PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VERKEERSLEIDERS WIJZIGEN ACTIE: GEEN VERTRAGING MEER Controle op de verkeerstoren ,We moeten beslissing industrialisatie Hoeksche Waard durven uitstellen' Crisis in Italië dreigt Nu werken volgens de middenweg-methode Politie-hulp voor hoogleraren WERKLOOSHEID GEDAALD TOT ÉÉN PROCENT 'El Vandaag in de krant... Heinemann Per bus naar andere vergaderplaats NA FRONT JE WEFR ZONNIG MREN00RDSE TUNNEL' NOEM IK HEM MAAR REN 212e jaargang - no. 153 Zaterdag 5 juli 1969 Pijn uoor Pijnen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Pagina g I. 2078/3169, «dy. 2375). Com, Crol AANTAL MINISTERS AFGETREDEN LOME (AFP) De Italiaanse ïinister van buitenlandse zaken, Tenni, is afgetreden als minister, Idus heeft Longo, een lid van Nen- i's socialistische partij, vrijdag- vond laat meegedeeld. Eerder 'as Nenni's aftreden als voorzit- 3r van de socialistische partij eeds gemeld, fennl nam dit besluit nadat een poging an hem om de eenheid van de socialis- Isehe partij te redden. Die poging faal- e echter, de gematigde socialisten tra- en uit de partij en him leider, Tanassi, eelde mee dat de uitgetreden sociialis- en vandaag een nieuwe partij zullen prichten. lerder reeds was gemeld dat de gem: gde socialisten in het kabinet waren rgetreden, onder wie de ministers Ta- assi (nijverheid en handel), Lupis koopvaardij) en Preti (begrotingsza- en) en de staatssecretaris Zagari, Cec- herine, Agrisani, Romita en Schiertro- Kabinet 'ohtioke waarnemers In Rome hebben ezegd dat het aftreden van de gema- gde socialistische leden van het kabi- et tot een verstoring kan leiden in het elicate evenwicht >n de re^eringscoa- tie en minister-president Rumor kan —wingen tot een riskante reorganisatie "an het kabinet Zo'n operatie zou tot de aJ van het kabinet kunnen leiden, al- us die waarnemers. Nenni Tenni die al zestig jaar lang ctief is op het gebied van de politiek, am de beslissing af te treden als par- j voorzitter nadat de linkse socialisten 1 het partijbestuur er in waren ge- Zie slot pag. 3 kol. 7 de Kort geding TWEE MOSSELEXPORTFIR MA'S in Yerseke hebben een kort liTUSto Se<ling aangespannen tegen met, het lozen van besmet water via Kattendijke in de Oosterschcl- de (pagina 2). Beroepsleger j HET CHU-KAMERLID Kikkert zal mogelijk in het najaar een plan indienen om in 7 jaar een leger van uitsluitend beroepsmilitairen en kort-verbandvrijwilligers op te zetten (pagina 3). EEG TIJDENS OVERLEG van de Duitse minister Brandt met zijn Franse collega Schuman is geble ken dat Frankrijk soepeler staat tegenover een Engelse toetreding tot de EEG (pagina 7). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 7. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5 en 6. Sport: pag. 9 en 19. Radio en tv: pag. 21. Financieel nieuws: pag. 23. pag. 13: Oog in oog met Bruegel, notities bij een tentoonstelling in Goes; ir J. Volkers, hoofd van de deltadienst van rijkswaterstaat gaat met pensioen, pag. IJ,: Voor de vrouiv: Mater Amabilisschool in Vlissingen maakt plaats voor ontmoetings centrum jong-volwassenen; mode bewuste man; culinair avontuur; Van en voor Haar. pag. 15: Hoogtepunten van de Sle antiekbeurs te Delft en let terkundige kroniek door Hans Warren. pag. 16: Tips voor automobilis ten, die met vakantie gaan; auto- proef door Henk van Zaünge. nag. 17: Beroemde figuren en hun historische dubbelgangers; voorts op deze pagina: stemmen uit de kerken. pag 19: Dammen, schaken, bridge, hengelen, puzzel en prijsplaat. SCHIPHOL (ANP) Zowel het inkomend als het uitgaand vlieg verkeer op Schiphol ondervonden gisteravond geen enkele vertraging meer als gevolg van de actie die de verkeersleiders voeren. Reeds in de middag werden de resultaten merkbaar van de nieuwe vorm die de verkeersleiders aan hun eerder als stiptheidsactie omschreven campagne hadden gegeven. De verkeersleiders zelf noemen het de middenweg-methode. De voorzitter van het gilde, de heer Th. M. van Gaaien, liet gistermiddag weten, dat na het aflopen van het ultimatum van minister Bakker zou worden gewerkt volgens een methode, die het midden houdt tussen de werkwijze van voor 28 juni en de manier waarop zij het tot gistermiddag toe hebben gedaan tijdens de stipt- heidsactie. VI NIJMEEGSE STUDENTEN WILDEN VERGADERING SENAAT BINNENDRINGEN NIJMEGEN Nadat de studen ten de besloten senaatsvergade ring waren binnengedrongen, wer den de hoogleraren mei 2 bussen naar een ander gebouw vervoerd. De studenten gingen voor en ach ter de bussen op de weg zitten, zo dat het vertrek werd verhinderd. Daarop moest de politie eraan te- pas komen om de weg vrij te ma ken. Wat deze middenweg dan precies accepteert' in zou moeten houden kon de heer Gaaien. Van Gaaien niet concreet meede len, doch hij gaf na enig aarzelen aldus de heer Van (Zie slot pag. 7 kol. 6) NIJMEGEN (ANP) Voor het eerst in de geschiedenis van de katholieke universiteit in Nijme gen hebben de hoogleraren vrijdag politiehulp moeten inroepen we gens overlast door studenten. Toen de senaat tegen het middaguur in de aula bijeenkwam om te vergade ren over onder meer het rectoraat r GPD Verloopt het weer dit weekeinde zoals volgens de weer boeken bij een situatie als deze hoort, dan is er zondag meer zon te verwachten dan vandaag. Het zomerweer blijft goed tot gematigd. Een hogedrukgebied bij de Azo- ren krijgt eerst een schouderklop, want het blijft in tegenstelling met vele slechte zomers de uit lopers nu vrij sterk noord-ooste lijk tot Midden-Europa uitbrei den. Een gunstig gevolg hiervan is dat de fronten die ons via de Britse eilanden bereiken vrij zwak blijven en in het noorden meer bewolking veroorzaken dan in de zuidelijke helft van het land. Vrijdag waren er weer tem peraturen van 19 graden op de Wadden tot 25 graden In het zui den. Na een zwak front dat van daag kan passeren, mogelijk op enkele plaatsen met nog wat mot regen wordt weer iets koelere lucht aangevoerd echter met op klaringen. Ondanks de sterke depressie-ac tiviteit op het noordelijke deel van de oceaan mogen wij de ju- livooruitzichten toch nog vrij gunstig blijven noemen. de universiteit overhandigde voorzitter prof. mr F. Duynstee aan de ongeveer 80 hoogleraren een rondschrijven, waar in werd meegedeeld dat rekening moest worden gehouden met verstoring van de bijeenkomst en dat hij daarom twee autobussen had gereserveerd voor het overbrengen van de senaat naar een andere vergaderplaats als dat nodig mocht zijn. Studenten Kort nadat de bijeenkomst was begon nen, probeerden inderdaad 30 studen ten met geweld de aula binnen fcè drin gen. Prof. Duynstee schorste direct de vergadering en onder escorte van vijf agenten van de gemeentepolitie begaven de hoogleraren zich via de achteruit gang naar de autobussen. Studenten die voor de bussen op de straat gingen zitten, werden door de politie verwij derd. De senaat kon toen worden vervoerd naar het gebouw van het geogra fisch instituut, dat door de politie werd afgezet. Onder meer werd hier achter gesloten deuren gesproken over de vervulling van het recto raat, nodig geworden na het voor tijdig aftreden van rector-magnifi- cus prof. mr S. Baron van Wijnber- driemanschap werden gekozen de socio loog prof. G. Brenmnkmeijer, de jurist prof. mr W. van der Grmten en de che misch bioloog prof. C. Kuyper. Het cu ratorium zal vandaag over deze voor dracht beslissen. De senaat, die al eer der met onbehagen had geconstateerd dat de functie vn rector-magnificus tijdens het bewind van prof. Van Wijn bergen in toenemende mate een politie ke betekenis heeft gekregen, sprak de wens uit dat het driemanschap J ontwikkeling zal afremmen. gen. Voordracht Overeenkomstig de wens van de sena- tus contractus werd besloten tot het vormen van een driemanschap, dat het rectoraat over de universiteit zal waar- en in de nog resterende weken van het nu lopende academische jaar, als- "e het gehele volgende jaar. In het Baby overleed na val van balkon UTRECHT (ANP) Anderhall uur na de val van het balkon ran de ouderlijke flatwoning aan de Manilladreef in het stadsgedeelte Overvecht in Utrecht, is het veertien maanden oude meisje Sonja Bloemers gisteravond in het academisch ziekenhuis overleden. De baby speelde met haar tweiingzus- je op het balkon, dat zich op de tweede woonlaag bevindt. In een onbewaakt ogenblik moet het kind door de spijlen van het balkon zijn gevallen en op de plaats 6,5 meter lager zijn gestort. Voorschriften Volgens hem zullen de voorschriften toch toe, dat de stiptheidsactie, ZO- die naar zijn mening nog dateren uit het Dakota-ti idperk, en si echts inci- als ZIJ vanaf vorige week vrijdag denteel aan dè 'eisen van het moderne werd gevoerd, niet in die vorm zal ven-keer zijn aangepast, gewijzigd moe- worden voortgezet. Hij was van mening dat men be halve naar de letter, vanaf nu ook weer zoals dat voor 27 juni het ge val was, naar de geest van de voor schriften zou gaan werken. ,Een algemene richtlijn kunnen wij de verkeersleider hiervoor echter niet geven. Ieder moet zelf voor een groot deel bepalen, hoeveel ver keer hij in een bepaalde situatie 29.400 MANNEN - 5900 VROUWEN DEN HAAG (GPD) Aan het eind van de maand juni is de werk loosheid onder de mannelijke .be roepsbevolking in ons land ge daald tot één procent, dat wil zeg gen dat er 29.400 mannen zonder werk waren. Een maand geleden waren er nog 2.900 meer (totaal 32.300) mannen werkloos, terwijl een jaar geleden nog bijna 15.000 werklozen meer geregistreerd wer den. Bovendien is ook de vraag naar mannen gestegen, en wel met 13.300. Dit blijkt uit de maandelijkse werke loosheidscijfers van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid. De werkloosheid onder de vrouwen is ech ter in een maand tijd met tweehonderd gestegen tot 5.900 (0,6 procent) en is sinds vorig jaar eind juni gedaald met vierhonderd. Aan het eind van de verslagmaand het aantal werkloze mannen het hoogst in de provincie Limburg (1,5 procent), gevolgd door de drie noordelijke pro vincies met elk 1,4 procent. De werk loosheid was het laagst in de provincie Utrecht met 0.7 procent, waar in tegen stelling tot alle andere provincies de werkloosheid iets (100 man) is opgelo pen. Op Gelderland en Zeeland na, steeg Stijging bij jeugdigen Eind juni waren er 2.100 mannen jon ger dan negentien jaar in ons land zon der werk, wat overeenkomt met 1,1 pro- Zie slot pag. 3 kol. 5 ROTTERDAM Prins Bernhard heeft vrijdag de nieuwe studenten sociëteit Jlermes' aan de Robert Baeldestraat in Rotterdam-Kra- lingen officieel geopend. In de grote benedenzaal van het drie verdiepingen tellende gebouw klom de prins via een stoel op een tafel, en bevestigde de hoorn des overvloeds, het symbool van de sociëteit, aan een lampenkroon. MR J. KLAASESZ BIJ OPENING VAN HOLLAND-VIER': 'eel van wat zich in West- Duitsland afspeelt zo- .i'VVi'. wel in politiek als ln eoo- nomiach opzicht is voor Ne- tgjggU derland van het grootste be- l J lang Deze week heeft in Frankfurt minister De Block daarop nog weer eens gewezen, daarbij vooral ingaande op de nauwe economi sche betrekkingen tussen de bondsrepu bliek en Nederland. Deze relaties hebben mede gestalte gekregen in de vestiging van Duitse industrieën in Nederland: Hoechst Vlissingen is daarvan een op vallend voorbeeld. Maar ook in politiek opzicht is er reden voor grote belang stelling van Nederland uit gezien. Zo was er deze week in West-Duitsland sprake van een belangrijke gebeurtenis, die zeker in Nederland de aandacht ver dient, namelijk de beëdiging van Gustav Heinemann als president van de bonds republiek. Het weekblad Stem kwam deze week met een rake karikatuur over Heinemann: in Oost-Berlijn stormt een ambtenaar de kamer van de Oost- duitse regeringschef Ulbricht binnen, toont een portret van Heinemann en zegt zuur: ,Over deze kerel hebben we werke lijk niets nadeligs kunnen vinden'. Een juiste opmerking: de nieuwe president van West-Duitsland is een man met een vlekkeloos politiek verleden, een man bij wie karaktervastheid een van de grote deugden is. Het is de moeite waard kennis te ne men van Heinemanns installatie rede: het is een opmerkelijk betoog voor een Duitser van een generatie, die haar eerste vorming nog onder de kei zer kreeg. Daaraan herinnerde de nieu we bondspresident: ,Mijn generatie kreeg op de schoolbanken te horen, dat oorlog het criterium was voor een man om te tonen wat hij waard was. Vandaag de dag echter is vrede het criterium: achter ■rede is er namelijk geen bestaan meer. Ik zie het als mijn eerste plicht om die vrede te dienen'. Woorden, die men in het verleden nog nooit een Duitse staats hoofd zó heeft horen uitspreken. Nog een citaat uit de rede: .Er zijn moeilijke va derlanden en één daarvan is Duitsland'. Dat is iets heel wat anders dan de bui tensporige verering voor het vaderland, die op sommige momenten van de Duitse geschiedenis tot religie werd verheven. Dergelijke opmerkingen wekken vertrou wen, óók over de grenzen van de bonds republiek. npoegegeven: de president van de 1 bondsrepubliek is politiek gezien geen machtig man, zijn ambt geeft hem weinig mogelijkheid om reële macht uit te oefenen. Bovendien heeft de vo rige president Heinrich Lübke vrij wel niets nagelaten om deze hoge functie in diskrediet te brengen. Lübkes verle den, zijn trouwhartige, maar weinig in telligente opmerkingen, alsook de zon derlinge, zelfs strafbare manipulaties van zijn bejaarde vrouw om haar leeftijd te verdoezelen, het bleken stuk voor stuk voortreffelijke thema's voor politieke ca baretiers: zij maakten er een dankbaar gebruik van. Maar daarom juist was de start van de nieuwe president zo op vallend: zowel in zijn inauguratierede als in een kort tevoren verschenen in terview in Der Spiegel kwam duidelijk naar voren, dat hij van plan is de hem toegemeten speelruimte zo effectief mo gelijk te gebruiken. Hij zal zich niet ge dragen als een .formele handtekeningen- zetter", een president die alles onderte kent wat hem door de regering wordt voorgelegd. In dit opzicht waren er en kele opvallende uitspraken te noteren, vooral in het Spiegel-vraaggesprek. ,Een wet, die de herinvoering van de dood straf zou regelen, zal ik niet onderteke nen' zei Heinemann bij die gelegenheid. .Evenmin een wet of wat dan ook, waar bij het Westduitse leger of de Westduitse regering beschikkingsrecht zou krijgen over het gebruik van atoomwapens'. Toen hem daarop werd gevraagd of hij in dat geval zou aftreden, verklaarde de nieuwe president: ,Ik zou eerst pro beren dergelijke wetten te verhinderen, maar als zij op een grondwettige wijze tot stand zouden zijn gekomen, dan zou er voor mij niets anders overblijven dan aftreden'. Tijdens het vraaggesprek werden hem nog meer hypothetische ge vallen voorgelegd en iedere keer werd hem daarbij gevraagd: wat zou u als president in dat geval doen Steeds weer bleek uit het antwoord, dat zijn overtui ging het zou winnen van politieke over wegingen. Eén van zijn overtuigingen: de democratische regeringsvorm met al haar feilen en kwalen is nochtans de beste die Duitsland ooit heeft gekend. Er zijn .moeilijke vaderlanden' zei Hei nemann in zijn installatierede. In derdaad. De Nederlander is geneigd daaraan toe te voegen: .Er zijn ook moeilijke Duitsers'. En met .moeilijk' kan men in dit geval veel onplezierigs bedoelen. Maar gelukkig, er zijn niet al leen moeilijke, er zijn ook vele goede Duitsers. Voor de buren van dit land, de Nederlanders bijvoorbeeld, die met steeds meer wederzijdse banden aan elk aar worden gekoppeld, geeft het reden tot dankbaarheid dat zulk een goede Duitser thans fungeert als staatshoofd de Westduitse bondsrepubliek. OPVALLENDE STAND VAN ZEELAND BARENDRECHT ,Het zou waarlijk geen ramp zijn als de Hoeksche Waard de Hoeksche Waard blijft, zoals ze zich op deze manifestatie .Holland-Vier' temidden van de andere eilan den presenteert. Als er over 25 jaar behoefte is om dit gebied werkelijk voor industrialisatie te bestemmen, komt men daar echt wel aan de beurt. Het is he lemaal niet erg als er een aan tal bedrijven op de stoep staan bij Rotterdam om zich daar te vestigen en het niet kan. Wel vrees heb ik als er gronden wor den opgeofferd voor indus trieën, die net zo goed naar het Westerscheldebekken, naar Rei- merswaal of naar Moerdijk kun nen'. Zuidhollands commissaris der koningin, mr J. Klaasesz wond er vrijdagmiddag geen doekjes om, toen hij in Baren- drecht de manifestatie met het oog op de nieuwe tunnel onder de onde Maas opende. De relatie Zuid-Holland - Zee land is de laatste tien jaar steeds duidelijker geworden en wan neer op 22 juli de nieuwe tunnel aan het verkeer wordt vrijgege ven, komen beide provincies al leen nog maar dichter bij elkaar. Op de expositie is de dan einde lijk volkomen snelle route van zuid naar noord over bruggen, dammen en door de tunnel een verkoopargument. Niet in het minst voor de provincie Zeeland, die er op een opvallende plaats een opvallend goed verzorg de stand heeft ingericht in samen werking met de NV PZEM, de ex- ploitante van de Zeelandbrug. Met genoegen keek een kleine Zeeuwse deputatie gedeputeerde M. J, van Poelje vertegenwoordigde het pro vinciaal bestuur toe. hoe mr Klaasesz als openingsritueel op het podium in de bloedhete expositie tent een taart aansneed met daarop de oude Barendrechtse brug-der- zuchten gemodelleerd. Binnenkort kan deze brug, die (Zie slot pag. 4 kol. 1 BARENDRECHT .Zolang niemand een betere weet heb ik hier een naam voor deze nieuwe verbinding: de Barenoordse timnel'. Mr J. Klaa sesz toonde zich gistermiddag bij de opening van Holland-Vier een (men verwacht niet anders van hem) inventief man. En hij kreeg er een spon taan applausje voor. t,Zelfs de burgemeester van Heinenoord zie ik glim lachen', voegde hjj er meteen aan toe. Zoals men weet is er nogal wat geharrewar geweest over de naam van de tunnel. De ene afrit ligt in de Hoeksche Waard op grondgebied van de gemeente Heinenoord; de andere op dat van Barendreeht. Hoewel er aanvankelijk op de tekeningen Heinen- oordtunnel stond heeft rijkswaterstaat, bang zich in nesten te steken, die naam maar gauw ingetrokken. Laatst kwam er zelfs officieel mededeling dat de tunnel voorlopig helemaal geen naam krijgt en dat op de ANWB- borden alleen .Vlissingen' en .Rotterdam' wordt gezet. Het nieuwe kunst werk staat in Den Haag te boek als .tunnel in rijksweg-19 onder de Oude Maas'. Maar Zuidhollands commissaris der koningin vond dat toch wat al te gek. ,We moeten nu welke naam dan ook kiezen. Die van rijkswater staat is veel te lang. Voorlopig noud ik het op Barenoordse tunnel'. Melsle gewond door schroef van boot MADE-DRIMMELEN (ANP) In de jachthaven van Drimmelen is vrijdag middag de 19-jarige mejuffrouw M. Grol uit Nijmegen door de schroef van een motorjacht zeer ernstig gewond. Haar rechterbeen werd afgesneden en zij kreetr zware verwondingen aan ar men en borst. Het ongeluk gebeurde toen het meesje, da: met enkele vriendinnen aan boord van een schip met zeeverkenners was gaan kofriedr.nken, zich bij het af scheid nemen in het water het vallen, waarbij zij zich aan de achtersteven van de wegvarende boot vastgreep. Door de kracht van de schroef lieo zij ernstige ver-,vondingen op. Zij is o'dze nomen in het ziekenhuis te Raams- I donk veer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1