PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT REVALUATIE MARK IS NIET NADELIG Zeelands commissaris opende huis voor hele bevolking van Kapelle Wijziging Spaans kabinet Kamer akkoord met gemeente-financiën BITTERE PIL VOOR DE EUROPESE AMBTENAREN Haasje over in de knnst MINISTER WITTEVEEN GERUST: REVALUATIE ZONDER GEVOLGEN Geen beroep rijk op kapitaalmarkt Vandaag in de krant... Heet vuur Tekort Burgemeester OEJOEKWOE WIL ONDERHANDELEN DAMSLAPEN DEFINITIEF VERBODEN BIJ VERDELING EEG-MILJOENEN DIENSTENCENTRUM EN GEMEENSCHAPSHUIS GEBOUW UNIEK IN ZEELAND Woonklimaat Rapport NIET 20, MAAR 9 DODEN IN BANJA-LUKA 212e jaargang - no. 255 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSt COURANT EN VRIJE STEMMEN r. Vlies., Walste. 56-60. tal. S14« (bg la, r. 1. dm 8wt an W. da 8*gtvr. Hoofdrad.i C. A. da Kok. 0 Abcnn.prijs 1,10 p«j wraak, 14.2S per kwartaal, tranco par post 15,25 par kwartaal. Lossa nummers 25 cant (Incl. 4 btw) i 2751). Middelburg, Markt 51. tel. 7651 (b f red. 2078/3169, ad». 6248) Goes, Grota Markt 2. tal. 6140 (b g g «8 7853, adv S213). Oostburg, lel. 239S. Temeuian. Nieuwslraat 22. tal'. 4457 adv f 5.55 Ingei med tarïe» Kleine adv. (max 8 regels) 37 cl per regal (min. t 1.85) .Brieven bur. v. d blad' 50 ct mee» (alle adv. prijien e«d. 4 btw)Giro 359300. PZC. Mlddelbur» Donderdag 30 oktober '69 Pagina 2 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Witteveen (financiën) meent dat de gevolgen van de revaluatie van de Duitse mark voor het Nederlandse prijspeil zoda nig kunnen worden opgevangen, dat het reëel be steedbare inkomen, zoals de SER dat voor volgend jaar heeft gecijferd op 2% pet, niet in gevaar komt. Daarvoor zal echter een beheerste loonvor ming noodzakelijk zijn. De regering staat open voor overleg met het bedrijfsleven over deze zaak, zei de minister gisteren in de tweede kamer in een debat over het regeringsbesluit de gulden niet mee op te waarderen. Volgens dr Witte vee ging als gevolg van iatie beperkt blijven toi een naii i cent als de lonen tenminste niet te I sterk stijgen. De minister zei dat de regering rekent op de kraclitinspan- j ning van alle partijen om de gevolgen van de opwaardering van <le Duitse I markt voor de Nederlandse economie i zo soepel mogelijk op te vangen. De verslechtering van de ruilvoet, die voort vloeit uit de revaluatie, zal tocli al tot ANP de heer J. Lachmon, die door gouverneur Ferrier van Su riname verzocht is een kabinet Je vormen. De heer Lachmon is voorzitter van de Vatan Hitkarie Partij. LACHMON INFORMATEUR PARAMARIBO (ANP) Gouverneur Ferrier van Suriname heeft de lieer J. Lachmon, voorzitter van de VHP (Vatan Hitkarie Partij) verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor de vorming van .een kabinet, dat zich verzekerd kan achten van een zo groot mogelijke steun in de staten. De heer Lachmon heeft de opdracht aanvaard. Voordat de gouverneur de heer Lach mon ontving, had hij in verband met de kabinetsformatie de partijvoorzitter van de actiegroep, P. N. Pahladsingh ont vangen. MADRID (RTR) Generaal Franco heeft gisteravond de ingrijpendste ka binetswijziging bekendgemaakt uit de 30 jaar, dat hij staatshoofd van Spanje is. Met de benoeming van 14 nieuwe ministers heeft Franco jong bloed in zijn regering gebracht. De belangrijk ste wijziging is de vervanging van Fer nando Maria Castiella y Maiz als minis ter van buitenlandse zaken door Gre- gorio Lopez Bravo de Castro (45), bekend werd als minister gevolg hebben dat de deoelstelling van de 2,5 procent wellicht ,iets moet wor den gematigd'. De regering wil echter alles in het werk stellen om te voorko men dat de inflatiespiraal volgend jaar opnieuw in beweging komt. Belasting De minister van financiën betwistte de socialistische fractieleider drs Den Uyl dat de plannen tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting de proble men volgend jaar nog zullen verscher pen. De socialistische fractieleider sprak zijn verbazing uit over het feit dat de rege ring de belastingen gaat verlagen op een moment waarop ae revaluatie van de Duitse mark de conjunctuur verder zal verhitten. Hij sprak dan ook van een averechts beleid, maar de minister bestreed dat de revaluatie al zo snel een opstuwende werking zal hebben. Hij voerde aan dat een dergelijk effect zich slechts geleidelijk ontwikkeld. De belas tingverlaging vond de bewindsman juist bijdragen tot verbreking van de infla tiespiraal en daarom na de Duitse maat regelen des te noodzakelijker. Duurder Onder Castiella kreeg het ministerie van buitenlandse zaken de bijnaam ,het ministerie van de buitenlandse zaak Gibraltar' maar, volgens gezaghebbende kringen, zal Lopez Bravo zich meer concentreren op Spaanse toetreding tot de Europese economische gemeenschap. De meeste nieuwe ministers zijn tussen de 40 en 50 jaar oud. Hun benoeming zou een overwinning betekenen voor vice-president admiraal Carrero Blan co en diens politieke .chefstaf' minis ter zonder portefeuille Laureano Lopez Rodo, belast met het economische ont wikkelingsplan. Beiden blijven op hun post. Drie Viedewerkers van Rodo zijn benoemd tol ministers van industrie, landbouw en huisvesting. Het kabinet blijft een coalitie van de verschillende groeperingen die Franco steunen, maar er zitten meer techno craten cn gematigden in dan in het vo rige kabinet, aldus waarnemers. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering heeft woensdag zonder al te veel moei te de goedkeuring van de tweede kamer gekregen voor de wijze waarop zij de gemeenten van geld middelen voorziet. Door de kamer op enkele punten tegemoet te ko men, wisten de ministers Witte veen (financiën) en Beernink (bin nenlandse zaken) de meerderheid achter zich te krijgen. Alleen de antirevolutionair Schakel bleef het beleid van de beide bewinds lieden met enige argwaan beschou wen. Hij weigerde desondanks zijn steun te geven aan de motie van afkeuring, die PvdA, PSP en PPR samen hadden ingediend. De motie, die vandaag in stemming zou ko men bleef daardoor kansloos. De .twee witmakers', zoals de socia- iniiHifrie i hst Franssen de beide ministers noem- I ,i~ -roerden aan. dat de tekorten bij de gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Voor de grotere gemeenten berekende hij het tekort op 200 miljoen, waarvan 170 miljoen op rekening komt van Amsterdam en Rotterdam. De minister van financiën verwierp dè klacht dat de gemeenten tot sluitstuk van de rijksbegroting zouden zijn ge maakt. Voor 1970 zal aan de 160 miljoen gulden, die volgens het normale accres extra wordt uitgekeerd, nog eens 130 miljoen voor sociale zorg worc'en toegevoegd. Voorts zal voor de rest van het jaar van rijkswege geen beroep meer op de kapitaalmarkt worden gedaan, zodat gemeenten ook op het gebied van kapitaalsvoorziening aan hun trekken kunnen komen. De bank voor Neder landse gemeenten heeft inmiddels een lening van 150 tot 200 miljoen gulden aangekondigd. De bank krijgt ook een bedrag uit ae voor-inschrijfrekening. BONDSKANSELIER Brandt heeft gisteren voor een van de heetste politieke vuren in zijn loopbaan gestaan. Een vuur dat hem door de oppositie na aan de schenen werd gelegd... (pag. 3). ER is een enorm geldtekort voor de bouw van scholen in Zeeland. Middelburg heeft al een achter stand; er ie sprake van het over hevelen van 37 projecten naar 1970 (pagina 2) MAAK de namen van de sollici tanten hekend. Met een dergelijk verzoek heeft- D'66 zich tot de commissaris der koningin gericht nu er in Middelburg een Inirgé- ineestersvacature is (pagina 2) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 13 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5, 7 en 9 Sport: pagina 15 Financieel nieuws: pagina 21 Radio en tv: pagina 19 de gemeenten lang niet zo groot zijn als PvdA en ARP in eerste instantie hadden voorgesteld. Dat tekort werd door minister Witteveen voor alle ge meenten samen op niet meer dan 136 miljoen gulden becijferd, waarvan slechts 16 miljoen tenlaste komt van LAGOS (AP) De Biafraanse leider generaal C. Odoemegwoe Ojoekwoe heeft aangeboden zonder vooraf voorwaarden te stellen te onderhandelen over de be ëindiging van de Nigeriaanse burger oorlog. Het voorstel is aan Nigeria over gebracht via kanalen die voor de fede rale regering aanvaardbaar zijn, zo werd in Lagos gezegd. AMSTERDAM (GPD) Op en rond het nationale monument op de Dam in Amsterdam zijn volgend jaar grote moeilijkheden te verwachten. De ge meenteraad van de hoofdstad heeft gis teren haar goedkeuring gehecht, aan een voorstel tot wijziging van de alge mene politieverordening (apv), die een optreden tegen het .Damslapen' moge lijk mankt. Met name wordt het verboden op het monument te gaan zitten of liggen. Bovendien krijgen burgemeester en wethouders de mogelijkheid voor be paalde delen van de openbare weg, met name de omgeving van monumen ten, een slaapverbod af te kondigen. Rooskleurig oog voor de KVP'er Kolfschoten reden om alle reserves te laten varen. De antirevolutionair Schakel verweet de bewindslieden echter een te roos kleurige voorstelling van zaken. De klacht dat het voorzieningspeil in de gemeenten in gevaar is, vond minis ter Witteveen overdreven. Alleen voor de drie grote steden is situatie volgens de minister minder rooskleurig. Ondanks de belangrijke hulp die deze gemeenten hebben gekre gen, zijn de tekorten daar nog steeds niet teruggelopen. De minister, kondig de aan, dat voor de drie grote gemeen ten nog eens 25 miljoen gulden extra is gereserveerd naast de 55 miljoen gul den, die reeds door een andere verde ling van de pot voor de drie steden is weggelegd. Andere verdeling Minister Beernink deelde mee, dat wordt gewerkt aan een andere verde ling van het gemeentefonds, waarbij ook zaken als stadssanering, leeftijds opbouw, bodemstructuur en krotoprui ming een rol gaan spelen. Hij beloofde een onderzoek te zullen in stellen naar de financiële situatie waar in de gemeenten verkeren die zitten met een verkrotte binnenstad. De verdere gevolgen van de revalua tie van de Duitse mark zullen vol- fens minister Witteveen zeer beperkt lijven. De Leopard-tanks die in West-Duitsland zijn besteld, zullen 26,5 miljoen duurder worden, maar de vliegtuigen die Frankrijk levert daareventegen goedkoper door de de valuatie van de franc. De minister gaf de heer Nypels van D '66 toe dat een kleine revaluatie van de gulden van bijvoorbeeld 2 pro cent de prijsstijgingen, die uit de op waardering van de Duitse mark voort vloeien, zou compenseren. Een dergelij ke kleine revaluatie is echter in het huidige monetaire- systeem niet toepas baar. De minister noemde ons land eco nomisch nog niet sterk genoeg om de Duitse maatregel te volgen. De positie van de betalingsbalans is weliswaar een stuk dichter bij het evenwicht geko men, maar een flinke revaluatie zou de economie verstoren. NOORDZEEDe Engelse prinses Anne is de eerste vrouw die ooit een bezoelc aan het booreiland ,Amoco-B', 60 km buiten de kust van Norfolkheeft gebracht. De- prinses, gekleed in een rood broek- pak en een bijpassende .highway- ma-n-hoed', vloog per helikopter naar het booreiland. ftantlijn China liet zeven Westduitsers vrij HONGKONG (AP) Zeven West duitsers vier ingenieurs en de vrouw en twee kinderen van een van hen zijn woensdag in de Britse kroonkolonie Hongkong aangekomen na 14 maanden Conununistisch-China te zijn vastge houden. HUNTSVTLLE, ALABAMA (AP) Boeing heeft een contract van 19 mil joen dollar gekregen voor de bouw van vier maanjeeps welke de Amerikaanse astronauten moeten helpen de maan te exploreren. Het is de bedoeling dat de maanjeeps eind 1971 gereed zullen zijn (komst in Hongkong met auto's van het om aan boord van Apollo-schepen naarjWestduitse consulaat naar onbekende de maan gebracht te worden. bestemming gevoerd. LUXEMBURG De kosten van de Europese gemeenschappen (EEG, Euratom en EGKS) gaan volgend jaar meer dan tien mil jard gulden belopen, voornamelijk als gevolg van de kosten der ge meenschappelijke landbouwpoli tiek. Het leeuwedeel van alle uitgaven die de Europese ministerraad woensdag in Luxemburg heeft vastgesteld, gaat na melijk naar het EEG-landbouwfonds, te weten 10,8 miljard gulden tegen 9,8 mil jard in 1969. Andera posten van be lang zijn: Europese commissie 450 mil joen gulden (dit jaar 118), Europees so ciaal fonds 230 miljoen (120), Europese ministerraad 38,8 miljoen gulden (35.6), en Europees parlement 34,2 miljoen gul den (32). De Europese ministers hebben ook een aantal beslissingen genomen ten aanzien van de salarissen van de Europese ambtenaren. Door een her ziening van de salarisschalen zal met terug-werkende kracht tot 1 januari van dit jaar een verhoging van ge middeld 3,3 procent worden toege past. De Europese ambtenaren had den overigens veel meer gevraagd, betogend dat hun salarissen sedert 1958 zeker 20 procent zijn achter gebleven in vergelijking met de stij ging der nationale ovèrheidssalaris- sen. De ministers stelden zich echter op het standpunt dat de Europese ambtena ren nog voldoende voorsprong hebben op collega's in nationale dienst. Som mige ramingen spreken van een ver schil van 30 tot 50 procent in het voor deel van de Europese ambtenaren in Brussel en Luxemburg. Een tweede bit tere pil die de Europese ambtenaren woensdag te slikken kregen, was een weigering van de ministers om een kerst- of oudejaarspremie toe te staan. De Europese commissie had een premie van 4 procent van het jaarsalaris voor gesteld. Hierbij kan worden aangete kend dat de weliswaar goed betaalde Europese ambtenaar geen vakantietoe slag of dertiende maand kent. Verkiezingen Het probleem van directe Europese ver kiezingen voor het Europese parlement, dat jarenlang in Brussel in de archie ven van de ministerraad der Europese gemeenschap heeft gesluimerd, is tot nieuw leven gekomen en zal vermoe delijk op de komende top conferentie in Den Haag gaan meespelen. Nationale deskundigen hebben de afge lopen maanden in Brussel zoveel vor deringen gemaakt met een ontwerp- convent*?, dat de Nederlandse staatsse cretaris De Koster woensdag in de Eu ropese ministerraad in Luxemburg kon meedelen, dat de ministers van buiten landse zaken op hun volgende vergade ring op 10 en 11 november in Brussel een eerste gedachtenwisselïng aan het ontwerp zullen kunnen wijden. KAPELLE Zeelands com missaris der koningin, mr J. van Aartsen, lieeft woensdagmid dag in Kapelle liet nieiuve Ge meenschap- fen dienstencentrum geopend. Daarmee beschikt Ka pelle nu officieel over een voor Zeeland uniek gebouw: een cen trum, waarin een bejaardenso- ciëteït en dienstencentrum en een gemeenschapshuis zijn on dergebracht. Het centrum ,De Vroone' geeft ruimte voor be jaarden, voor vergaderende ver enigingen en voor jongeren, die de beschikking krijgen over een beatkelder. De heer Van Aart sen toonde zich in een toe spraak, nadat hij het centrum door liet wegknippen van wat takken had geopend, bijzonder ingenomen over het feit, dat het gebouw voor zoveel verschillen de doeleinden geschikt is. ,Het is voortreffelijk, een gemeen schapshuis met zoveel mogelijk heden', vond de commissaris. Hij toonde zich verheugd over het feit, cl'at Kapelle het centrum .min of meer op eigen kracht tot stand heeft gebracht'. De heer Van Aart sen meende, dat ,De Vroone' een streekfunctie zal krijgen. Bewonde rend constateerde hij, dat het be stuur ven de stichting, die het cen trum tot stand heeft gebracht is vooruit; gelopen op een rapport, dat onder auspiciën van de jeugdraad tot stand is gebracht, door liet ge bouw een aantal verschillende func ties te geven. De Zeeuwse commis saris tot burgemeester H. G. van Suylekom, die woensdag zijn ver jaardag vierde.Schoner geschenk had u op uw verjaardag niet kunnen worden aangeboden'. De heer Van Aartsen richtte zich met zijn ge lukwensen in het bijzonder tot de bevolking van Kapelle. Voorzitter J. Balkenende van het stichtingsbestuur bedankte in een toesprnnk uitvoerig alle medewer kers ann het gebouw. Hij gaf een idee van de wijze, waar het geheel financieel is geregeld en over het tloel van liet. centrum zei hij: ,Met dit gebouw wiUen we het vereni gingsleven beter laten functioneren. Het is niet de bedoeling, dat hier taken worden overgenomen, die be paalde instellingen al verrichten. We zullen van hieruit nieuwe taken worden verrichten zoals het verstrek ken van warme maaltijden aan be jaarden, inrichting van een wasse rette, en begeleiding door een maat schappelijk werker'. De heer Balkenende ging in op de moeilijke situatie, waarin de fruit teelt verkeert. ,De fruitteelt, die hier een pijler voor de welvaart was, maakt een moeilijke tijd door', al dus de stichtingsvoorzitter. ,Wij wil len met dit centrum een stuk wel zijnsbeleid in praktijk brengen'. De heer Balkenende stelde nadrukkelijk, dat men, om het centrum met suc ces te laten draaien, de steun van de hele bevolking nodig heeft. Ook burgemeester Van Suylekom ging in op de economische situatie in de fruitteelt. Hij maakte duide lijk, dat de plaatselijke overheid op nieuw overstag moet gaan en dat die overheid sterk het accent legt op de woonfunctie van de gemeente. Do realisering van het centrum zag de heer Van Suylekom als een belang rijke bijdrage voor het goede woon klimaat van Kapelle. De burge meester ging in op de noodzaak ver draagzaam te zijn en hij wenste: .Moge dit centrum een vrijplaats zijn voor ieder, ongeacht zijn over tuiging;. Drs H. W. Hietkamp voerde het woord namens het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. De heer Hietkamp maakte duidelijk, dat het ministerie de gang van zaken met het wat .experimen tele centrum' op de voet zal volgen. In antwoord op een opmerking van de heer Balkenende zei de vertegen woordiger van het ministerie: .liet idee voor deze combinatie is eigen lijk niet van mij. Ik heb wel geïn formeerd naar de mogelijkheid van het maken van combinaties. Daarna had ik moeite de heer Balkenende bij te houden'. Voor het Groene Kruis, het Rode Kruis en de instel ling voor maatschappelijke zorg sprak de lieer I. J. H. Verhoek. Ik spreek namens verschillende ver enigingen omwille van de tijd. Die gedachte van bundeling moet ook in de praktijk worden" uitgewerkt'.) De heer Verhoek hechtte veel belang] aan de contacten, die in het cen-| trum kunnen worden gelegd. ,Het is (Zie slot pag. 7 kol. 1 In de commissie-Verburg een werkgroep van het overlegorgaan zeehavenontwlk- kcling Zuidwest-Nederland is een duidelijk meningsver schil naar voren gekomen: de deskundigen van vier partners uit het overlegorgaan (Zeeland, Noord- Brabant, Zuid-Holland en Rijnmond) houden er een ander standpunt op na dan de expert van de gemeente Rotter dam. Op dit ogenblik bestudeert het dagelijks bestuur van het overlegorgaan het rapport plus het minderheidsrap port, omdat men toch tot één advies aan het algemeen bestuur wil komen. In dat dagelijks bestuur tilt men kennelijk niet zo zwaar aan de samenstelling van dat eenstemmig advies. De voorzitter van het overlegorgaan, de commissaris der koningin in Zeeland, noemde tegenover één onzer redacteuren de situatie niet ,zo dramatisch als hier en daar wel wordt verondersteld' en burgemeester Thomassen verklaarde aan de NRC dat het slechts om ,een verschil van op vattingen onder technische heren' gaat. Voorzitter Fibbe tenslotte van Rijnmond liet weten ervan overtuigd te zijn, dat het dagelijks bestuur eenstemmig zal rapporteren. Een hoopgevend vooruit zicht. Maar het gaat niet alleen om het dagelijks bestuur, het gaat ook om de opvattingen van de deskundigen. Nu is het onderwerp van het bewuste rapport heel belangrijk: het gaat om een preadvies over de bekende Rot terdamse studies, het rapport-Harris, het rapport-Van Tilburg en het plan- 2000 plus. Er bestaat namelijk grote behoefte aan grondige en deskundige doorlichting van deze stukken en dat nu heeft de commissie-Verburg gedaan. Zij is het echter niet eens geworden, er ont stond de grootst mogelijke meerderheid tegen de kleinst mogelijke minderheid, vier tegen één. Dat maakt echter de zaak bijzonder Interessant: het betreft hier im mers een studie van de topdeskundigen in dienst van de deelnemers aan het over legorgaan en daarom is het van be lang te weten waarover men het niet eens kon worden. In dit verband lijkt ons de mededeling, dat het dagelijks be stuur heus wel met een eenstemmig ad vies zal komen, enigszins verontrustend. Dit advies toch zal gebaseerd moeten worden op de studie van de commissie- Verburg, met andere woorden: wil men eenstemmigheid bereiken, zullen essen tiële verschillen uit deze studie verdoe zeld worden. De vraag is daarom van belang; zal met het eenstemmig advies van het dagelijks bestuur ook het rap port van de commissie-Verburg óók worden gepubliceerd? Zeelands commissaris heeft geluk kig ontkend, dat men het rap port van de commissie onder tafel zou willen werken. Dat geeft weer moed. Het zou namelijk te betreuren zijn wan neer het stuk van deze deskundigen in derdaad achter gesloten deuren zou blij ven. Als dat zou gebeuren, zou er bij voorbeeld voor gecommitteerde Rooze- mond van Rijnmond reden te over zijn om zijn scherpe opmerkingen over openbaarheid en overlegorgaan van on langs nog eens te herhalen. Vorige maand heeft hij immers daarover een aantal opmerkelijke dingen gezegd op een PvdA-bijeenkomst in Middelburg, over het havenbeleid in Zuidwest-Neder land. We willen hem hier nog even ci teren: ,In het overlegorgaan opereert men in volstrekte beslotenheid, in plaats van in volle openbaarheid zoals het in een democratie behoort'. Bij herhaling is ook in deze kolom er op gewezen, dat het overlegorgaan niet beantwoordt aan minimale eisen van openbaar bestuur. Daarin ligt uiteraard een verwijt beslo ten aan de partners van het overleg orgaan, maar deze constatering is nog niet duidelijk genoeg. Om het zonder omwegen te stellen: het gaat niet aan, dat de statenleden van Zeeland deze gang van zaken accepteren, zij onthou den daardoor hun kiezers een belangrijk stuk informatie. Eerlijkheidshalve moet er worden bijgezegd, dat de Zeeuwse staten bij herhaling op openbaarheid hebben aangedrongen en toen is ook gebleken dat de Zeeuwse afvaardiging in het overlegorgaan sterk hebben ge pleit voor openbaarheid. In de praktijk is er echter niets van gekomen en gaat men in beslotenheid verder. Zo langza merhand is het moment aangebroken waarop de staten eenvoudig openbaar heid moeten eisen. Wordt daaraan geen gevolg gegeven, behoort de Zeeuwse af vaardiging te worden teruggetrokken. Het is wel fraai om over openheid te spreken op vergaderingen van partij afdelingen, maar als men die niet in praktijk brengt, blijven er alleen maar kreten over. Tegen deze achtergrond vooral zijn we benieuwd of het rapport van de commissie-Verburg al dan niet zal wor den gepubliceerd. Als dat niet zou ge beuren. zouden de Zeeuwse staten bij voorbeeld kunnen besluiten aan het ETI voor Zeeland op te dragen op korte termijn een preadvies uit te brengen over een aantal belangrijke rapporten, die Rotterdam heeft gepubliceerd over de havenontwikkeling in Zuidwest-Ne derland. Het zou toch te vreemd zijn dat met name de staten van Zeeland niet zouden worden ingelicht over de resul taten van een studie, die onder leiding van uitgerekend een Zeeuwse expert zijn verricht. Enfin, Zeelands commissaris der koningin heeft gezegd dat het stuk niet onder tafel zal worden gewerkt. Dan mag men ook verwachten dat het op tafel zal komen, de tafel van de Zeeuwse statenzaal. (BELGRADO (RTR) De burgemees ter van de Zuidslavische stad Banja Luka heeft woensdag officieel meege deeld dat bij de aardbeving slechts ne- jgen mensen zijn omgekomen, onder wie vier vrouwen. Eerdere berichten om trent 20 of meer doden waren onjuist, 'zei hij.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1