MOSKOU WIL GESPREK MET VS Pompidou: principieel geen bezwaren tegen toetreding Engeland Terneuzens overslagbedrijf wil grote schepen over drempel Scheur' helpen Milde verklaring van minister Gromiko Voorstel van Thieu Egyptische acties over Suezkanaal BILATERALE EN INTERNATIONALE PROBLEMEN Vandaag in de krant... Mankement aan de Saturnus-raket verholpen Juwelier beroofd: buit bedroeg kwart miljoen Boot wereldzeiler leeg aangetroffen op de Oceaan Geen atoomwapens in munitie-opslag hij Hellendoorn NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR SCHEEPVAART WESTERSCHELDE? Pleidooi voor een insteekhaven voor schepen tot 60.000 ton Zuidafrikaanse journalisten schuldig bevonden 212e jaargang - no. 158 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN red. 3508, adv. 01186-584. exp. 2751). Middolburg, Mark! 51, i idu. prlj» 37 ct per mm. Min. per «du. t S.S5 Insea. med, 2(4 4 «i blw) Glre 359300. PZC. ll 22. KI. 4457. Vrijdag 11 juli 1969 Fielsje kijken Pagina 2 MOSKOU (RTR, AFP) De Russische minister van buiten landse zaken» Gromiko, heeft donderdag in een toespraak tot de opperste sowjet (het parlement) verklaard, dat de Sowjet-Unie bereid is tot uitgebreide besprekingen met de Verenigde Staten over internationale en bilaterale problemen. Gromiko zei dat zijn land ook uitvoerige besprekingen met Peking wenst over de on derlinge betrekkingen, maar hij leverde tegelijk aanzienlijk scher pe kritiek op de Chinezen. Waarnemers zagen de verklaring als een van de mildste jegens het westen van de laatste jaren, waaruit kennelijk een verlangen sprak van de Russische leiders om de be trekkingen met Washington bij de verscherping van het conflict met China te verbeteren. Gromiko gaf echter tevens duidelijk kennen dat toenadering tussen oost en west niet ten koste mocht gaan van de Oosteuropese communistische eenheid. Hij verdedigde krachtig de inval der Warsrliaupact-troepen iu Tsjecho-Slo- wakije en waarschuwde in bedekte ter men dat hetzelfde opnieuw zou gebeuren ah» het communistische stelsel in een der andere Oosteuropese landen bedreigd werd. VS Wat de betrekkingen met Amerika aan gaat verwelkomde de minister de uit lating van president Nixon in diens in stallatierede, dat de tijd van confron tatie voorbij was en dat het tijdperk van onderhandelingen was aangebroken. De Sowjet-Unie was er steeds van uit gegaan dat in vraagstukken betreffen de het behoud van de vrede de twee landen tot een .gemeenschappelijke taal' kunnen komen. ,Het is duidelijk dat overeenkomsten over deze kwesties haal baar zijn wanneer ze stroken met de wederzijdse belanden, met inbegrip van de belangen van bondgenoten en vrien den', aldus de Russische bewindsman. De Sowjet-Unie was bereid de mogelijk heden te bespreken van ontwikkeling van de Amerikaans-Russische betrek kingen. Gromiko stelde een uitwisse ling van delegaties van de opperste sowjet en het. Amerikaanse congres voor. Zelfs de tegenstanders In de VS van goede betrekkingen met Moskou moesten begrijpen dat de verhinde ring van botsingen tussen de twee grote mogendheden in de wereld en de vestiging van normale, of beter Papoea's doodden aantal Indonesiërs BIAK, WEST-IRIAN ("RTR) In het westelijk centraal hoogland van West- Irinn hebben stamleden 10 tot 20 Indo- nesischc militairen gedood, zo heeft een Indonesische reger i n es woord voer d er in plak meegedeeld. Volgens hem zal dit meident niet van invloed zijn op de daad van vrije keuze, waarmee de toe komstige status van het gebied moet worden bepaald. Het bloedige incident is volgens de In donesische lezing op 1 juli begonnen, toen met pijl en boog gewapende stam leden onverwacht de aanval openden op de Indonesische militairen, bij de basis nabij het dorp Moanamani. De stamle den zouden gesteund zijn door enige po litieagenten, die op 29 april hadden deel genomen aan de opstand in het dorp Enarotali, dat enige kilometers van Mo anamani ligt verwijderd. Tolvrij Het NW contactorgaan Zuid West-Nederland heeft er in een brief aan de minister van cr en m voor gepleit Haringvlietbrug en Zeeiandbrug tolvrij te maken. (Pag. 2) CNV DE NIEUWE voorzitter van het CNV heeft donderdagmiddag een ontwerp-program van 29 bladzij den aan de algemene vergadering aangeboden, (pag. 3). Onderwijs VAN DE ELF onderwijzers aan de Rotterdamse Piet Heinschool hebben er reeds zes hun ontslag genomen, drie zijn aan het sollici teren, en de tiende zal ook weg gaan. Zij zijn van mening dat het onderwijsbeleid van de gemeente geen garantie meer geeft voor goed onderwijs, (pag. 7). Ontevreden DE .communicerende' jeugd, die vanuit heel Europa naar centra als .Paradiso' en .Fantasio' komt, is ontevreden over de wijze waar op zij in Amsterdam wordt tege- moctgetreden. Zij vindt dat er te weinig accommodatie is (pag. 7). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3, 7, en 11 Zeeuws nieuwspag. 2,4, 5 Sport: pag. 9 Radio-tv: pag. 13 Financieel nieuwspag. 15 WARMTEFRONTjE ZORGT VOOR ZOMERSER WEER (Van onze weei-kundige medewerker) GPDMet de tweede helft van juli in zicht begint de zomerna een in zinking van vijf dagenaan een merkbare verbetering. Gisteravond be reikte ons uit het westen een warmtefrontje waarna wij vandaag geleide lijk in zachtere lucht komen. De regenkansen nemen verder af en de tem peratuur zal tijdens het weekeinde weer op een niveau van twintig graden of hoger terecht komen. Een vrij sterk hogedrukgebied ligt met het centrum zuidwestelijk van Engeland en breidt zich nog eens verder naar het vasteland uit. Verderop, boven de oceaan heeft de situatie zich eveneens wat gestabiliseerd zodat er sprake is van een verbetering van wat langere duur. Wil de zomertop toch een zomers karakter krijgen in de komende weken, dan hangt er veel af van de verbetering die nu is begonnen. Daarbij moet het hogedruk gebied in staat zijn de depressies voorlopig op een veilige afstand te houden. De weerkaart van vandaag geeft ons enige hoop in die richting. KAAP KENNEDY (RTR-APP) Een mankement aan het druksysteem van de eerste trap van de Saturnusraket, die de Apollo-11 ouiten de aantrekkings kracht van de aarde zal stuwen, is met enkele simpele handelingen verholpen, het aftellen is op de vastgestelde tijd, begonnen, om één uur in de afgelopen nacht. Aanvankelijk vreesde men, dat het lek, dat donderdag werd ontdekt, uitstel van de lancering, op 16 juli, zou veroorza ken. Nadat technici in korte tijd het euvel hadden verholpen, kon worden mee gedeeld dat alle moeilijkheden bevredi gend waren opgelost. nog goede betrekkingen, in het be lang van beide landen is'. Gromiko zei voorts nog dat Nixons verkla ring dat hij goed-voorbereide bespre kingen op het hoogste niveau voor stond', duidelijk niet onopgemerkt is gebleven', maar hij weidde daar niet over uit. CHINA Over China merkte Gromiko op, dat van de wijze waarop dat land zijn bui- (Zie slot pag. 7 kol. 1 VRIJE VERKIEZINGEN MET HET NBF SAIGON (RTR) President Thlèü heeft vrijdag de vorming van een verkiezingscommissie voorgesteld om vrije verkiezingen in Zuid-Vietnam te regelen. In een toespraak tot het volk zei het Zuidvietnaniese staatshoofd dat, tenein de een eerlijk verloop van de verkiezin gen te verzekeren, alle politieke partijen en groeperingen, het Zuidvietnaniese na tionale bevrijdingsfront inbegrepen, in de commissie vertegenwoordigd kunnen zijn. ,Ik ben van mening dat een belang rijke stap noodzakelijk is om de vredes onderhandelingen te doen vorderen'. AMSTERDAM (ANP) Een juwelier in de Oudebrugsteeg in Amsterdam kwam donderdagmorgen, toen hij zijn winkel wilde opénen tot de onaangena me ontdekking dat zijn hele winkel letterlijk leeggeroofd was, Volgens een voorlopige opgave is er voor 'n waarde van 'n kwart min aan sieraden, juwe len en horloges gestolen. De dieven hebben alle tijd gehad, want de winkel was woensdagavond om kwart over zes gesloten, en de diefstal werd donderdagmorgen om half negen ont dekt. De daders zijn via een dakraam binnengekomen. Voorlopig tast de poli tie nog in het dutter. Een troost voor de juwelier: de verzekering dekt de scha de. Foto: Pompidou tijdens zijn ontmoeting met. de pers. FRANKRIJK STAAT OPEN VOOR BESPREKINGEN WAPENEMBARGO TEGEN ISRAËL GEHANDHAAFD PARUS (RTR) President George Pompidou heeft donder dag verklaard dat Frankrijk geen principiële bezwaren heeft tegen toetreding van Engeland en ande re landen tot de EEG. Op zijn eerste persconferentie sinds hij tot president werd gekozen, zei Pom pidou dat Frankrijk openstaat voor besprekingen over dit onder werp. Voorlopig zal Frankrijk het volledige embargo op de uitvoer van wapens naar, Israël handhaven. Alleen contacten tus-| sen de vier grote mogendheden kunnen de .chronische crisis in het Midden- Oosten tot een oplossing brengen,', al dus Pompidou. i De president besprak tijdens de pers conferentie een groot aantal onderwer-i pen. In zijn opmerkingen over de bui-! tenlandse politiek stonden de EEG en' het Midden-Oosten centraal. Geen wijzigingen Volgens waarnemers zijn er geen be langrijke wijzigingen in de Franse poiji- tiek te constateren. Pompidou schijnt zoals gewoonlijk een soepel beleid te willes voeren zonder zichzelf of zijn regering op bepaalde punten vast te leggen. Hij legde de nadruk op de vriend schappelijke hand tussen Frankrijk en de Verenigde Staten, maar hij voegde er aan toe ,Ik denk dat dit bondgenoot schap zich moet ontwikkelen buiten het kader van organisaties zoals de NAVO.' De huidige Amerikaanse politiek in Vietnam is volgens Pompidou een teken dat de zienswijze van Washington en Parijs dichter bij elkaar komen te lig gen. Nadat Pompidou had gezegd geen principiële bezwaren te hebben tegen een Brits EEG-lidmaatschap, voegde hij eraan toe: ,Ik wil geen bespre kingen beginnen zonder van tevoren op de hoogte te zijn van de moei lijkheden, de perspectieven en de ge meenschappelijke houding van de zes'. De president ontlokte gelach aan de journalisten met een sarcastische ver wijzing naar de Britse aarzelingen In het verleden om tot de EEG toe te treden ,De Europese gemeenschap be staat niet helemaal dankzij Engeland', zei hij. Pompidou herhaalde zijn voor stel %roor een topconferentie van de zes om de voltooiing van het huidige sta- (Zie slot pag. 7 kol. 1 LONDEN (RTR) Donald Crow- hurst, de laatste zeiler die deel nam aan een door het Engelse blad .Sunday Times' georgani seerde zeiltocht om de wereld, is spoorloos verdwenen. 'Zijn trima ran, de .Teignmouth Electron' is door een Brits schip op ongeveer 1200 kilometer ten westen van de Azoren aangetroffen. In de boot van de 36-jarige Crow- hurst werden zijn privé-papieren. reisnotities, films en geluidsband jes geivonden. Het Britse schip heeft de trimaran aan boord gehe sen. Men vermoedt dat de zeiler door een hoge golf overboord Is geslagen. Donald Crowhurst heeft op 31 oktober van het vorig jaar het plaatsje Teignmout hin Zuid- west-Engeland verlaten. Volgens de organisatoren van de tocht werd hij deze maand terugver wacht. Hij zou dan een prijs van 5000 pond ontvangen. De bevol king van Teignmouth wilde hem een groots welkom bereiden. MAATREGELEN VOOR GRENS- DECLARANTEN? DEN HAAG (ANP) De vertegen woordigers van de grensdeclaranten. die dinsdag j.l. met de staatssecretaris van financiën, dr F. H. M. Grapperhaus, hebben gesproken over de gevolgen van een verder gaande vermindering van de administratieve formaliteiten aan de grens voor het personeel van expedi teurs en douaneagenten, hebben, naar het actiecomité van de declaranten don derdagavond mededeelde, uit het ge sprek de indruk gekregen, dat maatre gelen zullen worden genomen om de werknemers aan de Beneluxgrens een redelijke toekomst te verzekeren. De staatssecretaris heeft volgens deze mededeling toegezegd, dat hij op zeer korte termijn contact zal opnemen met de minister van sociale zaken teneinde tot 'n ,meer concrete opstelling en con clusie' in de besproken materie te ko men. De staatssecretaris was 't er mee eens, dat er maatregelen moeten komen om de mensen, die tot 1 'november 1970 op welke datum, volgens de bestaande plannen, het grensoverschrijdende goe derenverkeer in de Benelux wordt ge liberaliseerd hun functie blijven ver vullen, op te vangen. Een adequate op lossing zag hij echter nog niet. ISRAËLISCHE VERSTERKINGEN AANGEVALLEN Tel Aviv: acht gewonden, twee tanks beschadigd TEL AVTV, CAIRO (RTR) Een 40-tal Israëliërs is donderdag avond gedood of gewond door spe ciale Egyptische eenheden die het Suezkanaal zijn overgestoken en Israëlische versterkingen bij Port Tewfik hebben aangevallen. Dit is door een militaire woordvoerder in Cairo meegedeeld. Volgens Tel Aviv werden hierbij acht Israëliërs gewond en twee tanks beschadigd. Al eerder had Egypte gemeld, dat don derdagmorgen twee infanterie-peloton* in de omgeving van Al Kirej ten noor den van Ismailia het Suezkanaal wa ren overgestoken en daar vijf Israëli sche versterkte posten hadden opgebla zen. Volgens een militaire woordvoerder aan de penetratie geen artiUerie- :hieting vooraf en werden de Israëli sche troepen volledig verrast. De Egyp tische militairen, onder wie zich ook genie-troepen bevonden, wisten de mij nenvelden en versperringen rond de stellingen te nemen en bliezen vijf ge- schutsstellingenbunkers en stellingen in aanbouw op. De Egyptenaren voerden hun actie in drie uur uit en keerden zonder verliezen terug naar de Egyptische oever van het kanaal. Zij werden niet aangevallen door de Israëli's, al dus de woordvoerder. DEN HAAG (ANP) In de munitie opslagplaats op de grens van de ge meenten Hellendoorn cn Wierden bevin den zich geen atoom-, biologische of chemische wapens. Dit blijkt uit het antwoord van minister W. den Toom van defensie op schriftelijke vragen van hert tweede-kamerlid de heer Van der Spek (psp). De minister heeft de gege vens over de daar opgeslagen mur'"- bij wijze van uitzondering bekend maakt. Hij blijft namelijk van mening zoals de minister in een eerder antwoord op schriftelijke vragen van het kamerlid Van der Spek opmerkte dat in het algemeen mededelingen over aard en omvang van munitieopslag strijdig zijn met het belang van de staat en dar deze regel moet worden gehandhaafd. Aanleiding tot de uitzondering op deze regel was een mondelinge mededeling van het tweede-kamerlid mr Masman (pvda) aan de minister over de nog steeds toenemende onrust onder de be volking van Hellendoorn en omgeving. De minister heeft daarop mr Masman meegedeeld voor één keer geen bezwaren te hebben tegen een geruststellende verklaring tijdens Je hearing op 4 juli jongstleden, dat de munitie-opslag bij Heiiendoorn geen kernwapens bevat. Nu de minister in dit bijzondere geval een uitzonden ng heeft gemaakt, ziet hij geen bezwaar bovendien openbaar te maken, dat er naast kernwapens geen B- of C-wa- pens in Hellendoorn zijn opgeslagen. TERNEUZEN De Franse directeur van het Terneuzense overslagbedrijf ,OVET NV' heeft kortgeleden het idee ge lanceerd om zeeschepen die te diep liggen om over de drempel van de Westerschelde-ingang te varen, een handje te helpen. De heer Simenel speelt met het idee om dergelijke schepen in volle zee te lichten met moderne, gro te grijpkranen, waarmee per uur 500 ton en dus per etmaal 12.000 ton massagoederen kun nen worden overgeslagen in kleinere schepen. Deze wijze van overslag nog uniek in de wereld zou moeten plaats vinden west van de ingang van het .Scheur', bij de Zuid-West Wandelaar of ter beter begrip voor niet-varenslui, pal noord van het Belgische kustplaatsje Wenduine. Zoals bekend ligt ter hoogte van de ingang .Scheur-Wielingen' een drem- fel, die het schepen van meer dan 0.000 ton en een diepgang boven 43 voet vrijwel onmogelijk maakt om die drempel te overschrijden en de Westerschelde op te varen. Eén en ander is uiteraard sterk afhankelijk van de getijen (dood- of springtij). Maar ai vele jaren is men voor al van Belgische zijde bezig de bevaarbaarheid van de Westerschel de te verbeteren, door onder meer baggeren, aanleg van leidammen. inkorting van de pier nabij Wals oorden, etc. Het doel daarvan is om steeds meer en grotere schepen, de gelegenheid te bieden op te varen naar de havens van Antwerpen. Dacht men ruim tien jaar geleden nog aan schepen tot maximum 60.000 ton, nu varen er al 70.000 ton ners op de Westerschelde. Helpen ,En waarom zouden wij nóg grotere schepen niet een handje helpen', zo zei ons OVET-directeur Y. Simenel in een toelichting op zijn idee. Hij wijst er dan op dat in feite afgela den schepen, van laten we zeggen maximaal 100.000 ton op weg van volle zee tot in de Zandvlietsluis te Antwerpen, met twee moeilijke, om niet te zeggen onmogelijke doorvaar ten worden geconfronteerd, namelijk .Scheur' en het .Nauvv van Bath'. Daarbij spelen de afmetingen dus de lengte en de breedte van sche pen van 70.000 tot 100.000 ton nau welijks een rol. De problemen zit ten hem in de diepgang en daar is iets tegen te doen, namelijk die sche pen doodgewoon lichten. Overigens wil de heer Simenel duidelijk stel len dat hij de nautische problemen verder graag aan de deskundigen op dat gebied wil overlaten. Het hoe, waarmee en waarin zijn zaken, welke de heer Simenel die het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen vanuit zijn kantoor aan de Scheldekade dagelijks gadeslaat in grote lijnen duidelijk voor ogen staan. De nieuwe reuzenkraan, waar over ,OVET' sinds eind juni van dit jaar beschikt, kan als het ware zo voor dit soort overslagwerk worden gebruikt. Uiteraard worden aan dit werk in volle zee weer andere eisen gesteld (vergunningen, eisen van zeewaardigheid, een vaste reling, langere ankerkettingen, etc), kort om een volledig aanpassen aan an dere, wellicht moeilijker omstandig heden. Daarvoor zal tevoren zelfs een uitgebreide en vrij kostbare stu die nodig zijn. De aanvraag voor een vergunning is dan ook nog niet inge diend. ,Maar als ik een serieuze aanvraag van een cliënt (rederij) krijg om door overslag van goederen hun ik bereid om bedoelde studie on middellijk op gang te brengen', al dus de heer Simenel- Lichten Een ander probleem is het type vaartuigen, waarin de lading moet worden overgeslagen. Aangezien de .operaties' in volle zee geschieden, kan van binnenvaartuigen geen spra ke zijn. Zijn gedachten gaan uit naar kustvaarders van een paar duizend ton of naar een soort zeebakken, die an de Engelse kust worden gebruikt voor het vervoer van grind. In theo rie zullen eigenlijk aue soorten la dingen kunnen worden overgeslagen, maar in de praktijk zal dat wel in hoofdzaak neerkomen op erts. kolen en fosfaat. Het lichten van derge lijke schepen zal in de eerste plaats het scheepvaartverkeer naar Ant werpen ten goede komen, maar de (Zie slot pag. 4 kol. 1) Ontkenning Een Israëlische militaire woordvoerder ontkende dit uit Caïro. Volgens de woordvoerder zijn noch in dat gebied, noch ergens anders aan de Israëlische zijde van het kanaal, sporen van een dergelijke actie ontdekt. INDONESISCHE GASTARBEIDERS NAAR ONS LAND? het NVV, het NKV en het CNV heb ben ,7.eer gunstig' gereageerd op een Indonesisch voorstel te trachten Indone sische gastarbeiders in Nederland werk gelegenheid te verschaffen, aldus heeft de leider van een bezoekende Indonesi sche vakbondsdelegatie, de heer Darius Marpaung, donderdag in een persconfe rentie in Den Haag meegedeeld. De persactachè van de Indonesische am bassade in Den Haag, de heer J. Sirie, deelde mee dat ook de Nederlandse re gering officieel op de hoogte was ge steld van dit Indonesische denkbeeld, maar hij zei daarover geen verdere in lichtingen te kunnen geven. De heer Marpaung is dinsdag m Nederland aan gekomen aan het hoofd van een delega tie die. naar hij zei, alle twaalf mil joen georganiseerde werkers, aangeslo ten bij de elf vakverbonden vertegen woordigt. Het voornaamste doel van het bezoek aan Nederland is evenals dat van de eerdere bezoeken aan Frank rijk. België en Groot-Brittaumië, het be drijfsleven ervan te overtuigen dat de Indonesische vakbeweging ,van ganser harte buitenlandse investeringen in In donesië welkom heten en het regerings beleid op dat stuk onderschrijft'. De heer Marpaung zei dat de vakbonden garanderen dat zij zullen samenwerken met alle bonafide buitenlandse inves teerders en alles .n het werk zullen stel len rust in de industrie te verzekeren. •JOHANNESBURG (REUTER) Twee journalisten zijn donderdag schuldig be vonden aan valse berichtgeving over Zuidafrikaanse gevangenissen zonder re delijke verificatie. Het zijn Laurence Gandar. hoofdredacteur van het Johan- nesburgse dagblad .Rand Daily MaU' en Benjamin Pogrund, verslaggever van het blad. Het vonnis sloot een marathonzitting af. die 1 november begon naar aan leiding van artikelen in de Rand Dai ly Mail in juni en juli 1965. waarin melding werd gemaakt van aanrandin gen op gevangenen, sodomie en onhy giënische omstandigheden in verschll- 'ende Zuidafrikaanse gevangenissen. De Rand Daily Mail wordt uitgegeven door de South African Assosiated Newspa pers Ltd. en Is gekant tegen de bin nenlandse politiek van de Zuidafrikaan se regering. Man tussen buffers bekneld geraakt en overleden ROTTERDAM (ANP) Bij een onge luk op oen terrein aan de Schiehaven in Rotterdam Ls donderdag de 24-jarige vorkheftruckchauffeur P. J. van der Padt uit de Maasstad om het leven ge komen. De man raakte bij het range ren van enkele spoorwagens bekneld tussen twee buffers. Hij overleed in een ziekenhuis aan de daarbij opgelo pen zware verwondingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1