WEER MIDDELBURGSE SPORTFUSIE DYNAMO, RACING GREEN EN MVC Is het gips rond de pois van Veenstra camouflage? AC Milan al in Rotterdam WEL Of NIET SPELEN RIVERA DOET ERNST HAPPEL WEINIG FRANS BROUWER: ,IN DYNAMO WAS ZO DE AARDIGHEID ERAF' Geen aardigheid heetinan Enorme markt Naam VAN HANEGEM ZEKER VAN DE PARTIJ HERRERA: JE VOETBALT MET JE BENEN... Rocco's sterspeler trainde niet... Niet genezen Oplossing? Risico's ALL READY IN LANDELIJK MICROKORFBAL Gevaarlijk Woensdagavond alleen bij 1-0 verlengingen DINSDAG 25 NOVEMBER 19Ó9 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 .GEBREK AAN LEIDING IN DRIE KLEINE CLUBS OPVANGEN' (Van onze sportredactie) MIDDELBURG Sportief Middelburg staat aan de vooravond van een derde, zeker niet, onbelangrijke, fusie van sportverenigingen. Nadat omstreeks twee jaar terug de hoofdstedelijke tafeltennis sport vrij geruisloos een stevige basis kreeg in de vereniging Mid delburg-Zuid (MZ) en ongeveer een jaar geleden de turnclubs Me- diobiugum en Wilhelmina fuseerden tot de MTV '69 zal er donder dagavond a.s. een nieuwe vereniging ontstaan door een fusie van de atletiekvereniging Dynamo, de basketbalvereniging Racing Green en de Middelburgse volleybalclub. Over het uitgangspunt voor deze opmerkelijke samenwerking zei de heer Frans Brouwer, momenteel secretaris van Dynamo en tevens kandidaat als zodanig voor het nieuwe clubbestuur: ,We willen proberen van een aantal kleine clubs (rond de 50 a 60 leden), die met dezelfde moeilijkheden kam pen namelijk gebrek aan goede leiding een vereniging met meer mogelijkheden te maken. Elke deelnemende club heeft wel één of meer goede leiders, die nu ieder op hun specifiek terrein hun krachten kunnen inbrengen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken om de administratieve rompslomp van organisatie en finan ciën, waarvoor we nu ervaren bestuurskrachten hebben'. Frans Brouwer, 34 jaar en admini strateur van het in Souburgs oude ge meentehuis gevestigde sociaal admini stratief centrum voor hoofdarbeiders,' ziet de functie van de nieuwe vereni ging duidelijk uitgestippeld: ,Het wordt een club, düe sport in algemene zin zal beoefenen. We zullen ons niet op andermans terrein begeven, maar als een bestaande vereniging het nut van deze nieuwe combinatie inziet kan zij eveneens aansluiting zoeken'. Hij voegt er aan toe: ,11c geloof wel, dat het spectaculair zal worden. Ik ver wacht er veel van en er is veel be langstelling voor'. Een opmerkelijke fusde eveneens, om dat Dynamo er bij betrokken is. Deze atletiekclub nam immers zo'n twaalf jaar geleden het initiatief om zich van de toenmalige handbal- en atletiek vereniging af te scheiden. Het zit er dus wel in, dat dit besluit met name de Dynamo-leden in het bestuur voor de voeten geschoven zal worden.Dat zal wel eens gebeu ren', gelooft Frans Brouwer. .Twaalf jaar geleden hebben we een initiatief, dat we nu nemen, veroordeeld, maar thans blijkt het noodzakelijk te zijn. Men moet het in het leader van deze tijd zien. Toen was fusie een .vies' woord, nu is het op allerlei gebied aan de orde van de dag'. Hij gaat even kont in op het waarom van die scheiding toen. .Alles wat er in de rond 130 man sterke vereniging aan activiteiten gebeurde kwam van de atleten, die onder andere heit nut van een goede training inzagen. We hebben toen zelf een club gesticht. Ik heb zelf ook hard aan die splitsing ge trokken', geeft hij toe. ,Maar nu is het anders. We hebben geen topfiguren als Hein Cujé on Cas Mulder meer, we hebben geen jeugd meer, al hebben we wel gepro beerd die er bij te betrekken, tever geefs echter, en te weinig bestuursle den moesten veel te veel doen. Ik heb tóen gezegd: zo doe ik het niet meer, er is gen aardigheid meer aan. We honden twee dingen doen: er mee kappen of er op een andere manier mee doorgaan. Juist omdat er nog ge noeg leven in Dynamo zat, kijk maar naar de prestatieloop in Oost.kapelle met meer dan 1500 deelnemers, heb ben we besloten te proberen om (le zaak op een andere leest te schoeien'. In privé-gesprèklten heeft Frans Brou wen- nog geprobeerd of aansluiting bij FRANS BROUWER .aardigheid bij gebrek aan leiding er af. (ADVERTENTIE) Wie een horloge met gouden band schenkt, geeft tegelijk een blijvende herinnering. Maar eigen lijk zou hij moeten weten dat het onzichtbare uurwerk onder de wijzerplaat een minstens zo blijvende herinnering is. Een geschenk a/s blijvende herinnering. Dat geldt vooralle IWC dameshorloges. Er zijn al modellen vanaf230- Afgebeeld model: Hef. 8893 16 karaat goud 1930.- International Watch Co. Schaffhausen/Zwitserland EDELSTEENKUNDIGE F.G.A., G.G. DIAMANTEXPERT G.I.A. ROTTERDAM LIJNBAAN 92 TELEFOON 11 66 70 FILIAAL: OOSTZEEDIJK 155-157 TELEFOON 122344 EMM mogelijk was. ,Voor mij zou het geen bezwaar zijn geweest', aldus Brouwer, ,maar EMM-voorzitter Chiel Gabrlëlse voelde er kennelijk niet zo veel voor, als ik het goéd begrepen heb daarbij uitgaand van de gedachte, dat EMM momenteel goed draait. En daarin heeft de EMM-voorziitter ge lijk', vindt Frans Brouwer. Het advies voor het begin van de fu- siebesprekingen kreeg Frans Brouwer in eerste instantie van Piet van Hese, Werkzaam bij het bureau jeugd- en sportzaken van Middelburg. Brouwer zocht op aandringen van Van Hese. MO-sportleraar P. Zuidweg op, die een tijdelijke functie had bij het alleen nog maar uit dames bestaande MVC maar het te druk had om de zaken goed te kunnen regelen. Hetzelfde was hot geval bij Racing Green, een schoolclub, waarvoor MO-sportleraar L. Soeting in feite het eenmansbe- stuur vormde zonder dat liij voldoende tijd had om het allemaal goed te doen. ,Ze waren blij, dat Dynamo kwam, want ook daar zocht men vooral op het bestuurlijke vlak naar verster king', verzekert Frans Brouwer. Hoe veel verdergaand. .Maar nu is er ten minste een concrete basis, waarvoor de drie clubs dankbaar zijn'. .Zijn per soonlijke mening is: ,Na de ledenver gadering zou er een rondsclirijven aan diverse met dezelfde moeilijkheden kampende verenigingen gestuurd kunnen worden waarin een uiteenzet ting van de gebeurtenissen opgeno men kan worden en o>n mededeling, dat men zich eventueel kan aanslui ten'. PETER VERHACK zijn, die mijn taak i, waarbij ik dan ze ker gaarne adviezen wil geven'. De heer Looise ziet wei toekomstmoge lijkheden voor de nieuwe vereniging: ,Van een nieuw bestuur kan meer kracht uitgaan', en wat zijn medewer kers in spe betreft zegt de heer Looi se: ,Ik geloof wel goede medewerkers achter me te krijgen'. Dit alles na tuurlijk onder het voorbehoud, dat die vergadering de beslissende stem over de voorzittersverkiezing heeft. Ook over die van de andere bestuurs leden. Kandidaten zijn: Frans Brou wer als secretaris, Adrie Joosse (ook uit de Dynamokring) als penning meester en Sylvia Meydam (afkom stig uit MVC) als tweede secretares se. Verder zijn drie specialisten als commissaris voorgesteld: de heer Soe- tihg voor de basketbal, Hans Boste laar voor de atletiek en mevr. M. de Pagter-Kuiper voor het volleybal. volgende voorbeeld: .Joost Looise komt uit voor Racing Green, voor Swift en voor EMM en daarbij was hij tevens penningmeester van de basketbalclub'. Brouwer voegt hieraan nog toe: .Bo vendien is MVC de competitie begon nen met de gedachte, dat er een nieu we vereniging gevormd zou worden. Verder hebben we rekening te houden met het feit, dat ook verschillende be- drljfsvolleybalspelers op een vereni ging hopen, die in NeVoBo-verband speelt. Van deskundige zijde is Frans Brou wer al de verzekering gegeven, dat de dames-ploeg van MVC binnen twee jaar de overgangsklas bereiken lean als er goed getraind wordt (en dat is door de fusie mogelijk), ,En als ik de. verhalen geloven moet schijnt er op basketbal- en voILeybalgebied een enorme markt voor de nieuwe ver eniging te zijn met een uitbouw ook in de richting van prestaties', aldus Brouwer, die ook denkt aan vereni gingsactiviteiten voor de jéugd. Ziet Frans Brouwer ook die mogelijk heden voor de atletiek .Zeker', be toogt hy, ,neem bijvoorbeeld de bas ketballers, die zien elkaar in de zo mermaanden, na de competitie, niet meer. Mogelijk kunnen ze nu bij de atleten mee trainen, waardoor wc an derzijds van buitenaf weer nieuwe le den kunnen proberen te bereiken'. In dit verband verzekert Brouwer niet. klem: ,We doen het niet om van bas ketballers of volleyballers atleten te maken, of andersom, maar het kan de band versterken. We zullen niet onder eikaars duiven schieten, we proberen ieder het- zijne te geven. Daarbij wil len we ook proberen om de trim-acti viteiten in groter verband te organi seren'. Donderdagavond moeten de leden van Dynamo, het oude MMHC-clubhuis) de drie clubs (in het clubgebouw van een bestuur kiezen. Kandidaatvoorzit- ter is de heer M. Looise. in Middel-j burgse sportkringen geen onbekende. Hij zou voor het eerste halfjaar van- af' januari a s wanneer de nieuwe ver-1 eniging van start, gaat, dc club moe ten leiden. De heer Looise, tot voor drie jaar KNKB-scheidsrecliter, ziet zich zelf in de beginperiode als .geestelijk vader' van de club. ,Ik zal proheren het .schip' in de vaart te brengen en na, een halfjaar kunnen we kyken of er| Ook zal donderdag de nieuwe naam ter sprake komen. Van de kant van de bestuurskandidaten is op sugges tie van de neutrale voorzitter voor gesteld .Dynamo '70. Clubtenue zou dat van Racing Green kunnen wor den. frisse kleuren, zo vindt Fran6 Brouwer. Overigens hoeven de Dyna- moleden niet bang te zijn, dat ze nu onmiddellijk in een nieuw ,pak' moe ten; het zal heel geleidelijk gaan. Voor MVC zijn er op dit punt geen moeilijkheden; die club hééft name lijk geen officieel clubshirt. ROTTERDAM (GPD) Wim van Hanegem speelt woensdag avond zeker mee tegen AC Mi lan. De enkelblessure, overge houden aan het duel tegen Hol land Sport, is niet verontrus tend. Zondag en gisteren moest Van Hanegem het kalmpjes aan doen, maar vandaag zal hij vol op aan de training deelnemen in het door Ernst Happel geprezen Zeister sportcomplex. Fei.j- enoord komt dus met dezelfde formatie als in Milaan op het ,Maar het wordt', wil Happel kwijt' ,een heel andere wed strijd. Wij moeten zeer gevari eerd. met verschillende syste men, spelen. Ik ben 85 procent optimist en ik houd ernstig rekening met een verlenging. Mocht Milan wéér vroeg een doelpunt sco ren, dan laten wij alle tactische opdrachten varen en gaan de remmen los. Dan moeten we .al les of niets' spelen'. Gisteravond heeft Feijenoord in 't KNVB-spoi'tcentrurn aandach tig gekeken naar de film van de eerste wedstrijd en geluis terd naar de nieuwe adviezen van Happel. Met name de wat aan gebrek aan zelfvertrouwen 'leidende aanvallers Kindvall en Wery zijn door de trainer toe gesproken: ,Want er moeten nu doelpunten geproduceerd wor den'. een geheim' trainingskamp vertrokken. Op de foto vlnr Schmidt-Hansen, ken hun bagage in de auto's. EINDHOVEN/HEEZE (GPD) Het was, gisteren op Schiphol, goed nieuws voor He- lenio Herrera. De blessure van Wietze Veenstra (na het duel tegen DOS zijn arm in het gips) hoorde hij dankbaar aan. Fluis terde hij tot zijn spelers: ,AIs Veenstra niet 'speelt, is dat een voordeel voor ons'. Drie uur later was Herrera's geloof in het niet meespelen van Veenstra niet meer zo groot. Na de eerste honger gestild en de ergste dorst gelest te hebben in hotel Bergersma in Heeze, het afzonderingsoord van AC Roma, zei hy glimlachend: ,Is het heel erg met Veentra?? Zou hij echt niet spe len? Je voetbalt toch met je benen, ROTTERDAM (GPD) Toen Gianni Rivera gistermiddag van de massagetafel stapte, uiteindelijk tóch het trainingspak aantrok en, ver na de andere Milanezen, naar Feijenöords oefenveld liep, tóén twijfelde men weer aan eerder gedane uitspraken en zag men in de bewering dat Rivera morgenavond niet speelt, een list van Rocco. Een slimme zet om de tegenstander in verwarring te bren gen, een bijdragè dus als voedsel voor de koude oorlog'. Bij aankomst op het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven, waar en kele Feijenoordsupporters toen al met vlaggen en toeters hun aan wezigheid kenbaar maakten, had Rivera zélf alle twijfels wegge slagen. Zuinig lachend verbaasde de vedette scherp luisterende om standers met: ,Ik ben als toerist meegekomen, als franje of mas cotte, hoe je het maar noemen wilt. Maar ik speel beslist niet, ik heb vorige week ook niet getraind'. naar Zeist vertrokken toen Milan bij de kuip arriveerde, De introverte Oos tenrijker kon zich ook niet meer van de wijs laten brengen door een solo manoeuvre' van de schriele Gianni. Terwijl zijn ploegmakkers de bal speels over het trainingsveld joegen, liet Ri vera zich per privé-auto door de sta dionpoort rijden, waarna hij vlug de massagetafel beklom. Vlijtige handen kneedden zorgvuldig de pijnlijke plek en dirigeerden hem evén later naar de bezige Rocco-equipe. Italiaanse journalisten en AC Milan- voorzitter Franco Carraro moesten somber beamien, dat Gianni Rivera buiten de formatie blijft vanwege een gescheurd spiertje achterin het dijbeen, dicht bij de bil. Overblijfsel van een grimmige charge van Wim Jansen, tij dens de eerste onmoeting. Nereo Rocco, zwijgzamer dan ooit, blikte bars voor zich uifc en liet ieder een in onwetendheid omtrent zijn ster speler. Waarmee hy de eigen zorgen camoufleerde cn waarschijnlijk ver warring wilde stichten in het brein nog resoluter: ,Die spier is nog lang niet genezen. Dat vraagt tijd. We kun nen geen risico nemen. Maldera en Malatrasi daarentegen zijn wel her steld. Zjj mogen wat mij betreft gerust spelen'. Waarmee Roeeo van enkele probleempjes is ontlast. Wat echter niet wil zeggen, dat dikbuikige Nereo vry van zorgen is. Karl-Hcinz Schncl- linger en Santin stapten gisteren im mers met een lichte verhoging en grie perig (de Duitser: .door het beesten weer in Milaan') uit het vliegtuig en móesten 's middags onder de wol blij ven. Het Iaat zich evenwel niet ernstig: aanzien. Mocht een van de twee toch rillerig blijven, dan wordt Malatrasi ingezet. Nu al mag worden aangeno men, dat. Maldera zeker van de partij is. Na driftig speurwerk kon men dan deze vermoedelijke opstelling no teren in het doel: Cudicini, achter; Schnellinger (Libero), An- quiletti, Maldera, Rosato, Santin, midden: Fogli, Sormani, Lodetti, voor: Combïn en Prati, wisselspelers: Trappatoni, Rognoni, Malatrasi, Fontana en doelman Vecclii. richten, dat Rivera niet meespeelt. Maar in feit doet het me niet veel. Het maakt voor mij nu niets méér uit of hjj wel of niet op de mat komt. Ik heb nujn plannen klaar'. Maar Ginni Rivera, moeilijk lopend, nam niet aan het .sparren' deel. Hij stond wat terzijde en huppelde af en toe voorzichtig over liet vochtige gras. ,Nee, ik kan echt niet meedoen woens dag. Absoluut niet', bevestigde Roc- co's troetelkind zijn vroegere verkla ring. Eén van Milan's clubartsen was ROTTERDAM Beeld tijdens de ste lichte training van de spelers van de AC Milan op de bijvelden van het Feijenoordstadion te Rotterdam. Op de foto vlnr op de voorgrond Riviera .Combin en Fontana. niet met je armen. Ik geloof dat we hier midden in een koude voetbaloorlog zitten. Nou ja, als het zo moet zijn. PSV moet heus niet denken dat het alleen zorgen heeft. Ik heb ze ook. Twee van mijn beste spelers zyn ge blesseerd. Capello heeft een knie- en Landini een enkelblessure. Zoals het er nu uitziet spelen zij woensdag niet. Gelukkig is Capelli wel geheel her steld. Gistermorgen, voordat Kurt Linder en zijn team (met de reserves in totaal veertien man) vanaf het PSV-stadion afreisden naar een hotel ergens in Bra bant, vroeg hrj de aanwezige journa listen: ,Ik hoop dat jullie bij AS Roma nieuws kunnen lospeuteren'. Dat nieuws over C'apello en Landini zal hij inmiddels wel vernomen hebben. Of hij er geloof aan hecht, mag betwij feld worden. Feit is wel, dat het wel of niet meespelen van Veenstra hem meer interesseert. Wietze Veenstra zelf doolde gelaten rond in het PSV-stadion. Hij mocht niet mee naar het trainingskamp. Hij moest eerst nog naar het ziekenhuis. Toch nog proberen of de doktoren een ander verband om zijn arm konden leggen. Wietze mdg spelen van de dok toren. Maar Ben van Gelder zei: .Wiet ze kan en mag niet spelen met een arm In het gips. Hij mag niet omdat het te gevaarlijk is, hij kan niet omdat de be lasting van enkele kilo's gips spelen vooral in de Europacup onmogelijk maakt. Pas voor de wedstrijd, woens dag om half acht. weten we of Wietze Toch nog in het veld kan verschijnen. We zoeken in ieder geval naarstig naar een Oplossing. Op dit 'moment kunnen we er 'niets zinnigs over zeggen. We moeten ons neerleggen bij het oordeel van de doktoren van het binnenzieken- huis'. Van Gelder, Linder en Veenstra zelf waren, zo beluisterden wij, zeer ver rast toen de pols ln een gipsverband werd gelegd. Zij zitten er nogal mee in hun maag. Daarom zullen ze alles in het werk stellen Wietze van het gipsverband te .bevrijden'. Van Gelder zei het niet hardop, maar in zijn uitla tingen schemerde toch wel door dat hij een gipsverband overbodig vindt. Een strak elastieken baud had hij meer op prys gesteld, zodat ook in Eindhoven zakelijke en medische belangen elkaar kruisen. De koude oorlog met voor PSV als bes te wapen Wietze Veenstra, zal van daag en waarschijnlijk morgen voort duren. Op het vlak van die .oorlog' ligt ook dit: Helenio Herrera zal van daag zelf op zoek moéten gaan naar een trainingsveld. Hij ha.d het bestuur van PSV gevraagd of hij twintig mi nuten gebruik mocht maken van het hoofdveld ,Nee', beslisten de PSV-no- tabelen. ,Wij niet in Rome, jullie niet in Eindhoven'. Vandaar dat Herrera waarschijnlijk terecht zal komen op de trainingsvelden nabrj de Welschapse dijk. Maar ook dat zal Herrera niet zoveel interesseren, Hij was al lang blij dat de voor hem beruchte Nederlandse koude hard meeviel. Ook voor zijn spe lers. Aanvoerder Peiro: ,Het is hier wel fris, maar niet koud, Trouwens, ik heb wel eens gevoetbald in koudere landen. Als het weer zo blijft, maakt het ons niet veel uit. Je kunt bovendien heter van de warmte in de koude ko men dan andersom'. Rome toch wel last van die warmte. Na tien minuten had ik geen lucht meer. Naar mijn gevoel heb ik in Rome maar voor vijftig procent gespeeld. Maar nu voel Ik rne prima. AS Roma, dat thuis met heel veel risico's heeft gespeeld, zal woensdag honderd pro cent beter voetballen. Willen wij win nen, dan moeten wij het nog beter doen'. En hoe zal Linders opdracht luiden? Zelf wilde hy daarop niet ingaan. Een enkele vingerwijzing in die richting kwam over zyn lippen. ,Ik kan geen opstelling geven, ik kan niets zeggen over mijn tactiek. Natuurlijk heb ik een opstelling in myn hoofd, maar die blijft daar tot woensdagavond. Ik heb reden genoeg met Herrera in de buurt niet over tactiek te praten. Het zou niet verstandig zijn die prijs te geven. Maar en dat mag wel ieder een weten ik ben nog steeds opti mistisch. Na de strijd in Rome is dat wel gerechtvaardigd. Toen heeft Rome ons niet overklast. En ik zie niet dat ee dat in Eindhoven wel klaarspelen'. Linder zal zijn spelers niet anders voor bereiden op de wedstrijd als hij deed in Rome. Gisteren en vandaag de wei in voor een lichte training, vanavond zal hij zijn team waarschijnlijk voor het witte doek neerplanten om de wedstrijd AC RomaPSV nog eens nauwgezet te bestuderen. Dan zal hij zijn spelers ook vertellen dat wilde stormlopen op Roma's defensie geen enkel succes zul len hebben. ,Want', was Linders me ning, ,de wedstrijd zal beslist worden door één of meer individuele acties. Wij zullen moeten aanvallen. Maar alleen met slim combinatiespel. En niet on belangrijk ls de stem van het publiek. Supporters zijn voor dit soort wedstrij den onmisbaar. Zij zorgen mede voor succesof niet. Ik heb vertrouwen in ons publiek en daarom ook vertrou wen in de uitslag". ZIERIKZEE Voor het eerst sinds haar bestaan speelt All-Ready I ui< Zierikzee deze winter mee in de lan delijke microborfbalconipetitie, di strict Zuid West, afdeling 3e klas B De Zierikzèese korfballers zijn als volgt ingedeeld; All-Ready I (Zierikzee); Hou Stand I (Den Haag); Noorderkwartier I (Lei den); Schiedam I (Schiedam); Ten Donck I (Ridderkerk) en Vlaardin- gen I. Omdat Zierikzee nog steeds niet over een sporthal beschikt en de zaalac- commodatie verder van dien aard is, dat geen microkorfbalwedstrijden kun nen worden gespeeld, worden alle thuiswedstrijd en in de sporthal, te Oude-Tonge op Goeree-Overflakkee ge- - speeld. Op zaterdag 29 november aanstaande speelt All-Ready I in de sporthal te Oegstgeest haar eerste uitwedstrijd te gen het Leidse Noorderkwartier I, welke wedstrijd 's middags om 16.20 uur begint. Een week later zater dag 6 december komt Vlaardingen I in Oude-Tonge op bezoek. Op zater dag 14 februari 1970 is de laatste wed strijd vastgesteld en wel te Schiedam tegen Ten Donck I uit Ridderkerk. Herrera heeft dat niet. Nerveus zrjn twee handen in elkaar knijpend zei hij: ,We zullen spelen op een gelijk speL Maar ook dat zal moeilijk worden. Het was al moeilijk in Rome. Ik heb ge hoord dat Eindhoven beter ,uit' dan thuis' speelt. Dat zou prettig zijn'. Herrera vergeet echter één ding. Schmidt Hansen is in zijn huidige vorm voor PSV en haar supporters een gTote bron van inspiratie. Ineens kan via Schmidt Hansen het heilige vuur, dat ook tegen Rapied Wien zo fel brandde, terugkeren. Het is de vrijwel niet te temmen aan valsdrift van de blonde Deen, dat PSV bijzonder gevaarlijk kan maken. Een maal in deze sferen zijn PSV's kansen op de kwartfinale bijzonder groot. On danks de koude oorlog, ondanks de blessure van Wietze Veenstra. Een opmerking die Bengt Schmidt Hansen enkele uren eerder ook al had gemaakt. .Achteraf', zei htf, .had ik in DEN HAAG (ANP) Er is slechts één kans dat er .verleng stukken' komen aan de Europa- cupwedstrijden die Feijenoord en PSV woensdag spelen. Die enige kans is een overwinning met 1-0 voor de on Dan gen de ploeg. Iedere andere uitslag brengt een directe beslissing binnen de speeltijd van negentig minuten. Zou de Nederlandse kampioens- ploëg of de bekerhouder met een doelpunt verschil winnen, bij een andere uitslag dan 1-0, dan is de Italiaanse tegenstander in ieder geval gekwalificeerd om dat volgens de reglementen van de UEFA, wanneer er geen ver schil is tussen de doelpunten voor en tegen, de treffers ge maakt in de uitwedstrijd .dub bel' tellen om vast te stellen welke 'ploeg naar de volgende ronde gaat. In dat geval is 0-1 en 2-1 dus niet 2-2, maar 2-3. Heeft echter ieder van de twee ploegen een wedstrijd gewonnen en er is wel een positief doelsal do, dan gaat de ploeg met de meeste treffers voor over. Feij enoord eri PSV zijn dus in ieder geval kwartfinalist wanneer zij rnet twee doelpunten verschil (of meer) winnen. In de twee de ronde van de Europese be kertoernooien zijn beslissings wedstrijden niet mogelijk. Zou dus de totaal-score gelijk zijn na twee wedstrijden en zou er zelfs met dubbele telling van uit-treffers geen doelpuntensal- do (alleen dus mogelijk wanneer de Nederlandse club met 1-0 wint) zijn. dan wordt er ver lengd. Die eventuele verlening zal twee keer vijftien minuten duren en telt in feite als be- slissings^vedsirijd. De ploeg die de verlening wint, alleen dus het resultaat van de extra-speeltijd telt in dit geval, plaatst zich voor de volgende ronde, eindigt de verlening onbeslist, dan zal er moeten worden geloot wie overgaat. In de verlening gaat de regel, dat >tf uitwedstrijden gemaakte doelpunten dubbel telt niet op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 11