PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT COMMANDO-ACTIE TEGEN ISRAELS HAVEN EILAT Derde dag Apollo-12 zeer rustig verlopen VtïWMIS fokHACI Demonstratie deed Nixon niets EREPENNING VAN STAD MIDDELBURG VOOR BURGEMEESTER MR J. DRIJBER LICHTFLITS-MYSTERIE NOG ONOPGELOST Vader van ontvoerd meisje ingesloten Vandaag in de krant... GROOTSTE PROTESTACTIE UIT HISTORIE MARGARINE CENT DUURDER VOOR DE VELE EN BELANGRIJKE BEWEZEN DIENSTEN Vurige wens BERAAD OVER UITKERINGEN AAN STAKERS WERKSPOOR 212e aargang no. 270 WAARIN OPGENOMEN DE M IDDELBURGSE, VLISS1N GSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN «d». 5,55. Insei. W. d. P.il.r. Hooldrtd.: C. A. dt Kok. Abonn.prij. ƒ1,10 P> Isrkl 51, UI. 7651 (b 9 1 r«d. 2075/3169. ad». 6248). Con, Cr id. 214 1 Uriel. Kleine adv. (max. 8 resell) 37 cl per re9el (min .ost ƒ15,25 per k. 5213). Ooctbur9, eer (alle ad», prijrc Maandag 17 nov. 1969 Lekke bal in Halst Pagina 9 TWEE SCHEPEN DOOR KIKVORS MANNEN BESCHADIGD I/IH-rr. lï l BRENNER PAS Bijsonder vroeg in het jaar ie de Brenner Pas, een van de grensovergangen zwaar materieel bezig deze be langrijke weg weer vrij te maken. HOUSTON DPA/RTR/AFP De Apollo-12 met de Amerikaanse ruimtevaarders Conrad, Gordon en Bean bevond zich gisteren om 17.22 (Ned. tijd), drie etmalen na de lancering, op een afstand van 286.667 kilometer van de aarde op weg naar de maan, terwijl de snel heid langzaam afnam. Gistermid dag om 13.00 uur begon de beman ning een rustperiode van tien uur. Om 22.20 werden de astronauten met een hoornsignaal gewekt. Zaterdagavond laat hadden de maan- vaarders de helft van de 380.000 kilo meter lange vlucht achter de rug, om 11.15 zondagochtend de helft van de reis- duur. Sedert zondagochtend ligt de Apollo-12 op een koers waarbij auto matische terugkeer naar de aarde in het geval van het uitvallen van de raket motoren onmogelijk is. Voor de ruimtevaarders zich ter ruste begaven, was het geheimzinnige uitval r len van de elektriciteitsvoorziening di rect na de lancering nog eenmaal het thema van gesprek met de controle in Houston. Men heeft niet kunnen vast stellen of er sprake is geweest van sta tische elektriciteit of blikseminslag. Vluchtleider Gerald Griffin acht het mo gelijk dat in de toekomst niet meer on der soortgelijke slechte weersomstandig heden zal worden gestart. De ruimte vaarders hebben zich enige tijd onledig gehouden met het observeren van een onbekend voorwerp dat scheen te wen telen. Hun veronderstelling dat het de afgestoten trap van de saturnus-raket zou kunnen zijn, werd door de aarde verworpen. De trap zou op een afstand van 4500 kilometer van de cabine moe ten zijn. DEN HAAG (GPD) De vader van het twaalfjarige Haagse meisje Liesje Monker, dat sinds woensdag 5 novem ber wordt vermist, is ingesloten in het hoofdbureau van politie in Groningen. Het kind was ondergebracht in het kin derhuis de Helper Haven in Groningen, en Is vermoedelijk ontvoerd. Bij verhoor zou de vader hebben be weerd dat het dochtertje Liesje zou zijn ontvoerd toen ze op haar fiets op wegwas van het kinderhuis naar school. Ze zou eerst naar Den Haag zijn over gebracht. maar vandaar naar een boer derij in het Drentse Norg. Overval TWEE JONGEMANNEN hebben zondagavond het benzine-station aan de rijksweg bij Arnemuiden overvallen. De pompbediende en zijn verloofde raakten daarbij licht gewond, (pag. 2) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1 en 3. Zeeuws nieuws: pagina's 2 en 5 Sport: pagina's 9,10,11, 12 en 13 Radio en tv: pagina 7 EILAT, CAIRO (RTR, AFP) Twee Israëlische schepen zijn zon dagmorgen in de Rode-zee-haven van Eilat beschadigd door spring ladingen die onder water tot ont ploffing kwamen. Persoonlijke on gelukken hebben zich daarbij niet voorgedaan. De bemanning van de schepen slaagde er in samenwer king met de veiligheidspolitie in de gaten te dichten en de schepen zodoende drijvende te houden. Egypte heeft bekendgemaakt dat de aanval is uitgevoerd door kikvorsman nen van de marineluchtvaartdienst. Vol gens een in Cairo uitgegeven communi qué waren de kikvorsmannen door vlieg tuigen vlak buiten Eilat afgezet. Sprmgstofladingen werden aangebracht bij drie Israëlische schepen, die ,alle drie tot zinken zijn gebracht'. De com mando's zijn veilig teruggekeerd. De aanval was een vergelding voor re cente Israëlische aanvallen op Egypti sche stellingen aan de Golf van Suez. Een Israëlische woordvoerder in Tel Aviv weigerde commentaar op het be richt uit Cairo. Het is de eerste actie van dit soort waarbij Israëlische koopvaardijschepen betrokken zijn. Men nam eerder in Israël aan dat de springladingen wa ren geplaatst door kikvorsmannen van de querrilla-organisatie El-Fatah af komstig van de nabijgelegen haven van Akaba. Eilat ligt op ongeveer tien kilometer ten westen van de Jordaanse haven Akaba. Drie van de explosies troffen het 14.000 ton metende vrachtschip Da hlia, dat daardoor meters van de oor spronkelijke ligplaats werd weggesla gen. Een onmiddellijk ingesteld onder zoek wees uit dat de aangebrachte scha de echter zodanig was dat het schip na reparatie vandaag weer met een la ding fosfaat naar het Verre Oosten kan vertrekken. De vierde explosie trof het 1000-ton metende passagierschip Hey Daroma. De kracht van deze explosie was zo gering dat de bemanning aan vankelijk dacht dat de explosie ergens anders plaatsvond. De schade aan dit schip werd omschreven als tamelijk licht. APOLLO 12 Astronaut Richard verwege F. Gordon achter het instrwmen- maan, tenpaneel van de Apollo 12, hal lussen de aarde Spectaculair Ondanks de betrekkelijk lichte scha de die is aangebracht menen waar nemers in Tel Aviv toch te kunnen bespeuren dat de aanslag in de ha ven van Eilat door de Israëlische autoriteiten zeer ernstig wordt op gevat. Men erkent dat de sabotage daad een spectaculair succes bete kent voor de Arabieren, die dan ook niet zullen nalaten dit uit te buiten. Men voegde er voor de Egyptische verklaring bekend was aan toe dat dit 6ucces alleen behaald is kun nen worden door het stilzwijgend akkoord, het .gentlemans agree ment', dat tussen Israel en Jordanië is gesloten. Op grond van dit ak koord gingen beide partijen van de gedachte uit dat de zone rond de havens van Eilat en Akaba, die slechts tien kilometer van elkaar verwijderd liggen, buiten de ge vechtszone lagen. Tel Aviv vindt nu dat dit akkoord geschonden is. Israëlische straalvliegtuigen hebben zon dag gedurende een uur aanvallen uitge voerd op Jordaanse artilleriestellingen die de Jordaan-vallei bestrijken nadat deze eerder Israëlisch gebied hadden be schoten. Volgens ooggetuigen stegen grote rookkolommen op uit getroffen batterijen. In de stad Gaza wierp een Arabier zon dag een handgranaat naar de auto van de Israëlische gouverneur van de stad, kolonel Binjamin Meitiv. De granaat kwam achter da auto terecht maar ont plofte niet. De (lader wist te ontkomen. BONN BENADERT SOWJET-UN1E MOSKOU (AFP) West-Duitsland heeft zaterdag Moskou in een nota Ia- ten weten dat het bereid is te onder handelen over een niet-aanvalsverdrag zo wordt van ingelichte zijde in Mos kou vernomen. Het is de eerste stap van de regering van kanselier Brandt tot normalisering van de betrekkingen met de Sowjet-Unie. (Van onze correspondent) WASHINGTON Een kwart miljoen Amerikanen, overwe gend jong en overwegend blank, hebben zaterdag voor de climax van de driedaagse demonstra ties tegen de Vietnam-oorlog gezorgd met een manifestatie die de grootste wordt genoemd van alle soortgelijke protest acties die er ooit hebben plaats gevonden in de Amerikaanse politieke geschiedenis. Van de 40.000 manschappen van het le ger en de politie hoefde slechts een klein deel ingeschakeld te worden, toen een ultra-linkse studentengroep zich zonder marsvergunning naar het mi nisterie van justitie begaf. Zij werden met traangas en een mi nimum aan knuppel-gebruik verdreven. President Nixon, zo zeiden waarnemers, is door de demonstratie niet van zijn stuk gebracht. Hij gelooft nog steeds dat de meerderheid achter hem staat. Hoewel het Witte Huis alle moeite deed, bij monde van officiële zegslieden en ook in daad, om te doen vookomen dat het een dag was als iedere andere, maakte de presidentiële residentie niet temin de indruk van een belegerde burcht. Rondom het Witte Huis was een cordon opgesteld van grote autobussen die bumper aan bumper een cordon vormden. Penssylvania Avenue, de brede straat die langs het Witte Huis leidt, was afgesloten en het stuk trottoir langs de hekken van het Witte Huis was ook zelfs afgesloten voor alle voetgan gers. President Nixon, die tegen de ver wachtingen in het weekeinde niet buiten Washington doorbracht, hield zich vol gens zijn perschef bezig met een ver scheidenheid van onderwerpen, waaron der Vietnam, in gezelschap van zijn ad viseur dr Henry Kissinger, minister van buitenlandse zaken William Rogers, en zijn minister van justitie John Mitchell. Terwijl de massale demonstratie in volle gang was, liet de president persfotogra fen naar zijn ovale kantoor komen om er opgewekte foto's te maken van zijn ontvangst van de Amerikaanse ambas sadeur in Taiwan. In zijn opmerkingen tegen de verslaggevers en fotografen kwam de demonstratie niet één keer ter sprake. Wel zei hij dat het een goede dag was om naar een football (rugby) wedstrijd op de televisie te kijken. Bij de aanvang van de mars naar het Washington-monument werd het woord gevoerd door senator Eugene McCarthy. Hij zei dat hoewel de président van me ning is dat de meerderheid van de be volking achter hem staat, hij het recht niet had om de critici de mond te snoe ren, of om zelfs zijn supporters te ver bieden te demonstreren. .Niemand weet wat de .zwijgende meerderheid' denkt, zei hij. Het was deze .zwijgende meer derheid', waarop president Nixon een beroep deed. Later, in toespraken bij het monument, zei senator George McGovern: ,Wij zijn allen krijgsgevangenen van de Vietnam- oorlog en wij hunkeren ernaar om vrij te zijn.' Verwijzend naar de recente aan val van vice-president Spiro Agnew, waarin hij de televisieomroepen beschul digde van bevooroordeeldheid, zei McGovern nog; .Laat geen enkele Ame rikaan zich weerhouden van het ge bruik van zijn grondwettelijke rechten om zijn mening te uiten door hen die onderdrukking en intimidatie prediken.' DEN HAAG (ANP) Met in gang van vandaag wordt de mar garine 1 cent per pakje van 250 gram duurder. De prijsverhoging, die de toestemming van het mi nisterie van economische zaken heeft, wordt doorgevoerd in ver band met de sterke stijging der grondstoffen. Bezoek koningin aan Duitsland BONN (FP) Koningin Jnliana zal volgend jaar een officieel bezoek aan de Bondsrepubliek brengen, zo wordt vernomen in welingelichte kringen te Bonn. De datum is nog niet vastge steld, maar zal waarschijnlijk in het tweede halfjaar liggen. Het bezoek van de koningin aan West- Duitsland zal een antwoord betekenen op het staatsbezoek dat bondspresident dr. Gustav Heinemann van 24 tot 27 november aanstaande aan ons land zal brengen. BUITENGEWONE RAADSZITTING IN BURGERZAAL MIDDELBURG Bij zijn af scheid is mr. J. Drijber zaterdag middag benoemd tot ereburger van de stad Middelburg. Loco burgemeester wethouder W. P. J. Baars bood de scheidende burgemeester tijdens een buiten gewone raadszitting in de Bur gerzaal van het stadhuis de leg penning aan. ,Uit erkentelijk heid voor de vele en belangrijke Foto boven: de demonstratie in San Francisco, waar een groot spandoek werd meegedragen met de tekst: ,niet één dode meer in Vietnam'. Onder: naar schatting 3000 mensen namen in Amsterdam deel aan een solidariteitsbetoging door de stad naar het oude RAI- gebouw. diensten als burgemeester be wezen', zo luidde de inscriptie. Een hartelijk applaus van de honderden genodigden onder streepte de juistheid van dit be sluit. En een dankbare mr Drij ber zei, getroffen door deze on derscheiding: ,Nu houden wij met deze stad een band voor het leven'. De inwoners van Zwolle kunnen in hun handen wryven met zo'n nieuwe burgemeester. De verschillende woordvoerders op de zitting in de Burgerzaal lieten daarover geen twij fel bestaan. Evenmin werd verheeld wat dit vertrek voor Middelburg be tekent. .Vandaag lachen we niet', sprak mr A. J. van der Weel, woord voerder namens de burgerij bewo gen. .Middelburg gaat een dyna misch bestuurder verliezen', merk te de heer C. A. Kammeraad, nes tor van de raad somber op. En loco-burgemeester Baars zei tot mr Drijber: ,Uw benoeming tot burgemeester van Zwolle betekent voor onze gemeente een tegenval ler van niet geringe importantie'. De heer Baars sprak zijn bewonde ring uit voor de wijze waarop burge meester Drijber in de afgelopen acht jaar zijn functie van .manager van het gemeentelijke bedrijf Middelburg' wist te combineren met zijn taak van .burgervader'. Deze rol is, zo zei de heer Drijber in antwoord op de toe spraak, alweer aan het evolueren van die van burgervader tot een vriend, die naast de mensen staat. De heer Baars wees sprekend over de hoofdrol van burgemeester Drij ber bij het bereiken van allerlei mar kante resultaten in een voorbije ambtsperiode op de mateloze be zieling van de heer Drijber voor zijn werk, zijn helder inzicht in de moge lijkheden voor Middelburg, juist in een zo belangrijke episode in de his torie, zijn wil om tot een heelit team te komen en dit team te blijven in spireren en zijn vastberadenheid en taaie volharding. ,Uw teamgenoten kregen veel huis werk mee en het was niet gemakke lijk om uw pas bij te houden. Het is wellicht evenmin gemakkelijk een moeilijker burgemeester te krijgen, maar zeker is het dat het buitenge woon moeilijk is om een betere bur gemeester te krijgen'. Aldus de heer Baars, die nog eens een aantal be langwekkende resultaten opnoemde uit de periode-Drijber. De loco-burgemeester sprak zijn waardering uit voor het initiatief van mr Drijber om op korte termijn te komen tot een zodanig beleid, dat de kernen Nieuw- en St Joosland en St- Laurens zich met het oude Middel burg één gemeenschap zullen voelen. De heer Baars toonde zich met de scheidende burgemeester teleurge steld over het uitblijven van de daadwerkelijke totstandkoming van de wet havenschap Vlissingen-Oost. De loco-burgemeester sprak de vurige wens uit, dat het betrok ken wetsontwerp binnen luttele maanden ongeamendeerd de eind streep zal halen. Dat zal naar hij zei ongetwijfeld een stimulerende invloed uitoefenen op de,verdere ontwikkeling van de voor de ver breding van de welvaartsbasis voor streek en stad zo dringend noodzakelijke industrialisatie. De heer Baars zei voorts hoge ver wachtingen te koesteren ten aanzien van het Middelburgse grootindustrie- terrein dat binnen de ambtsperiode van mr Drijber voor een groot deel bouwrijp is gemaakt en dat naast Hercules en enkele vestigingen van kleine omvang, straks ook nog plaats zal gaan bieden aan enkele nieuwe bedrijven, waaronder een van de NV Vitrite. De heer Baars noemde het een bewijs van de wq'ze waarop mr Drijber inhoud heeft gegeven aan de door hem beheerde portefeuille eco nomische aangelegenheden. De namens de raad sprekende heer C. A. Kammeraad, die meende, dat de in het jonge verleden gesignaleer de .oneffenheden in de beraadslagin gen in de raad de plooitjes op deze dag maar eens glad gestreken moes ten worden, wees op de zware taak, die voortdurend op mr Drijber heeft gerust in verband met de vele por tefeuilles die hij beheerde. De neer Kammeraad sprak tevens zijn erken- CZie slot pag. 4 kol. 3) UTRECHT (GPD) Dezer dagen zul len de vakbonden hun standpunt be kend maken over een eventuele uitke ring van stakingsdagen aan nïet-georga- nisserde werknemers bij Werkspoor - Utrecht. Zaterdag werd daarover in de diverse bondsbesturen vergaderd, maar men kwam nog niet tot een uitspraak. De gedachten over een uitkering aan ongeorganiseerden gaan uit naar een uitkering op schuldbekentenis wan neer zij zich alsnog als lid van de vak bonden opgeven. Deze schuldbekentenis zou dan ha een zekere tijd lidmaat schap worden kwijt gescholden. Intus sen hebben de vakbonden vrijdag met de directie van Werkspoor een grond plan besproken over de wijze waarop de leiding van het bedrijf voorlichting zal dienen te geven aan het personeel als er veranderingen plaats vinden. Met name over het hoe en waarom. Van daag zullen de bonden dat plan met de ondernemingsraad bespreken, waar na dan een onderhoud zal plaats heb ben tussen directie en ondernemings raad. De ondernemingsraad zal vervol gens, na overleg met de leden van het afdelingsoverleg, de werknemers over het grondplan informeren. Deze kunnen dan hun mening over het donderdag bereikte akkoord (dat vrijdag op sten cils werd uitgereikt) en het grondplan uitspreken. MEER BRITSE WAPENS VOOR NIGERIË (Van onze correspondent) LONDEN De Britse staatssecretaris van buitenlandse zaken, Maurice Fow- ley, heeft zondag berichten bevestigd dat Engeland zijn wapenleveranties aan Nigerië heeft vergroot. Hij zei dat de regering dit heeft ge daan uit hoofde van haar verantwoor delijkheid als de voormalige koloniale macht in dat land.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1