Kans, dat Breskens niet meewerkt aan streekbibliotheek ■AGENDA* PONTIAC zeeuws ZEEUWSCH-VLAANDEREN CAISSIÈRE MM. BEDIENDE EN BEDIENDE MARKTBERICHTEN Open bijeenkomst ZVU over kunst zinnige vorming HAVO-SCHOLIEREN MAAKTEN EXCURSIE NAAR AMSTERDAM ,0pen house' van weefcursus Goes DINSDAG 25 NOVEMBER .969 Wissel Zeeuws -Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 STEMMEN IN RAAD STAAKTEN BURGEMEESTER ,RAAD HANDELT INCONSEQUENT' BRESKENS Het is plotseling erg onzeker geworden of Breskens nog wel zal meewerken aan de op richting van een streekbibliotheek in West-Zeeuwsch-VIaanderen. In de gemeenteraad staakten maan dagavond de stemmen om voor dit doel ƒ9.377 (ƒ2,42 per inwoner) op tafel te leggen. Een jaar gele den ging de meerderheid van de raad wél met de streekbibliotheek en de daaraan verbonden financi ële consequenties akkoord. Burgemeester J. A. Eekhout vond, dat de gemeenteraad dan ook in consequent handelde, door de prin cipiële toezegging van een jaar ge leden niet gestand te doen. De streekbibliotheek, waarvan de kos ten 172.000,- per jaar) door rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsi dies moeten worden gedekt, staat op het punt met haar werk te beginnen. Het is de bedoeling een aantal plaat sen, waaronder Breskens, enkele ma len per week met een rijdende blblio- theek (.bibliobus') aan te doen. TE DUUR B(j de bespreking in de gemeenteraad bleken enkele leden de zaak toch te duur te vinden. Temeer omdat het col- ADVERTENTIE) Zonder baard in burger jas draagt de sint een ,Peca'-das Iedere das in luxe verpakking van 4,95 tot 19,75. o met pochets vanaf 9,90 Winkelgalerij - Lange Delft Middelburg oplevert het bedrag uit de batige saldi van de afgesloten dienstjaren halen, zo liet burgemeester Eekhout weten. Me vrouw M. Niermans-Gossije meende dat er in Breskens te weinig gelezen werd om de uitgave te rechtvaardigen. De heer J. Carets viel, behalve over de kos ten, over het feit dat er vrijwel alleen inwoners van Oostburg zitten in het be stuur van de stichting die de bibliotheek gaat exploiteren. De heer Th. Cambier meende dat er belangrijker dingen wa ren om gemeentegeld aan te spenderen. Hij noemde het verder vreemd dat b en w de raad om een beslissing vragen, terwijl men nog niet weet waar het geld vandaan moet'komen. Ondanks een vurig pleidooi van .wet houder W. C. van der Hooft (.deze bi bliotheek is van grote betekenis voor de culturele ontwikkeling van de streek') kwam het tot een stemming, waarbij mevrouw Niermans en de heren Cambier. F. Goethals, W. Luteijn en Carels tegenstemden. Omdat het raads lid mevrouw H. B. Hensen-van Zandvliet niet aanwezig was, kwam het niet tot een besluit. Tn de volgende raadsverga dering wordt opnieuw gestemd. De raad ging akkoord meit een subsidie van 4326,- voor de muziek vereniging .Uit het volk, voor het Volk'. Het bedrag zal worden gebruikt voor het aanschaffen van uniformen. Voor dat doel krijgt het korps bovendien nog eens f250,- per jaar. De heer Carels noemde het antwoord van de waterlei dingmaatschappij op ziin vraag over het verschil tussen de proaüktiekosten van water in Zeeuwsch-Vlaanderen en de aankoopkosten van Brabants water of water wat geproduceerd is in de water- fabriek onbevredigend. Ook wethouder P. Zegers meende dat de raad recht had op een duidelijker antwoord. Twee uitnodigingen voor organist Daan Manneke VOGELWAARDE De Zeeuwse or ganist Daan Manneke heeft dezer da gen een uitnodiging van de NOS-televi- sie ontvangen voor een orgelconcert in het televisieprogramma .Studio voor jonge componisten', dat onder redactie staat van de componist Ton de Leeuw De bedoeling is dat hij in deze uitzen ding het onlangs door hem gecompo neerde orgelwerk .Diaspora' uitvoert en bespreekt. Van de stichting Gaudeamus, heeft hij tevens een uitnodiging ontvan gen om In verband met het 25-jarig bestaan van de VPRO enkele werken op te sturen, die door een nog samen te stellen kamerensemble zullen worden uitgevoerd. Bezwaarschriften tegen hogere rioolbelasting BRESKENS Burgemeester Eekhout van Breskens deelde maandagavond mee, dat vier inwoners van de gemeente bij de raad beroep hebben aangetekend tegen de aanslag rioolbelasting. Zoals bekend, zijn verschillende inwoners van Breskens nogal geschrokken van de fi nanciële consequenties van een nieuwe verordening op de rioolbelasting, waar door sommige aanslagen met 10.000 procent omhoog gingen. De Breskense raad ging er mee akkoord dat de be roepschriften voorzien van een pread vies in de volgende raadsvergadering worden behandeld. i LERNEHZEN Sint-Nicolaas hij Dow en Philips Dinsdag 25 november BIEZELINGE ,De Caisson': 19.30 uur: ir D. S. Tuynman spreekt voor VVD. BROUWERSHAVEN Jeugdgebouw 20 uur: bijeenkomst plattelandsvrouwen. DRIEWEGEN Dorpshuis: vertoning film blindenbond. GOES Prins van Oranje, 10 uur: ver gadering vrouwencontact PvdA. Prins van Oranje, 19.30 uur: voorlich tingsavond Ned. vereniging van suiker- zieken, afd. De Bevelanden. KAPELLE Hotel ,De Zwaan' 20 uur: openbare vergadering Boerenpartij. KLOETINGE Amicitia, 19.30 uur: bijeenkomst ZLM. KRUINEN"GEN Bedrijf Dek, Witte- ste'g, 14.30 uur: snoeimiddag fruitteelt. MIDDELBURG Zuiderbaken. 19.30 uur: ledenvergadering, afd. Middelburg PvdA. TERNEUZEN Hotel .Rotterdam', 20 uur: inleiding dr E. Bleumink voor Ar- jos, CHJO en KVPJG-afdelingen Zee land. RENESSE Dorpshuis: toneelmiddag bejaarden. SENT-ANNALAND Dorpshuis: 19.30 uur: demonstratie-oefenavond EHBO. VLISSENGEN Anker. 20 uur: film avond Nederlandse christelijke reisver- entging. ZIERntZEE Huis van Nassau. 20.00 uur: gecombineerde vergadering CBTB. Huis van Nassau: 19.30 uur: Bndge- wedstrijden. AXEL De Halle, 9-12, 14-17 en 19-22 uur: tentoonstelling ,25 jaar Zeeland'. HULST Boekhandel Van Geyt, 9-12 en 13-18 uur: tentoonstelling ,Maxi-mi- OÓSTBURG Vis en Van Haren: ten toonstelling werken Jan Bruëns en Ben Bonte. VLISSINGEN Museum, 10-12 en 14- 17 uur: tentoonstelling .Vlissingen in de jaren 1940-1944'. BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 uur: SP 6611 'lee'; zinken dak, 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: Su-Muru, de sadiste, 18 jaar. MIDDELBURG City, 20 uur: De apenplaneet, 14 jaar. OOSTBURG Ledel, 20 uur: Inga, ja... ik wil, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Als fdelaars vielen ze aan. 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: Als adelaars vielen ze aan. 14 jaar. OPGAVEN VOOR OP INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK» G. VAN OORSCHOT P/A PZC.VUSSINGEN-TEL.0tl84.5l44. In Terneuzen is zaterdag voor de kinde ren van de personeelsleden van Dow en Philips het Sint-Nicolaasfeest gehouden. In het Zuidlandtheater was er zowel 's ochtends als 's middags een Dow-voor- stelling, die verzorgd werd door het the aterbureau Carla Flink dat een geva rieerd programma op de planken bracht. Tijdens het laatste gedeelte van elke voorstelling verschenen Sint-Nicolaas en zwarte Piet tussen de kinderen, waarbij zwarte Piet zich een volleerd acrobaat toonde door uit de nok van het theater naar beneden te zwieren. Het hoogte punt kwam met het uitreiken van de fraaie cadeaus. De organisatie berustte bij de personeelsvereniging. Het Zeeuws-Vlaamse personeel van Phi lips was met de kinderen naar de Phi- lipskantine in Terneuzen gekomen. De sport- en ontspanningsvereniging van heit bedrijf had voor een vlot gevarieerd programma gezorgd, waarvan niet al leen de kinderen maar ook veel ouders konden genieten. Het meeste succes oogstten de muzikale clowns. Tot slot tastte Sint-Nicolaas diep in de zak en deelde mooie geschenken uit. D. HOUG KAMPIOEN AUTOCLUB PZEM EN METERFABRIEK TERNEUZEN Zaterdag is de laatse en beslissende oriëntatierit om het kam pioenschap van de autoclub PZEM-Me- jterfabriek gereden. Er waren 26 deel- I nemers aan de start verschenen. De 67 km lange route liep over wegen onder de gemeenten Terneuzen. Axel, Zuiddorpe en Westdorpe. Kampioen is uiteindelijk geworden D. Houg (PZEM). De huldiging van de kampioen en van de andere bekerwin naars zal plaats vinden tijdens een nog op een nadere datum te houden feest avond van de personeelsvereniging Me- terfabriek. De uitslag van zaterdag was als volgt: 1 mevr. L. Leehhouts-Dezut ter 18 strp.; 2 D. Houg 21 strp.; 3 A. T van de Brande 25 strp.; 4 J. Roo- 'S 26 strp.; 5 P. van der Hooft 40 strp.: 6 T. Boon 64 strp.; 7 M. J. Nij- sen 65 strp.; 8 L. Vet 78 strp.: 9 M. Thalen 82 strp.; 10 J. Huijsman 84 strp; 11 M. de Jonge 102 strp.; 12 C. Scheelc 108 strp. SI I fis Bibliobus naar Sluis Zaterdag 29 november zal zoals ge meld, dë bibliobus van de centrale biblio theek voor West-Zeeuwsch-VIaanderen officieel in gebruik gesteld worden. De bus komt op diezelfde dag m Sluis, en zal in de middaguren op de Markt te bezichtigen zijn tussen 15.45 en 16.05 CUNGE Consultatiebureau Zitdag gewijzigd (ADVERTENTIE) "Q HEERLIJK... .GEBAKKEN VIS! I Schol, schar, makreel, wijting, 1 schelvis, kabeljauw, spiering, tong... gebakken: verrukkelijk! I Koop uw gebakken visje bij 7 uw vishandelaar, of bak ze zelf. J Laat de schoongemaakte en licht gezouten vis op een ver- giet goed uitlekken. Gebruik een flinke koekepan met een stevige bodem. Wentel desge wenst de vis door de bloem en schud ze goed uit. Bak.* de vis in hete boter, margarine of olie mooi bruin. Vraag recept vishandelaar ot bj het Produktschap voor-Vis en Vlsprodukten, Wassenaarseweg 20, r,nn Haag. In verband met de verbouwing van de lagere school te Clinge zaten er o.m, leerlingen in de zaal van het Wit-Gele Kruisgebouw. Er werd daar- 's woens. dagmiddags consultatiebureau gehou den. Nu de school in gebruik genomen is, wordt het Wit-Gele Kruisgebouw daar voor niet meer gebruikt. De consultatie bureaus voor zuigelingen wordt nu wèer zoals vroeger donderdag na de middag in het Wat-Gele Kruisgebouw. gehouden. GRAAUW Schoolgebouw wordt gesloopt Toen een paar jaar geleden te Graauw een nieuw schoolgebouw gebouwd werd, bleef hat oude gebouw aan de Dorps straat staan. Het werd toen verhuurd aan de heer P. Weemaes, die er meubelinrichting vestigde. Deze z heeft opgehouden te bestaan en dezer dagen begon de fa. Necker uit Heikant met het slopen van de voormalige school. PHILIPPINE NKV vierde haar 50 jarig bestaan Vele inwoners van Philippine hebben zaterdag' deelgenomen aan de festivitei ten, die de NKV afdeling Philippine hield inverband met haar vijftigjarig bestaan. De viering begon 's morgens met een heilige mis. In het dorpshuis ,De Meerpaal', werd 's middags een receptie gehouden, die zeer goed werd bezocht. Voor de kin deren was er een kinderuitvoering met voornamelijk goochelnummers. De oude ren konden zich 's avonds vermaken in ,De Meerpaal'. Van acht tot twee uur werd hier een variétéprogramma ge bracht afgewisseld met dans. Het or kest van F. de Krijger zorgde voor de muziek. St-Nicolaasactie in Philippine gestart Zaterdag 22 november is, zoals op vele andere plaatsen ook te Philippine een Sint-Nicolaasactie van start gegaan. Dit geschiedde met een reclamestoet, welke des namiddags door het dorp trok. Zaterdag 29 november aanstaande is er voor de jeugd van Philippine een sinterklaasfeest in het dorpshuis ,De Meerpaal', uiteraard met bezoek van de sint en één of meer van zijn pieten. De trekking van de waardebonnen van de aan deze actie verbonden etalagewed strijd zal plaatsvinden op 13 december. De aotie sluit op zaterdag 6 december. PHILIPS-HENGELAARS WONNEN VAN IJZENDIJKE TERNEUZEN Zondag werd te Ter neuzen een zeehengelwedstrijd gehouden tussen de hengel verenigingen Philips en IJzendijke. Gezien het seizoen stond het reeds bij voorbaat vast dat hieraan slechts door de meest verstokte en ge oefende sportvissers zou worden deel genomen. Er kwamen vijf en veertig deelnemers bijeen, waaronder vier da mes. Philips behaalde een grote over winning. In totaal veroverden zij 1622 f>unten, tegen I.Izenclijke 977. Na af- oop zou de wedstrijd werd aan de deel nemers in de staflunchkamer van het Philipsbedrijf een koffiemaaltijd aange boden. De prijsuitreiking vond plaats in de kantine. De uitslag vanhet per soonlijk klassement was als volgt 1 D. Middenhof 399 punten; 2 P. van Waes 313 pnt; 3 I. Sells 310 pnt; 4 D. de Munck 302 pnt; 5 E. Taalman 298 ont: 6 A. Wiilebrand 290 pnt; 7 J. Minnaert 265 pnt; 8 C. Minnaert 258 pnt; 9 H. Jansen 233 pnt; 10 M. Verdonk 199 pnt; 11 P. de Joi nnt; 12 F. Leon 189 pnt; 13 u. van Gelder 181 pret; 14 Th. Verdegene 162 pnt; 15 mevr. S. Jansen te IJzendijke met 161 punten, die tevens de beker veroverde voor de eerstgepiaatste da me. De poedelprijs was voor J. Meeuw- sen, die slechts 22 pnt had veroverd. Sint arriveerde in Sluiskil Zaterdag jongstleden is de sint met vier van zijn pieterbazen in Sluiskil aan wal gekomen. Het gezelschap kwam met de stoomboot .Gerjan' uit zuidelijke rich ting gevaren. Het schip meerde af nabij de aanlegsteiger van de rijkspont Sluis kil aan de oostelijke kanauloever, waar een vrij grote menigte kinderen en ouders de sint verwelkomde. De sint werd in eerste instantie toegesproken door de heer C. Bleijenberg, voorzitter van .Sluiskil-Belangen', en vervolgens door burgemeester J. C. Aschoff van Terneuzen. De sint haakte in op de wel komstwoorden van beide heren en hoopte in Sluiskil vele brave kinderen aan tc treffen. Vervolgens begon de rondrit door Sluiskil-Oost. Daarna werd het ge zelschap over het kanaal gezet en volgde de veel langere tijd vergende rondrit door Sluiskil-West, dat met bezoeken aan het ziekenhuis ,St-Elisabeth' en het ver pleeghuis ,De Sterre' werd afgesloten. Met de komst van de sint werd een win kelactie geopend, die tot en met 6 de cember zal duren. In de winkels worden gesloten papieren afgegeven, die waarde bonnen kunnen bevatten, ter waarde van 2.50 tot 100,en direct nij de win keliers inwisselbaar zijn. Er is voor een waarde van éénduizend gulden aan waar debonnen aan deze actie verbonden. Er was voor de rondrit van sint en zijn ge volg bijzonder veel belangstelling en een gezellig estoet trok achter het gezelschap aan. Een radiowagen, die sinterklaas liedjes ten gehore bracht, sloot de rij. Oostburg ontvangt de sint Zaterdagmiddag is St-Nicolaas te Oost burg officieel ingehaald. Dit gebeurde met muzikale medewerking van het tamboers- en pijperskorps .Excelsior' uit Goes, dat met zijn optreden tijdens de rondrit en zijn show 's avonds op het Ledelplein veel succes oogstte. Voor en tijdens de intocht van de sint en zijn pieterkorps strooide een vliegtuig boven Oostburg en alle andere West-Zeeuws- Vlaamse gemeenten folders uit, waar bij er enkele waren die recht gaven op een prijs. Zij die een prijswinnende fol der hebben gevonden, kunnen deze aan- V Ei LI NT. ZWIJXDRECHT 24 november. Andijvie 33S3 per ka. 3-i.CCOi kg. Spinazie 141—343, MO kg. Rode kool 10— 31. 6000 kg. Gele kool 12—23, 2600 kg Spits kool 49—53, 350 kg. Groene kool 17—27. 3100 kg. Chinese kool 10—15. 1700 kg. Witte kool 24. 250 kg. Boerenkool 10—20. 2300 kg. Winter peen 20. Prei 30—42. 1800 kg. Uien 27-38, 230 kg. Veldsla 60—70. 240 kg. Witlof A 1 153— tot. 100 dozen. A 2 136144. B 2 88—114. kg. Spruiten A 59—73. B SS—81, C 31. D St— '2. 1S.000 kg. Knolselderij 20—34 per »tuk. 1200 «tuks Btoemkoo) A JOI—100. B ao110- C 56-60. 350 stuk». Sla A 10-21. Cl tO.I .000 stuks. Tomaten A 650720 per oak. B 660—670. C 550—j&0. CC 280—320. €20 bakjes. Selderij C8 per bos. 3503 bos. Peterselie 7— 12. 1300 bos. Golden Delicto»» 15—20 per kg. Jonathan Cox Orange Pippin 3165. VEEMARKT ROTTERDAM 24 november. Aanvoer: 1385 stuks. Slaeht- runderen .1221. Varkens 464. Prijzen: slacht- runderen per kg. extra kwaliteit 505—525, eer ste kwaliteit 410100. tweede kwaliteit 365— 395. derde kwaliteit 335—350, Varkens per kg: te kwaliteit 280—264. tweede kwaliteit 275—280. derde kwaliteit 272—275. Stieren per kg 460—530. Worstkoeten per stuk 325—343. Slachtzeugen per stuk 220—228. Zware var kens per stuk 230260. Toelichting: Siachtrursderer.- aanvoer korter, handel williger, prijzen iets stijver Varkens: •oer als vorige wec-k. handel vlot. prijzen hoger, prima's boven notering. Vlaamse gemeenten folders uit. waar- X" "ikele waren die recht gaver i. Zij die een prijswinnende xen gevonden, kunnen deze staande zaterdag bij St-Nicolaas, daartoe zitdag houd' huis, waar de sint in ontvangst nemen. Op het gemeente huis, waar de Sint officieel door het Oostburg^e gemeentebestuur werd ont vangen, sprak burgemeester J. L. van Leeuwen een welkomstwoord tot zijn gasten. De sint zelf maakte in zijn toe spraak een leuk gebruik van de figuren uit de Fabeltjeskrant, om zijn zienswij- x\j jvi- ?e °P we« en wee van het afgelopen re 195 i331" uit te beelden. Tussen het program- L ma van de intocht van de sint speelde zich in de straten van het Oostburgse centrum nog een muzikaal optreden af. Het tamboers- en pijperskorps .Irene' uit Terneuzen trok met zijn optreden en onder het meedragen van spandoeken de aandacht voor de vestiging van Jac. Hermans' Prijsslag ïn Oostburg. J AO. HERMANS Onze nieuwe SUPERMARKT te OOSTBURG is GEOPEND. Onze perso neelsbezetting voor dit filiaal is praktisch rond; wegens de grote drukte kunnen wij echter nog enkele mensen plaatsen. Ook in ons filiaal te TERNEUZEN stijgt ons klantenaantal. Voor deze beide filialen zoeken wij daarom voor direct jonge mensen, die vooruit willen en van aanpakken weten. Zij kunnen aangesteld worden in de functie van: de opleiding vindt plaat: (die belangstelling hebben voor een aantrekkelijke en interessante loop baan in ons bedrijf). WIJ BIEDEN: Een PRIMA salaris Goede PROMOTIEKANSEN in 3 weiten vakantie per jaar ons snelgroeiend bedrijf Een prettige werksfeer Reiskostenvergoeding, waar nodig van 17.00-18.30 uur in hotel De Eenhoorn, Marbt 1, Oostburg; van 19.00 - 30.30 uur in hotel Pays-Bas, Nieuwstraat 13, Terneuzen. U kunt ook schriftelijk solliciteren of even bellen voor een afspraak. Ons adres is; Jac. Hermans Prijsslag NV, t.a.v. afd. personeelszaken, Blauwe- handstx-aat 2, Bergen op Zoom. EIERVEILING OOSTBURG De werkgroep West- Zeeuwsch-VIaanderen van de ZVU houdt woensdag 3 december een bijeenkomst in het raadhuis te Oostburg. waarop iedereen die belangstelling heeft voor kunstzinnige vorming, welkom is. Deze werkgroep heeft zich reeds geruime tijd feleden in verbinding gesteld met het eeuws instituut voor kunstzinnige vor ming om te trachten, ook in West- Zeeuwsch-VIaanderen een afdeling van dit instituut van de grond te krijgen. Vooral het vinden van een geschikte ruimte hiervoor blijkt een moeilijke op gave te zijn. Wel zijn er contacten ge legd met de kunstacademie te Malae- gem, die cursussen verzorgt voor dege-. nen die geen dag-onderwijs kunnen vol gen omdat zij naar school gaan of een baan hebben. Hoewel daar momenteel nog geen les in pottenbakken wordt ge geven, is het met uitgesloten dat bij voldoende belangstelling ook hiervoor een cursus komt. De lessen zijn gratis, terwijl materialen tegen een redelijke prijs kunnen worden gekocht. Een en ander zal op de bijeenkomst nader wor den toegelicht, terwijl de heer Rieder, BAKNKVLLD Aanvoer 285.515 »tuk&. rternmine vkX. Pr ij ren In i per 100 stuks. Eieren van 32-53 «r*m 10.68-10.76. 57-58 «ram 12.7422.34. <30-61 «ram 12.22—13.33. 64-05 «ram 13.14—13.78. OLIBVIERS BIBRCKNTRAI.lt 23.50. Eigenheimers 40 mm opwaarts —81.00. 55ïndaardappf!'.n voor het bin nenland: Bintje. 35 mm opwaarts 18.00—19.00. Klelaartlapwlen voor de export: Bintje 35-50 21.00—21.50. Idem 50 mm opwaarts 23,00— 23.50, BUitiktehilUc.' ramen 45 rnm opwaarts .00. Zondnardapnelen voor rif* export: Blriijo inm opwaarts 18.00—19,00. Voeraardapoelen 2,00e V) Stemming: binnenland kalm en ex- flauw. Prijzen 'exclusief omzetbMas- I v.-ir.taen-W per :00 5t« af bedrijf op volgens kwaliteitseisen binnenland cq VEILING BERGEN OP ZOOM V november. Andijvie 3;—S3 Bloemkool 30- :.48 Rode kool 12—29. Savooikool 9—19 Bot- noen 55—59 Wasoeen 13—15 Breekoe<-n 10. Pre! 15—32 Sla :i—23 Soinazle 13—22 Snrui- ten 25—1.37. Peterselie 2.30—2.40. Uien 12—38. Witlof 681.01. Boerenkool 2030. Koolrapen 13—22. Golden Delicious 15—24- Cox Orange 15-64. INDUSTRIEVEILING BERGEN OP ZOOM 24 november. Ochtend veil in;;: Sla 13-14 kg i.—. 16-20 kg 11,10—17.90. Mfddagveiltng* 10 23. VErtn 24 november. Per stuk: Sla 2 1042. Bloem kool A 2 110—116. B 2 38—64. C 2 23. afwij kend 4969. Per bos: Selderij 2—7. Peterselie 7. Koob-clderlj 417. Per kg: Eigenheimer# 18^-28. Andijvie 27—29. Boerenkool 6—25. Breekneen "721. Kroten 5—:'.. Knolselderij 30. Prei 27—56. Savooiekool 15—25. Rode kool 15—32. Spruiten 45—60. Uien 15—38, Waspeen 13. Witte xool 7 Witlof B 1 124—034, B 2 95— 130, afwijkend 66—98. VISMIJN COLIJNSPLAAT 401'! kg exportgaroalen 1,31—2,27. 480 kg pel lerijgarnalen 1.16—1.62, 14! kg schar. 305 kg Dot 98 kg schol. 333 kg kabeljauw. 211 kg wijting. 6 kg tong. 121 kg paling. 29 kg spie ring. 2 kg zalm. 6! kg sprot. 8: kg ongesor teerde vis. Jonggehuwden gedood door kolendamp JUL, aa" Z,EEy directeur van de school, een uiteenzet-1 weekend is het jonggehuwde ting geeft van het doel en de werkwij- f£h,J,aar *'an Hes&eüiigen-Kiers in ze van het instituut. Iedereen krijgtZee door kolondampvergifti- daarna gelegenheid om vragen te stel-|?I°? om ,het «even gekomen. De man len. Tevens is de heer J. Toledo, secre- 5 Len ,e ytoub u rf^t t»B, van htt SM* tosmuul v„r| '«„"«"ï'rÏÏ' hïï, iffJEïïS&fita een zomerwoning in Wijk aan Zee aar» het doorbrengen. Toen zondagmorgen de vader van de jongeman, de heer A. van Hesselingen (uit Middelburg, samen met zijn vrouw voor de deur van het huisje stonden, kregen ze op hun geklop geen gehoor. Om de ooi-zaak hiervan te kunnen vast stellen. forceerde de heer Van Hesselin gen de deur en trof het echtpaar dood op de zolder aan. De politie veronderstelt dat het echt- kunstzinnige vorming, uitgenodigd. Sinterklaas maakte intocht in Hoek Dankzij het goede weer en de goede organisatie van de middenstandsvereni ging van Hoek in samemveiicing met de muziekvereniging ENZK js de in tocht van Sint Nicolaas met 4 zwarte Pieten te Hoek een succes geworden. Bij het gemeentehuis werd de sint be- groet door waarnemend burgemeester ;J. v. d. Peijl en de wethouders L. 1L j Jansen en J. Haak. De heer Van der I Peijl wees er in zijn welkomstwoord op dat de sint voor de laatste maal jin de zelfstandige gemeente Hoek kwam Hij sprak de wens uit dat de sint {iaar bij het windstille weer door ko- endamp !n hun slaap is overvallen. OOSTBURG Cursusavond NW Tn hotel ,De Eenhoorn' te Oostburg gaf de NVV Bestuurdersbond West aandacht zou schenken aan het laatste Zeeuwsch-Vlaanderen vrijdagavond een grote plan van het gemeentebestuur te weten de realisering van een zwem bad. Namens de middenstandsvereniging var, Hoek voerde de secretaris, de heer Verstraten het woord. Hierna ging de sint uitvoerig in op de pogingen om het leef- en woonklimaat te verbeteren. Hij spoorde de bevolking aan de nieuwe gemeente met vertrouwen tegemoet te. treden en rekende voor a!tij<! af met' 'oij onder meer als punten aan de orde de uitdrukking ,den Hoek is van d^> kwamen .Wat verstaat men onder da karre gevallen', of zoals de sint 'l0" dienst uitmaken?'. .Houdt men bij fusie- grote hilariteit van de talrijke toehoor- plannen voldoende rekening met de be- aers het ïn het Spaans uitdrukte, .cas- la b!i]e gezichten, fijne horloges .Hartstikke goed' Leerlingen Petrus Hondiusschool TERNEUZEN Een groep van havo-4 scholieren uit Terneuzen heeft vorige week onder leiding van con rector E. Wildeboer van de rijksscholen gemeenschap .Petrus Hondius' en en kele docenten een driedaagse excursie naar Amsterdam gemaakt. DondPi-dag- morgen vertrokken de leerlingen in al le vroegte per bus. In Amsterdam is een uitgebreid en leerzaam programma af gewerkt. In kleine groepjes werden onder andere 'bezoeken gebracht aan het toneelmuse um, het museum voor handel en nijver heid, het stedelijk museum voor moder ne kunst en het scheepvaartmuseum. Andere leerlingen zijn bijvoorbeeld weer rondgeleid in de 17e eeuwse schuilkerk aan de Oudezijdsvoorburgwal (Onze Lieve Heer op solder) het instituut voor de tropen en het Allaart Pierson museum (klassieke kunst). In het mu seum voor handel en nijverheid waren onder anderen films te zien van de gen stond een bezoek aan de Rem- brandt-tentoonstelling in het rijksmuse um op het programma. Donderdagavond is een groep van de leerlingen naar de film ,If' geweest, die iets laat zien van de problematiek van de moderne juegd, de andere groep ging naar de musical Hunka hunka'. Vrijdagavond hebben alle leerlingen in de stadssschouwburg gekeken naar het toneelstuk .Toiler over de diplomatieke problemen in het Duitsland van 1917-1918. Creatief In het gebouw ,Het centrum' were zaterdagmergen een aantal scholie ren ontvangen voor creatief spel en lekentoneei. Zij moesten onder ande ren een positieve en een negatieve indruk geven van Amsterdam en beeldden verschillende aspecten van de grote stad uit, zoals misdaad, het eenzaam zijn enzovoorts. Met name op dit programmapunt hebben de leerlingen bijzonder enthousiast reageerd. Er werd overnacht in twee jeugdhotels. Tussen de bedrijven door was er g~'_ genheid om Amsterdam wat te veri nen. Zowel de heer Wildeboer als de leerlingen zelf hebben de excursie bij zonder geslaagd genoemd. De bedoeling was om de meer op praktisch onder wijs gerichte havo-scholieren te leren zichzelf te redden en bovendien ont stond de mogelijkheid de sociale con tacten tussen de diverse klassen nau wer aan te halen. Enkele reacties van de leerlingen: waarvan de meesten nog nooit in Amsterdam geweest wa ren .Hardstikke goed, het was erg fijn om eens in Amsterdam te zijn, nu kunnen we erover meepraten. We heb ben er veel van geleerd...' Gezien dat grote succes wordt overwogen om ieder jaar p i excursie naar Amsterdam te maken. Heden ontvingen wij het droevige bericht, dat on ze lieve broeder, behuwdbroeder en oom MARTIN US VAN HAM door een noodlottig auto-ongeval in Frankrijk is overleden, op de leeftijd van 36 jaar. Terneuzen: C. van Ham J. van Ham-Hamelink P. van Ham M. van Ham-de Kubber Axel: M. van Ham D. van Ham-v. d. Berge Zaamslag: C. de Vos-van Ham M. de Vos Terneuzen: S. Harpe-van Ham J. Harpe Sas van Gent: D. Maas G. Maas- van Heijfte P. Maas M. Maas-Elve m.s. .Poolster 5': M. Maas S. Maas-Klaasen Terneuzen, 20 november 1969. cursusbijeenkomst, die op geregelde tij den worden gehouden om"de leden de gelegenheid te geven van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen. De ze avond stond net onderwerp ,Wie ma ken in Nederland de dienst uit?' op het programma. De heer C. Hoek, districts- bestuurder van het NW te Goes, hield inleiding over dit onderwerp, waar- langen van de werknemers?'. .Moet de vakbeweging zich meer internationaal opstellen'. Benoeming - rijke toi ers het in het Spaans uitdrukte, ,cas- cadio de la earra'. Hierna werd voor afgegaan door het muziekgezelschap ENZK een rondgang door de gemeen te gemaakt. In de gemeentelijke ge hoorzaal werden de kinderen door de sint voorzien van een tractatie. Om 5 uur werd Sint-Nicolaas verwelkomd in het bejaardencentrum .Vremdieke'. In de recreatiezaal waar bijna alle be woners waren samen gekomen bracht ENZK onder ieiding van dirigent Meertens er direct de stemming in en toen sinterklaas voordroeg uit het werk van de oude Hoekse dichter .Wannes van 't Perdies' was de band tussenuue xf,..ea ^rieden volkomen gelegd. De .Victory' te Oostburg 28 deelnemfers meë Psr|on®el. ontvingen aan de kaartwedstrijd in het bieden. Wed- een tractatie terwijl de bejaarden ais strijdleider F. van Hee reikte na afloop dank een eigen lied tp" coNr.ro xroox_ j- o. De heer A, van de Oever uit Sluis is per 17 november 1969 benoemd tot ad junct-commies op het kantoor van het Waterschap ,Het Vrije van Sluis' te Oostburg. Kaartwedstrijd AVO In het kader van de AVO-wintercompe- titie deden vrijdagavond in hotel-café A HAARVERZORGING NAAR KAPSALON Vlooswijkstr. 4 Telefoon 2465 TERNEUZEN Depositaire Elisabeth Arden Speciaal v. haarwerken. Sint bezoekt Sluis Zaterdagmiddag 29 november zal Sint- Nicolaas zijn intrede in -Sluis maken. Na een kort bezoek aan Sint-Arena ter Muiden arriveert hij om ongeveer 3.15 uur bij het voormalig seminarie aan de Sint-Annastraat, maakt daarna een tocht door de gemeente onder begelei ding van Apollo' met zijn drumband: ,De Jantjes' en wordt om ongeveer kwart over vier door het gemeentebestuur ten stadhuize ontvangen. Hier- worden ook de kinderen van 1, 2 en 3 jaar venvacht en die zullen een presentje krijgen. De kinderen van vier jaar en ouder wor den vrijdag 5 december op de scholen onthaald, want dan komt Sint-Nicolaas opnieuw speciaal voor de schoolgaande kinderen. Sint in Aardenburg Zaterdagmiddag bracht Sint-Nicolaas. vergezeld van een groot aantal zwarte Pieten, onder wie een zestal te paard, een bezoek aan Aardenburg. De Sint werd op het gemeentehuis ontvangen door het voltallig college van burge meester en wethouders en het bestuur van de winkeliersvereniging WARVO. Daarna werd een tocht door de gemeen te gemaakt, waarbij de muziekvereni ging koninklijke Aardenburgae fanfa ren medeweking verleende. Na afloop werd de kinderen in café Verhulst dooi de Sint getracteerd, gehore brach ten onder leiding van mevrouw M. Staal-Jansen. De directrice kreeg van de heer M. Janse de toezegging dat er een biljart zou worden geplaatst. Het welkomstwoord was gesproken door de heer D. van Es voorzitter van de pro testants christelijke bejaardenzorg in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen terwijl waar nemend burgemeester J. v. d. Peijl een slotwoord sprak. GOES In één van de lokalen van de school aan de Brouwersgang I in Goes, wordt morgenmiddag, woensdag, een ,open house' gehouden door de deel neemsters aan de weefcursus van de landelijke weefcommissie. Van twee tot half vijf kan men daar de elf cursisten aan het werk zien en de resultaten be wonderen. Het gaat hier om een cursus onder lei ding van mej. Marjan Doeksen uit Leeuwarden, georganiseerd door de weefcommissie van de Ned. bond van plattelandsvrouwen en de volkshoge school in Bergen <NH). Men heeft te vens hierover contact met de Stichting ,Goed Handwerk'. Het is de tweede weefcursus in Zeeland, na een vjjfweekse lessenreeks in de frultbewaarplaats van de familie De Rij ke in de Sint Pieterspolder te Kruinin- gen, waar eveneens het maximum aan tal deelneemsters, tien. aan het werk was. Na die cursus, die in april begon, zijn thans elf dames op cursus in een schoollokaal aan de Goese Brouwers gang. Ze zijn thans aan de laatste lessen bezig Als er voldoende belangstelling is, zal nog een derde cursus worden organiseerd. KERKDIENSTEN Geref. Kerk: Terneuzen 7.30 ds Berber (26 november). Geref. Gem: Axel 10-3 ds Snoep (27 november); Terneuzen 2.30-7.30 ds Zii- derveld (27 november). Geref. Kerk Vrijgem: Hoek 7.30 ds Bijl (27 november). Chr. Geref. Kerk: Zaamslag 2.30-7 ds Sneep (26 november). de prijzen uit aan de volgende prijs winnaars: 1. M. Vercrujjsse 5 gew. part. 0 tegenp; 2. D. Rottier 5 gew part 0 tegenptn; 3. F. van Hee 4 gew part 1 tegenpt; 4. mevr J. van Buijten 4 gew part 6 tegenpt; 5. W. Klerks 4 gew part 8 te genpt; 6. mevr J. Kariot 4 gew part 18 tegenpt: 7. mevr H. Gruson 3 gew part 8 tegenpt: 8. W. Peperzak 3 gew part 9 tegenpt; 9. J. Dankaert 3 gew part 11 tegenpt; 10. H. Gruson 3 gew part 20 tegenpt: 11. W. Kesteloo 3 gew part 21 tegenpt; 12. mevrouw O. Hamelink 2 gew part 20 tegenpt. De poedeiprijs werd gewonnen door me vrouw YV. Kesteloo, die niet een van de 5 partijen wist te winnen en 40 tegen- punten kreeg. Gouden bruiloft Vrijdag vierde het echtpaar A. van Is- terdael-Poppe, te Heikant zijn gouden bruiloftsfeest. Velen maakten van de al gepaard ging met het overreiken van bloemen of andere geschenken. HOEK Clubwedstrijd ,Sporl en Genoegen' Zaterdag hield de hengelsportvereniging .Sport en Genoegen' te Hoek haar laatste clubwedstrijd welke meetelde voor het clubkampioenschap. In de Westerschel- de ten westen van de zeehaven te Tei neuzen beproefden 28 hengelaars nun geluk. De uitslag was: 1. Tonny Meeusen 530 punten; 2. P. Lantsheer 505 Dunten: 3. Mevr. Meeusen 290 punten; 4. F. de Bree (Knol) 280 punten: 5. Mevr. Lantsheer 275 ounten: 6. D. Triolens 270 punten; 7. Mathijs 265 punten: 8. F. de Bree (Hoek) 260 punten: 9. Mevr. de Putter 255 punten: 10. J. Knol 240 punten: 11. P. Elve 240 punten. In december houdt de club haar laatste wedstrijd van dit jaar met als inzet een bromfiets. RETRANCHEMENT Klaprooscollecte De klaprooscollecte bracht te Retran- chement 39,31 op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 19