•d WEER ERNSTIGE RELLEN IN NOORDIERSE STAD Apollo-astronauten brachten verslag uit VVV-Zeeland wil misstanden voorkomen en huisjesverhuur zelf gaan regelen Katholieken en protestanten slaags Engeland verzocht in te grijpen Richtlijnen voor rouwdag' in Tsjecho-Slowakije Senaat Italië stemt tór regering-Rumor to Italiaanse senaat gekregen. Vandaag in de krant... KOSTEN LEVENSONDERHOUD MET ONGEVEER 0,9 PCT GEDAALD Niels veranderd Kleuter gestikt in pyjamajasje VOORZITTER WAGE: JEUGDPROBLEEM RIET GROOT Classificatieplan is uniek in Nederland Ouders ruilden kind '-3M 212e jaargang no. 187 PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 13 aug. 1969 Dlrecllo N V Seb. do. P. B. dm Soot on W. do Paftn. Hooldnd.i 2751). Middelburg. Markt 51, tol. 7651 (b r adv. 1 5.55 Ingtz. mod. 2>/3 tirirt. Kleine Hbonn.prijj 1,10 por ureclc, 14,25 d». 2375). Coej, Groto Markt 2, tol. t 37 et per rogel (min. t 1.85) .Brlovor laai. Lojjo nummcra 25 cent (Ind. 4!ó btw) I. 239S. Terneuron, Nlouwitraat 22, tol. 4457. Kl. 4 btw). Giro 359300. PZC. Middelburg Koninklijk paar naar bevrijdingsfeest op Walcheren Pagina 2 rder Wfc irdachtt, lag vfe huis i_ vaarde: Garra»; aan te SOUSTON De Apollobeman- tag tijdens de persconjerentie. (Van onze correspondent) LONDONDERRY In het oude, tegen de heuvels gelegen haven stadje Londonderry in Ulsters uiterste noordwesthoek is het dinsdag, ondanks verzoeningspogingen van gezaghebbende figuren van pro testantse en rooms-katholieke zijde, terwijl de hele wereld op deze historische feestdag voor de plaatselijke protestanten via de televisie toekeek, toch tot felle uitbarstingen gekomen, een herhaling van de onlusten welke bijna een jaar geleden zijn begonnen- Tientallen poli tieagenten en vele anderen liepen verwondingen op. De gevechten, die in de late middag begonnen, duurden tot lang na middernacht voort. Hoewel de spanning al dagenlang wei- baar was, verliep het grootste deel van de dag kalm. De Oranjemannen die zich hier de .apprentice boys' of de leerjon gens noemen, marcheerden met muziek en vliegende, vaandels "door de straten voor de viering van het voor Londonder ry onvergetelijke feit dat de stad in 1689 door koning stadhouder Willem van Oranje na. een beleg door zijn schoonvader. Jacobus n, dat 105 dagen duurde, gedurende welke de bevolking honden, katten en zelfs ratten at, werd ontzet. Het waren twaalf leerlingen va de ambachtsschool die op het kritiel TEVEEL TE DOEN OP DE MAAN' W ja of a ethofc (Van onze correspondent) WASHINGTON Maanas- tronanten Neil Armstrong en Edwin Aldrin hadden zich voorbereid om eenentwintig minuten na de landing op de maan weer op te stijgen, zon der de cabine te hebben ver laten. Nadat deze kritieke pe riode was verstreken, stelden zij de computers zodanig in dat zij twee uur na de landing konden vertrekken, toen het moederschip Apollo-11 zich in zijn eerste omwenteling om de maan boven de plaats van de landing bevond. Armstrong en Aldrin vertelden dit [>p een persconferentie van ander- kalf uur in Houston, waar zij aan de hand van kleurenfilms en -fo to's de hoogtepunten van hun reis naar de maan de revue lieten pas soren. Het was hun eerste open bare optreden na hun terugkeer op 24 juli in de Stille Oceaan. Wat hortend en haperend, maar koelheid waarmee hij het landingsvaartuig, de Eagle, naai- het maanoppervlak koerste, zei Armstrong dat hij de maan- krater .Masculine W' gebruikt had als navigatiepunt. De krater kwam twee tot örfe seconden later in zicht dan berekend, en aan de hand daarvan concludeerde Arm strong dat da Eagle niet op de vastgestelde plaats zou landen. Krater lichtte Edwin Aldrin' toe, dat het grote rotsblokken waren van ruim drie meter doorsnee. Even daar na doemde een krater op, meer dan 25 meter in omvang. Arm strong die naar buiten keek, ter wijl Aldrin de computergegevens aflas, greep op dat ogenblik in en schakelde de automatische pi loot uit. Bij de inspectie van hun vaartuig konden de astronauten vaststellen aan de manier waarop een van de voelsprieten (die voor de eigenlijke landing het eerste contact met de oppervlakte ma ken) was omgebogen, dat de Eagie niet zuiver rechtstandig naar be neden was gekomen, maar zich nog in een zijwaartse koers had bevonden om cle krater te ontlo pen toen de grond werd bereikt. Het maanstof dat door de moto ren omhoog werd gestoven, maak te het onmogelijk gedurende de laatste ogenblikken de grond te blijven zien, maar Armstrong ver telde dat het stof opmerkelijk snel weer tot rost kwam. Al van uit de ramen van de Eagle had den de astronauten kunnen zien dat het oppervlak bedekt was met een zeer fijne korrelige substan tie, waarvan Aldrin later zei dat het de neiging had zich vast te kleven aan de raimtepakken. .Ook wanneer je het van je handschoen probeerde af te schudden', zei hij, bleef er een laag aan vastzitten'. De voorstelling die men zich ge durende de opleiding van de astro nauten had gemaakt van de ma nier waarop de mens zich op de maan met een zesde van de aardse aantrekkingskracht zou moeten voortbewegen, bleken te pessimis tisch te zijn geweest. Armstrong zei dat het gemakkelijk was ge weest om over de maan te lopen. ,Ik zou zefs willen zeggen', zei hij', dat het aangenamer was dan de gewichtsloosheid gedurende de vlucht en dan op aarde zelf'. Reacties -. l£T viel op te maken, lijke reacties misleid wei-den door de condities op de maan. ,Het was soms moeilijk om te voelen wat boven of onder was', zei hij, .tot dat je lichaam op een bepaald (Zie slot pag. 7 kol. 5) MgÜI ut raatii i (RTR) De chrlsten-democra- "^minderheidsregering van Maria- ',eeft dinsdagavond met 179 rcij stemmen het vertrouwen van ij Knier had de premier de steun van nT.f? •van, afgevaardigden gekregen, j, Hfenng ,tan au haar aangekondig- r-:nffam,ma van grootscheepse bin- j^andse hervormingen gaan uitvoe- Inspraak roaPOTHHRDE staten hebben ihnmf e staten een nita ge- tel!,aaun z'j de iuogelijk.be- tL^ K!-™i,ten 0,111 tot lu'eer Jn- sifJv i -1 voorbereiding van «reekplannen te komen. (Pag. 2) Vredesschip VSBOESSGHIP van Abi r^aan gaat waarschijniijk zon- lcI aar New York, waar een SCu1 wordt °'U het schip Mdklaar' te maken. (pag. 3) Landbouw aantal ™g0edkeuren van eeT1 dtonaar aanlei- hel ,an de Franse devaluatie de Tnnv<rn ,van uuuisters van twee «tnlv 'andbouwmarkt in wee stukken verdeeld: Frankrijk de landen. (pag. 3) Binnen- en buitenlands weuws: pag. 1, 3 en 7. Zeeuws nieuws: 0. 2, 4 en Sport: pag. 9. Badio-tv: pag. n. nieuws: pag. 13. DEN HAAG (GPD) De kosten van levensonderhoud zijn van half juni tot half juli met 0.9 procent gedaald. Daarmee Is de totale stijging van het prijs niveau sinds december van het afgelopen jaar teruggebracht tot 5 procent. De daling met bijna 1 procent is nogal geflatteerd omdat zij voor een belang rijk deel is veroorzaakt door de uitverkoop, vooral in de sectoren kleding, schoeisel en woningtextiel. Ook binnen de sector voeding heeft zich evenwel een daling voorgedaan. Er werden dalingen geregistreerd voor groente, suiker en eieren, prijsstijgingen wa ren er voor aardappelen, fruit, vlees en vleeswaren, vis, kaas en alcoholhouden de dranken. Daarnaast was er een stijging in de prijs van benzine. Met deze ontwikkeling van het prijsniveau voor ogen zal ongetwijfeld de aan drang op minister De Block (economische zaken), die thans met vakantie is, om de algemene prijsstop te laten vervallen toenemen. Het ziet er nu naar uilt dat een dergelijke beslissing wellicht reeds in de komende maand zal worden, genomen. moment toen een vijandelijk regiment de stadspoort naderde, de zware eiken houten deuren afgrendelden. Hoogtepunt van het feest was het af vuren van de oude, op de nog steeds bestaande stadsmuren geplaatste ka nonnen. Voor het protestantse deel van de be volking welke binnen de stadsmuren de meerderheid, maar in de staat als ge heel tegenover de rooms-katlholieken 'n minderheid vormt, is dit het jaarlijkse grote feest dat de avond tevoren met vuurwerk, vreugdevuren en andere ma nifestaties werd ingezet. Aan de mars door de stad namen meer dan 10.000 Oranjemannen, die de steun- Ïi laren vormen van de conservatieve Tnionistisohe partij die al een halve eeuw aan de regering is, deel. De .leer jongens' die de plaatselijke Oranjeloge vormen bestaan voor het grootste deel uit ernstige stoere mannen van middel bare leeftijd die met zwarte bolhoeden op en zijde oranje sjerpen om, de kern van de parade vormen. De Engelse nationale vlag. de Union Jack, is tevens hun strijdvlag zoals de queen'de Engelse vorstin, een strijd- symibool is geworden in de eeuwenlan ge controverse van Iers-protestants oranje tegen Iers-rooms-kathol i ek groen. LONDONDERRY (AFP) Bernadette Devlin, het jong ste lid van het Britse Lager huis, en een andere leider van de beweging voor gelijke bur gerrechten, Eamon Mccann, hebben vannacht de Britse regering verzocht in Noord- Ierland tussenbeide te komen en de grondwet op te schor ten. Ten tijde van generaal Gaulle was er reden De IVaatregelen Ddt keer was er hoop dat de orde zou kunnen worden gehandhaafd. De Noordierse regering heeft immers een aantal maatregelen afgekondigd welke althans een begin maken met 't scheppen van een betere atmosfeer ten dele aan de verlangens van (Zie slot pag. 3 kol. 6 PAMFLETARBEIDERS EN STUDENTEN' VERSPREID Blad ,Rude Pravo' publiceerde geheim document WENEN, PRAAG (AFP. RTR, DPA) In Wenen is een door .ar beiders en studenten' ondertekend pamflet ontvangen, dat in Tsje cho-Slowakije is verspreid en waarin richtlijnen worden gegeven voor de op 21 augustus te volgen gedragslijn. In dit stuk wordt de eerste verjaardag van de inval van Oosteuropese troepen in Tsjecho-Slowakije (ot nationale rouw dag en ,dag van de schande' uitgeroepen. Een algemene staking wordt afgewezen, omdat- ,de verraderskiiek' daarvan mis bruik zou kunnen maken om verdere maatregelen te nemen die de vrijheid nog meer zouden beperken. In plaats daarvan wordt opgeroepen tot .eenheid in haat en verachting'. Deze moet met uiteenlopende middelen tot uiting wor den gebracht. Richtlijnen uitzondering van arbeiders die per trein gaan, zal ieder .ostentatief' te voet naar zijn werk gaan. Er zullen op de dag van rouw geen inkopen worden gedaan. Er zal geen bioscoop- of theaterbezoek zijn.-De acteurs zullen hierdoor bespaard blijven voor het opvoeren van komische stukken. Ook restaurants en café's zul len niet worden bezocht. Kranten en tijdschriften zijn eveneens taboe. Daar entegen zullen, voorzover dat mogelijk ;s. bij monumenten van beroemde man nen uit de Tsjechoslowaakse gei nis en op graven van slachtoffers van de bezetting bloemen worden gelegd. Klokslag twaalf uur 's-middags zaïl het we.rk voor vijf minuten worden neerge legd ter nagedachtenis van de slachtof fers van de bezetting en die van ,de nieuwe terreur'. Alle voertuigen zullen (Zie slot pag. 7 kol. 4) LONDENDERRY een gewonde ■politieman dragen door zijn collega' Hier wordt I ■wegge' UTRECHT (GPD) De 2V-> jaar oude kleuter Marcel van 't Klooster uit de AfrikaJaan in Utrecht is maandagmid dag om het leven gekomen door ver stuiking. Het jongetje, dat 's middags om half drie naar zijn bed was ge bracht, wilde er waarschijnlijk uitklim men, maar daarbij bleef zijn pyjamajas je aan het bed haken. Toen zijn moe der hem om vier uur vond, hing hij le venloos hangend aan zijn jasje buiten het bed. Kunstmatige ademhaling en toedienen van zuurstof mochten niet meer baten. SPION BIJ DE NAVO IN BELGIË AANGEHOUDEN PARIJS (RTR-AFP) De Franse con traspionagedienst ondervraagt op het ogenblik een Franse NAVO-functiona- ris, enkele dagen geleden gearresteerd wegens .ernstige vergrijpen tegen de veiligheid'. Dit is dinsdag in Parijs mee gedeeld door een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken. De naam en functie van de functiona ris zijn niet onthuld. Hij zal voor het Franse hof voor de veiligheid van de staat moeten verschijnen. Blijkens een verklaring van de NAVO-woordvoerder in Brussel is de Fransman door de Bel gische autoriteiten aangehouden. Nade re gegevens werden niet verstrekt. In Parijs is later nog meegedeeld dat de gearresteerde Fransman geen hoge NAVO-funotionaris is, maar dat het wel een ernstig geval' betreft. over om misprijzend te doen over Frankrijk als EEG- partner: in Parijs werd niet Europees, maar nationaal ge dacht en gehandeld en de te rugslag daarvan op de Gemeenschap was bij herhaling merkbaar. Toen echter trad de generaal tot opluchting van menige Europeaan terug, met als ge volg dat er binnen de EEG enige hoop ontstond: misschien was de opvolger van De Gaulle minder strak, wellicht dacht hij Europeser dan zijn voorganger. Helaas wezen al spoedig allerlei teke nen er op, dat hooggespannen verwach tingen hier volkomen verkeerd waren: president Pompidou liet al tijdens zijn eerste persconferentie merken, dat er bijvoorbeeld nog altijd reserves waren ten aanzien van Engelands toetreding tot de EEG. Er diende weliswaar over te worden gesproken, zei hij, maar dan moest wel vaststaan dat de toetreding van Engeland een versterking voor de Zes zou zijn en geen verzwakking. Een opvatting, die niet zoveel veschilde van de betogen, die de generaal op gezette tijden had gehouden. Geen wonder, dat hier en daar de vraag rees of er binnen de EEG wel zoveel was veranderd na De Gaulle. De recente gang van zaken rond de devaluatie van de Franse frank dwingt er toe om deze vraag ontkennend te beantwoorden. Er is eigenlijk nog niets veranderd. De devaluatie van de Franse frank is namelijk de afgelopen week volgens gaullistische methodiek tot stand gekomen: als een stuk solowerk van Pa rijs, waarin de partners van de EEG niet werden gekend. De regering-Pompidou (of Chaban- Delmas zo men wil) heeft een monetair vraagstuk in een strik t- nationaal kader behandeld, daarmee wil lens en wetens de EEG genegeerd. Aldus is een merkwaardig spiegelbeeld ont staan van de situatie, die zich vorig jaar, november rond de Franse frank voor deed. Er waren toen zoals men weet grote moeilijkheden ontstaan met deze munteenheid, hetgeen er toe leidde dat de ministers van financiën en de presi denten van de centrale banken koorts achtig naar een oplossing zochten tij dens marathonvergaderingen in Bonn. Zij werden het er toen over eens, dat een de valuatie van de frank met ruim elf procent onvermijdelijk was: met deze boodschap gingen de Fransen naar huis terwijl alle andere deelnemers aan de besprekingen opluchting toonden omdat men gezamen lijk tot een oplossing was gekomen. Voor alle partijen ook voor de EEG was de toen gevolgde procedure het beste: gelet op de grote wederzijdse belangen was het immers gunstig dat men met elkaar de weg uit de impasse had ge vonden. Het feest ging echter niet door: de generaal zei namelijk nee. ft/Uitlij thans ja tegen de devaluatie, maar laat het hele overleg schieten en handelt' op het eigen nationale houtje. Daarmee is niet alleen aangetoond, dat de natio nalistische geest van De Gaulle binnen de EEG nog altijd springlevend is, maar tevens dat de gemeenschappelijke markt nog zo zwak van structuur is, dat' men gedwongen door één land de klok enige jaren moet terugdraaien. Tot dat terugdraaien moesten namelijk de EEG- ministers in Brussel na een hard gevecht besluiten. In de komende maanden zal de graad van deze zwakte blijken: zul len de thans in Brussel genomen maat regelen na betrekkelijk korte tijd geni velleerd kunnen worden of zijn ze het begin van een verdere uitholling van de EEG Indien dat laatste zo zou zijn, zou dat er op neerkomen, dat het moei zame werk van jaren ongedaan wordt gemaakt, bovendien zou een Europees ideaal achteraf een luchtkasteel zijn ge bleken. President Pompidou in de voetspo ren van zijn voorganger heeft er nu voor gezorgd dat de EEG moei lijke maanden tegemoet gaat. Hij heeft door zijn handelwijze in feite een ge meenschappelijke monetaire politiek verworpen, hij is er daardoor tevens de oorzaak van dat de gemeenschappelijke landbouwmarkt in feite niet meer kan bestaan en dat voor de landbouw de Franse grenzen weer als vanouds func tioneren. Een afbrokkelingsproces: een ander woord is er in dit stadium eigen lijk niet voor te vinden. Wanneer men die brokstukken zo naar beneden ziet komen en men bovendien terugdenkt aan de gereserveerde uitlatingen van Pompidou over de uitbreiding van de EEG. dan kan men slechts concluderen: de dagen van De Gaulle zijn nog altijd niet voorbij. Het is misschien de groot ste vergissing van de laatste jaren ge weest: men heeft dit specifieke nationa lisme aangeduid met de naam van De Gaulle, terwijl het in feite de geest van Frankrijk zelf is. De generaal was daar van een exponent. Zo ook Pompidou: de tactiek is misschien hier en daar anders, de doelstellingen echter zijn dezelfde ge bleven. De EEG gaat een kritische pe riode tegemoet. GOES De provinciale Zeeuw se VW heeft besloten rigo- reus af te rekenen met de mo gelijkheid dat toeristen via de VW worden verwezen naar verhuurders van absoluut on toereikende vakantiehuisjes- De WV wil daartoe, aldus provin ciaal voorzitter mr E. Wage, het pakket vakantiewoningen gaan classificeren. Het provinciaal WV-bureau In Mid delburg zal een archief aanleggen met alle woningen van bonafide ver huurders. De huisjes zullen worden geclassificeerd van eenvoudig tot lu xueus. Toeristen, die in de toekomst via de provinciale VW een huisje huren, kunnen er dan van overtuigd zijn, dat ze in een verblijf terecht komen, dat volledig beantwoord aan de beschrijving, die ze win hun va kantiewoning gekregen hebben. Het hele plan zal niet één twee drie kunnen worden uitgevoerd. .Het eist', zo zegt mr Wage, .technisch een enorme voorbereiding'. ,We zullen eerst de normen moeten vaststellen, waaraan huisjes moeten voldoen', licht WV-directeur J. P. de Regt toe, ,dat is een zeer om vangrijk werk. Waarschijnlijk zullen we een puntensysteem moeten han teren. Van ieder huisje willen we alles op een kaartsysteem hebben. Voor de classificatie is het natuur lijk niet alleen van belang, hoe het huis is ingericht en hoe groot het is, maar ook waar het ligt'. Voor dit, door de neer Wage als .ambitieus' omschreven plan, heeft de provinciale WV reeds de mede werking toegezegd gekregen van het nationaal bureau toerisme. Ook het betrokken bedrijfsleven in Zeeland heeft belangstelling getoond. Het is cle eerste maal in Nederland, dat een provinciale WV zich op derge lijke schaal gaat bemoeien met de verhuur van vakantieverblijven. Het plan was bij het provinciaal WV- bestuur al enige rijd in voorberei ding. Men heeft de uitvoering echter ver sneld na het bekend worden van de moeilijkheden, die voor de directeur van de VW-Burgh Haamstede aan leiding waren zijn ontslag te nemen. Eén van de belangrijke redenen voor dit ontslag was. zoals bekend, het feit, dat de WV moest toezien, dat toeristen tegen hoge prijzen in on waardige verblijven werden gestopt. Misstanden Natuurlijk zullen dergelijke misstan den zich ook in de toekomst voor kunnen doen, maar dan ligt het aan de toeristen zelf, die niet via de VVV een huisje hebben besproken. De provinciale WV zal er naar stre ven de prijzen van de vakantiehuis jes in een bepaalde klasse tc stan- daliseren. Behalve dat de VW via dit nieu we systeem in staat wordt gesteld **>eurstellingen te voorkomen, biedt het plan nog veel meer voordelen. Zo zullen Zeeuwse huisjes, via de buitenlandse vestigingen van het na tionaal bureau toerisme, in het ver volg wellicht ook rechtstreeks ver huurd kunnen worden aan liefheb bers in Duitsland en België. ,Ek ben er ook van overtuigd, dat we de periode, waarover de huizen wor den verhuurd, op deze wijze langer kunnen maken', aldus de heer De Regt. VVV-voorzitter (Vage gelooft niet dat het plan reeds volgend seizoen volle dig in werking kan treden. .We moe ten het langzaamaan opbouwen. Het kost veel tijd, we moeten eerst alle huizen, die in worden geschreven, zelf gaan bekijken'. De voorzitter rekent op de medewerking van de verhuurders in Zeeland. Met nadruk zegt hij, dat die men sen de WW niet moeten gaan zien t?Se 1 zal de organisatie, die voor de een- terborouzli heeft zHn e" traie verbuur-bemiddeling noodza- twee ia^r ro>rf,ua dochtertje van kelijk is, zichzelf wel mSeten v^een radio-gram- nen becriinen ",oloon«>nibinatie. De 24-jange moe- verteld, dinsdag legen verslagee- loilCiA V6rSi Z'J en haar 26-jarige man op J cUgU een kampeerterrein bij Peterborough De Zeeuwse recreatiewereld kampt X?£!lden' ""Uden daar echter niet op het ogenblik niet met problemen"fdde" daarom een flat in van huisjesverhuur. Het provinciaal ;!'0^,f'add?.?ehu.ufd- i?u,n dochtertje Jac- WV-bestuur heeft zich ook beraden 1^ter niet mee. over de moeilijkbeden, die zijn ont- huilen, aldus de 24-jarï- staan door campings, die jongeren if^ "iet a f ?ev-'e!d weigeren. Mr. Wage ziet hierin geen j u 016 ook In een bijzonder ernstige kwestie, aT °P ,het terrein wonen. .In principe', zegt hij, .moet ieder terrein openstaan voor iedereen. Dit is alleen moeilijk te handha ven in het topseizoen. Zeeland is een gebied, waar de gezinsvakan tie op de voorgrond staat. Die ge zinnen hebben een vakantiepa troon, dat duidelijk verschilt van (Zie slot pag. 2 kol. 5) Wij besloten toen haar daar te laten. Een paar dagen later kregen wij de rad:o-grammofooncombi natie. De 24-ja- nge fabrieksarbeider Butler verklaarde dat hij de ruil bij wijze van grap had voorgesteld. Ik heb er geen ogenblik aan gedacht dat zij er ernstig op in zouden gaan, zo zei hij. ,Maar nu zijn wij van plan het meisje langs officiële weg te adopteren'. De Butlers hebben zelf geen kinderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1