PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NAVO STELT VOORWAARDEN VOOR EUROPESE CONFERENTIE ,Westerschelde kan veel, maar niet onbeperkt afvalwater incasseren' Verklaring na een dag ^touwtrekken' Geen deling bezegeling van Europa Israël en Syrië ruilden gevangenen ASSENAAR WIL TANK KOPEN VOOR STRIJD' MET FISCUS Vandaag in de krant... 18.000 KM OP ROLSCHAATSEN CURACAO DROOGGELEGD Moeder van prins Philip gestorven Tussen kriliek en wantrouwen 212e jaargang - no. 287 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Olractl* N V Bah. MIJ. vin di C V Provlncli Bur. Villi., Walslr. SG-SO, lol. 5144 (ba Zlirlkreo. red UI. 3346. idm. tol. 2094 m eeuwio Counnti P. v. 4. Vildo, t. B. den I I. 3508, adv. 01186-584, cxp. 2751). Mid di priji 37 tl per mm. Min. per adv. f 5.55 I Kok. 0 Abonn.prlji 5,05 por miind, et f 15,00 per kwart» 'S/3169, edv. 6248). Goes, Grolo Morlit 2. UI. 6140 (b a Zaterdag 6 dec. 1969 Avonturen van vliegluigkaper op witte doek Pagina 17 v). Giro 359300, I ROTTERDAMVrijdag vertrok ken drie Piper Pawnee iandbouw- vliegtuigjes van vliegveld Zestien- hovendie in Tunesië tot taak- zul len krijgen 10.000 ha in te zaai en. Een vierde zal vanuit Genève vaar Tunesië overgebracht wor den. Dit alles is mogelijk gevjor- den door de actie .999. Graag nog voor maandag a.s. ASSEN (GPD) In teii advertentie vraagt de hder A. L. Dooren- los bit Assen een Cen- turion-tank met volle dige uitrusting te koop. Niet met- de bedoeling tr oorlog mee te voe ren maar alleen om eichzelf tegen de belas tingambtenaren te ver dedigen. De tank wil Tiij als liet ,even' kon nog voor aanstaande maandag in zijn bezit hebben. Om 11 uur zullen vol gens hem ambtenaren ran de belastingen be slag leggen op vier be stelwagens die hij in rijn werkplaats aan de Groninger Dwarsstraat heeft geparkeerd. De voertuigen zullen die morgen ter plaatse worden geveild in ver- land, met liet feit dat de heer Doorenboa heeft geweigerd een be lastingschuld in te los sen van ruim 1600 gul den. Tot maandagmor gen elf uur heeft hij de tijd geld te beta len. Doet. hij dat. niet dan wordt verwacht dat de lieer J. Douw- stra, deurwaarder bij de belastingen in As sen, tot andere maatre gelen zal moeten over gaan en beslag moeten leggen op vier van de auto's. De heer Doorenbos is niet van plan het zo ver te laten komen. .Ik zal de heren warmpjes ontvangen', deelde hij mee. ,Ik sta. in mijn recht en peins er niet over om me door hen te laten blameren'. Hij heeft al jarenlang een ïlluminahebedrijf in de Drentse hoofdstadi. Voor het. aanleggen van feestverlichtingen be hoeft. hij nimmer be lasting te betalen. Eind vorige maand kreeg hij bezoek van een belas tingambtenaar. J2r kwam bij mij thuis een heerschap met een dik ke sigaar in zijn mond en ik liet hem binnen en bood hem een kop koffie aan. Plotseling zei hij me dat ik be lasting moest betalen als ik ergens feestver lichting aan moest brengen. Ik werd toen zo boos dat ik hem zijn sigaar uit de mond nam het. kopje koffie voor zijn neus weghaalde en hem de deur uit- bonjourde met de me dedeling dat hij niet meer moest proberen mij lastig te vallen'. Containers BIND DECEMBER zal de beslis sing genomen worden over een losplaats voor containers in Vlis singen. (Pag. 2) Europa DE Europese commissie betreurt net dat er op de Haagse conferen tie geen beslissingen zijn gevallen over de directe verkiezing van het Europese parlement. (pag. 7) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3, 7. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5, 8, 9. Sport: pag. 11, 23. Radio en tv: pag. 25. Financieel nieuws: pag. 27. Fn in het zaterdagnummer Vog.15: .De Westerschelde is een 9r°ttzelfreiniger', zegt de ir K. J?t74 directeur van het A "'s hij zijn visie geeft op mjl2val"'aterproblematiek van de westersclielde. r?' letterkundige kroniek fa,?, w"rren; haptische nn ik°nen in Dordrecht. IJ' veertig jaar geleden werd centrum van Middelburg door ware brand geteisterd, fj.f 18: Mevrouw Roemers ver- j', °,L'er de preventieve bejaar- nrl Vl" 'le federatie voor ntvrijwillige hulpverle- komèn s"'n0en t:ot stand is ge- fnni,I!>: J"sPraak voor wijkcen- am m Vlissingen-Paauwenburg; ci tde kerken. De ontsluiting van schulpbier, deel 5: De CO grijpt ne^b2''" dammen, schaken, brid- J engelen, prijssteen en puzzel. Driedaags bestand van de Vietcong SAIGON (RTR) Het nationale be- vrydingsfront in Zuid-Vietnam heeft aangekondigd, dat het met Kerstmï9t en met de jaarwisseling een bestand van drie dagen in acht za! nemen. De dag tevoren had de Zuidvietnamese re gering bekend gemaakt, dat zy twee maal één dag de strijd zal opschorten. Het kerstbestand van het bevrijdings front zal duren van 1 uur op 24 de cember tot 1 uur op 27 december. Het nieuwjaarsbestand omvat 30 en 31 de cember en de eerste januari. BELGRADO: De 20-jarige stu dent Tom Stru.ve uit het Cana dese Vancouver is op 7 septem ber uit Londen gestart om cle af stand van 18.000 km naar liet Ja panse Osaka per rolschaats af te leggen, Struve hoopt, in april in Osaka, aan te komen, om daar de opening van de wereldtentoonstel ling bij te wonen. Op de foto Struva, die op een schema van 60 km per dag rijdt, even buiten Belgrado. (Van onze correspondent) BRUSSEL De ministerraad van de NAVO bevestigt, dat terwijl de ministers iedere constructieve mogelijkheid met inbegrip van een algemene conferentie of reeks van conferenties willen overwegen, zij ervan verzekerd wensen te zijn dat een dergelijke bijeenkomst of reeks van bijeenkomsten niet zou mogen dienen om de huidige deling van Europa te bezegelen en dat hij het resultaat moet zijn van een gezamenlijke inspanning van alle belanghebbende landen om de problemen die hen scheiden op te lossen. Zo luidt de vijftiende en laatste para graaf van een verklaring van de Noord- atlantische raad welke gisteravond te gelijk met een slotcommuniqué van de ministeriele vergadering na praktisch 1 dag touwtrekken tussen de vijftien le den is gepubliceerd. Die paragraaf houdt in feite ook het antwoord in over het plan van de landen van het Warschau pact een gezamenlijke Europese vredes- In verband met wilde stakingen WILLEMSTAD (ANP) Met in gang van 5 december '69 om 12.00 uur 's middags en tot nader or der is het verboden om vanuit vergunningsinrichtingen alcohol houdende dranken te verkopen, te schenken of op welke wijze dan ook te verstrekken. Dit heeft de gezaghebber van het eilandgebied Curagao, tevens hoofd van politie, bekendgemaakt. Koffiehuizen, tapperijen, sociëtei ten, bierhuizen, slijterijen, gros- sierderijen dienen gedurende bo vengenoemde periode gesloten te blijven. Restaurants en zaken, zo als apotheken, levenmiddelen- en manifacturenzaken, waaraan te vens een van bovengenoemde ver gunningsinrichtingen is verbon den, mogen wel geopend zijn, maar de vergunninghouder is dan wel verplicht ervoor te zorgen dat vanuit zijn vergunninginrichting geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Hotels mogen geen alcoholische dranken ver strekken gedurende genoemde pe riode. Tegen de vergunninghou ders die het verbod niet in acht nemen, zullen strenge maatrege len worden genomen, aldus de be kendmaking, De maatregel is genomen naar aanleiding van de diverse wilde stakingen en om te voorkomen dat nien weer een dronken massa in de straten krijgt. Kettingreactie De verhoging van de lonen van de arbeiders en werklieden in dienst van het eilandgebied Cura gao met 21 procent heeft een enorme kettingreactie teweegge bracht by verschillende bedrijven in de particuliere sector. Het be- gon donderdag toen de arbeiders in dienst van de Curagaosche Dok maatschappij een wilde staking begonnen om aanpassing van hun lonen aan die van de overheid. Vrijdagochtend hebben arbeiders in dienst van de Overzeese Gas- en Electriciteitsmaatschappij om dezelfde reden het werk neerge legd. Inmiddels wordt er ook in de bouwsector gestaakt. conferentie. In de andere paragrafen en in de verklaring worden een nadere toelichting en een beginselverklaring van de NAVO-Ianden gegeven. Het is uiterst mager resultaat, dat z'n oor sprong schijnt te vinden in de grote bezorgdheid van de westerse landen over de oprechte bedoelingen van het oosthlok en over een mogelijke militai re inmenging in Europese landen zo als bijvoorbeeld Tsjechoslowakije heeft gekend. Men kan concluderen dat het westen de plannen voor een conferentie niet heeft verworpen, maar dat het veel, heel veel voorwaarden heeft gesteld. Zo wordt in de verklaring zeer onom wonden uiteengezet dat de ministers van de Noordatlantische raad zijn over eengekomen dat de doeltreffendheid van de verdedigingsopstelling bij de NAVO een stabiliserende factor blijft, die on ontbeerlijk is bij het zoeken naar een wezenlijke ontspanning. .Zolang", ver klaren zij, ,nog geen overeenstemming kan worden bereikt inzake wederzijdse vermindering van strijdkrachten tussen oos en west evenwichtig naar omvang en tijdsbepaling teneinde de huidige ma te van de veiligheid te handhaven, zal de NAVO dientengevolge voortaan ervoor waken dat zijn algehele militaire pro- tentieel niet wordt verzwakt'. Het com. muniqué begint met een beginselver klaring waarin wordt gezegid dat de le den van het Atlantisch bondgenoot schap sedert 20 jaar hun krachten heb ben gewijd aan net behoud van hun vrij heid en veiligheid en aan het verbete- Voorwaarden Rembrandt geveild voor 2,7 miljoen gulden LONDEN (DPA/AFP) Een door Rembrandt geschilderd portret heeft vrijdag op de kunstveiling van Christie in Londen 315.000 pond (ruim 2,7 mil joen gulden) opgebracht. Het schilderij, dat de vader van de schil der zou voorstedien, werd gekocht door de Londense kunsthandelaar Edward D. Speelman. Deze verklaarde te hebben gedacht dat het stuk wel meer dan 400.000 pond zou opbrengen. Het was de vierde Rembrandt in vier jaar tijd die Christie heeft verhandeld. De hoogste prijs hiervan bracht een por tret van Rembrandts zoon Titus op „„O 3 jaar geleden was het vrij- in andere handen over. Het kwam toen in het bezit van de familie van sir Brian Moutain die het nu heeft verkocht. Waarschijnlijk zal het stuk naar Ameri ka gaan. Deze week zijn enkele punten van het industrialisatiebe leid in Zeeland aan de orde ge weest, die ons aanleiding geven er nog eens op terug te komen. j We denken In de eerste plaats aan de discussie over het al dan niet vertrouwelijk karakter van de meet resultaten inzake de luchtverontreini ging. Tijdens een vergadering van een I kiesvereniging op Walcheren werd be- Itoogd, dal de resultaten van melingen (niet beschikbaar zouden zijn voor der- jden, op grond waarvan enige verwijten werden gericht aan het adn-s van de provinciale overheid. Achteraf is geble- i ken - de spreker van de bewuste avond heeft dat inmiddels ruiterlijk toegegeven - dat er geen sprake Is van enige geheim houding: de rapporten, waarin de meet resultaten zijn verwerkt, werden zonder terughouding aan alle belanstellenden verstrekt en de dagbladpers heeft ze uit voerig gepubliceerd. Ook in de toekomst zal dat gebeuren. We hebben ons afge vraagd in hoeverre deze discussie er een gevolg van was, dat in sommige kringen in Zeeland de handelingen van het pro vinciaal bestuur niet zozeer kritisch dan wel met wantrouwen worden gevolgd. Een kritisch volgen, zo nodig een hin derlijk volgen van het beleid is naar gevoel geen verkeerde gewoonte. In tegendeel, het bestuur is er voor iedereen en het heeft zin oplettend na te gaan wat dit bestuur voor en namens ons allen beleid ter tafel brengt. Dat is een de goede dingen van een democratie, deze mogelijkheid om zich voortdurend kritisch op te stellen jegens beleidscol- leges. Maar moet nu deze kritische hou ding, deze argwaan zo men vil, ertoe leiden dat men bij voorbaat al geen ver trouwen meer heeft jegens het bestuur? Met andere woorden: moet de grens van kritiek worden overschreden om in de sfeer trouwen terecht te komen? Hier en daar ontmoet men name lijk zulk een fundamenteel wantromven, ook in Zeeland. Er worden dan opmer kingen gemaakt, waaruit blijkt dat men ervan uitgaat, dat het provinciaal be stuur vooral op het stuk van industriali satie maar wat aanrommelt. Zo is er een jonge ambitieuze partij - nog niet ver tegenwoordigd in de provinciale staten - waarvan onlangs een representant tij dens een congres een opmerking maakt© in deze geest: ,wij vervullen de impopu laire rol om telkens weer op de lucht verontreiniging te wijzen'. Alsof dat niet allang werd en wordt gedaan, juist in Zeeland, ook toen die bewuste partij nog niet bestond. Men behoeft maar te den- Zie slot pag. 7 kol. 1 ken aan de discussies voordat Hoechst LONDEN (AP) Prinses Andrea van'tot zijn definitieve vestiging in Zeeland Griekenland, de moeder van jMins Ph:- ha(j besloten: vooral de raad Vlissingen Buckinham Palace overleden. Zij werd fistermorgen dood in haar bed aange- roffen. Sinds 1944 was zij weduwe. Passagiers gekaapte Boeing vrij Begin van groot uitwisselings programma? DAMASCUS, ATHENE (RTE) - De twee Israëliërs, die sinds 29 augustus in Syrië, werden vast gehouden nadat het vliegtuig waarin zij zaten door Arabische commando's gedwongen werd naar Damascus te vliegen, zijn vrijdag door Syrië vrijgelaten en in Tel Aviv aangekomen. De Israëlisch autoriteiten op hun beurt, hebben, op verzoek van het interna tionale Rode Kruis, dertien Syriërs, onder wie twee piloten, die in Isra el werden vastgehouden, vrijgelaten. Zij werden in Koeneitra, aan de Sy rische bestandslijn, aan het inter nationale Rode Kruis overgedragen nadat bekend was geworden, dat de twee Israëliërs uit Damascus in Athe ne waren aangekomen. Volgens niet-offïciële berichten alt Tel Aviv zou de uitwisseling van vrij dag het begin zijn van een uitwis selingsprogramma van gevangenen tussen Israël, Syrië en Egypte. Is raël zou een aantal Egyptische pilo ten en ongeveer vijftig Egyptische krijgsgevangenen willen vrijlaten in ruil voor twee Israëlische piloten die sinds enige maanden in Egypte wor den vastgehouden. IR K. Z. ZIJLSTRA, DIRECTEUR VAN HET RIZA: LOZEN: MINDER KOSTEN, OOK MINDER RISKANT (Van één onzer correspondenten) DEN HAAG ,Het incasse ringsvermogen van de Wester- schelde voor afvalwater is veel groter dan dat van welke rivier of binnenwater in Nederland ook. Onbeperkt is het niet. Van daar dat ik altijd heftig be zwaar maak als ergens wordt gezegd: smijt het er maar in, dan zyn we er heerlijk van af. Dan bent u beslist naast de wer kelijkheid. Lozen in de Wester- schelde betekent alleen: een an dere. betere oplossing, minder risico's en ook minder kosten'. Dat zegt ir K. C. Zijlstra, direc teur van het rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater (RIZA) in Den Haag, wanneer we hem .confronteren met de in Zeeland ontstane onrust over de verdergaande vervuiling van de Westerschelde. De heer Zylstra staat aan het hoofd van de dienst, die recht streeks is betrokken bij de bewa king van oppervlaktewateren te gen verontreiniging, bij het afge ven van vergunningen voor lozing van industrieel en huishoudelijk afvalwater en bij de controle op het lozen zelf. Maar hy ligt echt geen nacht wakker over huidige en toekomstige ernstige afvalwa- terproblemen in de Westerschelde. Kort en goed komt zijn standpunt hierop neer: ,We hebben in Neder land twee estuaria, die in open ver binding staan en blijven met de zee: de Westerschelde en de Eemsmond. Om in ons land niet in moeilijkheden te geraken bij het lozen en zuiveren van afvalwater zoeken we voortdu rend naar een oplossing, die voor de gemeenschap de minste risico's mee brengt en die de gemeenschap niet op extra hoge kosten jaagt. Maar die oplossing moet dan wel zo flexibel zijn, dat je de gegeven mogelijkheden uitbouwt tot iets nieuws zodra de uitgangscondities overschreden zijn. Populair uitgedrukt: Als het in de Westerschelde ooit zover komt met de afvalwaterlozing dat de grens (met een ruime marge voor de veilig heid berekend op 16 miljoen inwoner equivalenten) van het nog aanvaard bare wordt bereikt, dan is er nog al tijd de gelegenheid om grote zuive ringsinstallaties aan de eindpunten van de persleidingen te bouwen'. Uitspraken In dc zaterdagbijlage van deze krant laten we de heer Zijlstra aan het woord over de afvalwaterproblema- tiek van de Westerschelde. Puntsge wijs hier nog een aantal opvallende uitspraken: De algemene zulveringscapaciteit van de Westerschelde: .Oostelijk van de lijn Rilland-Bath is het zuurstof- verzadigïngspercentage niet altijd even gunstig. Oorzaak Is de vrijwel onbeperkte en ongecontroleerde af valwaterlozing van de Belgen. Het wordt tijd dat men de zaken daar eens grondig aanpakt. Westelijk van de lijn zijn er vrijwel geen problemen: de Westerschelde wordt breder en heeft een groot vermogen. Vandaar dat het lozingspunt voor de Brabant se leiding bij Waarde is gekozen. Niet-afbreekbare stoffen (uit huis houdelijk en industrieel afvalwater) verspreiden zich snel. Giftige stoffen worden niet toegelaten'. De Brabantse leiding: .Maximaal zal deze leiding in de verdere toe komst 2 miljoen inwoner-equivalenten lozen. Sliell-Chemie is er via wijzi ging bijgekomen, maar een aantal suikerfabrieken hebben hun lozing sterk verminderd, aangezien men daar de eigen zuiveringssystemen heeft aangepast. De leerlooierijen uit Donge-Rijen komen er ook op, na mechanische reiniging. De afvoer en zuivering in de Westerschelde biedt daarvoor veel betere mogelijkheden dan het kleine Brabantse binnenwa ter. De nieuwe wet op verontreiniging van oppervlaktewater: ,Ze is nog niet in werking, maar al onze maatrege len zijn er nu al op gebaseerd. De wet biedt ons veel betere mogelijkheden voor eisen en sancties dan vroeger. Bovendien passen we het systeem toe, dat we van het begin af inet de en de staten van Zeeland hebben zich toen intensief met deze zaken bezigge houden. De oprichting van de Zeeuwse raad voor de luchtverontreiniging was daar mede een gevolg van. Vertegen woordigers van nieuwe partijpolitieke groeperingen zouden er wel eens van uit mogen gaan, dat niet allies was zij zeg gen per definitie nieuw is. De grens van de kritiek wordt soms overschreden, zodat men in de on aangename sfeer van het wantrouwen komt. In dit verband willen we herinne ren aan een woord van professor W. A. Bonger - het is uit de jaren dertig, toen men sprak over een crisis van de demo cratie - die betoogde dat democratie .ge controleerd vertrouwen' is. Een juist woord. Men moet inderdaad uitgaan van vertrouwen tussen bestuur en bestuurde, zij het dat geen sprake kan zijn van on gelimiteerd vertrouwen: er is controle mogelijk en nodig op diegenen die tot het bestuur zijn geroepen. Een derge lijke controle heeft allerlei formele kan ten - bijvoorbeeld wettelijke regelingen waarin het toezicht is vastgelegd - maar er zijn ook heel belangrijke vormen van informele controle: vergaderingen van kiesverenigingen, van groepsorganisaties (landbouw, vakbeweging), het optreden van informatiemedia, enfin een reek3 van mogelijkheden, die geschikt zijn voor dat kritische volgen van net overheids beleid of van onderdelen daarvan. Maar bij deze kritische en vaak ook hinder lijke houding behoort men toch het ver trouwen als uitgangspunt te kiezen, ten zij men een volstrekt andere maatschap pelijke structuur wil. Het ziet er echter nogal eens naar uit. dat de buitenstaan ders niet bereid zijn dit vertrouwen te schenken, hetgeen de situatie voor de overheid vooral moeilijk maakt. In dat geval is immers de basis voor een rede lijk gesprek weggevallen. Is er reden in Zeeland tot dit wantrou wen Nee, die is er naar onze mening niet. Er is op het stuk van de industriali satie - daarover wordt thans het inten siefst gediscussieerd - naar ons gevoel geen enkele grond voor de veronderstel ling. dat maar wat aan wordt gerom meld. Deze week is nog weer eens dui delijk gebleken, dat op het punt van de luchtverontreiniging geen verstoppertje wordt gespeeld, deze week ook is open baar geworden - dat is dan het tweede industrieën, die willen lozen, contact hebben. Dat heeft dit voordeel: als -c we bepaalde stoffen verbieden kan - - daarmee bij de inrichting van het be- R P aandacht willen ves- drijf meteen rekening worden gehou den. De ambtenaren, die controle op naleving van de wet moeten houden, hebben toegang tot alle bedrijfson derdelen'. Controle: ,De studiedienst van rijkswaterstaat te Vlissingen (de mi nister van verkeer en waterstaat ver leent de vergunning) neemt regelma tig monsters van het Westerschelde- water, die op ons laboratorium wor den onderzocht. We kunnen dus de vinger op de pols houden'. Gevaar voor vervuiling Zeeuwse stranden: ,Uit de afvalleiaing Bra bant-Waarde zal het niet komen, die wordt bij de monding zo snel gerei nigd dat ook daarvan geen invloed te duchten is. Wél zouden de perslei dingen van Middelubrg, Vlissingen en Goes op de duur voor een bacteriële verontreiniging langs de oevers kun nen zorgen, die op de duur de stran den zou kunnen bereiken. Als dat ge vaar inderdaad dreigt zal men zui veringsinstallaties moeten bouwen'. (Voor een uitvoerig interview met ir Zijlstra verwijzen wij naar pagina 15). tigen - dat niet zomaar elke industrie wordt geaccepteerd voor het Sloegebied. Op basis van rapporten, opgesteld door deskundigen op het gebied van de volks gezondheid, is nee gezegd tegen een Ca nadese asbest-industrie. Zo zijn er meer dingen te noemen, waaruit blijkt dat de Zeeuwse overheden net recht hebben dat men hen benadert op basis van vertrou wen. Dat sluit een kritisch, hinderlijk volgen niet uit. Maar dat is toch iets an ders dan wantrouwen-bij-voorbaat. Voor een dergelijk wantrouwen is naar ons gevoel geen reden. KERNPROEF IN VS WASHINGTON (DPA) De Ameri kanen hebben vrijdag op het proefter- rein in Nevada een ondergrondse kern proef genomen. Het was de 24ste on dergrondse proef van dit jaar. De ont ploffingskracht van de kernlading was kleiner dan die van 20.000 ton tnt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1