AFTELLEN VERLOOPT GESMEERD Troepen naar Londonderry Eerste mosselen geveild: stemming bij opening van het seizoen in mineur Russisch plan voor Midden- Oosten Tot nu toe geen problemen op Kaap Kennedy Russen: Loena-15 voor onderzoek Enorme drukte op en rond de Kaap Verpleegster verdacht van moord op pas geboren baby Vandaag in de krant... Maanbeelden: halve wereld rond in 1 seconde Kosten Apollo- missie niet hoog OP WEG NAAR KAAP KENNEDY NIXON 00K NAAR WILSON Btw-fraude op grote schaal? Ex-kapitein - nu bisschop - vraagt Italianen om vergiffenis MEER DAN 90 GEWONDEN Sinds gisteren alarmtoestand NA WEKEN SPANNING EN ONRUST Vraag of de verwatering in Grevelingen hikt Genoeg ruimte Geval van polio in Nieuw-Lekkerkerk 212e jaargang no. 161 Dinsdag 15 juli 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN lust ze rauw id«, r. s. ito 0017 so W. Pi|tu. HoofdrM.i O. A. d* Kok. Abonn.prl|> f 1,10 p. 2751). Mid dolburs, Msrkl BI, lol. 7651 (b a rod. 2078/3169, «dv. 2373). Con, «du. 5,55 Ingez. med, 2}£ u ttrltl. ICIoino «du. (ma» 6 regels) 37 et p«r regel (m NEW YORK (AFP) Het jong ste plan van de Sowjet-Unie voor een regeling van het conflict in het Midden-Oosten behelst o.m. de le gering gedurende vijf jaar van VN-troepen aan de grenzen van Israël en de Arabische landen, zo js uit welingelichte bron in New York vernomen. Het plan ls voorgelegd aan de Vere nigde Staten, Engeland en Frank- krijk nadat president Nasser de Amerikaanse voorstellen had verwor pen. Het Russische plan, volgens Washington een tegenvoorstel, bevat twaalf punten. Behalve de legering ran VN-contingenten voorziet het in het zenden van VN-waarnemers, die toeiacht zouden moeten houden op de terugtrekking van Israëlische troepen uit de bezette Arabische ge bieden. Deze terugtrekking moet in het Rus sische plan het gehele tijdens de juni- ooriog in 1967 bezatte gebied omvatten en zich in etappen voltrekken binnen een duur van twee maanden na een te voren vastgestelde datum. De terug trekking zou kunnen beginnen nadat Is raël en de Arabische landen de veilig heidsraad een verklaring hebben gede- poneerd dat zij akkoord gaan met een gezamenlijke tot stand gebrachte rege ling, waarbij VN-onderhandelaar Jar ring zijn goede diensten kan verlenen. Daarna moesten de partijen zich ertoe verbinden een strikt staakt het vuren in acht te nemen. Volgens het Russische Slan moeten na het terugtrekken van e Israëlische troepen een beëindiging van de staat van oorlog tussen Israël en zijn Arabische buren, erkenning van de vrijheid van scheepvaart voor ieder een in de Straat van Tiran en het Suez- kanaal en een wederzijdse erkenning van de soevereiniteit van alle staten in het gebied volgen. Het plan voorziet voorts in een terugkeer van het Arabi sche bestuur in de strook van Gaza waar dan, evenals in de sector Sjarm el Sjeik, VN-contingenten gestationeerd zullen worden. AMSTERDAM (GPD) De Amster damse politie heeft de 25-jarige ver pleegster J. A. P. aangehouden. Zij wordt verdacht van moord of doodslag op een kind dat zij korte tijd geleden ter wereld heeft gebracht. Het stoffelijk overschot van het kind een jongetje is ongeveer twee weken geleden gevonden in het water van de Boerenwetering in Amsterdam- Zuid. Het dreef verpakt in een shawl en enkele plastic zakken in 1 elkaar gebonden rieten mandjes. Vol gens de politie heeft de vrouv.on gehuwd is, een bekentenis afgelegd. Zij heeft zich dit weekeinde bij de politie gemeld. Volgens de politie deed zij dit nadat zij gehoord had dat zij gesigna leerd stond als de mogelijke moeder. Bij sectie op heit stoffelijk oversohot van het kind is de doodsoorzaak niet vast komen te staan. Het stoffelijk overschot had toen het gevonden werd een week in het waiter gelegen. KAAP KENNEDY-MOSKOU (RTR/AFP/DPA) - Het aftellen voor de lancering van de Apollo-ll verloopt gesmeerd, beter dan ooit eerder in 't ruimtevaartcentrum op Kaap Kennedy met de Sa- turnus 5 raket is voorgekomen. Dit verklaarde maandag de leider van de lanceeroperaties, Paul Donelly. Zoals bekend is bestaat het aftellen uit het afwerken op tijdschema van een lijst waarop alle te verrichten werkzaamheden tot aan het moment van de lancering genoteerd staan. Hieraan zijn op het ogenblik duizend mensen bezig. Het is te merken dat hun ervaring door vorige lanceringen is gegroeid, aldus Donelly. Hek In Middelburg welct een hek be roering. Het is van de dam rond 108 woningen in plan Griffioen 2 van het pensioenfonds metaalnij verheid, waarin vermoedelijk nooit een metaaldarbéider sal wonen. pagina 2). Dossier DE rijksrecherche heeft het voor onderzoek naar de dood van twee Amerikaanse vliegers voor de kust van Schouwen in maart 1944 af gesloten. Het dossier is gisteren verstuurd naar de Duitse, Zentral- selle fiir Landesjutizverwaltung (pagina 2). Ergernis Televisie-kijkend Nederland er- gort zich aan de reclame, zo beeft een onderzoek uitgewezen (pag. 9) Inflatie De Europese Commissie in Brus sel heeft de zes EEG-landen ern stig gewaarschuwd voor inflatie. (Pag. 3) Knokke Het heeft gisteren behoorlijk ge rommeld in het wereldje van de Vlaams-Waalse televisie. Gevolg: om geen songfestival Knokke op ae beeldbuis, (pag. 9) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3 en 9 Zeeuws nieuws: pagina 2, 5 en 7 Sport: pagina 11 Financieel nieuwspagina 15 Radio en tv: pagina 13 Radio Moskou heeft maandagoch tend een officieel communiqué om geroepen waarin het doel van de ,Loena 15' wordt vermeld. Het luidt als volgt: ,Ter voortzetting van het programma voor onder zoek van de ruimte heeft de Sow- jet-Unie op 13 juli 1969 een auto matisch station, de ,Loena 15', ge lanceerd in de richting van de maan. Het automatische station reist momenteel naar de maan, nadat het eerst in een parkeer- baan om de aarde heeft gedraaid. Het doel van deze lancering is het nagaan van de manier, waar op de apparatuur aan boord van het automatische station werkt en het voortzetten van het weten schappelijk onderzoêk van de maan en de ruimte in de nabijheid van de maan. De vlucht wordt geleid vanuit een spe ciaal coördinatiecentrum op Sowjetrus- sische gebied, dat de baangegevens be paalt en de gegevens blijft ontvangen die door het automatisch station naar het centrum worden uitgezonden'. Donkere kant De directeur van het instituut voor ruimte-onderzoek van de sterrenwacht te Bochum. Heinz Kaminski. heeft er op gewezen dat de Loena-15 op de don- KAAP KENNEDY met omge ving begint langzamerhand een kokende heksenketel te worden. De verkeerspolitie'bad zondag op de grote hoofdwegen al de handen vol met het regelen van de ver keersstroom naar de Kaap, en dut was nog maar een voorproefje van wat bet vandaag, dinsdag, zal z(jn. De benzinestations raken door hun benzine heen en hebben in aller\jl nieuwe voorraad besteld. Ook het bier blijkt op te raken. De alcoholconsumptie is omhoog geschoten en cafés hebben nieuwe spoedbestellingen moeten doen. In heel Florida is geen huurauto meer te krijgen. Hotelkamers zijn even schaars als maanstof, binnen 110 kilometer van de Kaap is alles vol. De tafels van de restaurants zijn voor dinsdag en woensdag- alle besproken. De meeste restau rants hebben tweemaal zoveel als gewoonlijk ingeslagen. Er worden nu anderhalf tot twee miljoen toeschouwers verwacht. In het perscentrum op Kaap Kennedy verdrongen zich zondag al 3000 journalisten uit alle landen. De politie heeft een verkeerscentrale ingericht, van waaruit woensdag ongeveer duizend politiemannen, hefschroefvliegtuigen en boten van de kustwacht zullen worden gedirigeerd. Er worden minstens 300.000 auto's verwacht, die 1600 km straatlengte aan parkeerruim te vergen. Nog meer hoofdbrekens bezorgen de ongeveer 10.000 speciale gas ten. zoals oud-president Johnson, buitenlandse diplomaten, onder zoekers en parlementariërs, die speciale uitnodigingen van de NASA hebben ontvangen. De vliegvelden van Midden-Florida verwachten minstens duizend par ticuliere vliegtuigjes. Veel toeristen, ook uit Europa, hebben pas op 150 km en verder van Cocoa Beach' onderdak ge vonden. De meesten zullen van de start niet veel meer zien dan een lichtpuntje. .Today', een plaatse lijk blad, meldde met grote kop dat de eigenaar van het Hilton- concern, de heer Hilton, in z(jn eigen hotel op Kaap Kennedy geen kamer meer heeft kunnen krijgen. Hij slaapt nu bij kennis sen. De telegraafmaatschappijen schatten dat zij woensdag mins tens vijf miljoen woorden te ver werken zullen krijgen. De meeste daarvan zullen wel superlatieven zijn. PAUS NAAR AFRIKA VATICAANSTAD (AP) Paus Pau- lus zal tijdens het bezoek dat hij eind deze maand aan Oeganda zal brengen vergezeld worde ndoor drie kardinalen, drie hoge Vaticaanse functionarissen en Joseph Amichla, de vertegenwoordiger van de Ivoorkust in de pauselijke com missie voor recht en vrede en de we reldraad van kerken. De drie kardinalen zijn Eugene Tis- serant, de deken van het college van kardinalen, Jean Villot de nieuwe staats secretaris en Gregorius Agagian, de Ar meense prefect Van de congregatie voor de evangelisatie van de volken. De paus zal tijdens de reis, welke van 31 juli tot 2 augustus duurt verscheidene Afri kaanse bisschoppen in Oeganda wijden. Douceurtje voor studenten DEN HAAG (ANP) Alle uitwonen de studenten bij het wetenschappelijk onderwijs en bij liet hoger beroepsonder wijs zullen, voor zover zij dit studie jaar een rijksstudietoelage ontvingen een extra uitkering krijgen van ƒ140. Aan de thuiswonende studenten wordt een extra uitkering van 100 verstrekt. Deze extra bedragen worden in de ïoop van augustus uitgekeerd. Zij dragen het karakter van een beurs en behoeven daarom niet te worden terugbetaald. Tot deze ven-hogingen is besloten teneinde het bedrag van de studietoelage in over eenstemming te brengen met de stijging van de kosten van levensonderhoud. kere kant van de maan terecht zal ko men wanneer het de bedoeling is dat dit instrument de komende dagen moet Landen. Maandag 14 juli, gisteren dus, was het nieuwe maan. Wanneer de Loena-15 maan monsters moet nemen zal dat optisch niet waarneembaar zijn. De Apollo-ll moet pas zondag landen. Dat gebeurt dan in een gebied waarin de zon opgaat. Aam het Britse radio observatorium te Jodrell Bank is men van mening dat getracht zal worden met de Loena-15 maanmonsters naar de Sowjet-Unie te brengen. Dr Wemher von Braun, directeur van heit ruimtecentrum te Huntsville, acht het mogelijk dat het Russische ruim tevaartuig ,Loena 15' donderdagochtend op de maan landt en de eerste mon sters maanaarde naar de aarde brengt. Het is .redelijk', zo verklaarde hij op een persconferentie op Kaap Kennedy, te veronderstellen dat dit het doel van de lancering is geweest. Het is aardig om te weten hoe nu die tv-beelden van de maan op het scherm in de huiskamer komen. Het ls een ingewikkelde (om)weg die het beeld moet vol gen. We geven hem stapsgewijs: 1. Het signaal vanaf de maan (uit de capsule of LEM) wordt in Spanje of Australië opgevan gen. 2. Het signaal gaat naar het vluchtleldinscentrum in Houston en wordt vertaald in beelden. 3. De beelden gaan per straal verbinding naar New York. ver volgens naar San Francisco, dan via de satelliet boven de Stille Oceaan naar een grondstation in Japan, vandaar naar een tweede grondstation 600 mijl verder op, vervolgens via de satelliet boven de Indische Oceaan worden ze in Duitsland opgevangen, die ze weer aan Londen doorgeeft 4. In Londen worden de 525 lij nen van het oorspronkelijke beeld .vertaald' in 625 lijnen en dan aan de Eurovisie in Brussel doorge geven, die ze dan via de diverse tv-stations in West-Europa in de huiskamer brengt. Het verachll in tijd tussen het ontvangen in Houston van het signaal en het ontvangen in de huiskamer van het beeld, be draagt... één seconde Het bijbe horende geluid doet er zelfs enige tienden van seconden korter over. SIR BERNARD LOVELL LONDEN (AP) Sir Bernard Lovell, directeur van het astronomisch centrum Jodrell Bank, heeft maandag verklaard, dat. de kosten van de Apollo 1! missie niet hoog z(jn. ,In het totaal van de -Amerikaanse economie zijn die kosten te verwaarlozen', zei hij. ,De jaarlijkse kosten zijn slechts een derde deel van het bedrag, dat het Amc- steedt, en de jaarlijkse kostenvan de steedt, en de jaarlijkse kosten van e cosmetica die het gebruikt, zouden bij na voldoende zljm voor het Apollo pro gramma'. .Argumenten over de natio nale economie zijn makkelijke uitvluch ten voor een gebrek aan visie', aldus Lovell in een artikel in de London Times. Hij zei, dat de Russische Loena 15, die zondag naar de maan gelanceerd is, ver moedelijk het begin is van een program- om onbemande ruimteschepen een landing op de maan naar de aa de terug te brengen', alvorens mensen levens in de waagschaal te stellen. Als de Loena 15 de eerste monsters van de maan naar de aarde terugbrengt ,zal de politieke en wetenschappelijke scoop enorm zijn, maar het is moeilijk na te gaan, of hier sprake is van een onmid dellijke Russische uitdaging aan de Amerikaanse suprematie in de ruimte', aldus Lovell. Na bezoek aan Boekarest WASHINGTON (RTR/DPA) President Nixon zal 3 augustus in formele besprekingen voeren met de Britse premier Harold Wilson, aldus heeft de woordvoerder van het Witte Huis meegedeeld. Het toestel van de president zal tijdens de Boekarest - Washington enkele op een later te bepalen Engelse Uitgeleide gedaan door de Ameri kaanse ambassadeur Middendorf vertrok prins Claus maandagmiddag naar Cape Kennedy om de mam astronauten aanstaande woensdag uitgeleide te doen bij hun tocht aan de maan. luchtbasis blijven. Het is niet bekend welke onderwerpen aan de orde zullen komen. Diplomatieke waarnemers in Washing ton achten het waarschijnlijk dat Viet nam, het Midden Oosten, de Navo en de indrukken die de president tijdens zijn reis heeft opgedaan, zullen worden besproken. Zoals bekend vertrekt president Nixon 22 juli uit Washington om de terugkeer va de Apollo-ll, twee dagen later, in de Stille Oceaan bij te wonen, vervol gens zal hij de Phiüppijnen. Indonesië, Thailand, India, Pakistan en Roemenië bezoeken. DEN HAAG (ANP) Het tweede- kamerlid Notenboom (kvp) heeft de staatssecretaris van financiën dr. Grap- perhaus gevraagd of het juist is dat het nieuwe stelsel van heffing van de omzetbelasting de mogelijkheid opent van grootscheepse fraude. Indien dit zo is, of wanneer omzetbe- lastmgfraude sinds 1 januari is toegeno men. zou de regering ,mede in het be lang van de bonafide handel', maatre gelen moeten treffen om hieraan een einde te maken. Volgens persberichten zou fraude worden vergemakkelijkt door I versoepeling van de invoerformaliteiten en door het feit dat bij uitvoer voor de toepassing van het zgn nultarief van de omzetbelasting geen bewijs van de uiitvoer zou zijn vereist. TILBURGERS LICHTTEN SOCIALE DIENST OP TILBURG (ANP) Tegen 14 Tilbur- gers is procesverbaal opgemaakt wegens steunfraude. De mannen hadden tegenover de ge meentelijke sociale dienst waarvan zij wegens werkloosheid uitkering ontvin- fen. verklaard geen verdiensten te heb- en, terwijl dit wel het geval was. Ge- zamelijk verzwegen zij ruim 26.000 waardoor de sociale dienst een bedrag van ƒ16500 ten onrechte aan de 14 uit keerde. MtlNOHEN (DPA) De bisschop van München, dr Matthias Defregger heeft maandag begrip en vergiffenis gevraagd van de inwoners van liet Italiaanse plaatsje Fiietto, waar hij volgens het Duitse weekblad ,Der Spiegel' in de oor log als kapitein van het 'Duitse leger, alle mannelijke ingezetenen heeft laten neerschieten. chen en Freising is gepubliceerd, zegt Defregger, die in 1949 tot priester is gewijd: ,Ik wil mij niet verdedigen. Maar u moet weten dat, wat iedereen n,u ter ore is gekomen, mijn leven al 25 jaar heeft belast. Ik ilieb' geprobeerd te red den wat er te redden viel, de mogelijk heid ontbrak mij het afschuwelijke do den helemaal te voorkomen.' Eerder had de aartsbisschop van München en Frei sing, dr Julius Döphner verklaard dat Defregger indertijd direct had geprotes teerd tegen het bevel van de divisiecom mandant de mannelijke dorpelingen te fusilleren. De Pax-Christiebewegïng. waarvan dr Döphner voorzitter is, heeft zondag tijdens een kerkdienst voorge steld een symbolisch geschenk aan de inwoners van Fiietto aan te bieden. De gewestelijke voorzitter van de katho lieke amibachtvereniging .Kolpimgtfami- lie' te Beieren, Ludiwich Nieberle, heeft zich maandag uitgesproken voor het af treden van Defregger. (Van onze correspondent). LONDEN Voor de Britse, in Noord-Ieriand gelegerde troepen, is maandag de alarmtoestand af gekondigd wegens de botsingen, die gevolgd zijn op de jaarlijkse feestelijke marsen en demonstra ties van de protestantse Oranje- loges ter herdenking van de voor Ulster onvergetelijke slag aan de Boyne van bijna 300 jaar geleden, met koning-stadhouder Willem IH in de heldenrol. Inmiddels zijn Britse troepen overgebracht naar Londonderry. De onlusten waren de bloedigste in jaren, erger dan die van oktober en januari. Er werden meer dan 90 personen gewond, van wie de helft politiepersoneeL De Noordierse regering heeft de alge meen geduchte en militair getrainde Ulster gendarmerie versterkt met de nog meer gevreesde speciale reserve-po li tie bestaande uit burgers, van wie ve len aanhangers zijn van de fanatieke anti-katholieke dominee Paisley. De Ulster gendarmerie is de enige ge wapende politiemacht in het Verenigd Koninkrijk, maar de reservisten kre- gen alleen gummistokken. Een bataljon ritse troepen is thans overgebracht naar de Britse vlootbasis gevestigd aan de buitenkant van Londonderry. Enorme schade YERSEKE In mineurstem ming is maandag in Yerseke het mosselseïzoen van start ge gaan. Na weken van spanning en onrust over de situatie, die door de besmetting van het Oos- terscheldewater is ontstaan, werden in de veiling van Yer seke de eerste mosselen ver handeld, die van de Grevelin gen zijn gekomen. Voor prqzen tussen de 14 en de 20 golden per ton 100 kilo gingen de mosselen van de hand. Ze bleken nog veel zand bq zich te dragen. Het ging dan ook om mosselen, die op willekeurige plaatsen van de Grevelingen zijn gehaald en die niet kwamen van de percelen, die als nood maatregel voor verwatering zullen worden gebruikt, tot door chlorering van het Goese afval water de besmetting van de Oosterschelde voorbij is. Maar bij verschillende mosseihandela- ren lcel'de de vrects, dat de verwa tering op de Grevelingen lang niet met succes kan plaatsvinden als wan neer dat normaal op de Oosterschel de voor Yerseke gebeurt, wnar een sterke stroming staat. Bij de mos selexporteurs Vet te-Verhaart maakte men bij de weinig vreugdevolle ope ning van het mosselseizoen duidelijk, dat men niet kon wachten met ex port, omdat men aan de vraag moei voldoen. Wacht men wel, dan loopt de bui tenlandse markt gevaar. Gaat men exporteren en dan'met mosselen, die door het vele zand minder geschikt 2ajn voor consumptie, dan loopt men hetzelfde risico. Een keus uit twee kwaden dus, voor zover het de eer ste dag "betrof. Men moet nu afwach ten hoe de mosselen zullen zijn, die op daarvoor aangewezen percelen in de Grevelingen zijn verwaterd. Be kend is, dat de stroming in de Gre velingen minder is dan in de Ooster schelde. De inspecteur van de dienst visserijen in Amsterdam, ir. H. A. M. van Enp zei daar maandag over: We weten nog niet of de sterke stroom van de Oosterschelde per sé noodzakelijk is voor goede verwate ring. Dat is afwachten. Dat de stroomsterkte minder is, dat wisten we van tevoren. Het gaat dan ook om een noodmaatregel, dat ls steeds Zo duidt ook burgemeester C. Pijl Hogeweg van Yerseke het gebruik van verwaterplaatsen op de "Greve lingen aan: een noodmaatregel. Hij wijst er daarbij net als de han delaren doen op dat men vier uur moet varen om van de Grevelingen naar Yerseke te varen. Tijdverlies voor de handel dus. Volgens de heer Van Brp is er overigens wel vol doende plaats op de Grevelingen. met name ook omdat c'e conservenfabrie- ken wel mosselen mogen venverken, d'.e op de Oosterschelde zijn verwa terd. Dat is, omdat die mosselen worden gesteriliseerd. Intussen worden vanmorgen dins dag de schepen verwacht, die in de Waddenzee hebben gevist. De mos selen, die zij aanvoeren gaan naar Bruinisse en worden ook weer in de Grevelingen verwaterd. Het produkt wordt in Bruinisse ook gekeurd, voor dat het naar Yerseke word* --- bdacht. Over de tijd, die net kost om de Grevelingen naar Yerseke te ko men zegt een van de handelaren: .Dat kost \n wezen 12 uur. omdat we met het tij rekening moeten hou den. Hier bij Yerseke haal je ze uit het water als het tij gunstig is en een paar uur later worden ze met vrachtauto's afgevoerd. Er is maar één plaats, waar je echt kunt ver wateren en dat ls in de Oosterschel de'. Om de mosselen toch schoon te krijgen is men maandag bij Vette en Verhaart en bij Verwijs en Janse in Yerseke begonnen met op proef CZie slot pag. 7 kol. 3 De schade in de stad., het voornaamste toneel van de ongeregeldheden in Noord- Ierland loopt in de tienduizenden pon den. Een van de hoofdstraten was in een vla nmenzee gehuld doordat de op roerlingen zich hadden meester gemaakt van een aantal benzinepompen. Emmers vol benzine die van hand tot hand gin gen, werden naar de politie gesmeten. Op een gegeven ogenblik trachtte de woeste menigte een vat met benzine te vullen, deze vatte vlam en al ont ploffende rolde het brandende vat door de schuin aflopende straat, terwijl de vlammen tien meter omhoog schoten. Het is een wonder dat "niemand in brand vloog. Het centrum van de stad biedt de zelfde trieste aanblik als bij vroe gere uitbarstingen gebroken win kelruiten, geplunderde etalages, ge blakerde gebouwen en de overblijf selen van in de haast opgeworpen barricaden. In een straat drong de menigte een bakkerij binnen en beval het personeel deze te verlaten, waarna de inhoud werd vernield. Overal treft men puin aan. Er deden zich zoveel incidenten in Lon donderry en in geheel Noord-Ierland voor, dat het moeilijk is er een over zicht van te krijgen. Het lagerhuishd voor Londonderry, Ro bert Chichester Clarke, een broer van de premier, heeft maandag verklaard dat de ongure elementen voornamelijk tieners waren, wier enige doel was de boel kort en klein te slaan en te ro- NIEUWLEKKERLAND (ANP) Te Nieuwlekkerland is polio geconstateerd bij een jongen van 9 jaar. Het kind is in een ziekenhuis in Rotterdam opgeno men. De bevolking zal in de gelegenheid wor den gesteld op advies van de geneeskun dige inspecteur van de volksgezondheid vaccin tegen bestrijding der ziekte in te nemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1