AFSCHAFFING ALGEMENE PRIJSSTOP Ontvoerder van kleuter gepakt Brand in centrum van Brussel eist 9 doden Baalhoekkanaal kan de watersport in oost Zeeuwsch-Vlaanderen redden Vermoedelijk deze week nog LEGER STOOT KONING IDRIS VAN DE TROON DEN - BELASTINGPLANNEN WORDEN IN DE BEGROTING BEKENDGEMAAKT Vandaag in de krant... Campings Piloten BESTAANDE HAVENTJES MOETEN VERDWIJNEN In Kruispolderhaven en Paal liggen 120 jachten en jachtjes De versierde mens ACTIES TEGEN TAPTOE DELFT :EPT£M=? 212e jaargang - no. 205 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 2 september 1969 Dlractl» N V Beh. MIJ. vin da C V Provincials Ztauivis Courant: F. v. d. Velde, F. B. Bur. Vlln., Walstr. S8-60, tal. 5144 (b 9 rad. 350», adv. 01186-584, exp. 2751). Zlerllceee. red. lel 3346, adm. tel 2094 9 Adv. prijs 37 cl per mm Min oer adv. f 5, 11 W. ds Paglor. Hoofdr Markt 51, tel. 7651 f mcd. 21.4 tarlel. Kiel: C. A. da Kok. Abonn.prl). t 1,10 per week, t 14,25 p 18 red. 2078/3169, adv. 2375). Coee, Grote Merkt 2, tel. 6 adv. (mix. 8 rejele) 37 c! per re|el (min. 1.85). .Brieven mmera 2» cent (Incl. 4 btw) euren, Hleuwetrael 22, tel. 4457. I. Giro 359300. PZC. Middelbun nriclfi Eureptü Jrgania werkzsa kt voor d? "g DEN HAAG (GPD) Minister De Block (economische zaken) ovenveegt op korte termijn mogelijk nog deze week de al gemene prijsstop te vervangen door een zogenaamde calculatie beschikking. Voordat de bewindsman beslist zal hij vanmiddag eerst de speciale prijzenoverlegcommissie, waarin werknemers, werkgevers en consumentenorganisaties zijn vertegenwoordigd, en de vaste tweede-kamercommissie voor economische zaken horen. Reeds enige tijd bestond de verwachting dat minister De Block in septem ber tot deze maatregel over zou gaan, vooral ook nadat het laatste prijs indexcijfer een daling van de kosten van levensonderhoud met bijna één percent te zien had gegeven. De algemene prijsmaatregel werd in het afgelopen voorjaar afgekondigd nadat het prijspeil snel omhoog was gegaan onder invloed van de invoering van de btw, de nieuwe omzetbelasting, aan het begin van het jaar. Vervanging van de algemene prijsstop door een calculatiebeschikking be tekent een eerste stap op weg naar normalere verhoudingen. De calculatie beschikking zal richtlijnen geven voor kostenstijgingen, die in de prijzen mogen worden doorberekend. Daarbij gaat het vooral om externe kosten stijgingen, die onder de algemene prijsstop niet in de prijzen tot uitdruk king mochten worden gebracht. Juist het verbod om deze kostenstijgingen door te berekenen leidde tot een vooral de laatste tijd sterk toenemend verzet tegen de stringente prijsstop, die de liquiditeit van ondernemingen in gevaar kan brengen. Wanneer met de te verwachten calculatiebeschikking goede resultaten worden geboekt kan deze op den duur worden vervangen door een prjjs- meldingsplicht, waarbij de bewindsman kan kiezen uit een melding van prijsverhogingen zodra deze ingaan, of een melding van door te voeren prijsverhoging vooraf. SOCIALISME VOOR LIBIË BEIROET (RTR, AFP) Leger officieren hebben maandag in Li bië de macht gegrepen. Zij hebben een republikeins socialistisch be wind uitgeroepen en de 80-jarige koning Idris aan de kant gezet, 's Konings 40-jarige neef en erf genaam, kroonprins Hassan Al- Rida, heeft in een radiotoespraak gezegd af te zien van alle rechten op de troon. Hij deed een beroep op de bevolking van 1.600.000 zie len zich achter de staatsgreep te scharen. De samenzweerders, die volgens Libische kringen in Beiroet onder leiding staan van kolonel Saadoeddin Aboe Sjweirib, sloegen toe terwijl de koning oen ge zondheidskuur deed in de Turkse bad plaats Boersa. Het parlement en de andere grondwet telijke lichamen zijn door de gevormde revolutionaire raad ontbonden verklaard. Havens en vliegvelden zijn gesloten. Ra diozenders speelden marsmuziek af gewisseld door verklaringen van de re volutionaire raad. De grenzen zijn ook gesloten. In Ankara werd vernomen dat koning Idris vandaag naar zijn land zou willen terugkeren. Andere berich ten zeggen echter, dat men de staats greep voor de koning verborgen heeft gehouden. Olie Tot enkele jaren geleden zou een staatsgreep als deze nauwelijks be roering buiten de Arabische wereld hebben gewekt, maar de ontdekking van grote olievoorraden onder hel Libisch zand maakte Libië tot één van de rijkste Arabische staten. Na de verdwijning van Idris kent de Arabische wereld nog drie monar- (Zie slot pag. 7 kol. 2) tik fff! 'f'i dit; dos tó RB !ïïs toad .VOOTB S?::.... fSft fciNGfiÉ honing: .kiwtt'b; nfr*'-: rKo»f! rkswüS' Brtgfi IV,-:- T '.T.-r- j Sttö 5 DEN HAAG (GPD) Minister Witteveen zal in de komende miljoenennota de voorstellen van het kabinet voor de aangekondigde correctie van de loon- en inkomstenbelasting bekendmaken. De bewindsman heeft dit geantwoord op vragen van PvdA-fractieleider drs J. M. den Uyl, die onlangs had her innerd aan de aanvankelijke belofte van minister Witteveen deze plannen vóór de vakantie in te dienen. De minister van financiën heeft echter met de plannen gewacht op het SER- advies om de inflatiespiraal te doorbreken. In dat advies zijn een aantal sug gesties gedaan op het gebied van de belastingen en met name ten aanzien van de aanpassing van het tarief van de inkomstenbelasting. ,Het kabinet heeft gemeend er goed aan te doen alle fiscale voorstellen tegelijk in te dienen bij de rijksbegroting 1970', aldus minister Witteveen. Bovendien be staat er een nauw verband tussen de aanpassing van de belastingtarieven O het dekkingsplan voor 1970. ONTVLUCHTE PSYCHOPAAT WERD BIJ INBRAAK BETRAPT BLARICUM (GPD) De zaak rond de ontvoering van het twee en een halfjarig dochtertje Mieke van de familie P. W. de Jong, in de nacht van zaterdag op zondag in Blaricum, is afgerond. De politie in Wassenaar heeft zondagavond een man aangehouden, die was be trapt op een inbraak in een villa door het 7-jarige dochtertje van de eigenaar. De inbreker ging er vandoor en na een wilde achtervolging door Wassenaar werd hij aangehouden. Een politieman liep hierbij enkele steekwonden op. De achtervolgde Dleek de 25-jarige W. J. C. S. die vier dagen geleden was ontvlocht uit de psychiatrische Inrich ting aan de Bosdijk in Eindhoven. Aanvankelijk was de Wassenaarse po litie er niet van op de hoogte, dat de aangehouden man degene was die het kind had ontvoerd. Allerwegen werd aangenomen dat er meer mannen in het spel waren. Pas toen de Blairicumse po litie met het Wassenaarse korps in ver binding trad, bleek dat de man een doos- J~ sigaretten in z'n zak had met het derobiummer van de sigaretten die 'dé vader van het" ontvoerde ktnd miste. De nummers werden achterhaald door navraag bij de betreffende sigarenhan delaar. De vingerafdrukken die hier en daar in de boerderij aan de Blaricumse Kerklaan werden aangetroffen bleken bij onderzoek in Den Haag, maandag middag, te behoren aan S. Een beken tenis heeft hij evenwel nog niet afge legd. PENSION MET GASTARBEIDERS IN LICHTER LAAIE tVan onze correspondent) BRUSSEL Een door tot nu toe onbekende oorzaak uitgebroken brand in een oud huis in de binnen stad van Brussel heeft gisteren aan negen mensen het leven ge kost en men vreest dat het aan tal doden nog tot veertien of vijf tien zal stijgen. Het uit de negen tiende eeuw daterende pand, dat eigendom is van de gemeente Brussel, en dat was bestemd om te worden afgebroken bood onder- flolr oon ppti pTfiet fluntïil hiiitpn-|IVel weet men. dat hij, toen hij een- üaK aan een ë1001 aamal DUlcen maal was uitgebroken, werd aangewak- landse arbeiders. bijna allen kerd door het ontploffen van een aantal T ri i 'flessen met butagas. Onder in het huis NooraaxriKanen en Grieken. ien een overdekte binnenplaats erach- ter was een verkoophuis van" tweedehands De brand is in de nacht van zondag meubelen en andere goederen gevestigd. na (jne uur ontstaan. trappenhuis stond vol met allerlei „ter plaatse kwam stond het gehele huis reeds in lichter laaie. Enige bewoners konden via de daken ontkomen. Ande ren wenden via de ladders vain de brand weer in veiligheid gebracht. Men weet niet, hoeveel mensen in het huis wa ren op het ogenblik van de brand. Zes zijn gered, negen stoffelijke overschot- ten heeft men gevonden. Over het lot van zes andere mensen, die waarschijn lijk in het pand aanwezig waren, ver keert men nog in het onzekere. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. oude rommel. Wantoestanden De brand heeft weer eens de aan dacht gevestigd op de wantoestan den die in België heersen, met be trekking tot de huisvesting van bui tenlandse arbeidskrachten, met na me van die uit Noordafrikaanse lan den en uit Griekenland en Turkije. (Zie slot pag. 7 kol. 3) Gestolen auto's S. is, nadat hij de gestolen Volvo In Laren had achtergelaten, in een even eens ontvreemde Fiat 850 naar Amster dam gereden. Daar ruilde hij de wagen voor een Opel, waarmee de reis terug STAKING OP CURACAO WILLEMSTAD (ANP) Maandag morgen hebben de werknemers bij de Mijnmaatsehappij Curasao NA' het weit neergelegd. De arbeiders staan wel op hun post, maar voeren geen werkzaamheden uit. Het besluit tot het houden van deze staking is genomen in een algemene ledenvergadering. De arbeiders willen uitsluitsel over een TVs procent loonaanpassing. Voorts wil len zij dat er onderhandelingen worden gehouden voor een nieuwe cao en een "--'oeiingsregeling. De maatschappij is tid om de TVs procent loonaanpassing te geven, maar wil niet voldoen aan de tot onderhandelingen over een nieu- cao. Op het terrein van de maat schappij is het rustig, de actie vertoont zonder moeilijkheden. 50.000 IN OADZAND noteerde de Ze- gam maandag de 50.000ste aard- gasklant. (pag. 2). MINISTER KLOMPé betreurt, Sr, Pipings op Schouwen en Walcheren hebben geweigerd jon gelui toe te laten, maar vindt dat de gemeenten in dergelijke geval len stappen moeten ondernemen. (Pag. 2), DE INTERNATIONALE federa le van verkeersvliegers heeft be- ioten een beroep te doen op de yN-leiding teneinde tot een actie "jgen het kapen van vliegtuigen ■eKoinen. Een staking is voor- °PlS uitgesteld....(pag. 3). Binnen- en buitenlands nieuws: pag, 1,3 en 7 Zeeuws nieuws: pag. 2,4 en 5 Sport: pag. 9 Radio-tv: pag. 11 financieel nieuws: pag'. 13 GRAAUW - Als de watersport vereniging .Saeftinghe' een jaar of wat geleden geen dam door het haventje van Paal had ge legd, was er op die plaats nu al geen haven meer geweest. Maar door die dam, waarvan gemeen tebestuur en rijkswaterstaat aanvankelijk niets afwisten, kon het slib bij laag tij uit het ha venbassin worden gespoeld. Het betekende de redding van een haventje, dat in Oost-Zeeuwsch Vlaanderen juist betekenis be gon te krijgen voor de water sport. Die betekenis voor de watersport is sindsdien alleen maar groter gewor den. maar niettemin ziet de toekomst er voor de haven van Paal somber uit. Sinds 1951 is bekend, dat het in het kader van de Deltawerken moet ver dwijnen. Indertijd was daar nauwe lijks iemand rouwig om, wamt behal ve voor een enkele visser en de In Paal gevestigde scheepswerf van de gebroerders Verras had het haventje geen betekenis meer, Maar enkele jaren later werd Paal evenals an dere haventjes langs de Westerschel- de, door liet opkomende watertoe risme ontdekt. Nu liggen er meer don 60 zeilboten en jachten, meestal met 'n Belgische eigenaar, en liet zouden er meer zijn als er ruimte voor was. Zuur Drie Dat de veranderde omstandigheden tot dusver geen aanleiding vormden de beslissing over de haventjes langs de Westerschelde te herzien, zit de watersports hoog. Als de dijkver zwaringen namelijk volledig vol tooid zijn, zullen aan de zuidelijke oever van de Westerschelde nog maar drie havens zijn: Breskens. Terneuzen en Walsoorden. Van deze drie is alleen Breskens voor de watersport geschikt. De hei de andere liggen onmiddellijk aan het drukke vaarwater naar Antiver- pen. Het is daarom geen wonder, dat men in een haventje als Paal wat zuur doet over het overheidsbeleid. Se cretaris Piet Hendrickx van de wa tersportvereniging .Saeftinghe' (90 leden, waarvan ruim de helft Belgen) zegt: .Zeeland wil zo graag recre atiegebied zijn, maar hier wordt straks een bloeiend watersportcen trum de nek omgedraaid. Hier en in Kruispolderhaven liggen 120 jach ten en jachtjes. Als er geen wonder gebeurt kunnen die straks in Oost Zeeuwsoh-AHaanderen niet meer te recht'. Dat wonder acht Hendrickx niet uitgesloten. Hij heeft zijn hoop gevestigd op deaanleg van het Baal- lioefkkanaal en de uitspraak van mi nister Bakker dat Nederland het Verdronken Lamd van Saeftimge niet. wil Industrialiseren. ,Wat we willen is in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen een vervanging voor de haventjes die moeten verdwijnen. Dat hoeft geen miljoenenkwestie te zijn. Straks konien die Belgen hier met zivaar materiaal dat Baalhoek kanaal graven. Voor zo'n zuiger is een jachthaventje een peuleschil. En nu het land van Saeftinge niet wordt geïndustrialiseerd zal het voor de recreatie nog aantrekkelijker wor den*. Verschuilen Hendrickx kan niet ver eten worden dat hij zijn ideeën niet bij de ver antwoordelijke overheidsinstanties heeft uitgedragen. Tot dusver zonder veel succes. ,AUe instanties verschui len zich achter de beslissing uit 1991, waarin de Westerscheldehaven- tjes vervallen werden verklaard'. Het zit hem vooral dwars dat voor re- CZie slot pag. 2 kol. 3) §Bij de rectoraatsoverdracht aan de technische hoge school in Twente is het gis teren uiterst sober toegegaan: alle plechtige elementen waren verbannen, toga en jacquet wa ren afgeschaft, men was in het .gewone pak' naar de aula gekomen. De versierde mens had afgedaan, de doel matigheid had het van de traditie ge wonnen. In Twente begrijpelijk: het gaat hier Immers om een jonge instelling van hoger onderwijs, waar bepaalde acade mische gewoonten niet zo zijn vastge roest als op universiteiten met een eeu wenlange historie. Sommigen nu zullen het verdwijnen van de toga's uit dit aca demisch decorum een schokkende zaak vinden, zoals anderen weer het Twentse gebaar als een symptoom van de voor uitgang begroeten zullen. Nu heeft de laatste categorie in zoverre gelijk, dat het hier een verschijnsel betreft, dat niet is los te zien van allerlei vernieuwings verschijnselen binnen de universiteiten. Het zou echter onjuist zijn te betogen, dat de mens het wel zonder versiering af kan, binnen of buiten de academie. maken met het algepnene stijlgevoel van dat tijdvak^ /.ojeren de mode deskundigen. Deze regel gaat ook op voor bepaalde instellingen. Wanneer bin nen deze instituten een eigen stijlgevoel eeuwenlang de toon heeft aangegeven, dan is dat ook in de kleding merkbaar. Zo hebben nonnen afzijdig van de wereld levend het vrouwenkleed uit de middeleeuwen weten te handhaven tot op de huidige dag. Pas nu i3 de dis cussie over de doelmatigheid op gang gekomen en voorzichtig begint men te experimenteren met een beter aan deze tijd aangepaste kledij. In vroeger dagen waren een dominee en een pastoor onmiddel lijk herkenbaar, de één aan het zwarte pak, de ander aan pak plus boordje. Te genwoordig evenwel zijn vele geestelijke ambtsdragers niet van .nette burgerhe ren' te onderscheiden. Het is een ont wikkeling die duidt op een veranderend .stijlgevoel' binnen de kerk, dwz het heeft te maken met de veranderingen die de kerk op dit ogenblik doormaakt: zij wil dienen, geen machts- en geen magisch instituut zijn, waarvan de pries ters onmiddellijk herkenbaar moeten wezen. Met de universiteit gaat het een zelfde kant op: de bindingen met de sa menlevingen worden intenser, de univer sitaire gemeenschap is niet langer meer een geïsoleerde, op zichzelf staande sa menleving worden intenser, de univer- maatschappij. Zij verliest haar magische functie. En de magisters zoals ln Twente raken hun toga's kwijt. fcantlijn dinggewoonten raken komt het ver schil aan de orde tussen traditie en historische optocht. In Twente waren toga en jacquet kennelijk voor velen ele menten geworden voor een historische optocht: op zo'n moment is het niet on verstandig dergelijke kledij maar af te schaffen, ze werkt in z'n geval komisch of zelfs provocerend. Zoals een Neder lands minister van buitenlandse zaken op menigeen een carnavalachtige indruk maakt als hij gekleed in witte pantalon en voorzien van steek en (scherts)degen zich naar de opening van de staten-ge- neraal begeeft. Koningin Wilhelmina moet iets van het soms duidelijk aanwe zige verschil tussen traditie en optocht hebben gevoeld, toen zij in .Eenzaam maar niet alleen' schreef over de eerste opening van het parlement na de bevrij ding. Zij kwam niet per koets, maar per auto, werd geëscorteerd door binnen landse strijdkrachten in blauwe uniform en er was geen gala-uniform te zien: ,Naar mijn oordeel de mooiste opening der staten-generaal, die er ooit geweest aldus de koningin. Maar zij voegde er eerlijkheidshalve wel aan toe ln die mening vrijwel alleen te staan. A'ermoe- delijk zou zij nu wel meer medestanders hebben. Tussen traditie en optocht: het is een discussie, die graag door zakelijk- ingestelde en nuchtere mensen wordt gevoerd. Misschien echter verge ten ze in het vuur van het gesprek wel eens, dat een historische optocht soms héél boeiend kan zijn en niet komisch behoeft te wezen. In zo'n stoet wordt soms met een heilige ernst gespeeld: men denke maar aan Brugge om te beseffen, dat daar traditie en optocht geen tegen stellingen zijn. Bovendien is het argu ment van de zakelijk-ingestelden on juist. dat een mens zonder versieringen kan of wil leven. Van de vroegste tijden af heeft een bruid zich voor haar man versierd, elke groep had en heeft haar eigen decoratieve uitingen: hippies be schilderen zich met bloemen, anderen gebruiken baarden als versiering, de burger trekt in sommige situaties een jacquet aan. Waar het bij al deze dingen echler vooral om gaat is de symbool waarde, die aan de versiering wordt ge geven. Als in een universitaire gemeen schap de toga bijvoorbeeld wordt gezien als symbool van verzet tegen vernieu wing, dan kan men ze inderdaad maar beter aan de kapstok hangen. Men ver- gisse zich echter niet: deze toga's zullen er te zijner tijd weer worden afgehaald, namelijk zodra de huidige symboolwaar de is verzwakt of niet meer wordt ge voeld. Op dat moment namelijk is dit eerbiedwaardig kledingstuk weer onge vaarlijk en wordt de historische optocht weer als traditie ervaren. Zoals wellicht minister Luns zijn witte pantalon. i DELFT fANP) Naar aanleiding van de arrestatie van de 25-jarige elek trotechnisch student J. B. uit Delft, |die de taptoe 1969 wilde verstoren met een zendinstallatie, is in Delft een actie comité opgericht, dat zich ten doel steil de taptoe 1970 te verhinderen, als al ternatieve plannen voor de binnenstad i„_\ geen doorgang

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1