PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kabinet rammelde met portefeuilles KAMER AKKOORD MET DE LOONWET Ook art. 8 geamendeerd kwam er door KVP-CHU-ARP in een aantal Zeeuwse gemeenten met gezamenlijke lijst Wapenstilstand' over Duitse mark MINISTER WEIGERT NU AL INSPRAAK TE EISEN IN TOP BIJ VEROLME Griekse toestand slechter geworden Drie doden door botsing D-trein Parijs-Amsterdam Vandaag in de krant... BUSJE IN DE SLOOT - 15 GEWONDEN Mr Van der Stoel in 2e rapport: Bet-weters? Meer dan 400 doden bij gevechten in Goejarat (India) 212e Jaargang no. 226 Vrijdag 26 september '69 VERONTRUSTING WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN OVER ,GASB0MEN' Dlrmflo M V Bah. MIJ. van da C 1 6 Bop. Vila»., Walitr. 3I-C0, NI. SI 44 i Zl.rllctw, rad. NI. 334t, adm. NI. 2094 Provlndala Zaal anti F. v. d. Valda, F. B. dan Boar an W. da Pagtar. Hoofdrad.i I I. 01180-584, oxp. 2751). Mlddalburg, Marlet SI, NI. 7651 (b a a r per mm. Min. per adv. f 5,SS. Ingaa. med. 2|£ tirlaf. Klalna adv Abonn.prlja 1,10 par waak, 14,29 adv. 6248). Coaa, Grota Markt 2, NI. 37 ct par ragal (min. 1,85). .Brlav. ra 29 cant (Inel. 4 btw) Nlauwstraat 22, NI. 4457. o 359300, PZC, Middelburg BRUSSEL (ANP) Op een automa tisch bewaakte overweg naby Halle, ten solden van Brussel, la donderdagmiddag em één uur de D-trein Parijs-Amster dam tn botsing gekomen met een Duitss tankauto. Drie personen de beide Franse treinbestuurders en een byr(jder op de uit Karlsruhe afkomstige tank auto zyn om het leven gekomen. De chauffeur van de auto en een Franse treinpassagier werden ernstig gewond. Er woa voorta een 20-tal lichtgewonden, onder wie enkele Nederlanders, die na verzorging ln een ziekenhuis te Halle hun reis hebben kunnen voortzetten. De tankauto, die geladen was met een gelukkig onontvlambaar oplosmiddel, moet ondanks waarschuwende rode lichten de 01 de D-trein s botsing was zo groot, dat de locomotief van de Bpoordijk viel, de beide machi nisten verpletterend op hun post. Ook de postwagen en twee rijtuigen ont spoorden. De tank van de auto werd circa 80 meter weggeslingerd en verniel de een seinhuisje. Het spoorverkeer Is ter plaatse volledig gestremd. De Internationale treinen naar Parijs worden omgeleid over CharleroL Op de foto: de locomotief en de eerste wagens die ontspoorden en in een greppel terechtkwamen. KIESINGER GAAT IN OP VOORSTEL VAN BRANDT Vandaag openbare verklaring? BONN (DPA) D© Westduits© bondskanselier Kiesinger Is inge gaan op een voorstel van de SPD- voorzitter en vice-kanselier Brandt, de discussies over een eventuele opwaardering van de mark te staken. In zijn antwoord, dat donderdag is ge* publiceerd, schrijft Kiesinger dat een dergelijke .wapenstilstand' zou moeten inhouden dat de waarde van de D-imark onveranderd blijft. ,Ik stel u voor dat de QDU-OSU en de SPD morgen (vrij dag) in het openbaar verklaren dat dit bestand minstens een half jaar geldig blijft.' In ««11 m&e persconferenties bereikte de verkiezingsstrijd in West-Duitsland don derdag drie dagen voor de verkiezin gen zullen worden gehouden een hoog- ;epunt met scherpe wederzijdse aanval len van de leidende politici. Bondskanse lier Kiesinger beet de spits af met de aankondiging dat het kabinet maandi van economische maatregelen te praten. ~~ig daarbij tegen de wens in van 5 die dergelijke besprekingen reeds vandaag tijdens de buitengewone Bitting van het kabinet wilde houden. Tevens kondigde Kiesinger, in overleg met de Westduitse centrale bank, aan dat de Duitse deviezenbeurzen zeker tot en met maandag gesloten zullen blij ven. Speculaties De bedoeling van het voorstel is, de tolf van speculaties over een opwaar- ering van de mark te laten weg ebben, ln afwachting van een even tuele multilaterale en internationa- Expositie ER KOMT in Terneuzen tóch een expositie in het kader van de opening van het Zuidlandtheater (pag. 2) Postzegels schede en Zoon in thans opgelost. Een offset-druk ker is gearresteerd (pag. 3) Havenschappen HET KAN ln de toekomst ge wenst zijn de havenschappen in het Westerscheldegebied te bun delen in één havenschap, laten drie bewindslieden de tweede kamer weten (pag. 7) Indianen VOLGENS een Zweedse etnoloog wil de regering van Brazilië acht miljoen Indianen in het Amazo negebied uitroeien (pag. 13) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3, 13 en 17 Zeeuws nieuws: pag. 2, 5, 7 en 9 Sport: pag. 15 Radio-tv: pag. 19 Financieel nieuws: pag. 21 Aanvallen ZAAK-BROWN IN CASSATIE WILLEMSTAB (ANP) De verdedi ger van Stanley Brown, tegen wie het. tof van justitie In de Nederlandse An tillen onlangs een vonnis heeft uitge sproken van vier maanden met aftrek wegens onder meer stemming maken tot verstoring van de openbare orde en bedreiging met brandstichting, heeft cassatie aangetekend in deze zaak. Brown zal zondag op vrije voeten ko men. Hij heeft dan zijn straf uitgeze- Brandt Onmiddellijk daarna noemde Willy Brandt deze laatste maatregel van Kiesinger ,in hoge mate onverant woordelijk.' Op een persconferentie ln Keulen zei Brandt toch nog te ver wachten dat tijdens de vandaag te houden buitengewone zitting een be sluit zal worden genomen over een .geloofwaardig stabiliteitsprograxn." We'er teruggrijpend naar de door Kie singer genomen maatregel zei de voor zitter van de SPD nog dat hij de maat regel beschouwde als de ,tot nu toe meest drastische vorm' van het aanwak keren van speculatieve handelingen. In de wereld wordt daardoor de indruk ge wekt alsof er dinsdag iets te gebeuren staat, aldus Brandt. DEN HAAG De tweede kamer heeft zich vannacht tegen drieën verenigd met de loonwet van minister Roolvink. Het belangrijkste artikel uit de wet artikel 8 was tevoren met 81 tegen 61 stemmen aanvaard. Tegen stemden PvdA, D '66, PSP, CPN, groep-Aarden, BP en 5 leden van de KVP, de heren Kleïsterlee, Hermsen, Van Schalk, Weijters en mej. Kok. Voorzitter Van Thiel deelde mee, dat mej. Kok bjj vergissing tegen had gestemd, maar dat de uitslag niet kon worden gewijzigd. Het gewijzigde amendement-Van der Ploeg op artikel 8 was voordien aanvaard met de stemmen van KVP, ARP, WD, CHU, SGP, GPV en D '66. Enkele leden van de KVP lieten weten hun stem aan het gewijzigde amendement niet te kunnen geven. Tevoren had minister B. Roolvink van sociale zaken verklaard dat het fel om streden artikel 8 ln het wetsontwerp es sentieel voor het kabinet was. Zo dit daaruit door de kamer zou worden ver wijderd, zou dit politieke gevolgen hebben voor het gehele kabinet. Mïmster-presi- sident De Jong deelde de kamer mee dat het verdwijnen van dit artikel 8 uit het wetsontwerp voor het gehele kabinet on aanvaardbaar zou zyn. Klare wijn Premier De Jong merkte op in antwoord op vragen van oppositieleider Den Uyl naar de tweede kamer te zijn gekomen om op dit moment met absoluut klare wijn te komen. Hij zei dat bij het ver dwijnen van het achtste artikel een bij zonder moeilijke situatie zou ontstaan. De mogelijkheid van een vruchtbaar overleg tussen kabinet en parlement zou daardoor mogelijk kunnen worden ver broken. Het kabinet, zo deelde de pre mier mee, was niet bereid het ontwerp van wet in te trekken. Naar het oordeel van de bewindsman bleven dan over de mogelijkheden van aftreden van het ka binet en van kamerontbinding. De mededelingen van premier De Jong en van minister Roolvink kwamen nadat gisteravond in de kamer nog uitvoerig was gediscussieerd over het wetsont werp. Minister Roolvink deelde nog mee dat het kabinet zwaar tilt aan artikel 8, Zie slot pag. 3 kol. 2) DORDRECHT (ANP) Een uit St- Nicolas, in de Belgische provincie Luik, afkomstig autobusje met 22 inzittenden is donderdagmiddag omstreeks vjjf uur op de rjjksweg 16, vlakby" de Moerdijk- brug, van de weg afgeraakt en in een sloot terecht gekomen. Vjjftien van de inzittenden liepen arm- en beenbreuken en snijwonden op. Dertien van hen wer den overgebracht nnar twee ziekenhui zen ki Dordrecht en de twee overigen, onder wie de bestuurder, naar een zie kenhuis in Breda. Voor geen van allen bestaat levensgevaar. Het busje was op de terugreis naar Bel ie. Op een gegeven ogenblik remde de rvoor rijdende personenauto, waarin de reisleider van het gezelschap gezeten was, af, waarop de bestuurder van het busje eveneens vaart minderde. Achter het busje reed een truck met een met een dragline beladen oplegger, waarvan de bestuurder te laat opmerkte dat ook hij zijn snelheid moest verkleinen. Om niet op het busje te botsen, stuurde hij zijn wagen naar de lnhaaliaan. Hij kon echter net voorkomen, dat hij het busje raakte, met als gevolg dat dit uit de koers raakte en in de sloot terecht kwam. MOTIE DRS NEDERHORST (PVDA) VERWORPEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister De Block van economische zaken heeft gisteren in de tweede kamer gewei gerd in te gaan op de eis van de oppositie om reeds nu Verolme te bewegen een regeringscommis saris te accepteren, wiens handtekening noodzakelijk is om het concern te binden. PvdA, D'66, PPR, PSP en CPN wilden alleen op deze voorwaarden Verolmo aan het overbruggingskrediet helpen, dat de regering hem wil garanderen. De voorwaarden die de regering do scheepsbouwer daarbij heeft gesteld, werden onvoldoende geacht oin een goe de controle op de besteding van ge meenschapsgeld te waarborgen. De bewindsman wilde niet verder gaan dan Verolme te bewegen tot een diep gaand onderzoek naar de positie waarin zijn concern verkeert en de toekomst die nog voor het bedrijf lijkt weggelegd. Wel zal Verolme in de overgangsperiode zonder de toestemming van de minister geen nieuwe investeringen mogen doen ~f nieuwe orders voor de bouw van npertankers accepteren. Gaat hij toch zijn eigen gang, dan wordt de krediet kraan onmiddellijk dichtgedraaid. De minister vond deze sanctie voorlopig vol doende en bleek eerst het onderzoek van prof. Langman en mr Biesheuvel te willen afwachten alvorens voor de staat zeggenschap in het bestuur van het concern te eisen. De oppositie keurde deze handelwijze gisteravond aan het slot van het debat scherp af. Men verweet de minister zich niet huid en haar aan Verolme te hebben overgeleverd door een sanctie te hanteren die allerminst als een machtsmiddel kan worden beschouwd. (Zie slot pag. 13 kol. 2 DEN HAAG (GPD) Het mili taire bewind in Athene heeft sinds januari van dit jaar in geen enkel opzicht toegewerkt naar een democratisering van de Griekse samenleving. Inte gendeel, teneinde hun posities te consolideren en het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van een volledig isolement, heb ben de Griekse machthebbers hun autoritaire bewind ook dit jaar gehandhaafd en zelfs ver scherpt. Tot deze conclusie komt het tweede ka merlid voor de Partij van de Arbeid, mr M. van der Stoel, die in zijn functie van rapporteur van de poli tieke en juridische commissies var de Europese raadgevende vergadering opnieuw een onderzoek heeft inge steld naar de situatie in Griekenland. Mr Van der Stoel waarschuwt in zijn rapport voor die mogelijkheid van bloedvergieten in Griekenland, wan neer de politieke gang van zaken in het land zich niet snel wijzigt. Minister Het tweede Griekenland-rapport van Van der Stoel komt aan de voor avond van de eerstvolgende vergade ring van het Europese ministerco mité, die in december moet plaats vinden. De ministers hebben zich op hun vergadering in mei jongstleden bereid verklaard ,op hun eertvolgen- de bijeenkomst een beslissing te nemen inzake het voorstel van de assemblee van de raad van Europa om het recht van Griekenland op vertegenwoordiging in de raad te schorsen'. Zoals bekend kwam het op de vergadering van mei in Lon den niet tot een schorsing van Grie kenland, omdat een meerderheid het rapport van de Europese com- Zie slot pag. 3 kol. 1 PVDA ZONDER PARTNERS VERKIEZINGEN IN In Goes mogelijk lijst van PSP-CPN VLISSENGEN De samen werking tussen de Katholieke Volks Partij, de Anti Revolu tionaire Partij en de Christelijke Historische Unie maakt met na me op gemeentelijk niveau flin ke vorderingen in Zeeland. Op provinciaal niveau zijn de drie grote confessionele partijen mo menteel nog niet verder geko men dan een .Zeeuwse Achttien', waarin men het er over eens is, dat het wenselijk is, dat de ver kiezingsprogramma's van de verschillende partners op elkaar zouden moeten worden afge stemd. De samenwerking ter linkerzijde vlot minder goed. De uitnodiging van de gewestelijke federatie Zeeland van de Partij van de Arbeid aan de Paci fistisch Socialistische Partij, Demo craten '66 en Politieke Partij Radi- kalen heeft niet veel effect gehad. D'66 besloot niet mee te werken aan de totstandkoming van de door de PvdA voorgestelde ,zo nauw moge lijke samenwerking', toen uit een en quête bleek, dat slechts een vijftal van de ongeveer zestig leden van de afdeling Noord- en Midden-Zeeland voor samenwerking met de PvdA bleek te zijn. De kansen, dat er een samenwerking PvdA-PSP zal komen voor de sta tenverkiezingen zijn niet groot. Het standpunt van de PSP is nog steeds niet bekend. Dit weekeinde zou hier over een beslissing worden genomen. Het hoofdbestuur van de PSP heeft wat gewestelijke en gemeentelijke samenwerking betreft, namelijk ge steld, dat dit alleen mogelijk is als de combinatie met de PSP bij een meerdenheid in gemeenteraad of pro vinciale staten alle zetels van het dagelijks besbuur bezet en bij een minderheid in haar geheel in de op- Ksi tie gaat. Van de zijde van de 'dA worden deze richtlijnen aller minst gezien als een basis voor een goede samenwerking. De aanhang van de PPR bleek in Zeeland, zo ge ring te zijn, dat ingeval van een overeenstemming bussen PvdA en PPR, niet zozeer kon worden gespro ken van een samenwerking als wel van een aansluiting van de PPR bij de PvdA. Op provinciaal niveau kwa men de drie grote christelijke partij en niet verdèr dan een afstemming van de verkiezingsprogramma's, waarover de loeien zicli overigens nog moeten uitspreken, Op gemeentelijk niveau leidde het gesprek in een aan tal gevallen tot gezamenlijke lijsten en programma's. Dat was onder meer het geval in Vlissingen, waar vorige week werd besloten tot één lijst van AR-OH-KVP voor de komendg ge meenteraadsverkiezingen. Werkcom- missies werken in die gemeente de besluiten van de ledenvergadering verder uit. Zuid-Beveland In de nieuw te vormen gemeenten op Zuid-Beveland, waar op don derdag 27 november raadsverkie zingen worden gehouden, is het al leen in de nieuwe gemeente Ka- peile (de huidige genieenten Ka- pelle en Wemeldinge) ook tot een dergelijke samenwerking geko men. Hierbij dient wel te worden aangete kend, dat dit in de praktijk neer komt op een samenwerking- tussen CHU en ARP, omdat de K ,"P in dit gebied bijzonder weinig kiezers heefl. De beide protestants-c-hristeKjke par tijen hebben overeenstemming met een aantal KVP-leden bereikt over de manier, waarop de kandidaten lijst zal worden samengesteld. Ook in de nieuwe gemeente Goes (Goes, Kattendijke, WoLphaartsdijk, Kloe- tinge, en de dorpen 's-Heer-Hendnks- kinderen en 's-Heer-Arendskerke) ziet het er naar uit, dat, de protes tant-christelijke partijen zullen sa mengaan in een protestant christe lijke federatie. Het gesprek zou eind van deze week worden afgesloten. In Goes zal de KVP met een eigen lijst uitkomen. Het is in Goes niet tot een diepgaand .samenwerkingsge- sprek' tussen de drie confessionele partijen gekomen. Ook in Nieuw- Borssele is het niet gekomen tot een gezamenlijke lijst van de drie grote confessionele partijen. Er is wel con tact geweest, maar in de nieuwe con stellatie bleek het de verschillende Zie slot pag. 5 kol. 6) De Don Quichotterie tegen de afslui ting van de Oosterscheide met een deltadam in de monding van deze zeearm zal wel duren totdat in 1978 het laatste sluitgat in dit project is ge blokkeerd. Dat mogen we tenminste gevoeglijk aannemen nu opnieuw een fel protest tegen deze afsluiting en dus tegelijkertijd een vurig pleidooi vóór een open Oosterscheide is verschenen. Dr H. A. H. Boelmans Kranenburg, secre taris van de Stichting van de Neder landse visserij, heeft dat geformuleerd via een uitvoerige beschouwing in .Maatschappij-belangen', het maandblad van de Nederlandsche maatschappij voor Nijverheid en Handel. Hij doet dat uitgerekend op het mo ment, waarop de minister van verkeer en waterstaat in de begroting voor zijn departement voor 1970 een bedrag van 23 miljoen heeft uitgetrokken voor de volgende fase van dit laatste onderdeel van het deltaplan, de omstreden dam tussen de kop van Schouwen en Noord- Beveland. Hij doet het ook nauwelijks een maand nadat dezelfde bewindsman zeer pertinent aan senator jhr mr L. E. de Geer van Oudegein op vragen van diens kant heeft geantwoord, ,dat het onjuist zou zijn ook maar een spoor van twijfel te laten bestaan omtrent de be doelingen van de regering op dit stuk'. De vragen naar het hoe en wat rondom de afsluiting van de Oosterscheide wa ren dit kamerlid ingegeven door een ar tikel van ir J. Loeff te Veere in het or gaan van de vereniging ,Onze Vloot'. Daarin werd ook al een pleidooi gevoerd om maar af te zien van de Oosterschei de dam. Beleefd maar gedecideerd bracht minister Bakker het kamerlid onder de aandacht dat hij ,in het artikel geen aanleiding kon vinden de genomen be slissingen die zijn vastgelegd in de delta wet en het daarop gegronde koninklijke besiuit van 22 januari 1969 opnieuw in overweging te nemen'. Met andere woor den: er hoeft niet meer over te worden gepiekerd, de Oosterscheide gaat dicht! De tegenstanders van afsluiting laten zich kennelijk door dergelijke uit spraken niet uit het veld slaan. Evenmin door de nuchtere werkelijk heid van de uitvoering van het werk aan de dam, dat al een seizoen lang aan de gang is. Dr Boelmans Kranenburg betitelt de uitspraak van de minister als negatief. Hij vraagt de minister over de hoofden van zijn lezers heen, op korte termijn een breed samengestelde commissie op te trommelen, die een hernieuwd onderzoek zou moeten in stellen om te kijken of het besluit van jaren geleden (de deltawet dus) nog wel klopt met de volgens hem ge wijzigde omstandigheden. De visserijdeskundige haalt heel wat uit de hoek. Met een stapel opvattingen, die in zijn ogen een geheel nieuw licht op de afsluiting van de Oosterscheide werpen, breekt hij de argumenten, dis destijds doorslaggevend waren voor uit voering van het deltaplan stuk voor stuk af. Veiligheid in het deltagebied kan ook via verhoging van de dijken langs de Oosterscheide worden bereikt, zegt hij. Voor de zoetwaterhuishouding en voor de landbouw biedt de afdamming geen tastbare voordelen. Noemenswaardigs verkeersverbeteringen zal de dam niet brengen en voor stimulering van de re creatiemogelijkheden is ie ook niet no dig. Wanneer men dat alles zo op een rijtje ziet staan, lijkt het een aan nemelijk verweer. Maar zoals de laatste jaren al zo vaak is gebeurd wordt hier een redenering gevolgd, die iets weg heeft van overtroeven. Er is altijd maar één voorwaarde geweest voor afdamming van de Oosterscheide: een afdoende veiligheid aan het achter liggende gebied geven tegen overstro mingen als in 1953. De overige voorde len waren meegenomen. Voorwaarden waren het niet. Onmiddellijk moet hieraan worden toe gevoegd dat het project Oosterschelde- dam niet zomaar los is te maken van het totale dèltaplan. Het vormt er een geïntegreerd onderdeel van. Nu er A is gezegd, nu het Volkerak is afgesloten, moet B volgen. Het is allemaal bekende discussiestof. Niemand zal willen ont kennen dat er nadelen kleven aan af sluiting van de Oosterscheide: de schade aan de schelpdierencultures in deze zee arm is evident en ook nooit ontkend. Maar wanneer dr Boelmans Kranen burg daarmee nadelen als het verlies een potentiële zeehaven in de mond de Oosterscheide en het gevaar van toenemende ijsgang voor de binnen scheepvaart op het binnenmeer van straks op één lijn stelt, doet hij toch wel afbreuk aan zijn eigen beweringen. Ze vallen namelijk weg tegen op dit moment van dezelfde kant als onzeker heden aangemerkte zaken rondom de toekomstige biologische evenwichtstoe stand in een afgesloten Oosterscheide. Het is op deze plaats al eerder gesteld: de tegenstanders van de afsluiting van de Oosterscheide hebben de af gelopen jaren bijgedragen tot een kri tische benadering van het project. Dat was nuttig. Maar nu de studies hebben uitgewezen dat afsluiting verantwoord én nodig is en blijft, zouden de opposan ten er beter aan doen te zoeken naar mogelijkheden om de nadelen zo goed mogelijk op te vangen. Anders lopen ze de kans betweters verder door het leven te gaan. Ad Interim NEW DELHI (AFPi Meer dan 400 mensen hebben de dood gevonden bij de gevechten tussen Mohammeda nen en Hindoes in de staat Goejarat, 7.0 deelde woensdagavond de Indiase minis ter van binnenlandse zaken, Sjavan, in New Delhi mee. Hij was pas teruggekeerd van een be zoek aan Ahmedabad en andere steden in het bew-uste gebied. Het was de eer- ste maal dat officieel werd toegegeven dat het dodencijfer zo hoog ligt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1