PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RUSSISCH-CHINESE TOP OP BEGRAFENIS VAN HO Ook Axel is van mening dat gemeenten in noodsituatie zijn gemanoeuvreerd AMBASSADEUR IN RIO DE JANEIRO ONTVOERD WERKLOOSHEID BLIJFT DALEN President Nixon ontbiedt Rogers tuc tegen toetreding tot eeg ZOEKEN NAAR PIKE GESTAAKT woningtekort nu 65.000 Vandaag in de krant... Ambitieus plan voor bouw 2500 woningen Onbevredigend h; Reclamejongen BRAND IN SCHIP IN AMSTERDAM 212e jaargang nog. 208 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 5 september 19C9 Beiaarddrama Pagina 7 de, F. B. den Boer a 2751). Middelburg, r adv. f 5,55. Inge:. W. de Pagter. Hoofdrad.: C. A Marlit 51, tel. 7651 (b ned. 2<4 x tarief. Klernr 0 Abonn.prlja 1,10 red. 2078/3169, adv. 2375). Got», Grol I (min. 1,85). .Brieven b ra 25 e*M (Incl. 4 btw) 1. Nleuwatraat 22, tel. 4457. ire 359300, PZC, Middelburg TSJOE EN LA1 AAN HOOFD VAN CHINESE DELEGATIE IN HANOI KOSYGIN ZEGT BESPREKING MET JAPANSE MINISTER AF HONgKONG, PARIJS, HANOI (RTR) - mogelijk zullen Russische en Chinese leiders elkaar voor 't eerst in 4 jaar ontmoeten bij de begrafenis van president Ho Tsji Minh in Hanoi. Een Chinese delegatie, onder leiding van Tsjoe En Lai is al in Hanoi aangekomen. Premier Kosygin heeft een bespre king met de Japanse minister van buitenlandse zaken Aichi, afge zegd, daarmee speculaties in de hand werkend dat hg naar Hanoi zal vliegen. De laatste ontmoeting tussen Chinese en Russische leiders was in 1965 in Peking. Premier Alexei Kosygin deed toen op zijn reis naar Noord-Vietnam Peking aan, waar hij besprekingen voerde met zijn Chinese ambtgenoot Tsjoe En-Lai. Op de terugreis naar Moskou had Kosygin een ontmoeting met Mao Tse-Toeng. Xoean Thoey, het (Zie slot pag. 3 kol. 6) Politieke waarnemers in Saigon geloven, dat het presidentschap van Noord-Vietnam nogal wat strijd achter de schermen zal opleveren. Het meest waarschijnlijk acht men een president, welke onder nauwe controle zal staan van de vier sleutel figuren van het politbureau: v.I.n.r. Prenter Pham van Dong, partijsecretaris generaal Le Doean, de voorzitter van de na tionale vergadering Troeong Tsjinh en de minister van defensie Vo Ngoeyen Giap. In Hanoi is door de partij een commissie van 26 man benoemd om de begrafenis te regelen. Aan het hoofd van deze commis sie staat de 61-jarige Le Doean. De drie plaatsvervangende hoofden zijn Ton Doec Thang, Troeong Tsjinh en Pam Van Dong. Ton Doec Thang, 81, heeft als vice-president de leiding van de staat op zich genomen tot er een nieuwe president is gekozen. Waarnemers achten Le Doean een van de grootste kanshebbers. Samen met Troeong Tsjinh en Pham Van Dong. Beiden 61 jaar. Zij zijn respectievelijk voorzitter van de vaste commissie van de nationale vergadering en premier. BiNOl: President Ho Tsji Minh ran Noord-Vietnam is op 79-ja- rijfl leeftijd overleden. Woensdag morgen is hij in zijn slaap door overleden president tijdens een een hartaanval getroffen. Op de- bezoek aan een school in Hanoi, ze archieffoto zien we de WASHINGTON (AFP - RTR) De ambassadeur van de Ver enigde Staten in Rio de Janeiro, Charles B. Elbrick, is gisteren ontvoerd, terwijl hij op weg was naar de ambassade. Twee gewa pende mannen reden zijn auto klem en dwongen de chauffeur naar een heuvel te rijden, waar ze de ambassadeur met chloro form bedwelmden en hem in zijn eigen auto wegvoerden. Po litie en militairen hebben een grootscheepse drijfjacht op de ontvoerders ingezet. President Nixon heeft de minister van buitenlandse zaken Rogers bij zich ontboden om over de ont voering te beraadslagen. Elbrick, die sinds 8 juli van dit jaar hoofdstad is. werd in de buurt van zijn in de voorstad Sao Clemente gelegen woning ontvoerd. De chauf feur werd vrijgelaten. De Braziliaanse minister van buiten landse zaken verklaar d e.diep geschokt" te zijn. Hij zei, dat de re gering allies irn het werk zal stellen om de ambassadeur uit hianden van zijn ontvoerders te krijgen. mala, John Gordon Mein, doodge schoten. toen hij probeerde aam ont voerders te ontkomen. De politie in Rio de Janeiro is er van overtuigd, dat de ontvoerders moeten worden gezocht bij de revo lutionaire Braziliaanse beweging .Vanguarda Armada Revolucionaria', die onder leiding van de voormalige officier Lamarca sbaat. Leden van deze groepering hebben al eerder met spectaculaire acties de aandacht op zich gevestigd. Zo bezetten zij eens een station van Ra dio Sao Paulo om een verklaring van een voormalig communistisch parlementslid te verspreiden. VOLGEND JAAR KLEUREN-TV IN BELGIË BRUSSEL (AP) België is van plan volgend jaar Kersimts te beginnen met uitzendingen in kleuren tv, aldus heeft Robert Wangerine, directeur an de BRT bekend gemaakt. In het be gin zal een kwart gedeelte van de lv-programma's in kleur uitge zonden worden. Deze program ma's worden al voor-bereid. PORTSMOUTH (RTR-AFP) Op het congres in Portsmouth van het Britse vakverbond TUC is donderdag felle kri tiek geleverd op Engelands plannen voor toetreding tot de EEG. Clive Jenkins, secretaris van de bond van wetenschappelijk, technisch en an der leidinggevend personeel, verklaarde dat men Engeland ,een Europese land bouw van middeleeuws karaktev' wil laten redden in ruil voor het lidmaat schap van de Europese economische ge meenschap. Jenkins vond het ook on juist te spreken van ,een eensgezind' verlangen Dij de Britten om tot de EEG te worden toegelaten. Jn feite is ons volk diep verdeeld over deze kwestie'. Hij eiste een speciale conferentie van het TUC voor de vakbonden zich op dit punt definitief vastleggen. Na een plei dooi van een van de leiders van het TUC trok hij echter een motie in die het congres verplicht zou hebben zich te verzetten tegen Engelands toetreding tot de EEG. Met grote meerderheid nam het congres een motie aan, waarin om besnoeiing van de defensie-uitga ven en uitbreiding en ontwikkeling van Engelands landbouw wordt onderzocht. Ook wordt in de motie onder mejr om beperking van de particuliere investe ringen in het buitenland en meer rege ringssteun ter bevordering van de er- port gevraagd. De Britse vakbonden willen de boycot opheffen van de vak bonden in de communistische landen die vorig jaar betrokken zijn geweest bij de invasie in Tsjechoslowakije. Een re solutie dienaangaande werd met kleine meerderheid aangenomen. Wel wordt in de resolutie het verblijf van de Russi sche troepen in Tsjechoslowakije ver oordeeld. VRAAG NAAR 123.000 WERKERS DEN HAAG (GPD) De sterke vraag naar personeel heeft zich ook in de afgelopen maand ge handhaafd. Weliswaar liep de vraag bij de arbeidsbureaus in ons land in augustus met 3100 terug tot 123.000, maar wanneer reke ning wordt gehouden met de in vloed van het seizoen is die da ling minder sterk dan op grond daarvan mocht worden verwacht. Het aantal vacatures voor mannen en vrouwen ligt nu ruim 36.000 hoger dan een jaar geleden. Het aantal vacatures voor mannen jon ger dan 19 jaar was eind augustus 28.600 of 15.8 procent van de afhanke lijke mannelijke beroepsbevolking van die leeftijdsklasse. Een jaar geleden was dit percentage 10.6. De openstaande vraag naar jeugdige vrouwen bedroeg eind augustus 9,6 procent van de af hankelijke vrouwelijke beroepsbevol king in die leeftijdsklasse tegen 7,4 procent een jaar geleden. Tegenover de ze sterke vraag staat een ook in de vorige maand gedaalde arbeidsreserve van 54.500 tot 52.800. Wanneer echter JERUZALEM (AP) Het Israëlische leger heeft donderdag na drie dagen de speurtocht naar de voormalige Ameri kaanse episcopaalse bisschop. James Pi ke, in de onherbergzame wildernis van Judea opgegeven. Het enige spoor wat men van de 56-jani- ge Pike heeft gevonden is een landkaart, die dichtbij de achtergelaten auto het echtpaar lag. rekening wordt gehouden met invloeden is die daling evenwel minder sterk dan mocht worden aangenomen. Van de 52.800 mannen en vrouwen, die behoorden tot de arbeidsreserve per eind augustus, waren er 39.200 die reeds een maand of langer daarvan deel uitmaak ten, 27.800 drie maanden of langer, 21.500 zes maanden of langer en 14.100 een jaar of langer. De werkloosheid was het grootst In Drente en Groningen met resp. 1,8 procent en 1.7 procent. Het •rocent), gevolgd door Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland (elk 0.9 pro cent). Eind augustus stonden 3600 jon gens van 14 tot en met 18 jaar als werkloos geregistreerd, dat is 2 procent van de afhankelijke mannelijke beroeps bevolking in die leeftijdsklasse. Het aantal van 3600 is niet alleen lager dan een maand geleden (5000), maar ook lager dan een jaar geleden (4800). (Zie slot pag. 15 kol. 3) DEN HAAG (ANP) Het kwantita^ tieve woningtekort per 1 januari van dit jaar Kan worden geraamd op rond 65.000 woningen. De vergelijking van dit cijfer met het aantal niet bewoonde huizen per 1 oktober 1968 (bijna 62.000) wettigt de conclusie dat de inhaal van het laatste stuk kwantitatief tekort lan delijk gezien niet een probleem is, dat in de eerste plaats kan worden opge lost door grotere woningproduktie. Het is meer een probleem dat tot op lossing moet komen via een juiste ver deling van de beschikbare woonruimte. Dit betekent wat de nieuwbouw betreft, primair dat de juiste woning op de juiste plaats moet worden gebouwd. Dat zegt mr W. A. Schouten, directeur- generaal van de volkshuisvesting ei bouwnijverheid in het jaarverslag van de Centrale Directie van de Volks huisvesting en de Bouwnijverheid. Kunst en protest (3) DE PROTESTERENDE kunste- j&ars vinden de poorten van de Richting Zeeland gesloten. (Pagi- t» 2). Kunstgevecht de Utrechtse Nicolaas- «nt ontstonden gisteren troe len omdat exposerende kunste- de opening van hun t»n ling aanwezig moch- kh^jn.,.. (pag. 3). Tientje ®®D NIEUWS voor de licfheb- van .klinkende munt'. Er ™®t een zilveren tientje.... (Pag. 9). 1 Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 9 Zeeuws nieuws: pag. 2,5 en 7 Sport: pag. li Radio-tvpag. 13 Financieel nieuwspag. 15 REM OP UITVOERING WERKEN AXEL Burgemeester en wet houders van Axel zijn 't met de vereniging van Nederlandse ge meenten volledig eens dat de ge meenten financieel in een nood situatie zijn gemanoeuvreerd. In een toelichting op de begroting voor het jaar 1970 onderschrij ven zij ten volle het protest te gen het feit dat de gevolgen van de kapitaalschaarste in het bij zonder op de gemeenten worden afgewenteld. Als gevolg van de fors gestegen uitgaven, waarbij met name wordt gewezen op de invloed van de b.t.w. en de ge ringe verhoging van de uitke ring uit het gemeentefonds, kon de Axelse begroting voor 1970 niet met de gewone middelen worden ,rond' gemaakt. Daar voor was nodig een beroep op een reservebedrag van ruim 17.000,-. Daarnaast zullen de reinigingsrechten moeten wor den aangepast aan de gestegen kosten, terwijl voorts de heffing van de wegenbelasting in over eenstemming moet worden ge bracht met de gegeven richtlij nen van de minister van binnen landse zaken. Uit de aanbiedingsbrief blijkt verder dat met name de wet kapitaal-uit gaven publiekrechterlijke lichamen een uitermate remmende werking uitoefent op het uitvoeren van nood zakelijke kapitaalswerken. Reeds eerder heeft Axel zijn bezorgdheid hierover uitgesproken. Dat die bezorgdheid gegrond is zo ver volgt de toelichting blijkt uit het feit dat van de vorig jaar genoem de en noodzakelijke investeringen alleen de weg naar het sportterrein en het parkeerterrein Hofplein kon worden aangelegd naast wat kleinere investeringen. Met enkele sprekende cijfers wordt dan aangetoond dat de toepassing van genoemde wet, een gezonde ontwikkeling van de ge meente in de weg staat. In de toelichting wordt voorts ge steld dat er op dii moment nog geen enkele zekerheid bestaat over de vraag of de voorgenomen herinde ling van Zeeuwse h-Vlaanderen wel p erwo-né per 1 januari aanslaande een feit 7,al worden. Vandaar dat de gemeen tebegroting voor Axel nog op de normale wijze werd voorbereid. Daar in wordt verder de hoop uitgespro ken dat de pogingen tot ver krijgen van langlopende geldlenin gen, met succes zullen worden be kroond. Axel heeft namelijk nog een groot aantal plannen waarvan de realisa tie wacht op liet beschikbaar ko men van vaste financieringsmidde len. Met name worden genoemd: de bouw en inrichting van de christe lijke school voor mavo, de aanleg van rioleringen in Spui, Sassing en Margrette, de verbetering van de beton woningen, het bouwrijp maken van gronden m het bestemmings plan oost-west, de aanleg van het recreatieplan Zuidsingel en de bouw van een gymnastieklokaal bij de christelijke lagere schooi aan de Burchtlaan. Daarnaast is in Axel een groot aantal plannen in voorbe reiding waarvan niet name worden genoemd: het deelplan .noord 1', het onitwerpbestemmingsplan ,zuid 1', de aanleg van een nieuw kampeerter rein en van een nieuw zwembad, de uitbreiding van het recreatiegebied en van de sportaccommodaties, de aanleg van een nieuwe begraafplaats en het bestemmingsplan bebouwde kom .oost' met inbegrip van het sa neringsplan buitenweg. Woningbouw De woningbouw in Axel blijkt zich gunstig te ontwikkelen. In plan .west' zijn 88 premiewoningen en aan de Kanaalkade 48 bejaarden- woningen gereed geltomen. Nog 42 premie- en 38 woningwetwoningen zijn in aanbouw. Er blijft evenwel een aanzienlijke behoefte aan wo ningwet- en goedkopere premiewo ningen bestaan. In de toelichting wordt opnieuw betreurd dat gedepu teerde staten van Zeeland hun goed keuring hebben onthouden aan het bestemmingsplan .noord 1'. Om in de behoefte aan woningbouw in de toekomst te kunnen blijven voorzien, is in voorbereiding geno men het bestemmingsplan ,zuid 1'. Dit plan omvat in zijn eerste opzet circa acht hectare en biedt als het geheel wordt uitgevoerd plaats aan ongeveer 2500 woningen. Daar naast zal worden getracht een deel plan omgeving Nieuwen dijk uit te voeren ter voorziening aan de be hoefte aan industrieterrein. B en w van Axel spreken de hoop uit dat een modus zal kunnen worden ge vonden om deze plannen te realise ren, zonder dat men opnieuw de dupe wordt van de bepalingen in de wet kapitaaluitgaven publiekrechterlijke lichamen. Tot slot werd nog gewe zen op het feit dat mede in het ka der van de ruilverkaveling Koe wacht, gewerkt wordt aan plannen ter verbetering van de recreatiemo gelijkheden en van de toeristische structuur. j^Antliin fet ziet er naar uit dat er in tweede kamer geen meerderheid is te vinden voor wettelijke maatregelen, die tot vrijlating kunnen lei den van de drie Duitse oor logsmisdadigers in Breda. In formele peilingen zouden dit hebben uitgewezen. Dat zou tevens kunnen be tekenen dat daarmee de zaak is afge daan en dat er nu te dien aanzien kan worden overgegaan tot de orde van de dag. Het komt ons echter voor dat de discussie van de laatste weken op deze manier een uiterst onbevredigend slot krijgt, waarin om meer dan één reden moeilijk kan worden berust. De discussies zijn, zoals men weet, op gang gekomen doordat op de een of andere manier naar buiten be kend werd dat minister Polak over woog iets aan de kwestie van de drie in Breda te doen zonder daarbij ver plicht te zijn een gratieverlening te overwegen. Via wetswijziging zou het mogelijk zijn de drie van Breda als mede ook enkele tot levenslang veroor deelde criminele Nederlanders op ja ren te stellen (zoals dat heet), zodat ze na enige tijd in vrijheid konden worden gesteld. Daartoe ging hij brj enkele ka merfracties na of hij voor deze gedachte een meerderheid zou kunnen verwerven, een meerderheid die overigens nog niet voldoende zou zijn, omdat ook de eerste kamer over het wetsontwerp zou moe ten oordelen. Ook daar zou dus een peiling naar de opvattingen nodig zijn. Naar wat nu bekend is geworden zal echter een dergelijk wetsontwerp geen meerderheid in de tweede kamer beha len met als gevolg dat minister Polak er vermoedelijk niet aan zal denken het ont werp in te dienen. Geen minister is im mers bereid met voorstellen voor de draad te komen als hij bij voorbaat al weet dat ze het toch niet halen. Maar dat houdt in dit geval tevens in, dat de vrijlating van de drie van Breda niet in het openbaar zal worden besproken op de plaats waar dat juist dringend nodig is: de tweede kamer der sta ten-gene raal. Men moet het nu doen met wat verklaringen te hooi en te gras, zoals onlangs via de radio die van oppositie leider Den Uyl. En dat nu lijkt ons een onbevredigend slot. lopen weken in allerlei kringen diepgaand over de drie van Breda is gesproken. Er zijn vele krantecom mentaren over verschenen, er zijn tele visieuitzendingen aan gewijd, kortom een reeks verschijnselen waaruit bleek dat het hier om een zaak ging die de Nederlanders intens bezighield. In zo'n situatie zou het parlement tekort schie ten als er niet ook juist daar over werd gesproken: een debat uitmondend in een stemming. Het is immers goed te weten hoe de verhoudingen liggen: het Neder landse volk heeft er recht op dat zijn vertegenwoordigers zich duidelijk uit spreken. We hebben begrepen dat een lid van de KVP-fractie dr Van Schaik overweegt in zijn fractie deze zaak ter sprake te brengen: hij wil het aan sturen op een officiële uitspraak van de kamer. Terecht. De discussies over de drie van Breda dienen afgesloten te worden en de geëigende plaats daar voor is de tweede kamer der staten- generaal. In vroeger dagen was de burgemeester in kleine en grote gemeenten de uit gesproken vertegenwoordiger van het gezag (eigenlijk zouden we .gezag' hier met hoofdletters moeten schrijven): hij was gekleed in stemmig zwart en droeg een stijf boord met omgeslagen punten. In latere jaren werd deze respectabele ambtsdrager een populairder figuur: hij kon op bewondering van zijn inwoners rekenen als hij een geslaagd vertegen woordiger van zijn gemeente werd, de man die óf op weg was naar Den Haag óf er juist uit terugkwam met toewijzin gen van allerlei soort: woningen, sport hallen, schouwburgen, scholen. Tegen woordig spreekt men met ontzag over een burgemeester als hij zich een goed .manager' toont: een soort directeur van de nv gemeente. Vlot, gastvrij, energiek, zakelijk en vooral met gevoel voor pu blic relations. O jawel, public relations is in dit opzicht een toverwoord: de burgemeester die zijn gemeente weet te verkopen heeft een hoge koerswaarde. Van de gemeentewet hoeft hij niet zo veel te weten, maar hij moet wel foto geniek zijn. Eén tv-uitzending is beter dan een geslaagde verdediging van een voorstel in de raad. Deze week is in dit opzicht een nieuw record gevestigd: de burgemeester van Beverwijk heeft Ed en Willem, de bevers uit de fabeltjes krant, een telegram gestuurd uit blijd schap voor hun terugkeer op het scherm en ze bovendien een stads vlag beloofd. En passant is ook nog een reclamezin in het telegram gevlochten: .Onze bur gers zijn net zo doenerig als jullie'. Nou maar wachten tot Ed en Willem een telegram terugsturen: opnieuw publici teit voor de burgemeester. Twee-nul. Misschien is het wel een heel bekwame man, deze burgemeester Bruinsma van Beverwijk. Een grapjas van matige kwaliteit is het in ieder geval. AMSTERDAM (ANP) Gisteravond is aan boord van het Nederlandse tank schip .Kaap Hoom'. gemeerd aan de Noordpier bij de Amsterdamse Droog dokmaatschappij aan de Meeuwenlaan brand uitgebroken. Het schin was gis termorgen ontgast en officieel gasvrij verklaard, zodat aanwezigheid van tankgas niet de oorzaak kan zijn ge weest. Voorzover op het ogenblik be kend, zijn drie arbeiders die in de tank werkzaam waren, gewond geraakt, van wie twee ernstig en een minder ernstig. Het gerucht, als zou er een vermiste zijn, is tegengesproken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1