PROVIKCIALE ZEEUWSE COURANT Voorlopig geen hogere soldij REËLE LOONSVERHOGING VAN JAARLIJKS 3 PCT Algemeneschooltoets' in Zeeland en W.-Brabant is voorlopig van de baan Bijval voor Nixon INCIDENTEN IN TWEEDE KAMER w BELOODSING PER HELIKOPTER BIJ WINDKRACHT 9 MISLUKT Vandaag in de krant... Johnson-Nixon Beleidscommissie legt bijltje neer 212e jaargang - no. 260 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 5 november '69 HAGE-PREEK Pagina 2 N V Bell. Ml), ven de C V Provincial Vlln., Wolstr, 56-60, ttl. 514» (ba red. tel. 3346. edm. tel 2094 0 2751). Mlddolbl e Paster. Hooldred.i C. A. de Kolt. e Abonn.prlJ» f 1,10 per weeli, t 14,25 per Kwerta: 51, tel. 7651 (b,s red. 2078/3169, adv. 6248). Gora, Grote Merkt 2, tol. 6140 (b s I, franco per poet 15,2. red, 7853, adv 5213). bied' SO cl meer (alle Het defensiedebat in de tweede kamer was gisteren aanleiding tot twee incidenten op de publieke tribune. Een 25-jarige havo leraar uit Bloe- mendaal stak 's middags zijn oproep voor militaire dienst in brand, 's Avonds vjierp een 20-jarige Amsterdamse student stencils de kamer in met een oproep om dienst te weigeren. Beiden werden onmiddellijk door de politie van de tribune verwijderd. Foto: de leraar in politiehonden. De leraar, R. Kater, had zijn oproep eerst met brandweer materiaal be sprenkeld. Hij wilde op deze manier tegen de defensie-inspanning en be wapening-protesteren en zei na afloop te hopen dat anderen zijn voor beeld zullen volgen. De studentPeter Traksel, die lid is van de Bond van Dienstweigeraars en sympathiseert met de PSP, riep luidkeels het Bijbelse gebod: ,Gij zult niet doden', de kamer in. Na een korte schor sing kon beide keren het debat worden voortgezet. DEN HAAG Minister Den Toom antwoordde de tweede ka mer tijdens de behandeling van de begroting van defensie. MINISTER WACHT OP RAPPORT (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Den Toom (defensie) heeft gistermiddag in de tweede kamer geweigerd een uitspraak te doen over optrekking van de bezoldiging van dienstplichtige militairen. Hij wilde eerst het rapport van de commissie-dienstplichtbeleid afwachten, dat nog voor het eind van dit jaar verschijnt. Evenmin kon minister Den Toom ingaan op het voorstel van de heer Vonhoff (wd) om aan dienst plichtigen belastingfaciliteiten te verlenen. De motie-Wieldraayer (pvdaj, waarin bepleit werd de soldij van dienstplich tigen in twee etappes van elk één jaar te verhogen tot het niveau van de be roeps, wees minister Den Toom sterk van de hand. De heer Maenen (kvp) diende gister avond namens de CHU-fractie een mo tie in waarin bij de regering wordt be pleit de wedde van de dienstplichtigen te verhogen met ingang van 1 januari a.s. De heer Vonhoff (vvd) verklaarde namens zijn fractie deze motie niet te kunnen ondersteunen, omdat de minister heeft verklaard dat hij eerst het rapport hierover van de commissie dienstplicht wil afwachten. Ook de ar-fractie ver klaarde de motie niet te zullen steunen. In zijn drie uur durende betoog zei mi nister Den Toom nog steeds geen voor stander te zijn van het organiseren van politieke discussies in kazernes door partijen. Een advies daarover van de nationale raad welzijn militairen had hem niet kunnen overtuigen. Inmiddels heeft de minister opnieuw advies aan deze raad gevraagd over een cursus staatsburgerlijke vorming voor dienst plichtigen. Het ziet er naar uit dat het plan van het kamerlid Kikkert (chu) om de gratis vervoerbewijzen van mili tairen te vervangen door een per manent geldige reispas waardoor er op administratiekosten bij de de fensie en NS bezuinigd kan worden niet wordt overgenomen door mi nister Den Toom. Een soortgelijk voorstel mislukte enige jaren geleden, omdat de spoor wegen meer vroegen dan defensie wilde betalen. Minister Den Toom benadrukte dat er geen sprake is van een nieuwe strate- Mr /f 'i ;/.-f IJMüIDEN (GPD) De eerste flinke najaarsstorm heeft de afgelopen paar dagen de zeelieden op de schepen langs onze kust veel werk gegeven. De reddingboot .Bernard van Leer' moest dinsdag bijvoorbeeld een paar maal de haven van Scheveningen verlaten om hulp te verlenen (foto). In IJmuiden trachtte men vergeefs de Liberiaanse graantanker ,New Frontiers' pér helikopter te beloodsen. Toen de KLM-helikopter van gezag voerder A. Oprei hoven de tanker was gekomen besliste de heer Oprei dat het te gevaarlijk was om zeeloods F. A. W. Keyzer langs de kabel neer te laten op het dek van de' tanker. Dinsdag 29 april van dit jaar had IJmuiden een primeur toen voor het! eerst in de geschiedenis een loods met een helikopter aan boord van een te beloodsen schip werd gebracht. Omdat het de bedoeling is in de toe komst helikopterbeloodsing toe te passen, ook, en zelfs juist, onder on gunstige weersomstandigheden, heeft het loodswezen zijn toestemming gegeven voor de helikopterbeloodsing dinsdagmorgen ten behoeve van de ,New Frontiers'. De gedragingen van het schip bij windkracht 8 tot 9 waren echter zodanig, dat helikopter-gezngvoerder Oprei na enige tijd boven de ,New Frontiers' te hebben gecirkeld, het besluit nam: geen de- barkatie, terug naar basis. L'it het gebeurde zal ongetwijfeld lering worden getrokken. De opleiding van zeeloodsen voor helikopterbeloodsing gaat onverminderd voort. Ook bij een volgend verzoek om beloodsing onder slechte weersomstandig heden zal niet zonder meer nee' gezegd worden, maar evenmin als dins dagmorgen iets ondernomen worden dat niet verantwoord is. De eerste indruk van de metaalwerk-; gevers is dat deze voorstellen een uit gangspunt kunnen vormen voor de onderhandelingen over nieuwe cao's voor do groot-en klein-metaai om te komen tot een resultaat dat iii overeenstem ming is met het SER-akkoord (reële loonstijging van 2,5 pet tot 3 pet). Beslissend voor de werkgevers is de precieze hoogte van de loonkostenstij-i ging, die zal optreden wanneer de voorstellen^ van de bonden worden gere- CZie slot pag. 3 kol. 3) maar ook de kosten als gevolg van ar- Protestactie DE LEERLINGEN van de rijks kweekschool hebben dinsdag niet een protestactie kracht bijgezet aan hun eisen voor onderwijsver nieuwing. (Pag. 2) Fruitbedrijf HET fruitteeltbedrljf Oost-Kete laar te Lewedorp is verkocht aan de SBD. (Pag. 2) Maasvlakte VAKBONDSBESTUURDERS me nen dat het sociaal element is ver waarloosd bij de planning van de Maasvlakte....(pag. 3). Neutraal GISTEREN is het tweede boek van dr De Jong verschenen over Nederland in de tweede wereld oorlog, getiteld .Neutraal' (pag. Uittreksels uit dit boek over ko ningin Wilhelmina en generaal Reijnders op de pagina's 12 en 13. Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 7. Zeeuws: pag. 2, 4 en5. Sport: pag. 11. Radio-tv: pag. 15. Financieel nieuws: pag. 17. METAALBONDEN WILLEN VOOR 1970 EN 1971: DEN HAAG (GPD) De metaalvakbonden verlangen na verre kening van eventuele prijsstijgingen zowel voor 1970 als voor 1971 een reële verbetering van de koopkracht van de werknemers in de metaalindustrie en de metaalnijverheid (ruim 400.000) van gemiddeld drie procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dat is het kern punt van de voorstellen, die de samenwerkende bonden deze week bij de werkgevers hebben ingediend. beidsverkorting, nieeer vakantie en kantïetoeslag. De werkgevers berekenen thans hoe groot deze loonstijging is. ,In overeenstemming met het SER-ad- vies hebben wij voor deze onderhan delingen over een tweejarig contract ge kozen voor een stijging van de reële koopkracht', aldus gisteravond voorzit ter M. Zondervan van de werknemers delegatie, .daarom dus niet een nomi nale looneis zoals het vorig jaar. De "rijsstijgingen hebben dit jaar de som- lerste verwachtingen overtroffen. Wij hebben dan ook nu deze verantwoorde lijkheid, die niet de onze is, weggescho ven'. Werkgevers en werknemers in de metaal hebben besloten tot snelle on derhandelingen. In de komende maand zal een reeks vergaderingen worden gehouden. Uiterlijk 10 december zal overeenstemming over de nieuwe cao's moeten worden bereikt. Het mechanis me, waarmee het nominale inkomen aan de prijsbeweging moet worden aange past (eerder aangeduid als een .glijden de loonschaal') willen de vakbonden in overleg met de werkgeversorganisaties vaststellen. Voorstellen Het pakket van wensen dat de bon den hebben aangeboden omvat 21 punten. Een aantal belangrijke voor stellen: Arbeidsverlcoiting van 43,45 uur tot 42,5 uur per week of een even redige vermindering waar reeds kor ter wordt gewerkt. Voor werknemers tot 18 jaar een maximale arbeidsduur van 40 uur. Uitbrieding van de minimumva kantietoeslag van 540 tot 625 te vermeerderen met het percentage loonstijging per 1 januari 1970. Het recht op vrijaf met behoud van loon voor werknemers, die een (Zie slot pag. 3 kol. 2 TOESTAND IN BEIROET THANS WEER NORMAAL BEIROET (AP) Dinsdag is voor het eerst sinds twee weken het uitgaans verbod in Beiroet volledig opgeheven. Er zijn in het geheel geen incidenten gemeld. In Tripoli en Sidon blijft de situatie nog gespannen. In beide ste den is een uitgaansverbod van zonson dergang tot zonsopgang van kracht. De geleidelijke terugkeer naar norma le omstandigheden volgt op het maan dag in Cairo bereikte akkoord tussen Libanon en de Palestijnse guerillaorga- nisatie. In allerlei commentaren op Nixons rede her en der yyygw over de werei,j wordt be- ■zrjtel toogdi dat ze maar weinig nieuws bevat. Een opmerking, die juist is en tegelijkertijd niet juist. Nixons Vietnambe- leid was namelijk tot nu toe weinig dui delijk en dat is het nu wel geworden: een belangrijk nieuwsfeit derhalve. In feite echter heeft hij het verzachte be leid, zoals president Johnson dat de laatste maanden voorstond, tot het zijne gemaakt: terugtrekking van de Ameri kanen wordt in uitzicht gesteld, zij het geleidelijk en onder zeer bepaalde voor waarden. Het nieuws houdt dus tevens in. dat de Vietnamoorlog van Johnson nu ook die van Nixon is geworden. En dat weer betekent, dat er eigenlijk geen sprake is van een essentiële verandering in het Amerikaanse beleid. Nieuws, dat in groter verband gezien geen nieuws is. De toespraak van de Amerikaanse president was vooral op het bin nenland gericht, ze was namelijk een poging om aan de felle tegenstan ders van de Vietnamoorlog duidelijk te maken, dat hier niet in een zwart-wit- schema kan worden gedacht of gewerkt. Die tegenstanders immers hebben een eenvoudige oplossing bij de hand: de Amerikanen horen niet in Vietnam, zij dienen te worden teruggetrokken uit dat land en wel onmiddel lijk. En daarmee WASHINGTON, HONGKONG (AFP, RTR) Een stralende president Nixon wees dinsdag in het Witte Huis op de stapels telegrammen met bijvalsbetui gingen, die hij na zijn Vietnam- toespraak had ontvangen en die volgens hem afkomstig waren van de .zwijgende meerderheid' tot wie hij zich speciaal had ge richt. Maar uit het congres en de di verse anti-oorlogsbewegingen klonk veel kritiek op. Senator Fulbright vond dat uit de toe spraak .een zeer lage dunk van de intelligentie van het Amerikaanse volk' bleek. Hij zou de senaatscom missie voor de buitenlandse betrek kingen, waarvan hij voorzitter (Zie slot pag. 3 kol. 7 TE WEINIG EENSTEMMIGHEID BIJ BASISONDERWIJS MIDDELBURG De z.g. .be leidscommissie onderwijs', die zich tot taak had gesteld oin op alle basisscholen in Zeeland en West-Brabant, voorlopig bij wyze van experiment, te komen tot een .schooltoets', legt er het bijltje bij neer. Reden is het niet verkrijgen van voldoende mede werking. Er blijkt niet alleen verschil van in zicht le bestaan doch de bestaande inzichten bleken niet onder één noe mer te brengen te zijn. Een en ander leidde tot de conclusie dat niet op me dewerking van alle scholen voor ba sis-onderwijs gerekend kan worden. De beleidscommissie ziet zich daarom gedwongen het experiment niet ver der voort te zetten. Het ideaal van de beleidscommissie om te komen tot een gemeenschappelijke procedure met betrekking tot de overgang van het basis-onderWijs naar het voortgezet- ondervvijs in Zeeland en West-Bra bant blijkt, helaas, nog niet realiseer baar te zijn,' aldus merkt de commis sie ip een communiqué op. Aansluitend wordt de hoop en ver wachting uitgesproken, dat ondanks het niet hanteren van de door de com- mogeïijk' zal verlopen. De commissie is afgelopen zaterdag nog bijeengeko men om te trachten een aanvaard baar alternatief te bevinden, bijvoor beeld door .toetsen' in te voeren die slechts voor een bepaalde streek zou den gelden. Men slaagde er echter niet in uit de impasse te geraken. Alvorens uiteen te gaan zal de com missie zich nog slechts beperken tot de afronding van de werkzaamheden met betrekking tot de enige toets, die de commissie, in april van dit jaar, op de scholen in Zeeland en West-Bra bant .gedaan' wist te krijgen. Zoals gemeld richtte de commissie, waarin onder andere vertegenwoor digers van organisaties op het terrein van het basis-onderwijs zitting heb ben, zich vorig jaar via een memoran dum tot gemeentebesturen, besturen van scholen voor basis- en voortge- Hulpmiddel In dat memorandum werd onder meer gesteld, dat de in werking tredende wet op het voortgezet onderwijs de mogelijkheid opent bij de keuzebe paling van welke vorm van voortge zet onderwijs het kind het beste kan gaan volgen, niet meer behoeft te worden uitgegaan van het schooltype in de eerste plaats maar van het kind schoolbesturen enz. in de gelegenheid gesteld om hun kritiek en op- en aan merking naar aanleiding van deze eerste proef naar voren te kunnen brengen. De commissie geeft zelf deze reacties kort samengevat als volgt weer: ,Een aantal scholen voor basis-onderwijs wil \erder gaan, een aantal scholen wil doorgaan met andere school toetsen, weer andere willen eerst tot een inventarisatie en evaluatie ko men van bestaande toetsen, een aan tal scholen wil niet doorgaan, ook niet met andere toetsen enz.' baar achtte om tot een zo verant woord mogelijke keuze te komen, werd een .onderzoek naar kennis en inzicht' met betrekking tot de nor male leerstof van het basis-onderwijs gekozen. Naast deze toets achtte de commissie onder meer ook een psychologische test van het kind van belang doch het feit, dat een dergelijke test niet ver plicht kan worden gesteld, werd voor een dergelijk algemeen onderzoek als een nadeel beschouwd. Het lag in de bedoeling om de gewenste toets, die zich beperkt tot rekenen en taal, dit jaar twee maal en in 1970 drie maal af te nemen. Alvorens verder te gaan werden na de eerste toets de betrokkenen gemeentebesturen, De commissie verwacht, dat in hel naar haar mening nu ontstane va cuum, de scholen voor basis- en voort- toelatingsprocedure geregeld dient te worden. Men heeft voorts de hoop nog gevestigd op het in oprichting zijnde regionaal pedagogisch centrum, dat in 1970 met zijn werkzaamheden zal aanvangen. Dit centrum zou. wanneer eenmaal goed ingewerkt deze taak tot de zijne kunnen maken, zo meent de op haar laatste benen lopende commissie. Het stoppen van het experiment be tekent intussen beslist niet. dat er thans in Zeeland en West-Brabant in geheel geen soortgelijke onderzoeken naar de geschiktheid van de leerlin gen voor de te kiezen vorm van voort gezet onderwijs meer zullen worden ingesteld. Zo zal het christelijk pe dagogisch studiecentrum op de chris telijke scholen voor het basisonder wijs op Walcheren in april een zo genaamde schoolvorderingenonder- zoek gekoppeld aan een psychologi sche test verrichten. De scholen voor voortgezet onderwijs op Walcheren hebben hieraan hun medewerking toe gezegd. V dCUllTTL Zll'd-Beveland is voorts de af- spraak gemaakt, dat zolang er geen sprake is van een centrale regeling. men bij de keuze van voortgezet on derwijs zal afgaan op het oordeel van het hoofd van de betrokken school, de uitslag van een psychologische test en, in .twijfelgevallen', de leerling voorts nog aan een schoolvorderin- genonderzoek zal onderwerpen. Grootste teleurstelling voor de be leidscommissie onderwijs' is bij dit alles, dat het werk ,onaf is gebleven. «Hadden we een serie van twee of drie toetsen kunnen laten afnemen, dan had er toch nog iets constructiefs uit gekomen. Dat is nu niet het geval,' aldus de commissie. daarmee is dan voor hen de kous af. Voor Nixon zou overigens een dergelijke oplos- ook wel makkelijk zijn: zijn popu lariteit zou bij grote groepen in de Ver enigde Staten met sprongen omhoog gaan als hij inderdaad onmiddellijke te rugtrekking van de Amerikaanse troe pen zou afkondigen. De president ech ter gaat ervan uit. dat dit wit-zwart- schema niet bestaat, dat de werkelijk heid heel anders is en veel ingewikkel der, zodat hij eenvoudig niet in staat is om het recept van directe terugtrekking toe te'passen. Zijn toespraak was dan ook in de eerste plaats een dringend be roep op zijn tegenstanders om dat toch te begrijpen. Hoe zit die werkelijkheid dan in elk aar? In de eerste plaats heeft zij zo heeft Nixon duidelijk gemaakt te maken met de binnenlandse si tuatie van Vietnam. Een eenzijdig te rugtrekken van de Amerikaanse troepen zou voor bepaalde groepen van de be volking daar trieste consequenties heb ben: het bevrijdingsfront zou met me nigeen korte metten maken. In de twee de plaats zou een terugtrekking neerko men op een duidelijke machtsverschui ving in Azië, die weer gevolgen voor diverse andere landen zou hebben en in ieder geval het vertrouwen van de wes- ters-georiënteerde en neutrale landen in Azië in de Verenigde Staten zou onder mijnen. Nixon heeft zijn landgenoten in feite voorgehouden, dat Amerika nu een maal een uiterst belangrijke functie heeft in het machtsevenwicht in deze wereld en daar ook naar moet hande len. Een argument, dat zijn tegenstan ders wel niet zal overtuigen, maar dat in de machtsverhoudingen van dit mo ment niet over het hoofd kan worden gezien. De tegenhanger van de Verenig de Staten, de Sowjet-Unie, doet dat evenmin, zoals Tsjecho-Slowakije heeft geleerd. Overigens heeft Nixon ook nog een vleug nationalisme door deze argu mentatie gemengd, namelijk door te be togen dat een overhaaste terugtrekking de eerste nederlaag in de geschiedenis van het land zou zijn. Johnsons oorlog, die van Nixon is geworden. De consequenties zullen de komende maanden wel duidelijk wor den: de Vietnamoorlog blijft zonder de minste twijfel de Verenigde Staten ver deeld houden als voorheen, demonstra ties zullen niet uitblijven, evenmin de politieke botsingen, met name in het Capitool. Of de toestand in Vietnam zelf zal veranderen, hangt nu in de eerste plaats van Noord-Vietnam af: Nixon heeft namelijk ook voor de Noord- vietnamezen duidelijk taal gesproken. Hij heeft hun immers zonder omwegen te verstaan gegeven, dat hij niet bereid is om Zuid-Vietnam in de steek te laten, maar slechts de Amerikaanse troepen geleidelijk wil terugtrekken (met uiter aard vervanging door de Zuidvietname- zen). En vooral: de Amerikaanse pre sident wenst geen nederlaag, .maar vre de aan de conferentietafel. Zo gezien was Nixons rede wel degelijk topnieuws: ze heeft de lijnen aangegeven, waar langs de huidige Amerikaanse regering de Vietnamoorlog wenst te lïauideren. Joimsons oorlog is daarmee die van Nixon geworden. Nieuw kamerlid DEN HAAG (ANP) Tot nieuw lid van de tweede kamer is dinsdagmid dag toegelaten en beëdigd mr H. J. Roethof te Den Haag. tot dusver werk zaam op het ministerie van buitenland se zaken. De heer Roethof werd benoemd ver klaard in de vacature, ontstaan door het vertrek uit de kamer van mr F. H. J. M. Daams. lid van de kamer voor de Partij van de Arbeid. ,KU1TENB1JTER' HAPT WEER TOE AMSTERDAM (ANP) Een 21-jarige vrouw is maandagavond in de Vondelstraat in Amsterdam door een onbekende man in de rechter kuit gebeten. Terwijl zij gebukt stond om het slot" van haar fiets te openen, voelde de vrouw plotseling een scherpe pijn aan haar been.""Toen zij zich om draaide zag zij een. man hard weglopen. Een afdruk van een gebit en een bloeduitstorting in haai-, volgens een politieman wel- fevormde kuit vormden het dui- elijke bewijs dat zij slachtoffer van een .kuitenbijter' was gewor den.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1