PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Uitslag van de Duitse verkiezingen: CDU HANDHAAFT ZICH - WINST SPD - VON THADDEN NPD NIET IN BONDSDAG Dubcek en Smrkovsky verliezen hun functies Minister Klompé opende Zuidlandtheater ,voor de Terneuzens hele streek' Scherpe kritiek van AR-radicalen op beleid kamerfractie Grote vissterfte in Deventer Veroordeling van invasie werd herroepen Vandaag in de krant... Verolme in grote moeilijkheden Zweedse premier treedt af na 23 jaar ambtstijd Oorzaak: lozing) [van industrieel afval MUZIEK, BLOEMEN EN BBK-BORDEN Voor Afrikaanse gebieden geen onafhankelijkheid Vliegramp eist in Bolivia 74 doden 212e jaargang - no. 228 WAARIN OPGENOMEN DE M I D D ELBU RGSE, VLI SSI N G SE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 29 september '69 V/issingen won eerste helft Pagina 9 e N V Beh. Mi], van da C V Provincial r. Vlln., Wolilr. 56-60, lal. 5144 (b g e, rad. lel. 3346. edm. lel. 2094 9 A ooldred.: C. A. de K0I1. 9 Abonn.prijt ƒ1,10 P' 51 (b9D red. 2078/3169, adv. 6248). Coe«, Gr Kleine adv. (mix. 8 regels) 37 cl per regel (min c Mark'2, iel. 6140 (b 3 g r f 1,85). .Brieven bur. v. d. b iw). Giro 359300, PZC. Middelt DEN HAAG, BONN (DPA, GPD) De Duitse Bondsdagverki zingen zijn geëindigd in een overwin ning voor de CDU-CSU van bondskanselier Kiesinger en minister van financiën Strauss. Met 46.1 pet (1965 47.6) van de stemmen en 242 zetels (1965 245) in de Bondsdag bleef de CDU-SCU de grootste partij. De Sociaal-democratische Partij van minister van buitenlandse zaken Willy Brandt boek te bij de verkiezingen een flinke winst. De partij steeg van 39,3 pet in 1965 naar 42,7 pet nu en van 202 zetels naar 224 zetels. De grote verliezers zijn de liberale FDP, die een val maakte van 9,5 pet (49 ze tels) in 1965 naar 5,8 pet (30 zetels) nu, en de NPD van Adolf von Thadden, die in de nieuwe bondsdag geen afgevaardigden zal hebben. Weliswaar veroverde de partij 4,3 pet van de stemmen wat ver ach terbleef bij de voorspellingen van Von Thadden maar de .drempel' van vijf procent van de stemmen werd niet gehaald. Brits makelaar wil hippies een Iers eiland verkopen LONDEN (AFP) Voor 20.000 pond (ruim 172.000 gulden) kun nen de hippies van de .vrqe com mune van Londen' een eiland van acht hectare kopen op vier km van de Ierse hoofdstad Dublin. Het aanbod, gedaan door een Brit se makelaar, zou met belangstel ling worden bestudeerd door de hippies, die de laatste tijd herhaal delijk hardhandig uit leegstaande gebouwen in de Britse hoofdstad zijn verwijderd. Vrouw overleed na val in kelder STEENWIJK (ANP) De 70-jarige 1 echtgenote van de gepensioneerde on derwijzer Van Zanten, uit Steenwijk, j is zaterdagmiddag thuis in een kelder gevallen en ernstig gewond naar het ziekenhuis te Zwolle overgebracht, waar jze zondagavond aan haar verwondingen Is overleden. De voorzitter van de Westduitse Bonds dag, Kai-Uwe von Hassel, heeft zon dagavond voor de televisie de kiezers gecomplimenteerd voor het feit. dat zij het radicalisme zowel van links als van rechts genegeerd hebben. Hij zei dat alle politici, die tegenstander waren van een verbod van de NPD door het hoog gerechtshof in Karlsruhe, het gelijk aan nun zijde hebben gekregen. Von Thadden KIESINGER VON THADDEN OOK HUN AANHANGERS WERDEN VERWIJDERD PRAAG (DPA) In Praag is zondag officieel bekendgemaakt dat de voormalige leider van de Tsjechoslowaakse communistische par tij, Alexander Dubcek, zyn zetel in het partijpresidiuin en zyn func ties van voorzitter en lid van het federale parlement heeft verloren. comité in zyn communiqué dat de com munistische afgevaardigden beiden moe ten verdwijnen uit het parlement. De zes die met Smrkovsky uit het cen trale comité zijn gestoten, zijn de afge vaardigde Marie Mikova, die ook uit het parlement verwijderd zal worden, de voormalige rector van de partij-hoge- Met nog zes man is Josef Smrkovsky, Dubccks naaste medewerker, uit het cen trale cdmité gestoten. Hij is ook geen voorzitter van de volkskamer en afge vaardigde in het parlement meer. Het centrale eomité van de Tsjechoslowaak se communistische partij heeft voorts besloten 19 leden van het comité op hun eigen verzoek te ontslaan. Drie partijfunctionarissen generaal Vaclac Prehlik, het voormalige, lid van het partijsecretariaat Vaclas Slavik en de secretaris van de communistische party in Zuid-Moravië A. Cernv zyn uit de partij gestoten. Dubcek blijft wel lid van het centrale comité. Parlement Mlynar, de ex-minister van buitenlandse llyn: zaken prof Jiri Hajek en de minister voor ordening Frantisek Vlasak. De ne gentien die op eigen verzoek uit het centrale comité zijn ontslagen zijn Jiri Judl. Vladimir Kabrna. Joset Hauer, An- tonin Hrotka, Zdenek Smollk, Jaroslav Belaj. Miluse Fischerova, Lubuse Hrdi- nova, Ludmila Jankovcova, Eedrich Kra- lik, Ivan Malek, de voorzitter van de academie van wetenschappen prof Fran tisek Sorm, Jirina Zelenkova, Josef Zu- da. de ex-minister van landbouw Josef Boruvvka, Josef Svoboda. de voormalige secretaris van de communistische partij ln Zuld-Moravië Josef Spacek. de ex- leider van de communistische partij af deling Praag Bohul Simon en Martin Bij geheime verkiezingen zijn Josef Kampny. Josef Korcak, Drahomir Kol der, Oldrich Svestka en Antonin Kapek tot lid van het bureau van het centrale comité voor de Tsjechische gewesten gekozen. De plaats van Dubcek in het elf man tellende partypresidium wordt ingenomen door Josef Kampny. Tot lid van het centrale comité van de Tsjecho slowaakse partij werden gekozen Pavel Auersperg, Jan Fojtik. Hana Humha- lova, het hoofd van de Tsjechoslowaakse omroep Bohuslav Chnoupek, Vaclac Ko- sar. Indra Labutova. de voorzitter van de kamer van de nationaliteiten Dalibor Hanes, vice-premier Frantisek Hamouz, Vaclac Hula, Kempny, minister van bui- (Zie slot pagina 3 kolom 5) KERNPROEF IN CHINA WASHINGTON (RTR) De Ameri kaanse commissie voor atoomenergie liecft zondag hekend gemaakt, dat seis mische signalen waren opgevangen op 22 september, die wezen op eon ondor- ;ron(fsc kernontploffing in de huurt van e .op Nor in China. BBK-protest DE ACTIEGROEP Zeeland van beeldende kunstenaars heeft za terdag in Terneuzen geprotesteerd tegen het elite-programma' bij de opening van de nieuwe schouw burg. (pag. 2) Sportvelden MIDDELBURGS burgemeester mr J. Drijber heeft zaterdag het Bree- wegsport veldencomplex geopend hij gooide een bal door een korf- mand. (pag. 2) PAK DE PARTIJRAAD van de Partij van de Arbeid heeft zaterdag be sloten te blijven ijveren voor een progressief akkoord. (pag- 3) Binnen- en buitenlands nieuwspagina's 1 en 3 Zeeuws nieuws: pagina's 2 en 5 Radio en tv: pagina 6 Sport: pagina's 9, 10,11, 12 en 13. Reorganisatie Het centrale comité heeft voorts het bureau van de party voor de Tsje chische districten gereorganiseerd. Als lid van dit bureau zijn ontslagen premier Cernik, de voorzitter van de Tsjechische nationale raad Clsar en nog vier functionarissen. ROTTERDAM (GPD) —Naar ver luidt zou de positie van het Verolme- coneern nog veel zwakker zijn dan tot nu toe is gemeld. De financiële toestand zou zelfs zodanig zijn, dat de accoun tants geweigerd hebben de laatst-ver- schenen financiële stukken te tekenen. Ook de stukken over I9G8 zouden niet door accountants getekend zijn. Deze gegevens worden ontleend aan tot nu toe geheim gebleven delen van een brief van Verolme aan minister De Block. Hierin zou ook staan dat het eigen vermogen van het concern hele maal geïnvesteerd is in de nieuwbouw van mammoettankers. Dit zou zelfs de consequentie kunnen hebben dat het bedrijf opgeheven moet worden. NPD-leider Von Thadden zei voor de televisie, dat hij vanwege de in de afge- lopen drie weken tegen zijn partij ge voerde acties rekening had gehouden met een stemmenverlies van ,drie pro cent onder de normale uitslag'. (Bij de verkiezingen voor de deelstaten in de periode tussen 196G en 1969 behaalde de NPD stemmenpercentages die lagen tussen 5,8 en 9.9 procent) ,Een heksenpropaganda, zoals nog nim mer tegen een partij is gevoerd en een waanzinnige leugencampagne' hadden Von m,-~"*-- Brandt noses van de computers bekend w£ de nederlaag van zijn partij toegege ven. Hij weet het grote stemmenverlies van de FDP aan het feit. dat de beide partijen van de grote coalitie. CDU-CSU en SPD. al zeer vroeg uit elkaar zijn gegaan. Naar zijn mening heeft de kie- er in wezen geen sprake wijziging was. •an een koers- Kiesinger korps. .Ik verheug mij zeer over de uit slag van deze verkiezingen. Re dank alle kiezers, die de CDU en mij hun ve trouwen hebben geschonken'. Kiesingi Zie slot pag. 3 kol. 6) ,Ik heb de FDP laten weten dat wij tot een gesprek met haar bereid zijn.' Dit heeft minister van buitenlandse zaken Willy Brandt, voorzitter van de socialistische SPD zondagavond laat in een vraaggesprek voor de Westduitse televisie gezegd. In verband met het stemmenverlies bij de CDU-CSU zei hij een coaiitie van deze partij met de FDP als een .verliezerscoalitie' te beschouwen. Hij noemde de uitslag van de Bondsdag verkiezingen-voor de SPD .de beste die we totnogtoe hebben gehad' Scheel FDP-leider Walter Scheel deelde mee dat zowel de CDU-CSU als de SPD con tact met zijn partij hebben opgenomen. Scheel had reeds kort na de sluiting van de stembussen, toen de eerste prog- (Van onze correspondent) STOCKHOLM Tage Erlander, Zwe- dens premier sedert 23 jaar en socialis tisch partijleider sedert 21 jaar, trad gisteren af. Hij stelde z.ijn functie ter beschikking bij de opening van het 24ste congres van de socialistische par tij er. zal naar alle waarschijnlijkheid worden gevolgd door de 42-jarige mi nister van onderwijs, Olof Palme. In zijn toespraak legde de aftredende premier er de nadruk op. dat in de zeventiger jaren de socialistische rege ring de grootst mogelijke aandacht zal wijden aan het gelijkberechtigingspro- bleem in de Zweedse maatschappij. Hij verzekerde eveneens dat in de naaste toekomst de Zweedse regering garant zal staan voor een actieve neutraliteits politiek, die het recht inhoudt de eigen mening te blijven uiten. Motie-Nederhorst had moeten worden aanvaard Loonwet is niet aanvaardbaar (Van onze parlementaire redactie) BUNNIK Tijdens een ver gadering in Bunnik zaterdagmid dag van de AR-radicalen is felle kritiek geleverd op het beleid van de ARP-fractie in de tweede ka mer gedurende de afgelopen week. Ondermeer menen de radicalen dat: De motie-Nederhorst tijdens het de bat over de kredietverlening aan Verol me had moeten worden aanvaard door de fractie; het voorstel-Goudv.waard (arp) in hot debat over het enquête-voorstel-Aarden (ppr) kinderachtig was, 9 de loonwet, die door de ARP in de tweede kamer is aanvaard, een on-ac- ceptabele wet is en de dubbelfunctie 3 an Biesheuvel (tweede kamer - Verolme) onaanvaard baar is. Na i werd op een persconferentie nader be kendgemaakt wat er op die vergade ring was besproken. De radicalen zijn tot de conclusie gekomen dat het op treden van de eigen fractie in de afge lopen week onaanvaardbaar is geweest. ".o vinden zij het onbegrijpelijk dat de mti-revolutionairen zich hebben neer gelegd bij de opvattingen van minister Je Block en diens weigering een re geringscommissaris bij Verolme aan te stellen. De AR-radicalen staan dan ook volledig achter de motie-Nederhorst (pvda), die donderdag door de regerings partijen werd verworpen. MILJOENEN VISSEN KOMEN OM DOOR ZUURSTOFGEBREK DEVENTER (ANP) Miljoe nen vissen sterven in het wa ter in en om Deventer aan zuurstofgebrek of rechtstreek se vergiftiging. Oorzaak is het lozen van industrieel afval van de chemische fabriek van Nou- ry en Van der Lande, in de ha ven tussen de IJssel en de ka nalen op het industrieterrein te Deventer. Het vervuilde water wordt, om de kana-i len en de insteekhavens op het in dustrieterrein op peil te houden, uitl de haven aan de IJsel naar binnen' gepompt. Op vele plaatsen ziet dej bodem van het water wit van de ge- j storven vis en aan de oppervlakte zwart van de naar zuurstof happende vissen. Het ziet er naar uit dat ook het water tot ver buiten Deventer, alsmede de visrijke singelgrachten binnen de stad, vergiftigd zullen wor den. Mensen, die dagelijks op het in dustrieterrein verkeren, klagen over de stank, die hen op de keel slaat en hoofdpijn veroorzaakt. Zaterdag is door een amhlenaar van hel ministerie van landbouw en vissery vastgesteld dat het zuurstofgehalte in het water tot 1 milligram per liter is gedaald. De kritische grens ligt by 3,5, normaal is het zuurstofge halte van 7 tot 10 milligram per li- Het storten van afvalwater in de haven mor het industrieterrein is tydelyk. Gewoonlijk stort Noury en Van der Lande het afval via het gemeentelijk riool en een beek naar de IJsel. Dat riool, een buis van beton, is door het afval dusdanig aangetast, dat het moet worden vervangen, waarvoor het bedrijf het grootste deel kosten op zich heeft genomen. Er wordt nu een riool van asbestcement met een extra beschermende laag ge legd. Overleg Volgens ir H. J. J. van der Werff, di recteur van Noury en Van der Lande, is er bij het overleg tussen zijn bedrijf en de gemeente Deventer gerekend op een dusdanige hoge waterstand van de IJsel, dat het afvalwater zon der vervuiling te veroorzaken, zou kunnen worden afgevoerd. Dat waterstand niet zo hoog is, kon vol gens hem niet worden voorzien, ook niet door de gemeentelijke instanties. De heer v. d. Werf ontkent, dat het afvalwater giftige stoffen bevat. TERNEUZEN Met muziek, een luttel aantal protestborden en een boeket haalde Terneuzen zaterdagavond de minister van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk dr. M. A. M. Klompé in, toen ze het .Zuidlandtheater* aan de Zuidlandstraat opende De muziek kwam van de harmo nie Terneuzen en het Majoret- tenkorps, de borden (,leve Mar- ga Klompé', ,Wij eisen beslis singsrecht op eigen terrein' en ,Wij eisen inspraak in het totale cultuurbeleid') vormden een on derdeel van een mini-demon stratie van de actiegroep Zee land van de Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars. Een tiental leden had zich beschei den naast de theateringang opge steld en er werden pamfletten uit gedeeld. Nadat minister Klompé jo viaal groetend was gepasseerd, ver trok het gezelschap. De bloemen ten slotte kreeg de bewindsvrouwe van Christel Berbers, Tonny Aschoff en Wim van Walraven. Dat gebeurde in de hal. Voor een met autoriteiten afgela den schouwburgzaal herinnerde bur gemeester J. C. Aschoff van Terneu zen in zij'n welkomstwoord aan de stormachtige ontwikkelingen in de kanaalzone en de bijdrage "die dit ge bied levert aan het financieel-econo- misch leven van Nederland. Toen de burgemeester vervolgens opmerkte dat er verschil bestaat tussen .wel vaart' en .welzijn', maar dat er zijns inziens niet van .welzijn' afzonder lijk gesproken moet worden, omdat het ingecalculeerd dient te zijn in .welvaart', kwam hem dat later op een overigens vredelievende berisping van de minister te staan. Volgens de heer Aschoff is het van groot belang in Zeeuwsch-Vlaanderen een klimaat te scheppen waar het goed is om te werken en te leven. Hij herinnerde aan enkele recente projecten van Terneuzen (sportvel den Sluiskil, overdekt zwembad, re creatieplan Otheense kreek) en kon digde aan dat er binnenkort een cen trum komt voor het bejaardenwerk. De bibliotheek krijgt er een disco theek en een aantal nieuwe boeken bij. .Allemaal zaken die alleen gereali seerd kunnen worden als er sprake is van een goed samenspel tussen gemeentebestuur en bevolking. Over heid noch particulier initiatief kun non het alleen. Ik ben blij dat me dit hier inziet'. W elvaart-welzijr Volgens minister Klompé is er eei ramp nodig geweest om Zeeland (.hei Zeeland waar ik van houd') te ont sluiten. Ze constateerde dat de uit nodigingskaart voor de opening vai de schouwburg toch nog steeds aan komst- en vertrektijden van de boot diensten meldde (.voor mij overigen; een frisse pauze op de Schelde' Over welvaart en welzijn zei de mi nister het niet met Terneuzens' bur gemeester eens te zijn. .Welvaart ligt in de materiële sfeer. Welzijr. (Zie slot pag. 5 kol. 3) TERNEUZEN J. C. Aschoff helpt m pé, na open in ff van 7n theater, het podium af. Burgemeester ■minister Klom- het Zuid-land- Kinderachtig spel Het optreden van drs Goudzwaard tij dens het kamerdebat over het voor stel van de PPR om een parlemen taire enquête in te stellen naar eco nomische machtsconcentratie door middel van fusies, wordt door de AR-radikalen .een kinderachtig spel' genoemd. Zoals bekend kon de heer Goud zwaard wel sympathie voelen voor de bedoelingen van de PPR, maar vond de parlementaire enquête een te zwaar middel. Hij had een voor lopig voorstel ingediend om daarvoor in de plaats een commissie van werk gevers. werknemers en kroonleden te Met betrekking tot de interpellatie van de heer Nederhorst in de tweede ka mer over de moeilijkheden bij het Ver- olme-concern merken de AR-radicalen op dat zij ook voor het aanstellen van een gedelegeerd regeringscommissaris zijn en dat het volgens hen dan ook onjuist is dat de ARP niet voor de mo tie-Nederhorst heeft gestemd. Overigens werd hierbij opgemerkt dat het gehele .motiebeleid' van de regeringspartijen niet door de beugel kon en dat daarbij te vaak politieke motieven een rol spe len. Het optreden van minister Roolvink in de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag vinden de AR-radicalen schade- (Zie slot pagina 3 kolom 5) DYSENTERIE-EPIDEMIE IN MEXICO EISTE AL MEER DAN 300 DODEN MEXICO STAD (AFP) Een dysen- terie-epidemie in het gebied van Goyuca de Benitez, in de Mexicaanse staat Guer rero, heeft tot dusver meer dan driehon derd doden geëist. De meeste slachtoffers zijn kinderen, aldus in Mexico-Stad ontvangen berich ten. Portugese premier: LISSABON (DPA) Portugal is niet bereid zijn gebieden in Afrikt waar onder vooral Angola en Mozambique onafhankelijkheid te verlenen. Dit heeft premier Ceatano zaterdag verklaard ter gelegenheid van het feit, dat hij één jaar geleden de leiding van de regering op zich nam. Ilij zei dat Portugal de betrokken gebieden .de rampen van een vervalste onafhankelijkheid zal bespa ren.' Door een onwerkelijke zelfstem- ming' zouden hoogstens de wezenlijke belangen van de bevolking worden op geofferd en de wereldvrede in gevaar worden gebracht, aldus de eerste mi nister. Het Portugese persbureau Ani heeft intussen uit Mozambique gemeld, dat, volgens berichten uit betrouwbare krin gen. de kandidatenlijst van de oppositie in dat gebied niet is aanvaard, "omdat niet gebleken zou zijn dat de betrok ken vijf kandidaten verkiesbare burgers zijn. De betrokkenen kunnen tegen dit besluit van het inschrijvingsbureau voor kandidaten in beroep gaan. LA PAZ (RTR) Men heeft zondag morgen vroeg in de Andes, op 120 km ten zuidoosten van La Paz. het wrak gevonden van een DC-6 passagiersvlieg tuig dat vrijdag met 74 man aan boord verdween op een vlucht van Cochabam- lin naar La Paz. Er zijn geen overleven den.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1