LOENA-15 GEEN GEVAAR VOOR APOLLO-CAPSULE Astronauten kropen even in ,maankever' Schouwse (werk) Dammenweg nu ,op weg' Moskou stelt Houston telegrafisch gerust: Negentien kinderen met zandbank in rivier verdwenen Nederlander 30 uur in Moskouse cel Echtpaar gewond hij explosie in tent Vandaag in d© krant... Kistdammen Verontreiniging assffjJs- Oproep VS tot hulp aan Biafra OVERVAL IN LONDEN: BUIT RUIM MILJOEN Na opheldering gratis in taxi naar groepsreis fUTR terug Prins Mauri ts.... EERSTE VIER VAN TWAALF KILOMETER ,Werkwe g' voorlopig niet openbaar Kunstwerken Doodlopen VIJF LEDEN NEDERLANDS GEZIN OMGEKOMEN PROTEST BOUW TEGEN UITSTEL HUURVERHOGING «I» 212e jaargang 165 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 19 juli 1969 Wild-west in Belgisch doq Pagina 3 d«, f. ffi, <ta Km» «b W. 4» Psjt». HooWr»*.i 6. A. Hok. Abonn.prlji i. 2751). Mld dalbun, Mirbl SI. M. 7881 (bnrtd. 2078/3169, adv. 2373). I i adu t 8.89 Inga. mtd. 8w lala». Klalna adv. (mu. 8 fagala) 37 el om «i 1. lel. 6140 (bas red. 1 tw) Clro 359300. I (Van onze correspondent) HOUSTON De Sowjet-Unie heeft het bemande ruimtevaartcentrum in Houston getelegrafeerd dat de baan waarin het Russische onbemande ruimtevaartuig Loena-15 om de maan cirkelt, geen con flict oplevert met de koers die de astronauten zullen volgen. Dit ongebruikelijke contact tussen de bei de landen ontstond nadat astronaut Frank Borman, die onlangs de Sowjet-Unie bezocht, gebruik maakte van zijn nieuwverworven contacten en met Moskou telefoneerde. Hoewel de Russen hebben laten weten dat hun vaartuig nog voor zondag zal terugkeren, weet men in Houston nog steeds niet of de Russische ruimtevaartgeleerden van plan zijn een landing op de maan uit te voeren. De Apollo-11 zou vanochtend om I Ruimtemrtcentrum Houston: ApoÏÏo-ll-commandant Neil Arm strong aan boord van zijn rwlmte- vaartwg op wsg naar ds maanOp het moment van deze uitzending m het vaartuig U/8453 mijl van do aarde verwijderd. TERSCHELLING (ANP) Donder dagavond laat (leed zich een ontplof fing voor in een tent op de camping in Hoorn op Terschelling. Eon Amsterdams echtaaar en een kind van vier jaar be vonden zich in de tent. De man was met een brandgevaarlijk wasmiddel een haarstukje aam het schoonmaken bij een brandende kaars. jDoor de ontploffing stond alles in lich- 'flaaie. Het echtpaar werd zwaar ge ïnd met een helikopter naar het zie- nhuis in Leeuwarden vervoerd. Het id la» in een slaapzak en bleef on- HET waterschap Schouwen-Dui- veland wil kistdammen plaatsen op een deel van de dijken bij Brulnisse en Oosterland, om de hogere waterstand in de Ooster- schelde te kunnen keren (pag. 2) DOOR het in bedrijf komen van de fabriek van Hoechst in het Moe is de fluorhoudende luchtver ontreiniging gestegen. Een con clusie van het IPO (pag. 2) NS VAN DE 104 spoorlijnen van de NS zijn er slechts 25 winstge vend. Dit blijkt uit een regerings nota aan de tweede kamer (pag. 9). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1„ 3 en 9 Zeeuws nieuws: pagina 2, 4 en 5 Sport: pagina 7 en 19 Financieel nieuws: pagina 23 Radio en tv: pagina 21 en in het aVa°in,a iS: Cultuurbeleid tniu?.Tjeeland en de cultuur, cultuur m Zeeland; 0j?/,jia9''la 1!': .Bomaanslag op Hitler, 2o jaar geleden'; n?eirinn-'W l6: Engetee mode en oTZn' VOOT 'Etterde' babysits; ten?,, a-Z7; rJan Hus, strijder hinnik mmlauden', ,R ken- 6" Stemmen uit 22» iy-' dammen, "Ken en puzzelen. «o, a L/1/u.ez Religieuze uit de ker- bridge, NIXON SPREEKT MAANDAG TOT ASTRONAUTEN WASHINGTON RTR—Presi dent Nixon zal maandag de astro nauten toespreken, kort nadat ze voet op de maan gezet hebben. Volgens de mededeling van het Witte Huis zal de president no nsens het Amerikaanse volk spre ken. President Nixon houdt zijn toespraak die over de televisie zal morden uitgezonden, op verzoek van de NASA. twaalf minuten over vijf aan de aantrekkingskracht van de aarde ontsnappen om binnen de in vloedssfeer van de maan te komen. De snelheid in de afgelopen dagen is steeeds minder geworden. De capsule ijlde afgelopen nacht voort met een snelheid van .slechts' 3360 kilometer per uur. Binnen de aan trekkingskracht van de maan neemt de snelheid toe tot ongeveer 8000 kilometer per uur. Aldrin en Armstrong hebben gister avond de maankever, die vastgekoppeld aan de Apollo-capsule meereist, geïn specteerd. Collins bediende de kleurente levisiecamera. zodat de inspectie op tv te zien was van de maankever waarin astronauten Armstrong en Aldrin zon dagmiddag om ongeveer half drie (Ned. tijd) zullen overstappen. Ruim vier uur later zullen zij zich losmaken van de capsule en zelfsbandig om de maan cir kelen. Zondagavond om negentien mi nuten over zeven Nederlandse tijd zal de historische landing op het maanop pervlak plaatsvinden. Het ruimtevaartcentrum in Houston heeft bekendgemaakt, dat het mogelijk is dat de astronauten ongeveer drie uur eerder aan hun maanwandeling zullen beginnen, dat wil zeggen omstreeks kwart voor vier maandagochtend (Ned. Camera Een televisiecamera zal zich in 'n dus- dusdanige positie In de kever bevinden, (Zie slot pag. 3 kol. 2) DRAMA AAN DE LOIRE Van onze correspondent PARIJS Heel Frankrijk werd vrijdagmiddag opgesclirikt door een tragedie in een kindervakantiekolonie bjj Angers aan de Loire. Zestig kinderen maak ten met een bus een tocht langs da Loire. Onderweg mochten zij uitstappen en wat verkoeling zoeken aan het frisse water. Ter plaatse is de rivier zeer breed. De stroom volgt in de zomermaanden een smalle geul door uitge strekte zandbanken die droog liggen. Dertig kinderen, onder leiding van twee begeleiders, zaten op een van de zandbanken met de voeten in het water. Allen kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. Plotseling begon het zand af te, brokkelen en alle kinderen raakten te water. Toegeschoten redders slaagden erin 11 kinderen op het droge te brengen, maar van de overigen verdronken er 8 en 11 worden vermist naar wie de brandweer van Angers gisteravond zonder veel hoop zocht. DRUKTE IN OUDENBOSCH OUDENBOSCH (ANP) Enke le honderden bezoekers uit het gehele land hebben in Oudenbosch reeds de tentoonstelling bezocht, die door de volkssterrenwacht .Si mon Stevin' Is ingericht ter gele genheid van de Amerikaanse niaanvlucht. Kaarten en kleurenfoto's geven de boeschouwers een overzicht van le films vertoond, waaronder die van de vlucht van ,Apollo-10' en een over ruimtenavigatie. Helaas is het niet mogelijk gebleken het radiocontact tussen Apollo-11' en Houston, dat de volkssterren wacht met hulp en toestemming van de NASA opvangt, aan de bezoekers te laten horen. Vrij dagmorgen liet het hoofdkwar tier van de NASA in Washington telegrafisch weten, dat men hier voor geen toestemming gaf. Tijdens de vlucht van Apollo-11' zal de volkssterrenwacht in Ou- dehbosch ook enkele visuele waar nemingen doen van kraters op het maanoppervlak. Wanneer in een krater iets ongewoons wordt waargenomen, wordt dit door Houston onmiddellijk doorgege ven aan de .Apollo'-bemanning ten behoeve van een directe waarne ming. Dit zal gebeuren op 21 en 22 juli omstreeks tien uur "s avonds. Het succes van de radio-ont vangst tussen de Apollo-11 en Houston, door de volkssterrenwacht te Oudenbosch is een stimulans voor de groep-radlosterrenkunde hun werkzaamheden voort te zet ten', zo meende directeur Th. Ver- meesch. Wanneer binnen enkele jaren de nieuwbouw van de volks sterrenwacht te Oudenbosch zal zijn gerealiseerd, hoopt men naast de visuele waarnemingen ook veel aandacht te gaan schenken aan de radio-astronomie. In de werk groep radiosterrenkunde van de volkssterrenwacht wordt samen gewerkt door leraren van de hts in Breda en de militaire acade mie. Het is de bedoeling dat de hts instrumenten gaat bouwen ten behoeve van de radio-ontvangst. Leerlingen van de hts zullen deze apparatuur gebruiken bij hun af studeren. Daarnaast zullen twee paraboolantennes van 4,5 meter, een geschenk van de Leidse ster renwacht, worden opgesteld. WASHINGTON (RTR) —President Ni xon heeft opnieuw een dringend beroep gedaan op de bij de steun aan Biafra en Nigeria betrokken partijen om tot overeenstemming te komen over hervat ting van de voedsel- en medicamenten- vluchten, dit is vrijdag in het Witte Huis bekendgemaakt. LONDEN Vrijdag, de dag van de loonuïtkeringen in Engeland, wordt sinds jaar en dag herhanldelijk geken merkt door grote bankovervallen. Gis teren was het weer raak. In Crickle- wood in noord-west Londen maakte een bende van zes met revolvers en knup pels gewapende mannen, van wie som migen het uniform van particuliere vei- WASHINGTON (ANP) De Neder- ligheidsfunctionarissen droegen, zich lands-Amerikaanse luchtvaartonder- LANDINGSRECHTEN VOOR KLM IN CHICAGO meester van een bedrag van 129.000 pond (ruim één miljoen gulden) In bank biljetten. Het geld werd naar een bank overge bracht. De mannen sloegen de echte vei ligheidsfunctionarissen neer en verdwe nen, met een bestelauto, die later weer wérd gevonden. handelingen zijn vrijdag in Washington geëindigd met het resultaat dat de KLM landingsrechten in Chicago zal krijgen en de Alm, de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij, landingsrech ten in San Juan op Porto Rico, Het zal nog vier tot zes wekern duren eer de overeenkomst officieel wordt af gekondigd omdat beide regeringen eerst nog nota's zullen uitwisselen. Verkeerd paspoort meegenomen DE KRIM (GPD) Een land bouwer uit De Krim in Overijssel heeft 30 uur in afzondering door moeten brengen in een Moskouse gevangenis, omdat hij zijn pas poort niet bij zich had. Hij was met een groep landbouwers van een standsorganisatie van de CBTB op excursie in Moskou. Bij het vertrek op Schiphol kwam hij tot de ontdekking dat hij het paspoort van zijn vrouw inplaats van zijn eigen in zijn portefeuille gestoken had. De KLM-controle geloofde de man, en was ervan overtuigd dat het een vergissing was. Er werd een afspraak ge maakt, dat het paspoort met een KLM-toestel, dat dezelfde dag nog naar Moskou zou vertrekken, zou worden meegegeven. Een zwager van de landbouwer trok in ijltempo naar De Krim, om het pas- poort op te halen. Het kwam evenwel niet op tijd om nog mee te kunnen met het KLM-toestel naar Moskou. De groep landbouwers, die inmiddels in Moskou aangekomen was. werd daar nogmaals grondig gecontroleerd, en bi) de passen- controle viel de gedupeerde landbouwer al gauw door de mand. Van zijn verkla ring geloofde men geen woord. En zon der pardon werd hij in een gebouw on dergebracht, dat geen enikele vergelij king met een hotel kon doorstaan. Hij heelt daar 30 uur in afzondering door gebracht. In de tussentijd werd er druk geïnformeerd en zijn verhaal werd be vestigd door de KLM-autoriteiten op Schiphol. Het paspoort kwam later goed op het vliegveld in Moskou aan. en de man werd gratis met een taxi naar het gezelschap teruggebracht. HET LOO: PRINS MAU RITS, de zoon van prin-ses Margriet en de heer Van Vollenhovenheeft nu nog het rijk alleen en hij geniet daar blijkbaar ten volle van. De heer Van Vollenhoven maakte de ze recente opname van prins Mau- rits, die nu runrn 15 maanden oud SCHARENDIJKE Terwijl in het water tussen Schouwen- Duiveland en Goeree-Overflak- kee de Brouwersdam groeit, te kenen zich op het Schouwse land steeds duidelijker de lijnen af van een karwei, dat nauw met dit deltawerk in verband staat: de aanzet van de dam menweg. Als de Oosterschelde dicht gaat zal er dwars door de kop van Schouwen een twaalf kilometer dubbelbaansweg lo pen, van Scharendijke tot Wes- tenschouwen. Nu is in feite de eerste fase van dat karwei in uitvoering: een nieuwe verbin ding van vier kilometer, vanaf het plateau waar de kabelbaan bij Scharendijke wordt opge bouwd tot de provinciale weg Serooskerke-Renesse. Dat eerste enkelbaans stuk van de nieuwe verbinding wordt in feite een .werkweg'; pas als het Brouwershavense Gat ls afgesloten (1971en verkeer kan hebben, zal het een openbare weg worden. Tot dat tijdstip wordt het nieuwe gedeelte de v sluiting van het Brouwershavense Gat met de kabelbaan en die ln de werkhaven-Schelphoek zullen worden aangevoerd. Met het oog op de enor me hoeveelheid stortsteen en ander materiaa lz|jn vlakbU de kabetbaan en West-Repart ook riante opslag plaatsen gemaakt. Drie ntaanden geleden is het aanne mingsbedrijf Schouwen-Duivelanci NV begonnen met de aanleg van de eerste vier kilometer (werk) - Dam menweg. De elf meter brede baan twee rijbanen van 3,5 meter en een vluchtberm tussen Scharen dijke en de provinciale weg Seroos kerke-Renesse zal medio november klaar moeten zijn. De kosten: ruim een miljoen gulden. Tot nu toe neeft men het werksche ma kunnen aanhouden: op het pla teau voor de kabelbaan staat een asfaltmachine te draaien, de weg is voor ongeveer de helft verhard, het cunet is gegraven, er ligt zand in en ook de sloten zijn gegraven. ,Het ruwe werk is achter de rug", zegt de rijkwaterstaat. Intussen is ook de Rampweg vlak achter de duinen tussen Scharendijke en Re- - een stukje omgelegd, door i sinds een paar de kunstwerken in deze kilo- worden uitgevoerd, gegaan: dc kunstwerken zijn naar een later tijdstip verschoven in ver band met de bezuinigingen, die een aantal overheidsuitgaven hebben ge troffen. In feite wordt nu alleen een hoofdleiding van het waterschap ge kruist door een haily-brug. Al is van de Dammenweg nog maar een gedeelte in uitvoering, het tracé voor de volledige dubbelbaansweg Scharendijke - Westenschouwen is vastgesteld. De route' loopt ten oos ten van Ellemeet en ten westen van Serooskerke en snijdt het krekenge- bied bij Schelpenhoek in feite in tweeën, een kleine stuk kreek komt ten noorden van de weg te liggen. De Dammenweg steekt over een af stand van ongeveer 500 meter en met een breedte van ongeveer 90 meter door het Schelpenhoek - gebied. Daarna is ze evenwijdig aan de Bra- bersweg gesitueerd komt over de Meelwijk "heen en gaat ten zuiden van Brugh in de richting van de westpint van het eiland. De kruising Meelweg - Schelpweg vondt met een viaduct over de toe komstige autosnelweg geleid, de Kuijerdamseweg gaat er voorlopig onderdoor. Voorlopig: in de toekomst zal namelijk de op kaart gebrachte provinciale .noordelijk weg' over Schouwen-Duiveland bij de Kuijer damseweg onder de Dammenweg] door worden geleid en er volledige I aansluiting op krijgen. De nieuwe dammenroute dwars door Schouwen heeft nog andere conse quenties voor het bestaande wegen stelsel. Zo worden de Mohveg en de Krijn Karelsweg voor het dodorcaan- de verkeer afgesloten en dus dood lopende wegen. Wel wordt de Krijn Karelsweg verbonden met de Hake- weg. De provinciale weg Renesse- Serooskerke wordt via een viaduct gekruist al gebeurt dat nog niet. ten aanzien van de werkweg' en ook de weg Serooskerlce-Haamstede komt een vcaduct over de dammen- (Zie slot pag. 2 kol. 3) Twee ongevallen op Franse wegen PARIJS AFP-ANP-GPD) Vijf leden van het gezin van de 31- jarigc beroepsmilitair J. C. van Biene te Amersfoort zijn vrgdag- ochtend op de autoroute du Nord omgekomen bij een botsing met een andere auto. Ook de bestuur der van de andere, Franse, auto kwam bij de botsing om het leven. Slechts één van de kinderen van het gezin Van Biene heeft het on geluk overleefd. De slachtoffers zijn de heer Van Biene, zij even oude echtgenote, mevrouw J. M. van Biene-Maastrigt. hun zevenjarig zoontje Arno en de vierjarige tweeling Monique en Peter. Zij waren op slag dood. Het kind dat het ongeluk overleefde, de negenjarige Ronald, heeft na de botsing reeds twee chirurgische ingre pen ondergaan. De botsing ontstond toen de Nederland se auto, die op weg was van Parijs naar Rijssel nabij Compiegne door on bekende oorzaak door de middenberm reed op het ogenblik dat uit de andere richting de Franse auto naderde. Laatst genoemde auto werd na de aanrijding nog een veertigtal meters meegesleept door een inhalende vrachtauto Tuiee doden HOOGLAND GPDIn de nacht van donderdag op vrijdag zijn bij een auto ongeluk nabij de Zuidfranse stad Lyon twee inwoners uit het boven Amersfoort gelegen dorp Hoogland om het leven gekomen. De 30-jarige mevrouw A. J. Pasker-Smink en haar 4-jarig zoontje Bastianus waren op slag dood. Het gezin Pasker man, vrouw en twee kinderen was op terugreis naar Hoogland na een vakantie in Spanje. Ter hoogte van Lyon passeerde zij een vrachtwagen. Op dat ogenblik viel een betonnen bak naar beneden, die de auto verpletterde. Mevrouw Pasker was op slag dood evenals het zoontje, dat achter in de auto lag te slapen. De heer Pasker is zwaar gewond naar een ziekenhuis in Villefranche gebracht. Het 5-jarig dochtertic lien geen letsel op. DEN HAAG (ANP) De Raad van Bestuur Bouwbedrijf, toporgaan van de werkgevers in de bouw heeft in een brief aan de leden van de tweede ka mer het dringend verzoek gedaan om eventuele bezuinigingen van het over heidsbudget niet in onevenredige zware mate op de bouwnijverheid te laten drukken en om de wettelijke huurver hoging van 1 januari 1970 niet uit te stellen. Dit naar aanleiding van de ad viezen die de SER onlangs in zijn half jaarlijkse rapport heeft gegeven

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1