riGENDAv 5 RAADHUIS VALKENIS SE IN DE STEIGERS WALCHEREN Jeugdmiddag van Veldo EXAMENS gfi 5-jarige cursus: S. F. Ghristiaansen, (56 punten voor 7 vakkenen A. P. Barten, (49 punten voor 7 vakken). Schouws elftal tegen Sparta II MARKTBERICHTEN PROMOTIE STEDELIJK GYMNASIUM IN BURGERZAAL TE MIDDELBURG SCHOOLHOOFD KAMPMAN NAM AFSCHEID VAN C0LIJNSPLAAT VW Sluis: 1968 goed seizoen DINSDAG 1 JULI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Scheepvaartberichten SCHEEPVAART VLISSINGF.N Vllsslngcn aangekomen op 29 juni- Heenu- kerk van Viareggia. Juno van Mantyluoto. VILasingen vertrokken op 28 juni: Juno naar Bridgewater. Heemskerk naar Perth. DUlgen- tia naar Antwerpen. Gepasseerd naar Antwerpen op 28 juni: Ste ven van Frankrijk naar Vlissingen rede. Da vid van Portsmouth naar Terneuzen. Tams van Malta. Serooskerk van Tenerife. Gaaster- kerk van Hamburg. Silvia I van Delfzijl. Cha rts van Rotterdam. Op 20 juni: AU Damiiofj van Mlddlesborough. Myra van Plymouth I naar Gent, Nijkerk van Genua Vesta van zee; naar Terneuzen. Atlantic Star van Baltimore. Zaankerk van Hamburg. Ladon van Ham burg. Parisla van Gothe-nburg. Con Brio van Grangemouth. Op 30 juni; Francia van Go thenburg. Laurenz van Klrkaldy. Wlebold Böhmer van Belfast. Trlnltas van Par. Gepasseerd van Antwerpen op 28 Juni: Pro ton naar Dundee. Paris naar Mlddlesborough van Gent. Steven naar Brunsbuttelkoog van Vlisslngen rede. Continent naar United King dom. Mare Iratum naar Grangemouth. Costa naar Goole. Apollo I naar Ipswich van Gent. Maud naar Hul!. Op 29 juni: Karei naar Portugal Gaasterdijk naar Bermuda. Leen- dert Broere naar Rotterdam. Op 30 juni: Cha- aaT Amsterdam. Atlantic Star naar Rot terdam. KOUDEKERKE Het gemeentehuis van Valkenisse staat in de steigers. Zat het personeel van de gemeentelijke dien sten voor de herindeling al niet overdre ven ruim gehuisvest, na de samenvoe ging werd het ruimtegebrek nog nij pender. De raad heeft nu twee ton uit getrokken voor uitbreiding en moder nisering. Elke dienst krijgt een eigen kantoor. Aan de achterzijde van het uit 1877 daterende pand werd wat aange bouwd en ook een naast het gemeente huis staande woning werd erbij getrok ken. Aanvankelijk was nog overwogen om de raadzaal enigszins te vergroten. Een proef om te kijken of het verzetten van de raadsvergaderingen naar de avond uren een grotere publieke belangstel ling zou geven leverde niet eer zodanig resultaat op dat aan de plannen tot uit breiding van de ruimte in de raadzaal festalte moest worden gegeven. Het lijft nu bij een modernisering van de bestaande ruimte. Wanneer in het na jaar de nieuw- en verbouw zal zijn vol tooid zal er voor de ambtenaren een betere werksfeer zijn geschapen. Intus sen is overigens nog steeds geen defini tieve beslissing genomen over de plaats van de zetel van het gemeente bestuur van Valkenisse... (Foto: PZC). MIDDELBURG Benoeming De heer J. Smeets uit Overslag is be noemd tot onderwijzer aan de r-k lagere school te Koewacht. Hij volgt de neer R. Lammens op. die aan dezelfde school tot hoofd is benoemd. Dinsdag 1 juli BURGH-HAAMSTEDE Pompstation, 19.15 uur: excursie naar de zilver meeuwen. DOMBURG t— Dorpskern. 14 uur: wie- Iercriterium voor adspiranten. MIDDELBURG Nieuwe kerk, 20 uur: orgelconcert door Nico Waasdorp. Schouwburg, 19.30 uur: open zomer- bridgedrive. Molenwater, 9-21 uur: miniatuur Wal cheren. SCHARENDIJKE Hervormd vereni gingsgebouw, 20 uur: filmvoorstelling Alleman. VLISSINGEN De Put. 19 uur: diner dansant met muziek van Jan Wijnen. Britannia, vanaf 18.30 uur: muziek door Leen Zietse. ZIERTKZEE Grote kerk. 20 uur: gelconcert. ZAPINGE NCVB vergaderde De afdeling Gapinge van de NCVB hield haar laatste vergadering in dit seizoen onder leiding van mevrouw Paauwe- [Wondergem. Spreker voor deze avond MIDDELBURG De christelijke gym-1 was ds Siderius, hervormd predikant te nastiekvereniging Veldo uit Middelburg Nieuw- en St-Joosland. Zijn onderwerp ANTWERPEN Middelheimpark: 10e Biennale voor de beeldhouwkunst. BRUGGE Groeningemuseum. 10-18 uur: tentoonstelling .Anonieme Vlaamse primitieven'. BKESKENS Goedertijt. 10-12 en 13- 22 uur: tentoonstelling diverse kunst werken. GOES Voormalig weeshuis Singel straat, 9-12 en 13.30-17 uur: tentoon stelling werken Pieter Brueghel de Oude. HULST Burgerzaal stadhuis, 9-12.30 en 13.30-17 uur: tentoonstelling werken R. J. Haak. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, Sint-Pieterstraat 38. 9.30-12.30 en 13.30- 17.30 uur: tentoonstelling .Zeeland en de Dordtse synode 1618/19-1969'. Van Benthem en Jutting, 9-18 uur: ten toonstelling oude kaarten en prenten van Zeeland. Vleeshal stadhuis. Markt. 10-17 uur: tentoonstelling grafisch werk van Pi casso. RETRANCHKMENT Galerie Mau- ringh, 11-21 uur: tentoonstelling werken hedendaagse kunstenaars. SÏNT-ANNA TER MUIDEN Voor malig raadhuis: tentoonstelling werken Jos But en R. de Meester de Betzen- brouck. TERNEUZEN Watertoren, 10-18 uur: tentoonstelling werken Miraz. VEERE Schotse Huizen. 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken Dick van Luijn. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, 9-18 uur: tentoonstelling werken Wessel Couzijn en Pearl Perlmutter. ZIER'IKZEE Burgerweeshuis, 10-17 uur: zomertentoonstelling. hield een jeugdmiddag voor de leden van 5 tot en met 9 jaar. Ondanks de regen is deze toch een succes geworden. De jongens en meisjes moesten een vijf tiental opdrachten uitvoeren, die waren uitgezet op het S'ind, in de Stromen- wijk en In het park Toorenvliedt. De start was op het schoolplein van de Prinses Ireneschool, waar de kin deren een sprong over een lage kast moesten maken. Op het schoolplein van de openbare school aan de Baarsjes straat bestond de opdracht uit het ma ken van twee koprollen over de mat. In de Westerscheldestraat moest over een ronddraaiend touw worden gespron gen en op een terrein bij de Maasstraat moesten er ballen m een korf worden gegooid. Vervolgens leidde het parcours naar het schoolplein van de gerefor meerde school in de Mastgatstr., waar de jonge Veldo-leden met een tafelten- nisballetje op een lepel over door de regen glad geworden banken moesten balanceren. Ook in het park Torenvliedt moesten nog enkele opdrachten worden uitgevoerd, waarbij zaklopen, busgooien, woord-vormen en onderdoor een zeil kruipen. De Veldo-leiding kortte van- vege de regen de route in en ook hel ipel .zingen in de kring' werd door de weersomstandigheden niet wat men er van verwacht had. De jeugdmiddag werd besloten mat het aanbieden van een flesje limonade aan elke deelnemer en de prijsuitreiking. VLISSINGEN Strandmarsen van De Vrolijke Tippelaars De wandelsportvereniging .De vrolijke tippelaar' uit Vlissingen houdt zater dag de traditionele strandmarsen ovei de afstanden 5, 1.0 en 15 kilometer. Zo als gewoonlijk is de start bij hotel Huvers bij Westduin. De starttijden zijn om 2.30 en 6.30 uur. Voor alle deelnemers, die de tocht volbrengen is er een medaille beschikbaar. Zevenkamp Zeeland Sport Zaterdag hield de zaterdagafdellng van Zeeland Sport te Vlisslngen een zeven kamp. Er werd op alle onderdelen felle strijd geleverd en uiteindelijk kwam Kees de Best als winnaar uit de bus. Tweede werd Jan Marijs en derde Rens de Rijke. Tot besluit werd dn het club huis van Zeeland Sport, na een etentje, dwerse spelen gespeeld onder andere brugbiljart en bingo. Kinderspelen op Nollestrand was: ,Mijn ervaringen over mijn als legerpredikant'. Eerste vergadering in het nieuwe seizoen is vastgesteld op 3 september. Dan spreekt de heer Cornet uit Goes, VLISSINGEN Van de geslaa den oor de examens van de drie- en vijfja rige cursus aan de gemeentelijke middel bare handelsavondschool te Vlissingen ontvingen onderstaande leerlingen een Bij de 3-jarige c.ursus: M. L. Huisman, (51 punten voor 7 vak ken): D. A. A. Taihltu. 150 punten voor 7 vakken): A. T. M. de Graaff. (49 pun ten voor 7 vakken); K. E. M. Oele, (39 punten voor 5 vakken) en P. M. M. de Ridder. (39 punten voor 5 vakken). Verder werden op de school bevorderd: Van de vierde naar de vijfde klas: P. Aarnoutse, P. van den Bergh, F. Bestebroer. A. Cornells, C. Huijsman, L. Klap, M. Leendertse, J. Rerjnders. Schot, J. Sehrier en W. van der Vliet. Niet bevorderd: één. Van de tweede naar de. derde klas- F. de Coninok, A. Cornelius. A. van Ham. B. van Hoorn, F. Kast. E. Re eoord, J. de Ridder. T. de Rijke, P. Sehrier, H. van Splunder. J. Stroo. A. Versohoore de ia Houssaije. A. Warren en C. Weijermans. Niet bevorderd: vier. Van de eerste naar de tweede klas: H. Aarnoutse, M. Bos. S. Dingemanse. G. Hageman, J. van Hemert. E. den Heijer. J. de Keuning, J. van Li ere. P. van Nijf, G. Prins. I. Rusman. J. van der Wal en C. Woudstra. Niet bevorderd: vier. te De stichting Zomer- Vlissingen BERGEN OP ZOOM Luxor, 20 i Gevecht in de hel. 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: De reis om de wereld in 80 dagen, alle leeftijden. MIDDELBURG Ledel, 20 uur: Hot- girls, alleen voor mannen, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor. 20 uur: Dok ter Zjivago, 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: De reis om de wereld in 80 dagen, alle leeftijden. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVEk OEZE RUBRIEK: C. VAN OORSCHOT P/A PZC -VLISSINGEN TEL.0IlM.5f44. om drie uur oip hete Nollestrand kinc spelen. Kinderen van drie tot zes jaar kunnen dan deelnemen aan schatgra ven. Vandaag moeten de kinderen hier voor worden aangomeld bij de badman op het Nollestrand. SEROOSKERKE (W.) Bejaarden op reis De bejaarden uit Serooskerke maakten dezer dagen hun jaarlijkse reis. Via de bruggenroute en Beneluxtunnel reed men naar Den Haag waar men een be zoek bracht aan de binnenstad: de de- ge ringsgebouwen en het Binnenhof wer den bezichtigd. Langs het Vredespaleis reed men richting Scheveningen waar de lunch werd gebruikt. Na het bezich tigen van ,de pier' en de boulevard reed nier via de gebouwen van radio-Scheve- ningen naar Wassenaar. In de middag bezichtigde de groep Schiphol. Langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer reed men via Aalsmeer. Alphen aan de Rijn en de Brieneroordhrug naar Zeeland. In Bruinïsse werd een maaltijd aange-| boden. Burgemeester A. de Kam sprak woorden van lof en dank aan het adres van het bejaardencomité voor de wijze waarop jaarlijks de reis wordt georga niseerd. De heer J. Jobse sprak een woord van dank namens de bejaarden. De voorzitter van het organiserend co mité. de heer Js, Cevaal dankte ten slotte beide sprekers. Onder de muzika le klanken van de muziekvereniging EMM werden de bejaarden omstreeks 9 uur ingehaald in Serooskerke. ZOUTEI.ANDE NCVB bijeen De afdeling Zoutelande van de Neder landse Christen Vrouwen Bond verga derde voor de laatste maal in dit sei zoen in .Middendorp' onder leiding van de presidente mejuffrouw A. Samuelse. Na het zingen van ps 66:5 en 6 ging presidente voor in gebed. De meditatie was naar aanleidng van ps 66. .Ik zal mijn geloften betalen.' De heer Alle- wijn uit Middelburg sprak over hel onderwerp: ,Het geschenk voor de Filhrer". De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op 23 september. Er zal dan gesproken worden over .Voe- ld:ng en huishouding1. Tevens wordt er I dan een quiz gehouden. Officiële publikatie MEDEWERKING EX ART. LO-WET 1920. Burgemeester en wethouders van Vlisslngen brengen ter openbare kennis, dat door de raad dier gemeente in zijn vergadering 27 juni 1969 medewerking is verleend aan het bestuur van de Vlissingse schoolv niglng voor de bouw en inrichting van school met 7 lokalen voor gewoon lager onderwijs: b. het. bestuur van de Vereniging voor testaiUs christelijk onderwijs voor de schaffing van meubilair en leer- en hulp middelen voor de Louise de Colignyschool aan de Alexander Gogelweg. Voorts brengen burgemeester en wethouders van Vlisslngen ter openbare kermis, dat door de raad dier gemeente in zijn vergadering van 27 juni 1969 medewerking is geweigerd aan het bestuur van de Stichting r.k. school bestuur Vlissingen en omgeving voor de aan schaffing en plaatsing van een inter* installatie voor de Markusschool aar Falckatraet. Vlissingen, 27 juni 1969 Op zaterdag 19 juli zal te Bruinïsse een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen een Schouwen-Duivelands elf tal en de reserves van het Rotter damse Sparta. Als voorbereiding hier door zal een selectie van Schouwen- Duiivelamdse spelers aanstaande zater dag te Bruinisse een oefenwedstrijd spelen tegen Bruse Boys. Auto over de kop bij Sas van Gent SAS VAN GENT Maandagmiddag omstreeks vijf uur sloeg op rijksweg 61 bij Sas van Gent een jpersonenauto. be stuurd door W. F. M. P. uit die gemeen te, over de kop. De auto werd totaal vernield, maar geen van de drie inzit tenden liep enig noemenswaardig letsel op. Het ongeluk gebeurde doordat de aanhangwagen van een personenauto, bestuurd door J. H. E. de P. uit Sluiskil, tijdens het remmen op de linker weg helft kwam. Het aanhangwagentje sloeg tegen de zijkant van de auto van P.. die met een snelheid van bijna honderd kilometer uit de tegenovergestelde rich ting kwam. Door de schok vloog de auto enkele meters verder over de kop. Kermisschieting St.-Jansteen St-Jansteen Ter ge!genheid van de kermis organiseerde de handboogmij St-Janstecn haar traditionele kermis schieting op de staande wip. De deelna me was goed. Het was een echieting met twee spelen hoogvogels. De uitslag luidt: hoogvogels: A. Onghena te St- Jansteen en Th Staal te Grauw, ziivo- gels: J. Dh*rt te Terneuzen, L. de Kok te Klooeterzande. Th. de Waal te Koe wacht en A. v.d. Poel te Grauw. KaUen: A. v.d. Poel te Graauw-, G. Overloop te Zuiddorpe, P. Goossen te Westdorp e en R. van Waes te Zuiddorpe. .WALCHEREN' GA Wedvluchten MIDDELBURG ini. Vroege aardappelen: bonken 51—37. 2836. drielingen 27—29. kriel 30—31. Vroege Bardappelen, blok: bonken 1 37.60. grote 1 33.90. drielingen 1 86.90. kriel I 30.50. Oude aardappelen: Bintje, bonken 20—21. Idem grote 6—8. Furore, grote 10. Appelen: Golden Delicious 3 grof 55—63. Jo nathan 70 GO. 65-75 71—75. 60-65 52. 2 D 31— grof 3444. Tomaten per 6 kg: B I 736—774. C I 540—646. CC 1 450- A 2 606—702. B 2 6W—642. C 2 510—576. CC 2 400—426. Rode bes«en per doos 67-80. Prul.-r.en per doos 63—70 Perziken per stuk 10—55. Meloenen per stuk V—215. Perziken per kg 96. Druiven per kg 601. Rode bezien per kg 220, Frambozen per doos 18—54 Aard beien per kg 107. Aardbeien per doo«: Red Gauntlet 1 36—40. 2 27—41. Tall»man 1 39. 2 30-37. Cambridge-Vigour 1 42. Vola 1 38- 45, 2 33—37. Regina 2 29—38. Senga Sengana .10—31. Elista 2 35. Gorella 2 38. Groenten: Sla 5—13. Andijvie 10—34. Spina zie 15—59 Postelein 48—74. Bospeen 51—69. Was peen 3179. Boskroten 1938. Prei 127— 140. Kassnljbonen 133—164. Idem krom 114— 142. Kasprlnsessenbonen 213. Tuinbonen 16— 25. Peterselie per kistje 51—102 Selderij per kistje 31—100. Doperwten 78. Savooiekool 33 Komkommer» 76-91 33—43. 61-76 29—42. 51-6! 26—47. 43-51 17—37. krom per kg 27—23. stek per kg 2237 Bloemkool: 4 per kist 46—75. 6 per kist 34—56. 8 per kilt 21—19. 10 per kUt 15—31. Spitskool 17—40- Peulen 260 Rabarber 26—32. Pootulen per bos 42. Pootuien per kg 51—66. CO OP. VELUWSE EIERVEILING BAENEVELD Aanvoer 333.120 stuks. Stcnuntog vlug. Prij zen ln per 300 stuks; Eieren van 58-53 gram 9 849.38. 56-57 gram 10.81—10.29. 60-61 gram 10.71—11.21. 64-65 gram 11.35—12.00. VEILING SINT-ANNAT.AND Doré. gewoon, blok 30.60—33.70. apart 29.10 bonken 35.10. drielingen 36.80-28.70. kriel 38.50. Aanvoer 3500 kisten. VEEMARKT BOTTERDAM ile aanvoer 1144. Slachtrundereo 346. Var- i 238. Prijzen: Slachtrunderen per kg. extra kwa liteit 530555. eerste kwaliteit: 465510, twee de kwaliteit: 400—430. derde kwaliteit: 370- Varkens per kg tweede kwaliteit: 260265. Slieren per kg 465—525. Worstkoclen per stuk 375—390. Vare koeien per stuk 225—230, Zwa re varkens per stuk 225—250. Slachtrunderen aanvoer korter, handel kalm prijzen let* lager. Varkens aanvoer kleiner handel vlot. prijzen ieta gedrukt, enkele pri ma's boven notering. De postduivenhoudersvereniging .De Zwaluw' te Westkapelle hield wed- 'luchten vanuit Orleans en Chartres. De eerste 10 prijswinnaars van Char tres. afstand 370 km met 177 duiven in concours, waren: 1, 2 en 10 W. Minder- houd; 3. A. Stroo: 4 en 8 A. Lievense; Brasser: 6. K. Mmderfioud: 7. L. Hevt ein 9. J. Roelse. Orleans, afstand 424 km. met een deel- ne van 142 duiven gaf als uitslag: 4 en 7 A. Lievense: 2. J. Houmes; 3 en 10 L. Waasdorp: 5. J. Brasser; 6. 8 en 9 J. Roelse. postduivenhoudersvereniging .De Voorwaarts' te Arnemuiden hield za terdag een wedvlucht vanuit Chartres met 196 duiven. De afstand was 374 km. De uitslag was als volgt: 1. Kr. v. «L Gruiter; 2. M. D. Meulmeester; 3, 6 en 9 Jon. v. Belzen; 4. M. Schroevers: 5 10 Comb. Baas; 7. Comb. Meulmees ter; 8. J. Schroervers. De postduivenhoudersvereniging De Te legraaf te Middelburg nam deel aan een wedvlucht vanuit Noyon over 219 km. de uitslag is: 1. Hoek v. d. Roost: 2-3-7-8 D. Hoogesteger; 4 M. Walrawen; 5-6-10 L. Daaze; 9 J. Jonkheer. De uit slag van de vlucht vanuit Qhateaurouse over 541 km. is: 1-4 Hoek v.d. Roost; G. de Nooyer; 3-5-7 C Jazisse 6-9 Daaze; 8-11 W. Walraven; 10-12 P. Pijnen; 13 A. Matthijsse. De uitslag van de vlucht vanuit Chartres 373 km. is: 1-3-4-10 C. Daane: 2. Hoek vd Roost; 5. J. Sturm; 6-7 A. Sturen 8-9 C. Jazisse; De uiitslag van de vlucht van uit Rouen over 291 km. is: 1 J. Jonk heer: 2-3-9 W. Walraven: 4. D. Hooge- teger; 5 C. Jazisse: 6 G de Nooyer; -8 C. D. Daaze: 1 OHoek van de Roost. De Soubungse postduLvenhoudersverenl- ging .De Luchtbode' hield de volgende concoursen. Wedvlucht Chateaurouse afstand 536 km. met 62 oude duiven los 6.40 uur met nw wind. Eerste prijsd. 14.03.14 Laatste 15.19.08. Uislag. A. Peene en zn. Ie 8e en 19e pr. L. Wallenburg 2e 13e en 15e pr. L. Braet 3e 11e en 17e pr. Gebr. Korff 4e 5e 9e en 16e pr. I. Joziasse 6e pr. J. Sponselee 7e en 12e pr. L. Neunniman 10e pr. C. Meulmeester 14e pr. Oh de Poorter 18e pr. M. v. Boekhout 20e pr. Wed vlucht Beuametz met 165 oude duiven afstand 146 km. Los 7.30 uur met nw wind le pnjsd. 9.15.27. Laatste 9.19.56 Uitslag R. Velthuizen le, 2e, 4e. 8e pr. J. Sponselee 3e pr. A. v. Peenen en zn 5e pr. L. v. Wallenburg 6e. 7e en 11e pr. P. Borrecnans 9e pr. L. Braet 10e. 12e en 15e pr. C. Meulmeester 13e pr. Wedvlucht Beaumetz met 179 jonge vo- Stutterheimprijs voor Corrie Melis MIDDELBURG Het stedelijk gymna sium beleefde voor het, laatst een pro motie in ile oude styl. I'er 1 augustus treedt (le stedelijke seholengemeensrhap in werking waarin het gymnasium zal worden verenigd met de gemeentelijke mavo en het door het rijk aan de ge meente overgedragen atheneum en de havo. Wethouder M. A. I* Hubregtse herinnerde daar nog eens aan tijdens de bijeenkomst in een fraai versierde Bur gerzaal van het stadhuis. Hij sprak zjjn erkentelijkheid uit namens het gemeen tebestuur voor de wijze waarop drs F. Pos het rectoraat had waargenomen. De waarderende woorden gingen vergezeld van een boekebon. Na een welkomstwoord door president curator mr J. Drijber reikte drs Pos de rapporten uit. Voor alle leerlingen afzon derlijk had hij een toepasselijk woord. Er werden op de jaarlijkse afsluitingsbijeen komst weer diverse prijzen uitgereikt. Alle zesde-klassers die voor hun eind examen slaagden de rector memoreer de nog even de grote waardering die voor hun prestaties was uitgesproken door de commissie van gecommïteerden kregen een boekwerk aangeboden. De prijs voor de beste vertaling op het eind examen Frans ging naar Sophie Slote- ma, die voor de beste vertaling Duits ging naar Jeanne Geense. Drs J. van Weele reikte de medailles uit voor het .certamen-birotale', de puzzel- rit per fiets. De prijs voor juniores viel toe aan het koppel Gijs Sandberg-Sjors Groeneweg en die voor de seniores werd in de wacht gesleept door Henk Don en Renee Wilderom. De Stutterheimprijs voor diegene die gedurende vijf jaar goe de prestaties had geleverd, kende het cu ratorium toe aan Corrie Melis. De heer Haartsen die tien jaar lang op het gymnasium Nederlands doceerde, maar de school gaat verlaten, werd toegespro ken door Peter Don. Deze bood namens de leerlingen geschenken aan. Een muzi kaal intermezzo werd schitterend ver zorgd door Mariette Drijber, Tnge Lïcta- tendahl en Meindert Eland. Tijdens de bijeenkomst in de Burger zaal ontvingen ook de leden van het af tredende curatorium en de voorzitter Wallenburg 5e, 9e, 15e pr, R. Velthiuizen 6e 7e pr. M. Habels 8e pr. Radimgsen en zn 10e pr. A. Dijkstra lie pr. J. Broeksma 12e pr. H. v. Belzen 13e pr. A. Dijkstra 14e pr. Zondag si er een concours vanuit Londen en Cler mont. De Walcherse concours combinatie hield de volgende concoursen: Concours Pau afstand 9o5-961 km met 48 oude duiven los vrijdagmiddag 14 uur met kalme zw wind. Eerste prijSduif zaterdag 11-31-08 Laatste om 13-14-25. Uitslag: D. Wis- sekerke(V) le pr. M. v, Boekhout(S) 2e pr Jac de Ridder(V) 3e pr. J. Sponselee (S) 4e en 10e pr. J. van Peenen(V) 5e pr. A- v. Peenen(V) 5e pr. A. v. Peenen en Zn,(S) 6e en 8e pr. J. Rijnders(V) 9e pr. C. Moes(V) 11e pr. F. Wagenaar(V) 12e pr. Beaumetz. afstand 148-155 km met 506 oude duiven los 730 uur me* zw wind. Eerste prijsduif 9-18-56. Laatste 9-23-29. Uitslag M. JasoersefM) le en 12e pr. L. de Ruijter(V) 2e pr. F- Lacon(V) 3e en 10e nr. J.' v. Belzen (V) 4e en 21e pr. De Bree - v. Keulen (V) 5e pr. A. v. Peenen en znfS) 6e pr. J. Rijnders(V) lie pr. M. de Ruijter(V) 13e pr. J. Broeke en zn.(S) 14e pr. C. Arnoijse(S) 15e pr. F. Wagenaar(V) 17e pr. D. Keijmel(S) 20e pr. R. Velt- huizen(S) 22e pr. P. Borremans(S) 23e pr. J. v. Maaren(M) 24e pr. J v.d. Ma le (S) 25e pr. Beaumetz met 331 jonge duiven Eerste prijsduif 9-20-09. Laat ste 9-28-05. Uitslag: Ch. Dingemans3- Janse (M) le 3e en 24e pr. J. v. Belzen (M) 2e He en 18e pr. J. RijndersfV) 5e pr. C. de Graaf(M) 6e 13e en 15e pr. M. Jasperse(M) 7e en 22e nr. K. de Nooyer(M) 8e pr. De Bree - v. Keulen(V) 10e en 12e pr. J. Meerman(V) 16e pr. P. v. Vliet(V) 17e pr. A. Maas sr(V) 19e pr. A. v. Poelje(V) 20e pr. C. de Ridder(V) 21e pr. J. v. Maaren(M) 23e pr. P. Fremouw(V) 25e pr. de oudervereniging dr Stumphlus als blijk van waardering voor hun werk een boekdbon. Drs Stumphius loofde de lessen van de heer Haartsen en deed zijn woorden vergezeld gaan van een reschenk. Nadat de heer Haartsen nog et woord had gevoerd bracht drs Pos dank aan het gemeentebestuur. Hij wees daarbij op de prettige samenwerking met de afdeling onderwijs en met het curatorium. Drs Pos wilde graag ook zijn docentencorps en de heer J. Tier- sen in de door het gemeentebestuur ge brachte hulde betrekken. De president curator richtte zich tenslotte nog spe ciaal tot de geslaagden voor het eind examen. van de VVV te Sluis. Het verslag eerstdaags een punt van bespreking uit maken op de jaarvergadering. Uit het verslag blijkt dat het nieuwe medede lingen orgaan: ,Het Sluisje', dat nu reeds 7 keer verscheen, aan de verwachtingen voldoet. Ondanks de minder gunstige financiële buitenlandse aspecten, de de valuatie van het pond. de koersdaling van de Belgische franc, kan toch van een goed toeristisch jaar gesproken wor den. Er is een grotere belangstelling voor Sluis van de zijde der Nederlandse toeristen, maar het aantal overnachtin gen is, zoals blijkt uit de gastenstatis- tlek, iets teruggelopen. In 1968 werden 40.000 folders verspreid, via pers. radio, televisie en bioscoop-journaal kon de nodige reclame gemaakt 'worden. Het aantal leden steeg van 129 naar 135 en slechts een 20-tal middenstandsbe- drijven sloot zich nog niet aan. Verheugd zijn de samenstellers van het verslag over het kamerbesluit inzake de gemeen telijke herindeling. Over het boekjaar 1968 was er een batig saldo van 274.21 op de gewone rekening en van 1257.05 over de buitengewone rekening. Op de ze laatste rekening werd door de leden, naast de normale contributie, een bij drage gestort van 10.701 voor te on dernemen activiteiten. De adminlstra- teur had voor de VW ZITTING IN HE teur had voor de VW zitting in het provinciaal bestuur en in de contact commissie voor West-Zeeuwsch-Vlaan- deren en maakte deel uit van de studie commissie van de provinciale VW over het streekplan voor West-Zeeuwsch- Vlaanderen. V erkeersdiploi ma s De heer P. J. Kampman heeft vorige week officieel afscheid genomen van de openbare lagere school in CLijnsplaat wegens benoeming als hoofd van de nieuwe openbare school in plan Dau- wendaele te Middelburg. Voor deze af scheidsbijeenkomst die in samenwerking met het gemeentebestuur en Oudereoni- inïssie werd georganiseerd bestond veel belangstelling. Namens het gemeente bestuur waren b en w vertegenwoor digd. Bijna alle ouders van dè leerlin- gen gaven blijk van waardering door un aanwezigheid. Als eerste spreker betuigde burgemees ter P. J. Evers zijn spijt afscheid te moeten nemen van de heer en mevrouw Kampman doch de promotie naar de ge meente Middelburg als hoofdstad hem van harte te gunnen. Spreker bracht dank voor de lans die de heer Kampman gebroken heeft voor de moderne onder wijs instelling dat in die 15 jaar waar van 13 jaar als hoofd, gestalte heeft geilcregen in deze school. Namens de oudercommlssie sprak de heer Th. P. van Laarschot woorden van dank en bood namens de ouders een autoradio an. Mevrouw Kampman kreeg een fraai Dezer dagen ontvingen de deelnemers (sters) aan het veriteersexamen te Nieu- werkerk het bewijs van het wél kunnen van de verkeersregels. Aan de ooenba- re lagere school slaagden: (vijfde klas leerlingen): Cees Clarisse. Joleèn Doele- man. Hans Lievense, Constance Hendrik se. Jaap van Mourik, Irene Stoutjesdijk. Jan van der Velde. Liesbeth Visser. Tor.- nie van der Wielen. WiSmi van der VI 1st en Evert van der Zande. In de zesde klas slaagden: Jan Bom. Dik van Drie!, bloemstukje. De heer L, Goulooze die per Mary Eerland Nd., Marry Eerland Jd.. 1 l.u--.Tin Ha.P'P Lnnv *',An 'l Hnf rtrvTvlö Tia-r- 1 augustus als hoofd is benoemd typeer de de heer Kampman als zeer colleg aal. Het goede teambeieid van zijn If derschap kenmerkte hem altijd als interne beslissingen besproken werd Vervolgens spraken namens de chr. kl tersohool Mej. C. van Gilst, W. P. v den Bogaardt hoofd openbare ULO Kortgene en J. Blok hoofd van de c nationale school. Namens CCB en Spc verenigingen bracht de heer J. Pouv zijn dank voor de prettige sameaw king. De heer J. J. Jasnerse vertoil VOO en ouderraad op rijm. Vele sp kers lieten hun goede woorden en we sen, vergezeld gaan van 'n geschenke bon. Tot slot bedankte de scheiden onderwijzer mede namens mevrou Kampman ieder persoonlijk voor de ha: ilijlce woorden en cadeaus. Reeds 's-mid dags kregen de leerlingen een feest middag aangeboden waarin zij versna peringen kregen en een film werd ver toond. Mejuffrouw Nageikerke had voor deze middag me*, de leerlingen een af scheidslied ingestudeerd. Ronnv van der Weele bood namens alle kinderen grammofoonplaat aan. Jan Hage. Janny van 't Hof. Cobie Tier- •y, Henk Wandel, Joop Wandel. Leo 'in der Weyde en Johan van Westen- "ugge. Aan de christelijke nationale hooi, .school met de bijbel' nam de klas deel aan het verkeersexamen. er slaagden: Cees Geuze. Cees Rot- Jaap Molenaar. Andre van der Maa- Sjaak Flikweert. Leen Kooyman. en van Klinken. Connie ten Hové. Ada Feyter. Jan van de Berge Henk Kidswaard, Alie, van Drie!. Johan de tus. Ida Kik, Piet van Biooys, Corrie iL Marjan van Klinken. Tonny Hof- an. Greetje Flikweert. Riet Flikweert i van Henk en Bas Dorst. Na de over- indiging van de diploma's ontvingen 'genen die zonder fouten het examen tciden afgelegd, van het verbond voor •eilig verkeer een speldje. Een praktisch gedeelte na het theoretisch examen is niet gehouden- AVO-collecte Aanrijding Omstreeks half twaalf zondagmorgen, vond op de kruising Esdoornstraat-Oost straat b-.j de gereformeerde kerk te Nieu- werkerk een aanrijding plaats, waarbij twee personenwagens aanzienlijke scha de opliepen. De heer J. C. van de B. uil Bruinisse. wilde met zijn auto door de Oo3tstraat naar rijksweg 18 gaan. Bij de kruising Esdoornstraat-Ooststraat naderde echter een auto, bestuurd door de heer L. M. de K. uit Rotterdam, ko mend uit de Esdoornstraat. Laatstge noemde zag B. niet aankomen, waardoor hij tegen de van rechts naderende auto opbotste. Beide voertuigen werden aan de voor- en zijkanten aanzienlijk be schadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Voetbalwedstrijd Aanstaande zaterdagavond wordt voetbalwedstrijd gespeeld tussen het eerste elftal van de w .Cortgene' en een veteranenelftal. Vooraf is er een wedstrijd tussen enkele juniorenelftal len- De opbrengst van deze wedstrijd komt ten goede aan de jubilerende mu ziekvereniging .EMM\ Uitbreiding schoolgebouw Vorige week kwam het dak onder de pannen van het vijfde leslokaal aan de christelijke nationale school, .school met de bijbel', te Nieuwerkerk. Het toege voegde lokaal ligt in het verlengde van het reeds enkele jaren geleden uitge breide schoolcomplex. Tot voor kort moest een groot aantal leerlingen uit verschillende lagere klassen, onderdak vinden in de na-rarnpse noodschoot die zich nu nog uitstekend voor dat doel laat gebruiken. Nadat het vijfde lokaal gereed zal zijn, kunnen dan alle kinde ren onder één schooldak les krijgen. Bij het vijfde leslokaal, dat van buiten af gezien reeds voor een groot gedeelte ls voltooid, is ook een handenarbeid-ruimte als eerste verdieping opgetrokken. In de nabije toekomst zullen ook de creatieve handelingen in heit schoolgebouw aan de Schoolstraat-Magnoliastraat, plaats kun nen vinden. Tot heden bevond het han- Doorstroming leerlingen Op de christelijke nationale school de .school met de bijbel' te Nieuwerkerk begint het nieuwe cursusjaar 1969-1970 met 150 leerlingen. Vorige week hébben 22 leerlingen de school verlaten, waar van vijf de havo zullen gaan bezoeken, vijf de mulo, één de lagere landbouw school, zeven de lts en vier de huishoud school. In de eerste klas komen twin tig leerlingen. De openbare lagere school te Nieuwerkerk begint met het nieuwe cursusjaar met 79 leerlingen. Zeventien eerste Wassers hebben zich tot nu toe laten inschrijven. Van de school namen in totaal zeventien scholieren afscheed, om bij het voortgezet onder-rijs de stu die voort te zetten. 3 kandidaten gaan naar de havo, drie naar de mavo, één naar de huishoudschool en vier naar de lagere technische school. Sluitingstijd cafés vrijdag in raad Groede GROEDE In de vrijdagavond te hou den vergadering van de gemeenteraad stellen b en w van Groede voor om ge durende de zomermaanden het sluitings uur van de café's te bepalen op 1 uur. Voor zover het b en w bekend is zijn alle in Groede gevestigde café-houders daar een voorstander van. Voorts vra gen b en w de raad om een krediet van 40.000,- beschikbaar te willen stellen voor de herbestraüng van "de Gouver- VLASMARRT BOTTERDAM 30 Juni. Waterrootvla». lage soorten !JO- '..70. middensoorten 1,751.30, best v!as 1.3S— 2.20. Dau-ATOOtvLs :.2ö—1.€0. Br eek vlas 60- 1.20. Gezwingelde lokken 7085. In de aanvoer van waterrootvla» kwam in d( afgelopen weele vrijwel geen verandering, dr produktie bestond uit lagere kwaliteiten er. i enkele partijen kleine middensoorten. Voor j deze merker, i* weinig belangstelling, zoda* I van de produktte vrijwel niets verkocht werd Me prijzen bleven volgens notering. Dauwrootvlas en breek vla» werden niet aan geboden. De produktie van gezwingelde lok I ken blijft klein, het aanbod werd niet gebee verkocht, prijzen onveranderd. VEILING KAPEI.LE juni. Kruisbessen export 76. Aardbeien r dop: Sengar.a '.-13—Wi. Reglna 238. Ree Gauntlet 133, Diverse rassen 1.32. Frambozer ln doosjes, per kg IX 218—2.16. 1 197—213, 197, idem in tubs 7t. Aardbeien per doos var 250 gram: Rod Gauntlet 1 31—33, 2 2532 Vola 1 33—37. 2 28—30. Gorella 1 33—39. 2 24- 29. Elista 1 31—33. 2 26—23. Reglna 2 20—22 Sengana 1 31. 2 28. Aardbeien per kg; Ree Gauntlet !33—148. 2 123—335. Vola 1 133—141 2 130-132. Gorella 1 338. 2 123—135. Eüzta 138—144. 2 124—129. Rode beisen per doo 250 gram: J. v. Test extra 45—55, 1 31- 43. 2 2232. Rode bessen per kg: J. v. Tel» <8—100. Kersen: Early Rivers 1 169—373, T. Vroege van Werden 2 78. Aardappelen 1 2936, drielingen 24—29, kriel 21—26. Groenten: Kropsla 1 6—13. Bloemkool 1547 Spitskool 17. Boskroten 11—21. Bosuien 18- 21. Uien 29. VEILING ZWIJNDBECHT 30 Junï. Andijvie 10—16 per kg. 40.000 kg. Sp! nazie 37—69. 5CO kg. Postelein 42—55. 1500 kg Rabarber 17—20 Rode kool 29—43. 600 kg Spitskool 23-39. 30» kg. Tuinbonen 22—26 kg. Snijbonen 150—170. 10» kg. Stambo- 190-210. Kroten 43—63. 30» kg. Aard appelen: Doré 41—43. Eerstelingen 36—43, 4» Aardbeien 91—151. 21» kg. Sla 5—15 per stuk. 55.0» stuks. Bloemkoo! AA 45—62. A 34—48. B 26—36, C 13—24. 40 0» stuks. Kom kommers op 5034, 75 op 4751, 60 op 49- 43. 50 op 33—33. 40 op 31—44 35 op 33—4' 125.0» stuks, krom 26—32 per kg, 7300 kg stek 16—19, 36» leg. Tomaten A 5.60—6.» per 5.60—5.70. C 5.49—5,30. CC 4.80— 5.» 25» bakken. Radijs, rode 43 per bos. Selder! 6—13. 30» bot. Peterselie 6—13. 10» bo*. Bos kroten 19—28, 35» bos. Bospeen 4349. Aard beien 3437 per doos. VEILING BERGEN OP ZOOM 4» Juni. Aardbeien 1 1.42—1.73, Idem 2 90— 1.35. Vroege aardappelen 14—23. Andijvie 20 Bloemkool 17—47. Snijbonen 99—1.73. Prinses senbonen 1.98—2.55. Tuinbonen 16—23. Peuler 5—60. Rode kool 65. Savooiekool 16—28. Bos peen 22—54. Waspeen 26—63. Rabarber 13— 22. Sla 5—16. Spinazie 9—1!. Spitskool 25—35 Krom bekken 1,75. Golden Delicious 45—82. EXPORTVEILING BERGEN OP ZOOM 30 juni Aardbeien, industrie: Senga 27 ton 1.42D1.4J. Diversen 10 ton 1.38. Consumptie, aardbeien 50 ton. Klasse 1 1^—1^8. iderr klasse 2 30—1,37. Tomaten: aanvoer 20» bakjes: A 1 5.60—5.90. B 1 5.60—5.80. C 1 5.30. CC 1 440. Frambozen, aanvoer 1 too 1,70. VEILING WZB GOES 30 Juni. Groene kruisbessen 1 76. Frambozen T2 kg per krat) IX 218—236. 1 '.97—213, 2 197. Frambozen industrie 76. Aardbeien zonder dop; Senga Sengana 1 en 2 143—146. Red Gauntlet 3 en 2 133. Reglna 1 en 2 136 Diver rassen 1 en 2 132. Aardbeien in kratten van 2 kg: Red Gauntlet 1 132, 2 101—123 Aard. beien per doos. Red Gauntlet 1 33—33. 2 21- 35. Vola 1 3S37. 2 29. Regina 1 29. Senga Sen gana 1 31. 2 26—29. Gorella 33—38, 3 30—33. Cambridge Vigour 2 32. Diversen per doos: Rode bessen 23—34. 2 22—27. Frambozen 42. 2 38. Per stuk: Kasprulmen 2 12—14. Per kg: kaspruüner. 2 151—172. afwijkend 146. Rode bessen <2 kg per krat) 107—124. Eariv Rivers 1 172. 2 75—131. Hollanders 2 156. Mar kiezen 2 130—187. Br. Brulr.e 2 141—175. Groenten: per stuk: Kropsla 5—11. Bloem kool 1559. Komkommers 1926. Per bos: Kroten 10—22. Wen 15—30. Radijs 23. Bonen kruid 1016. Per kg: Vroege aardappelen bonken <1. grote 39-38. drielingen 28—32. kriel 26—32. Rabarber 6—12. Spitskool 9—17. Peulen 212. Doperwten 64. Dubbele prinses- senbonen 205—221. Snijbonen 174—181. afwij kend 116-123. Tuinbonen 24—33. Wortelen 39—57. Groene savooiekool 17. Rode kool 45. Spinazie 4350. Tomaten A 119. 3 125. C 206 Postelein 35—41. Kroten 57 VEILING TERNEUZEN 30 Juni. Per «tuk: Sla 5—13. Bloemkool A 2 1531, B 2 1522. Groene komkommers 36. Per bos: Selderij 15—22. Peen 26—42. Kroten 1®- Uien 1626. Per kg: Eerstelingen groot 31—45. drielingen 14—26. kriel 27—35. Doré. drielingen 17—31. Andijvie 11—19. Peulen 359—220. Prinsessen bonen 210. Rabarber 36— 24. Rode kool 17—26. Savooiekool 7—12. Spits kool 7—9. Tuinbonen 13—2;. Snijbonen J9— 104. Uien 58. Tomaten A 2 97—111. B 2 210, C 2 67—88, doppers 61. Zacr.t fruit per doos: EUrta 1 35—33. 2 24— 33. Red Gauntlet 1 36—41. 2 18—37. Rode bes sen 1 26—33 2 15—25. Gorella 1 38—39. 2 24— 36. Vola 1 34. 2 18. Talisman 2 35. Zacht fruit per kg: Rode bessen 91. AARDAPPELTERMIJNMARET Bericht an de makelaars voor de termijn- handel in aardappelen. 30 Juni. Consumptie aardappelen: Bintje, kle!. 40 mm opwaarts: april: laten 15.50. bieden 15.—. siot: nou. 14.—. april 15,10. Openstaande posities: 27, april: 475. 26, april: 475 Ochter.dcail: geen omsett mlddagcall: geen omzet. VISMIJN COLIJNSPLAAT 3992 kg exportgarnalen 1.78—2.54, 34 kg schar, 31 kg bot. ::0 kg schol. 336 kg tor.g. 236 kg paling. 1051 kg herder. 2 kg tarbot, 1 kg kreeft en 1» kg ongesorteerde vis. SCHOOLREIS NAAR HARDERWIJK Donderdag brachten de klassen 1 en 2 d "jl--71- van de Rehobothschooi te Krabbend!tke _d_e_ '"fj*omeh stukken eer. bezoek aan Harderwijk. Als eerste bevinden zich een aantal 0 subsidie. De heer K. J. Huiszoon vraagt per 1 september eervol ontslagen te worden als controleur van de plaatse lijke belastingen, Ln verband met zijn benoeming op de secretarie van de ge meente Veere. Ook de heer P. de Nooyer als onderwijzer verbonden aap de Ja cob Catsschooi. vraagt eervol ontslag per 1 september. Mejuffrouw M. van Damme. kleuterleidster aan -De Wan- tenwever'. vraagt eervol ontslag per 16 september, in verband met haar aar- I De AVO-collecte bracht te Retranche- staand huwelijk. De vergadering- bestuit 1 ment ƒ38.03 on. om zeven utir. punt stond het Dolfinarium op het pro gramma met daarna een rondvaart op het Veluwemeer. Vervolgens vermaakte men zich nog enige tijd aan het strand en in de speeltuin, om later via Bar- neveld naar P-henen te gaan. Daar ver- poosde men nog enige tijd in de bos. sen, waarna het via Kest eren en Gor- kum op Krabbendijke aanging. Reeds eerder brachten de leerlingen der hoog ste klassen een bezoek aan Den Haag met name aan Panorama Mesdagh en het Planetarium met als laatste pro- zrammapunt de dieren tu rn in .Wasse*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 5