgondische hertogen: een model van ceremonieel en etiquette, gebaseerd op een sterk hiërarchieke gezagsverhou- (Van onze parlementaire redactie) [van de Biafraanse bevolking op zelfbe- DEN HAAG - Geheel volgens Sï&edSd.moUes wachting heeft de tweede kamer dinsdagmiddag alleen de door de regeringspartijen ingediende mo ties over het Biafraanse conflict aanvaard. Ze houden in: meer fi nanciële steun voor de voedsel- luchtbrug van Joint Church Aid (minister Udink heeft inmiddels 1,2 miljoen extra in het vooruit zicht gesteld), een algemeen wa penembargo aanhangig maken in de Veiligheidsraad (minister Luns is echter alles behalve optimistisch over de kans op succes) en een be roep namens het Nederlands par lement op de parlementen van En geland, Frankrijk en de Sowjet- Unie om hun wapenleveranties te staken. Voor economische sancties tegen Nige ria, staatkundige erkenning van Biafra of alleen maar erkenning van het recht Rhodesië bidt niet meer voor koningin SALISBURY (AFP) Mot ingang van 1 januari 1070 zal elke verwijzing naar do Britse koninklijke familie wor den geschrapt uit de gebeden van de Anglicaanse kerk van Rhodesië. aldus een communiqué dat maandag door de bisschoppen van Masjonaland en Mata- beleland is gepubliceerd. .Iedere geestelijke en elk lid van een gemeenscnliap heeft het recht voor za ken en personen die hem dierbaar zijn te bidden, maair de officiële gebieden voor de regenngspei-sonen moeten nu een meer algemene vonm krijgen'staat daar onder meer in. Stranding EEN AMERIKAANS GEZIN strandde met een zuiderzeekotter voor de haven van Stavenisse. (pag. 2) Woningbouw MINTSTER Schut heeft nieuwe maatregelen voor de woningbouw bekendgemaakt, waaronder hoge re subsidies....(pagina 3) Biafra NEDERLAND kan een beslissen de i-ol spelen bij de pogingen om de vrede tussen Biafra en Nigeria te herstellen. Hoe dat kan wordt door geologen uit de doeken ge daan op pagina 6. Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 6 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 4, 5, 8, 9 en 10 Sport: pagina 7 Radio-en tv: pagina 27 Financieel nieuws: pagina 29 De pzc-kerstbijlaae is dit maal geheel gewijd aan de ge schiedenis van deze eeuw. De lenst.' van 1970 is reeds met het blote oog duidelijk zicht baar. Maar wie kan zich. nog herinneren, wat zich in die tur bulente periode van i!)00 tot 1970 heeft, afgespeeldf In on ze kerstbijlage van negen pa gina's waaronder de tradi tionals kersttekening van Jac. Prince worden via inter views met allerlei mensen in en buiten Zeeland herinnerin gen opgehaald aan die voor bije zeventig jaren, pag. 10: lezers schrijven; pag. 15: feuilleton en strips; pag. 'O/,: tv; pag. Si): beurs. (Zie slot pagina 6 kolom 3 DEN HAAG Vijfmaal premier De Jong, die tijdens de zitting van de tweede kamer gisteren kenne lijk een heldere kijk op de gang van zaken in de kamer wilde heb ben. Buitenlandse zaken op 10 februari in de tweede kamer DEN HAAG (ANP) De tweede ka mer zal op 10 februari de begroting 1970 voor het ministerie van buiten landse zaken bespreken, aldus heeft de voorzitter, mr F, J. F. M. van ThicI dinsdagochtend meegedeeld. Op 3 februari komt financiën aan orde. op 17 februari het kabinet van de vice-premier (Suriname en de Antillen), en op 24 februari verkeer en water staat. Over tarieven 2e klas-patiënten HAARLEM (GPD) De zieken- kostenverzekeraars, verenigd in de KLOZ hebben de landelijke specia- listenvereniging (LSV) laten we ten met hun eigen tarievenlijst te zullen gaan werken, wanneer met name de richtlenen voor tweede klas patiënten niet worden versoe peld. Ze hebben aangedrongen op nader overleg met de specialisten, maar van die zijde is tot heden zo'n gesprek geweigerd. De zogeheten .niet-snijdende' specialis ten binnen de landelijke specialisten hebben eerder al vrijwillig als norrr aanvaard, dait aan derde klas particu lieren patiënten driemaal het zieken- fonds tarief in rekeninc wordt gebracht, aan patiënten in de klas 2b 4,5 maal dat tarief en voor de klas 2a 6 maal het fondstarief. De .snijdende' specialisten zijn het met die normen niet eens en willen zes maai het fondstarief in klas 2b en negen maal dit tarief in klas 2a. De ziekenkostenverzekeraars vinden MR. LUNS OVER PROCEDURE TOETREDING TOT EEG (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG ,Ik kan mij zeer goed voorstellen dat de onderhande lingen met kandidaat-leden over toetreding tot de EEG in drie etap pes zullen verlopen. Eerst praten met alle kandidaatleden (Engeland, Noorwegen, Ierland en Denemarken), vervolgens onderhandelen met Engeland alléén en tenslotte weer gesprekken met alle landen, die hun kandidatuur voor de Europese gemeenschap hebben gesteld'. dat veel te ver gaan en vrezen hetj tenverenigin0-. kostenverhogend effect van deze geling. Ze hebben becijferd dat deze richtlijnen, nog afgezien van dc vraag of iedereen zich daar aan houdt, voor de derde klas een kostenstijging van ge middeld 17,5 pixicent betekenen en voor de klassen 2b en 2a gecombineerd een| stijging van 55 procent. De ziekenkos tenverzekeraars vrezen daarom het erg ste voor de premie. Om de zaak binnen de perken te houden willen de verzeke raars nu tarieven die voor alle speci alisten gebaseerd zijn op 3, 4,5 en 6 maal het fondstarief, zoals dat dus geldt voor de niet-snijdende' specialisten. En dan gaat het over het gedrukte tarief zonder de kostenverhogingen door pen sioenregeling en toeslagen voor de spe cialisten. Volgens de verzekeraars moet er een an dere verhouding komen tussen het fondstarief en dat voor particulieren. Zij hebben voorgesteld het tarief voor de laagste klas op ten hoogste 150 pro cent van het fondstarief te stellen. Mochten de verzekeraars een specialis ten elkaar niet vinden dan wordt de kostprijsclausule geschrapt. Dat houdt in dat de verzekeraars een specialisten- rekening niet meer volledig zullen ver goeden. Voor de patiënt zou dat grote moeilijkheden kunnen opleveren. De verzekeraars hebben zich dat gereali seerd en hopen aisnog op een oplossing een nader gesprek met de specialis- Dit zei minister van buitenlandse za ken Luns gisteren, op de laatste par lementaire dag van het jaar 1969 (dins dag), die voorbijging met de bespre king van de resultaten van de op 1 ei 2 december in Den Haag gehouden EEG- topconferentie en van het vorige week in Brussel bereikte akkoord inzake de fiinancieringsregelmg voor de landbouw. Minister Luns wees de kamer erop dat wanneer de zes en Engeland het met elkaar eens zcruden worden, dit automa tisch ook de EEG en de andere kandi daatleden in veel opzichten nader tot elk aar zou brengen, omdat de toetredïngs- problema.tiek van Engeland sterk pa rallel loopt aan die van Ierland, Noor wegen en Denemarken. men moet Tekening houden met krachten, die zich tegen een dergelijke eenwording zullen verzetten, teneinde bepaalde nationale verworvenheden te handhaven. .Maar, de tegenstanders van (Zie slot pag. 3 kol. 3) uit de Arabische topconferentie, die in Rabat wordt gehouden, toen [hij er niet in slaagde van andere Arabische landen duidelijke toe- I zeggingen te krijgen voor de ter i beschikkingstelling van strijd- krachten en wapens voor de strijd j met Israël. Voor hij de conferentiezaal verliet had Nasser de delegaties toegevoegd dat zij lang genoeg hadden gepraat over wat men ging doen om de fronten tegen Israël te versterken en dat het nu tijd was duidelijk omschreven aantallen en hoeveelheden militairen en wapens voor de strijd toe te zeggen. Na de verrassende daad van Nasser belegden de delegaties direct beslo ten bijeenkomsten. De leider van het Palestijnse Bevrijdingsfront, Yasser Arafat, verliet eveneens de verga derzaal. Later werd meegedeeld dat hij Syrië en Irak had overgehaald toch nog de slotbijeenkomst 's avonds bij te wonen, die beide delegaties wil den boycotten na het incident. In de slotbijeenkomst zouden de dele gaties toch nog een akkoord hebben bereikt. Egypte zou veertig miljoen pond extra krijgen voor de strijd, 20 miljoen van Saoedi-Arabië en miljoen van Libië. Hoofdpunten Wat betreft het karakter van de onderhandelingen zei de minister het eens te zijn met die kamerleden, die als hun mening hadden uitgesproken dat de onderhandelingen zich tot hoofdpunten zouden moeten beper ken. ,Maar', zo liet de bewindsman er waarschuwend op volgen, ,of de andere EEG-landen daar ook zo over denken, zal nog moeten blijken bij de besprekingen ter vaststelling var het gemeenschappelijk onderhande lingsmandaat'. De minister refereerde in dit verband aan de vorige week gehouden bespre kingen van het comité-Monnet, dat eveneens tot de slotsom was gekomen dat de onderhandelingen over uitbrei ding van de gemeenschap zich op grote lijnen moesten beperken en dat pas na dat de kandidaatleden waren toegetre den over secundaire kwesties moest worden vergaderd. Met betrekking tot de politieke eenwor-| dmg van Europa zei minister Luns datl ONBESTENDIG DE BILT (GPD) Onbestendig kerstwser met overwegend lichte dooi, een toenemende zuidwesten wind en ook enige regen is het meest waarschijnlijk. De grens tussen vorst en dooi, heeft, giste ren de hele dag boven het noord oosten van het land gelegen. In Groningen werd gisteravond een halve graad dooi waargenomen, in het hele westelijke kustgebied was het. daarmee vergeleken voor jaarsachtig bij zeven tot acht graden. Een lucht, van hoge druk passeert met plaatselijk mist en rustig weer, maar een kerstdepressie trekt langs IJsland in de rich ting van de Noordzee. Op eerste kerstdag zal dit al te merken zijn aan de toenemende wind, gevolgd door wat regen. Mogelijk dat er vrijdag enkele buien vallen, maar winterweer is in het grootste deel van het land niet te verwachten. Ten oosten van ons weet de ma tige tot strenge vorst zich in Mid den-Europa zich nog wel te hand haven, maar een nieuwe uitval van deze koude lucht lijkt althans voor deze week zeer omvaar- schijnlijk. Dispuut ding. Een gezagsverhouding, die eigen lijk pas in onze Ujd definitief aan het afbrokkelen is. een duidelijke relatie tussen de ge- dachtensferen van het geloof en van de hofetiquette. Er ging een liturgisch element ln de etiquette schuil, ieder had daarin zijn vaste plaats: de kok en de jonker van de keuken, de gebraad- meester en de soepmeester, de panetiers en de schenker. Waarom staan de pane tiers en schenkers als eerste en tweede rang boven de voorsnijders en koks? Omdat hun ambt het brood en wijn be treft, de heilige dingen, waarop de waar digheid van het sacrament afstraalt. De plaats van de hoge en de lage adel. het is allemaal Sn ri- :astgelegd, zon der dat overigens de burgers er aan te pas komen: zij zijn in die dagen even onmondig als de leken in de kerk. Een dergelijke strenge hiërarchie is in onze dagen nog herkenbaar in de oude middeleeuwse kathedralen: de bouw daarvan is ge richt, de aandacht wordt als vanzelf het hoogaltaar getrokken. Daar is de hoogste geestelijke gezeten, op een Nasser verliet de vergadering toen ko-droon. En afdalend in rang volgen dan nïng Feisal van Saoedi-Arabië en presi-i de lagere geestelijken, waarna achter dent Moeammar El-Gaddafi van Lybië het koorhek het gewone volk komt. Zo in een dispuut waren gewikkeld over het aandeel dat hun landen aan de strijd tegen Israël leveren. De in witte boer- noes geklede Saoedi-Arabische vorst, de oudste van de aanwezige staatshoofden, zei tegen de 28-jarige Libische president rxe ,u biedt 30 miljoen, terwijl wij vijftig \J v, miljoen en nog meer financiële steun ge ven. Waarom betaalt u niet meer' Ko lonel Gaddafi, die gedurende de gehele conferentie een militair uniform droeg, antwoordde: ,We willen betalen, maar we willen dat andere Arabische landen dit ook doen'. Op dat moment interrum peerde Nasser met de opmerking ,-Ik be grijp dat niemand hier oorlog wil voe ren, laten we maar uit elkaar het koorhek het gewone volk 1 werd gedacht ln die dagen, zo wordt nog wel hier en daar gedacht, ook in deze tijd. de verdere aanwezigen met stomhei geslagen achterlatend. Men wist toen niet beter te doen dan de vergadering maar te beëindigen. Maandag kwam al een scheiding het licht tussen negen landen, die - middellijke aanvaarding voor liet strijd plan tegen Israël wensten en vier lan den die het plan eerst nog eens wilden bestuderen. WASHINGTON (RTR) De VS zul len zich op 30 Juni 1970 van de lucht basis Wheelus in Libië hebben terugge trokken. Dit is gisteravond door Was hington bekendgemaakt. De nieuwe Li bische regering heeft ontruiming geëist. BORSSELE De Liberiaanse tanker Francess Hammer (34.886 brt) die in de nacht van maandag op dinsdag vastliep op de rug van Borssele in de Schaar van Everingen (Wester- schelde) is dinsdagmiddag om streeks half twee bij hoog wa ter door een tiental sleepboten vlotgetrokken. Het schip, dat gevuld was met ruwe aardolie, ging op de rede van Vlissingen voor anker. Er bleek na onder zoek, dat er geen noemenswaar dige schade was veroorzaakt, zodat het schip waarschijnlijk afgelopen nacht zou mogen op varen naar Antwerpen. De tanker liep maandagnacht om streeks één uur vast, nadat lichters een deel van de ruwe aardolie uit het schip hadden gepompt, omdat de Liberiaan een te grote diepgang had voor de Westerschelde. De .Francess Hammer' was op weg van de Per zische Golf (Zueitina) naar Antwer pen. Bij het lostrekken waren onder andere betrokken een sleepboot van Muller-Terneuzen, de Indusbank van L. Smtt en Co en voorts boten van de Unie van berging en iredding uit Ant werpen. De bergingspogingen begon nen kort na twaalf uur. (Luchtfoto Dick Lemcke) |e gehechtheid aan deze traditionele •ormen en denkpatronen zijn er mede de oorzaak van, dat voor me nigeen de wereld van nu weinig aan trekkelijk meer is. De zekerheden van weleer zijn verdwenen: er zijn geen vas te plaatsen meer. Niet meer in de kerk. niet meer in de wereld. In de hiërarchie van de R-K Kerk vormden de vaste plaatsen een onveranderlijk gegeven en men wist eeuwenlang wat men er aan had. In de protestantse kerken was het zij het in heel ander opzicht al precies zo: de vaste kerkgangers had den vaste plaatsen en daarvoor betaal den zij zitplaatsengeld. Op zo'n stoel of zo'n bank kon tot een bepaalde tijd nie mand anders gaan zitten, dat was een stuk orde, waaraan men vastigheid had. Diegenen die zo'n vaste plaats niet kon den of wilden betalen hadden maar te wachten totdat er een lichtje ging bran den, pas dan mochten ze kiezen uit de overgebleven stoelen en banken en kon de dienst beginnen. Dat is allemaal ver leden tijd, in de protestantse kerken pro beert men vooral in jongerendiensten tot nieuwe vormen te komen, in de R-K Kerk is kritiek op de sluitsteen van de hiërarchie de paus niet van de lucht. En voor zover de Bourgondische rituelen nog in het leven van de staat een rol spelen, staan ze onder voortdu rende druk: er wordt geroepen dat ze dienen te verdwijnen. Zelfs het mysterie lijkt te zijn verdwenen, zo er hier en daar nog over wordt gesproken, is er altijd wel een kundig operator, die het gerucht over het mysterie in een com puter stopt en er komen nuchtere feiten uit. Sinds Nietzsche uitriep dat ,God dood is' is er zelfs een theologie op deze exclamatie gebaseerd. Niets is meer ze ker. Tegen die achtergrond ls herlezing van Huizinga's werk boeiend en meer dan dat, omdat we in menig opzicht het blijkt dagelijks nog altijd be zig zijn aan die herfsttij: in menig op zicht zijn er mogelijk nieuwe seizoenen aangebroken, maar toch heeft veel van wat eeuwen geldigheid had nog altijd dwingende kracht. De opstand daarte gen is één van de kenmerken van onze tijd. Het is een geheel eigen vorm van schaalvergroting, een nieuwe fase in de geschiedenis van de mens. Van die schaalvergroting getuigt een oude legen de we hebben ze hier al eens eerder aangehaald over een aap, die de plaats van de Heer d-vs Hemels wilde innemen. De Heer des Hemels zei zijn plaals wel te willen afstaan, mits de aap uit zijn hand kon wegspringen. De aap sprong door de eindeloze ruimten tot aan het einde van het heelal en grifte daar triomfantelijk een teken in een der zuilen, die hij er aantroL Toen sprong hij terug. Maar plotseling hoorde hij de ongeduldige stem van de Heer des He mels: ,Aap, wanneer spring je uit mijn hand?' Waarop de aap geërgerd uit riep, dat hij weggesprongen was tot aan het einde van het heelal en daar een teken in een zuil had gegrift ten be wijze dat hjj daar was geweest. Toen antwoordde de Heer des Hemels kalm: .Je hebt een teken in mijn vinger ge krast. gedurende je hele sprong ben je niet uit mijn hand weg geweest'. Dat is een relativerend verhaaL Het brengt veel van belangrijke, ge wichtige en ogenschijnlijk essentiële zaken terug tot gewoon menselijk krui melwerk. De voorsnijders en de koks hadden in de middeleeuwen hun rang en hun plaats, ze wisten waar ze hadden te staan. Eeuwen geleden zijn hun vaste plaatsen al verdwenen, zoals in deze tijd vele vaste plaatsen verdwijnen. En on- fVoor vervolg zie pagina 3 kolom IX Aardenburg, Duitsland' Pagina 4 Woensdag 24 dec. 1969 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 212e jaargang - no. 302

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1