PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ,GEEN VERHOGING BTW VOOR 1971' Eind dit jaar vergunning aanleg van dijk achterom boulevard Ylissingen PvdA-motie tegen belastingverlaging tp" r TOESTAND VAN PRINSJE IS ONVERANDERD Verwarring rond koppeling Sojoez-trio Neutraliteit Hl rit Vandaag in de krant... Toerisme Alternatief Misstanden KRACHTIGER AANPAK VAN ONTWIKKELING DELTAGEBIED' Nederlandse Ier vlucht uit Belfast voor het geweld MELKUNIE IN DORDT DICHT NOG GEEN ZEKERHEID OVER WERKZAAMHEDEN AAN VOORZIJDE 212e jaargang - no. 242 WAARIN OPGENOMEN DE M IDD E LBURG SE, VLISSINGS E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Olr«cIl« N V Beh. Mi), van de Bur. Villi., Walilr. 56-60, t< I. 2094 AdV. I (b 99 red. 2078/3169, I. 7853, adv 5213). Ooilt Lei» nummara 35 c. it 23. tal. 44S7. Woensdag 15 oklober 1969 Premier De Jong heeft de kamer gisteren op de hoogte gebracht van de gezond heidstoestand van de jongste prins. De verklaring werd staande aangehoord. Recht se foto: een ernstig kijkende prins Claus in zijn auto na een bezoek aan het zieken huis in Utrecht. OPPOSITIE EN REGERINGSPARTIJEN: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Niet alleen de oppositie, ook de fracties van de rege ringspartijen hebben zich gisteren in de tweede kamer verzet tegen de verhoging van de btw, die dé regering per 1 juli 1970 wil doorvoe ren. De fractieleiders van de KVP, de CHU en de WD spraken una niem de vrees uit dat een dergelijke verhoging volgend jaar een nieu we prijsgolf zal veroorzaken, die de inflatiespiraal opnieuw in bewe ging zet. Vooral nu op die datum ook de huren omhoog gaan en de opwaardering van de Duitse mark prijsverhogend zal werken, willen zij geen enkel risico nemen. Als de btw moet worden verhoogd, dan niet vóór 1 januari 1971, was hun devies.. Motie Over de vraag hoe de regering dan aan de 100 miljoen gulden moet. komen, die met een dergelijk uitstel is gemoeid, liepen gisteravond de meningen onder de woordvoerders van de regeringspar tijen nog uiteen. De KAT wil desnoods de belastingverlaging halveren of terug brengen tot een portie van 500 miljoen in 1070 en 400 miljoen in 1971, zo liet fractieleider drs Sclunelzer weten. Ook de CHU vraagt zich ai', zo blijkt uit de woorden van fractieleider Mellema, of het regeringsvoorstel om volgend jaar tweederde (600 miljoen) en in 1971 de rest (300 miljoen) te effectu- 1 eren, het enigst zaligmakende is. Melle- i' ma sprak zich uit voor een open datum voor invoering van de btw, totdat be kend is hoeveel de omzetbelasting vol gend jaar zal opbrengen. Aangenomen wordt dat de Alt-fractieleider mr Bies heuvel, die gisteravond niet meer aan het woord kwam, op dit punt niet voor KVP en CHU zal onderdoen en even eens op halvering van de belastingopera- tie zal aandringen. De liberalen, die voor volgend jaar ook liever van elke btw-verhoging afzien, verwerpen de suggestie om de belasting verlaging te halveren, echter volstrekt. De nieuwe fractieleider van de WD, mr Geertsema, zei het al moeilijk genoeg te hebben met het voornemen van de regering om eenderde van de belasting operatie naar 1971 te ven-schuiven. Hij vond dat loyaal de hand moet worden gehouden aan de afspraken die bij de kabinetsformatie op dit punt zijn ge maakt en meende dat het mogelijk moet zijn de uitgaven nog iets verder terug te drukken zonder essentiële ta ken aan te tasten. Een dergelijke be zuiniging werd ook door drs Schmel- zer geopperd als mogelijkheid om de 100 miljoen die met het uitstel van de btw-verhoging is gemoeid, te compen seren, Een andere suggestie van zijn kant betrof verdere vertraging van de omzetbelasting op voorraden. De kamer werd gisteren reeds da delijk bij de aanvang van de begro tingsdebatten geconfronteerd met de motie van de socialist drs Den Uyl om de belastingverlaging maar vergeten en daarmee verhoging de btw-tarleven te voorkomen. socialistische fractieleider wilde de 600 miljoen die door het laten val len van de belastingverlaging vri; zou komen, liever de in financiële nood verkerende gemeenten toespe len. Drs Den Uyl, die het kabinet een falen op breed front verweet, noemde de belastingverlaging een pronkstuk van minister Witteveen, dat blijkbaar tot elke prijs in de etalage moet komen. Volgens de socialistische fractleleidei weegt het ene procent voordeel dat mensen met een inkomen tot 14.000 gulden van de belastingoperatie heb ben, niet op tegen de 2 a 3 procent pro fijt die inkomensgroepen van rond de 50 mille daarvan trekken. In gemeen ten die een aanvullende uitkering wil len, zal een gezin van vier personen 30 gulden moeten opbrengen aan ver hoogde gemeentelijke heffingen. Daar- (Zie slot pagina 11 kolom 3 GEDEPUTEERDE STATEN van Zeeland verwachten geen sterke daling van het aantal toeristische overnachtingen. (Pag. 2.) PREMIER DE Jong heeft in een interview verklaard, van mening te zijn, dat een duidelijk alterna tief voor de hudige regeringspoli- tiek ontbreekt(pag. 3). [R. VREDELTNG heeft vele mis standen g-esignaleerd binnen de EEG. Hij doet. hierover een boeltje open (pag, 19). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 11. Zeeuws nieuws: pag. 2, 5, 7 en 9. Sport: pag. 13. Radio-tv: pag. 15. Financieel nieuws: pag. 17. Drs Schmelzer: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De KVP vindt, (lat de regering de ruimtelijke ontwikke ling van zuidwest-Nederland krachtiger in de hand moet houden. Sprekend over de Rotterdamse voorstellen tot uitbrei ding van liet haven- en industrie-ar- reaal, riep de fractieleider drs Schmel zer dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de tweede kamer de regering op duidelijke grenzen aan te geven die zij voor die uitbreiding wil aanleggen. Volgens drs Schmelzer zal de ruimte lijke ontwikkeling dienstbaar moeten worden gemaakt aan een algemeen wel zijnsbeleid. Regionaal en lokaal is de plannenmakerij soms te star en te een zijdig. Nationaal lijkt het hem gewenst, dat een krachtiger leiding wordt gege ven om de doelstellingen van het ruim telijk beleid ook tot stand te brengen Een krachtiger aanpak is volgéns de fractieleider van de KVP ook op zijn plaats waar het gaat om de spreiding naar noord en zuid en waar het gaat om het behoud van de onmisbare open ruimte. ,Wij menen dat deze krachtige aanpak noodzakelijk is op straffe van het in de verdere toekomst niet meer leefbaar zijn van grote delen van ons land', aldus drs Schmelzer. .Het is mijn overtuiging, dat een her-overweeing va" het tot nu toe gevoerde beleid nood zakelijk is. Ook op het gebied van de coördinatie zal het kabinet aan deze nadere bezinning niet kunnen ontko men.' Drs Schmelzer verlangde voorts meer Inspraak voor alle betrokkenen bij de voorbereiding van de beslissingen on het gebied van de ruimteliike or dening. De wijze waarop over de aan leg van militaire oefenterreinen en de vestiging van enkele grote industriën is beslist, heeft volgens de ICVP-fractie- leider de vraag actueel gemaakt, in (Zie slot pagina 11 kolom 4) --r AANGIFTE IN UTRECHT: ROEPNAAM CONSTANTIJN DEN HAAG (GPD, ANP) Het aanvankelijk herstel van de jong ste zoon van prinses Beatrix en prins Claus na de ademhalingsstoor nissen, die zaterdagmiddag werden geconstateerd, heeft zich niet voortgezet. Nadat gisterochtend werd bekendgemaakt dat prins Con- stantijn een onrustige nacht had gehad, deelde de rijksvoorlichtings dienst gisteravond mee, dat in de gezondheidstoestand van het prins je sedert dinsdagochtend geen verandering was gekomen. De mede deling werd door de RVD verstrekt uit naam van prof. dr A. A. Has pels, prof. dr J. I. de Bruijne en dr J. Drukker. Pemier De Jong legde gistermiddag in de tweede kamer een verkla ring af over de gezondheidstoestand van de jonggeborene, waarin hij zei dat ,er op het ogenblik een stationaire toestand is, die nog wel enkele dagen kan duren'. De RVD kon het ANP geen nadere mede delingen verstrekken over de gezond heidstoestand van prins Constanten. Ooit op de vraag, of de toestand al dan niet zorgwekkend is, had de RVD geen antwoord. De toespraak van de minister president luidt als volgt: .Mijnheer de voorzitter, gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik om de ka mer op de hoogte te stellen van het ver loop van de gezondheidstoestand van prins Constantijn. Toen ik zaterdag, kort na de geboorte van de prins via Actiefoto's' uit de kamer tijdens de algemene beschouwingen. Bo ven: ministers Witteveen en Luns een en al aandacht. Midden: drs Den Uyl aan het woord. Onder: premier De Jong neemt zicli bij de neus. DEDEMSVAART (GPD) In de loop van dinsdag is het uit drie personen bestaande Ierse gezin Niks-Moderniott ran uit Belfast naar Dedemsvaart geko men. Het gezin besloot na de ernstige onlusten van het afgelopen weekeinde de wijk te nemen naar Nederland en terug te keren naar de geboorteplaats van de heer Niks. Zij willen proberen in Nederland een niéuw bestaan op te bouwen. In Belfast was dat niet meer mogelijk, aldus de heer Niks. Het gezin heeft voorlopig in- derdak gevonden bij de ouders van de heer Niks. MOSKOU (DPA-RTR) Radio Moskou heeft dinsdag avond gezegd, dat de Sojoez 7 en de Sojoez 8, die tezamen vijf astronauten aan boord hebben, gisteren dicht bijeen zijn geweest, en dat de be manning foto's heeft geno men, De radio maakte echter geen melding van een koppe lingsmanoeuvre. In de loop van de dag ontstond verwarring over het koppelings- exp-eriment van de Russische ruimteschepen, na meldingen, dat de Sojoez-7 en Sojoez-8 aaneen- gekoppeld waren. Terwijl de des kundigen nog met spanning wachtten op het moment, dat net zoals in januari van dit jaar met de Sojoez-4 en -5 het geval was, de zich nu in de ruimte bevin dende astronauten tot een koppe ling van hun ruimteschepen zou den overgaan, meldde het Zuidsla- vische persbureau Tanjoeg gister middag, dat deze koppeling reeds een feit was. Later zwakte het bureau zijn bericht enigszins af. met een melding uit Moskou, dat de koppeling nog niet officieel was bevestigd. Volgens Tanjoeg bestond er evenwe'. geen twijfel aan, dat de vorming van een .vliegend eiland' nog in de loop van deze ruimtevlucht tot stand zou kómen. Als vermoedelijke oor zaak voor de verwarring over de koppeling noemde Tanjoeg het feit, dat de Sojoez-7 en -8 op een gegeven moment net zo dicht bij elkaar waren gemanoeuvreerd. (Zie slot pag. 3 kol. 1 radio en televisie uiting gaf aan de vreugde van ons allen over de geboorte van net derde kind van prinses Beatrix en prins Claus, dacht niemand nog aan zorgen over de gezondheid van dit jonge leven. Kort nadat we 's middags om één uur de eerste foto van de jonge prins op de televisie hadden gezien, constateerden de artsen een langzaam toenemende stoor nis in de ademhaling van het kind. Hei werd zaterdagmiddag, even na twee uur, in de couveuse geplaatst.' woord .neutraliteitspoli tiek' is na bijna dertig -iaar weer m Nederland rjyP'A opgedoken. Dr L de Jong directeur van het rijksinstituut H voor oorlogsdocumentatie heeft begin deze week in een lezing te Amsterdam vastgesteld, dat Nederland vóór 1940 niet zo neutraal is geweest als altijd wel is voorgesteld. Er warén wel degelijk contacten op militair niveau met Engeland en Frankrijk en enkele ministers waren daarvan op de hoogte, zij het niet volledig, zo stelde hij. Dr De Jong acht deze contacten overigens juist dat hebben wij althans uit zijn woorden begrepen. Hij meent voorts, dat het allerminst van een wijs beleid getuigde het neutraliteitsbeginsel absoluut te handhaven, zoals Nederland pretendeerde te doen: men wist immers hoe Hitier optrad en men kon rekening houden met een aanval op Nederland. De parlementaire enquêtecommissie heeft weliswaar destijds de toenmalige Nederlandse regering lof toegezwaaid voor haar neutraliteitspolitiek, maar daarmee wordt .eerder een brevet van onnozelheid' uitgereikt dan een van .ver standig optreden', zegt nu dr De Jong. Bezorgdheid .Zondagmorgen was er reden tot be zorgdheid. In het toen verstrekte com muniqué van de geneesheren is dat tot uitdrukking gebracht. Daarna trad her stel in, zoals gisteren werd meegedeeld. Zoals bekend, mijnheer de voorzitter, (Zie slot pag. 3 kol. 6) DORDRECHT (ANP) De produktde- afdeling van het bedrijf van de Melk unie te Dordrecht, voorheen de Dor- drechtsche Melkinrichting, zal worden gesloten. De afdelingen goederenopslag, uitgifte, distributie en bezorging, waarin onge veer 60 personeelsleden werken, blijven hun taken normaal verrichten.. Er zal geen personeel worden ontslagen. Krachtige kernproef geregistreerd WASHINGTON (RTR) De Ameri kaanse commisie voor atoomenergie heeft dinsdag meegedeeld, dat se.ismo- grafische trillingen uit de Sowjet-Unie zijn geregistreerd, die overeenkomen met een kernproef van een kracht tus sen de 200-000 en één miljoen De proef zou zijn genomen i Russische testgebied van Nova Zem- bla. Het technologische instituut in Stock holm had reeds eerder gemeld, dat de Sowjet-Unie een ondergrondse atoom bom tot ontploffing had gebracht, die een sterkte zou hebben van vijf mil joen t n t. DIT JAAR PLAN VOOR WESTKAPELSE ZEEDIJK DEUR UIT MIDDELBURG Binnenkort is de beslissing te verwachten over de uitvoering van de bou levardplannen ip Vlissingen. Voor het eind van dit jaar zal de vergunning afkomen voor de aanleg van een dijk achterlangs de boulevard. Over de werk zaamheden aan de voorzijde be staat nog geen zekerheid. Men is thans druk bezig met allerlei laboratoriumproeven. Er is nog geen beslissing gevallen over het al of niet handhaven van het zogenaamde Nollehoofd. In verband daarmee is besloten om schadegevallen door aanvarin gen aan het Nollehoofd niet te herstellen. Er valt niets defini tiefs mee te delen of er veel be bouwing ten offer gaat vallen aan de aanleg van de dijk ach terom. Dat zou echter nog wel meevallen. Deze mededelingen werden dinsdag morgen gedaan op de vergadering van het waterschap Walcheren onder leiding van dijkgraaf jhr mr G. C. D. Rutgers van Rozenburg. Ir H. Visser gaf de vergadering in een toelichting een beeld van de werken die er nog moeten worden aangepakt. Dit jaar nog zullen de plannen worden ingediend over de werken aan de Westkapelse zeedijk. Zoals bekend is daarover enige tijd geleden enige beroering ontstaan door mededelin gen als zou het verkeer straks niet langer over de dijk worden geleid. De uitvoering van de werken zal tevens met zich meebrengen dat er een aantal huizen moet verdwijnen. De detailpunten worden thans nog nader uitgewerkt. In het kader van het deltaplan zal op plaatsen langs de Walcherse kust de duinvoet moeten worden versterkt. Er valt een gestage achteruitgang van de duinen te constateren. Door op spuiting van zand zullen de duinen kunstmatig worden verbreed. Het ge heel blijkt evenwel een duinachtige aanblik behouden. Voor versterking van het duin terrein voor het waterwingebied zijn de plannen al geruime tijd ingediend. Er wordt voortgegaan met het ma ken van paalhoofden. Wellicht zal dit zich uitstrekken tot aan de Veerse gatdam. Het hefeiland .Joost Nelis', dat is ingezet voor het maken van de paal- rijen vanaf de zeezijde, zal straks ook naar Westltapelle worden gedirigeerd, waar nog enige schade aan de strand- hoofden, ontstaan door de stranding van de Benares, moet worden her steld. Een onderdeel van de centrale rioolpersleiding zal binnenkort wor den uitgevoerd. De aanleg gaat 12 miljoen gulden kosten. Voor Valke- nisse en Veere is de persleiding het meest urgent. Het tracee is slechts voor een deel definitief: het is het gedeelte dat loopt van Souburg naar de Westerschelde. Ir Visser noemde de aanleg van de rioolpersleiding in een nadere toe lichting een plezierig alternatief voor zuiveringsinstallaties. En voor ver- vuilng van het binnenwater is het een honderd procent oplossing. De Westerschelde is, zo zei de heer Vis ser, een onuitputtelijk reservoir voor vuil water. Er kunnen miljoenen in woner equivalenten op geloosd wor den'. Volgens de hoofdingeland dr J. Stum- phius dient er niet te lichtvaardig te worden gedacht over de verontreini ging van de Westerschelde. Hij wees erop dat Shell Chemie ook gaat lozen op de Westerschelde. Dr Stumphius vroeg het dagelijs bestuur om een kritische benadering van deze pro blematiek. ,Als de industrieën veel vervuilen, wordt het reinigend ver mogen van ons vuile water vele ma len minder', zo waarschuwde hij. En gezworene E. T. Oosterhuis vulde aan: .Willen we ooit recht hebben om ons te gaan beklagen dan zullen we zelf gezuiverd rioolwater moeten lozen'. Ir Visser zei in antwoord op deze opmerkingen dat bepaalde zui- veringseisen moeten worden gesteld voor alle lozers wanneer het zelfrei nigend vermogen op een gegeven mo ment onvoldoende is. Hij deelde mee dat er alle mogelijke rekening mee is gehcfuden dat de vervuiling zo klein mogelijk zal blijven. Het plan zelf voorziet in alle mogelijke aanpassin- Het betoog van dr De Jong was voor ons aanleiding nog weer eens te lezen en te bladeren in het bewuste deel van het rapport, dat destijds de parlementaire enquêtecommissie over dit onderwerp uitbracht. Obsederende lectuur: het is alsof men een ingebon den jaargang van een oud en vergeeld geïllustreerd tijdschrift bekijkt. De fo to's in zo'n tijdschrift zijn curieus: de mensen dragen vreemde, ouderwetse kleren, de wereld waarin ze zich bewe gen ziet er heel an dere uit dan die van r I i, de onderschriften I KiantliiK I zijn in een plechtig I J I Nederlands gesteld, het lijkt haast on voorstelbaar dat dit alles bijeen een le vende werkelijkheid is geweest. Zo ver- jaat het ook de lezer bij het doornemen an de enquêteverslagen: de wereld daaruit is niet meer reëel, er is sprake van verhoudingen die we niet meer ken nen. maar wel herkennen. We wil len echter niet ontveinzen na deze her nieuwde kennismaking met deze parle mentaire enquête een sterke twijfel te hebben gevoeld over de conclusies die dr De Jong maandagmiddag in Amster dam naar voren heeft gebracht. Zeker, op afstand en in groot verband gezien, alles wetende wat wij nu weten, kan men inderdaad zeggen: welk een dwaasheid van Nederland en in het bijzonder van zijn regering des tijds om maar even te geloven, dat de neutraliteitspolitiek een effectieve be scherming zou vormen tegen een aan val van Duitse kant. Maar mag men dat de mensen van toen wel verwijten? Er waren velen de meesten? die toen niet zagen of niet wilden zien. Toen Chamberlain uit München kwam met zijn verdrag, juichte vrijwel de gehele wereld. De .appeasement'-politiek in Engeland lief zijn voor Hitier had daar vele aanhangers en menigeen vond Churchill, die het allemaal anders zag, een vervelende dwarsligger. Zelfs in het begin van de oorlog beschouwden de geallieerden de strijd nog als een Euro pese twist om machtsverhoudingen, niet als een ideologische strijd waarbij het om het voortbestaan van de democra tische staten ging en het fascisme ver nietigd diende te worden. Dat inzicht kwam pas later. Wat Nederland betreft moet bovendien in de overwegingen wor den betrokken, dat ons land in 1914-1918 in tegenstelling tot België niet door Duitsland was aangevallen. Toen had de neutraliteitspolitiek wél een bescher ming gegeven. Dat heeft ongetwijfeld ook de houding van de toenmalige poli tici bepaald. De parlementaire enquêtecommissie heeft de toenmalige regering ten onrechte lof toegezwaaid voor de handhaving van de neutraliteitspolitiek, zegt nu dr De Jong, daarmee tevens deze enquêtecommissie in zijn kritiek betrekkend. Diezelfde commissie heeft niettemin als één van haar conclusies vastgesteld, dat er voor de regering des tijds heus wel aanleiding was om .bin nen het kader van de neutraliteitspoli tiek' alle mogelijke maatregelen te tref fen, maatregelen die echter achterwege waren gebleven. Met andere woorden wel degelijk sprake van een ge nuanceerd oordeel bij de commissie ge weest, er is waarlijk niet alleen lof toe gezwaaid. Dr De Jong meent verder, dat de officieren die grotendeels bui ten de regering om contacten met Frankrijk en Engeland onderhielden .buitengewoon verdienstelijke arbeid' hebben verricht. Jawel, maar zij leden op hun eigen vakterrein aan dezelfde blindheid als de politici. De laatste ca tegorie mocht dan geen of te weinig oog hebben gehad voor wat men het gewetenloze van Hitlers politiek zou kunnen noemen, de militairen op hun beurt begrepen weinig van de nieuwe militaire tactiek van de .Blitz-krieg', zij hadden die niet voorzien. Ze gingen uit een redelijke verdedigingsmogelijk heid voor Nederland in een conventio neel oorlogsbeeld. ,Pas tegen het aller laatste drong de hulpeloosheid ener ver dere verdediging tot ons door", schreef de (nu door dr De Jong geprezen) ad miraal Furstner destijds aan de enquête commissie. Deze commissie moest bo vendien vaststellen, dat noch het ge bruik van tanks in Polen noch de lan ding van Duitse parachutisten in Noor egen de militaire leiders in Nederland tot preventieve maatregelen hebben ge bracht. Zij waren kennelijk even be drijfsblind als de nolitici van destnds. Het is bijna dertig jaar geleden, dat deze gebeurtenissen en feiten Ne derland schokten. Dertig jaar: het opmeuw in elkaar passen van de stuk jes van de legkaart van toen lijkt veel een ,zin geven aan het zinloze' om met Lessing te spreken. Het ziet er bovendien naar uit. dat het uitspreken van een oordeel bij het verstrijken van de tijd makkelijker wordt. Wordt het ook rechtvaardiger?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1