PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KABINETSBERAAD OVER LOONBELEID Hooguit vier beheersgebieden voor zeehavens in de toekomst nodig' BONN: GRIEKEN UIT DE RAAD Grote luchtaanval Israël op Syrië Boerenpartij neemt belediging minister Klompé niet terug IJSPRET EN IJSLEED... Exegese van het zivijgen METAAL-CAO EN AMBTENAREN WENSEN LIGGEN REGERING ZWAAR OP DE DE MAAG GEEN BESLISSING PROCEDURE VREDESPLAN ROGERS VERWORPEN Vandaag in de krant... Reactie Avontuur Song My VONDELPRIJS VOOR PROF. HEEROMA INCIDENT IN TWEEDE KAMER MR GROSHEIDE BEMIDDELT IN HTS-CONFLICT DOOI AAN DE KUST Rotterdam Pijpleidingen 212e jaargang - no. 292 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 12 december 1969 Centrolophus m ie netten? Pagina 2 ld., f. t. d«i XP. 2751). Ml< De winter van 1969 is nu pas goed begonnen. In Groningen zijn de sloten en de ondergelopen weilan den al van een ijslaag voorzien, waarop de jeugd een voorzichtige poging tot schaatsen onderneemt. Voor de watervogels is de ijslaag op het water, waaruit ze hun voed sel moeten halen een bezoeking. Voor hen is de ellende begonnen. 'oorder DEN HAAG (GPD) Het kabinet De Jong moet rindaag in zijn wekelijkse vergadering een stand punt bepalen over het in de komende maanden te roeren loonbeleid tegen de achtergrond van het SER-advies inzake het sociaal-economisch beleid toor 1970, gericht op doorbreking van de inflatie- draal. In het kabinetsberaad van heden, dat gisteren reeds werd voorbereid tijdens een vergadering van de direct bij het sociaal-economisch beleid betrok ken ministers Witteveen (financiën), De Block (economische zaken), Roolvink (sociale zaken), Beernink (binnenlandse zaken) en Lardinois (landbouw) staan twee ontwikkelingen centraal: (Van onze correspondent) EONN Westduitslands minister ra buitenlandse zaken Walter Écbeel zal vandaag in Parijs de van Griekenland als lid rade raad van Europa bepleiten. ti regering in Bonn besloot gis- bnin het mini sterscomité van raad te zullen streven naar een tóorsing, die kan worden opgehe- ra zodra de rechtsstaat en de de- cocratie in Griekenland worden krsteld. In de praktijk betekent p volgens de Westduitse rege- rigswoordvoerders Conrad Ah- h praktisch uitsluiting van de &»ken. Zijn regering vindt echter j &e vorm nuttiger en zal trachten fè naaste bondgenoten tot haar 'landpunt over te halen. Ngering heeft zich tot doel gesteld iitoi mogelijk bij te dragen aan een «Wering van de situatie in Grieken- «T».Vs ^Jü?rs- Z'J de bevolking li, - niet Identificeren met het «Meisbewind en wenst dan ook de en culturele banden te Door Griekenland het lid- WBchap van de raad van Europa E»i ?,n -emen' kan de samen wer- P» dif instelling onmiddellijk wor S.Ki,e°aaV"and°™S he' Uittreden kringen In Parijs acht men het niet geheel uitgeslo ten dat de achttien landen van de raad van Europa niet aan een stem ming over schorsing van Grieken land zullen toekomen, maar dat de Griekse minister van buitenlandse zaken, Pipinelis, ln de vergadering van het ministerscomité zal aankon digen dat zijn land uit de raad van (Zie slot pag. 3 kol. 2) Het akkoord over de nieuwe, twee jarige c.a.o. voor de metaalindustrie, dat in het kabinet en met name bij minister Witteveen ernstige bezorgdheid heeft gewekt, en de onderhandelingen over de verho ging van de ambtenarensalarissen per 1 januari van het komende jaar, die ook gisteren nog niet tot een ak koord hebben geleid. Belangrijk knelpunt in deze onderhandelingen: Invoering van spaarloon voor de ambtenaren in het komende jaar, waaraan de vijf centrales van over heidspersoneel onverkort vasthou den. Vooral de automatische aanpassing van de lonen aan de prijzen in de nieuwe c.a.o. voor de groot-metaal, die voor 1970 en 1971 geldt, heeft geleid tot bezorgd heid in het kabinet. Het staat al vast, dat 1971 een duur jaar zal worden, om dat dan de omzetbelasting fors omhoog moet en vermoedelijk ook de premies (Zie slot pag. 3 kol. 2) h diplomatieke 'Js Hoeksche Waard is gister- na meteen gereageerd op de Wnnen van minister Bakker voor Rft u-o van. PÜpleïdingstraten. brt i,„t P,811 nie,m' argument om IttdïJw 1 pla" 3000+ van Rot- bestrijden, (pagina 2). milann' die ,in een roeibootje «wang over het mistige Vèerse wl ?''?h\wierl tw'ee politie- WoraT 2' iVl "aar hem 'vns i' tanhf""^ ar' dat tijdens (*£w7) Z°"der ta'",k Zat' S nn (lEI?Bj^r) van Son£ My is DoklPi- v staand incident. Vietnam nemadie vier l'aar in Z"am gewonden verzorgde, eeiiiLmoolden en martelingen da- jjjJKae gebeurtenissen... (pagina Binnen- en buitenlands pagina's 1, 3, 11 en 15 Zeeuws nieuws: Pagina's 2, 5, 7 en 9 Sport: pagina 13 financieel nieuwspagina 19 Radio en tv: pagina 17 DAMASCUS-TEL AVIV (RTR- AFP) Golven Israëlische Mira ges, Skyhawks en Phantoms heb ben gisteren de grootste lucht aanval op Syrië in vijf maanden uitgevoerd: volgens Israëlische bekendmakingen zijn vliegvelden en militaire doelen aangevallen, maar een Syrische militaire woordvoerder zei dat de Israëli sche vliegtuigen zijn opgevangen door de Syrische luchtmacht en hun doelen niet hebben kunnen be reiken. Waaimemers in de Albanese hoofdstad Beiroet merken op, dat het de eerste grootscheepse Israëlische aanval op Sy rië is sedert twee Israëliërs na het ka pen van een Amerikaans vliegtuig in Syrië werden gevangen gehouden. Nu zij vorige week zijn vrijgelaten, zou Is raël zich vrij voelen voor nieuwe lucht aanvallen. De luchtaanval volgde op een artillerie- en tankduel aan de grens woensdag. De Verenigde Arabische Republiek heeft de recente Amerikaanse voor stellen inzake een regeling van de crisis in het Midden-Oosten verwor pen. Aldus meldde donderdag het ge zaghebbende Egyptische blad ,E1 Achram'. In deze voorstellen, die dinsdag door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, William Rogers, bekend werden gemaakt, werd aangedrongen op een vredesregeling, waarbij Israël zich uit de bezette gebieden zou moeten terug trekken in ruil voor veiligheidsgaran ties. De Israëlische regering heeft scherpe kritiek geuit op het plan van Rogers In een verklaring beschuldigt de rege ring in Tel Aviv de Verenigde Staten ervan aan de ene kant vredesplannen naar voren te brengen en aan de andere kant het idee op te houden dat alleen de landen in het Midden-Oosten conflict kunnen beëindigen. De Israëlische minister van buitenland se zaken, Abba Eban, is gistermorgen uit Israël naar de VS vertrokken. MUNSTER DTSLDe Joost van den Vondel-prijs' is voor het jaar 1909 toegekend aan de Ne derlandse auteur en taalgeleerde prof. dr Klaas Hanzen Heeroma (ps. Muus Jacobse), directeur van het Nedersalzsische Instituut van de Rijksuniversiteit van Gronin gen. We zien de heer Hanzen Hee roma hier in het slot Wilking- hege, donderdagmet de zojuist verkregen prijs. OUDEJAARS AVOND GEEN TREINEN NA NEGEN UUR UTRECHT (ANP) Op oudejaars avond wordt, op enkele uitzonderingen na, de treinenloop na 21.00 uur stopge zet. Tot dat tijdstip wordt er gereden als op woensdag. Op 24 december la ten de spoorwegen vanaf circa 15.00 uur tientallen extra treinen onder andere dubbele treinen tassen het noor den en de randstad rijden. Boven dien worden onder meer de treinen tus sen Amsterdam CS en Maastricht ver sterkt. Op beide kerstdagen wordt grotendeels als op zondag gerëden. Vanaf 23.00 uur wordt op deze dagen gezorgd voor extra plaatsruimte door aan de treinen rijtuigen toe te voegen. Op nieuwjaars dag rijden de meeste treinen als op de kerst. Op vrijdag 2 januari geldt de dienstre geling van maandag. Dit houdt in. dat vooral in de spitsuren meer treinen zul len rijden dan gebruikelijk. Tevens zul len in de ochtenduren enkele aansluitin gen anders zijn in verband met vroegere vertrektijden. In de late avonduren rij den sommige treinen als op zaterdag. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Bóeren- kamerlid Koekoek heeft gis termiddag tijdens het debat over de begroting van erm geweigerd een voor minister Klompé beledigende passage terug te nemen. De heer Koe koek verweet de bewinds vrouwe dat zij haar christe lijke beginsel en de eed van trouw aan de grondwet ver zaakte door in radio en tv teveel zaken toe te laten, die in strijd zijn met de christe lijke beginselen. Minister Klompé voelde zich hier door persoonlijk gekrenkt. Zij vroeg het kamerlid deze beschul diging terug te nemen. Hetzelfde vroeg de radicaal drs Aarden, dia zich eveneens beledigd voelde, om dat een fractiegenoot van Koe koek, de heer Nuijens, zich tevens had gekeerd tegen de zich christe lijk noemende partijen en kamer leden. De Boerenfractie liet weten niet bereid te zijn op de woorden van de heren Nuijens en Koekoek terug te komen. Ook een verzoek van plaatsvervangend kamervoorzitter freule Wttewaall werd genegeerd. Na een korte schorsing van de vergadering deelde mejuffrouw Wttwaall mee dat zij op grond van artikel 59 van het reglement van orde besloten had de woorden van de beide kamerleden uit de hande lingen te laten schrappen. Minister Klompé verklaarde later nog er niet van gediend te zijn zich de wet te laten voorschrijven door de Boerenpartij. ,Het is mijn recht om niet de heer Nuijens als rechter over mijn interpretatie van het christelijk beginsel te laten waken', zei de minister. Volgens de bewindsvrouwe brengt het christendom juist in de eerste plaats verdraagzaamheid met zich mee, ook als het gaat om niet- christelijke denkbeelden. DEN HAAG (GPD) Staatssecretaris Grosheide van onderwijs is begonnen om aan een bemiddelingspoging in het conflict tussen de besturen en de lera ren van de Nederlandse hogere tech nische scholen. Gistermiddag heeft hij van de beide standpunten kennis genomen tijdens langdurige gesprekken. De staatssecre taris had vorige week in de tweede kamer desgevraagd gezegd to willen bemiddelen. De organisatie van hts-leraren verwijt de besturen dat na een tot stand ge komen akkoord over de rechtspositie door de. besturenorganisatie eenzijdig nieuwe voorstellen zijn gelanceerd. Ver der is de lerarenorganisatie erover ont stemd dat op lits' en en in het land op basis van deze eenzijdige voorstel len thans wordt geprobeerd leraren te pressen tot het tekenen van de zoge naamde akten van benoeming. KVP-TOP BUIGT ZICH OVER KERNPROGRAMMA (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG (GPD) Een twintigtal KVP-ers, onder wie de ministers Klom pé en Veringa is gevraagd zich op 28 december onder leiding van prof. dr Steenkamp terug te trekken in het re traitehuis te Heeze om zich op het kern programma te werpen, waarom de par tijraad in Tilburg heeft gevraagd. Prof. Steenkamp wil nog voor oude jaarsavond een eerste schets op papier hebben. Het kernprogramma moet con form de uitspraak van de partijraad vóór 1 maart in ontwerp gereed zijn. Franco Capuana overleden De 79-jarige Italiaanse dirigent Fran co Capuana Is overleden terwijl hij woensdag in het operagebouw in Napels de uitvoering van een werk van Verdi dirigeerde. (Van onze weerkundige medewer ker) Het van Engeland afkomstige dooifront lung gisteravond voor onze kust. Vlissingen meldde twee graden dooi, elders in ons land lichte vorst, in Brabant alweer acht graden vorst. Het voor de Zeeuwse kust gelegen lichtschip Noordhinder meldde gisteravond regen bij een zuidwesten wind. Mogelijk dat er in de morgen uren in een deel van onskust gebied wat sneeuw, ijzel of re gen valt, bij een temperatuur om het vriespunt. Het lijkt waar schijnlijk dat het dooifront zeer vertraagd het land zal binnen trekken, zodat in het grootste deel van Nederland het winterse weer met mist en lichte vorst voortduurt. Het is zelfs nog onzeker hoe de ontwikkeling tijdens het week einde zal zijn. Wellicht komt een volgend oceaanfront met regen, dat vandaag Ierland passeert, er aan te pas om het dooifront een duw in de rug te geven, waar door tijdens het weekeinde de vorst uit het gehele land verdre ven kan zijn. MINISTER DRS J. A. BAKKER IN ZAANDAM: (Van een onzer redacteuren) ZAANDAM Minister Bakker van verkeer en waterstaat ziet voor de toekomst hooguit vier grote gebieden voor zeehaven- beheer in ons land: de zuidelijke delta (alles tussen Vlissingen en Antwerpen), in nauwe sa menwerking daarmee de noor delijke delta (Rotterdam en om streken), het Noordzeekanaal- gebied en Eemsmond. De be windsman ontvouwde deze gis teren op de ledenvergadering van het Verbond van Neder landse Ondernemers in Zaan dam. de zuidelijke delta naar een zo nauw mogelijke samenwerking met de Belgische havengebieden van Antwerpen, Gent en Zee- brugge streeft, al zal zo'n co öperatie natuurlijk ook nationaal bekeken moeten worden'. DELTA-ZUID; DELTA-NOORD; AMSTERDAM EN EEMSMOND DRS J. A. BAKKER. te komen waarin we minder het ge voel hebben dat we elkaar voor de voeten lopen en meer ervan over tuigd raken dat we met soms ver schillende belangen aan dezelfde zaak dokteren'. Volgens drs Bakker kan dat betekenen dat de geboorte van een nationaal zeehavenbëleid op komst is. .Bij de ontwikkeling van het Schel- debekken zijn we op de goede weg', aldus de minister, die vervolgens zijn gehoor erop attent maakte dat in het waterloopkundig laboratorium de bouw van nieuwe havenmonden voor Borssele (Evéringen) en aan liet Gat van Ossenisse worden bestudeerd. Hij voegde daaraan nog toe dat met de realisering van het Reimerswaaï- plan na 197S, wanneer de Ooster- schelde is afgedamd kan worden be gonnen. Uitvoerig besteedde de bewindsman op de vergadering in Zaandam aan dacht aan de toekomstmogelijkheden van Rotterdam. ,Het ging en gaal er ons om dat Rotterdam de nodige ruimte krijgt voor op- en overslag en dat de ha ven' bovendien in elk geval in de markt blijft voor de ontvangst van het zeer diep stekende schip. Ander zijds zijn we er wel degelijk op uit, zo herhaalde hij, nieuwe industriële vestigingen af te leiden naar het Westerscheldebekken, het Xoordzee- kanaalgebied, de Eemsmond'. Er zijn op dit punt nog problemen. We kunnen nog niet zeggen dat de afleidingsgebieden in alle opzichten een stadium van autonome groei heb ben bereikt. De regering onderkent de problematiek bij industrievesti gingen die voor ons land van belang zijn en waarbij de nadelen van ves tiging elders in het land in redelijk heid niet aangezuiverd kunnen wor den. .Er is geen sprake van da* wij Rot terdam dwars willen zitten. Maar wij zullen onze maatstaf van evi dent nationaal belang en praktische onmogelijkheid van doorverwijzen stringent blijven hanteren naast al die andere criteria'. De minister ze: wel eens de indruk te hebben dat men Ln Rotterdam het agglomeratie-effect soms wat (Zie §lot pag. 2 kol. 5) 'Inister Bakker verkeer waterstaat heeft gisteren voor het Verbond van Nederlandse ondernemingen te Zaandam met de hem eigen ironie opgemerkt, dat de zee- havenproblematiek een ter waarop je verschrikkelijk op je moet letten, omdat de exegeten je verhalen tot in de klemtonen ontle den'. Helemaal juist, excellentie'. We mogen wel zeggen dat er in de loop der jaren vooral in Zeeland een fijn-afge stelde radar is ontwikkeld, waarmee al le klemtonen, punten en komma's van de minister zorgvuldig worden afgetast. Dat is hier bij wijze van spreken een tweede (of misschien wel een eerste) natuur geworden. De bewindsman voegde gisteren nog een fraaie zin aan zijn exegeten-opmerking toe, namelijk deze: ,Het overkomt me wel eens dat ik me, als ik de commentaren lees, af moet vragen: wat zou die Bakker nou ln vredesnaam weer gezegd hebben?' Mocht de minister dit commentaar on der ogen krijgen, behoeft hij zich dl» vraag niet te stellen, wij willen het na melijk vandaag hebben over iets wat die Bakker nou eens niet heeft gezegd. Ook het zwijgen van Bakker heeft zijn exegeten. De bewindsman heeft gisteren Sn zijn Zaandamse rede de relatie met Bel gië genoemd en daarbij vier projecten opgesomd. Ten eerste de verbetering van het kanaal Gent-Terneuzen, ten tweede de aanleg van de Schelde-Rijn- verbinding, ten derde de totstandkoming van de pijpleiding P.otterdam-Antwer- pen en tenslotte en daar gaat het ons om de principiële bereidheid aan Nederlandse kant om mee te werken aan de aanleg van het Baalhoekkanaal. Ten aanzien van dit laat ste punt wees de mi nister op het grote belang van een har monisatie der mededingingsvoorwaar den van Belgische en Nederlandse zee havens: ,Bij de onderhandelingen over het Baalhoekkanaal speelt dit onder werp een voorname rol', zei hij. Maar vanaf dat ogenblik begint het grote zwijgen van de minister, een zwijgen namelijk over de mogelijkheid om in samenhang met het Baalhoekkanaal de inpoldering van Saeftinge te bestude ren. Het is op deze plaats al meer dan eens gememoreerd, maar het kan geen kwaad het nog weer eens te herhalen: menigeen In Zeeland zou Inpoldering van Saeftinge en aanleg van een zee havenindustriegebied op die plaats toe juichen. Het is een project, dat waard is om met voorrang te worden bestu deerd. In de eerste plaats is het gun stig gelegen uit een oogpunt van woon gebieden en milieu-hygiëne, in de twee de plaats maakt het een betere sprei ding van industriegebieden in Zeeland mogelijk, in de derde plaats is het ook voor Brabant een aantrekkelijk plan, mits een vaste verbinding met de Bra bantse wal kan worden aangebracht het lijkt dan als twee druppels water op het oorspronkelijke Kreekrakplan en tenslotte kan het van de agglomera tiewerking van Antwerpen profiteren. Het zou dan ook inderdaad met voor rang moeten worden bestudeerd boven Ossenisse en boven Reimerswaal: als er geen landsgrens in de buurt zou liggen was die studie al gereed geweest- Maar minister Bakker heeft nog niet zo lang geleden verklaard, dat Nederland voor lopig niet denkt aan industrialisatie van Saeftinge, een verklaring in feite aan het adres van Brussel gericht: het Baal hoekkanaal is aldus door Nederland tot een puur-Belgische zaak verklaard, zo dat België het project geheel zal moe ten betalen. We hebben al eens eerder l geschreven: hier wordt een klein-natio- nale oplossing geprefereerd boven een waarlijk Beneluxplan, want stel-je-voor dat Antwerpen eens van Nederlandse guldentjes zou profiteren De minister heeft gisteren wel met nadruk gezegd het ,van groot be lang" te achten, dat de mededingings voorwaarden van de zeehavens worden geharmoniseerd. Voortreffelijk. Maar in de praktijk zal dat toch ergens moeten beginnen, anders blijft de hele harmoni satie een lege verdragstekst, zoals dat bij het Schelde-Rijnverdrag al het geval is. Een Baalhoekproject in Saeftinge zou in dit opzicht een heel concrete mo gelijkheid vormen om Nederlandse en Belgische (in dit geval: Antwerpse) voorwaarden onder één noemer te bren gen. Maar helaas, over de mogelijkheid om Saeftinge eens in relatie tot het Baalhoekkanaal te bekijken, zweeg de minister gisteren. Wel duidde hij aan dat het zuidelijk deltagebied naar zijn mening bestaat uit we citeren let terlijk: .alles tussen Vlissingen en Antwerpen'. De minister moet de Wes- terschelde tussen die twee plaatsen maar eens afvaren: hij komt dan langs Saeftinge. Onvermijdelijk. We komen nu tot de exegese van mi nister Bakkers zwijgen. Het duidt er naar onze mening op. dat Nederland er niet aan wil meewerken de inpolde ring en industrialisatie van Saeftinge in één verband te zien tot het door België gewenste Baalhoekkanaal. Dat is ech ter vanuit een Zeeuws standpunt beke ken de landbouw heeft dat al eerder met klem uitgesproken onaanvaard baar. Het zwijgen van de minister heeft nu de Zeeuwse argwaan tegen de Ne derlandse houding bij de Baalhoek-on- derhandelingen zonder meer versterkt. Er is in dit opzicht een Zeeuwse zegs wijze te citeren men kan ze vinden in het Zeeuws Woordenboek over een plaats aan de Schelde, niet zo heel ver van Baalhoek en Saeftinge. namelijk Lillo. Een versie van deze zegswijze luidt volgens het Zeeuws Woorden boek ,Ie is nie van Lillo', hetgeen in hedendaags Nederlands zoveel betekent als ,hij is niet op zijn achterhoofd geval len'. Welnu, mocht de minister bij het lezen van commentaren op zijn Zaan damse rede zich afvragen ,wat die Bak ker in vredesnaam weer gezegd heeft', dan vragen ze zich tezelfdertijd in Zee land vooral af, wat hij verzwegen heeft. .Ons bin nie van Lillo', we zijn name lijk van en vow Saeftinge en Baalhoek.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1