FRANKRIJK DEVALUEERT FRANC MET 0 CA llVi PROCENT Voorraad goud smolt als sneeuw in de zon Souburg-Noord: in vijf jaar 5500 mensen FINANCIËLE WERELD VOLKOMEN VERRAST STACO GAAT DICHT Gered na val tussen perron en trein GES Werkspoor heeft beslist: iflSèSs Vandaag in de krant... Mistig GEA HERINNERDE ZICH VADERS LESSEN FRANC NU ONGEVEER 66,3 CENT LONDEN ZAL NIET VOLGEN GEVOLGEN VOOR LANDBOUW NIEUW BESTEMMINGSPLAN IN RAAD VLISSINGEN De geest van de Apollo Bezwaren tegen hoge flatbouw Winkels OPNIEUW ISRAËLISCHE AANVALLEN OP JORDANIË 183 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VL1SSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 9 augustus 1969 Rumoer rond een Rnbens(?) Pagina 3 O M V S«h. Mij. «II di CV Provincial» Zttuwt» Couranti f. van d» Valda, P. 8. den Boar an W. da Pagtar. Hooldred.' r. 86-60, tel. 8144 (b rad. 3308, adv. 01186-334, aap. 2751). Middelburg. Marlil 31, lel. 7651 (b g "94 0 Adv. prlji 37 et par mm. Min. per adv. t S.SS Ingst- mod. 2J£ tarlel. Kleine i red tal. 3346. ai Abonn.prija t 1.10 par week, t 14,23 pe dv. 2375). Goes. Crot» Markt 2. tel. 614 37 et par regel (min. 1.85) .Brieven b 30il 15,23 per kwartaal. Loes» nummara 2» eent (Intl. 49* btw) r. 5213). Oostburg, tal. 2393. Temeuien, Nleuwstrut 22. tel. 4437. er (alle adv. prijreti exel. 4 9* btw). Giro 359300. PZC. Middelburg AMSTERDAM (ANP) In de hele wereld en met name ook in kringen van de Amsterdamse geldmarkt reageerde men gisteravond op het bericht van de de valuatie van de Franse franc met ,een donderslag bij heldere hemel'. Amster dam had deze devaluatie ook niet verwacht, omdat in de regeringsverklaring van Pompidou nog nadrukkelijk was gesteld dat er geen plannen voor devalua tie waren. In Amsterdam wijst men er voorts op dat het nu voor de bondsrepubliek moei lijk zal worden niet te revalueren, vooral nu men daar over een tegenwaarde van 3 miljard dollar beschikt. Het is de verwachting, dat Duitsland zeker niet voor de verkiezingen van september tot revaluatie zal overgaan. Wat Nederland zal doen, gaat afhangen van de Duitse reactie en een zeer wel mogelijke Engelse devaluatie, hoewel deze is ontkend. Er wordt in Amsterdam op gewezen, dat de devaluatie in Frankrijk daar tot for se verschuivingen in de prijzen zal leiden omdat de devaluatie uiteraard invloed zal hebben op import- en exportprijzen. Minister Witteveen verklaarde gisteravond vanuit zijn vakantieverblijf zeer ver rast te zijn door de Franse devaluatie op dit ogenblik. In tegenstelling tot de ge volgde lijn van het afgelopen jaar, aldus de Nederlandse minister van financiën, geeft men er in Frankrijk nu blijkbaar de voorkeur aan om te devalueren boven voortzetting van de deflatiepolitiek, die noodzakelijk was om de Franse beta lingsbalans in evenwicht te houden. Minister Witteveen had overigens wel de in druk, dat het evenwicht in de Franse betalingsbalans zich dankzij de devaluatie zal herstellen. Minister Witteveen verwacht van de Franse devaluatie géén repercussies voor andere valuta. UTRECHT (ANP) Na drie ver gaderingen met de ondernemings raad en een aantal besprekingen met de vakbonden in de afgelopen drie dagen, heeft de directie van Werkspoor-Utrecht NV vrijdag middag besloten, het voornemen om de activiteiten van de produkt- groep staalconstructies in de loop (au volgend jaar te beëindigen, uit te voeren. BMEHwjite verliezen ve vanRhede van der Kloo' e afdeling j zijn bestudeerd ^g bleken te bie- uerentie zei ir E. E. Kloot, directeur van o- r-"tie van industrie- de gebouwen en het ondernemen van engeneeringsactiviteiten op het gebied van bruggenbouw en andere zware (Zie slot pag. 3 kol. 1 i|MP, n Hf Uitbreiding DE uitbreiding van Vlissingen zal Ech als de raad het vooretel fiatteert in de eerstkomende pea vrijwel uitsluitend afspe len in Souburg-Noord (pagina 1). j®. ï"JG-Zeeland heeft ook een cultuurnota. De nota noemt de Zecim.se Culturele raad .mistig en eenzijdig"Er is geen culturele emancipatie zonder emancipatie m net werk (pagina 2). Werkspoor ®L0T van het gehele bedrijf van Werkspoor hangt af van een SS? fle Ns- Dit heeft een vakbondfuctionaris gisteren ont- (pag. 3) Franse franc DE DEVALUATIE van de Franse 'S onfehYijfeld het directe van de stand van de Fran- handelsbalans over het eerste Mhiaar van 1969... (pag. 6) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3, 6 en 7 Zeeuws nieuws: Pagina's 2, 4 en 5 Sport: pagina 9 en 19 Financieel nieuws: pagina 23 Radio en tv: pagina 21 En in het ca9m!t Zo 'De 9rammen van een i<£>J?w9en'.' notit>es bij Zeum? tte""19 in het Zeeuw» ifonieh'hJ J'1 tetter kundige "•toZ"W» "°or de «/omalil J£.i'J°e' geldige ««ome, Sffi,'! •»««<- levering laatste, derde af- Ö'8?Znfcerfc cn recr™"<e on rZ "mmen I"t de kerken; teil, ptó§|-. i.fBllJcsP°Xt*n> henge- en de Pnmlaat; 'P poplna 81 radio en tv; iSSSr'jL"maa' »<■**- uivaar 2ijn ome schepen. (Van onze correspondent) PARIJS Met ingang van maandag as zal de France franc met 12,5 pet worden gedevalueerd. Deze volstrekt onverwachte beslissing werd vrijdagavond om acht uur per radio en televisie aan het Franse volk, dat voor de helft met vakantie is, meegedeeld door eerste minister Chaban-Delmas en daarna nog maals verduidelijkt door de minister van financiën Giscard d'Estaing. PARIJS: Na een bijeenkomst van de Franse ministerraad op het Elysee, verlaat Valery Giscard D'Estaing, minister van financiën het gebouw. De Franse regering heeft gisteravond beslaten tot een devaluatie van de franc. Beiden noemden de beslissing hoogst ornstig. Om andere speculatie te voor komen was de maatregel tot liet laat ste ogenblik geheim gehouden. Slechts acht personen waren in heel Frankrijk in het vertrouwen. Gewacht werd tot ver na het sluiten van de beurs. Wij hebben de plicht, zei Chaban-Del mas, te kiezen tussen deflatie en de valuatie. Deflatie zou een massa werk loosheid hebben betekend en het afrem men van de expansie, wat wij niet voor onze rekening durfden nemen. Ook mocht Europa niet langer in onzeker heid Wijven door een onstabiele Fran se munt. Giscard d' Estaing zei dat de devalu atie al sedert de mei gebeurtenissen verleden jaar een feit was, wat iede re Franse toerist en handelaar kon zien. Het verschil tussen praktische en theoretische waarde van de franc bedroeg 11 tot 12 procent. De bank van Frankrijk verloor in het tweede semester van vorig jaar gemid deld 500 miljoen dollar per maand en in het eerste semester van dit jaar 300 miljoen dollar per maand. Had die toe stand voortgeduurd dan zouden de voor raden goud en deviezen van de bank in Frankrijk eind van dit jaar gesmol ten zijn tot nul en zou Frankrijk tot de ergste internationale speculatie zijn overgeleverd. Aanvallende maatregelen op de devalu atie zullen de komende dagen bekend worden gemaakt en het Franse parle ment zal in een buitengewone zitting worden bijeengeroepen. AMSTERDAM (GPD) Het vredesschip van Abie Nathan gaat varen. Een veiling van 150 kunst werken gisteravond in het Apollohotel in Amsterdam heeft ongeveer 25.000 gulden op gebracht. Het voor de aankoop van de Groninger kunstnaarder Cito benodigde bedrag is hiermee praktisch geheel binnen. Op de fotoAbie Nathan met één van zijn eigen werken die hij voor het goede doel ter veiling bracht. ENSCHEDE (GPD) ,Er werd gefloten en de trein reed onmiddellijk weg. Maar Ar nold stond nog op het perron en toen dacht ik, laat ik er maar uit gaan, dan ga ik maar een trein later'. De 16- jarige Gea Geerlings uit En schede, getooid met een paar builen, een paar schrammen, een paar blauwe plekken, kan nu wel weer over het angstige avontuur, dat haar donder dag overkwam, praten. Terugkomend van een vakantie uit Nieuw-Amsterdam, waar zij samen met vriend Theo (19) en broertje Arnold (11) een paar plezierige dagen had doorge bracht, moest zij donderdag op het station van Almelo overstap pen op de trein naar Enschede. Theo en zij waren net .binnen', toen er gefloten werd en de trein zich in beweging zette. Maar toen kwam Gea's zusterlijke verantwoordelijkheid voor het jon gere broertje boven. Zij bedacht zich geen moment, stapte uit de nog langzaam rijdende trein, maar stapte verkeerd en zakte weg tus sen de treeplank en het perron. ,Ik dacht: ik kom nooit meer bo ven. Maar m'n vader had ons eens gezegd dat, mochten we ooit eens uit de trein vallen, we ons direct klein moesten maken en tegen de muur van het perron moesten drukken. Dat heb ik gedaan.' Dat werd haar redding. De vrij tengere Gea was springlevend toen de trein, na een ruk aan de noodrem van conducteur H. Schuurman, afremde en na onge veer dertig meter tot stilstand kwam. Dokter, ziekenbroeder en politie waren onmiddellijk aanwezig. De dokter constateerde wat schram men, maar kon verder niets vin den. Een verpleegster die ook in de trein-zat, veegde haar schoon met eau de cologne en na twee aspirientjes van een NS-employé is ze met broertje en vriend weer in de volgende trein gestapt. ,Ik durfde er eerst niet meer in, maai" toen ik er eenmaal weer inzat, was dat gevoel van angst over.' De nieuwe koers van de franc eal volgens voorlopige bere keningen uitkomen op ca. 66,3 cent. Tot nu toe was de wisselkoers van de franc ten opzichte van de gulden 73*4 cent- (Van onze correspondent) LONDEN Hoewel in officiële Britse kringen vroeger betoogd is dat, wanneer de Franse franc met meer dan 10 pet zou devalueren, het pond sterling (dat reeds acht tien maanden geleden met 14,3 pet is gedevalueerd) zal moeten vol gen, is men op dit moment in Lon den van mening dat er geen reden is voor verdere devaluatie van het pond, omdat dit niet langer over gewaardeerd is. Het Britse departement van financiën heeft dan ook onmiddellijk gereageerd met de bondige verklaring dat er geen sprake van is dat het pond zal worden gedevalueerd. De Britse valuta bevindt zich de laatste tijd in kalme wateren. De Westduitse minister van financiën, Franz-Josef Strauss, heeft de Franse devaluatie omschreven als een recht vaardiging van het Westduitse besluit niet te revalueren. Hij zei dat nu een van de voornaamste wanverhoudingen van een valuta tegenover de D-mark is verdwenen. ,Het bewijst dat het be sluit niet te revalueren juist was'. BRUSSEL (RTR) In kringen van de Europese Economische Gemeenschap werd gisteravond vernomen dat de frankdevaluatie wijzigingen in de Drij- zen voor agrarische produkten in de EEG zal teweeg brengen. Dezelfde kringen merken op dat de ge meenschap reeds bij voorbaat een lijst van maatregelen had gereedgemaakt voor het geval van een pariteitswijzi ging van een der valuta's van EEG-lid- sfcaten. De waarde der produkten zou hetzelfde blijven, doch deze zou op uit eenlopende wijze worden uitgedrukt. Bijzonderheden dienaangaande waren echter niet onmiddellijk beschikbaar. Er is veel gereisd de afgelo pen weken, astronauten gingen naar de maan, de paus naar Afrika en Nixon trok de wereld rond en dat alles ge beurde in dienst van de vrede, zo is bij herhaling en met na druk verzekerd. Toen de president van de Verenigde Staten in Washington te rugkeerde introduceerde hij zelfs een nieuw begrip in dit verband, namelijk ,de geest van de Apollo'. Daarmee wilde hij aantonen, dat de maanlanding ook van belang was voor de vredespolitiek van de Verenigde Staten. Overal waar hij was geweest had hij iets van deze geest bemerkt: zijn gastheren zowel in Azië als in Europa hadden de reis naar de maan ter sprake gebracht en daarin een stuk vooruitgang van de mensheid gezien. Deze .geest van de Apollo' zou in staat kunnen zijn de mensen dichter tot elkander te brengen, zo ongeveer betoogde de Amerikaanse president. Het klinkt heel mooi: de geest van de Apollo in dienst van de vrede. Voor mensen met een onaantastbaar vooruit gangsgeloof is het vermoedelijk meer dan zo maar een slagzin, is het integen deel zelfs een gedachte met een diepe inhoud. Bij een wat nuchterder benade ring evenwel dient men zich toch wel af te vragen hoeveel er te eniger tijd nog over zal zijn van deze .spirit of the Apollo'. Nixon behoort ongetwijfeld tot diege nen die zich gegrepen voelen door de ideële kanten van de maanlanding, maar tegelijkertijd heeft hem dat niet belet er op een uiterst handige manier gewone aardse politiek mee te bedrij ven. Hij werd er zelfs bij geholpen tegen wil en dank mag men wel zeg gen door de Russen. De prestatie van de Apollovlucht kreeg immers veel meer reliëf omdat het experiment met de Luna 15 van de Russen zo'n duidelijke mislukking werd. Dat had ook anders kunnen zijn: alles wees er op, dat de Russen er op gokten dat zij met een eventueel geslaagde vlucht naar en van de maan de show konden opeisen. Ge steld eens, dat zij er inderdaad in wa ren geslaagd een onbemand ruimte vaartuig op de maan te laten landen, ten- einde daar maanmon- sters te verzamelen om daarna de terug tocht te ondernemen: het zou een unieke prestatie zijn ge weest, die een stuk van de Amerikaanse glorie zou hebben weggenomen. Het had zelfs nog erger kunnen zijn: ge steld dat de Amerikanen door een be paalde technische storing hadden moe ten besluiten geen landing uit te voe= ren toen ze rond de maan cirkelden, rian zou de triomf voor de Russen volle dig zijn geweest. Gelukkig voor de Ame rikanen inclusief president Nixon, is het niet zo gelopen: het Apollo-ll-projeet werd een compleet succes terwijl zo wordt althans aangenomen de Lima 15 op de maan te pletter sloeg. Resul taat: het prestige van de Amerikanen klom tot ongekende hoogte en dat van de Russen kreeg een flinke duw. Po litiek nevengevolg: in menig Oosteuro- pese hoofdstad werd met leedvermaak deze gang van zaken gevolgd. Men gunt het de starre broeders in Moskou wel dat ze het lid op de neus hebben ge kregen Nixon heeft van dit alles tijdens zijn reis een handig politiek gebruik ge maakt: hij kwam in Azië en in Oost- Europa als de president van het land, dat in vreedzame wedijver een belang rijke wedstrijd met een andere grote mogendheid had gewonnen. Wat dat be treft had hij het heel wat makkelijker dan zijn voorganger: Johnson ging ge bukt onder zijn Vietnam-image, het beeld van de harde president die tegen beter weten in een oorlog in stand hield. Nixon daarentegen werd toegejuicht als de president van de geslaagde Apollo-11- reis. Niemand zal het hem kwalijk ne men, dat hij daarvan profiteerde, maar aan de andere kant gaat het nu toch wel wat te ver om te spreken over ,de geest van de Apollo' als ware dat een onverwachte kracht, die de mensen dichter bij elkaar zal brengen. Op deze manier moet men maar niet te sterk geloven in de geest van de Apollo: hij zal spoediger- vervlogen zijn dan men nu vermoedelijk aanneemt. Ruim veer tig jaar geleden werd op een zelfde idealistische manier gesproken over de .Spirit of St-Louis', het vliegtuig waar mee Charles A. Lindbergh van New York naar Parijs vloog. Aan vluchten over de oceanen is men snel gewoon ge raakt. de politiek heeft zich niet aan dergelijke evenementen gestoord. De historie van deze eeuw toont aan, dat enige gereserveerdheid ten aanzien van bepaalde hoera-stemmingen wel ge wenst is. Er verandert namelijk niet zo heel veel, omdat de mens dezelfde blijft, hier zowel als op de maan. VLISSINGEN Als de raad van Vlissingen in zijn augustus- vergadering het bestemmings plan vaststelt, zal de uitbreiding van Vissingen zich de komende vier, vijf jaar vrijwel uitsluitend afspelen in Souburg-Noord. De raad zal zich moeten uitspreken over een bestemmingsplan voor dit gebied, dat uitgaat van de bouw van ongeveer 1850 wo ningen. En dat over ongeveer vijf jaar ruimte zal bieden aan 5500 inwoners. Het bouwrijp maken van Souburg-Noord komt op ongeveer 7,3 miljoen gulden. Het door het stedebouwkundig advies bureau Kuyiken ontworpen plan heeft als grenzen de Burgemeester Ste- merdinglaan, het Koopmansvoetpad, de Middelburgsestraat en de bestaan de rijksweg 58. Het plan vormt binnen het kader van het structuur plan Ln voorbereiding de afslui ting van de bebouwing ten westen van rijksweg 58. Om een duidelijk stedebouwkiuhdig geheel te krijgen is ook een deel van het plan-Nage lenburg er in opgenomen. Souburg-Noord is te onderscheiden in drie buurten: het westelijk deel wordt begrensd door de weg, die van het Oranjeplein via Groot Abeele verbinding geeft met de zuidelijke wijken van Middel burg; ten oosten van de Middelburgse- straat is een tweede buurt ontwor pen, die voor een deel al is gereali seerd volgens het plan-Nagelenburg; als een wig tussen deze twee buurten is een wijkpark gesitueerd, niet aan de zuid-oostelijke rand een groep bungalows. Aan de noordzijde wordt het plan beëindigd met hoog bouw, variërend van zeven woonla gen in plaatgebouwen tot twaalf woonlagen in torengebouwen. In de toelichting op het voorstel tot vaststelling van het bestem mingsplan geven b en w de volgende cijfers over de capaciteit van het plan: 62 vrijstaande eensgezinshui zen; 813 eensgezinshuizen volgens gesloten bouw; 138 meei-gezinshuizen in drie woonlagen: 546 nieergezins- huizen in zeven woonlagen cn 288 meergezinshuizen in twaalf woonla gen. Hoewel er van de 1847 wonin gen er 972 (50 pet) deel uitmaken van meergezinshiuizen, wijzen b en w erop, dat dit hoog lijkende getal in samenhang met heel Oost-Souburg moet worden gezien. In het plan Souburg-Noord is plaat? gereserveerd voor twee garagebedrij ven. Er is geen ruimte voor een winkelcentrum opgenomen, zo zeggen b en w in de toelichting: .Bereke ningen van het COM heliben aange toond, dat gelet op de geringe af stand tot het bestaande winkelcen trum, een wijkwinkelcentrum niet no dig is'. Daarbij speelt ook de situe ring van het toekomstige winkelcen trum ,De Burg' mee. De mogelijk heid is wel opgenomen om in de on derbouw van de hoogbouw die het verst van het centrum is gelegen winkelruimte op te nemen. Voorts denkt het college er aan gegadig den voor het Burgplan gelegenheid te geven in afwachting noodwinkels in te richten. Er is per woning re kening gehouden met een stallings ruimte van één op één en hel plan gaat voorts uit van de bouw van voldoende kleuterscholen en lagere scholen, aldus b en w. Zij laten de raad nog weten, dat er ook ruimte is opengehouden voor de bouw van een kerk en een bejaardentehuis eD voor .projecten van bijzondere aard, die momenteel nog niet bekend zijn'. Zoals gezegd: om het plan Souburg- Noord oouwiijp te maken, is een be drag van 7,3 miljoen nodig. Eer der al heeft de raad voor de voor bereidingen bedragen uitgetrokken tot een totaal van 1,3 miljoen, zo dat de raad nu om een krediet van 6 miljoen wordt gevraagd. Wel wordt daaraan de voorwaarde ver bonden. dat het krediet voor elke fase bij afzonderlijke wijziging van gemeentebegroting of begroting grondbedrijf zal worden geconsta teerd. Er is in de raming van de kosten voor de uitvoering van openbare werken rekening gehouden met de aanleg van gemeenschappelijke ach terpaden. Het wijkpark in het plan is bestemd voor Oost-Souburg. De grondkosten komen op 311.000, ter wijl de aanlegkosten op ruim f317.000; zij komen voor slechts de helft voor rekening van het bestem mingsplan en voor de rest uit de al gemene dienst. Verder is in Souburg- Noord rekening gehouden met de kosten van .bovenwijkse voorzienin gen', van 4 per vierkante meter. De opbrengst ramen b en vv op 958.000, uit welk bedrag onder meer bijdragen zouden kunnen worden ver leend in de kosten van de toegangs wegen tot (1e brug. De grondprijzen voor de eensgezinswoningen in Sou burg-Noord variëren van 30 tot ruim 37 per m2. In de toelichting op dit nieuwe be- •stermningsplan gaan b en w van vlissingen uitvoerig in op de over wegingen, die er toe hebben geleid de uitbreiding van de stad te situeren in Oost-Souburg. Er wordt op gewe zen. dat voor de gemeentelijke her indeling de gemeente Souburg reeds bezig was met het plan-Nagelenburg en daarvoor de nodige investeringen al had gedaan: men heeft dit voort gezet om de kosten niet verloren te laten gaan. Dan voeren b en w aan. dat bij een eerdere ontwikkeling van de wijken Lammerenburg en West- Souburg de woonwerkrelatie met de havengebieden, vooral tijdens de spitsuren steeds bezwaarlijker wor den en aanleiding geven tot stagna ties, gegeven de bestaande verbin- (Zie slot pag. 4 kol. 3 fcantlijn TEL AVIV/AMMAN/LONDEN (REU TER /AFP) Israëlische straalvlieg tuigen hebbenvrijdag doelen in Jorda nië ten zuidoosten van de Dode Zee aan gevallen van waar een Israëlische potas- fabriek onder vuur was genomen. Volgens mededelingen uit Tel Aviv duurde de aanval ruim een half uur, maar volgens bekendmakingen uit de Jordaanse hoofdstad Amman vielen twaalf toestellen gedurende twee uur aan waarbij een Jordaanse soldaat licht werd gewond en twee militaire voertui gen werden beschadigd. Een Palestijnse commando-organisatie had eerder meegedeeld dat bij de aan val op de potas-fabriek vier Israëlische tanks waren vernietigd en veel Israë lische soldaten waren gedood. Volgens Israël is één vrouw gewond bij de aan val op het dorp.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1