EEN TROEPEN NAAR SURINAME Infiltraties Noord-Vietnam zijn verminderd Vrees voor toekomstig tekort aan arbeiders in de Zeeuwse landbouw Premier antwoordt drs den Uyl Groep marechaussee bestemd voor VN- koninkrijkstaten PREMIER CERNIK DOET FELLE AANVAL OP ALEXANDER DUBCEK Noodtoestand oogst van granen andaag in de krant... VANDAAG SPECIALE BIJLAGE /OOR SPORT Politiek vertrek ISRAËLISCHE COMMANDO'S IN EGYPTE In delen Overijssel, Friesland, Drente en NOP: DR IR C. VAN BEEKOM OP STUDIEDAG NCAB; NOODZAAK: ONDERWIJS VERBREDEN Toch minder Lang Ri'm destijds door minstens 20 ton EndosuUan bevuild PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 28 aug. 1969 i. MIJ nn O C V Provincial' /«Irtr. 86-60, («I. 8146 <b a tl 3346. «dm t*l 2094 0 red. 3508, «du. 01186-254, oxp. 2751) cd. 7853, «dv. 5213). i tail. Los» nummer? 26 een! (Intl. 434 olm) I. 2395. Tarneuien, Nlwwetrut 22, tel. 4457. «el. 4 btw)Giro 259300. PZC. Mlddelbur, NHAAG (ANP) De regering in Den Haag ziet geen aan- cg Nederlandse militairen naar Suriname te zenden, aldus J minister-president De Jong het tweede kamerlid Den Uyl \ik) woensdag in antwoord op schriftelijke vragen meege- i fikadron gevaccineerd personeel jdi Koninklijke Marechaussee, waar- deformering door de commandant dsmarecliaussee is gelast, is niet in ijjionder bestemd voor eventuele ading naar Suriname, doch voor y. en koninkrijkstaken, genoemd defensienota 1968,aldus het ant- ian de premier op de woensdag- d gestelde vragen. Brief personeel van het eskadron blijft Krmale taak vervullen, aldus het iwiil van de minister-president, .-bij over de bestemming zei was, al- ilet antwoord, in tegenstelling met [«telde in een desbetreffende brief i'commandant van de marechaussee iiijn ondercommanda.nten. brief van de commandant was •egaan ter uitvoering van een »ek van de secretaris-generaal defensie tot het nemen van den voor inenting van een __.jent marechaussee, dat daar op korte termijn beschikbaar nen zijn. n was gebleken dat nog niet H S ila betalen mt n?DanM inuonMf ;n en een jlier. armonisf' :ne nift3 rolgens jaar 'f- leefttfj moeW f e tooi .u mburg i afbow erk: M he fefel :ff, Kx#» L.l t Sonf.e-v iaal. Vollef - "a ■ir" FANDAAG komt de PZC met een speciale sportbijlage. De aanleiding is duidelijk: reeds in het. aanstaande ikeinde begint op de vel- weer het avontuur van sportcompetities en bin nenkort zullen ook in de gmnastieklokalen en sport- de competities weer pan draaien. Vele facetten van het Zeeuwse sportleven tomen in dit speciale num- aan de orde in overzich ten en interviews met insi- m Verheul GROOT WAS de belangstelling op e afscheidsreceptie van ir T. ver hul, directeur van de waterlel- mgsmaatschappij Midden-Zee- uuu, d;e Midden-Zeeland (en rouwens de rest van deze pro- jttne) nu ook gaat verlaten, 'pagina 2). Borrel mag BORREL aan boord van vjtvissersboten mag. De kanton- ™uer in Zierikzee wijst de ge- ■««nten erop dat ze maar een ■Sa^nn'ng moeten 8even- Uitkering WK DE AOW-, AWW- en WAO- jrexkers krijgen een uitkering- (pag. 7). Aviolanda PERSONEEL van Aviolan- in Woensdrecht is bevreesd jSF,®.}°0komst van het repara- Ei- staan 400 arbeids- ffta op het spel, indien het ""ft gesloten wordt, (pag 3). Bezetting tSS^VENS'E scholieren gaan pirscliotse hei bezetten uit pro- ,l,'-gen de uitbreiding van de ■«aire ofenterreinen ipag 3.) Binnen- en buitenlands pagina's 1, 3, 7 en 9 kuws nieuws Pagina's 2, 4 en 5 Sport: pagina's 16 tot en met 32 Financieel nieuws: pagina 13 Radio en tv: pagina 11 alle vereiste maatregelen waren geno men om op korte termijn eenheden van de marechaussee ter beschikking te stellen voor VN- en koninkrijkstaken, zoals het toedienen van alle vaccinaties voor een medisch verantwoorde uitzen ding, waarvoor een periode van zes we ken nodig is. Voor de taken verwees de minister-pre sident naar de nota inzake het NAVO en defensiebeleid 1968. De opdracht is gegeven ter uitvoering van de eerdere beslissing van de rege ring, vermeld in die nota. De eerste reactie van een regerings woordvoerder gistermorgen was dat (Zie slot pag. 3 kol. 1) JERUZALEM: Arabische f/eurrli las hebben een aantal rakketten op Jerusalem afgevuurd; de Is raëli's beantwoordden deze aan val met een actiedie resulteerde in het buitmaken van een zestien tal lanceerbuizen voor raketten. Het was de eerste raket.aanval sinds de oorlog van juni 1967. Hier bewaken Israëlische militai ren de buitgemaakte rKatoesja's'. BELANGRIJKE GEGEVENS GEHEIM GEHOUDEN' PRAAG (DPA/AFP/RTR) De Tsjechoslowaakse minister-presi dent, Oldrich Cernik, heeft in een vraaggesprek met het partijblad ,Tribuna' oud-partijsecretaris Alexander Dubcek verweten belangrijke gegeven geheimgehouden te hebben. Cernik beschuldigde tevens links- en, van deze conferentie weg bleef, rechts georiënteerde functionarissen er- o I 1 van, besluiten van de voormalige partij- NWYkOVSkV leiding te hebben genegeerd of zelfs te u"u Muony hebben tegengewerkt. Het vraaggesprek Is woensdag gepubliceerd. Bevel Cernik zei dat het presidium van de Tsjechoslowaakse communistische par tij in juli van dit jaar aan Dubcek bevel gegeven had, voor de televisie het .ma nifest van tweeduizend woorden' te ver oordelen. Hij heeft dat niet gedaan. .Be paalde leden van het centrale comité van de Tsjechoslowaakse communisti sche partij begonnen sinds maart 1968 buitengewoon onverantwoordelijk te handelen door de besluiten van het cen trale comité te overtreden. Zij begon nen een onverantwoordelijke, eerzuch tige politiek te voeren, waarvan men nu kan zeggen dat het een anti-partijpoli tiek was. Daardoor werd in ae gelede ren van de partij twijfel gezaaid aan de eerlijkheid en ernst van de partijleiding Die leden van het centrale comité gin gen zich oriënteren op de rechtse op portunistische krachten, die zich vooral in de voorlichtingsmedia hadden gecon centreerd. Daardoor kregen zij een bui tengewone positie in de leiding. In het dagelijkse werk onderschatte de partijleiding "de Internationale kanten aan de ontwikkeling van het socialisme in de wereld, en het gevaar van de af leidende manoeuvres van het imperia lisme'. Cernik zei niet geweten te hebben dat voor de conferentie van Warschau een bepaalde datum was vastgesteld. Hij zou er anders nooit in toege- steemd hebben dat Tsjechoslowakije ,/olnierz Wolnosci', een blad van het Poolse leger, meldde uit Praag, dat na de ongeregeldheden van 20 en 21 augus tus verscheidene invloedrijke Tsjecho slowaakse politici zijn gearresteerd. De correspondent van het blad schreef (Zie slot pag. 7 kol. 7 BAR NATTE AUGUSTUS DE BILT Was de toestand tot 13 augustus in ons land nog droog en -zomers, deze tweede augustusheift kenmerkt zich in grote delen van ons land door ab normaal veel regen. In de bouw- streken van Groningen, Friesland en de Noordoostpolder is de 200 mm neerslag (normaal 80 mm) a' overschreden. Groningen heeft maar een bui van 5 mm meer no dig om er de natste augustus sinds het begin van de waarde- mingen in 1839 van te maken. In de Bilt zijn tot vanmorgen nog maar vier nattere oogstmaanden bekend. De hardnekkige noordwestelijke stroming blijft koele lucht met buien aanvoeren met to de kust gebieden af en toe windkracht ze ven. Amerikaanse woordvoerder McClosky: commentaar meer leveren voor de VARA-mlcrofoon, hij is er door de Verenigingsraad van deze omroep met vtjfen- Sfggj veertig tegen tweeëndertig stemmen uitgezet. Nu ja, dat komt overal voor, zo zou men kunnen opmerken. Sluyser is tenslotte zeven enzestig en dat is een leeftijd, waarop men geacht wordt met pensioen te zijn. Weliswaar betreft het hier geen vaste functionaris, maar een medewerker, toch lijkt het begrijpelijk dat er nu eens in een andere richting wordt gezocht. Jawel, met dergelijke opmerkingen on geveer zou men deze zaak kunnen af doen. Het is echter de vraag of daar mee aan de belangrijkste aspecten van de zaak recht is gedaan. In Het Parool van dinsdag jl werden enkele achter gronden uit de doeken gedaan, die het toch wel waard maken er enige opmer kingen over te maken. TEL AVIV (AP) Een Israëlische commando-eenheid is woensdagavond het Nyldal in Egypte binnengedrongen en heeft een regionaal hoofdkwartier van het Egyptische leger met mortieren beschoten, zo heeft het Israëlische leger vannacht meegedeeld. ALS EEN VEELBETEKENEND FEIT GEZIEN DOOR VS WASHINGTON (RTR/AFP) Sinds zeker twee maanden is er een aanzienlijke vermindering van de infiltratie van Noordvietname- zen in Zuid-Vietnam geconsta teerd. Dit heeft het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken woensdag bekend gemaakt. Het nodigde de autoriteiten in Hanoi uit, te zeggen of dit een voorgeno men troepenbeperking is. Woordvoerder MecCloskey wilde niet zover ga au als de democratische oud- minister van buitenlandse zaken Dean Rusk, die heeft verklaard dat de infil traties vrijwel tot nut zijn verminderd. Hij zei dat de N oord\ ietnamezen niet al hun verliezen in het zuiden aanvul len. ,Wij beschouwen dit feit als veelbeteke nend en wij hebben dit al herhaalde lijk Laten weten', p.-ldus de woordvoer der. Volgens hem bestaan de .vijande lijke strijdkrachten' in Zuid-Vietnam voor 70 procent uit Noordlwietnamezen en voor 30 procent uit V-ietcongteden. Sluyser op grond van zijn radio- commentaren zou moeten kwalificeren, dan zou men hem nog het beste kunnen aanduiden als een .ouderwetse SDAP- er\ die in en door de oorlog in het bij zonder heeft ervaren hoe belangrijk de parlementaire democratie is; een man ook, die een felle aversie tegen het com munisme heeft en met die felheid her inneringen oproept aan de strijd tussen Troelstra en Wijnkoop. Eigenlijk is hij een buitenbeentje in deze tijd: zijn ra dio-stijl heeft nog iets van het barricade achtige van de vooroorlogse socialisten, een stijl die de oude re generatie van de niet-socialisten soms nog prikkelt. Mis schien gaat die irri tatie al eveneens te rug tot Troelstra en vooral ook tot de gebeurtenissen van 1918. Het vreemde is echter, dat jon geren in de hedendaagse PvdA even troepen te verminderen. ,Wat wij willen j snei geïrriteerd blijken, een gevoel dat de wederzijdse terugtrekking van al- ^an automatisch tezelfdertijd merkbaar fiantlilii de infiltraties het resultaat is van geheim of stilzwijgend akkoord met Ha noi, wilde hij geen commentaar geven. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie gaf ook geen rechtstreeks antwoord op de vraag, op welke gege vens oud-mmister Rusk zijn uitspraak had gebaseerd. Hij zei slechts dat de voorganger van minister Rokers nog ad viseur van het state department is en als zodanig toegang heeft tot de dossiers het ministerie. Terugtrekking Overigens noemde McCloskev de be perking van de infiltraties een .lang zame en onduidelijke' methode om Hypothese Tenslotte wilde McOloskey evenmin ln- ;aan op de hypothese dat de Verenigde >taten ongeacht de situatie op het slag veld, eerst bepaalde concessies willen krijgen aan de conferenti-etafel in Pa rijs, voordat zij een volgend contingent van hun troepen uit Zuid-Vietnam zul len terugtrekken. Vier jaar voor mevrouw Mangakis Door langdurige regenval STEENWIJK (ANP) In Noord- west-Overijssel en aangrenzende gedeelten in Friesland, Drente en de Noordoostpolder heerst mo menteel een noodtoestand ten aan zien van de oogst van granen van wege de langdurig 1 regen. Een groot gedeelte van de oogst kan als verloren worden beschouwd. Tijdens een woensdagavond gehouden persconferentie heeft directeur drs G. de Groot uit Steenwijk van de grote Coöperatieve Landbouwersbank Steen- wijkerwold, die genoemd gebied als werkterrein omvat, verklaard dat mem in het langdurige bestaam van de bank nog nimmer zulk een noodtoestand heeft meegemaakt. Men neeft het produkt- schap voor granen in Den Haag van de situatie op ae hoogte gebracht. Het per centage van de richtprijs, 34 per mud in EEG-verband wordt uitbetaald wan neer het schotpercentage niet hoger is dan 8. De resultatan van de thaiis ge droogde granen liggen ver boven dit per centage. Verzocht is dan ook om deze noodtoestand in EEG-verband te bespre ken en het percentage hoger te stellen. Ook het grote landgoed de Heerlijkheid Esee in de gemeente Steenwijkenvold dat speciaal op het oogsten, van zaai granen afgestemd is ziét de oogst voor dit doel verloren gaan. Voor de boeren in dit lage gebied bete kent het een enorme schadepost. Op hoog gelegen gronden zoals Drente valt de toestand wel iets mee, aldus drs De Groot. ATHENE (RTR) Mevrouw Angheli- ki Mangakis, echtgenote van de 47-jari- ge professor Mangakis die op 26 juli op een eiland in de Egeïsche Zee werd gearresteerd is woensdag door een recht bank in Athene tot 1 jaar cel veroor deeld. Zij werd ervan beschuldigd valse geruchten te hebben verspreid door penlijk te verklaren dal haar man de gevangenis wordt gemarteld. De beschuldiging had ook betrekking op de aanklacht die mevrouw Manga kis tegen de Griekse autoriteiten had ingediend en het herhaalde mailen ge dane beroep op buitenlandse regeringen en de paus om het leven van haar man te redden. MIDDELBURG De tweede studiedag van de Nederlandse Christelijke Agrarische Be- drijfsbond heeft woensdag de mogelijkheid opgeworpen, dat in Zeeland in de eerste vijf tot tien jaar een tekort aan vak bekwame landarbeiders kan ontstaan. De hoofdingenieur-di recteur van de rijkslandbouw voorlichting in Zeeland, dr. ir. C. W. C. van Beekom stelde de vraag, toen hij in hotel ,Pax' te Middelburg de .ontwikkeling van Zeeland' onder de loep nam. De omstandigheden, die hem tot die vraag brachten: het industrialiseren de Zeeland loopt dc laatste jaren voorop in Nederland bij de af vloeiing- van werknemers uit de land bouw; terwijl in provincies als Gel derland en Utrecht sprake is van een stijging (7 pet) van het aantal gere gistreerde jaarcontracten toont Zee land over 1968-1969 een afname van tien procent van het aantal geregi streerde werknemers, van 3075 tot 2767. Maar nog belangrijker dan die afname achtte de heer Van Beekom de vergrijzing van liet werknemers bestand' in de Zeeuwse landbouw. Hij had cijfers over de afgelopen tien jaar, die de landelijke ontwikkeling tegen de situatie an Zeeland zetten, voor - Nedenland is de leeftijdsopbouw in procenten van het a-amit-al landar beiders tussen 1959 en 1969 gestegen van 22,4 procent tot 26 procent in de groep tot 22 jaar, gestegen van 19.5 tot 21,2 procent voor de groep tus sen de 23 en 30 jaar, gedaald van 36 procent tot 33.3 procent tussen de 31 en 50 jaar, gedaald van 14,6 procent tot 13,9 procent tussen de 51 en 60 jaar en ongeveer gelijk ge bleven (5 procent) voor de groep bo ven de 60 jaar. Soortgelijke schommelingen bepalen ook het Zeeuwse beeld, maar de per centages in deze provincie liggen aanzienlijk ongunstiger. Toegespitst op het contractjaar 1968-1969 zijn ae gegevens: tot 22 jaar, Nederland 26 procent, Zeeland 12.6 procent; 23-30 jaar, Nederland 21,2 procent, Zeeland 16 procent; 31-50 jaar, Nederland 33,3 procent, Zeeland 40,6 procent; 51-60 jaar, Nederland 13,9 procent, Zeeland 21 procent: boven 60 jaar: Nederland 5,5 procent, Zeeland 9,8 procent. Ir Van Beekom: ,Komt er niet een moment, dat de Zeeuwse landbouw le maken zal krijgen met een tekort aan arbeidskrachten Ook al gaat er niemand meer naar de industrie. dan nog zal er in Zeeland in de ko mende jaren sprake zijn van een ver snelde afvloeiing, als gevolg van de leeftijdsopbouw. Maar er is een con currentie tussen de landbouw en de Industrie. Ook zit het er niet in, dat er snel een toename zal zijn van jon ge landarbeiders'. Die sombere toekomstmogelijkheid werd niet door alle deelnemers aan de studiedagen gedeeld, zo bleek bij de discussie: daarin werd erop gewe zen, dat er ook nog een aantal niet- geregistreerde wericnemers zi-jn, aai de mechanisatie en de EEG-ontwik- keltog volgens het plan-Mansholt ook uitgaan van een vermindering van het" aantal landbouwbedrijvenT Dan werd gewezen op de mogelijkheid van de op de bedrijven meewerken de zoons: ,De zoon van de boer blijft nog eerder in de landbouw dan de zoon van de landarbeider.' Bang voor een arbeiderstekort was men niet. Wel algemeen onderstreept werd de visie van de heer Van Beekom, dal de waardering, ae statut van de land arbeider omhoog zou moeten: aan de hand van onderzoekingen wees de in leider er namelijk op. dat men niet tevreden is over het maatschappelijk aanzien van de landarbeider. Ais een •van. de belangrijkste middelen om daar verandering in te brengen en het beroep van landarbeider daarmee ook aantrekkelijker te ma-ken voor jongeren noemde de heer Van Bee- Itorii een verbetering, een verbre ding ook van de opieiding: daardoor worden hogere eisen gesteld aan he: beroep en ,hoe meer scholing, hoe meer aanzien', zo formuleerde hij zij- visie. 1966 in een rapport van de programma adviesraad van de VARA aan het hoofd bestuur opgemerkt, dat vorm en inhoud van Meyer Sluysers praatjes ,op vele jongeren en intellectuelen zeer irrite rend' werkt. Sluyser werd zelfs aange duid als een .monomane pro-Amerikaan en anti-communist'. In een gelijksoortig rapport werd dit jaar gemeld, dat zijn visie op het gebied van de binnenlandse politiek zeer eenzijdig' is. En voorts werd gesproken over .persoonlijke aver sies', die Sluyser in zijn rubriek zou uit leven. Enfin, het gevolg van de irritaties is bekend: zaterdag werd Sluysers heen gaan een feit. de onlangs, dat er ook voor Meyer Sluyser een tijd van komen was en dat nu een tijd van gaan is aangebroken. Zoiets klopt altijd, een gemeenplaats zegt altijd wel een soort waarheid. Het ziet er echter naar uit. dat deze tijd .van komen en gaan' in feite een scheiding der geesten is. Jongeren halen immers de schouders op over de opvatting van deze .ouderwetse' commentator, voor hen is zijn stem er een uit een afgedaan verleden. Maar welk een verleden: men moet zijn boeken over de Amsterdamse joodse buurten er maar eens op nalezen en ook zijn impressies over de Nederlan ders in Londen tussen 1940 en 1945. Hij bewonderde Gerbrandy, een .Calvinist van het eeuwenoude wagenschot' zoals hij hem eens noemde, hij kende de krachtsverhoudingen in de oorlog en wenst ook nu niet te vergeten, dat Ne derland vrij werd dank zij de krachts inspanningen van Engelsen en Amerika nen. Wie echter dergelijke opvattingen verkondigt in Nederland, begint het In bepaalde kampen moeilijk te krijgen, men verstaat elkaar niet meer. Een typisch voorbeeld van deze scheiding der geesten: toen Het Parool dinsdag aan mr J. A. W. Burger om een reactie op het vertrek van Sluyser vroeg, zei hij het heengaan te betreuren, een stem van de oude garde: de nu nog actieve mid denmoot Vondeling en Den Uyl had echter geen commentaar en de aan Nieuw Links verwante drs Van Dam vond het niet erg, .het overkomt ons al lemaal een keer', zei hij. maar het is wel symptomatisch. De vraag is alleen of het symptoom ver ontrustend kan zijn, verontrustend in die zin bijvoorbeeld dat met name de anti-communistische opvattingen van Meyer Sluyser realistischer zouden zijn dan velen thans in Nederland wensen toe te geven. Tsjeeho-Slowakije is hoe dan ook een teken, dat het gevestigde regiem in Moskou niets van bruggen bouwers uit het westen wenst te we ten. Tekenend ook daarvoor, dat in een politieke groepering in Nederland wei nig ruimte meer is voor een in die kring te conventioneel geacht geluid. In dit licht gezien is het vertrek van deze radiocommentator hoe men ook over zijn werk moge denken vooral een politiek verschijnsel. AlS zodanig is het. niet alleen een interne zaak van een be paalde omroep, maar een aangelegen heid die ccn breder aandacht verdient: zij duidt namelijk op een ontwikkeling binnen een belangrijke politieke groep in Nederland. In dit verband haalde hij het aantal leerlingen aan, dat een opleiding in de land- en tuinbouw volgde in 1966- 1967: het aantal, dat afkomstig was (Zie slot pag. 5 kol. 2) FRANKFURT (DPA) Niet vier tot rijf maar minstens twintig ton van het insectenbestrijdingsmiddel .Endosulfan' heeft eerder dit jaar de vergiftiging van de Rijn veroorzaakt als gevolg waarvan grote vissterfte optrad. Dit heeft de Wesduitse chemische fabriek Hoeehst in Frankfurt dinsdag bekend gemaakt. Alle pogi Vast is komen te staan dat Hoeehst de vergiftiging niet heeft veroorzaakt, aldus een woordvoerder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1