Bestandsovereenkomst is in feite geschorst' evclucü Bevorderingen aan de ROS te Middelburg De Gaulle is een pantoffelheld' Onderzoek naar dood Tsjombe gevraagd 7 Israëlische premier over militaire acties: Vliegtuigen ANTICONCEPTIEMIDDEL OP PROEF PER INJECTIENAALD TOEGEDIEND Bescherming' voor 3 maanden STAKINGSWEEK IN ITALIË KVP'ERS DIENDEN INITIATIEFWET SMARTEGELD BIJ OVERLIJDEN IN IN HENGELO 40 ONTSLAGEN Onderwijzers Betogingen tegen bezoek Rockefeller aan Argentinië Kleuterleidsters DRIE JONGENS ONTVLUCHT UIT LLOYDHOTEL "tnuroroen aan VU Brandkastkrakers in Utrecht actief Kerkelijke mutaties AKKOORD MET HET SER-ADVIES OVER EEN UITKERING INEENS DINSDAG 1 JULI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (ADVERTENTIE) JERUZALEM (RTR) De Jordaanse en Egyptische militaire acties hebben in feite een schorsing van de bestandsovereenkomst met Is raël veroorzaakt. Dit deelde de premier van Israël, mevrouw Meir, maandag in het parlement mee. Zij verklaarde, dat zich in juni 111 schietpartijen in het Jordaanse gebied hebben voorgedaan. Daaronder zijn minstens zestien incidenten begrepen waarbij het Jordaanse le ger aan schietpartijen heeft deelgenomen. Er waren tientallen pogin gen gedaan om van Jordanië uit op Israëlisch gebied te infiltreren met. de bedoeling sabotagedaden te plegen. BOMAANSLAG IN TEL-AVIV In het gebied van het Suezltanaal had volgens mevrouw Meir Egyptische artil lerie 333 maal het vuren geopend en in 121 gevallen gebruik gemaakt van lich te wapens. In een aantal geval len waren militairen van Irak bi] inci denten betrokken of hadden steun aan terroristische organisaties verleend. De Libanese regering realiseert zich volgens de premier'blijkbaar het gevaar dat uit operaties van ondermijnende elementen voortvloeit. Israël hoopt dat Libanon erin slaagt de terroristische bewegingen de baas te worden. Israël is zich echter bewust van de grote concentratie van saboteurs op de'hellingen van de Her men. Het staat niet onverschillig tegen over het gevaar daarvan, zed zij. PREMIER MEIR zo is in Tel Ajviv bekendgemaakt. In Ajmman verklaarde een militaire woord voerder, dat twee Israëlische vliegtui gen tweemaal het gebied van Waqass in het noorden van het Jordaandal heb ben aangevallen. Hij zei dat Jordaans afweergeschut de vliegtuigen had ver dreven. De toestellen hadden volgens hem het gebied met boordwapens be schoten en napalmbommen geworpen. Er was enige schade aan beplantingen aangericht, maar er waren geen slacht offers gevallen. Explosie Het Palestijnse bevrijdingsfront heeft bekendgemaakt, dat een explo sie. die zondagnacht in Tel Ajvïv Dlaats had. door zijn commando's is veroorzaakt. De ontploffing deed zich voor in een zaterdag gestolen auto. In de omtrek van Dizengoff Avenue, waar de auto was geparkeerd, bega ven talrijke ruiten het en raakten telefoon leidingen oniklaar. Minstens acht mensen liepen verwondingen.op. De politie zette posten uit om de daders van de aanslag te kunnen ar resteren, doch deze waren maandag nog voortvluchtig. Commando's Israëlische commando's zijn zondagavond op ongeveer 250 km ten zuiden van Cairo de Nijl overgestoken, waar zij volgens een officiële mededeling van Is raëlische zijde hoogspanningsmasten be schadigden. De masten behoren tot een net, dat elektriciteit van de Aswan cen trale levert. Alle leden van de com mando-eenheid waren behouden op hun basis teruggekeerd. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben maandag doelen in Jordanië aangeval len, nadat een Israëlische patrouille in het dal van de Jordaan was beschoten, SPUIT' VERDRINGT ,PIL' GRONINGEN (GPD) Sinds vo rige week is nu ook in ons land het anticonceptiemiddel verkrijg baar dat per injectiespuit aan het lichaam wordt toegediend. Dit pre paraat, dat de naam Depo-Provera 150 draagt en door een groot Ame rikaans farmaceutisch bedrijf is ontwikkeld, is nog maar slechts enkele maanden op de markt. Dit nieuwe anticonceptiemiddel wordt eenmaal per kwartaal door de huisarts ingespoten.. De klinische werking van dit middel wordt momenteel in vijf plaatsen van ons land onderzocht. Onder meer is men op dit terrein werkzaam in Utrecht en Amsterdam. De zekerheidsfactor, aldus een ingewijde, is groter dan bij de nor male orale pil. Bovendien, zo wordt ge- igd, blijft bij de pil altijd het vergeten het geding. De werking van het nieu we middel verliest alleen zijn zekerheid als de vrouw in kwestie zich te laat bij haar huisarts meldt voor een nieuwe injectie. Bijverschijnselen Het nieuwe preparaat mist alle oes- trogene bijverschijnselen en bezit al leen de progestagene bijwerkingen. Dit zou eventueel misselijkheid of gewichtstoename kunnen zijn. De contra-indicaties van Depo-Pro vera 150 zijn indentiek aan die van de pil. Verder wordt gezegd dat de doorbraak van de bloeding aan het begin van de therapie iets heviger kan zijn dan die van de pil. Dit is echter een verschijnsel dat na eerste periode snel afneemt. 'a een gemiddelde van elf maanden na dé therapie kan weer zwangerschap optreden. Verwacht wordt dat dit mid del de pil zal gaan verdringen. In de Verenigde Staten is het anticonceptie middel per injectiespuit beproefd door drieduizend vrouwen. Zeventig procent van dit aantal staakte de therapie op grond van bijverschijnselen. Hier in Nederland wordt liet middel uitsluitend toegediend door de huisarts. Astronomisch waarnemings station uit het Stenen Tijdperk In Zuid-Engeland ligt een „monu ment" van enorme blokken steen. Hiermee werd waarschijnlijk de langste dag bepaald. Een model hiervan en nog veie andere boei ende en vernuftige zaken vindt u in het Evoluon. Een permanente tentoonstelling gewijd aan de mens onze samenleving en de ontwikke ling van de wetenschap en techniek. Eindhoven Gesticht door Philips in 1966 ROME (AP) Italië gaat een nieuwe week met stakingen tegemoet nu het stationspersoneel zondag 't werk heeft neergelegd en de spoorwegen een chaos zijn- Het stationspersoneel protesteert tegen het vakbondsbeleid inzake lonen en sala risverhogingen. De staking zal 48 uur duren. De duizenden Italianen die het weekeinde met vakantie wilden gaan. zijn bijna allemaal twee dagen eerder vertrokken. De regering heeft een bus- net opgericht, omdat de treinen hele maal met of met uren vertraging rijden Behalve het stationspersoneel staakt ook het personeel van de televisie. In Rome zijn duizenden nachtwakers voor onbepaalde tijd in staking gegaan. Zij eisen beter loon en overwerkgela. ANGSTIG AVONTUUR BOVEN OCEAAN LONDEN (ANP-DPA-AFP) De 260 inzittenden van een DC-8 van de Cana dian Pacific hebben zondagavond boven de Atlantische Oceaan een hachelijk avontuur beleefd. Hun toestel wan op weg van de Ierse luchthaven Shannon naar Toronto in Canada, toen zich in een van de twee linkermotoren een ex plosie voordeed. Een van d e wegvliegende stukken me taal trof de romp ter hoogte van de kombuis en veroorzaakte een lek in de drukcabine. De DC-8 bevond zich toen op circa 1000 km van de Ierse kust op een hoogte van meer dan 8 km. De bemanning zond een SOS uit en berichtte dat zij terugkeerde naar Shan non. Voor de reddingsdienst van de Britse luchtmacht werd groot alarm ge- feven. Op drie motoren en begeleid oor een Shackleton-toeste'. van de En gelse luchtmacht kwam het Canadese vliegtuig echter behouden in Shannon aan de grond. Leraren in Haarlem: één dag geen les HAARLEM (GPD) De leraren van het Mendelcollege en het Triniteitscolle- ge in Haarlem hebben adhesie betuigd aan het plan van de leraren van het Twickelcollege in Hengelo om een vie.r- entwintiguurs staking te houden als uiting van ontevredenheid over de uit voering van de mammoetwet. De leraren van het Tnniteitscollege hebben besloten op de eerste schooldag in de tweede helft van augustus wel op school te komen,.maar die dag geen les te geven. Het overgrote deel van de schoolleiding en docenten van het Men delcollege beraadt zich nog over een ac tie. Kamerleden Boot en Van Schaik Verplichtingen voor de werkgevers DEN HAAG (ANP) De KVP-ka-l merleden Boot en Van Schalk wensen dat een overlijdensuitkering voor nage laten betrekkingen van werknemers al gemeen verplicht wordt gesteld. Een der gelijke algemene verplichting bestaat tot dusver nog niet, ofschoon praktijk vele regelingen bestaan het smartegeld is geïntroduceerd. De beide kamerleden hebben maandag bij de tweede kamer een initiatief-wet ingediend, beogende in het het burger lijk wetboek een bepaling op te nemen, waardoor de werkgevers worden ver plicht een overlijdensuitkering te ver strekken aan nagelaten betrekkingen van een overleden werknemer. De in dieners van het ontwerp van wet noem den het in de toelichting op hun wets ontwerp onbevredigend, dat tot dusverre geen. algemene voorschriften met be trekking tot minimum-regelingen voor smartegeld bestaan. .Mede gelet op de reeds ruime toepassing van net smarte geld achten zij het des te schrijnender indien er nog werkgevers zijn, die zich juridisch niet willen binden en zich moreel niet gebonden achten voor een dergelijke uitkering htin bijdrage te le veren. zo wordt gesteld. Het voorstel komt erop neer. dat in HENGELO (GPD) De breiproduk- tie van De Jong en Van Dam nv lr Hengelo, de fabrikanten van ondermeer Jovanda nylons, zal overgaan naar de breierij van Jansen en De Wit in ScJiijn- del (Noord-Brabant). Het Hengclose bedrijf, dat de laatste jaren verlies leed, maakt sinds 1967 deel uit van dit con cern. Door dit besluit zullen 40 mensen worden ontslagen. Het besluit is genomen op grond van 'n onderzoek hij Jansen en De Wit van het adviesbureau voor bedrijfsorganisatie. De snél voortgaande automatisering; -de félte concurrentie, ook uit het buiten land. en de algemene prijsstop hebben bij het besluit een rol gespeeld. Eind 1966 werkten oiog 410 mensen bij De Jtong en Van Dam, in februari 1967 werd dit aantal teruggebracht tot onge veer 300, onder meer door sluiting van het filiaal in Vlagtwedde (Groningen). BUENOS AIRES De invloed rijkste man in de Argentijnse Pe- ronistische vakbeweging, de 46- jarige Augusta Vendor is maan dag in Buenos Aires verinoord. Vier mannen drongen zijn kantoor in het. gebouw van zijn vakbond binnen 'en doorzeefden hem met. m achinege weerkogels. BUENOS AIRES (AFP) In de naclit van zondag op maandag is liet op verscheidene plaatsen in Argentinië tot nieuwe betogingen en aanslagen tegen liet bezoek van Nelson Rockefeller, de speciale afgezant van president Nixon, gekomen. In Santa Fe, 550 kilometer noordooste lijk van Buenos Aires, trokken betogers door de straten en ontploften verschei dene bommen. In Tucuman verbrandden studenten een pop, die Rockefeller voor stelde. Er deden zich botsingen met de politie en bomontploffingen voor. In Mar del Plata staken betogers ge parkeerde auto's in brand. In Buenos Aires ontplofte een bom in de wachtka mer van een station. De schade wa3 groot, maar er vielen geen slachtoffers. Ook in Haedo ontplofte een bom in een spoorwegstation. In Cordoba richtte een explosie zware sa' ade aan in een uni versiteitsgebouw, In La. Plata, op 61 kilometer ten zuiden van Buenos Aires ziim vele branden gesticht. De schade is groot. De oolitic heeft vlugschriften ge vonden van de revolutionaire arbeiders partij. In het centrum van Rosario zijn drie bommen ontoloft. Er zijn geen do den of gewonden maar ook hier is de schade groot- Bevorderd van havo 4 naar 5: Oirno Boerwinkel Middelburg; Hanneke Boot, Burgh; Harry v. d. Broek, Middel burg; Piet Gastel, Souburg; Jack Claas, Middelburg; Wam v. d. Graaf, Goes; Wim van nemert, Goes; Helen iiinaerks Middelburg; Leo d'Hoore, Sluis; Anne ke de Jonge, 's-H-Abtskerke; Harm Klerk, Tern-euzen; Andrea v. d. Klooster, Vlissingen; Curie Kousemaker Goes; An- ny Mol, 's-H-Arendskerke; Leon Pher- nambucq, Wolphaartsdijk: Alex Raad, Goes; Nelly de Roo, 's-H-Abtskerke; Da- nie Rotte. Schuddebeurs; Rmus Seheele, Yerseke; 'Catharina Stols, Wemeldinge; i_,oe uc Voogu. iMéuwiana; L.aura v. q. Wekken, Zierikzce; Kees Welleman, Ka- pelle; Maarten Wdlems, Goes; Manj- ice Wond&rgem, Krabbendijke; Ineke Kot-Lokaas, Wissenkerke; Bram de Siaelj, Wolphaartsdijk; Rudy Boel, Goes: Rian Bnuynoge, Souburg; Aiiinekke Cai- jouw, MM.de.ourg; Bas van Daimme, 's-GravenpolderDick Dankelman, Mid delburg; Adrie Geelhoed, Dreischor; Bert Hendentae, Middelburg; Carla Keste- loo, Vlissingen; Hans Koert, Hoede- kenskcike; John Michielsen, Vlissingen; Ineke Noordermeer, Vlissingen; Emmy Quataert. Aardenburg; Leo Stoel, Zie- rikzec; Danny van .-eken, MiddeLburg; Peter Beije, Vlissingen; Jan Blaas, Tho- n; nan iMom, vnasmgéii; Kees Dorst, -H-Aren dskerkePeter van Druenen, Souburg; Bob Edens, Goes; Joop Flik- weert, Breskens; Marijn de Grip, Goes; Hans Helleman, Scherpenisse; Carla v. d. Hoek, Middelburg; Ko Hoogesteger, Oostburg; Oliris Huigens, Goes; Hans Krijger, Goes; Ineke v. Laecke, Vlissin gen, Peter i-oonen, Breskens; HansiVun- naar, Krabbendijke; Corri Moekker, Tholen; Piet van Moolenbroek, Middel burg; Hanny van Oost. Goes: Simone v. d. Peijl, Middelburg; Pierre Pourchez, Souburg; Teuni Riedijk, Tholen; Barba ra Rinses, Scherpenisse; Dick v. Soelen, Souburg; Johan Tollenaar, Retranche- ment; Lia Wihems, Goes; Tnjnie Siueen- Mvddetburg; Paul Deuling, Middel burg. 8 leerlingen voorwaardelijk bevorderd 3 leerlingen niet bevorderd. Bevorderd van 2 naar 3 (le leerkring) Wim Bakker, Yerseke; Piet Bazen St- Maartensdijk; Annie Deurloo 's-H-Abts kerke; Jaap Gelok, Middelburg, Jaap Gesink, Vlissingen; John Hage, Breda: Gerda Lute Vlissingen; Rinus v. d. Maas erda Lute, Vlissingen: Rinus v. d. Maas, Zierlkzee; Els Marinissen, Middeiburg: Anneke Óchtman, Zierikzee; Henk Pie- ters. Vlissingen; Marlike Poldermans, Zierikzee; Rian Risseeuw,Oostburg; Kees Roest, Goes; Frons Schrijver, Goes; Piet Wiersma, Middelburg; Hans Zonruiter, Yerseke; Paul Besuyen, Zierikzee; Ma rjan de Bruijne, Baarland; Ohristiaa.n den Dekker, I lo e dak en sk c riceJan E-ver- wijn. Haamstede; Nick Flipse. Wol phaartsdijk; Nan Gisius. Vlissin_ Mare. Groosman, IJzendijke: Marja Hof stee. Goes; Ruud Janse. Vlissingen: Harm Tom v. d. Linde. 's-H.H.-kinderen; Frans Meulmeester, Middelburg; Ray mond Rammeloo, Sas van. Gent; Ineke Remeeus. Goes; Leni Roelse, Vlissin gen; Ja.n Roo se. Goes; Paul Soherbeijn, Hoofdplaat; Willy Sninnewijn, Hoofd plaat; Gert Jan Verburg, Souburg; Rini -,n Vugt, Terneuzen; Lia Westenveele, -Heerenhoek. Alle leerlingen werden bevorderd. Bevorderd van 3 naar 4 (2e leerkring) Leo van Aken, Vlissingen; Gerda en Marianne But. Vlissingen: Harold v. Damme, Ooigem; Tonnie Doeland, Vlis singen; Jan v. Hangem. Vlissingen: Lia Hollestelle, Kortgene; Leo van Houte. Waarde; Tonny v. Iersel, Domburg; Syl- va Korstanje, RetranchementRob Kest, Vlissingen: Karin Klopmeijer, Goes; Ra- mond v. Kooten, Vlissingen; Kees Lie- vense, Westkapelle; Han van Popermg, St-Annalana; Ben de Reu. Arnemuiden; Kees de Rijk. Schoondijke; Peter Theu- nis, Vlissingen; Eis Bos, Vlissingen; Wim Broelohoven, Axel; Frans v. Dix- hoorn, Vlissingen Jan Kees Dommisse Vlissingen Rien Duine Oud-Vossemeer Jaap Gunter Sas v. Gent; Jan v. Iwaar- den, Heinkenszand; Rijk v. d. Lagemaat, Middelburg; Wanda Dipowski, Souburg; Lian Minderhout!, Westkapelle; Jenneke Mouth aan, Zierikzee Jan de Oude, Bier vliet; Kees van Terheijden, Oostburg; Rinus Vader, Souburg; Jan v. d. Velde. Tholen; Piet v. d. Vlies, St-Fhilipsland Marie-Louise Wijffels, Schoondijke; Rob Frederiks, Middelburg; Jaap Gue- rand, Vhssingen: Wim de Grave. Sou burg: Nelleke Holster, Kruiningen; Ber- ty Hundersmarok, Kapelle; Piel: Leen- houts, Oostburg Ella Lizierse, Katten- dljike; Greet de Ma-ree, Aardenburg; Er na Oranje, Vlissingen; Anneke de Oude, Biervliet; Leen Poot, St-Maartensdijk Maria Risseeuw, Schoondijke: Ada en Marian van Staalen. Dreischor; Marleen Steendijk, Zierikzee; Toby Visser, Mid delburg; Bas de Vos. Ooltgensplaat. 7 leerlingen voorwaardelijk bevorderd; 6 leerlingen niet bevorderd. Ina Adriaanse, Middelburg: Margol Cor- poraal, Vlissingen; Marianne v. Dalen, Vlissingen; Marieke de Dreu, Goes; T-ruus Gelijns, Middelburg; Ria Gilijamse Haamstede; Jeannet Hage, Nieuwland; Magda Haverbeke IJzendijke;Hanny Ja ger, Goes; Joke de Kater-, Middelburg, Willy Keijmel, Breskens; Ineke Kop- mels. Waarde; Jenny Mol, 's-H-Arends- kerke; Jenneke Nederlof, Middelburg; Lilian de Paermentier, Vlissingen; Le- ny de Pagter, Vlissingen; Kitty Rege ling. Vlissingen; Leny de Smit, Vlissin gen; Corry Verschuure. Souburg; Carine de Voogd, Vlissingen; Tilly v. Water schoot. Kloosterzande. 1 leerling niet bevorderd. Bevorderd van 2 naar 3. Susette Bossand, Oostburg; Henny Bur gier. Breskens; Sarie Flohil, Noord gou we; Janny de Groote, St-Maartensdijk; Rosa van'Gurp, Sluis; Barbara de Jon ge, Axel Ria v. Klinken, Zonnemaire: "Rita Lalkens. Breskens; Els Meijer, Mid delburg; Marion Minderhout, Renesse; Wilrna Nolden. Vlissingen; Loes v. Schaik. 's-H.H.kinderen; Dimph Schet- NEEF ALAIN DOET BOEKJE OPEN LONDEN (AP) jCharles de Gaulle is een pantoffelheld en wordt volkomen door' zijn vrouw overheerst) zo heeft een neef van de voormalige Franse president zondag gezégd. In het blad ,The People' schreef Alain de Gaulle dut zijn oom thuis ,de tweede viool speelt'. Er is een woord voor,pan toffelheld', schreef hij. Ala,in vertélt, hoe mevrouw Yvon ne de Gaulle koffie in de whisky en andere drankjes van haar man doet om te voorkomen dat hij voor het eten veel drinkt. Zij heeft altijd de huishouding en het gezinsbudget volledig in ei gen hand willen houden. ,Iij be stuurt Frankrijkik het huishou den', zo heeft zij haar man eens te verstaan gegeven. ,De generaal mag het huishoud boekje niet eens zien. ,Ze is zo gesteld op haar privé- domein dat ze de gewoonte heeft een haar tussen de bladzijden van haar huishoudboekje te doen zodat ze het direct merkt als een nieuwsgierig iemand er in heeft gesnuffeld', aldus Alain Se Gaulle in The People'. Mevrouw De Gaulle winkelt al tijd in de Jion Marché' in Parijs, aldus Alain,daar gaan alle zui nige huisvrouwen heen'. ,Mijn tan te, begrijpt u, is opgevoeddoor zuinige ouders en zelfs toen haar man president werd, was dat geen reden om. van haar gewoonten af te wijken. ,Om geld uil te sparen, maakte ze veel kleren voor haar kinderen zélf e» ook maakten ze veel kle ren voor haar man. Hij droeg ze braaf, zelfs toen hij in Frankrijk de hoogste post bekleedde Alain schreef dat hoewel zijn oom zeer rijk is, er geen huishoudelijke apparatuur in zijn huis is. ,Ze hebben niet eens een elektrisch fornuis of een gasfornuis. Was machines of stofzuigers zie je er ook niet. AMSTERDAM (ANP) Uit de rijks inrichting voor jongens liet voorma lige Lloydhotel aa-n de Oostelijke Handelskade in het Amsterdamse ha vengebied zijn zaterdagochtend om streeks half tien drie gedetineerde jon gelui ontsnapt. Zij zaagden een tralie door van het traliewerk voor een der ramen op de eerste vc-rdieping. De ontsnapten zijn de 17-jarigen R. L. en E. P. K. en de lo-jarige Ambonees G. L. De politie zette direct nadat de ontsnapping was geconstateerd een speurtocht in naar het trio. één der ontvluchten reed op een weggenomen fiets een jongetje on dersteboven. AMSTERDAM (ANP) De rector magnificus van de vrije universiteit te Amsterdam heeft medegedeeld, dat de herstructurering van de universiteit ia het algemeen, en van de faculteiten in het bijzonder zal worden bezien in een stuurgroep, waarin de besturende colleges der universiteiten, de senaat, de wetenschappelijke staf, de technische en administratieve staf en de studenten deelnemen. beginsel het loon moet worden doorbe taald tot en met de tweede maand, na die. waarin het overlijden plaatsvond. Voorgesteld wordt ook de ziektewet, de wet wao en de wet wwv zodanig te wijzigen, dat aan nagelaten betrek kingen de desbetreffende uitkeringen nog enige UJd worden doorbetaald na het overlijden var. de werknemer Ook wordt in overweging gegeven het zie kengeld na de dag van overlijden op te trekken tot honderd procent var, het dagloon en ook wordt voorgesteld nog ziekengeld te verstrekken ten behoeve van de nagelaten betrekkingen als do werknemer plotseling of op een van de zogenaamde wachtdagen zou komen te overlijden. Deze initlatiefwet zou op 1 Januari van het volgend jaar in werking moeten treden. MOISE TSJOMBE Telegram aan secretaris-generaal Thant Van onze correspondent) BARCELONA Een Spaanse ad vocaat, die enkele jaren lang werk zaam was voor Moise Tsjombe, ,de gewezen premier van Kongo, die zondagnacht in een Algerijnse ge vangenis overleed, heeft een on derzoek geëist naar de oorzaak van deze plotselinge dood. Ricardo Rives, die reeds in 1967. kort na de ontvoering van Tsjombe, in An dorra een internationaal comité opricht te, om zijn vroegere vriend en werkge ver te helpen, zond gisteren een tele gram naar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in New York en naar de internationale commissie van juristen in Genève. Van betrouwbare Algerijnse zijde werd vernomen dat verwanten van ex-premier Tsjombe naar Algiers mogen komen om het stoffelijk overschot te zien. ters. Goes; Lydia Schrier, Maaike v. d. Velde. Dreischor; Marianne v. d. Vliet. Hansweert; Marjan v. d. Weele. Kloetinge; Mattie Zeijler. Ooster- land: Joan de Quartel, Middelburg; Ger da Welleman. Kortgene; Corrie v. d. Berg, Middelburg; Mariette Bouw, Goes; Annomarie Ohristiaanse, Koudekerke; Ankie Demoet Ouddorp; Willy Diele- man, Westkapelle; Inge Goedegebuure. Vlissingen; Suus Hartman, Goes; Ans Kornman, Goes; Levien de Leeuw. Goes: Joke van Liere. Goes; Ria Louwerse, Westkapelle; Anneke van Maaren. Mid delburg; Jannie de Nooijer, Vhssingen; Marijke Qverweel, Nieuwland; Lies Reijnierse. Middelburg; Marjan v. Rooij- en. Westkapelle: Joke Schrier, Goes; Wilma Smit, Vlissingen. 3 leerlingen voorwaardelijk bevorderd. UTRECHT (ANP) Het modemaga zijn Uainpe aan het Vredenbur: ir Utrecht is sedert het afgelopen week einde 'ii bedrag van 27.000,- armer geworden. Toen het personeel maan dagmorgen om acht uur in de zaak te rugkeerde, bleek de brandkast te zijn opengebrand en hel kapitaal verdwe nen. De politie heeft tol op heden geen spoor van de dader-(s) kunnen vinden. Even min Is bekend hoe de da-ders het pand! zijn binnengedrongen. Volgens de po litie kan bij nader onderzoek blijken dat de buit van de rovers iets mmder is. De bedrijfsleiding sluit de moge lijkheid niet uit. dat het vermiste be drag groter is dan nu wordt veronder steld. De brandkast is aan de zijkant opengebrand. De .operatie' is uitgevoerd onder de bescherming van een met be hulp van een sohoolbord' en textiel op getrokken tent. NEDERLANDS HERVORMDE KERK. Beroepen te Eemnes Buiten, Haatten, Kamerik, Mastenbroek en te Neerlang-j broek G. C. Kunz, kandidaat te Delft. Beroepen te Nes en Wierum D. Nijen- huis, kandidaat te Putten. Beroepen te- Vollenhove P C. Snoep te Wagenborgen. Beroepen te Berlikum P. van Waake- ren te Schalkwijk. Aangenomen naar Den Bommel J. Ouwendijk, kandidaat te Soestcrberg, die bedankte voor Meete- ren en Est en voor Waspik. Beroepen te Genderen A. de Keizer, kandidaat te Stad aan het Haringvliet. GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te Drachtstercompagnie en te Heinenoord J. G. J. van Echten, kandi daat te Eestrum. STICHTING VAN DE ARBEID: DEN HAAG (ANP) Met uitzondering van het Koninklijk Verhond van On dernemers hebben de vertegenwoordigers van de centrale werkgevers- en werk nemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid ingestemd met het SER- advies. Daarbij is het bedrijfsleven in overweging gegeven een uitkering ineens van maximaal één proeent te verstrekken aan hen. die tot dusverre onvoldoende compensatie kon worden geboden voor het gestegen prijsniveau. De Stichting van de Arbeid beveelt de bij haar aangesloten organisaties aan. de bedoelde uitkering ineens te realiseren. In het overleg hierover in de bedrijfs takken of ondernemingen kunnen de voorwaarden, die aan de uitkering worden verbonden, nader worden overeengekomen, met inachtneming van het kader, dat de SER er aan gegeven heeft en waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden in de bedrijfstak of onderneming. Zoals bekend bracht de SER tien dagen geleden een halfjaarlijks economisch rapport uit. Daarin werd tot een uitkering ineens geadviseerd ais een inkomens verbetering voor hen, wier loonsverhoging de prijsstijging niet voldoende com penseerde. De uitkering ineens zou niet verplicht van bovenaf moeten worden opgelegd, maar per bedrijfstak of onderneming moeten worden overeengekomen." terwiji deze uitkeringen in beginsel geen aanleiding tot prijsstijgingen dienen te geven, i SAIGON 6.) bewapende rivier boten Aftraderen' hier in de ha ven van Saigon nadat deze door de Amerikaanse autoriteiten aan de Zuidxnetname.se marine waren overgedragen. Deze grootste over dracht van militair materieel vond plaats in het kader van de verbe tering van de Zuidvii r huis te kunnen terugstureiu FABRIEK IN AMSTERDAM IN MOEILIJKHEDEN ZWOLLE (ANP) Bij Transforma, een bedriji dat gevestigd K in Amster dam en Zwolle, zijn zulke ernstige moeilijkheden ontstaan, dat de nv over weegt surseance van betaling aan te vragen. De onderneming houdt zich bezig met ie fabricage van transformators. In Amsterdam werken 40 mensen, in het Zwolse bedrijf 25. De moeilijkheden zou den hun oorsprong voora! in het Am sterdamse bedrijf vinder..

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 7