Zeeland, land met een groeiend perspectief Zeeuwse Koorschool' trekt de provincie in 4 Aantal mensen met capaciteiten en visie Mr J. van Aartsen nam afscheid van vijf gemeenteraden Verkerk' stond op de quizrol VARA: GEEN VERGISSING IN KRANTENQUIZ VAN ZATERDAG Amendement- Kaland niet aanvaard ZEEUWEN ACTIEF IN EUROPESE KRUISTOCHT VAN BILLY GRAHAM Vlam boven fabriek van DOW Chemical slechts tijdelijk WD-er Wiegel in Goes: voorstander van benoemde burgemeester INTERESSE TV ENPLAAT' STIJGT PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 25 NOVEMBER 196? ,HET FINANCIEELE DAGBLAD' VLISSINGEN .Het Finaneieele Dag blad' besteedde in zijn uitgave van gisteren onder de titel .Zeeland land van tegenstellingen, maar met groeiend perspectief' uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen in dit gewest. In een commentariërend artikel van de hand van F. K. Hi.jmans signaleert het blad In Zeeland twee elementen die van gro te waarde zijn voor de verdere ont sluiting en ontwikkeling. ,In de eerste plaats' aldus het blad, .zijn er een aantal mensen in een ge bied bij elkaar zij het afkomstig uit verschillende sectoren als het pro vinciaal bestuur, semi-ovorheidsbedrij ven, gemeenten en particuliere bedrij ven, die over zoveel capaciteiten en visie beschikken dat zij van de gunsti ge omstandigheden in Zeeland een goed gebruik weten te maken. Zij zijn te vergelijken met de pioniers die de mo gelijkheden tijdig onderkennen en door inzet van hun krachten een voortdurend stimulerende invloed uitoefenen.' Opgemerkt wordt voorts, dat er .na tuurlijk' ook negatieve punten zijn te nomen, die aldus het blad, zeiter niet alle Zeeland verweten hoeven te worden'. In het artikel wordt gesteld, dat het niet alleen de schuld van Zeeland is dat de gunstige ligging in het Noord- westeuropese deltagebied niet altijd goed uit de verf komt door gebrek aan overeenstemming met zowel Rot terdam als met België. .Intussen', zo signaleert .Het Finaneieele Dagblad' .gaat men rustig voort door met zijn po sitie tussen deze twee zoveel mogelijk te benutten al zet men zich naar ons gevoel wel wat te veel af tegen de expansieve krachten van Rotten Antwerpen en speculeert men hier en daar op een soort Randstadmoeheid. Het zou meer effect sorteren als een haven- en industriebeleid zou worden gevoerd waarbij men zich niet defen sief opstelt maar alleen de eigen ster ke troeven uitspeelt. Het is evenmin aan Zeeland te wijten dat de verbin dingen zowel binnen de provincie als met de andere delen van het land nog wat moeizaam verlopen, ook al is er de laatste 15 jaar veel verbeterd en bie den de plannen voor de eerstkomende jaren gunstige perspectieven.' Fluor Het blad spreekt zijn respect voor de zakelijke evenwichtige be- fluor-uitstoot in het rapport van de fluor-uitstoot in het rapport van de heren ir J. Prins (ZLM-voorzitter) en dr J. Tesïnk, de directeur van de gezondheidsdienst voor dieren in Zeeland. heel wat strenger afwijzend. Ook de soepel en geruisloos verlopende schade regeling die in het Zeeuws-Vlaamse in dustriegebied al jaren tot ieders te vredenheid werkt, achten deze specia listen voor de situatie in Midden-Zee land onvoldoende.' .Voor ons', zo vervolgt het blad, ,is eehter nog maar de vraag of het Zeeuwse provinciale bestuur zich wel definitief deze louter defensieve, op be scherming van landbouw en veeteelt ingestelde conclusies zonder meer tot de zijne kan maken zoals de auteurs van het Pechiney-rapport vanaf hun stoel kunnen doen. Naar onze mening zal de industrie op den duur toch een ruimere armslag geboden moeten wor den als het tenminste dit bestuur ernst is met het bevorderen van de industria lisatie en een maximale uitbuiting van de unieke positie in het Westerschelde- gebied. Natuurlijk hoeft niet met één pennestreek landbouw en veeteelt uit Midden-Zeeland verbannen te worden (dat zou irreëel en politiek een on haalbare zaak zijn) maar het komt ons voor dat men in Zeeland en speciaal in het Scheldegebied langzamerhand er aan moet wennen een duidelijk beschei dener plaats voor deze middelen van bestaan te aanvaarden'. Tenslotte wordt geconstateerd, dat een eerste fase van de ontwikkelingen bij na lijkt te zijn afgesloten, .die van de accommodatie.' Wel vindt men, dat er nog wat meer gelegenheid zal moeten komen voor het exposeren van moderne kunst en ook de accommodatie voor concerten, vooral door grote orkesten vraagt nog aandacht. Maar prioriteit begint nu toch wel de tweede fase te krijgen, zo vervolgt men: de vorming van een kader voor opleiding in alle sectoren van het culturele leven. land zich hierover weinig zorgen hoeft te maken. Er is een behoorlijke sprei ding van alle mogelijke vormen van opleiding. Op dit moment staat Zeeland als een van de weinige gewesten dan ook niet te dringen om een zo veelste medische of andere faculteit. Nog niet want ook in die richting zal men bij verdere ontwikkeling ze ker in toenemende mate zijn eisen gaan stellen.' Sint in Bres\ens Sinterklaas heeft zaterdag ook zijn op wachting in Breskens gemaakt. Vooraf gegaan door de drumband van de mu ziekvereniging .Voor het volk, door het volk', maakte hij een rondgang door de gemeente. Vorige week was door de slechte weersomstandigheden, de sinte- lijke intocht in het water gevallen. VLISSINGEN In het tempo vai ,elk half uur een gemeente' bezocht de commissaris van de koningin mr J. van Aartsen gisteravond Baarland, Ou delande, Ellewoutsdfjk, Driewegen en Borssele, waar hij van de voltallige ra den officieel afscheid nam. Om kwart over zeven arriveerde mr Van Aartsen in Baarland. Hij werd daar op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester N. W. van Liere en de raadsleden. In Oudelande herhaalde zich dit tafereel en was het opnieuw burgemeester Van Liere, die de com missaris verwelkomde. Vervolgens trok mr Van Aartsen naar Ellewoutsdijk, waar burgemeester Lodder en de gemeenteraad hun wachting maakten. In gezelschap van missaris tenslotte nog afscheidsbezoek burgemeester Lodder bracht de com- jes aan de raden van Driewegen en Bor- sele, waarbij hij slechts een kwartier vertraging in zijn reisschema opliep. .Belangrijk én voor de verdere indu striële ontwikkeling én voor het leef klimaat is de plaats die het onderwijs inneemt. Het komt ons voor dat Zee- .Zonder emotionaliteit waar de mogelijkheden en de schijnlijkheid van schaden liggen per produkt. Er worden aanbevelingen ge daan en het is vanzelfsprekend dat specialisten vanuit him eigen gezichts kring zich daarbij defensief opstellen en op die basis tot him conclusies ko men. En dat dan nog altijd met zo'n ruime visie dat men erbij durft te er kennen dat een bedrijf als Pechiney, wil het levenskansen hebben, natuur lijk niet bij voorbaat elke groei en ex pansie kan worden ontzegd'. Over de vestiging van het olieraffina derij in het Sloegebied zegt het blad: .Tegenover de vestiging van een olie raffinaderij (Total?) in het Sloegebied staat men dan even vanzelfsprekend Het bericht van het ANP betreffende het .amendement Kaland', behandeld tijdens de CH-unieraad in Utrecht blijkt niet juist te zijn. De heer Ka- land zag zijn amendement om een voor dracht voor de benoeming van een bur gemeester niet door de commissaris der koningin, maar door gedeputeerde sta ten op te laten stellen met 15 tegen 13 stemmen verworpen. In het ANP-be- richt in de krant van gisteren was ver meld, dat het amendement-Kaland waf aanvaard. De verwarring hierover komt mogelijk voort uit het feit, dat de CH- Unieraad tweemaal over het amende ment heeft gestemd. De eerste maal werd het aanvaard met 11 tegen 10 stemmen, maar dat gebeurde toen een aantal leden korte tijd afwezig was. Nadat zij zich even later weer bil het gezelschap hadden gevoegd, werd op nieuw gestemd, met als resultaat, dat het amendement van de heer Kaland alsnog werd verworpen. VLISSINGEN - ANTWERPEN Op een reusachtig scherm in de Are na-sporthal van Deurne bi.j Antwer pen krijgen volgend jaar 2300 men sen acht avonden lang de kans om de verrichtingen te bewonderen van de Amerikaanse evangelist-en-gros Billy Graham als hij in de enorme Westfalenhalle in Dortmund een Europese campagne voert. Hij is acht dagen lang, van 5 tot en met 12 april in Dortmund, met een gezelschap dat op de bekende wijze hem begeleidt, zingt en speelt. Solist naast Graham is de door Billy Graham .bekeerde' beatzanger Cliff Richard, die zijn muzikale aspiraties thans op het evangelisatie-podium voortzet. In zeker veertig Europese plaatsen zal men via een technisch zeer ver nuftig systeem het optreden van Bil ly Graham en zijn groep kunnen vol gen, op schermen van tien bij acht meter. Antwerpen is één van die plaatsen en daar worden vooral Zeeu wen, Vlamingen en Brabanders vei-- wacht. Zaalnuur, scherm plaatsen en dergelijke kost 80.000,-. Elk land moet 't zelf opbrengen. De rest van Nederland is aangewezen op Hilversum (Expohal) en de rest van België op Brussel. De tv-uitzendin- gen vanuit Dortmund worden dus op schermen elders in Europa geprojec teerd. Kijken, luisteren en zich be keren is het enige wat men in de hallen heeft te doen. Het is de be doeling, dat het Amerikaans van Graham simultaan wordt vertaald in zeker tien talen. De resultaten "-.niet dit systeem in Engeland, even eens onder de naam Billy Graham European Crusade (het hoofdkwar tier van deze kruistocht is in West- Berlijn), waren dusdanig, dat men het vanuit Dortmund aandurft. De organisatie zit typisch Ameri kaans en erg stevig in elkaar. Over al zijn thans al honderden vrijwil ligers aan het werk. Eén van hen is de Koudekerkse gepensioneerde on derwijzer G. de Lugt, een enthou siaste man van 73 jaar, die heel wat ziet in Graham en diens boodschap, en daarom secretaris is van het Zeeuwse comité. ,We hebben al tien tallen medewerkers in Vlaanderen en Zeeland. Maar de belangstelling moet natuurlijk nog verder groeien" Hij noemt een paar namen van men sen die al medewerking in het mo biliseren van Zeeuwen, Vlamingen en Brabanders hebben toegezegd. Ds D. de Jong uit Yerseke vrij evangelisch, voorzitter van het Zeeuwse dagelijks bestuur voor de campagne, de heer J. T. Laport uit Goes, de gerefor meerde predikant H. Noordhoff uit Wemeldinge, schoolhoofd J. van Leer dam uit Serooskerke ,Ik heb Billy Graham gezien op de tv in Amerika en Canada, geweldig wat die man doet, wat die kan bereiken bij de mensen', zegt de heer De Lugt, die zelf al van 1956 af als evange list in diverse kerken samenkomsten heeft geleid, in hervormde- en vrije evangelische kerken, bijvoorbeeld in Zeeland. Hij is zelf lid van de vrije evangelische gemeente en bewondert Billy Graham nogal. Billy Graham, die befaamd is om zijn campagnes en om het feit dat hij kerkdiensten mag leiden voor president Nixon him self en die enig opzien baarde toen hij zich vierkant achter het beleid der VS in Vietnam stelde. De heer De Lugt kent het klappen van de evangelisatie-zweep. En hij weet hoe Graham het doet. ,Ik heb hem ook meegemaakt in Amsterdam en Rotterdam, elke keer zo'n zestig duizend mensen. Te massaal, te Ame rikaans? Neen, vind ik niet. Het is tooh prachtig dat hij zoveel mensen bereikt en dat er zoveel invloed van hem uitgaat. Hij is een begenadigd mijn klas wel meer'. Belangrijk is de nazorg van degenen, die zich door Graham hebben laten .bekeren'. ,We moeten die mensen doorbrengen naar de sfeer, die hun past, dat kan elke kerk zijn'. VLISSINGEN .Het is hondervijftig i procent zeker «lat de naam Verkerk wel op de rol stond.' Dit VARA- antwoord bij monde van Adrie van Oorschot moet alle twijfels over een namenspelletje in de quiz ,Een van de acht' van de afgelopen zaterdag avond uit «1e weg ruimen. Wal was het geval? Verschillende sen in de zaal, en met hen de Mid delburgse onderwijzer H. L. Brasser en zijn Friese strijdmakker, beweer den tijdens de uitzending, dat ze .Verkerk' de tweede keer bij het af draaien van «1e namen op rol mis ten; de naam zou niet in de spleet van de brievenbus te zien zijn ge weest. Regisseur Ben de Jong zei daarom toe, «lat- men maandag aan de hand van de ampexopname nog eens extra zou nagaan, of deze mo gelijke ,tv-blnckout' al dan niet juist Dit voorgenomen plan, het bekijken de ampex dat als doorslaggevend VARA-bewijs dient, is nog niet uit gevoerd omdat de VARA volhoudt, dat het uitgesloten is dat de naam de tweede keer niet op de rol zou hebben gestaan of dat de naam niet te zien zou zijn geweest. Van Oor schot: ,Dat de tv-kijkers .Verkerk niet hebben gezien is best mogelijk, omdat De Jong op dat moment mis schien een paar maal een tussenschot- je met een close-up van Brasser bij voorbeeld heeft gegeven. En dan is het mogelijk dat één van die namen net op het televisiebeeld wegvalt. Ook een mogelijke hapering tijdens het van de namen, acht de heer Van Oor schot uitgesloten: .Stel dat die rol inderdaad even zou hebben stilge staan en dan weer op gang zou zijn gekomen, ook dan had men die naam moeten zien'. Scriptgirl Karin Meurs begrijpt ook niet hoe de mensen zich zo druk kunnen maken over dit feit, een feit dat nauwelijks weerlegbaar is. ,Kan wel zijn dat sommige men sen de naam Verkerk niet hebben gezien. Maar een heleboel medewer kers van ons hebben die naam zo wel gezien.' was, dal de quizers en al die andere mensen .Verkerk' niet op de rol za gen. Aan Oorschot: ,We hebben de namenrol nog eens spe«'iaal voor de heer Brasser afgedraaid en hem er zo van overtuigd, dat «1e naam ei beide keren wel op moest staan. In elk geval waren volgens Van Oor schot Brasser's twijfels na deze de monstratie weg. Toch hoorde de heer Brasser, toen hij na zijn verlies de rest van het program ma in de zaal ging bekijken, links en rechts de opmerking maken dat men .Verkerk', evenals hij en zijn teamgenoot met had gezien. Deze laatste versie klinkt de heer Van Oorschot wonderlijk in de oren, want volgens hem heeft de heer Brasser niet in de zaal gezeten. ,Ook niet toen ie klaar was.' De ampexopname van deze eerste nieuwe VARA-quiz zal nog wel eens gedraaid worden, aldus mejuffrouw Meurs, maar dan alleen ,om het pro gramma nog eens te bekijken. Wan neer dat is, weten we nog niet. We hebben op het ogenblik wel meer dingen te doen.' Wordt de opname voor de eerstopvolgende quiz-uitzen ding nog bekeken?' ,Ja natuurlijk, maar voorlopig hebben we voor de nieuwe quiz nog een hele maand voor de boeg.' Overtuigend Direct na de uitzending hebben de VARA-televisIemensen de heer Bras ser en regisseur De Jong ervan over tuigd, dat het een onmogelijke zaak Sinterklaas gaat kleuterschool in Terneuzen openen TERNEUZEN Sinterklaas krijgt op vrijdag 5 december tijdens zijn bezoek aan Terneuzen, een offciële opdracht te vervullen. Hem is namelijk door het gemeentebestuur van Terneuzen ge vraagd de nieuwe openbare kleuterschool ,De toverfluit' aan de Willem Andries- senlaan, officieel te willen openen. De goedheilig man heeft de uitnodiging aan vaard. ,Het is die dag wel ontstellend druk maar in de ochtenduren zie ik nog wel een gaatje, zeker nu het om een school voor kleuters gaat', heeft de kindervriend laten weten. De school ,De toverfluit' is de tweede van de ee- van drie kleuterscholen, welke in i-Zuid worden gebouwd. TERNEUZEN De huizenhoge vlam hoven het fabrieksterrein van DOW Chemical zal van nu af aan nog slechts bij uitzonde ring te zien zijn. De oranje-gele fakkel was de afgelopen weken niet alleen opvallend, maar voor velen zelfs een verontrustend ver schijnsel. De vlam houdt verband met het op gang brengen van een nafta- krafter, waarmee DOW et-heen (400.000 ton per jaar), propeen (200.000 ton per jaar) en andere kraakprodukten gaat maken. Voor net op gang brengen van de fabriek heeft men ongeveer drie weken nodig gehad. Bij het inregelen van het proces werden veelvuldig grote hoeveelheden kraakgassen in de atmosfeer ver brand. De enorme fakkel, die daar bij ontstond was bij helder weer en vooral 's nachts tot in de verre omtrek te zien. Er was echter geen sprake van een gevaarlijke situatie, zoals hier en daar weieens werd ver ondersteld. Met het in- en afregelen is men inmiddels zover gevorderd, dat de kraakinstallatie nu definitief in gebruik kan worden genomen. Normaal zal er geen vlam boven de nieuwe fabriek te zien zijn. Alleen als er belangrijke veran deringen in het proces worden aangebracht of als een storing optreedt, zal de fakkel opnieuw oplaaien. De nieuwe etheenfa- briek van DOW is in Europa een van de grootste produktaeenhe- den van deze belangrijke basis grondstof voor de plastic-indu strie. Van etheen zal "in Terneu zen in een eveneens nieuwe fa briek ondermeer polyethyleen worden gemaakt. Een deel van de produktie wordt doorverkocht. Prijsuitreiking GOES Dezer dagen zijn in café De Landbouw te Goes de prijzen uitgereikt van de tuinkeuringen, gehouden «ïoor de afdeling Goes van de Nederlandse maat schappij voor tuinbouw en plantkunde. Eerste prijzen waren er voor M. Rijk, mevrouw De Bat uit Goes, J. West- strate en mevrouw Janse-Brandt uit Wilhelminadorp, de familie Hoogstrate en A. Slabbekoorn uit Kloetinge. EINDELIJK OP TOURNEE VOOR EIGEN PUBLIEK' In plaats van kaarten Met blijdschap en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje ADRLAAN JOHANNES (Arjo) J. Verhage F. Verhage-Houterman Sam Ina Bram Aagtekerke, 23 nov. 1969, Prelaatweg 66. GOES ,De VVD is van harte voor stander van een benoemde burgemees ter'. Dit maakte het liberale tweede- kamerlid de heer H. Wiegel maandag avond duidelijk tijdens een WD-propa- gandabijeenkomst in de Prins van Oran je m Goes. Ook bij de benoemingen van burgemeesters in Zuid-Beveland wilde de heer Wiegel de vrije hand aan de minister van binnenlandse zaken la ten. Het idee van de Zeeuwse gedeputeerde Kaland, die de minister bij de burge meesters-benoemingen wil laten advise ren door gedeputeerde staten in plaats van door de commissaris der koningin sprak de heer Wiegel niet erg aan. Vol gens hem zal «lat de kwaliteit van de adviezen zeker niet ten goede komen; het liberale kamerlid meende zelfs, dat de .koehandel' door de inspraak van gs een betere kans zou krijgen. De heer Wiegel had er geen enkel bezwaar te gen, dat de kwaliteiten van een nieuw te benoemen burgemeester van te voren door de betrokken gemeenteraad be sproken zouden worden, volgeB3 hem mag de raad in dergelijke gevallen zelfs de namen van personen ter sprake bren gen. Jk ben er echter een faükant te genstander van, dat de raad tevoren een lijst met sollicitanten krijgt toege stuurd. Volgens de heer Wiegel zouden dan een hoop capabele kandidaten niet meer solliciteren om te voorkomen, dat hun kwaliteiten in het openbaar bespro ken zouden worden. De benoeming van de burgemeesters voor de nieuwe Zuidbevelandse ge meenten zag de WD-volksvertegen- woordiger het liefst gewoon door de minister geschieden. ,De >11) streeft naar een goed econo misch klimaat voor alle zelfstandige on dernemers', antwoordde de heer Wiegel op een vraag van een aanwezige naar de liberale landbouwpolitiek. De vraag steller wilde vooral weten, wat de VVD doet voor de in de knel geraakte fruit teelt. Het ook aanwezige Goese kamerlid Schlingemann kon iets duidelijker ant woorden. Hij wees er op, dat hij al en kele maanden geleden in het WD-blad heeft geschreven, hoe ernstig de situatie •n de fruitteelt is. De heer Schlinge mann gaf vervolgens een overzicht van de activiteiten van de regering, om de toestand wat te verbeteren. Het groot ste probleem is hiet het tekort aan geld bij de regering: ,de begroting laat niet veel toe', aldus de heer Schlingemann. Eerder op de avond had de heer Wiegel zich voorstander getoond van een advl- GOES De Zeeuwse Koorschool zal niet langer van Goes en de bui- ten-Zeeuwse rest van Nederland zijn. Het hele winterseizoen zal het jongenskoor dat zich mede via de televisie en de grammofoon- plaat in een zelfs internationale faam mag verheugen, optreden door de hele provincie. Directeur Evert Heyblok: ,We heten of ficieel de .Zeeuwse koorschool' en het is van het begin af de bedoeling ge weest «iat we met name in de provincie iets zouden moeten doen. Dat Is nooit helemaal goed uit de verf gekomen. In het begin hadden we het predikaat Ikélijk hanteerbaar uit kleine zet- stukjes opgebouwd. Op een van de uit voeringen komt ook de KRO-tv kij ken'. De belangstelling van de tv voor de koorschool neemt minstens zo snel toe als de Zeeuwse interesse. .Mispa, de lang-niet-mis-poes' wordt naar alle waarschijnlijkheid de derde musical die de Zeeuwse school op de buis zal bren gen. Tot nu werden reeds verschillende her uitzendingen van ,De Markies van Ca- rabas' gegeven; twee in Nederland, één op Curasao en één door de Belgische tv. De NOS heeft de tweede, .Devoridan in wonderland' op tekst van Marga Smits en muziek van Evert Heyblok (uitge voerd door het trio Pim Jacobs) reeds opgenomen. Na de eerste CCA-lang- speelplaat met ,De Markies van Ca ra- bas' verschijnt binnen twee maanden de tweede op hetzelfde label. Deze plaat heet .Sound the trumpet' en bestaat uit opnamen van werken van Henry Pur- cell en liederen uit de tijd van de eerste queen Elisabeth. De Zeeuwse koorschool wordt daarop begeleid door Gerard Hen- .katholiek' er nog bij en dat hield ons geveld. De opnamen werden, evenals die meestal in één bepaalde en dus steeds'van ,De Markies' gemaakt in de dezelfde boek. Daarbij kwam dan nog de vervelende omstandigheid dat men ons hier te weinig kende. Onze toer- nees door de rest van het land en In en kele gevallen het buitenland zijn altijd een succes geweest. Op het moment is het nog altijd zo dat we buiten Zeeland ongeveer 30 grote concerten geven. In Zeeland zijn er dat ten hoogste rijf, af gezien dan van de kerkconcertjes'. Om niet de schijn op zich te laden dat het voorvoegsel .Zeeuws' alleen een subsiilietechnische kwestie zon zijn gaat Evert Heyblok met de jongens deze «inter op Zeeuwse toernee. ,We krij gen zo vaak het verwijt dat we zo wei nig doen, zeker nu we de laatste tijd een steeds stijgende belangstelling in onze naaste omgeving ontmoeten. AI die fraaie dorpshuizen, «11e elke gemeen te in Zeeland zo har nodig haa, staar meestal leeg en daar gaan we nu optil den'. De Zeeuwse koorschool start nog dez- week vrijdag in de jeugdhoeve te 's-Hee renhoek waar de nieuwste musica: .Mispa, de lang-niet-mis-poes' zal wor den uitgevoerd, gekoppeld aan eer voorprogramma dat geheel uit volks liedjes uit verschillende landen zal be staan. Dr-3 Leo Ruitenberg, Neerlandi cus te Schoondijke, schreef geïnspi reerd op het verhaal van Ali Baba en d< veertig rovers de tekst, Evert Hey blok nam de goed oosterse muziel voor zijn rekening. Aan de musical wer ken ongeveer 35 koorscholieren mee. D hoofdrollen houden tijdens de gehel toernee dezelfde bezetting. De bijrolle zullen echter steeds andere gezichte opleveren zodat alle 60 vaste gaste van de koorschool aan het gebeuren de' kunnen nemen. Naast 's-Heerenhoek zijn er al contai ten gelegil met Kwadendamme, Ham weert, Kamperland en Lewedorp, ter wijl verdere aanvragen of blijken van belangstelling uit de gehele provincie ijdellijk zullen worden gehonoreerd. Concert- en Gehoorzaal te Middelburg. Evert Heyblok: ,Dat is zo'n prachtige akoestiek." Dat kom je hier in de verre omstreken niet meer tegen. Zelfs als de concertzaal invalt, moeten ze hem nog laten staan'. Het werkprogramma van de Zeeuwse koorschool vermeldt voorts op de korte termijn nog de jaar lijkse kerstavond van jeugd en muziek waar met het pas opgerichte barok- ensemble onder leiding van Peter Jense de .Messe de Minuit' van Charpentier zal worden uitgevoerd (Schouwburg Middelburg); de volkskerstzang in d< Goese veilinghallen: het zo langzamer hand befaamd wordende concert op de tweede kerstdag in de rk-kerk van Goes waar onder meer het ,Te Deum' van Purcell wordt uitgevoerd en op 28 december een ,Even Song* in de kapel van de Mission to seamen op het terrein van Scheldepoort-Vhssmgen. Opvallend bij dit al is de grote rol die het Engelse repertoire inneemt. Evert Heyblok: ,De jongens worden een beetje Engels geschoold. Dat houdt «le klank puur. Ik hou niet zo van dat Duitse'. De Zeeuwse KoorschoolFoto de tv-opnamen van ,De Markies van Carabas' door de KRO. serend lidmaatsclmp voor Goes in het Heyblok: ,We zijn op de reisjes voorbe- havenschap Vlisaingen. 1 reid. Het decor hebben we gemak- Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje JOHANNA SÜZANNA (Joke) J. Kodde S. Kodde-Verlinde Jannïe Carine Simone Veere, 21 november 1969, Kaai 77. Het behaagde de Heere op het alleronverwachtst, door een droevig ongeval, van ons weg te nemen, onze geliefde zoon, broer en zwager HUISRECHT CORNELIS VAN OOSTEN op de Jeugdige leeftijd van 28 jaar en 11 maanden Sterke de Heere ons in deze zware weg van be proeving Hoedekenskerke: A. van Oosten E. van Oosten - de Meester Hoedekenskerke, 23 november 1969 Noordstraat 24 De begrafenis zal plaatsvinden DV op donderdag 27 november a.s. te 2 uur vanaf het verenigings gebouw Geen bloemen en geen toespraken Heden overleed, tot onze diepe droefheid, In het ziekenhuis .Bergzicht' te Goes, onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader ADRLAAN VAN STEL in de ouderdom van ruim 79 jaar. Wemeldinge: C. M. van Stel-Huige N. van Gorp-van Stel M. A. van Gorp Groningen: H. van Stel J. van Stel - Sonke Wemeldinge: C. J. Glerum-van Stel M. H. Glerum H. van Stel P. M. J. van Stel - Verwijs Welland, Ontario: M. de Groene-van Stel (Canada) M. de Groene Steensel: A. Fokker-van Stel C. Fokker en kleinkinderen Wemeldinge, 24 november 1969 Papendijke 40 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis .Bergzicht' te Goes, bezoektijden van 11 -12 uur en van 14 -15 uur De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 27 november om 13.30 uur op de algemene begraaf plaats te Wemeldinge Vertrek Hervormd Kerkelijk Centrum om 33 uur. Plotseling Heere uit dit leven BERT VAN OOSTEN Zijn plichtsbesef en trouw blijven ons ten voorbeeld. Bakkerij S. Klapwijk en personeel Middelburg, 23 november 1969. Tot ons leedwezen ver namen wij het overlij den van onze voorzit ter, de heer J. VAN STRIEN In leven voorzitter van de vereniging ,Het Groene Kruis' te Oude lande, welke vereniging hij vele jaren met gro te toewijding heeft ge diend. Namens het bestuur der vereniging .Het Groene Kruis': P. Potter, secretaris. Oudelande, 24 nov. '69. Heden nam God tot Zich, tot onze grote droefheid, onze geliefde zoon, broer en zwager, op de leeftijd van 45 jaar, CORNELIS BOOGAARD Ned. herv. predikant te Hillegom. Kloetinge: J. Boogaard M. Boogaard- v. «3. Linde Nieuwolda: H. C. Bolier- Boogaard M. A. D. Bolier Baarland: J. Boogaard J. S. Boogaard- v. d. Weele Hoedekenskerke: R. L. Boogaard M. Boogaard-Kuzee Nieuwdorp: J. A. Boogaard J. Boogaard van Nieuwenhuyze Ossendrecht: C. N. M. Brun- Boogaard M. Brun Kerkwerve: M. L. S. Dominicus- Boogaard H. M. Dominicus Hoedekenskerke: A. Boogaard Kloetinge, 23 november 1969. Heden nam de Heere nog onverwacht tot Zich, na een geduldig gedragen lijden, mijn geliefde man en onze lieve vader, behuwdvader, zwager, oom en opa ANDRIES DE VISSER eerder weduwnaar van Adrians Maria Louwerse, in de ouderdom van 73 jaar. ZoutelandeJ. de Visser - v. d. Woestijne L Ovaa M. Ovaa-Verhage P. Ovaa P. Ovaa - Verhulst C. Francke - Ovaa M. Francke Westkapelle: L. Kleinepier - Ovaa J. Kleinepier Hoek (Z.-VL): H. Ovaa J. Ovaa - Westerbekc Utrecht: W. Ovaa M. Ovaa - Reljnders En kleinkinderen De begrafenis vindt plaats DV vrijdag 28 novem ber op de begraafplaats te Zoutelapde. Vertrek uit verenigingsgebouw .Middendorp' om 13.00 uur. Heden is nog onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan, onze lieve, zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder MARIA ELIZABETH MAAS weduwe van Joost Vader, in de ouderdom van 95 jaar. Vlissingen: M. van der Schaft - Vader Alkmaar: C. Vader E. J. Vader - van den Berg 's-Gravenhage: J. Berkhuijsen - Vader E. H. Berkhuijsen Hoek van Holland: J. M. E. Dijkdrenth - Vader B. J. Dijkdrenth 's-Gravenhage: R. C. van Prehn Wiese Klein- en achterklein kinderen Vlissingen, 24 november 1969 Koudekerkseweg 148 De overledene is opgebaard in het ziekenhuis .Bethesda'. De crematie zal plaatshebben op vrijdag 28 no vember des middags 12 uur, in het crematorium .Ockenburgh' te 's-Gravenhage (Loosduinen). Heden overleed, na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, onze geliefde broeder, zwager en oom ANDRIES DE VISSER in de ouderdom van 73 jaar. Domburg: A. v. d. Meule - de Visser S. v. d. Meule Aagtekerke: L. de Visser J. de Visser J. de Visser - Dekker Zoutelande: J. de Visser A. M. de Visser - Wisse Aagtekerke: J. de Visser M. de Visser-Wisse Zoutelande, 24 november 1969 Heden overleed onze geliefde zwager en oom ANDRIES DE VISSER echtgenoot van Jac. v. d. Woestyne, in de ouderdom van 73 jaar. Oostkapelle: W. v. d. Woestijne C, v. d. Woestijne - v. d. Vorst Opheusden: P. v. d. Woestijne D. v. d. Woestijne - Bor en kinderen Oostkapelle, 24 november 1969 B. S. OEY vrouwenarts, AFWEZIG t.m. 1 december. De praktijk wordt waargenomen door H. H. MERKELIJN, vrouwenarts PLAATS UW FAMILIE BERICHTEN IN DE PZC

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 4