Kans9 dat Breskens niet meewerkt aan streekbibliotheek rtGENDfes 5 zeeuws Ti DE BEVELANDEN Leerlingen van Margrietschool wonnen prijs MARKTBERICHTEN Veel kritiek op vergadering Boerenpartij Open bijeenkomst ZVU over kunst zinnige vorming 's-Gravenpolder verleende garantie leningen woningbouw ,0pen house' van weefcursus Goes Jan Jongschaap exposeert in 7-ierihee DINSDAG 25 NOVEMBER 1969 WISSEL BEVELANDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT STEMMEN IN RAAD STAAKTEN BURGEMEESTER: Twee uitnodigingen voor organist Daan Manneke JRAAD HANDELT INCONSEQUENT' BRESKENS Het is plotseling erg onzeker geworden of Breskens nog wel zal meewerken aan de op richting van een streekbibliotheek in West-Zeenwsch-Vlaanderen. In de gemeenteraad staakten maan dagavond de stemmen om voor dit doel 19.377 2,42 per inwoner) op tafel te leggen. Een jaar gele den ging de meerderheid van de raad wél met de streekbibliotheek en de daaraan verbonden financi ële consequenties akkoord. Burgemeester J. A. Eekhout vond, dat de gemeenteraad dan ook in consequent handelde, door de prin cipiële toezegging van een jaar ge leden niet gestand te doen. De streekbibliotheek. waarvan de kos ten (ƒ172.000,- per jaar) door rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsi dies moeten wofden gedekt, staat op het punt met haar werk te beginnen. Het is de bedoeling een aantal plaat sen, waaronder Breskens, enkele ma len per week met een rijdende biblio theek (.bibliobus') aan te doen. TE DUUR Bij de bespreking in de gemeenteraad bleken enkele leden de zaak toch te duur te vinden. Temeer omdat het col lege zelf nog niet precies bleek te weten waar men de 9377,- vandaan moet ha len. Het is de bedoeling de begroting nog eens uit te kammen en als dat niets oplevert het bedrag uit de batige saldi van de afgesloten dienstjaren halen zo i VOGELWAARDE De Zeeuwse or- liet burgemeester Eekhout weten. Me- ganist Daan Manneke heeft dezer da arom., m XT,P^onc.r^Qcno |en een ultnodlging van de NOS-teleyi- vrouw M. Niermans-Gossije meende dat er in Breskens te weinig gelezen werd om de uitgave te rechtvaardigen. De heer J. Carels viel, behalve over de kos ten, over het feit dat cr vrijwel alleen inwoners van Oostburg zitten in het be stuur van de stichting die de bibliotheek gaat exploiteren. De heer Th. Cambier meende dat er belangrijker dingen wa ren om gemeentegeld aan te spenderen. Hij noemde het verder vreemd dat b en w de raad om een beslissing vragen, terwijl men nog niet weet waar het geld vandaan moet komen. Ondanks een vurig pleidooi van wet houder W. C. van der Hooft (,deze bi bliotheek is van grote betekenis voor de culturele ontwikkeling van de streek') kwam het tot een stemming, waarbij mevrouw Niermans en de heren Cambier, F. Goethals, W. Luteijn en Carels tegenstemden. Omdat het raads lid mevrouw H. B. Hensen-van Zandvliet niet aanwezig was, kwam het niet tot een besluit. In de volgende raadsverga dering wordt opnieuw gestemd. De raad ging akkoord met een subsidie van 4326.- voor de muziek vereniging ,Uit het volk, voor het Volk'. Het bedrag zal worden gebruikt voor het aanschaffen van uniformen. Voor dat doel krijgt het korps bovendien nog eens f 250,- per jaar. De heer Carels noemde het antwoord van de waterlei- dingniaatschappii op znn vraag over het verschil tussen de produktiekosten van water in Zeeuwsch-Vlaanderen en de aankoopkosten van Brabants water of water wat geproduceerd is in de water- fabriek onbevredigend. Ook wethouder P. Zegers meende'dat de raad recht had op een duidelijker antwoord. (ADVERTENTIE) Zonder baard in burger jas draagt de sint een jPeca'-das Iedere das in luxe verpakking van 4,95 tot 19,75. Dassen met pochets vanaf 9,90 Winkelgalerij - Lange Delft Middelburg Dinsdag 25 november BEEZELINGE .De Caisson': 19.30 uur; ir D. S. Tuynman spreekt voor VVD. BROUWERSHAVEN Jeugdgebouw 20 uur: bijeenkomst plattelandsvrouwen. DRIEWEGEN Dorpshuis: vertoning film blindenbond. GOES Prins van Oranje, 10 uur: ver gadering vrouwencontact PvdA. Prins van Oranje, 19.30 uur: voorlich tingsavond Ned. vereniging van suiker zieken, afd. De Bevelancien. KAPELLE Hotel ,De Zwaan' 20 uur: openbare vergadering Boerenpartij. IiLOETINGE Amicitia, 19.30 uur: bijeenkomst ZLM. KRUININGEN Bedrijf Dek. Witte- steeg, 14.30 uur: snoeimiddag fruitteelt. MIDDELBURG Zuiderbaken. 19.30 uur: ledenvergadering, afd. Middelburg PvdA. TERNEUZEN Hotel .Rotterdam', 20 uur: inleiding dr E. Bleumink voor Ar- jos, CHJO en KVPJG-afdelingen Zee land. RENESSE Dorpshuis: toneelmiddag bejaarden. SINT-ANNALAND Dorpshuis: 19.30 uur: demonstratie-oefenavond EHBO. VLISSINGEN Anker, 20 uur: film avond Nederlandse christelijke reisver- eniging. ZIERIKZEE Huis van Nassau. 20.00 uur: gecombineerde vergadering CBTB. Huis van Nassau: 19.30 uur: Bridge- wedstrijden. AXEL De Halle, 9-12, 14-17 en 19-22 uur: tentoonstelling ,25 jaar Zeeland'. HULST Boekhandel Van Geyt, 9-12 en 13-18 uur: tentoonstelling ,Maxi-mi- OÓSTBURG Vis en Van Haren: ten toonstelling werken Jan Bruëns en Ben Bonte. VLISSINGEN Museum. 10-12 en 14- 17 uur: tentoonstelling .Vlissingen in de jaren 1940-1944'. BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 uur: op een heet zinken dak, 14 jaar. GOES Grand. 20 uur: Su-Muru, de sadiste, 18 jaar. MIDDELBURG City, 20 uur: De apenplaneet, 14 jaar. OOSTBURG Ledel. 20 uur: Inga, ja... ik wil, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Als adelaars vielen ze aan, 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: 14 jaar. sie ontvangen voor een orgelconcert in het televisieprogramma .Studio voor jonge componisten', dat onder redactie i staat van de componist Ton de Leeuw j De bedoeling is dat hij in deze uitzen-l ding het onlangs door hem gecompo neerde orgelwerk .Diaspora' uitvoert en bespreekt. Van de stichting Gaudeamus, heeft hij tevens een uitnodiging ontvan gen om in verband met net 25-jarig bestaan van de VPRO enkele werken op te sturen, die door een nog samen te stellen kamerensemble zullen worden r uitgevoerd. Bezwaarschriften tegen hogere rioolbelasting BRESKENS Burgemeester Eekhout van Breskens deelde maandagavond mee, dat vier inwoners van de gemeente bij de raad beroep hebben aangetekend tegen de aanslag rioolbelasting. Zoals bekend, zijn verschillende inwoners van Breskens nogal geschrokken van de fi nanciële, consequenties van een nieuwe verordening op de rioolbelasting, waar door sommige aanslagen met 10.000 procent omhoog gingen. De Breskense raad ging er mee akkoord dat de be roepschriften voorzien van een pread vies in de volgende raadsvergadering worden behandeld. (ADVERTENTIE) HEERLIJK... .GEBAKKEN VIS! Schol, schar, makree!, wijting,1! schelvis, kabeljauw, spiering. 1 long... gebakken: verrukkelijk! I Koop uw gebakken visje bij I uw vishandelaar, of bak ze zelf. Laat de schoongemaakte en licht gezouten vis op een ver giet goed uitlekken. Gebruik een flinke koekepan met een stevige bodem. Wentel desge wenst de vis door de bloem en schud ze goed uit. Bak^ de vis in hete boter, margarine of olie mooi bruin. Vraag recepten bij v.. vishandelaar of bij het Produktschap voor Vis Visprodukten. Wassenaarseweg 20, V Den Haag. Spruitc- GOES OPGAVIN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK) G. VAN OORSCHOT P/A PZC - VLISSINGEN - TEL. 01184-5144- Uitvoering .Volharding' De Gymnastiek en handbalvereniging .Volharding' gaf vrijdag een uitvoering in .De Prins van Oranje'. Bij de ope ning van deze uitvoering, door voor zitter H. Mijnsbergen, werden de da mes V. d. Kuyl en Cosijn verrast met een cadeau voor hun trouw aan de vereniging en het ophalen van f tributie. Hierna werd een uit 24 num mers bestaand gymnastiek-programma afgewerkt, waarin zowel het leuke ele ment als het spannende elkaar afwissel den. Een vermakelijk nummer bijvoor beeld .Moeder en kind' waarin een aan tal moeders met een kind allerlei be- ïgen moesten maken die de lach- bij het talrijke publiek opriep. Hierop volgde het enige nummer zonder ;,mnastiek en die alleen bestonden uit zang en dans voor kleuters. Een aantal ritmische nummers word door grote meisjesgroepen voortreffelijk. uitge voerd. Komisch was een nummer waar in ochtendgymnastiek .werd gedaan in pyama. De jongens konden zich uitle ven bij het kastspringen dat met vaart werd uitgevoerd. De nummers even- wichtsbalk gaven als altijd enige span- nig, wat ook merkbaar was aan de stilte in de zaal. Tezamen met brug ongelijk en het spektaculaire werk aan de rekstok vormden deze nummers de hoogtepunten van deze uitvoering. Ook de huisvrouwen kwamen aan hun trek met hun vrije oefeningen. De algehele leiding had de heer B. Weststrate. Familieavond van de plattelandsvrouwen GOES De afdeling Goes van de Ne derlandse bond van plattelandsvrouwen hield zaterdagavond in de personeels- kantine van dë fruitveiling In Goes een familie-avond. Met een groot aantal aanwezigen werd gezamenlijk de kof fiemaaltijd genuttigd. Hoogtepunt van de avond werd daarna het optreden van de .Zeeuwse Koorschool' onder leiding van de heer E. Heyblolc. In de pauze vond een verloting plaats. Na de pauze speelde de heer Flipse uit Goes een aantal populaire nummers op het elek tronisch orgel. Het programma werd be sloten door mejuffrouw Mol, die twee gedichten voordroeg. YERSEKE Sint bezocht Yerseke YERSEKE Zaterdagmiddag bracht Sint-Nicolaas vergezeld van een aantal zwarte Pieten een bezoek aan Yerseke. Om drie uur arriveerde het gezelschap per schip in de haven waar de muziek vereniging Mozart' en de jeugddrum band en majorettengroep .Italia' uit Axel hun opwachting maakten. Na ontvangst maakte de sint op zijn schimmel en de pieten op pony's met genoemde vere nigingen en gevolgd door een aantal re clamewagens, een rondgang gemaakt door het centrum van de gemeente. Voor het gemeentehuis werd het gezel schap nog verwelkomd door de burge meester en voerden drumband en majo- retten nog enkele shows uit. We winkel actie wordt gehouden vanaf 21 novem ber tot 6 december, waarbij door alle TVA-zaken bij aankoop van ƒ5,00 een bon plus oesterzegels worden verstrekt. Een keur van prijzen wordt beschik baar gesteld. Verkiezing ambtsdragers Bij de laatst gehouden verkiezing van ouderlingen en diakenen in de Neder lands hervormde kerk te Yerseke wer den als ouderling gekozen de heren B. Nieuwenhuize en P. M. de Keizer en mejuffrouw J. de Koeijer. Als diaken werden gekozen de heer A. J. Poleij en mevrouw C. Dijkwel-Pekaar. Behalve laatstgenoemde hebben zij hun benoe ming aanvaard. Ontspanningsavond Vrijdagavond werd in het verenigings gebouw ,De Haven' te Yerseke een ont spanningsavond aangeboden door de IVA-zakcn aan de personen welke deze zomer hébben deelgenomen aan de rei zen naar Duitsland en de Belgische Ar dennen. Van deze reizen waren series schitterende dia's gemaakt welke tot volle voldoening van de aanwezigen de ze avond werden vertoond. G EERSD'JK NCVB Geersdijk De afdeling Geersdijk van de NCVB kwam in het .Drenthe Huis' bijeen on der leding van haar presidente me vrouw P. Dees-KIap. Spreker van deze avond was de heer Witts uit Den Haag over het onderworp: ,U en uw gezin nu en later'. Na de pauze was er nog een film en besloten werd 17 december een kerstavond te houden met de ge reformeerde vrouwenvereniging en de bejaarden. KAPELLE KLOETIXGE De klassen één en twee van de Margrietschool in Kloe- tinge hebben een tweede prijs gewon nen in de afdeling groepswerk van een vrije expressiewedstrijd, uitgeschreven door de jubilerende uitgeverij Bruna te Utrecht. Twintig leerlingen van de school zijn vrijdag naar Hilversum gereisd om de prijs in ontvangst te nemen. De prijs uitreiking is opgenomen door het kin- der-tv-programma .Oebele'. Het pro gramma wordt aanstaande zaterdag uitgezonden. DS C. BOOGAARD IN HILLEGOM OVERLEDEN HOEDEKENSKERKE-HILLEGOM Op 45-jarige leeftijd is na een ziekte zondagmiddag in zijn woning te Hille gom overleden ds C. Boogaard, predi kant van de hervormde gemeente al daar, die in Hoedekenskerke werd ge boren. Ds Boogaard was gehuwd en had vijf kinderen. Corneiis Boogaard werd 13 juli 1924 c so. 3>o s Hoedekenskerke geboren. Hij volgde ).->stuk.). T- gemeentelijk gymnasium in Doetin- 660—670, c chem en studeerde aan de rijksuniver siteit in Utrecht, waar hij in juni 1949 zijn kandidaatsexamen aflegde. Septem ber 1951 volgde het kerkelijk examen, waarna hij van oktober 1951 tot febru ari 1952 bij ds P. A. v. d. Vlugt in Ter- neuzen stage liep. Op 9 juli 1952 werd hij na een in Rotterdam gehouden col loquium toegelaten tot de evangelie bediening in de Nederlands Hervorm de Kerk. De winter van 1952 op 1953 was de heer Boogaard vicaris In Luttel- geest (NOP), waarna hij op 10 mei 1953 door ds S. J. M. Hulsbergen, toen predikant in Hoedekenskerke. thans emeritus in Kapelle. werd bevestigd als predikant van Noordbergum in de clas sis Leeuwarden. Op 10 augustus 1958 vertrok hij naar Strijen (en Strijen Sas) en 12 juni 1966 werd hij in Hille- gom bevestigd als predikant door zijn zwager ds M. C. Don uit IJsselmonde. Ds Boogaard liet zich kennen als een man met vele gaven en een grote be scheidenheid, die bijzonder trouw was in zijn pastoraal werk. Hij had en:g aandeel in de relatie met vooral dë ns-katholieke parochie in Hillegom daar die avond tevens de familie ns-katholieke parochie in Hillegom. Woensdagavond - morgen dus kan men van half acht tot half negen af- Collecte De in de Nederlands hervormde kerk Kapelle gehouden inzameling voor het restauratiefonds had ƒ338,28* als resul taat. Cabaretavond winkeliers Het theaterburean Bené Frjjters heeft in het gemeenschapshuis .De Vroone' te Kapelle voor een avond vol koste lijke humor gezorgd. Voor deze caba retavond, die op touw was gezet door de winkeliers uit deze gemeente, die zich hebben verenigd onder de naam .Aktfegroep', was veel belangstelling. Onder de artiesten, die de geheel ge vulde zaal tot het laatst wisten te boei en, bevond zich de zangeres zonder naam. Met haar liedjes wist zij het publiek geheel op haar hand te krijj wat ook geldt voor het komische c ,De Twee Tobo's. Mister Walter en Benjamino en Sonja zorgden voor wat afwisseling in de vorm van variété- werk. Het geheel werd muzikaal om lijst door het .Mixer Trio'. Voorzitter M. P. Leijs bood de artiesten een pre sentje aan. De winkeliers hadden voorts niet alleen voor een verfrissing en een hapje gezorgd, maar boden hun klan ten ook"een gratis verloting aan. Benoemingen notabelen Tot oudorlinge bij de Nederlands her vormde kerk te Kapelle is benoemd, mevrouw S. Slabbekoom-Groenleer en tot diaken mevrouw C. D. van der Kuijl- Adriaanse. Beiden hebben hun benoe ming aangenomen. WISSENKERKE Winkelactie in Wissenkerke - Geersdijk De middenstandsverenig'ing van Wi33en- kerke-Geersdijk organiseert van 24 no vember tot en met 6 december een win- kelacbie. Gedurende dit tijdvak mogen de winkels geopend zijn tot 's avonds 9 uur. Op elke bestede gulden wordt een kinderen is lotnummer verstrekt. De eerste prijs zoekwedstrijd. van de grote verloting is een droogau- tomaat. Voorts vouwfiets, ledikant "met bed, boorset, transistor-raido enz., totaal 40 prijzen. Zaterdag 29 november komt Sint-Nico. laas naar Geersdijk en Wissenkerke. waar hij ïn beide doipshuizen de jeugd zal ontvangen. Om 2 uur arriveert de Schieting EILING SWMNDRECIIT tlERVETLTNG is a km: eed 24 n 31, 6000 kg. Ciejï? kool 12—23, 2000 l;c. Spil®-1 Aanvoer 285-SI5 Kuk). itcinriïüH v kool 4955. 350 kg, Groene kool 17—27. 31001 In f per ICO stuk*. Eieren van 5 kg. Chinese kool 10—15. 1700-kg Witte kool 10.68—10.70. 57-98 grans ::.ïi 12 3-, 24, 250 kg. Boerenkool 30—20. 2300 kg. Winter- 12.22—13,33. 64-65 gram :3.34 '.3 73 peen 20. Prei 3042. 1800 kg. Uien 27 38. 230 kg. Veldsla 60—70, 2i0 kg. WJUof A 152—] OLIEVIERS KIERCKNTRAi dozen. A 2 -73. B 5 D 51— lcrij 20—34 :-t-3 aardappei.bel'RS rotterdam 272—275 runderen .1221. runderen per k ste kwaliteit 4 305, derde kwa 275—280. derde kg 460530. Worstkoeie Slachtzeugen per stuk per stuk 250—260. Toelichting: SlachtrurxJeren: aai handel williger, prijzen iets stij-, oer als vorige week, handel hoger, prima's boven notering. De handboogvereniging .Concordia' te 's-Heerenhoek hield haar schieting op de liggende wippen bij de wed. Ver hoeven, 38 schutters van 14 vereni gingen waren aanwezig. De uitslag van de eerste wip: Hoofdvogel; W. Boudens van Willem- Teil te Ovezande; eerste zijvogel: E. Rentmeester van Willem-Teil te Ove zande: tweede zijvogel: B. v. d. Dries van Eensgezindheid te 's-Heeren!hoek; beide bij loting; eerste bovenkal: Alb. v. d. Dries van Vrije-Schutters te 's-Heerenhoek: tweede bovenkal: C. v. d. Guchte van Spes-Noslra te Ovezande; eerste onderkal: L. Vermuë van Spes- Nostra te Ovezande; tweede onderkal P. Rijk van Vios te "s-Heerenhoek. bei den bij loting, eerste klep: J. F. de Rijke van Edele Handboog te Oude- lande; tweede klep C. D. Raas van Vooruitgang te Kwadendamme: derde klep: L. Vermuë van Spes-Nostra te Ovezande. Meeste kleine vogels: A. de Jonge jr van Soranus te Heinkenszand, 7 stuks. Uitslag van de tweede wip: Eerste hoofdvogel: J. F. de Rijke van Edele-Handboog te Oudelande; tweede hoofdvogel: P. Oostdijk van Willem- Teil te Ovezande: eerste zijvogel: me vrouw Steenaert van Vooruitgang te Kwadendamme: tweede zïjvogel: J. v. Iwaarden sr van Victoria te Kwaden- dendamme; derde zij vogel: Jac Doene van Victoria te Kwadendamme: vierde zijvogel: G. M. Geense van Eensge zindheid te 's-Heerenhoek; eerste kal: C. Westdijk van Vios te 's-Heerenhoek; tweede kal: w. de Jonge van Concor dia te 's-Heerenhoek; derde kal: Sjaak Rijk van Willem-Teil te Ovezande; vier de kal: Janus v. d. Dries van Eensge zindheid te 's-Heerenhoek, bij loting. Meeste kleine vogels: A. v. Loo van Doel naar Hoger te Wophaartsdijk, 6 stuks. Vliegende vogelprijs: Eerste prijs F. Koens van Spes-Nostra te Ovezande. Tweede prijs: A. v. Loo van Doel naar Hoger te Wolphaartsdijk. HOEDEKENSKERKE Sint-Nicolaasactie In Hoedekenskerke voert de midden stand een Sint-Nicolaasactie, gecombi neerd met winkelweken. In de weken van 24 november tot en met 6 decem ber zijn de winkels elke dag geopend tot S uur 's avonds, behalve 's zaterdags, dan is men tot 6 uur open. Hoofdprijs de actie is een gasfornuis. Voor de scheid nemen van ds Boogaard, in de hervormde kerk van Hillegom en daar die avond tevens de familie condoleren de kerkeraadskamer. Donderdag a.s. de rouwdienst om half drie in de her vormde kerk, die wordt geleid door de andere plaatselijke predikant der her vormde gemeente, ds J. Bronsgeest, waarna de teraardebestelling plaats vindt op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan te Hillêgom. 's-HEERENHOEK Het actiecomité voor Zuid-Beveland van de Boerenpartij hield een vergade ring in ,De Jeugdhoeve' te 's-Heeren hoek. Deze vergadering werd maar ma tig bezocht. De secretaris de heer M. C. Rijk uit Heïnkenszand sprak in een fel betoog over de samenvoeging van de gemeenten, het structuurplan var de planologische dienst en de bepalin gen van het landbouwschap. Verder le verde de heer Rijk kritiek op de lucht verontreiniging van de chemische fa brieken en noemde de Westerschelde hiervan ,het riool'. Hy sprak onder meer van de beplanting van de buffer zone van de industrieterreinen rond Bors- sele, die volgens zijn mening zeer ur gent is. Vervolgens werd het woord gegeven aan de heer A. Nuijens, lid van de twee de kamer. Onder een zeer aandachtig gehoor besprak de heer Nuijens het be ginselprogramma van zijn partij en hoe deze is ontstaan in de strijd tegen de geleide economie. Staande deze vei dering werden de urgentiepunten 3 besproken. De heer Nuijens sprak c besparing van overheidsuitgaven van minstens 5 pet om de begroting slui tend te maken. Ook was aan de orde 's-Gravenpolder In de spoedeisen de vergadering van de gemeenteraad' Verder werd aangehaald de vrije belas- op 2 december een KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk: Goes, Grote Kerk: 7 ds v. d. Bosch; 's-Heer-Abtskerke 7 ds Krijger; 's-Heer-Arendskerke 10 ds sint in Geersdijk in het Drenthehuis en Overbeeke; Kattendyke 7 dhr De Ruiter; om 3 uur zal hij aan de dorpsweg Wissenkerke door het muziekgezelschap Apollo worden ingehaald. Er volgt dan een ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester Wisse. Na een rond gang van Sint-Nicolaas door het dorp, begeleid door Apollo, gaat men naar het Dorpshuis. In het Dorpshuis is een filmvertoning voor de jeugd en trakta tie. Om 7.30 uur optreden in het Dorps huis van de Boerenkapel uit Colijnsplaat Het rad van avontuur zal daarbij draaien om mooie prijzen. Muziekavond in ,Nieuw-Zorgvliet' Donderdagavond hield het accordeon- g'itaavorkesL WIK uit Wissenkerke, een muziekavond in het rusthuis Nieuw- Zorgviiet in Wolphaartsdijk. Het jeugd orkest speelde eerst enkele nummertjes onder leiding van dirigente mej. W. de Beer. Alle jeugdige muzikantjes zijn leerlingen van de heer P. B. v. Sprang. Na het optreden van de jeugdgroep speelde WIK onder leiding van dirigent de heer Van Sprang een vlot program ma van vrolijke muzieknummers. In een hartelijke toespraak dankte de di rectrice van het tehuis voor de gezel lige ontspanningsavond. De heer Van Sprang sprak zijn dank uil voor de vriendelijke ontvangst en noemde het een genoegen om voor zo'n welwillend gehoor te kunnen optreden. HEÏNKENSZAND SPREEKBEURT Op de dankdag voor het gewas, morgen, woensdag, zal er na ae avonddienst van de Nederlands hervormde kerk te Heinkenszand verkiezingen plaats vin den van twee notabelen. Aftredend zijn de heren N. C. de Regt en J. P. Wirtz. Beiden zijn herkiesbaar. WAARDE WAARDE Op dankdag, 26 november houdt de afdeling van de gereformeer de bond te Waarde in de Nederlands her vormde kerk een samenkomst in het Dorpshuis om half 3. Voorganger is ds J. Catsburg uit St Maartensdijk. Kloetinge 7 ds Hilhorst; Wolphaartsdijk 10.30 ds Kloosterman; Baarland 10.30 ds Lourens; Borssele 9.30-7 ds Vrijlandt; Driewegen 10.30 ds Voorhoeve; Elle- woutsdijk 10.30 ds Hoogendoom; 's-Gra venpolder 9.30 ds Kluiveer, 7 ds Hoogen- doorn; Heinkenszand 10-7 ds Schaap; Hoedekenskerke 9 ds Lourens: Nieuw- dorp 10 ds Warners; Nisse 10 ds Krij ger: Oudelande 9 ds Hoogendoorn, 7 s Kluiver; Ovezande 9 ds Voorhoeve: Biezeiinge 10 ds Nobel: Hansweert 7 ds v. d. Lelie: Kapeelle 10-7 ds Jebbink; Krabbendijke 9.30 ds v. Noordennen, 7 ds Colenbrander: Kruiningen 10 ds Balts; Rilland-Bath 10 ds Dekker; Schore 9.30 ds v. d. Bosch; Waarde 9.30 ds Colen brander, 7 ds v. Noordennen; Wemeldin- ge 10 ds Venema; Yerseke 7.30 ds De Èue. Geref. Kerk: Goes, Westerkerk 10 ds Seegers; Oosterkerk 7.30 ds De BruQne; Baarland 10-2.30 ds Weijland; Borssele 10-2.30 ds Stuurman: Driewegen 10-2.3C ds Vrolijk; 's-Gravenpolder 10 ds Heu- zeveldt. 7 dienst; Heinkenszand 10 ds De Bruijne. 7 ds Tieleman; Kapelle 10 ds Tieleman. 7 ds Seegers: Kruiningen 10 ds v. d. Molen. 7 ds v. d. Kerk; Rilland- Bath 10 ds Schaafsma: Wemeldinge 10- 2.30 ds Terlaalc; Colijnsplaat 2 30 ds Blokland. 7 ds Noordhof: Geersdijk 10 ds Blokland, 2.30 ds Homburg: Kam perland 10 ds Poelman, 2.30 ds Kra mer. Geref. Gem: Goes 9.30-2-6 ds Schreu- der; Wolphaartsdijk 9.30-2-6 ds Hooger- land; Borssele 9,30-2-6 dhr Mijndrs; 's-Gravenpolder 9.30-2-6 ds Schipaan- boord; Hoedekenskerke 9.30-2-6 ds Boo gaard: Nieuwdorp 9.30-2-6 ds Kok: Nis- se 10-2-6 ds Vergunst; Biezeiinge 9.30-2- 6 ds Stuyvenberg; Krabbendijke 9.30- 2-6 ds Hage; Kruiningen 9.30-2-6 ds Wisse: Waarde 9.30-2-6 ds Hofman; Wemeldinge 2-5 ds Van Haaren: Yerse ke 9.30-2.30-6.30 ds v. d. Poel: Rilland- Bath 9.30-2-6 ds Huisman: Colijnsplaat 10-4 ds Karens: Kamperland 10 stud. Koster 2.30-6.30 ds Hakkenberg; Kort- gene 10-2.30-6 ds F. Harinck. Olir. Geref. Kerk: Biezeiinge 10-2.30 ds v. Dijken; Goes 10-7.30 ds Broersma. Vrij Evang. Gem: Goes 10 ds v. d. Bij, 7 ds v. Bruggen; Wemeldinge 10 ds v. Bruggen, 2.30 ds v. d. Bij; Yerseke 10 ds Dc Jonge, 2.30 ds Van Bruggen. Geref. Gem. in Ned: Yerseke 10-6 .Pannekoek, 2 stud. Wink. veiling be 1.48 Rode hooi ip zoom B:oem*ool 3A— eVool 9—19 Bos- TNntlSTRTEVEIT. I november Och !0.—. 18-20 017. VEILING TERNEUZEN november. Per jtuk- Sta 2 10—12. Blocm- x>! A 2 1:0—116. B 2 38-«4. C 2 23. afwlj- ■nd 47—65. per bos: SeVic-tJ 2—7 Peterselie -7. Knolselderij 4—17. Per hg: Eigenheimer* —■if,. Andijvie 27—25. Boerer.hool 6—25. Bre-e'fCpeen J721. Kroten 5"i KnolsolderlJ 30. Prei 2758 Savooikool '.5—25. Rode koot 15—82 Spruiten 45—60. Uien 15—38. Wanden 13. Witte kool 7 Witlof B 1 124134. B 2 93— 130, afwijkend 66—93. colijnsplaat 4014 kg exportgarnalep 1.31—2.27. 480 kg pel- lerijgarnalen 1.16—1.62. 'Al kg schar. 395 kg kg kabeljauw. 211 kg wijting. 6 kg tong; 121 kg oailr.g. 29 kg spie ring. 2 kg zalm. 61 kg sprot. 81 kg ongesor teerde vis. OOSTBURG De werkgroep West- Zeeuwsch-Vlaanderen van de ZVU houd: woensdag 3 december een bijeenkomst het raadhuis te Oostburg. waarop lereen die belangstelling heeft voor kunstzinnige vorming, welkom is. Deze werkgroep heeft zich reeds geruime tijd feleden in verbinding gesteld met het eeuws instituut voor kunstzinnige vor ming om te trachten, ook in West- Zeeuwsch-Vlaanderen een afdeling van dit instituut van de grond te krijgen. Vooral hst vinden van een geschikte ruimte hiervoor blijkt een moeilijke op gave te zijn. Wel zijn er contacten f egd met de kunstacademie te Mali gem. die cursussen verzorgt voor dege nen die geen dag-onderwijs kunnen vol gen omdat zij naar school gaan of een baan hebben. Hoewel daar momenteel nog geen les in pottenbakken wordt ge geven, is het niet uitgesloten dat bij voldoende belangstelling ook hiervoor een cursus komt. De lessen zijn gratis, terwijl materialen tegen een redelijke prijs kunnen worden gekocht. Een en ander zal op de bijeenkomst nader wor- wr.m AAN ZEE jnnnEI.BrRG den toegelicht, terwijl de heer P.ieder. AI „,eekcng is hrt j0„KS„|,uwde directeur van de school, een u.teenzet-i Va» Hcellngin-Klers in tmg geeft van het doel en de werkwa-i wi^ Zee d,Jor k„|e„danipvergifti- V. van h.t me,l„é lada.a.n hnjgt om ,Kt ,.v..n E,.kom,„. L). Ilian (21) en de vrouw (20) waren vrijdag te Heemskerk in het huwelijk getre den en waren hun t een zomerwoning in het doorbrengen. Toen zondagmorgen de vader van de jongeman, de heer A. van Hesselingen uit Middelburg, samen met zijn vrouw voor de deur van het huisje stonden, kregen ze op hun geklop geen gehoor. Om de oorzaak hiervan te kunnen vast stellen, forceerde de heer Van Hesselin gen de deur en trof het echtpaar dood op de zolder aan. De politie veronderstelt dat het echt paar bij het windstille weer door ko lendamp in hun slaap is overvallen. Jonggehuwden gedood door kolendamn ze van het instituut. Iedereen daarna gelegenheid om vragen te stel len. Tevens is de heer J. Toledo, seere- GOES In één van de lokalen tingvoet aan loon, inkomen en salaris tot 6.000 om een ieder de gelegen heid te geven eerst zijn gezin te on derhouden, als ook de afschaffing van extra-belasting voor ongehuwden, van grondbelasting, van loonbelasting op overuren en van personele belasting tot 200 m3 per gezinslid. De heer Nuijens sprak verder over de afschaffing van ae PBO's en andere dwanginstellingen die het eigendomsrecht van onderne mer en werknemer aantasten en ovei de wijziging van de kieswet, zodat cul minaties van openbare functies wordt uitgesloten. Ook de wijziging van de ruilverkavelingswet was een punt dat de heer Nuijens goed onder ogen bracht, voornamelijk wat hier betrof de bepalin gen van de EEG en het plan Mans- holt. Er werd duidelijk kritiek geleverd op de salarissen van ministers, kamer leden, gedeputeerden en wethouders en ook op het terugbrengen van het aan tal leden van de le en 2e kamer. Een ernstig betoog werd gehouden voor de vrije verkiezing voor de Papoea's in 1969 zoals dit was vastgesteld in het verdrag van de Verenigde Naties. Spreker hoopte op herstel en handha ving van gezag door oplegging van vrij heidsstraffen om een einde te maken veelvuldige ordeverstoringen in KJP hield een ontspanningsavond De katholieke plattelandsjongeren heb ben in de sooszaal van het gebouw ,De Jeugdhoeve' te 's-Heerenhoek, onder leiding van voorzitster, Jo Oosthoek een ontspanningsavond gehouden. Voor deze avond had men een quiz georganiseerd. spaarbank te Amsterdam af te sluiten 11^lIt hn'nsrt^JSjfnml^n ^loor de' deel" X„'-Juwko'S !?JW\ van 14 zogenaamde keuzewonmgen aan de Willem de Goedestraat worden ge financierd. Het heien van de funderings- lalen is reeds een aanvang gemaakt. bouw is opgenomen in een zoge naamde bouwstroom uit te voeren door de bouwmij. Schrijver NV te Goes. Voorts werd de garantie van de geldle ning ad ƒ150 000 te sluiten door de Stichting Poelwijck te 's-Heer-Arends-| .Goed Handwerk'. half vijf kan men daar de elf cursisten aan liet werk zien en de resultaten be wonderen. Het gaat hier om een cursus onder lei ding van mej. Marjan Doeksen uit Leeuwarden, georganiseerd door de weefcommissie van de Ned. bond van plattelandsvrouwen en de volkshoge school in Bergen (NH). Men heeft te vens hierover contact met de Stichting kerke met de diaconie der hervormde gemeente te Borssele gewijzigd. De le ning strekt ter gedeeltelijke financie ring van de bouw van 6 bejaardenwonin gen aan de Kerkhoeksbraat. Met deze douw zal het bouwterrein in het be- stemmïngsplangedeelite Nazareth- Schoolstraat zijn volgebouwd. Met de fusie van de 3 waterleidingmaat schappijen in de waterleidingmij. .Zee land* ünn rf- 1 Het is de tweede weefcursus in Zeeland, na een vijfweek.se lessenreeks in de fruitbewaarplaats van de familie De Rij ke in de Sint Pieterspolder te Kruinin gen, waar eveneens het maximum aan tal deel neem,sters. tien, aan het werk was. Na die cursus, die in april begon, zijn thans elf dames op cursus in een schoollokaal aan de Goese Brouwera- gang. Ze zijn thans aan de laatste lessen land' kon de raad geheel instemmen. bezig. Als er voldoende belangstelling Evenmin bestonden bezwaren tegen de is. zal nog een derde cursus worden ge wijziging van de gemeenschappelijke re-1 organiseerd. geling vleeskeuringsdienst Zeeland, be noorden de Westerschelde, waarin de aanwijzing van de gemeentelijke afge vaardigden op tweeërlei wijze op basis van de reeds eerder door de raden uit- burgemeester en wet houders mee, dat op grond van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegd heid een perceel bouwterrein op de hoek Middenstraat - Fiolierenstraat is ver kocht aan A. de Meulmeester te Drie wegen en Chr. L. de Koster te Kwaden damme. Na afloop hiervan werd de commissaris avonu naa men een quiz georgamseera. Artsen"<mt^van'AnZnaa'n"' -an waarvan de heer Dahuijs, de cultureel dj verlan^n° DerstwiliUt van kringleider van de KPJ van de kring _v?n Hulst, de leiding had. De aanwezigen ~erden m drie groepen verdeeld, die te- gen elkaar uitkwamen. De beste groep werd met een prijs be loond. Tijdens deze bijeenkomst were bekend gemaakt dat binnenkort gestort zal worden met een sportavond, waarin volleybal en tafeltennis de hoofdschotel vormen. EHBO-vereniging opgericht In de conversatiezaal van het Zuster huis te 's-Heerenhoek werd dezer da gen een EHBO-vereniging ongericht. Tijdens een vergadering, geassisteerd door de hoofdverpleger van de Hoecnst- fabrieken, de heer Simons uit Vlissin- ;en, werd een voorlopig bestuur samen- esteld. Dr A. F. R. van Opdorp. die :eze vergadering wegens verhindering .iet kon bijwonen, is voorzitter en te vens algemeen leider. Hij wordt hierbij geassisteerd door de wijkverpleegster, zuster Franka. De heren L. Moison en D. van den Dries hebben respectieve lijk de functies van secretaris en pen ningmeester aangenomen. Bovendien zal de heer P. Faes de functie van bestuurs- commissaris waarnemen. Omdat men zo spoedig mogelijk met een cursus wilt aanvangen, kan men zich tot 6 decem ber a.s. opgeven bij de heer D. van den Dries en bij de heer P. Faes. ZIERIKZEE In het gebouw van de Zierikzeesche Nieuwsbode exposeert tot 1 januari de Zierikzeese kunstenaar Jan Jongschaap twintig schilderijen. De tentoonstelling is dezer dagen geopend door de heer S. R H. Ochtman."de pre- 0. sident-commissaris van de NV drtikke- meenteraden in Zuid-Beveland afscheid rij Lakeman en Ochtman. die de Z:e- te komen nemen in verband met de ko- rikzeesche Nieuwsbode uitgeeft. De ex- mende herindeling. positie is ingericht in het kader van De commissaris" der koningin bracht'het 125-jarig jubileum van de Nieuws- dank voor alles wat de raad, burgemees- bode. Ter gelegenheid van dat jubileum ter en wethouders, de gemeentesecreta- werd bij de opening van de expos:*.e ris en al het overige gemeentepersoneel door het personeel een wandplastiek in de loop der jaren in het belang van v-- J - de gemeente hebben gedaan. Burgemees- c SCHORE Collecte De najaarszendingscollecte heeft Nederlands hervormde kerk te Schore 105,30 opgebracht. Een inzameling voor het eigen kerkewerk had ƒ40,1: als resultaat. Bij het ledigen van de verjaardagsbusjes werd e~~ J teld van ƒ186,45. ster jhr mr L. P. Quarles van Ufford dankte mr Van Aartsen en in hem het college van gedeputeerde staten voor alle medewerking, die vooral de laatste tijd, mede naar zijn mening als gevolg van de aanwijzing van 's-Gravenpolder tot te stimuleren kern, bijzonder" goed is geweest. Verlotingsavond W ,De Bevelanden* Zaterdag 29 november zal 's avonds om half acht een grote verlotingsavond van start gaan in het jkh mr. A. F. C. de Casembroothuis te Kamperland. Deze verlotingsavond wordt georganiseerd door de plaatselijke voetbalvereniging ,De Bevelanders' en heeft ten doei de kas van de vereniging te verstevigen. Er zal onder meer een rad van avon tuur zijn, waarbij diverse prachtige prij- zzen te winnen. Iedereen is welkom. Oogstactie Kinderzorg De oogstactie voor Kinderzorg heeft ook dit jaar te Krabbendijke weer een goed resultaat opgeleverd. Een auto vol aardappelen, appels en kleren kon wor den weggebracht, alsmede een geldbe drag van 753,60. Sluiting secretarie In verband met dankdag zal de gemeen te-secretarie van Krabbendijke woens dag 26 november a.s. gesloten 23jn. *an de Z c-r kzeese kunstenaar Ad Braat overhandigd aan de directie van de drukkerij. De tentoonstelling van Jan Jongschaap is elke dag uitgezonderd zaterdag en zondag geopend van 9 tot 5 uur. Verder kan men donderdagsavonds de expositie van 7 tot 9 uur bezoeken. Men kan tevens de drukkerij bekijken. BORSSELE Onderavond Dezer dagen werd er in de Franck van Borsseleschool te Borssele een ouder avond gehouden. Voor de vergadering was er gelegenheid om het werk van de leerlingen te bekijken en met de leer kracht te spreken. Hiervan werd druk gebruik gemaakt. Om half acht begon de zeer goed bezochte vergadering. Na de opening en de notulen "werd de be stuursverkiezing gehouden. Aftredend en niet herkiesbaar was mevrouw Ka- relse-Witte. Haar plaats werd ingeno men door mevrouw Meyers. Mevrouw Karelse werd dank gebracht voor het .werk dat ze voor de school heeft ge daan en tevens werden haar bloemen aangeboden. Vervolgens gaf de voorzit ter het woord aan de heer Buurman, directeur van de Goese ambachtsschool. Hij vertelde over de vorming die de leerlingen op de ambachtsschool krijgen. Hierna volgde nog de rondvraag. Ge sproken werd over het gymnastieklo kaal, de schoolkrant, het Sint-Nicolaas- feest en de demonstratieles van mejuf frouw Aafje Top. De voorzitter s'oo: de vergadering en dankte de aanwezigen voor hun belangstelling.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 17