Rijk moet Middelburgs stedenschoon voor verder verval behoeden Informatiebureau voor de zeehavenindustriegebieden BILT Eerste kerncentrale Optimisme over financiering Serooskerke bracht dank aan dokter en mevrouw Schep JEUGDLAND-MIDDELBURG ADVIESCOMMISSIE JEUGDBELEID ONDERZOEKT ACCOMMODATIES Studenten voeren vanavond in Domburg kluchten op In havenbedrij'f van Rotterdam ALMANAK Beheersvorm Vliegveld Minister Bakker over postbestelling in Kruiningen 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 JULI 1969 Vurig pleidooi voor behoud stukje Nederlandse cultuurschat (ADV ER'l'EN TI IS) MIDDELBURG De Middelburg se raad heeft gisteravond zó vurig gepleit voor het redden van monu mentale panden van een dreigende ondergang dat monumentenzorg en volkshuisvesting er moeilijk meer omheen kunnen. Het rijk zal over de brug moeten komen om de positie van Middelburg als derde op de landelijke ranglijst van mo numentale steden veilig te stellen. Gaarne stemde de raad dan ook in met de visie van het college van b en w, vastgelegd in een onlangs verschenen restauratienota die als grondslag zal dienen voor het ver der door het gemeentebestuur op dit punt te voeren beleid. Wethouder M. A. L. Hubregtse. die zich optimistisch uitliet over de fi nanciële consequenties, was eigenlijk wel de tolk van de hele raad toen hij stelde dat het rijk de steden gewoon niet in de steek kan laten. ,Het ste denschoon hoort zo tot onze Neder landse cultuurschat, dat het hele Ne derlandse volk er aan mee zal moeten betalen. Dit kan niet alleen door de gemeente worden gedragen. Dit is een zaak van het rijk'. Zoals bekend spreekt de nota over een honderdtal panden met historische waar den die zich in slechte tot zeer slechte staat bevinden. Er zijn in de twintig crepeergevallen. Verwacht wordt dat per jaar omstreeks vijfentwintig panden zul len kunnen worden aangepakt. Het plan Spanjaardstraat-Spuistraat is het be stemmingsplan dat als illustratie aan de nota is toegevoegd. Twee andere gebie den die van belang zijn betreffende de omgeving van het Hofplein en ook het Penninghoekgebied heeft de aandacht van de voorbereidende commissie-Klaa- renbeek. Daarnaast zal in aansluiting op het bestemmingsplan Spuistraat-Span jaardstraat verder moeten worden ge gaan met het gebied Koepoortstraat- Molstraat-Singelstraat en de Breestraat, omgeving Oostkerk. Ook zijn er indi viduele panden aan de kaaien die om een restauratie vragen. ,Maar we moeten ons niet overeten', zo zei burgemeester Drijber in een nadere toelichting. sprekende drs G. M. Kerkhof, had e.^ tevoren al bezwerende opmerkingen ge maakt in de geest van: ,We moeten de bulldozers uitbannen'. De in het verle den uitgevoerde opbouw van de stad vol gens het oude stadsplan noopte naar hij meende tot het doortrekken van deze lijn. Wij kunnen ons de vrijheden die men zich heeft veroorloofd in Vlissingen, waar men radicaal te werk is gegaan, niet veroorloven, zo vond de heer Kerk hof En hoewel de financiële problemen, (lie zijn verbonden aan de grootse res tauratieplannen nog niet helemaal te doorzien zijn, pleitte hij toch voor een .noodzakelijk idealisme'. Wethouder Hubregtse moest bij hel .pulken van enkele financiële kren ten uit de restauratïeplancake' nood gedwongen vaag blijven. Er is op het ogenblik een budget van ƒ470.000. Wethouder Baars betoogde veel ver trouwen te hebben in de zogenaamde rehabilitatie-uitkeringen en de heer Hubregtse vestigde de aandacht op de mogelijkheden om te putten uit het fonds voor stadsontwikkeling en stadsverbetering en het fonds dat is ontstaan uit de vrijkomende middelen van de oorlogsschade-uitkering. Sneeuwbaleffect Op verzoek van de raad schetste de heer Baars de belangstelling voor te restaureren panden door particulieren. Er zijn op het ogenblik twaalf aanvra gen voor restauraties in behandeling. Dit jaar zal een begin worden gemaakt met de aanpak van acht tot negen cre peergevallen. Maar er wordt zo bleek uit de woorden van de wethouder ge gokt op een sneeuwbaleffect. Of er een marlet is voor de vestiging van kanto ren in oude panden in de binnenstad werd niet geheel duidelijk. Hij kon wel meedelen dat de door velen geprezen NV stadsherstel waar het de restauratie ~anden aangaat ,op het ogenblik con- aet heeft met enkele institutionele be leggers. Daarover zullen te zijner tijd mededelingen worden gedaan. Mogelijk zal dan de gelegenheid te baat worden genomen om een beroep te doen op de burgerzin door evenals is ge beurd met het regelmatig bij de bespre kingen aangehaalde plan Bergkwartier in Deventer de bevolking via kleine cou- nures bij het werk van" een NV als de W Stadsherstel te betrekken met een lening als deelnemers in het maatschap pelijke kapitaaL Er valt in dit stadium nog weinig te zeggen over de huurprijs van een aantal daar voor beschikbaar komende panden. De hnur zal vermoe delijk komen te liggen in de orde van Bellinkstraat Vanuit de raad (de heden Gillissen (pvda) en Rentier (sgp), werd gewezen op de snelle achteruitgang van straten als de Bellinkstraat en herenstraat. Over deze laatste straat wist de heer Gillissen zelfs te melden, dat er vier jaar geleden al diverse woningen moesten worden ge stut. Hij vond het mede uit het oogpunt van de openbare veiligheid van belang dat er een keus wordt gemaakt: of af breken, of restaureren. De voorzitter kon wel begrip opbrengen voor deze gedach- tengang. De keuzemogelijkheden zijn rkt. We thans echter te beperkt. hopen dit vaststellen, beloofde de voor zitter. De heer Rentier dacht aan een tussenoplossing in de vorm van een nieuwbouw in aangepaste stijl. ,We hoeven per slot van rekening niet de hele binnenstad tot museum te ver klaren', zo zei dit raadslid, dat de ringer legde hij het op de duur dreigende ge vaar voor ontvolking van de binnenstad. Inhakend op de opmerkingen van met name de heer Renier, sprak wethouder W. P. J. Baars over een niet haalbaar alternatief waar het gaat om een aange- Siaste nieuwbouw. ,Dat is zelfs vies oir e doen', vond hij. Hij wees verder op de hogere kosten verbonden aan het op nieuw bouwrijp maken, het maken van fundamenten voor de nieuwbouw enz. Een namens de rechtse raadsfractie (ADVERTENTIE) grootte van 250 tot 325 per maand. Met de aanvaarding van de nota ging de raad in concreto akkoord met de in stelling van een programmateam dat saneringsplannen en reconstructieplan nen zal gaan ontwerpen. Voorts bete kende het dat de gemeente er een spe ciale restauratie-afdeling bij krijgt. ,We moeten als gemeente een stuk zeggen-' schap gaan delen', zo zei de voorzitter over het programmateam, waarin vol gens opmerkingen van de heer Baar monumentenzorg .zwaar' zal wordei. vertegenwoordigd. Van diverse zijden met name door de heren Kammeraad en Kerkhof werd daar meteen de wens aan gekoppeld dat men in de toekomst zal kunnen rekenen op een soepeler toe passing van het welstandstoezicht. En omdat dit onderweru toch ter sprake kwam meende ook de voorzitter enig kritiek te moeten spuien door erop te wijzen dat de eis om oude gevels te la ten schldeiren soms wel wat te ver kan gaan. .We zijn een lichte stad, maar we moeten oppassen voor een zekere een- een zeer druk bezochte receptie. Namens de bevolking en oud-patiënten sprak de heer G. P. Jobse woorden van dank aan het adres van dokter Schep voor de' wijze waarop hij 13 jaar de bevolking medisch heeft bijgestaan. Bij monde van de heer J. P. den Herder werd dokter Schep een fauteuil aangeboden. De heer Js. Cevaal sprak namens de vereniging chr. wijkverpleging. Hij bracht dokter Schep dank voor de vele adviezen, in het bijzonder bij de bouw van het nieuwe medische centrum in Serooskerke. De aansluiting bij de protestantse ver ging .Het Oranje Groene Kruis' was vooral aan hem te danken. Hij bood na mens de vereniging dokter Schep een boekenbon en mevrouw Schep bloemen aan. Mej. C. Schout verwelkomde de nieuwe arts. de heer en mevrouw Kouse maker uit Stadskanaal. Zij sprak de hoop uit dat dokter en mevrouw zich spoedig thuis zullen voelen in Seroosker ke. Namens de bevolking bood zij me vrouw Kousemaker bloemen en dokter lïjke gemeente dokter Schep en ver welkomde de nieuwe arts. Dokter Schep eindigde deze druk bezochte receptie met woorden van dank te richten tot de sprekers van deze avond, tot de be volking en de patiënten en voor de vele en mooie cadeaus. Vier lichtgewonden bij frontale botsing SEROOSKERKE (SCHOUWEN) Bi, een frontale botsing, die maandagmid dag op de kruising Provincialeweg - Delingsdijk te Serooskerke onstond, zijn vier personen gewond geraakt en twee auto's totaal vernield. Hét ongeluk gebeurde toen de heer A. G. uit Ouwerkerk op de kruising, ko mend uit de richting Zierikzee, links af wilde slaan in de richting Sehelphoek- haven. J,-i g richting J uit Rotterdam. Deze schrok voor de heer G., die naar linies had gestuurd, maar op het laatste moment weer naar rechts terugdraaide. O. stuurde de berm in, raakte in een slip, kwam op het linker weggedeelte terecht, waar zich op dat moment de heer D. K. bevond, die na derde uit de richting Zierikzee. Er volg de een frontale botsing, waarbij D. K., zijn vrouw en zijn zoontje licht gewond raakten en "O. zodanig gewond raakte dat hrj in het Rode-Kruïsziekenhuis te Zierikzee moest worden opgenomen. Dokter H. J. Simons uit Renessa ver leende eerste hulp. EXAMENS In Tilburg slaagde voor het kappersex amen dames kapsels de heer E. de Vlie- -here uit Hulst. Aan de technische school ,Onze Lieve Vrouw ter Duinen.' slaagden voor het examen electro-techniek 4e Idas: J. van Vooren uit IJzendijke en N. van de Wie- Ie uit Hulst. Voor het examen metaal 3B: M. Heijens, uit Lamswaarde. Voor het examen metaal 3 A: J. Dierkx, uit Breskens. Voor het examen TTO UI: H. Schillemans uit Oost-Souburg, P. Verschoore uit Sluis en J. Wolberts uit Groede, Voor het examen TTO 3: H. Dee- len uit Sas van Gent. Voor het examen brood en banketbakker: L. Blommert uit Lamswaarde, R. Buyck uit Zuiddor- ->e en W. Steijnaert uit Schoondijke. Toor h'et examen schilderen HI:W. He- hemann uit 's-Heerenhoek en P. Hou tepen uit Sas van Gent. Voor het exa men ITO m timmeren: E. Hamelink uit Terneuzen. Voor het examen ITO Hl schilderen: J. van Rijsingen uit Ovezan- de. Voor het tweede deel van het kandi daatsexamen rechten slaagde aan de ka tholieke hoge school te Tilburg de heer C. A. Adriaanse uit Middelburg. Aan de r-k universiteit te Nijmegen slaagde voor het doctoraal examen the ologie pater J. Dobbelaer afkomstig uit St-Jansteen, thans woonachtig te Weurt (Gld) met als onderwerp: ,De pries ter-arbeider in Frankrijk'. De heer R. d'Hooghe uit St-Jansteen slaagde te Hilversum voor het examen leraar gymnastiek. Voor de Ensad-examens te Breda slaag den voor modinette: mej. Santa Lou- werse te Serooskerke (W.) én mej. Bet sy Maljaars te Grijpskerke; voor tailleu- se: mej. Liesbeth Maljaars te Domburg en voor coupeuse mej. Joke Gideonse te Oostkapelle. Ze werden opgeleid door mevrouw Smit te Oostkapelle. De McGill University te Montreal ver leende de graad van Bachelor of science in economics aan de heer H. Scherphui.- uit Middelburg. tonigheid', zo zei mr Drijber. Voor de heer Kerkhoff was dat aanleiding on een zinspeling te maken op de uitlating .Middelburg is een lichte stad'. Mr Drij ber stelde de heer Rentier gerust met de mededeling, dat het college zich geen zorgen maa.kt over de bouwcapa citeit. Daar had de heer Rentier ge zien de ontwikkelingen in het Sloegebied een vraagteken bij gezet. Vooral voor de individuele restauraties ligt er een dankbaar arbeidsveld voor de kleinere aannemers, zo meende hij. Grote objecten Wethouder mr J. J. van der Weel maak te nog even wat kanttekeningen bfl gro tere restauratieobjecten. Hij wees op de wenselijkheid van een snelle aanpak van de Kuiperspoort en de Kanunnikenwo ningen in de Abdij, ,de culturele infra structuur van onze stad'. De heer Van der Weel toonde zich te leurgesteld over het feit dat men in Den Haag nog niet tot een definitieve be sluitvorming is gekomen waar het de mogelijke vestiging van het Zeeuws museum in dit gedeelte van het Abdij complex betreft. Dezer dagen zal dit weer eens op het ministerie worden be pleit door een Middelburgse vertegen woordiging. Verwacht wordt dat de res tauratie nog dit jaar zal kunnen begin nen. Het gebouw van het Zeeuws mu seum zou eventueel kunnen dienen als dependance voor de rechtbank. Zilveren medaille voor sluismeester A. Vermaak VEERE Maandagmorgen is de heer A. Vermaak, sluismeester te Veere, on derscheiden met de zilveren eremedaille behorende bij de orde van Oranje-Nas- sau. Ir G. C. Streefkerk, hoofd van het arrondissement Vlissingen, speldde de- heer Vermaak die met pensioen gaat de medaille op. De heer Vermaak kwam in 1922 bij de rijkswaterstaat. Van 1929 tot 1939 was hij in Vianen, eerst als brugknecht, la ter als sluisknecht. Van 1939 tot 1940 was hij in Hansweert als brugwachter van de Vlakebrug. Daarna was hij in Middelburg en op 16 mei 1946 werd Vee- re zijn standplaats. Voor de gemeente hij tijdelijk als havenmeester werk- n. Voorts was de heer Vermaak van 1946 tot 1968 bestuurslid van Volkson derwijs, terwijl hij ook 12 jaar lid van de kerkvoogdij was. Tijdens de plechtig heid voerden na ir Streefkerk het woord burgemeester A. de Kam, rijkshaven meester H. Edens, de heed J. Bliek namens de hervormde gemeente en een afgevaardigde van het hoofdbe stuur van EMM, de organisatie van ri-jkswaterstaatpersoneel. Maandag avond was er nog een receptie in het verenigingsgebouw. Vraag over begroting NV Brugverbinding Haringvliet DEN HAAG (GPD) Het lid van (1e tweede kamer, de heer A. Schipper (pvda) heeft aan de minister van ver keer en waterstaat gevraagd of het juist is, dat de begroting van de NV Brug verbinding Haringvliet voor het tijdvak 1 juli 1969 tot 1 juli 1970 nog niet is goedgekeurd. Zo ja, is de minister dan niet van mening, aldus de heer Schipper, dat het aanbeveling verdient voor de aanvang van het begrotingsjaar te be slissen, "'te meer daar is uitgegaan van een verlaging van het bruggeld met 0,50 per voertuig, waarmee een belang van bedrijfsleven en recreanten zou zijn gediend. De heer Schipper vraagt ten slotte of de minister bereid is een spoe dige beslissing te bevorderen. Benoemingen Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn aan de chr. mavo-school te Axel be noemd tot vakleraar de heren: J. Over- dulve (handel), W. Vos (Nederlands): K. de Jonge (tekenen) allen te Axel. Voor een volledige dagtaak zijn be noemd de heren: K. Blauw te Haren (biologie en geschiedenis)K. Jorissen te Den Haag (gymnastiek); C. den En gelsman te Hoogerheid (administratie- onclerge) J. D. Tolhoek te Axel, leraar tekenen, J. Beumer en A. Doomebos te Terneu zen, beide gymnastiekleraar, verlaten de school in verband met een benoe ming elders. Aanleg deel van rijksweg gegund MIDDELBURG De rijkswaterstaat te Middelburg heeft het aanleggen van een gedeelte van Rijksweg 58 (auto snelweg) van liet Rijkswegenplan 1968 met bijkomende werkzaamheden op Zuid-Beveland in P.iHand-Bath, Krab- bendijke. Waarde en Kruiningen ge gund aan aannemingsbedrijf Oostenrijk NV te Rotterdam voor 13.584.000,- Vanaf heden tot 25 juli in de Sporthal aan de Nassaulaan. Geopend: maandag t/m vrijdag, 9.00 tot 16.00 uur. Extra attractie: GROTE VERKEERSTUIN Entreedagkaarten 1,25. kaarten voor vijf bezoeken 3,75, kaarten voor tien bezoeken 6,-. Dagelijks vertrekt vanaf de Statenlaan (Middelburg-Zuid) een bus naar Jeugdland om 9.05 uur. Installatie in Middelburg Mr Drijber voorlopig nog voorzitter MIDDELBURG Het verheugt mijn fractie, dat de hele situatie in Sïnt-Lau- rens zodanig is. dat er iets positiefs over gezegd kan worden. Sint-Laurens heeft, zich volledig aangepast bij het tempo an Middelburg. Het is goed dat eens n het openbaar te zeggen'. Dit zei het VYD-raadslid mevrouw M. A. v. <1. Boogert-Selhorst maandagmiddag toen do Middelburgse raad het voorstel te be handelen kreeg (en er later zijn goed keuring aan hechtte) om leer- en hulp middelen aan te schaffen voor de prins Willem-Alexanderschool van Sint-Lau- rens. Zei de beer M. Vïnke (cli) hier over: ,Het schoolbestuur is bijzonder verheugd over de steun, die liet uit Mid delburg krijgt'. Later, in de rondvraag, kwam het socia listische raadslid H. Gillissen op de zaak van de .buitengewesten' terug. Hij her innerde daarbij onder meer aan een ar tikel in de PZC over Nieuwland, in welk dorp rumoer is ontstaan, onder meer over de plannen een vuilstortplaats in de voormalige oude' haven in te richten. .Ook andere zaken werden in de pers naar voren gebracht', merkte de neer Gillissen op. ,Als men vanuit Nieuwland de bereidheid had gehad om deze zaken aan het college van b en w ter kennis te brengen, dan hadden er wellicht maatregelen genomen kunnen worden'. Als voorbeeld haalde het PvdA-raadslid aan dat men in Nieuwland tot nu toe geweigerd heeft om inzake de sportter reinverbetering contact op te nemen of zitting te nemen in de stichting sport- DOMBURG Vandaag, dinsdag 1 juli, vindt ln Domburg de eerste voorstelling plaats va.n twee middeleeuwse kluchten, uitgevoerd door het studententoneelge zelschap ,De Waghespelers' uit Utrecht. Uitgevoerd worden .Lippijn' en ,De Ap pelboom'. De voorstelling, die om acht uur begint, wordt gehouden op het re creatieterrein aan de Ooststraat. De toe gang is gratis. De studententoneelver eniging geeft verder in de komende week voorstellingen in Groede, Sluis, Aardenburg, Wolphaartsdijk en Oost burg. belangen. .Inderdaad', verzekerde burg< meester mr J. Drijber, ,de stichtte ing De heer Gillissen verzocht b en W ,om teneinde deze cumulatie van ontevre denheid weg te nemen' de bewoners Sn. de gelegenheid te stellen hun zegje te doen. In dit verband zei burgemeester Drijber: .Ten aanzien van de vuilstort plaats zullen we afwachten tot het in Nieuwland gevormde actiecomité zich tot ons wendt'. Verder wees mr Drijber erop, dat er momenteel een onderzoek gaande is naar het woningbestand van Nieuwland. .Daar willen we met de in woners een hearing over houden, waar ook andere punten ter sprake gebracht kunnen worden', aldus de burgemeester, die er tot slot aan toevoegde, dat ge meentewerken verzocht is na te gaan hoe in het komende najaar verbeterin gen kunnen worden aangebracht aan de speelweide naast het Nieuwlandse sport veld, GOUDEN JUBILEUM De heer A. Kindt, chef-inkoop werd door directie en .tderpersoneel van NV Zuid- Ohemie in de kantine van dit bedrijf in het zonnetje gezet vanwege zijn vijftig jarig dienstverband. On het eind van het jaar zal de huldiging van dit feit een of ficieel tintje krijgen tijdens de traditio nele oudejaariviering van dit bedrijf. BESLUIT OVERLEGORGAAN ZEEHAVENONTWIKKELING ROTTERDAM Het algemeen bestuur van het overlegorgaan zeehavenontwikkeling zuidwest- Nederland heeft maandag tijdens een vergadering in het stadhuis van Rotterdam, onder voorzitter- St-Jacobsstraat 14 Vlissingen - Tel. 2398. Zeeuwse Computer Een Middelburgs bedrijf heeft de loonadministratie in handen ge steld van een computer. Gisteren betaalde de machine voor het eerst uit. liet salariszakje van een van ie topfunctionarissen bleek 37cent te bevatten. Er was sprake van een mense lijke fout. Een deskundige haastte zich uit te leggen dat men de computer met een verkeerd gegeven had gevoed. .Zo, en waar moet ik me al die 'tijd mee voeden?' stoof de be gunstigde op. De man had zich vooral geërgerd aan een begelei dend briefje, v;aarin de automa tisering van de loonadministratie werd aangekondigd met de me dedeling dat bij enkele maande lijkse uitlceringen, tegelijk een herwaardering zal worden door gevoerd. VLISSINGEN Niet vandaag, maar morgen (woensdag) zal op het bouw terrein in het uitgebreide Sloegebied de eerste paal de grond ingeslagen wor den voor de kernenergiecentrale (400-iIn weerwil van het feit, overigens, dat 450 megawatt) van de NV PZEM. Dat (zoals de foto laat zien) er al enige pa- gebeurt met enig officieel vertoon 's mor- len de grond in gedreven zijn. gens om half elf. (Foto Slagboom). schap van mr J. van Aartsen, be sloten om overeenkomstig het voorstel van het dagelijks bestuur een bureau voor gezamenlijke informatie voor de zeehavenindu- itriegebieden in zuidwest-Neder land in te stellen. Dit kan worden gezien als de eerste noodzakelijke stap op de weg naar verwezenlij king van een meer geïnstitutionali seerde samenwerking, waarover de studiegroep beheersvorm ondei lei ding van dr D. van der Wel inmid dels een eerste rapport heeft uitge bracht. Het bureau zal voor zijn werkzaamhe den moeten kunnen beschikken over een voortdurend bijgewerkte documentatie, dat het bureau in overleg en samenwer king met de locale beheerders samen moet stellen. Eventuele gegadigden zul len zo zij dit wensen in contact met een of meer van die beheerders worden gebracht. Zij zullen liet bureau op de hoogte houden van het verloop der onderhandelingen. Het bureau zal worden gevestigd bij het havenbedrijf van Rotterdam. Van het bureau zullen deel uitmaken de he ren drs J. M. C. Hagenaar, economisch onderdirecteur van het havenbedrijf, als voorzitter, drs J. W. Kurstjens, adjunct directeur van het ETI voor Noord-Bra bant en drs M. C. Verburg. directeur van het ETI voor Zeeland. Plaatsvervan ger van de heer Hagenaar zal zijn drs R. Th. Sperling, directie-assistent van het Rotterdamse havenbedrijf, terwijl als plaatsvervangers van de heer Verburg zullen optreden de heren M. F. de Jonge, secretaris van het Havenschap VlisKin- gen i.o. en het havenschap Terneuzen i.o., en W. H. Blok, adjunct-secretaris van het havenschap Terneuzen i.o. Voor de heer Kurstjens zal nog een plaatsvervanger worden aangewezen. Als gedelegeerde van het overlegorgaan bij het bureau werd aangewezen de heer J. C. Aschoff, lid van het algemeen be stuur en burgemeester van Terneuzen, Via hem zal het bureau regelmatig rap port uitbrengen aan het dagelijks be stuur. Het dagelijks bestuur, dat nu een in structie voor het bureau zal opstellen, zal de minister van economische zaken verzoeken iemand op zijn departement aan te wijzen met wie het bureau in voorkomende gevallen contact zal kun- opnemen. Het. algemeen bestuur heeft voorts een ipreking gewijd aan een aantal sug gesties met betrekking tot een mogelijke toekomstige beheersvorm voor de ha vens en de daarbij behorende industrie^ terreinen in Zuidwest-Nederland en de daarvoor vereiste bestuurlijke bevoegd heden. Uitgangspunt bij de discussie was het eerste werkstuk van de studiegroep be heersvorm (commissie Van der Wel), waarin een aantal minder en meer vérgaande vormen worden genoemd, waarin de wenselijk geachte integratie kan worden gegoten. De studiegroep zal op verzoek van het algemeen bestuur enkele alternatieve- nader analyseren en uitdiepen. Daarbij zal onder andere de vraag aan de orde komen, of de instel ling van een of twee havenschappen in Zuidwest-Nederland wenselijk is. Voorzitter mr Van Aartsen deelde de vergadering mee, dat het dagelijks be stuur onlangs heeft besloten tot het in stellen van een commissie, die ter voldoening aan één der opdrachten van het .groene hoekje' een onderzoek zal instellen naar do noodzakelijke luclit- vaartfaciliteitcn en de vestigïngsplaats- eiscn van luchtvaartterreinen, getoetst aan de planologische mogelijkheden. Na besprekingen met de commissie vliegveld van de Brabantse kamers van koophandel was gebleken, dat gezien de uiteenlopende doelstellingen com binatie van het onderzoek niet oppor tuun zou zijn. Wél zullen over en weer waarnemers worden aangewezen. Ten einde mogelijke doublures en dergel"'1*" te voorkomen met de werkzaamhe van de nationale commissie voor de tweede luchthaven (commissie Falken- hagen) Is de rijksluchtvaartdienst ge vraagd een vertegenwoordiger in de commissie van het overlegorgaan aan te wijzen. De commissie zal als volgt zijn samenge steld: mr H. C. G. L. Polak, wethouder van Rotterdam, voorzitter; ir N. A. de Boer, directeur van de PPD Zuid-Hol land: ir J. C. H. Drost, planoloog bij Rijnmond: ir M. de Vink, directeur van de PPD Zeeland, alsmede twee verte- genwoordligers van de commissie vlieg veld van de Noordbrabantse kamers van koophandel en een afgevaardigde van de rijksluchtvaartdienst. Mr Van Aartsen deelde verder nice, dal in de bedoeling ligt. in september DEN HAAG (GPD) Minister Bakker van verkeer en waterstaat heeft geant woord op vragen van het lid van de tweede kamer, de heer A. Schipper (pvda) over vertraging in de postbe stelling te Kruiningen. In zijn antwoord deelt de minister mee. dat samenvallend met de invoering van de nieuwe dienst regeling van de NS, de PTT in het be gin van de maand juni in de organi satie van de postbestelling te Kruinin gen een plaatselijke wijziging heeft, 'enjjevolge daarvan vindt de postbe stelling aan 58 adressen, behorende tot de zogenaamde buitenbestelling van Kruiningen, later plaats dan voorheen. De bestelling aan deze adressen wordt dag. aldus de minister. De dienstrege ling lean zodanig worden opgezet, dat de bestelling met niet meer dan één uur wordt verlaat. De minister acht dit geen onaanvaard baar ongerief. Aan een systeem van één bestelling per dag, dat reeds vanouds voor buitenbestellingen wordt toege past, is spreiding van de bestelwerk- zaamheden inherent. aanstaande een rapport van de commis sie-Verburg, waarin het algemeen be stuur geadviseerd zal worden over het verzoek van Rotterdam om een stand punt te bepalen ten aanzien van het plan 2000 plus, ter tafel te brengen. Aan het eind van de vergadering werd onder dankzegging voor zijn activi teiten afscheid genomen van jhr mr H. J. Ortt. adjunct-secretaris van het overlegorgaan, die een benoeming heeft aanvaard bij het provinciaal bestuur va.n Friesland. Hij zal worden opgevolgd door rle heer F. J. Burger, referendaris op de provinciale griffie van Zeeland. HET WEER IN EUROPA HET WEER IN EUROPA Athene, onbewollct Barcelona, lialf bewolkt Berlijn, onbewolkt Bordeaux, zwaar bewolkl Brussel, half bewolkt Gelieve, zwaar bewolkt Grenoble, licht bewolkt Innsbruck, zwaar bewolkt Kopenhagen, half bewolkl Lissabon, licht bewolkt Locarno, half bewolkt Luxemburg, licht bewolkl Madrid, half bewolkt Malaga, onbewolkt Nice, licht bewolkt Rome, onbewolkt Stockholm, regenbui Zürlch. zwaar bewolkt 26 graden 25 graden 20 graden 26 graden 24 graden 23 graden 24 graden 15 graden 20 graden 24 graden 25 graden 34 graden 27 graden 24 graden 25 graen 27 graden DE D VERWACHT. Voornamelijk droog, zonnige perioden en normale tot boven normale temperatu- Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland. Voor woensdag: Aantal uren zon: 3 tot 10; Min. temp: van ongeveer normaal tot 3 graden on der normaal; Max, temp: omstreeks nor maal; Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent; Kaals op een geheel droo" etmaal: 70 procent. Voor donderdag- Aantal uren zon: 5 of meer: Mui; temp: omstreeks normaal: Max. temp: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal; Kans op een droge periode vam minstens 12 uur: 90 procent: Kans op een geheel droog et maal: 80 procent. VKIJ ZONNIG Vrij zonnig met voornamelijk in het noorden van het land tijdelijk meer be wolking, maar geen regen van beteke nis. Zwakke tot matige wind uit wes telijke richtingen en dezelfde temperatu ren als maandag of iets lagere. STRANOV ERW ACHTING Het liogeddukgebied boven Frankrijk en eentraal-Europa blijft bet strandweer r.-'es. Zonili" 1 zwakke zeewind, 's middags 20 tot 22 graden, zeewater 17 graden. Vogruit- graden, zeewater 17 graden. Vooruit- zomers karakter,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 2