Dertien leden KVP-fractie vervullen commissariaten Spanje geeft Ifni terug aan Marokko 0 Zelfbeheer fabrieken in strijd met orthodox communisme .VERBOD IN TSJECHO-SLOWAIIJE TOT BENOEMING VAN ARBEIDERSRADEN 3 Drs Schmelzer en mr Van Thiel de koplopers Schietpartij in woonwagenkamp Nigeria beëindigt samenwerking met het Rode Kruis HERNIEUWDE ACTIE TEGEN RHODESIË SCHEE KRITIEK VAN PVDA OP BHD MR LUNS IN DE VN PresidenNixon ook naar Jcgoslavië Celstraf voor dierenbeul D°, DINSDAG 1 JULI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OVERZICHT GEPUBLICEERD DEN HAAG Van de 39 leden van de KVP-fractie in de tweede kamer vervullen dertien leden één of meer commissariaten. Frac tievoorzitter drs Schmelzer en ka mervoorzitter mr Van Thiel heb ben de meeste commissariaten respectievelijk vijf en vier. De heer Van Thiel en ook oud-staatssecre taris De Meijer vervullen verder nog functies in familie-vennoot schappelijk verband. Deze gegevens over nevenfnncties van kamerleden heeft de KVP-fractie giste ren als eerste politieke partij in Ne derland gepubliceerd. Behalve over de commissariaten heeft de fractie ook een opsomming van de openbare func ties. adviseurschappen en andere func ties gegeven. De KVP-tweede-kamerfractie telt twee burgemeesters (van Leidschendam en Reusel), zeven raadsleden (enkele wet houders) en acht leden van provinciale MB VAN THIEL SLIEDRECHT (GPD) In het woon wagen kamp in Sliedrecht is liet dit weekeinde zeer onrustig geweest, zich in een café moed te hebben inge dronken, keerde een aantal launpbe- woners in het kamp terug en probeerde de 34-jarige koopman K. uit zijn woon wagen te krijgen. Met hem bestond een vete, veroorzaakt door een liefdes geschiedenis. K. trok een oude revolver en schoot, maar het wapen ketste. Even later werkte het wapen wel en een kogel trof de 19-jarige Chr. van D. in zijn hand en schampte vervolgens zijn borst. De oom van het slachtoffer werd aan de hand geraakt. K. nam de vlucht door de weilanden. De inmiddels gealarmeer de politie hield K. nabij rijksweg 16 aan. Hij had de nog: geladen revolver m de hand. maar bood bij zijn aanhouding geen verzet. Het woonwagenkamp was na de schietpartij in opschudding ge raakt. De echtgenote en kinderen van K. werden zo bedreigd dat zij onder po- litiebescherming het kamp moesten ver laten en onderdak kregen op het poli tiebureau. Ook de woonwagen moest het ontgelden. De rust in het kamp keerde pas terug nadat de politie die had ver wijderd. K. is, na in het Sliedrechtse ziekenhuis te onderzocht, opgesloten in het politiebureau. Tegen hem is proces verbaal wegens poging tot doodslag op gemaakt. (Slot van pagina 1) ren en bejaarden gevaar lopen door het staken van de vluchten op Bia- fra. Het Nigeriaanse besluit betekent, al dus Enahoro, dat het internationale Ro de Kruis niet langer bevoegd is .verzoe ken om hulp te richten tot de inter nationale gemeenschap en buitenlandse regeringen uit naam van regering en volk van Nigeria'. De federale regering zal voornamelijk zelf zorgen voor de hulp aan behoef- tigen in de oorlogsgebieden. Hulp van buiten zal voortaan worden beschouwd als aanvullend. Deze hulp zal wel kom zijn als zij ,echt' is en als ,de gevers instemmen met een afdoen de regeling die waarborgt dat de hulp- goederen uitsluitend aan behoeftige bur gers ten goede komen'. Eranhoro verweet de hulporganisaties met meer dan 50 miljoen Nigeriaanse ponden (500 miljoen gulden) in vreem de valuta te hebben bijgedragen aan de oorlogsinspanning van Biafra door mid del van plaatselijke voedselrmnkopen en op andere wijze. Door de oorlog indirect te verlengen, gingen meer mensenlevens verloren. Dat kon zo niet langer doorgaan. De hulp verlening moet zo worden georganiseerd .dat de rebellen haar niet kunnen ge bruiken om wapens binnen te smokke len en voor andere militaire doeleinden, noch om er politiek of diplomatiek voordeel uit te trékken'. Slechts aan die hulporganisaties die de Nigeriaanse overheid .op bepaalde details' kunnen overtuigen, zal worden toegestaan goe deren naar Biafra te brengen. Dat mo gen alleen goederen zijn die in bepaal de behoeften voorzien. Enahoro om- ni daitcsreefh- schreef dat niet nader. Vluchten De internationale commissie van het Rode Kruis zal de vluchten met hulp goederen naar Biafra hervatten als dat mogelijk is, heeft een woordvoerder van' die commissie maandag in Genève ver klaard nadat de Nigeriaanse stap be kend was geworden. Het Rode Kruis zal echter geheel van Nigeria afhanke lijk zijn, aangezien zijn vliegtuigen het federale luchtruim moeten passeren. staten. Van de nevenfuncties wordt niet vermeldt of ze al of niet worden gehono reerd. Aan de lijst, die verstuurd is aan het KVP-partijbestuur, is een opgave toe gevoegd van de kamerleden die lid zijn van het Europese parlement, de West- europese Unie, het NAVO-parlement enz. Uit het overzicht blijkt dat de volgende KVP-kamerleden de navolgende com missariaten bekleden: Mr Andriessen: Coöp. Vereniging Delta; Mr Brouwer: NV Verzekeringsmij. BTL; NV Holding Interpolis: drs Dusarduyn: Prov. Zeeuwse Brugmaatschappij; B. Engelbertink: Prov. NV IJsselcentrale; mr Kolfschoten: Boeren- en Tuinders- verzek. Mij.; J. Maenen: Limburgse Tramweg Mij.; Domaniale Mijn NV; mr Mommersteeg: NV Intern. Uitg. Sy steem Keesing; drs Peijnenburg: Van Besouw NV; dr Van Schaik: pres.-com- missaris .Randstad' NV; drs Schmelzer: NV Alg. Publiciteitsunie; Kingfabriek Tonnema NV; NV Aann. e LONDEN (RTR) Het Britse geme nebest heeft vrijdag een comité in het leven geroepen dat pogingen in het werk aal stellen de sancties tegen Rho- desië te verscherpen. In het comité zijn zeven landen vertegenwoordigd: India, Palastan, Jamaica, Kenia, Zambia, Ca nada en Engeland. Na de eerste zitting in Londen is communiqué uitgegeven waarin wordt gezegd dat onmiddellijk een diepgaand onderzoek zal worden ingesteld naar de werking van de sancties." Volgens welingelichte kringen in Lon den heeft Engeland de Verenigde Na ties gevraagd Europese regeringen er toe te bewegen geen tabak uit Rhode- sië meer in te voeren. Volgens berich ten was in de buurt van de Canari- sche Eilanden een met 1000 ton tabak geladen schip gesignaleerd dat vertrok ken was uit Mozambique met bestem ming Europa. Terence Miller, hoofd van de universi teit van Rhodesië waar alle rassen wor den toegelaten heeft vrijdag zijn func tie neergelegd. Hij was het niet eens; met de plannen van de regering om Rhodesië de apartheid in te voeren. WEEK VOOR BEKLADDEN NATIONAAL MONUMENT AMSTERDAM (ANP) De 39-jarige beeldhouwer J. A. J. uit Amsterdam heeft van de hoofdstedelijke politierech ter een week gevangenisstraf gekre gen. Ook de officier van justitie had de ze vrijheidsstraf geëist. Niet zozeer om dat de kunstenaar met rode verf of menie enkele letters op het nationale momument op de Dam had geschilderd, maar meer omdat, hij een lange straf lijst van allerhande overtredingen op zijn naam heeft staan. De kunstenaar was zelf niet aanwezig zodat hij bij verstelt werd veroordeeld. Tegenover de politie had J. eerder ver klaard, dat hij zijn ltlad'derwerk uit overtuigemg had verricht. Op de muur van het momuranent zou volgens hem reeds het woord provo gestaan hebben. Naar zijn overtuiging moest dit wor den aangevuld met de voorvoeging neo. Een duur grapje voor de gemeente, die er 2500 gulden voor moet uittrekken om de hardnekkige verfstof van het ruwe gesteente te laten verwijderen. DRS SCHMELZER bouwbedrijf v/h J .Heijmans NV Ros malen; NV Dupaco Nijmegen; ,Coran' NV te Curaqao (een van ae houdster maatschappijen van Verolme Estalleros Reunidos do Brasil; dr Schuijt: Bens dorp Internationaal NV; mr Van Thiel: Delta-verzekering; Rijn-Schelde; Alge mene Bank Nederland; Centrale Suiker Maatschappij; dr De Meijer: enige func ties in familie-vennootschappelijk ver band. Uit het overzicht blijkt voorts dat de fractievoorzitter drs Schmelzer advise rend lid is van het bestuur Stichting Verolme Trust te Rotterdam en een ad viseurschap bekleedt bij de Van Lan- schotgroep (bankiers) te Den Bosch. ÏW> Van Thiel heeft een adviseurschap bij Breda-Oranjeboom. Ir Cornelissen is ad- ~ur bij de bouwonderneming NV IBC. NOG GEEN BESLISSING OVER ONTSLAGAANVRAAG PROF. VAN WIJNBERGEN over Nederlandse vrachtvaarders, dié op I Rhodesië zouden varen! Ik heb mijn En-1 NIJMEGEN (G I D) :»mh?crr»nnot bevraagd mii een ge- .Il.-:iffiritï(.W*k nnivcr COMMISSARIS UTRECHT WIL OPROERPOLITIE HAARLEM (GPD) De Utrechtse' hoofdcommissaris D. Verkerke is van) oordeel dat de zogenaamde harde bij stand geen zaak is voor plaatselijke politiekorpsen. Naar zijn mening moe-; ten daarvoor speciale eenheden worden opgeleid. Tot deze conclusie komt de Utrechtse hoofdcommissaris in een vraaggesprek met ,ruün zicht' het of ficiële orgaan van het Nederlands Ka tholiek Vakverbond. De hoofdcommissaris zegt dat het van het allergrootste gewicht is dat het op treden van de politie wordt gedragen door de .gevoelens van de gemeenschap'. In de meeste gevallen is dat ook zo, zegt de heer Verkerke, en daaraan ont leent de politiefunctionaris zijn gezag. Als door de politie geweld moet worden gebruikt, is kennelijk een situatie ont staan waarin het gezag niet meer wordt aanvaard. Zo'n optreden dat ten doel heeft de bestaande rechtsorde te hand haven, bergt het gevaar ln zich, dat het gezag van de betrokken politie functionarissen als zodanig wordt aan getast. ,Een moeilijke zaak', oordeelt hij, .want als zo'n gebeurtenis achter de rug is moeten dezelfde mensen weer als gezagsdrager optreden'. Het lijkt hoofdcommissaris Verkerke beter dat in bepaalde gevallen de plaatsekijke poli tie zich beperkt tot het .conserveren' :erke ziet dat niet als een afschuiven ■an de verantwoordelijkheid. Hij ls er in tegendeel van overtuigd dat juist een meer verantwoord en doordacht optre den kan worden verwacht, omdat bij de beslissing oproerpolitie in te zetten be halve de gemeentelijke autoriteiten ook andere overheden zijn betrokken. Slot vagina 1) van Krimpen) 3e invloed NATO-lidmaatsvan PorfcugL het koloniale txdat dit land voert.jboycot te noemen. Hij kon dat met. Terzake van de kwestie Nigerla-Bï- afra zegde de minister toe in de Ve- Curatoi hetl geise ambtgenoot gevraagd mij een ge-1 j,; katholieke universiteit hebben nog NATO-lidmaatsvan Portugal opval van Nederlandse overtreding van de. ter sprake gewOe minister zei het niet onmogelijlchten dat Portugal zich niet altijdde bepaling houdt. dat door NATOn geleverde wapens alleen maar in ader van de NATO mogen worden likt. .Maar', zo zei de bewindsman die wapenleveran- ciers, Amerika,eland, cte bondsre publiek en F ra nu zelf niet pro testeren tegen Ibrutk van hun wa pens in de Afis-Portugese ge bieden. dan kaderland hier hele maal niets tegen.' geen beslissing genomen over de ont slagaanvraag van rector-tnagniflcuji prof. S. F. L. baron van Wijnbergen. In rènigd«TNaties na te gaan of er wel- een maandagochtend uitgegeven verkla- !icht° een meerderheid is te vinden ring is meegedeeld, dat in het afgelopen voor een voorstel van D'66 (Visser- ww,k(.in(],. ^en besloten veogadoring aan Van Mierlo) om een waarneming»- v «ïnmUak paar NigaHa en Biafra le <!-"■ «■■""«J P™<- zenden, zonder dat daarvan nu direct wijnbergen het meningsverschil tussen het gevolg Ls dat deze kwestie op de i|(M|I ,.n <k. Nenaat samenvatte in twee agenda van de Verenigde Naties pun|en VOORZORGSMAATREGEL' BIJNA VIJF EEUWEN SPAANS GEBIED (Van onze correspondent) MADRID In de kleine enclave Ifni 2500 vierkante kilometer, aan de Atlantische kust van Ma rokko die van 1496 tot heden Spaans gebied was, werd gister avond voor het laatst de Spaanse driekleur gestreken. Vandaag wordt Ifni officieel teruggegeven aan Marokko, juist terwijl koning Hassan de tweede zich voor een privébezoek in Spanje bevindt. (ADVERTENTIE) VISCOTELET OP Z'N ZWITSERS «per.., 800 gram (4 stuks) visfilets, ansjovisboter, 4 afgestreken eetlepels Parmezaanse kaas, 8 reepjes kaas, 2 tomaten, boter of margarine. De visfilets bestrijken met ansjovisboter en in een beboterde vuurvaste schaal leggen. Op elke filet lepel Parmezaanse kaas. Rondom 4^ gehalveerde tomaten; op elke tomaat een kruisje van kaas reepjes. In niet te hete oven de schotel zachtjes gaar stoven. De Spaanse militairen hebben Ifni reeds verlaten. Ze zijn vervangen door een bataljon Marokkaanse soldaten, die on dergebracht zijn in de vroegere offi- ciersverblijven van het Spaanse leger. Deze soldaten en een vijftigtal Marok kaanse ambtenaren, die vandaag het gezag van hun Spaanse collega's over nemen, zijn door de 50.000 inwoners van Ifni beleefd, maar zonder uitbundige vreugde ontvangen. Voor de enclave Ifni was het Spaanse kolonialisme na melijk bepaald voordelig. ,Voorbeeld' Na een korte oorlog op kleine schaal tussen IVsarokkaanse nationalisten en Spaanse troepen in 1957 ontving Ifni speciale aandacht van de Madrileense regering. Generaal Franco besloot er een voorbeeld van positief kolonialisme van te maken. De Arabische stammen van Ifni. voor namelijk nomaden-herders, kregen voor Afrika ongewoon goede sociale voorzie ningen en onderwijs. Deze omstandig heden waren bepaald beter dan die in het omringende Marokko, waaraan Ifni nu terug valt. :eldc visie de bete- ig. die hij ■an de se- roorts een ie functie „ode Verenigde Naties moet worden geplaatst. De kamerleden Van der Spek (psp) en In het verdere m van de discussie Van Mier'.o toonden zich nogal o.ntevre-A: meende de bewian de. kamerleden den over het feit. dat Nederland nog •- _v •ijzen op het feit, steeds niet hei non-proliferatieverdrag -- en meer is gebaat had ondertekend. Van der Spek noemde i ov,; van Portugal, dan het .al te gek', dat Den Haag pas w: 1 un ïaatschap van de tekenen als Bonn dat heeft gedaan. Wij -an het g^g b.nnen d iuu voeren immers m principe een onafhan-Hetgwag moeTOigens a. r. .neer Ook de suggests de WD-er Koud- kelijke buitenlandse politiek?', zo vroegi© gen doo. ijs om een waaingscommissie naar de PSP-er. fflheidW donaat hA uAversiTriU- te de°min^trk'mhiflhatarlGoorste' IDe minister wees de vergadering erop - za i n de minister oihaalbaar voorstel. on(tertekening door West-Duits- Prof. Duvnstee deelde ter vergadering ni I !a!-d van het allergrootste belang Ls en mc* dat'de resoluties var. de v-raat in 9VC01 Xl/lOflcolC dat een afzonderlijke Nederlandse rati-j geen geva! moeten worden be-Noir.vd o ficatie van het verdrag weinig beteke- ais een motie van wantrouwen tegen de Met betrekking de met name doorlÖL3?® de PvdA-er Dan aangeroerde kwes- nis ne-rt' tie van de econche boycot van Rho-|De minister zei ervan overtuigd te zijn. - <«T>r--endeerde ui- cl sch" of mo derne. zei min: Luns dat Neder- dat Bonn hel verdrag na de verk'ewn-;,e kr£jP yajn un.v,rsiteita- ISLeZ vergaderingen. De ontw kke'mg van het -magnificus. Het Is slechts de be doeling geweest, stelling te nemen te- land zichzelf genkel verwijt be-1 gen, in september. e bin- hoefde te makenit punt. zeling van de bondsrepubliek heeft niets, op-ti nn'i' eke fur, De opmerking v? heer Dankert. dat te maken met de mogelijke wil om tochf.„ unjVM-<utéit is zii-is inziens p»n Nederlandse itschepen geregeld;een eigen atoommacht op te houwen, onlwik"kejin„ die buiten dé sena.r omls Boederenv^rvoCT en naar ftio&UE s> vereekerde I.uns de kamerleden, 'u,Ad Sm de U. voor hun rekenumen, beantwoordde!,maar wel met een niet geheel ten de minister me: woorden: ,De Ne-jrechte aanwezige argwaan jegens derlandse schaartmaatschappijen |atoommogen<Ihéden, die door dit n hebben vrijwillijgezegd zich aan de proliferatieverdrag bepaalde kennLs I "onder de Su dG'e omstandigheden boycot te zullenfen. zijn Neder-, die ook vreedzaam kan worden aan ge- dat onder de^hiLdige_omrtana.gfteden landse schepen czocht, ook al naar wend - zou kunnen onthouden aan de ÖJ^nd^amarf-'- - o aanleiding vangelse opmerkingen niet-atoomnaties.' maken van dit anemanscnap. ontstaan. Meegedeeld werd. dat de po- "dc i gingen tot het vormen van een rectoraat bestaande uit drie hoogleraren, nog geen succes hebben gehad. Wel aange-1 Gibraltar De teruggave van Ifni vormt eigenlijk een onderdeel van Spanjes diplomatieke offensief inzake Gibraltar, dat door Ma drid van Engeland wordt opgeëist. Spanje schermt hiervoor in de VN met de term .kolonialisme' en kreeg dan ook van de VN gedaan dat Engeland bevolen werd vóór 1 oktober 1969 een einde te maken aan het kolonialisme in Gi braltar, in overeenstemming met de Madriieense regering. Spanje nam intussen zelf voorzorgs maatregelen om niet voor .kolonialist' uitgemaakt te kunnen worden en toonde zijn goede wil door Ifni aan Marokko terug te geven. RUI SLIP. E-ELAND Het Nederlandse risje Wiïïy Stahle in actie tijde de internationale waterslciJcamenschappen in het Engelse Ruist BRIONI (DPA) Je Amerikaanse am bassadeur in Berado heeft maandag op het eiland Brii een boodschap van president Nixon a het Joego-Slavische staatshoofd Trto orhandigd. Bijzonderheden 'n niet bekendge maakt, maar menoudt het voor moge lijk. dat Nixon, dioegin augustus naar Roemenië gaat, ooJoego-Slavië wil be- Concessie voor waterleiding bedrijf DEN HAAG (ANP) Op voordracht van de staatssecretaris van sociale za ken en volksgezondheid, dr R. J. H. Kruisinga, is de NV Waterwinningbe- drijf Brabantse Biesbosch in 's-Herto- fenbosch een concessie verleend voor et uitvoeren en instandhouden van wer ken voor het winnen, opslaan en leve ren van water aan het waterleidingbe drijf van de gemeente Rotterdam, aan waterleidingbedrijven in Noord-Brabant en voor zover de produktïe dit toe laat aan andere gegadigden. In eerste instantie zal het waterwinnïngbedrijf spaarbekkens met bijkomende werken, zoals pompstations en zuiveringswerken, aanleggen in de Brabantse Biesbosch. Via buisleidingen zal het geproduceerde water worden getransporteerd naar Rotterdam en andere afnemers. MAASTRICHT (ANP) In het geval van ergerlijke dierenmishandeling een levende das de ingewanden uit het lichaam snijden heeft de rechtbank in Maastricht maandag aanzienlijk mil der gevonnist dan de officier van jus titie veertein dagen geleden had geëist- Ze veroordeelde de 41-jarige bankwer ker W. B. uit Kerkrade tot vier weken gevangenisstraf, waarvan twee voor waardelijk en een geldboete van 250. De officier had twee maanden geëist, ,n een voorwaardelijk, een geld boete van 250 en verbeurdverklaring •an de liond van verdachte. Qp zijn weg terug naar het stalinisme in de politiek en het centralisme in de economie, houdt de Tsjechoslowaakse par tijleider Gustav Husak ook geen halt voor het, waarschijnlijk belangrijkste onderdeel van het actieprogramma van de hervor mers: het zelfbestuur van de fabrieken door zogenaamde arbeidersraden. In het partijblad Rude Pravo is dezer dagen een verbod gepubliceerd om nog nieuwe arbei dersraden te benoemen, terwijl tegelijker tijd een .onderzoek' naar de statuten van de reeds bestaande arbeidersraden wordt aangekondigd. Het idee voor deze vorm van zelfbeheer van de fabrieken door de arbeiders is voor het eerst door Karl Marx in ,Das kapital' ontwilckeld. In de toekomstige samenleving zouden volgens hem dc directe producenten (lees: de arbeiders) zelf in vrije samenwerking moeten beslissen over pro- duktie en verdeling. Voor bet eerst toegepast werd het pas in de jaren '50 in Joegoslavië initiatief van de toenmalige vice-president Mi- lovan Djilas. Door de alles omvattende macht van de geheime politie en de bureaucratie, maar vooral door het .dogmatische politieke beleid, da' iedere decentralisatie in de weg stond, zijn de arbeidersraden in JoegiSlavië nog geen overtui gend succes geworden. Toen de hei-vormers in Tsjecho-Slowakije de ar beidersraden in hun actieprogramma van aprii 1968 opnamen, was dit de Sowjet-UDie een doom in het oog. De conservatieve Kremlin-lciders be schouwden het delegeren van leiding en eigen dom van de produktiemiddelen als een gevaar omdat daarmee tegelijkertijd ook politieke macht wordt afgestaan. Hoe centralistdscher de manier waarop het zelfbeheer in de Tsje choslowaakse industrieën is opgezet, heeft daarentegen bij de liberalere communistische par tyen en daar bovenuit by de Westeuropese sociaal-democraten grote interesse gewekt.. De arbeidersraden nemen direct deel aan het beheer van de fabriek. Zij worden in vrije geheime ver kiezingen door het voltallige personeel van dr fabriek benoemd, waarbij er tweemaal zoveel kandidaten moeten worden opgesteld als er plaat sen vacant zijn. De omvang van een arbeiders raad is afhankelijk van de omvang van het be dr(jf, maar zal maximaal dertig mensen bedrn gen. Ongeveer driekwart van de raad bestaat uil werknemers ran het bedrijf zelf, een kwart ui' financiële, technische en wetenschappelijke spe cialisten. Of ze al dan niet lid zijn van de com munistische partij speelt bij hnn benoeming gee enkele rol. De ra.ad heeft het recht op grond van precit vastgelegde zakelijke criteria de directeur te be noemen en te ontslaan, wat vroeger uitsluiten ;en aangelegenheid was voor de minister van in lustrie. In december 1968 hebben de arbeiden van de Skoda-faibrieken in Pilsen zodoende zeil rit tien kandidaten met de vereiste meerderheid van tweederde hun nieuwe directeur Jan Marti- nek (37) gekozen. De raden hebben medezeggen schap bij investeringen en produktieschema op lange termijn; bij de bestemming van de winst (hoeveel het bedrijf ten goede komt en hoeveel aan de arbeiders wordt uitgekeerd); bij organisa torische veranderingen, bij het vaststellen van het salaris van de directeur en zijn directe medewer kers, enz. Voorlopig zou de arbeidersraad dus nog niet zelfstandig kunnen beslissen en wordt de definitieve beslissing na overleg met de raad overgelaten aan de directeur. De com petenties van de raden zijn in hun statuten oordeeld tot twee weken voorwaardlij- ke gevangenisstraf en een geldboete van 80. Tegen hem had de officier drie weken voorwaardelijk geëist en een geldboete van 100. De beide mannen waren in september van net afgelopen jaar in het natuurreservaat .Herendal" bij Valkenburg met een speciaal hier voor afgerichte bullterrier op dassen- jacht gegaan. Terwijl de hond een das die hij had opgespoord bij het nekvel vasthield sneed B. hem de buik open en trok er de ingewanden uit. De offi cier van justitie, mr J. Ek. noemde dit ln zijn requisitoir een haast ongelofe lijk geval van dierenmishandeling, waar- arbeUtesrado, «orde» benoemd en u be'.komt deJ de dan een uitn-.ervend. voortbestaan van de reeds bestaande hoogst twij- felachtig- nauwkeurig omschreven. Het concept daarvoor Onder de werkende bevolking in Tsjecho-Slowa- is opgesteld in de Skoda-fabriekea, w&rbij door diverse andere bedrijven voorstellen wor correc ties zijn ingediend. De verhouding tussen arbeidersraden en vak verenigingen is er een vas geljkwaardige partners. Men wil voorkomen dat dt raden, zo als in Joegoslavië het geval is geweest, meei nacht krijgen dan de vakvereriginjen. De vak verenigingen zouden als taak lebben de behar- "iging van de directe sociale belangen van d- ïrbeiders en dus ook het vaisteilen van hur 'onen, pensioenen enz. De arbeid:rsraden zijn voo' ie economische en technische jlanning op lang- termijn en stellen de premies en andere extr: toelagen vast. De essentiële finctie van de ra len beschouwt men als die ran een gezond oppositie tegenover de regerinr, van het opke nen tegenover de ministeries ïoor de specifiek belangen van het bedrijf. Het sou het centralis ne en de sleutelposities van te politieke funi .ionarlssen. die tot dusverre bt aan de beno< ning van de jongste hulp-arbeder alle kwestie letreffende de fabriek vanuil Praag bedisse' len, duidelijk voelbaar beknotten. Tot aan de invasie waren in ruim 100 bedrijve irbeidersraden benoemd, nadat de regering daai loe in juni 1968 toestemming had gegeven. He wachten was eigenlijk alleen nog op de wet, di< de competenties van de raden zou verankeren en die, naar men toen hoopte, in april 1969 zoi worden aangenomen. Onder druk van de Russen gaf de regering evenwel al in oktober 1968 order het .experiment', zoals het toen opeens werd ge noemd af te remmen. Op de plenaire vergadering van het centrale comité, eind mei 1969 werd besloten de li beralisering van de economie volgens de plannen van de hervormer prof Ota Sik niet verder uit te voeren, omdat de .heersende crisis een strenge centralistische leiding nodig maakte'. Zoals nu uit Rude Pravo blijkt, mogen er ook geen nieuwe kije is het experiment met de arbeidersraden intussen geweldig ingeslagen. Algemeen werden j ze beschouwd als een beslissende stap op de j weg naar een democratisering van de bedrijven. I waarbij tegelijkertijd wordt toegegeven dat dit experiment alleen leans van slagen biedt wan neer er parallel daarmee een democratisering tn de partij plaatsvindt. Bij een enquête van vorig jaar onder het perso neel van -grote industrieën gaf 74 procent een, •lositief antwoord op de vraag of de arbeiders- raden een efficiëntere bedrijfsactiviteit ten ge-I olge zouden hebben. De rest had geen oordeel1 if dacht dat de raden geen of een negatief effect ouden hebben. Een van de meest interessante Tvaringen in deze korte tijd is geweest, dat; le arbeiders bij het uitbrengen van hun stem j oor de benoeming van de raden de voorkeur even ann technici of andere kandidaten met ho- ;e. kwalificaties, ook al zijn er evenveel arbei-| ers als kandidaat opgesteld. I Tezelfdertijd dat de Rude Pravo het eind van de -.rbeidersraden aankondigde, is 0:a Sik afgetre-l len als directeur van het economisch instituut j" •an de Tsjechoslowaakse academie der weten-) schappen en als voorzitter van het economische i vetenschappelijke collegium van de academie. 5ik vertoeft sinds de invasie in het westen en do-| :eert op het ogenblik economie aan de universi teit van Basel. Op 29 mei jongtleden is hij met een; tahtal andere vooraanstaande hervormers uit iet centrale comité van de partij gezet, hetgeen gelijk staat met een ernstige degradatie. In Praag wordt zijn aftreden als directeur van het economisch instituut opgevat als een indirecte bevestiging dat de liberalisering van de Tsjecho slowaakse economie, zoals die door Sik in zijn concept van het Nieuwe Economische Model was neergelegd, en waarin de benoeming van de ar beidersraden een essentieel onderdeel vormde, i met stille trom ten grave is gedragen. RUIMTE-AAPJE DROOMDE KAAP KENNEDY (RTR) Het ruimte-aapje Bonny, dat zaterdag is gelanceerd voor i-i-n verblijf van 30 dagen in de ruimte, heeft ge droomd. Dat is gebeurd terwijl het dier in zijn capsule op 400 km hoogte bóven Santiago in Chili vloog. Bonny heeft medische voelnaalden in hart. hersenen en spieren, waarvan de gegevens naar de aarde worden geseind. Het dier verkeert lichamelijk in uitsteken de toestand. Het heeft een liter water gedronken en zijn volle por tie voedsel verorberd, en is ge reed voor de komende geheugen- en oogcoordinatieproeven. aldus de geleerden. ADVERTENTIFI En zorgt dus voor allerlei voordeeltjes voor onderweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 3