PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KUINDERBOS WORDT SCHIETKAMP LEGER Zeeuwse Provinciale dag nieuwe stijl Eenzijdig bestand in Vietnam? Nota militaire oefenterreinen Kosten: 125 min ,BietenreP in Middelharnis KINDEREN AAN SCHRIKDRAAD GEBONDEN BESPREKINGEN MOSKOU-PEKING BISSCHOPPER: BREDA-TRI0 VRIJLATER Fractieleiders in Dronten: DRIE CHRISTELIJKE PARTIJER WILLER TOT AKKOORD K0MER OVER EER URGERTIEPR0GRAMMA Vandaag in de krant... Ontstelde raad Politie Cyclamaat Via enquête een optimale inspraak bii organisatie Geen taboes 212e jaargang - no. 247 WAARIN OPGENOMEN DE M ID D ELBURGSE, VLISSING S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Ie. f\ B een Boer en W. de Pijler. Hooldred.i G. A. de Kok. 0 Abonn.priji 1.10 per week, f 14,25 per kwarl 2751). Middelburg. Mirfct SI. lel. 7651 (b s red. 2078/3169, adv. 6248). Goe>, Crole Mirkl 2, lel. 6140 (bi r edv. t 5.55 Insez med 2I£ r Uriel. Kleine edv. (mn. 8 regels) 37 el per regel (min l.SS) .Brieven bur v. I. 2395. Terneueen. NieuwalrMl 22. lek 4457*. «I. 4 btw). Giro 359300. PZC. Middelburg Dinsdag 21 oktober 1969 AANDRANG OP NIXON WASHINGTON (AP-RTR) Temid den van de steeds sterker wordende wens van het Amerikaanse publiek om de Amerikaanse troepen sneller uit Viet nam terug te trekken overweegt presi dent Nixon, naar verluidt, een eenzijdig staakt-het-vuren. De kans bestaat dat de president dit staakt-het-vuren zal voorstellen tijdens zijn op 3 november te houden rede tot de natie inzake de- situatie in Vietnam, aldus werd op het Witte Huis verklaard. Neuisweek Militaire adviseurs van het Witte Huis dringen er bij president Nixon op aan, onverwijld een eenzijdig bestand in Viet nam af te kondigen. Dit meldde het Amerikaanse weekblad Newsweek in zijn jongste nummer. Het ministerie van defensie zou van oordeel zijn, dat een dergelijk bestand geen groot gevaar zou betekenen voor de troepen te velde, ter wijl de tegenpartij dan verantwoorde lijk zou kunnen worden gesteld voor een eventuele voortduring van de gevech ten. Steun De leider van de democratische frac tie in de senaat, Mike Mansfield, heeft maandag met grote nadruk om steun aan de Vietnam-politiek van president Nixon gevraagd. ,Ik wil er als democraat de nadruk op leg gen, dat het mijn voornemen is de bedoelingen van de president te steu nen', aldus de senator. Volgens Mansfield heeft Nixon een .nieuwe politiek' ontwikkeld, die in plaats van de huidige activiteiten de Amerikaanse troepen in Vietnam prac- tisch tot een staakt-het-vuren dwingt. ,lk zou willen dat de mensen in dit land zich achter president Nixon scha ren bij zijn streven de oorlog niet te verlengen'. Alles moet worden gedaan om dit doel eerder te bereiken. Nixon heeft volgetns de senator in feite een de-escalatie van de oorlog weten te be reiken. MINISTER SCHUT OSAKA Nee, geen enorm mo zaïek, maar duizenden lege krat ten, die ongeveer 12 miljoen lege bierflessen bevatten. ENSCHEDE (ANP) De politie in Enschede zoekt naar een jongeman, die omstreeks het middaguur van maandag niet drie meisjes van vijf tot acht jaar oneerbare handelingen pleegde en twee meisjes aan het schrikdraad bij een wei de vastbond. De kinderen waren aan het eikels zoe ken in het landelijk gedeelte aan de oostkant van Enschede. Een ander kind is naar huis gegaan en heeft een moe- dpr gewaarschuwd, die met andere huis moeders zich ijlings naar de kinderen begaf. De moeders troffen de kinderen huilend aan. De jongen was echter verdwenen. Hij zou de kinderen gedreigd hebben hen in een vuurtje te gooien dat hij had gemaakt. PEKING, MOSKOU (DPA) Maan dagmiddag zijn in Peking de Chinees- Russische besprekingen over het grens geschil begonnen. De delegaties staan onder leiding van de plaatsvervangende ministers van buitenlandse zaken Chiao en Koeznetsov. NOBELPRIJS VOOR DE VREDE NAAR DE ILO OSLO AFP-RTR-DI'ADe Nobel prijs voor de vrede 1969 is maandag toe gekend aan de Internationale Arbeids organisatie, die in Geneve zetelt. De prijs is toegekend door de Noorse parlemen taire commissie die niet deze prijs is be last. De prijs zal op 10 december in de uni versiteit van Oslo plechtig worden uit gereikt. DEN HAAG (GPD) Het leger krijgt ondanks alle protesten toch het in de Noordoostpolder gelegen Kuinderbos en omgeving tot oefenterrein. Grote stroken bos zullen worden omgehakt om er ruim te te maken voor infanterieschiet- banen die nu nog op het militaire terrein de Harskamp op de Veluwe te vinden zijn. Dat alles tenminste als de regering haar zin krijgt van het parlement, maar mi nister ir. W. F. Schut van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening staatssecretaris J. E. C. Haex van defensie zijn wat dat betreft zeer op timistisch. Gisteren hebben zij de lang verwachte nota over de aanleg en uit breiding van oefenterreinen voor de land macht aan de tweede kamer voorge legd. De schietbanen van de Harskamp worden overgeplaatst naar het Kuin derbos, maar het terrein op de Velu we wordt nog uitgebreid met onge veer 800 ha om het geschikt te ma ken voor het oefenen met rupsvoer tuigen. Daar tegenover zal het le ger zich terugtrekken uit aangren zende terreinen ter grootte van 16 ha; het oefenterrein bij Oirschot Sn Bra bant (nu 1210 ha) moet voorlopig worden vergroot tot 2500 ha, maar in de toekomst zal waarschijnlijk ook aanspraak worden gemaakt op nog eens 500 ha aangrenzend ge bied; in de droog vallende Lauwerszee zal naar al in 1966 door de rege ring was besloten, ongeveer 2500 ha aan het leger worden toegewezen; nog een terrein worden aangewe: De regering heeft een aanvullend vies van de rijksplanologische com missie gevraagd. Daarbij zullen niet alleen gebieden bij Ter Apel (plan- Kikkert) en Havelte worden bekeken De hele zaak is ,nog open' minister Schut. Kostbaar EINDHOVEN BOOS EINDHOVEN (ANP) ,Wij zijn bijzonder verbolgen over de gang van zaken', aldus de Eindhoven- se wethouder G. van der Kruïjs, tevens schepen voor ruimtelijke ordening in de agglomeratie Eind hoven, naar aanleiding van het verschijnen van de nota van mi nister Schut met betrekking tot de militaire oefenterreinen. Hij merkte verder op: ,De nota is ook na de gesprekken in Den Haag vrijwel ongewijzigd. Het effect van de inspraak is nihil. Deze no ta heeft de verwachting bevestigd, dat er in Den Haag duidelijk is ge sold met de belangen van deze streek'. Volgens de heer Van der Kruijs spreekt de nota van minis ter Schut zichzelf op vele plaat sen tegen. ,De gehele argumentatie pleit te gen een uitbreiding van de Oir- schotse oefenterreinen'. Wethouder Van der Kruijs meent dan ook dat de beslissing niet is genomen uit overwegingen van ruimtelijke or dening, maar zuiver omdat een verplaatsing van de legerplaats Oirschot 80 miljoen gulden zou kosten. Er is besloten nog deze week na overleg met de provincie, aan alle leden van de staten-gene- raal een adres te zenden, waarin duidelijk de grieven en motieven tegen deze nota zullen worden uiteengezet. UTRECHT (ANP) De Nederland se bisschoppen hebben zich uitgespro ken voor vrijlating van de drie nog in de gevangenis te Breda verblijven de Duitse oorlogsmisdadigers. ,Het brandende probleem rond de drie van Breda heeft ons bisschoppen reeds geruime tyd beziggehouden. Op schrij nende wijze is gebleken, hoeveel leed thans nog wordt geleden als gevolg van het nazisysteem, dat voor allen een gruwel is geweest'. Dit schrijven de Nederlandse bisschop pen aan de hoofdaalmoezenier H. Ver neggen, die per 15 oktober de bis schoppen namens liet korps gevange nisaalmoezeniers nogmaals op ae hoog te gesteld had van hun zorg met be trekking tot .de drie van Breda'. De bisschoppen zetten in dit schrijven vervolgens uiteen, hoe zij over de zaak denken en wat naar hun mening chris telijke plicht in deze is. ,Heel goed beseffend, dat wij aan het leed niet gevoelloos mogen voorbijgaan, zijn wij niettemin van mening, dat een vol ledig rechtsherstel op deze wereld niet is te verwezenlijken. Bij het po tot herstel van onrecht, zal, ze voor de christen, altijd ruimte moeten zijn voor genade, wil op deze wereld de verbinding van misdaad en boete nog enige zin behouden en wil het hoogste recht niet verkeren in onrecht. En wat betreft ,de drie van Breda' menen wij, dat, gezien de lange straf- duur, gezien de leeftijd van de betref- fenden, gezien de uitzichtloosheid van een ten einde doorgevoerde levens lange gevangenisstraf en de overwe ging, dat zij geen gevaar vormen voor de maatschappij, het moment ge komen is om genade voor recht te laten gelden'. Jongetje verdronken HAARLEM (ANP) De 8-jarige An- dré van Viersen uit de Bjambaistraat is zondagavond om 18.00 uur toen hij langs de kant van het Noorderbuiten- spaarne speelde te water geraakt en verdronken. Een duiker van de brand weer heeft het lichaam opgehaald. De kosten alleen al voor de aanschf van terreinen worden in de nota op! 125 miljoen gulden geschat, waarvan 20 miljoen gulden op de begroting voor 1970 worden uitgetrokken "en 90 mil joen alvast, op die voor 1971 worden geschoven. Met die 125 miljoen gulden komt er echter lang niet, want er zullen ook wegen moeten worden aangelegd, Zie slot pag. 3 kol. 1 Rijkshavenmeester kapte kabel van schip DE MIDDELBURGSE RAAD was maandagmiddag zeer ontsteld toen het raadslid Don burgemeester Drjjber naar veler oordeel voor barig feliciteerde met zijn te ver wachten benoeming tot burgerva der van Zwolle. Pag. '2) DE VNG wil anders dan in het voorontwerp herziening politiewet één soort (regionale) politie on der lokaal bestuur, (pag. 3) NAAR aanleiding van het Ame rikaanse verbod op het gebruik van de zoetstof cyclamaat zal staatssecretaris Kruisinga nog deze week de kamer een nota aanbieden over het gebruik van deze stof in ons land. (pag 7) Binnen- en buitenlands nieuwspag. 1, 3, 7 Zeeuws nieuwspag. 2, 4, 5, en 10 Sport; pag. 9 Radio-tvpag. 11 Financieel nieuwspag. 13 Onbemand schip beschadigde bietenlaadbrug MIDDELHARNIS (ANP) In de rijkshaven van Middelharnis op Goe- ree-Overflakkee heeft zich maandag middag bij het laden van suikerbie ten een incident voorgedaan. Schip per O. Timmerman van de 679 t. me tende Aeolus' weigerde zijn schip enkele meters te verhalen. Do toe-, zicht houder van de suikerunie achtte j dit. nodig om te voorkomen dat. een I deel van de nog te laden 50 ton i»ie-| Gekapt Van de weigering werd de rijkshaven meester in kennis gesteld, die, naar hij verklaart, na een drievoudige sommatie van de schipper, overging tot het kappen van de kabel waarmee het schip vast lag. Hij is daartoe krachtens het havenreglement ge rechtigd. Direct daarop had volgens de havenmeester, de heer E. Groene- veld, de schipper de schroef in wer king gesteld, waarna hij op een naastgelegen schip overstapte. Toen de kabel na enkele bijlslagen knapte, voer bet onbemande schip vooruit, waarbij de stuurhut tegen de bieten laadbrug terechtkwam en ernstig be schadigde. De schipper stopte daarna zijn schip, dat echter na dit incident niet verder geladen werd. Van de zijde van de bietenschippers wordt verklaard dat;, wanneer er ooit moeilijkheden voorkomen, dat veelal juist in Middelharnis het geval is. Schipper Timmerman gaf als motief voor zijn weigering dat zijn schip ge laden behoort te worden zoals hij dat wenst. Hij ontkent met opzet de schroef in werking te hebben ge steld. .De schroef staat steeds in be drijf om het schip tegen de kant te houden', zo luidt zijn verklaring. De rijkspolitie te water uit Willem stad maakte van het gebeurde pro ces-verbaal op. Schmelzer (kvp) Biesheuvel (ar) Mellema chu DRONTEN. van de KVP. ARP en CHU hebben gisteravond op een verkiezingsbij eenkomst in Oostelijk Flevoland opnieuw blijk gegeven van hun in tentie om gezamenlijk de kamer verkiezingen van 1971 in te gaan. ,Wij zijn het al eens over de uit gangspunten', aldus de anti-revo lutionaire fractieleider, mr Bies heuvel, ,en alles wijst erop dat we het volgend jaar tot een akkoord over een urgentieprogramma zul len komen. We zullen het ook over de uitvoering van dat programma wel eens worden'. De AR-fractieleider zei dat alles erop wijst dat de drie christelijke partijen eensgezind de verkiezingen van 1971 zul len ingaan. Ook drs Schmelzer, de frac tieleider van de KVP zei niet te ver- vachten dat een van de drie partijen uit de boot zal vallen. ,Als drie partijen fi/atb] De fractieleiders samen met een visie op de toekomst komen, is het logisch dat ze ook samen1 het programma zulien uitvoeren'. Partner Mr Biesheuvel zei dat de drie christelij ke partijen bereid zijn voor de verkie zingen van 1971 zich uit te spreken over de keuze van een vierde regeringspart ner. Maar eerst moet duidelijk zijn wat er aan programma's van de andere par tijen op tafel komt, voerde hij aan. Het wachten is nu op het antwoord van de andere partijen. De fractieleider van de PvdA, drs Den Uyl, die de verkiezingsbijeen komst als toehoorder bijwoonde, wees erop dat de Partij van de Ar beid, die de KVP als regeringspartner heeft afgewezen door de uitspraken van mr Biesheuvel nu ook in de praktijk door de twee andere chris telijke partijen als partner is afge zworen. Gevraagd of hij zijn eis dat de belas- jverlaging wordt verminderd tot 450 miljoen in november in de tweede ka mer gestand zal doen. zei mr Biesheu vel dat het naar het oordeel van de AR-fractie beter is als de belastingope ratie in de tijd wordt gespreid. Hij noem- i (Zie slot pag. 3 kol. I EXPERIMENT OPBOUWORGAAN MOET LEIDEN TOT: MIDDELBURG Inspraak, participatie: het zijn woorden die de laatste tijd veelvuldig worden gebruikt wanneer een pleidooi wordt gevoerd voor het betrekken van de samenle ving b(j allerlei beleidszaken. Het provinciaal opbouworgaan stichting Zeeland gebruikt de woorden niet alleen, men wil ze ook metterdaad inhoud geven. Deze week worden formulieren verstuurd waarop de Zeeuwse bevolking kenbaar kan maken hoe men zich de organisatie van de komende provinciale dag, in het voorjaar van 1970 voorstelt. Er is gelegenheid om zieh uit te spreken over het on derwerp, de wijze van discussië ren, ja men heeft zelfs kans om aan te geven op welke dag men het beste deze voorlichtingsdag zou kunnen plannen; Directeur dr G. J. Smallegange gal' gisteren een toelichting op dit ex periment waarmee men meer open heid wil geven aan liet, beleid van de stichting Zeeland. Via de enquête wil men aandacht vragen voor het te voeren welzijns beleid in Zeeland, men wil er sug gesties mee uitlokken voor wat be treft de onderwerpen, die op zo'n dag centraal moeten staan en ver der wil men de belangstelling aan- wakkeren oiu kennis te nemen van een nadere informatie over de geko zen onderwerpen. En natuurlijk hoopt men dat de ge spreksstof een levendige behandeling znl krijgen. Of zonls dr Smallegan ge het populair formuleerde: ,We hopen dat iedereen barst van de kri tiek en dat er felle discussies van komen'. Het thema van de dag zal niet lig gen op het specifieke terrein van een van de provinciale raden maar overeenkomen met de doelstellingen van de stichting Zeeland, die kort weg hierop neerkomen: voorbereiding en bevordering van een samenhangend welzijnsbeleid afge stemd op de ontwikkelingen in de Zeeuwse samenleving en het leveren van een bijdrage tot de ontwikke ling van de afzonderlijke welzijns sectoren als cultuur, jeugd, sport en sociale dienst verlening. Dat kan ge beuren door voorlichting te geven en te adviseren aan overheid en parti culier initiatief. Dat kan ook via het verrichten van een sociaal onder zoek, het verzorgen van documenta tie, het bevorderen van overleg en beraad, het opbouwwerk en sociale planning. Bovendien wordt, zo stelt de stichting Zeeland in een nadere toelichting, de inbreng behartigt van aspecten van de ontwikkelingen in de samenleving die voor het welzijn van belang zijn. De stichting Zeeland helpt de ge- enquêteerden al een beetje op gang door zelf wat suggesties te doen van onderwerpen die op de provinciale dag begin volgend jaar in de schouwburg aan de orde kunnen komen. Men wijst op een onderwerp als welzijn en voor lichting, bestuur en welzijn, wel zijn en organisatie, welzijn en onderwijs, woon- en leefmilieu als elementen van het welzijnsbeleid. Maar liever wil men natuurlijk ver nemen van de geënquêteerden, hoe zij er over denken. Niet alleen be stuurders, hoofdambtenaren, burge meesters die dikwijls uit hoofde van hun functie op zo'n dag komen zijn aangeschreven. Vooral de jongelui wordt gevraagd hun zegje te ko men doen. Er worden onder meer enquêteformulieren naar middelbare scholieren en naar politieke jonge ren gestuurd. Maar ook ieder ander, die zich ge roepen voelt suggesties kenbaarste maken en ideeën te lanceren is daar in vrij dit mondeling kenbaar te ma ken. Directeur Smallegange van de stichting Zeeland houdt er zelfs spe ciaal zitting voor. Dat gebeurt op de volgende dagen en tijdstippen: 23 oktober (8.30-9.30 uur) 24 oktober (1130-12.30 uur) 24 oktober (14-17 uur), 27 oktober (14-17 uur) en 28 oktober (14-17 uur. En natuurlijk zijn ook schriftelijke suggesties van mensen, die geen enquêteformulier hebben gekregen van harte welkom. De stichting Zeeland rekent er op dat iedereen reageert voor 1 novem ber. De gegevens uit de vragenlijs ten zullen dan worden verwerkt, waarna men tot een bepaalde pro grammakeus zal komen. Dr Smalle gange: ,Wij zullen straks ook ver antwoording afleggen over de via dit experiment bereikte resultaten'. Hij deelde verder mee. dat met de organisatie van de provinciale dag nieuwe stijl een in onbruik geraakte gewoonte weer nieuw leven in te bla zen- TNe afgelopen weken zijn twee \aJ LJ artikelen uit het Zeeuwse Tijdschrift (jaargang 1969 nr 4) voortdurend in discussie ge- §5 weest: ze werden ter sprake LCj gebracht tijdens politieke ver- -gaderingen, ze hebben ook - naar we hebben begrepen - binnenska mers enige deining veroorzaakt. De auteurs zijn drs C. de Schipper en drs S. Pvan der Zee, beiden verbonden aan het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland. De deining binnenskamers hebben we onder meer afgeleid uit een opmerking van ETI-directeur Verburg, vorige week tijdens de Middelburgse PvdA-bijeenkomst over havenbeleld. Hij zei toen min of meer geïrriteerd de in druk te hebben, dat niemand de bewuste artikelen goed heeft begrepen. Boven dien waren met name eerdere reacties gedeputeerde Kaland nogal afwij zend. Waarom toch deze deining? Wanneer men beide artikelen in alle rust eens overleest, dan kan men niet zeggen dat ze een explosief karakter hebben. De titel van De Schippers be toog vat de inhoud redelijk samen: .Goe de en kwade kansen van zeehavenont- wikkeling'. Hij onderzoekt in zijn stuk de doelstellingen van het Zeeuwse ont wikkelingsbeleid en poogt na te gaan welke offers aan de economische groei moeten worden gebracht. Voorts bepleit hij het .denken in alternatieven' met daarmee verbonden een .open discussie' over de ontwikkelingslijnen in Zeeland. Van der Zee bespreekt in zijn artikel het rapport .Wonen, le ven, werken in Rijn mond' en zet er boven .Zo moet het in Zee land niet', een conclusie waartegen wei nig is in te brengen. Verder stelt hij on der meer, dat een .gematigde toeneming van de zeehavenbedrijvigheid en van het aantal inwoners' bevorderlijker lijkt voor een .optimale welzijns- en welvaartsont plooiing in Zeeland' dan een explosieve ontwikkeling. Ook Van der Zee bepleit in dit opzicht een fundamenteel debat over de doelstellingen van het ontwikke lingsbeleid binnen de Zeeuwse samen leving. Men zou zo zeggen: zinnige op merkingen, waarover echt wel mag en moet worden nagedacht, ook al zou men het er niet mee eens zijn. Deze (globale en summiere) samenvat ting geeft geen antwoord op het waarom van de geprikkelde reacties, de artikelen in hun geheel evenmin. Zou de irritatie soms te maken hebben met de omstandigheid, dat beide auteurs ver bonden zijn aan het ETI voor Zeeland? Dat lijkt niet uitgesloten. Het Econo misch Technologisch Instituut is name lijk onder leiding van drs M. C. Verburg de afgelopen jaren een belangrijke factor geweest bij het formuleren van het Zeeuwse toekomstbeeld: het had daarin een groot aandeel en heeft steeds de we tenschappelijke onderbouw geleverd me de op basis waarvan het bestuur rich ting kon geven aan de economische ont wikkeling van Zeeland. In een dergelijke situatie ontstaat al snel een soort beeld vorming, namelijk in die zin dat men ETI en industrialisatie als synoniemen gaat beschouwen. Bij deze beeldvorming wordt er echter vaak tevens van uitge gaan, dat medewerkers van dit instituut zonder meer door dik en dun aanhangers zouden zijn van een snel volpompen van Zeeland met industrieën. En als dan op een goed ogenblik blijkt, dat de mede werkers er over deze industriële ontwik keling genuanceerde gedachten op na houden, is een schrikreactie het gevolg: de heren hielden zich uitsluitend met welvaart bezig, zo dacht men. maar in- stede daarvan praten ze ook al over wel zijn. En dat is een tegenvaller kennelijk. Het zou wel eens kunnen, dat dit alles mede de achtergrond vormt voor de lich te geraaktheid, die hier en daar door de artikelen van De Schipper en Van der Zee is teweeggebracht. Mocht dat zo zijn. dan vooral is het goed, dat beide ETI-medewerkers op persoonlijke titel deze beschouwingen hebben geleverd. Ze hebben daarmee in de eerste plaats dui delijk gemaakt, dat er genuanceerd wordt gedacht binnen dit instituut. Wel iswaar was dat wel bekend - ook de di recteur van dit instituut heeft meer malen nuanceringen aangebracht die de buitenwereld gemakshalve maar vergeet - maar dit recente naar buiten treden wekt nog weer eens vertrouwen: het ETI blijkt opnieuw geen op-welvaart alleen geprogrammeerde computer te zijn, maar een bureau waarbinnen ge nuanceerde discussies worden gevoerd over Zeeuwse ontwikkelingsaspecten. In de tweede plaats duiden deze artikelen er in het bijzonder op. dat de .ontwikke lingsdiscussie' in Zeeland niet wordt ge schuwd. Op dit laatste punt willen we nog even nader ingaan. In breder verband lijkt het debat over de zeehavenontwikkeling in Zuidwest-Nederland nogal eens op een Engelse detective-roman: aan het slot zegt de inspecteur van Scotland Yard tot de verdachte ,ïk waarschuw u, alles wat u zegt kan tegen u worden ge bruikt', Het ziet ernaar uit dat alles wat bepaalde functionarissen hier zeggen elders - in Rotterdam bijvoorbeeld - haastig wordt gebruikt om tegen Zeeuw se voornemens aan te wenden. Ook dat kan een van de oorzaken zijn van de schrikreactie hier en daar in deze pro vincie. Toch mag deze overweging geen enkele rol spelen, er behoeft hier niet te worden gefluisterd omdat het elders met mag worden gehoord. Ergens zeg: Van der Zee in zijn stuk: ,Op deze problemen mag geen taboe rusten'. Een juiste op merking. Laten we in Zeeland vooral op passen voor ontwikkelings-taboes. Zo ze ergens mochten ontstaan moeten ze snel worden doorbroken. Met oogkleppen is niemand gediend. BERN (AFP) Een hoge functiona ris van het Zwitserse ministerie van ju stitie en politie, de 64-jarige luitenant kolonel Erich Varrone, is gearresteerd. Dit is maandag officieel in Bern mee gedeeld. Varrone is gearresteerd vanwege het .il legaal in bezit hebben van militaire do- :cumenten. Hierop staat een gevange- I nisstraf van vijf jaar. Deze affaire volgt op het uitlekken van geheimen over het door Zwitserland aanvaarde Amerikaan se radarsysteem .Florida'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1