Veertigjarige ,Marathc' hield geanimeerde reüie OFFICIËLE ONTVANGST IN STADHUIS UITREIKING GETUIGSCHRFEN EN OCHTMANPRJZEN DE VA1CH00L HOUTSNIJWERK EN SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING WEMELDINGE GESLAAGDEN MTS VLISSINGEN RAAD 's-GRAVENPOLDER BEZORGD OVER UITVOERING PROJECTEN KOMEN TOT PROGRAMMATISCHE JAARLIJKSE EVENEMENTENLIJST' DIPLOMA'S UITGEREIKT VAN TECHNISCHE SCHOOL MIDDELBURG RAADKRUININGEN VOTEERDE GELD VOOR KLEUTERSCHOOL Uw Kunstgebit mondragon 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 JULI 1999 TER GELEGENHEID JUBILEUM VLISSINGEN Veertigjarige Vlissingse sportvereniging .Marat hon' maakte zaterdag van haar ju bileum tevens een gemoedelijke reünie. Het was het bestuur ge lukt, met veel moeite en via ver schillende omwegen contact te krij gen met een zeventigtal oud-leden. Vrijwel de hele dag. die uit officië le en minder officiële aangelegen heden bestond, trokken de reünis ten en de huidige leden van .Ma rathon' broederlijk met elkaar op. Het officiële hoogtepunt was 's mid dags om half zes de ontvangst door burgemeester drs. D. Roemers en wet houders op het stadhuis. Meteen nadat de laatste genodigde binnen was. sprak do heer Roemers een korte felicitatie rede uit, waarin hy onder meer zei: ,Er zyn nogal wat reünisten onder u. Ze naren "onverstandige mensen om uitj Missingen te verhuizen'. Zyn gelukwen sen voor het veertigjarig bestaan van de vereniging, gingen gepaard met een tra pluim voor de pioniers. ,Ik betrek in dit jubileum in het bijzonder de vete ranen. Vooral Ter Meulen'. De burgemeester memoreerde dat de heer G. H. ter Meulen als één van de oprichters veel voor de vereniging had gedaan, ondanks de handicap, dat de accomodatie toondertijd de sport min der te bieden had dan tegenwoordig: ,U heeft zaadjes gelegd. Nu kunnen elf honderd leden oogsten. Niet alleen in de voetbal, maar op allerlei terreinen'. Bur gemeester Roemers meende, dat, als men zoveel takken van sport tot leven roept, het niet gemakkelijk is voor een vereniging, de organisatie en de ad ministratie in goede banen te leiden. Tussen neus en lippen door merkte hij nog op: .Ik hoop, dat er ook eens iets aan honkbal wordt gedaan. Dat vind ik altijd zo'n boeiende aangelegenheid'. In het algemeen zei de heer Roemers, dat het gemeentebestuur altijd gaarne bereid is, in bepaalde voorzieningen tenj gunste van de sport tegemoet te komen, maar .niet alles ineens. Het komt niet uit de lucht vallen, maar het moet door ons samen worden opgebracht'. Voor zitter G. H. van Nijf, van .Marathon' antwoordde even later hierop: ,We ten /lot oinw J- -*■ inlI^oSo*' a°0,{ de, .OU<,C Karde van juli 1929. de oprichters waren aanwe zig, te weten de heren G. H. ter Meu ten. J. C. Everanrs, J. LanredHk en A, Everaars. Tussen de mensen die de re ceptie bezochten, bevonden zich onder anderen de burgemeester drs. D. Roe mers, wethouder Cli. J. Gillissen Vcr- scliage en gemeentesecretaris .J. W. Pe- Tegen het eind van de receptie, kondig de voorzitter Van Nijf een aantal spre kers aan, die graag een kort woord tot de bestuurderen wilden spreken. Als eerste sprak de heer J. C. Everaars. oud- bestuurslid: Hij sprak onder meer over het .zaadje Marathon, dat tot een flin ke plant uitgroeide'. De heer Gillissen Verschage sprak in zijn functie van ™>rzi"er YanT1de stichting Sportbelan- gen, hij zei: .Ik ben verheugd over de groei van het kind .Marathon' van de familie Sportbelangen'. De heer A. Heijnis, voorzitter afdeling Zeeland, van het Nederlands alverbond meen de in zijn toesprat .sport de men sen samenbindt ti vriendenkring'. Ook de .concurran .Marathon" de sportvereniging .idsport' sprak in de persoon van vter G. de Pagter een stichtelyk wc De rij der spre kers werd gesiotor Cor van Sor go, een populairgoede atleet van vroeger jaren, hijte .Marathon' nog vele jaren bestadit toe. omdat hij de sport te moo3 om verloren te laten gaan. Andere punten het jubileumpro gramma waren eteranen-handbal- wedstrijd, een lueen diner en een dansavond in .Scheldekwartier'. De handbalwcdstlie .Marathon' te gen .Hellas" uits werd gespeeld, wonnen de Vlissi met 11-10. Voor de rust stonden eren van .Hellas' nog met 5-1 vo)e dameshandbal- wedstrijd werd Ibrek aan genoeg speelsters afgelas In Goes In nieuwe cursus drie veile eerste klassen GOES —Voor dc uitreildng van de ge tuigschriften en Ochtnianprijzcn aan de scholengemeenschap ,De Vakschool' te Goes, op vrijdag waren twee bijeen komsten belegd in de kantine van de school en wel des morgens om 9 voor de klassen van de bovenbouw des middags 13.30 uur voor de klassen van de lagere opleidingen. Beide bij eenkomsten werden door de directrice mej. A. Waalwijk geopend met een woord van welkom aan alle aanwezi gen en de leerlingen in het bijzonder, s Morgens moest ze tot haar spijt mee delen dat 15 leerlingen afgewezen wa ren, maar dat allen zo verstandig wa ren het over te willen doen. 's Middags kon ze de verheugende mededeling doen dat. er in die groep geen enkele leerling afgewezen was. Een bijzonder diploma Receptu ie Eerder op de middag gaf .Marathon' een receptie, in het restaurant van de Sporthal. Er werd door velen van de gelegenheid gebruik gemaakt, om het bestuur met zijn lange bestaan te fe liciteren. Niet alleen het hedendaagse bestuur, bestaande uit de heren G. H. van Nyf (voorzitter), 3. G. ter Meulen (penningmeester), J. Schrier (secreta ris) en W. Imanse, G. K. van de Berg, Gabrïëlse en mevrouw W. Bakker- Cysouw, nam de talloze felicitaties in GS NOORD-BRABANT GEEN INITIATIEVEN VLIEGVELD WOENSDRECHT Om een aanrijding met een bromfiets te voorkomen, is de heer J. A. L. uit Kapelle zaterdagmiddag in de Oost- weg met zijn personenauto in de sloot beland. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De auto werd licht be schadigd. Omstreeks half twee naderde uit de richting Goes de heer M. P. uit Kapelle op zijn bromfiets over de Oost- weg. Op het moment dat hij een on overzichtelijke bocht moest passeren en daarbij op het midden van de rij- reed. kwam uit tegenovergestelde richting de heer L. met zijn auto. De heer L. had 'om ongelukken te voórko- men toen niet veel keus meer. Bejaarde exposanten in kerkelijk centrum Stimulans voor eigen creativiteit WEMELDINGE Twee bejaarde kun stenaars exposeren in het kerkelijk cen trum te Wenieldinge. Het zijn de heren P. Felius, die allerlei houtsnijwerk maakt en M. Koonian, kunstschilder. Beide heren zijn uit Wenieldinge afkom stig. Beiden ook hebben in het bejaar denhuis een overvloed van vrije tijd om zich aan hun hobby te wijden. Over het woord kunstenaar halen ze ove rigens hun schouders maar eens op: ,ik ben maar amateur, meneer, ik heb he lemaal geen pretenties in die richting',, aldus de heer Felius. Ook de heer Koo- man schildert uitsluitend .voor de lol'. I ,En, wat is kunst, meneer', zo vraagt rnen. Aan houtsnijwerk is op de expositie een veelsoortige collectie te zien. De heer Felius sneed in reliëf de portretten van i enkele bekende nationale en interna- tionale figuren (Kenedy, Bomans. Kees Verkerk). Op de tentoonstelling zijn verder te zien allerlei soorten speculaas planken, figuren, poppen en het laat ste is een specialiteit van de heer Fe lius besneden mesheften: .Vroeger door de boeren vee! beoefend, en nu zijn eer nog hooguit drie in Zeeland, die dat doen', aldus de heer Felius. Wat is nu de bedoeling van de tentoon stelling? .Aantonen wat men met zin volle vrijetijdsbesteding kan bereiken; het stimuleren van de éigen creativiteit, want dat is tegenwoordig onder de jeugd maar niets', vindt de heer Felius. De heer Kooman, maakt schilderijen. Een twintig doeken van hem zijn op de expositie te bewonderen. Alles olieverf op linnen. De heer Kooma» schildert landschappen en bloemen, vooral veel bloemstillevens. Bij de landschappen (een berglandschap, een bos, een weide gebied) laat hij zich hoofdzakelijk in spireren door kalenderplaten en ansicht kaarten. Alle schilderijen zijn figura tief (evenals trouwens het houtsnij werk van de heer Felius). Van de mo derne schilderkunst moet de hee>- Koo man niet veel hebben. ,Ik begrijp het niet', zegt hij', je kunt niet zien wat het voorstelt'. En hij kwalificeert de moderne schilders als .voor het publiek waardeloos'. Beide exposanten hebben zich de tech niek zelf aangeleerd, de heer Kooman ontvmg in zijn jeugd we! een schilders opleiding: hout en marmer schilde ren- Voor zijn hobby heeft hij daaraan echter niet zo veel, De expositie is nog te bezichtigen gedurende juli, van tien tot twaalf en van twee tot zes uur. kon morgens aan vijf en des middags alf meisjes worden uitgereikt. Hierna ging de itrlce, geassisteerd door enige leerkten over tot het uitreiken van de igschriften, waar bij naast een feliie enige malen een hartelijk toespraaverd gehouden te gen een aantal jes die meei- dan eén getuigschriftid'den verworven. Enkelen zelfs dri> Des moi'gens de heer M. Haas donk, penningiter vam het school bestuur een inzetting van het ontstaan varet Ochtmanfonds waaruit de Ocan-prijzen worden bekostigd. Daiiddags deed de heer A. Adriie, voorzitter van het senoolbestuetzelfde Beide sprekers s)den de leerlingen aan vooral niet ta-sagen en door te zetten, vooral diten die de school gaan verlaten mn zich hun ver antwoordelijkheid vust zijn hetgeen een noodzaak is feze tegenwoordig! veranderende, veuwende en hardi maatschappij. Spa-s spraken hun dank uit aan direce. leerkrachten en leerlingen voor wze het afgelopen jaar gepresteerd hm en noemden on der meer het percige van drie voor de niet geslaagdeier laag, waaraan de heer Haasdonk roegde dat dit ge rust verwaarloosd .g worden in ver gelijking tot somn andere plaatsen in het land waar dit 20 pet bedraagt. De directrice reikte de beide spre kers aan een aamlmeisjes de Ocht- manprijs uit, die r verkregen wordt door hoge rapport-ers maar waarbij het gedrag bepaJeïs. Zowel ten op zichte van directrica leerkrachten als voor mede-leerling«.ldius beide spre kers. Des morgens 3 er blokfLuït-mu- ziek, ten gehore wacht door een aantal leerlingen eremeensc'naippelij- ke zang met piaucgeleiding van de heer D. Stekefcee enderleiding van de heer J. KousemakeDes ml daags ren de blokfluiters vangen door een drietal meisjes die en leuke zang nummers pTesenteen en zichzelf bi- geleiden met gitaar, tambourijn. Tot slot sprak de direce een afscheids woord, speciaal tot leerlingen die de school verlieten enop te clat de ge slaagden datgene v ze in de school geleerd hebben in jktijk zullen bren gen. Zij liet nog esvaarschuwend en opwekkend woord tin in verband met de toekomst en mee op dat er na de vakantie begonnen rdt met drie volle eerste klassen voor: driejarige oplei ding, wat voordien g nooit Is voorge komen. Allen werd door haar een prettige vakantie igewenst. Aan de volgende leerlingenverd het getui; schrift (of meerderaiitgei-eikt: Aan de mts in Vlissingen zyn geslaagd voor het diploma afd. bouwkunde: J. K. Ci-ucq; P. Cljvat; J. W. van Eenen- n; J. Heyse; P. Goverse; A. A. A. Hoorickx; P. F. S. van Kerkhoven; i. Kollaart; F. J. Meijer; J. Vaas; Willeboordse: A. Wisse. Geslaagd voor het diploma afd. weg- en water bouwkunde: M. H. Ars; W. A. Diele- man; J. van de Guchte; J. A, L. Kort- smlt; M, Schipper; M. van de Velden: W. de Zeeuw. Geslaagd voor 't diploma afd. werktuigbouwkunde: M. van de Berge; R. Bessen: L. Boelman; A. Co- lijn; W- I Daniëlse; J. M. Dekker: J. van Elzelingen: L. .J Hendrikse; Janse: A. Lievense; L. J. Maas; P. J. de Meester; W. Mesu; P. van Min- J. P, ReijnlioudtP. Rietbergen; W. Roelse; W. Roelse: W. E. van de Velde; H. B. Woltering; H. Zegers; A. G. de Moor. Geslaagd voor het di ploma afd. elektrotechniek: W. Abbink; L. W. van As; L. G. Danckaeits; J. P. Flikweert; J. ten Hove: W. Hovestadt; D. J. Louws; E. S. Paliwoda; G. A. van Reenen; A. Schuuring: A. J. M. Verburg: P van de Vlies: N. F. M. van der Willigen: W. P C. van Wïl- legen; P. van de Woestijne. Het praktisch jaar gedaan met de beste resultaten, voor de afdeling bouwkunde J. A. Kollaart (met boekebon), afd weg- en waterbouwkunde: M. Schipper (met boekebon), afd werktuigbouw kunde; P. J. de Meester (met boeke bon). afd. elektrotechniek N. F. M. van der Willigen (met boekebon). Geslaagd voor het eindexamen afdeling bouwkunde: I. M. M. L. Boera: E. M. Borst: P. J. Brakman: J. Goedbloed; C. J. Hanse; J. d. Hoedt: P. J. de Kroo; P. J. van Luvk; J. W. Maljers; D. Min- derhoud: J. Slager; F. J. van de Vel de: K. Vermeulen: J. C. van de Wielen. Geslaagd voor het eindexamen afdeling weg- en waterbouwkunde: H. P. Boone; J. C. Everaars: P. Gillissen; A. P. Huyps; P. A. M. Iriks; A. L. van de Linden; L. Pekaar; M. Riemens; P. G. Schrijvers: L. A. Sinke; W. H. A. Vreke; L. J. Wetsteyn; F. Wisse. Geslaagd voor het eindexamen afdeling werk tuigbouwkunde: W. Brouwers; S. J Crucq; J. B. Danckaerts; J. H. Hame-j ling; A. J. Holtkamp; P. J. Janssens; J. Lievense; A. E. A. Lippens; G. J luteijn; P. B. P. PAree; M. C. van de| Pas: M. L. Poerstamper: P. Simpe laar: J. Mi Verberkmoes; J. P. Wattel; P. Willeboordse; P. de Witte; S. L. Fi-i lius; C. J. Mesu; J. C. F. Meljboom: M. W. J. Mui-re; A. L. A. Post: J. Rijn; J. Sturm; C. Tange; E. Thiel; A. J. Ver-! mazen; J. Verschuure; L. van de Wege; A. Westbroek. Geslaagd voor het eind examen afdeling elektrotechniek: G. van Dijk; A. P." J. Grashuis: M. J. C. Hendrikse; S. K. Jongepier; J. Krijger: C. P. G. Lavooy: Chr Louws P. Matthij- se; .J S. Paauwe; W. H. Pleijte J. J. Rijn; C. A. de Schipper; F. T. Stroo; C. bij de Vaate; G. J. Vader; A. G. van de Velde: W. A. M. Ver- meule: R. M. Vos; J. C. IJzerman. Met lof van de -afd. elektrotechniek: C. A. de Schipper, imet boekebon i. De beste resultaten behaald van de afd. bouwkunde F. J. van de Velde, van de| afd. weg- en waterbouwkunde F. Wis se van de afd. werktuigbouwkunde J. C. F. Meijboom. van de afd. elektro techniek Chr. Louws. VLIJT EN VOLHARDING' GAF CONCERT In het kader van de festiviteitenreeks ter gelegenheid van het 90-ja.rlg be staan van de koninklijke harmonie ,EMM' te Kortgene gaf het Souburgse jeugdorkest van Vlijt en Volharding' een concert in de nieuwe wijk te Kort gene. Begunstigd door fraai zomerweer waren honderden mensen getuige van een geslaagd muziekfeest en konden zij de prestaties van de jeugdige Souburgers bewonderen. Met enthousiasme brachten de jongelui een aantal nummers, die, blijkens het applaus, goed in de smaak vielen. Ook het tamboerskorps van .Vlijt en Volharding' gaf een feilloze demonstratie en vooral de tambour- maitre. die zijn stok vele meters de lucht inslingerde, oogstte veel bewon dering. EMM-voorzitter A. Welleman. wiens vereniging in het jubileumjaar met wat ouderdomsverschijnselen heeft te kampen, wees in zijn welkomsttoe- spraakje op de vele jongelui die in Sou burg zo actief aan het verenigingsle ven meedoen en hoopte dat door dit optreden ook de Kortgeense jongeren zich wat meer pos i tier tegenover het 'gingsleven zouden opstellen. Patrijzen-jeugd werd kampioen De jeugd van de voetbalclub .Patrijzen uit 's-Heerenhoek heeft het er de afge lopen competitie heel wat beter afge bracht dan het eerste tea.m van de ve reniging. De pupillen-C werden in hun competitie ongeslagen ook zonder ge lijk spel kampioen. De vereniging zal de jongelui voor die prestatie een groepsfoto van het elftal aanbieden. Stimuleringskern?' ,Er moet worden geprutst' 's-GRAVENPOLDER In de laatstge houden raadsvergadering Is ernstige kri tiek en tevens grote bezordheïd geuit over de beperkte mogelijkheden tot uit voering van de meest urgente kapi- taahverken. Wegens liet ontbreken van financieringsmiddelen moet. er volgens de raadsleden .geprutst' worden met de aanleg van kleine stukjes straat en rio lering in een bestemmingsplan teneinde gelgénheid tot liet bouwen van een wo ning en een bankgebouw te geven, ter wijl een nieuw industrieterrein niet in exploitatie is te brengen, in de weten schap dat de voorraad is uitgeput Wat blijft er onder die omstandighe den over van de aanwijzing tot stimiu- leringskem volgens het streekplan .Mid den-Zeeland' vroeg de heer L. J. Fier- loos (chu) zich af. Er is eerder van een remmende dan van een stimulerende invloed van hogerhand sprake. Wat heeft het voorts voor zin om kredieten voor allerlei noodzakelijke werken beschik baar te stellen ais anen ta één van de volgende vergaderingen moet horen, dat de uitvoering ervan voorlopig toch nog niet ter hand kan worden genomen, was diens mening. Aanleiding tot dit alles was het ver slag van Burgemeester jhr mr L. P. Quarles van Ufford aangaande de besprekingen met de heer J. van den Burgemeester J. A. Eekhout, Breskens: Bij de opening van tentoonstelling in Goedertij t' BRESKENS ,Ik zie deze kunstten toonstelling niet als een op zichzelf staand evenement, maar als een voort zetting van de reeks van kunstgebeur- lijklieden in onze stnsek', zei burge meester J. A. Eekhont zaterdagmiddag ter gelgenheid van de opening van de door de stichting dienstverlening aan de jaarden in de gemeente Breskens ge organiseerde kunsttentoonstelling in het bejaardencentrum .Goedertijt' te Bres kens. ,Doel van ai deze manifestaties was stee*» om onze bevolking dichter bij de kunst te brengen, het stimuleren van haar zelfwerkzaamheid en mede om een bijdrage te leveren tot de leef baarheid van West-Zeeuwsch-Vlaande ren', vervolgde de burgemeester. De heer Eekhout wees erop dat West- Zeeuwsch-Vlaanderen zich eigent om de bewoners van de omliggende gebieden (Westerscheldebekken, Kanaalzone en België) permanent ontspanning te bie den en om voor hen als verbhjfigebied te fungeren. Maar dan is. volgens de burgemeester, in groter vei<band door lopende samenwerking noodzakelijk. In Concert- en gehoorzaal Minder vlijt Examens .HeMolenwater' Voor het examenprimaïre opleiding slaagden aan .Het olenwater" te Mid delburg de volgendleerlingen: I. J. J. Bergwerff, A. L. Oenwoud, M. Jobse, F. F. Kunst, S. R.L van Luvk. M. C. Menig, S. J. I^tegaal. P. Schooldirecteur: bereidheid tot werken neemt af MIDDELBURG Ter afsluiting van het cursusjaar 1968-1969 verzamelden zich vrijdagmiddag in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg de leerlin gen en het onderwijzend personeel van de technische school, om aanwezig le zijn bij de diploma- en prijzenuitrei- lcing en te luisteren naar een afscheids woord van de heer E. Huizinga. voor zitter van het schoolbestuur en de heerl Oorschot, H. C. vader Paal. L~ R. de Roos. directeur van de techn. school. f ADVERTENTIE) lh beloofji <&eovifj\ UUAj £r Lowir niets anders ito ous kuis dan Seueu,- Technische bibliotheek Het boekenbezit van de technische bi bliotheek voor Zeeland werd uitgebreid met de volgende werken: Alvensleben, U. Von, und H. Reuther, Herrenhausen, die Sommerresidenz der Welf en; Angola en Mozambiek, toestand en vooruitzichten van de economie; Ber nard, motoren; Bogenschutz, A_, F.. Aetzpraxïs für Halbleiter; Boveri, Th. en Th. Wasserrab, Techniek III (elek trische energietechniek); Copper Alloy, wire products; Freytag, H. H., Hand- buch der Raumexplosionen; Frischerz, A., und R. Domayer, Maschienenelemen- te: Tl. I - Verbindungselemente; Fri scherz, A. und R. Domayer, Maschinen- elernente: Tl. II - Drehbewegungsele- mente, Getriebe-elemente; Fronius, K. Die Arbeit am Gatter und an anderen Sagewerkmaschinen; Goldsehe. J., Zer- spanende Formgebung mit elektrischen Ge raten; Hees. R. N. van, en W. Mon- hemius, Productiebesturing en voorraad beheer. Dl. I, Algemene beginselen; Jaeger, H.. Drehautomaten; Jay, K. Gal- der Hall, the story of Britain's first ato mic power station: Kleines. Handbuch des Saureschutzbaues: Kiev, J. van der. en H. J. Zuidweg, Polders en dijken; Kruseman, J. "P 5 Quel joe. C. J. Rot Y" B. Schipper. Grooten. A. Ske. M. W. de Vos, van de Werf. IC. N. Wolff, F. P. Wijs. A. van Bee; L. C. Bimmel. P. Bosschaart, M. J. van uiersoergen. j C. Houtepen. M. J. A. Joziasse. C. MKievit, J. D. Kodde. E. C. Ras. J. Thnann. T. de Visser, J. de Waele. J. F Wattel, M. Wèhler, K. Zijl, C. Boone, 1. A. Brasser. W. J. de Bruine, C. J. Cljé, A. van Dijk. W. J- Geense, M. P.Jeertse, J. J. Goed bloed, C. T. Grooans, M. L. Janssens. J. C. Kousemake: A. J. Lankhaar. C. D- Meijer, L. Poivelse, J. J. M. San- derse. L. Siwabeiy. A. Waterman. J. P. Wielemaker. Jgewezerr 5 leertin- De heer Huizinga hoopte op een ver dere voortzetting en uitbreiding van de samenwerking tussen school en bedrijfs-| leven. Het woord richtend tot de schei dende leerlingen, legde hij er de na druk op, de afgelopen schooltijd als een basisopleiding te beschouwen en zich, naast het praktische werk, via de leer- lingenstelsél en avondscholen, verder in het gekozen vak te bekwamen. De heer Huizinga deelde mee. dat van de zijde der overheid toestem ming was verleend tot aanbesteding van de nieuwe technische school, die zal komen te staan aan de Koude- kerkseweg en waarvan hij hoopte, da.t de eerste paal volgend jaar ge slagen zal kunnen worden. Iri bestemmingsplan ,De Knol' Geldlening ad f 210.OW KRUININGEN' Ter finaiclering van de -stichtingskosten van een i.wee- klassige openbare klciilers-hool cn reactorenMenzinger, "fe., Der Hafen Haifa; Nederlandse. Het. volk en zijn strijdkrachten; Paulsen. A.. Allgemeine Volkswirtschaftslehre, iri-Produktions- faktoren; Plant, engineering handbook: Rauch, E., Geschichte der Hüttenalumi- niumindustrie in der westlichen Welt; Reactor handbook. Vol. I-Materials; Sal je, E.. Elemente der spanenden Werk- zeugmaschinen; Samson, F. E.. Vuil wa ter bedreigt ons welzijn; Schermerhorn, W. en H. J. van Steenis, Landmeten en waterpassen voor bouwkundigen; Schrei den K.. Grosze Dampfkraftwerke - pla- nung, Ausführung und Ban, Bd. I - Kraftwerksatlas; Schroder, K. Grosche I Dampfkraftwerke - Planung. Ausfüh- rung und Eau. Bd. II - Die lehre vom I Kraftwerkatlas: Schroder. K. Grosze Dampfkraftwerke - Planung, Ausfüh rung und Bau, Bd. m-Dle Kraftwerks- ausrüstung; Speiser, A. P., Digitale P.echenanlagen; Stein, W. Wetterkunde für Segler: Stein, W. Das kleine Ster- nenbuch, für Sternenfreunde, Segler und Seeleute; Taschenbuch Hoehbauschadenbreden und Fehler; Weiner, R., Die Abwasser I ding van dikte van ca 7 cm alsmede het ver- en bijplaatsen van straatkolken met het aanleggen van de hiervoor benodigde riolering. Ten behoeve van de plaatsing van een benzine-pompinsta.llatie met 2 elektrische aftapponipen door de Che vron petroleurnmaatschapplj Neder land) nv werd voor de prijs van 1 een strookje grond aangekocht van de heer J. Bauer. Door deze aankoop zal zon- jder hinder voor de voetgangers gen besloot de gemeenterjad avond tol het aangaan vai een vaste plaatsing van de pompen éen verant- geldlening van (210.000 bij de nv bank woorde oplossing geven. voor Nederlandse gemeentel tegen een percentage van 7'pel. Op verzoek van het bestuu: van de ve reniging tot het verstrekken van lager onderwijs op gereformeerde grondslag te Oostxüjk ging de raad akkoord mede werking te verlenen aan de uitbreiding van het schoolgebouw met een derde leslokaal alsmede voor de kosten van inrichting van dit lokaal. Aangezien niet venvacht wordt dat de realisering van deze uitbreiding voor de aanvang va.n het nieuwe schooljaar zal hebben plaats gevonden werd medewerking ver dat ouders, die hun kinderen zwo nies in het zwembad komen af halen en behulpzaam zijn bij het aankleden ook toegangsgeld moeten betalen, terwijl dit het vorig jaar niet zou zijn gebeurd. Burgemees ter A. Schipper deelde mee, dat het gemeentebestuur het mede uit het oogpunt van controle absoluut nood zakelijk acht, dat een ieder die het zwembad binnenkomt entree moet betalen. Directeur Roos sprak namens het le rarenkorps er zijn verontrusting over uit, dat de bereidheid van de gemid delde leerling tot werken en inspan ning, in versterkte mate aan het af nemen was. Met name het huiswerk, dat in vergelijking met andere scholen van voortgezet onderwijs zeer weinig is, blijkt helaas voor velen nog een te grote opgave, zo zei hij. De heer Roos vestigde nog eens nadrukkelijk de aan dacht op het feit, dat een goede plaats; in de toekomstige maatschappij niet ge schonken, maar verdiend zal moeten worden. De schooltijd is snel voorbij, zo meende hij, en velen zullen pas la ter erkennen dat deze periode de beste uit hun leven was. Voor het eerst kre gen de schoolprijzen dit jaar een aan vulling, in de vorm van een boekenbon van 25 gulden, uit het Doets-fonds. Dit fonds, in de veertiger jaren door de toenmalige directeur, de heer Doets in het leven geroepen als hulp aan min der draagkrachtige leerlingen heeft, gezien het huidige systeem van de rijks studietoelagen, hiermee een gedeelte lijk andere bestemming gekregen. De reeds eerder voor een klasseprij» in aanmerking gekomen metaalbewerkers-1 leerling A. C. Dominicus bleek ook nu weer met een gemiddelde van 8.46 punt de beste leerling van dit schooljaar te zijn geweest. De klosseprijzen werden als volgt verdeeld: J. J. Vogel, P. Roel se. C, H. Jacobsen, M. van Belzen, J. J. Visser, D. E. van Ingen, P. J. Poort vliet.. A. P. van Elsaker, H. Sleijpen, P. M. Wijkhuis. A. C. Dominicus. H. J. Willemse, G. C. de Nood, E. de Keu- ning, W. van Ha.veren, J. Euser, P. Lie vense en H. C. de Vis. Alsmede A. MaJ- jaars. P. J. van Schooten. J. Boogaard, C. Boogaard. M. A. J. van Hese, A. J. Rottier en W. J. Vermeulen. Orgelbespelingen Elke dinsdagavond om 8 uur in de maand juli geeft de orgelist Dirk Jansz. Zwart een bespeling op" het orgel van de Grote Kerk te Zierikzee. Het program ma voor vandaag, dinsdag, bestaat, uit werken van Franck. Widor (de volle dige 6de symphonie) en Jan Zwart. /ADVERTENTIE) leend voor de inrichting van een tijde- De lieer J. van den Berge (sgp) greep lijk leslokaal. Voor de aanleg en uit-1 de kans aan om zijn afschuw voor de breiding van de straatverlichting aan kennis te uiten. Tijdens deze raadszit- de Booindijk te Hansweert werd een ting waren de kenuisklanken in der metallindustrie. bedrag gevoteerd van 8624. 8500 werd beschikbaar gesteld voor verbete ring van een gedeelte van de Zoutcweg. gelgen in dc buurtschap Sehorebrug. De dit gebeuren niet in verbeteringswerken omvatten het ver- II' de bestaande asftaltverhar- tot 4 meter, het aanbren gen van een toplaa; adszanl duidelijk hoorbaar en de heer ;est.eld voor_ verbete- Van den Berge betoogde dat h[) graag kennis afgeschaft zou zien omdat gebeuren niet in overeenstemming niet Gods Woord. Burgemeester wil de de waarschuwing graag aanvaarden maar stelde, dat een voorste) lot af- 1 asfaltbeton ter I «chaffing niet aan de orde was. DE MODERNE GASAANSTEKER Geeft 2000 x gericht vuur. Altijd raak! I Géén versleten steentjes. Géén nieuwe vullingen. Géén reparatiekosten. Leeg 7 Gooi weg 1 Os votganda is oven goed - koopl Naar de mening van de heer Eekhout krunnen in praktisch alle gemeenten kunstuitingen plaatsvinden, gezien het feit dat de onderlinge afstanden niet groot zijn. Dit draagt er tevens toe Dij dat ieder zich een partner blijft voelen in het geheel dat West-Zeeuwsoh- Vlaanderen heet. ,Een goede begin-stap om dit te ac tiveren, dit uit te bouwen zou zijn in dien men zou kunnen komen tot een programmatisch jaarlyks vast te stellen ovenementenlijst, met. in liet verschiet, maar nu grijp ik wel te hoog, een turele Zeeuws-Vlaamse adviesraad', meende de heer Eekhout. Hij begreep wel dat dit niet direct uitvoerbaar is, maar hij zou al bli* zijn wanneer er eens over nagedacht en gesproken werd. Voorts sprak de burgemeester nog over de visserijdagen, die nu in een andere vorm zijn gegoten. Plaatselijke instellingen en verenigingen hebben zich in een evenementencommis- sie gevonden en een zodanig program ma samengesteld dat er Tn de toe- ristenmaamden praktisch elke week wat te doen is. Nauwe samenwerking is er onder andere met de interkerkelijke recreatie-commissie, tenslotte verklaar de de burgemeester de tentoonstelling voor geopend. De bijeenkomst, die on der andere werd bijgewoond door Oosi- burgs burgemeester, de heer J, L. van Leeuwen, de Oostbur.gse musicus Cor Schijve en uiteraard de aan de tentoon stelling deelnemende kunstenaars, werd ingeleid door wethouder W. C. van der Hooft, in zijn functie van voorzitter van de stichting dienstverlening bejaarden. De heer Van der Hooft die onder meer inging op de problematiek vrijetijdsbesteding meende bejaardenweTk niet uitsluitend i de bejaarden moet zijn, maar dat men juist moet proberen om deze bejaarden te integreren in de andere bevolkingsgroepen. Daartoe wil deze tentoonstelling in het bejaardencen trum een bijdrage leveren. Na de officiële opening door de bur gemeester danlkte de leider van het aienstcentrum, de heer A. J. M. v.d. Smissen, de medewerkers voor het tot stand brengen van deze tentoonstelling. Op de tentoonstelling zijn werken te zien van Omer Gielhet, Leo van Wit- sen, Ernest Joachim, Jan Bruens, K. de Koeyer. Dolf Jaspers en Karei Korf- ker, terwijl er bovendien een door de dameshandwerkgroep van .Goederijt' met de hand geknoopt tapijt te zien is. Boeiend zijn de met een zekere symboliek geladen werken van Korfker, terwijl de ijzerplastics van De Koeyer iets pop-art-achtigs hebben. De sugges tieve houtsculpures van Omer Gielliet lijken bijna vanzelf in de natuur zijn ontslaan. Ook de werken van andere kunstenaars zijn alleszins het bekijken waard. Bos. lid van gedeputeerde stalen van Zeeland, betreffende de toewijzing van financieringmid'delen uit het le ningsquotum. In de laatste raads vergadering is een urgentieprogram ma van uit te voeren werken opge steld met de uitvoering waarvan gro te bedragen gemoeid zijn. doch die alle strikt noodzakelijk zijn. Volgens de burgemeester is het toch wel bar, dat deze gemeente, die finan cieel gezond is en waarin betrekkelijk nog lage belastingen worden gelieven, niet in staat gesteld wordt een aantal straten in een bestemmingsplan aan te leggen, geen lokaal aan een kleuter school kan laten bouwen, als stimule ringskern zonder industriegrond zit, met doorgaand verkeer over een rammelen de Dorpsstraat zit en geen verdere ver antwoording voor de verkeerssituatie in de Raadhuisstraat kan nemen. Wat wil men nu in deze provincie, waarin alles zo hard heet te ga.an, wanneer men onder zulke omstandigheden moet sverken. Uiteraard is het een landelijke moeilijkheid met deze bestedingsbeper king, waar overigens wel begrip voor be staat. doch de urgente zaken mogen volgens de burgemeester toch niet ach terwege blijven. Ook in deze gemeente moet toch auimte zij'n voor de stichting van toeleveringsbedrijven. Als enig licht puntje is thans te melden, dat misschien met enkele maanden het restant van de Middenstraat en Burg. Jansenstraat kan worden aangelegd. In ieder geval is daar toe toezegging gedaan. De heer M. de Witte (sgp) hekelde deze gang van za ken» in het bijzonder het .gepruts" met de aanleg van korte stukjes straat. Op deze manier kan een raad zi. geen ver antwoordelijkheid meer dragen voor de normale gang van zaken in de gemeente. Voorts worden op die manier de bouw- lustigen naar andere plaatsen gedreven, wat zj. niet te aanvaarden is. Met alle waardering voor de pogingen van bur gemeester en wethouders voor de reeds getoonde activiteiten betreurde de J. Tramper (chu) de situatie. Bij het be zoek van de Commissaris der 'Koningin in Zeeland vorig jaar is opgemerkt, dat 's-Gravenpolder een sleutelpositie ten aanzien van de Zak van Zuid-Beve land inneemt. Op deze manier komt daar niets van terecht was zijn mening. Spreker drong er op aan te blijven aan dringen op financieringsmiddelen bij ge deputeerde staten. Ook de heren J. Rijk (kvp) en A. de Kraker (sgp) sloten zich in gelijke bewoordingen daarbij aan overtuigd zijnde van de noodzakelijke uitvoering. Unaniem werd burgemeester en wethouders opgedragen aan de bel te blijven trekken opdat de uitvoering van de diverse plannen, waarvoor kre dieten zijn verleend, op gang zal ko men. GESLAAGDEN CHRISTELIJKE DETAILHANDELSVAKSCHOOL Van de afdeling lager tletaiihan- delsonderwijs van de christelijke de tailhandelsvakschool te Middelburg slaagden: D. AJtena, Vlissingen; Mij Barentsen, Souburg; W. van Belle. Vlissingen; J. Bonimeljé, 'MiddeLburg: C. Bouwman, Ren esse; R. Dekker, Mid delburg: T. de Groot, Vlissingen; H. Huson, Souburg; D. de Jonge. Souburg: A. Krijger, Vlissingen: B. van Vliet, Terneuzen; A. Willemse, Middelburg: P. Daalhuizen, Vlissingen; A. Filius, Vlis singen; M. de Loofl', Zoutelande; A. de Meester, Veere; L. Meyering, Middel-j burg; H. Ventevogel, Vlissingen; R Vonk, Vlissingen; F. Waisapy, Souburg; B. Boekhout. Groede; P. Bo'sma, Goes; A. Buteyn, Nieuwdorp; C. Dingemanse.j Zoutelande;A. de Jager, Serooskerke; C. Lievense, Zoutelande; H. Luyk, Kam perland; W. Nieuwdorp. 's-H.-Hendriks- kinderen: A.. Poley, Wolphaartsdijk: E Poortvliet, Nieuwdorp: E, van de Ree. Schoondijke: W. Roose, Goes: P. ver duin. Oostburg: C. Deurloo, Zierikzee; J, Goudzwaard, Haamstede; F. Hermans, Goes: I. Minnaard, Kloetinge; D. Pro voost, Goes; R. de Reus, Goes; K. Roose, Goes: H. Smit, Goes: G. den Toonder, Goes: P. de Visser, Oostkapelle: F Winne Bergen op Zoom: D. Witte. Nieuwrlorp: R. de Smits, Vlissingen. Afgewezen: 2 leerlingen. Cursus bloemschikken voor Axelse bejaarden In het dienstcentrum ,t Trerpunt te Axel hebben ongeveer 30 oudere dames dezer dagen een ousus bloemschikken gevolgd. Onder leiding van mevrouw van Drie] en mevrouw Van Damme werden ongeveer 100 bloemstukjes ver- vaardkl. 's Avonds werden de gemaakte bloemstukjes tentoongesteld. Het was een fleurig geheel. Er was ook kera miek te bezichtigen, dat het afgelopen voorjaar door de Axelse bejaarden Is gemaakt. De gezellige sfeer tijdens de tentoonstelling werd verhoogd door het serveren van koffie en oliebollen. Me vrouw Versteeg richtte tot slot een dankwoord tot de dame» Van Driel en Van Damme. /ADVERTENTIE) kan niet meer loszitten of verschuiven! Denlofix - een nieuw, verbeterd en anti septisch poeder - behoeft slechts op de gebifsplaat gestrooid te worden om het gebit de gehele dog rotsvast op zijn plaats te houden. U voeft zich zeker en behaaglijk. Denlofix voorkomt tevens onaangenam® reuk uit de mond. Probeert het nog heden. Verkrijgbaar in discrete, neutrale plastic flacons, prijs f. 2,51, bij apotheken «n dro gisterijen. Bevorderingen gymnasium Middelburg Aan het gymnasium te Middelburg wer den bevorderd van klas I naar II: Herman Altena, Femke v. d. Berg, Renee Geldof, Jan Willem v. d. Graaf, Monique Heeren, Gabriëlla de Kaart, Kees v. d. Kreeke, Arda Krediet, Egbert Krieken, Christien Smulders, Jaap Stumphius, Anneke Vis. Aldert der Weer, Els Zwar tendijk, Pauline Ang, Hans van Embden, Henriet Gorthuis. Sjors Groeneweg, As- trid Guépin, Noor van Heel, Paula Heyse, Enk de Jong, Annelies Planteydt, Jan Rinkema, Gijs Sandberg, Irene Star- renburg, Wilma Stravers, Kees Verduin. Netty Tiggelman. Eén herexamen. Niet bevorderd naar 2de klas van het gym nasium: 4 leerlingen. Bevorderd van klas II naar III: Fons van Dartel, Leunis Wob Gabriëlse, Alexander Garschagen. Jannie Hofkamp. Marian Krediet, Bert van Sas. Jacque line Schoenmakers, Lotte Stok. Hermie Ubbink. Feikje van der Veen. Gerard Verstegen, Albert Vis, Wilma Weenink. Niet bevorderd: 5 leerlingen. Bevoi'derd van klas in naar IV: Astrld de Cock, Tineke Don, Meindevt Eland. Ad 'tHart, Carolien Kars. Paul Korting, Renée Kreiken, Justine Lands heer, Renata Malipaard. Arend Plomp, Christiane Pyckevet. Wïm van Sluijs, Hetty Stumphius, Monique Vroom, Renee Wilderom. Ineke Ang, Marjan de Bruijn, Ernst Clowting, Henk Don. Marijke Her- togs, Annemarie Ka.land. Inge Lichten- dahl, Wessel Liezenga, Aart J. Merkelijn, Ronald Nljsen, Magda Poll, John Quart. Jan de Rie, Riet de Vin. Annemarie v. d. Wel, Jan van Zee. Eén herexamen. Afgewezen: 2 leerlingen. Bevorderd van klas IV naai- V: Jacqueline Alberti, Fredrike Bannink, Frank v. d. Berg, Arnoud Bourwinkel, Afke Dam. Albert Dekker, Mark Die- rikx. Peter Don, Ab Geldof, Henny de Jonge, Maarten Kloosterman, Hanninka LuitWielerj Koos Roegholt, Martje Roeg- holt, Marian Rutters. Jose van der Veen, Willenden Vel. Daniëlla Veldkamp, Rieu v. d. Ven. Marianne Vroom, Theo Wes terhout. Johan de Wolf. Niet bevorderd: 1 leerling. Bevorderd van klas Va naar VI a: Peter Dieleman, Mariëtte Drljber, Corrie Melis. Chantalle Weststratè, Piet de Widt. Stut1erheimpr(jsCorrie Melis.) Niet bevorderd: geen. Bevorderd van klas Vb naar VIb: Paul Frantzen, Ab Huber. Wim Land heer, Owen Minet, Kees Reyerse. Riet Schoenmakers. Eén herexamen. Niet. be vorderd: 1 leerling. ADVERTENTIE WM/C? zie^ee..Mób(uvmft foitl.ieiUwiawtalamte.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 4