PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SLECHT JAAR VOOR TOERISTEN INDUSTRIE Windhoos legde verkeer lam Zierikzee vierde opgewekt mosself eest; maar mogelijk was het de laatste keer... Invoering btw belangrijkste oorzaak Horeca verwacht omzetdaling van vele miljoenen Oppervlak Mars woestenij en met kraters bezaaid Vandaag in de krant... RAVAGE ROND EIBERGEN DISCONTO VERHOOGD Foto's Mariner-6 tonen aan: DUIZENDEN MENSEN OP DE KOTTERS Niet wachten tot de Oosterschelde werkelijk dicht is' Tussen gisteren en morgen De, TOPGESPREK ONTKEND 212c no. 177 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Uracil* N V Bah. MIJ. van da C V Provinciale Zmuwh Courant: f. van da Velda, P. B. dan Boer an W. da Pagtar. Hoofdrad.: C. A. da Kol:, ft Abonn.prlja 1,10 par waah, f 14,25 por kwart 56-60, tel. 5144 (bgj red. 3508, adv. 01186-254, axp. 2751). Middelburg. Markt 51, tal. 7651 (b g red. 2078/3169, adv. 237S). Got», Grota Markt 2, tel. 6140 (b g 094 ft Adv. prija 37 ct per mm. Min. per adv. f 3,55. Ingea. mad. x tarief. Kleine adv. (max. 8 regela) 37 cl per ret Zlerlkree, rad. tel. 3346, 1,85). .Brieven b rartaal. Loiso nummera 25 cent (Incl. 43b lel. 2395. Terneuun, Nleuwatraat 22. tel. excl. 4 btw)Giro 359300, PZC. Mldde Zaterdag 2 augustus 1969 .Avontuurtje' viel niet in goeie aarde Pagina 6 AMSTERDAM (GPD) Voor de Nederlandse toeristenindustrie dreigt 1969 een zeer slecht jaar te worden. Het aantal bezoekers uit het buitenland loopt terug en het aantal Nederlanders dat de vakantie in het buitenland doorbrengt, wordt groter. Aangenomen wordt dat dehoreca-bedrijven, die voor een belangrijk deel van het toerisme af hankelijk zijn, bij het opmaken van de balans een daling van de om- atvan enkele honderden miljoenen guldens vaststellen. KLEUTER DOOR DRINKEN TERPENTIJN OVERLEDEN ROTTERDAM (GPD) De anderhalf jaar oude René Tonno uit Rotterdam is donderdag overleden nadat het kind terpentijn had gedronken. In het Rotterdamse-Sophiakinderzie- kenhuis kreeg hij ademhalingsmoeilijk heden, nadat het maagje was leegge pompt. De belangrijkste oorzaak is de prijsstij- pn- onder meer ais gevolg van de in- nmng van de btw. Nederland is geen rtedkoople-eiland meer. Volgens een iïdiaanse onderzoek is het op het ogen- Slik zelfs op Frankrijk en Zweden na iet duurste vakantieland van Europa. Bij een Duits onderzoek was de uitslag voor Nederland gunstiger. Het zou goed koper zijn dan Duitsland. Maar .butter- falirton' nanr Nederland behoren tot bet verleden. Er gaan in de grensstreek eer der Nederlanders naar Duitsland oir goedkoop inkopen te doen. Prijsbewust Een tweede tegenslag voor de toeris tenindustrie is dat óe vakantieganger ui! buiten- en binnenland meer prijs bewust is geworden. Hij geeft zijn geld nr.nder gemakkelijk uit. Zelfs in het huidige hoogseizoen is de situatie ver re van rooskleurig. .Vooral aan de kust vellen op het ogenblik klappen', zegt drs. Jac. J. Konings, algemeen secreta ris van de Bond van Werkgevers In Hotel, Restaurant, Café en Aanverwan te Bedrijven Horeca. ,In leder behoor lijk hotel aan de kust kunnen een va der en moeder met drie kinderen rus tig binnenstappen. Er zijn kamers vrij'. Bij plaatselijke en provinciale VW's getrokken informaties leveren een iets gunstiger beeld op, maar ook daar is mes over het algemeen niet optimis tisch. Gezien een misverstand tussen de hotel!erie in Scheveningen en de Haags- Schevoingse hotelhouders hebben fel gepresteerd tegen mededelingen van diVW dat ook de grote en duurdere hotels goed bezet zijn terwijl deze in werkelijkheid half leeg staan. Niettemin melden de VW's een ronduit slecht voorseizoen. Buitenlan ders vooral Duitsers hebben in ernstige mate verstek laten gaan. Op het ogenblik gaat het weliswaar wat beter, maar men betwijfelt of de terugslag goed gemaakt kan worden. ,Nee', zegt de heer J. P. de Regt, directeur van de provinciale VW- Zeeland, ,juni en begin juli zijn zo slecht geweest dat dat niet meer kan." Hjj schat het percentage Duitsers dat minder is gekomen op twintig. Half au gustus, wanneer de Nederlandse en Wesbduitse vakantiepleken voorbij zijn, vreest en verwacht hij een nieuwe terug slag. Over de situatie op het ogenblik zegt hij: .iemand die nu bij de WV komt hoeft niet bang te zijn dat hij geen bed krijgt. Het zou zo moeten zijn dat er geen vuist tussen te krijgen was.' Op Terschelling is de situatie met beter. VW-directemr K. Rooyaards noemt het voorseizoen slecht en krijgt voor de hui dige situatie het woord .redelijk' met moeite over de lippen. Het bezoek is minder dan vorig jaar. Hij zet een (Zie slot pag. 6 kol. 2) Noodweer HET NOODWEER dat gisteren aan het eind van de middag over Zeeland trok heeft er met wolk breuken en blikseminslagen op merkelijke, sporen nagelaten. (pag. 2). Actie EEN GOESE banketbakker wil een grote actie gaan voeren tegen de zogenaamde piekmeters, die de PZEM bij de Zeeuwse midden standers neefl geplaatst, (pag. 2). Ontwapening NEDERLAND is blij met de ver kiezing tot lid van de ontwape ningsconferentie in Genève. De delegatie zal onder leiding staan van mr Escfhauzier. (ipag. 3). Parijs... DE NAAM van Parijs als we- relaniodecentrum is op het laat ste moment van de show-mara thon nog gered door Cardin en Givenchy. Eerstgenoemde had ge noeg inspiratie om ruim 300 mo dellen (waarde bijna een miljoen) te ontwerpen, onderverdeeld in «ne leeftijdsgroepen, (pag. 6). En in het zaterdagnummer Pag. 13: Louis van Gasteren Is goed voor de hoofdrol in zijn m'ek!°S'e letterkundige kro- Pag. 1.): pagina voor de vrouw met bijdragen over nagel-onder- uona, schoenmode en het culinair avontuur; Pag. 15: Kerk en Maatschappij met onder eer .Die kapelaan gaat met weg en jij ook niet do- mmeetjel.KerlcrecreaUe, voorat voor de jeugd' en de rubriek ,mmmen uit de kerken'; Pag. II; Sport. Bijdragen van drs i. V} Svoech over de glorie van "er. Rijnmondvoetbal, de invloed van de toeschouwer op het resul taat van een voetbalwedstrijd en gegevens over aantallen toeschou wers bij het betaalde voetbal; 19: Sport, met onder meer ortagen. schaken, dammen en de wekelijkse puzzel. Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3,6 en 9 Zeeuws nieuws: pag. 2,4 en 5 Sport: pag. 7 Radio-tv: pag. 2l' Financieel nieuws: pag. 23 Treinenloop in oosten gestagneerd door slecht weer EIBERGEN, HEERLEN (ANP, GPD) Tijdens een onweer vrij dagavond is de buurtschap het Loo getroffen door een met een wolkbreuk gepaard gaande wind hoos, waardoor naar eerste schat ting zeker 100 bomen, meest zwa re eiken, werden ontworteld of ge spleten. Ook de elektriciteitsleidin gen werden vernield. De binnenweg van Eibergen naar Rek ken en gedeelten van enkele zijwegen werden door omgewaaide bomen geheel versperd. Er viel In enkele ogenblik ken zoveel water dat veaisdMllenae gron den geheel blamik stonden. Treinen Vooral in de AchtenhoeJc, werd het vrij dagavond na negen uur zulk slecht HOUSTON Deze foto van maanreiziger Aldrin werd op de maan gemaakt door zijn collega Armstrong. Fotograaf Armstrong, de maanlander Eagle, de Ameri kaanse vlag en de zonnewind-me ter worden weerspiegeld in het vizier van de helm van Aldrin. Deze foto maakt deel van een nieuwe serie opnamen die door de NASA voor publikatie is vrijge geven. (Zie ook pagina 9) 3 het tra- van Mar- erd een stevige boom door ster ke rukwinden ontworteld en op de spoor baan geworpen. De machinist van de rei zigersbrein Hengelo-Zutphen zag het ge vaarte te laat en kon een botsing niet meer voorkomen. De trein weid be schadigd, maar er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. De spoorwe gen hebben tussen Lociheni en Goor bus sen ingelegd. Voorts zijn er in het hele Achterhoek- gebied als gevolg van blikseminslag sto ringen gemeld in tal van lieveiligings- installaties van overwegen (aki's en ahob's) en seinen. Tussen Zwolle en Wijhe is de bliksem ïn de lokomotief van een reizigerstrein geslagen. Deze trein kreeg 40 minuten vertraging. Zuid-Limburg Korte, maar buitengewoon hevige onweersbuien die gepaard gingen met enorme regenval, hebben vrij dagmiddag een deel van Zuid-Lim burg blank gezet. Vooral de ooste- lijike mijnstreek en het gebied rond Maastricht kregen het zwaar te ver duren, terwijl de binnenstad van Maastricht een Venetiaanse aanblik bood, waar het water soms een me- (Zie slot pag. 6 kol. 3) ELEKTRICITEITSRANTSOEN IN TSJECHO-SLOWAKIJE PRAAG (RTR) De Tsjechoslowaak- se regering is vrijdag begonnen met de rantsoenering van elektriciteit in onge veer 5000 grote fabrieken. Men is hiertoe overgegaan wegens een tekort aan een bepaalde soort steenkool. Vitale bedrijven vallen niet onder de distributie. DEN HAAG (GPD) Met het oog op de opgetreden stijging van de geldmarktrente in binnen- en buitenland heeft de Nederland- sche Bank besloten met ingang van 4 augustus 1969 het wisseldis conto met een half procent te ver hogen tot zes procent en de overi ge tarieven met 1 procent. Met. ingang van 4 augustus 1969 gel den de volgende tarieven: wisseldiscon to 6 procent; promessendisconto 7 pet; rente voor voorschotten in rekening courant en beleningen voor particulie ren 8 pet, voor anderen 7 procent. Gelijkenis met maan PASADENA (CALI FORNIA, AFP) Het oppervlak van Mars ziet er als een woestenij uit en is be zaaid met kraters. Het toont bedriegelyk veel gelykenis met dat van de maan. Dit is de eerste indruk, die men gekregen heeft uit de nieuwe reeks van twaalf foto's, die vrijdagmorgen vroeg (Ned. tyd) door het Amerikaanse ruimte vaartuig Mariner-6 naar de aarde zyn ge zonden. Zy zyn geno men van een afstand van 3420 km van de ,rode planeet'. De foto's zijn van het evenaarsgebied van Mars. In de zone van de ,Mare Erythraeum' komen volgens de fo to's, die door het labo ratorium voor straal aandrijving in Pasa dena zijn ontvangen, kraters voor die een middellijn van onge veer vijf kilometer hebben. Het door de twee ca mera's van de Mariner- 6 bestreken gebied van bijna 80 km is er een waarvan sommige ge leerden hoopten sporen van plantengroei te kunnen ontdekken. Maar tot dusver schijnt geen van de in Pasadena ontvangen foto's deze theorie te zullen bevestigen. Een van de foto's van de Mariner-6 toont een zeer diepe krater waarbinnen zich een kleinere bevindt. Dit heeft een woordvoer der van het laborato rium in Pasadena ge zegd. Een analyse van de Marsfoto had een krater onthuld van bij na 500 km doorsnee, die deels was bedekt door wolken, die wel licht afkomstig waren van een soort door de zonnehit/te veroorzaak te verdamping. Vrijdagavond is een tweede Amerikaans ruimtevaartuig begon nen aan een vlucht langs Mars. De Mari ner-" begint opnamen te maken op een af stand van 1.6 miljoen km van de planeet, en zal naar men hoopt maandag Mars op 3200 km afstand passeren, Misschien dat daar verschijnselen worden waargenomen die de mogelykheid van leven aanduiden. Belangrijk is de vraag of er water kan worden waarge nomen. De legenda rische kanalen van Mars kwamen op de foto's van de Mariner- 6 niet naar voren, maar de geleerden hebben wel een brede streep waargenomen, die. naar ze zeiden, een nader onderzoek ver eist. De Mariner-verkennin- gen vormen de aanloop tot de landing van een onbemand ruimteschip op Mars in 1973 (het Vikingproject). De directeur van het bureau, Thomas Paine, zei donderdag op een persconferentie dat te gen 1981 een bemande vlucht naar Mars mo gelijk moest zijn. De ilijkheid was een -"■tor te ontwik kelen die niet veel gro ter was dan een tafel blad maar de energie capaciteit had van een reusachtige Hoover- dam. PASADENA - Deze foto die door de Mariner-6 van Mars werd ge nomen wordt als zeer bijzonder in de ruimtefoto grafie aange merkt. De foto beslaat een opper vlak van G3 bij Jf8 mijl terwijl de grote krater een doorsnede heeft van Zit mijl. ZIERIKZEE Duizenden toe risten en bewoners van Schou wen hebben vrijdag in Zierikzee en op de Oosterschelde het nios- selfeest gevierd. En dat was dan volgens voorzitter B. W. Schot van de Zierikzeese vis sersvereniging mogelyk de laat ste of de op één na laatste keer. ,Want we willen niet wachten tot de Oosterschelde dicht is', maakte de lieer Schot duidelijk tijdens de lunch van Zevibel, die in de Graanbeurs werd gehou den. Ondanks die sombere toe komstverwachting werd het vrijdag een groot feest, com pleet met rondvaart op de mos- selkotters over de Oosterschel de, compleet met waterspeleh in de Nieuwe Haven, met geza menlijk mosselen eten op de Vischmarkt, een taptoe op het Havenplein, een Beierse avond in ,De Graanbeurs' en een cross van de bemanningen van de vloot op de Oude Haven. Op kotters er waren dertien schepen uit Zierikzee, twee uil Bruinisse ei. één uit Breskens voeren ct 4000 tot 5000 belang stellenden vrijdagmorgen de Oos- terselielde op met de ,ZZ 10' als vlaggeschip voorop. De heer Schot tijdens de Zevibel-lunch van die tocht: .Ik ben blij dat het wat heiig was en dat je niet zo ver kon kijken. Je kon de deltawerken gelukkig niet zien op deze feeste lijke dag*. Zevibel-voorzitter A. L. S. Lockefeer haakte daar later op in: ,De Oosterschelde is nog niet afge sloten. Er is over deze zaak heel wat aan de gang. De ijveraars voor (Zie slot pag. 4 kol. 3) ZIERIKZEE Het mosseltrio van Zierikzee in de limousine op rondrit door een feestende stad. (Foto PZC) j^Ahtlijn Amerikaanse maanlan ding blijft in het wereld nieuws na-echoën en voorlopig zal dat nog wel niet verande ren. Zo komt er zonder twijfel een nieuwe publiciteitsgolf zo dra de maanreizigers uit de quarantaine worden ontslagen en boven dien levert het onderzoek van de mee gebrachte maangesteenten iedere keer weer nieuws op. Inmiddels worden voor bereidingen voor een tweede maanlan ding gemaakt, zodat alles bijeen de mens op de maan voorlopig wel de aan dacht zal blijven vragen. Overigens is het wellicht beter om in dit verband te spreken over ,de mens in de ruimte', want allerlei recente ontwikkelingen zoals de foto's van Mars onderstrepen nog weer eens, dat de Apollo-vlucht slechts een eerste fase is van een tot dusver ongekende vorm van ontdek kingsreizen. Er valt derhalve in en voor de toekomst nog veel te verwachten. Deze ontwikkeling accentueert ook weer eens hoe intensief de hedendaagse mens bezig is met de toekomst: net is zelfs een wetenschap geworden, de futurolo gie. Soms ziet het er naar uit alsof het verleden helemaal heeft afgedaan, er wordt voornamelijk over morgen en overmorgen gesproken en voor gisteren heeft men slechts een schouderophalen over: het verleden zo schijnt het is onbelangrijk geworden. Dat afgedaan-zijn van het verleden blijkt op velerlei terreinen, met na me op dat van de kunst. Musea in de conventionele zin en concertzalen wor den door menig lid van de jongste artis tieke generatie slechts beschouwd als gammele bolwerken met stof en spinrag, als requisieten van vroeger die men nu maar beter kan slopen. Kunstacademies, waar men schools maar gedegen de foef jes van het vak bijbrengt, worden niet meer au serieux genomen. Het recente kunstenaarsprotest, waarbij men over ging tot de bezetting van de Nacht wachtzaal in het rijksmuseum, was sym bolisch: bewust of onbewust wilde men demonstreren dat men lak had aan deze heilige koe van de .gewone' kunstbe schouwing. In het moderne theater heeft men geen interesse voor datgene dat in het verleden tot stand kwam: het verleden is alleen maar goed voor het verleden. Zelfs wat vandaag tot stand komt is al twijfelachtig geworden, men wil het hebben van morgen. Was er een jaar of tien geleden nog een vrij algemene bewondering voor het verleden Beethovenconcerten, tentoonstellingen van oude meesters, speurwerk naar oude muziek tegenwoordig is er in allerlei progressieve artistieke kringen vrijwel uitsluitend dorst naar de toekomst. Ge volg: normen uit het verleden gelden niet meer en allerlei modernistische uitingen worden hoog geprezen. Wie ter beoor deling enige maatstaf wil aanleggen z:t altijd fout: de toekomst wordt immers het enig-juiste criterium geacht. Wie echter kent die toekomst? Het bezig-zijn met morgen leidt soms tot eigenaardige situaties. Zo werd de maanreizigers vóór hun start ge vraagd welke historische woorden ze zouden uitspreken bij het betreden van de maanbodem. Allerlei serieuze mensen hielden zich bovendien onledig met het verzinnen van eventueel-mogelïjke histo rische uitspraken voor het bewuste ogen blik. Een vreemd verschijnsel. Vroeger werd een bepaalde uitspraak achteraf historisch van belang: zij kwam immers tot stand in een achteraf belangrijk ge bleken situatie en werd als zodanig over geleverd. Tegenwoordig daarentegen wenst men de uitspraak tevoren vast te leggen om ze op een komend historisch belangrijk geacht feit te projecteren. Zo als het thans een algemeen aanvaarde gewoonte is geworden om te zeggen: ,We gaan van dit of van dat een traditie maken'. Vroeger daarentegen bepaalde uitsluitend de gang der historie of een gebeurtenis al dan niet een traditie was geworden, het ging om een constatering achteraf. Nu wordt de traditie vooraf geproclameerd en zelfs geprogrammeerd. Overal in deze tijd ziet men een neiging om het verleden als afgedaan te beschouwen. ,De toekomst is al begon nen', zo heet het dan. Is dat een reactie op een periode, die wellicht te eenzijdig door het verleden werd beheerst? Of een reactie op de vele technische moge lijkheden die de mens de laatste jaren heeft ontwikkeld? Misschien. Maar het is dan toch wel goed om zich te realise ren, dat wij ons heden slechts kunnen bezitten het heden met al zijn ver worvenheden omdat er een verleden was. Wij allen zijn mede onderdeel van dat verleden, het leeft in ons of we wil len of niet. We moeten er toch maar niet al te slordig mee omspringen: het bevat namelijk heel veel, dat van grote waarde is voor nu en straks. Een somber Nederlands geleerde heeft een vijftien tal jaren geleden een omvangrijk boek geschreven onder de titel: ,De toekomst is verleden tijd': daarmee wilde hij aan geven dat de mens uit de jaren vijftig alle geloof in de toekomst had verloren en dat vond hij een ondergangsverschijn sel. Van die opvatting is hij echter te ruggekomen, nu is hij een veel-geciteerd futuroloog, die voortdurend over het jaar 2000 en daarna spreekt. Een teke nende ontwikkeling: niet de toekomst blijkt verleden tijd te zijn geworden, •naar het verleden zelf. Dat is nu een tnder uiterste, al even onzuiver als de titel en het thema van dat sombere boek. We kunnen nu wel proberen het verleden te negeren, maar het laat zich niet af danken. Zelfs al zouden we alle planeten I bezetten. WASHINGTON (RTR) Het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse za ken heeft vrijdag meegedeeld, dat er geen plannen bestaan voor een tapge sprek tussen president Nixon en de Rus sische premier Alexei Kosygin. Het Engelse blad Daily Express' had vrijdagmorgen in grote opmaak bericht, dat een dergelijke conferentie in okto ber in Wenen zou worden gehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1