SCHERPE KRITIEK PVDA OP BELEID MR. LUNS IN VN Oponthoud ep Schiphol begint uit te lopen Toltarief Haringvlietbrug hangt nog' Nigeria beëindigt samenwerking met het Rode Kruis Voorbereidingen voor maanreis ilorlohpn aoed Gif doodde vissen in Zwijndrecht Vandaag in de krant... MOTIE VAN PVDA. D'66, Transito-verkeer is nog niet in gevaar Nieuwe Europese landbouwprijzen volgende maand? Grondverf 212e jaargang - no. 149 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN (bgg red. 3S08. adv. 01186 584, «Ida. f. O s«o aocr an W. da figtti Hooldied.i «P. 2731). Middelburg. Markt 81. tal. 7CS1 (b 8 ar adv t S.55 lng« mad 2^ tarief Kleine a A. de Rok Abonn.prfjt f 1.1 I. 7078/3169, adv. 237S) Coea, lm» 8 regelt) 37 -1 oer 'egel Dinsdag 1 juli 1969 KAMERCOMMISSIE BEZORGD OVER PORTUGAL MINISTER LUNS KAAP KENNEDY (DPA, RTR) De proef aftelling voor delan- cering van de Apollo-11 met de Saturnus-5-raket, die vorige week vrijdag was begonnen, verloopt naar wens. Bijna elk onderdeeltje en elke fase van alle gebeurtenissen worden nagegaan, totdat het tijdstip be reikt is waarop negen seconden daarna de raketmotoren zouden moeten ontbranden. Dat is woensdagmiddag 14.32 uur Nederlandse tijd, precies twee we ken voor de werkelijke lancering. De drie maanvaarders, Neil Arm strong, Michael Collins en Edwin Aldrin, hebben zondag hun gezin nen bezocht. Hun training in het controlecentrum is daarvoor ech ter niet onderbroken. Maandag moesten zij op Kaap Kennedy weer oefenen in de luchtnaboot- sers. Donderdag klimmen zij in hun zware uitrusting de Apollo-11 in, bovenop de Saturnus-5, om vier uur lang alles te doen wat voor de echte lancering ook gebeurt. De directeur van de NASA, dr Tho mas Paine, heeft gezegd, dat de maanlanding .grote verrassingen' zal opleveren. Hij waarschuwde echter voor een al te groot opti misme. Er wordt wel degelijk re kening gehouden met de mogelijk heid, dat er iets kan mislukken, zei hij. ZWIJNDRECHT (GPD) In Zwijn drecht is in de Molenvliet een hoeveel heid gif waarschijnlijk landbouwgif terechtgekomen dat een groot aan tal vissen heeft gedood. Men merkte de waterverontreiniging doordat de kwam bovendrijven. Eigenaars van vee in de omgeving van de Molenvliet is aangeraden hun dieren bij het water weg te halen. Het polder bestuur en de directie van gemeente werken gaan maatregelen nemen. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het gif. Informatiebureau HET ALGEMEEN BESTUUR van het overlegorgaan Zuid-West- Nederland heeft besloten een bu reau voor gezamenlijke informatie voor de zeehaven-industriegebie den in Zuid-West Nederland in te stellen. 'pag. 2). Commissaris DERTIEN van de 39 KVP-frac- tieleden in de tweede kamer ver vullen een of meer commissaria ten. Schmelzer en Van Thiel span nen de kroon met resp. vijf en vier .bijbanen'. <pag- 3). Bestand DE Jordaanse en Egyptische mili taire acties hebben in feite een schorsing van de bestandsovereen komst met Israël veroorzaakt. Dit zei premier Golda Meir van Israël in haar parlement onder meer over de militaire acties, (pag 7) Binnen- en buitenlands nieuwspag. 1, 3 en 7. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5 en 6. Sport: pag. 9. Radio en tv: pag. 11. Financieel nieuws: pag. 13. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Luns is niet bereid in de desbetreffende com missies van de Verenigde Naties te verklaren dat de Nederlandse re gering voorstandster is van een verbod van nieuwe investeringen in Zuid-Afrika, Portugal, Mozambique, Angola en Guinee. De algemene ongerustheid van de vergadering over de gang van zaken in Zuid-Afrika, Zuid-Khodesië en de Portugese koloniën werd door de ver tegenwoordigers van PvdA, PPR, D'66 en PSP samengevat in een mo tie, waarin de regering wordt uitge nodigd aan te dringen op maatrege len ter verzèkering van een volledige naleving van de wapenembargo's te gen Portugal en Zuid-Afrika en van de sancties tegen Zuid-Rhodesië, waartoe de Veiligheidsraad heeft be sloten. Verder wordt de regering in de motie verzocht actief mee te werken aan de totstandkoming, van verdergaande be sluiten in VN-verband die de economi sche en politieke druk op de regeringen van Zuid-Afrika, Portugal en Zuid-Rho desië kunnen vergroten. Als laatste punt in de motie wordt genoemd de wense lijkheid om bij te dragen aan het VN- Trust Fund voor de slachtoffers van de apartheidsp o 1 itiek Deze laatste suggestie werd door mr Mommersteeg (kvp) gesteund. De motie zal pas in de week voorafgaande aan de derde dinsdag in september ln de kamer behandeld worden. De minister zei .aarzelend' tegenover te staan. pdd pSP Met deze weigering antwoordde de be windsman maandag tijdens de verga dering van de vaste tweede-kamercom missie voor buitenlandse zaken de PvdA 'er Wierenga, die zich zeer ontevre den toonde over de houding van Neder land in de Verenigde Naties. De heer Wierenga vroeg van de minister een scherpere politieke steUingname tegen over de apartheidspolitiek van Zuid- Afrika en het koloniale bewind, dat Portugal in haar Afrikaanse gebiedsde len voert. Minister Luns zei dat uitvoe ring van de voorstellen van de heer Wierenga zouden leiden tot een vrijwel volledig isolement van de genoemde lan den, waar naar mening beslist niet moet worden toegewerkt. De langdurige vergadering van maandag was geheel gewijd aan kwesties die be trekking hebben op de Verenigde Naties. laatste punt van de agenda ko- ale en rassenvraagstukken in Afri ka was tevens het punt, dat de leven digste discussies opriep. Met name de le vering van wapens door lidstaten van de NATO aan Portugal, dat deze wa pens inzet bij de strijd tegen vrijheids strijders in de Afrikaanse koloniën, werd druk besproken. Portugal en de NAVO Zoals was te voorzien ls bij de discus sies over Portugal herhaaldelijk het re cente rapport van het Angelo Comité (samenstellers dr Bosgra en mr Ghr. DIE MEN De regelmatige vuil verbranding van chemische af valstoffen, zoals die nu plaats vindt bij Diemen, zal over twee jaar verdwenen zijn als de stad Amsterdam de vuilverbrandingen voor chemische afvalstoffen in gebruik neemt. Nu is de vuilver branding nog een vertrouwd beeld in het landschap. Zuid-Jemen erkent Oost-Duitsland ADEN (RTR) De republiek Zuid-Je men heeft besloten de Duitse Democra tische Republiek (Oost-Duitsland) te er kennen, zo heeft de minister van bui tenlandse zaken Ali Salem Al-Baidh maandag bekendgemaakt. Modelactie verkeersleiders krijgt uitwerking SCHIPHOL (ANP) De modelactie van de verkeersleiders heeft gisteren op Schiphol tot meer vertragingen geleid dan tijdens het af gelopen weekeinde toen de vliegtuigen nog slechts incidenteel te laat waren. De meeste van de ca 20 tijdens het ochtendpiekuur vertrekkende toestellen kregen een oponthoud van 10 tot 30 minuten, doordat de verkeersleiders Ia- ter dan gebruikelijk toestemming ga ven om van de pieren naur de taxibaan te rijden en om vervolgens op te stij gen. Zo stonden gisterenochtend om 9.45 uur zeven machines in file bij de startbaan te wachten op liet sein .clea red for take off (u kunt starten) de verkeerstoren. Enkele binnenkomen de toestellen moesten een kwartier h 20 minuten blijven cirkelen voor ze mochten landen. Volgens een woordvoerder van de KLM- persdienst zijn de huidige vertragingen nog te kort om het transito-verkeer in de war te sturen. Doorgaande passagiers kunnen op Schiphol als regel binnen het half uur van het ene in het andere vlieg tuig overstappen. De meeste doorver bindingen sluiten op elkaar aan met een tussenliggende periode van min stens een uur, zodat ook bij de vertra gingen van thans van maximaal een fialf uur de aansluitende vluchten meest al gemakkelijk gehaald kunnen wor- Omstreeks het meestal zeer drukke middaguur en tijdens de namiddag- piek op Schiphol waren de vertra gingen ongeveer even groot als des ochtends. Alleen liep bij enkele ver trekkende machines het oponthoud op tot 50 minuten. Ter voorkoming van mogelijke opstop pingen van vliegtuigen aan de pier zelf wenlen gistermiddag enkele machines naar het zogenaamde .buffer'-platform gedirigeerd, vanwaar de passagiers per bus naar het stationsgebouw gingen. Op dit platform, dat aan de rand ligt van het eigenlijke verkeersplatform. worden normaliter uitsluitend reserve toestellen of privé-vliegtuigen gepar keerd. De secretaris van het lcuhtverk eerslei- de rsgi 1de, de heer F. Mente, deelde gistermiddag mede dat er nog steeds geen overleg heeft plaatsgevonden met' het ministerie van verkeer en water staat of van binnenlandse zaken. FEDERALE COMMISSIE NEEMT TAAK OVER Hulp alleen voor behoeftige burgers ft ant lijn LAGOS (RTR) De regering van Nigeria heeft meegedeeld dat zij niet wil dat het internationale Rode Kruis langer als coördinator optreedt bij de hulpverlening aan slachtoffers van de burgeroorlog met Bjafra. Het toezicht op de hulpverlening zal worden overgenomen door de federale commissie voor rehabili tatie, voor zover het de federale kant van de zaak betreft. Een en ander is door de federale com missaris voor de voorlichting, Anthony Enahoro, meegedeeld op een bijeen komst van hulporganisaties. Er zal wor den toegestaan hulp naar Biafra te zen den voor burgers ,maar alleen als de BOMAANSLAG IN WALES morgen vroeg een tijdbom ontploft. Per soonlijke ongelukken deden zich daarbij niet voor. In een muur van het post kantoor werd een gat geslagen ter grootte van ongeveer een meter. De explosie Ls de laatste in een serie bomaanslagen die gericht zijn tegen de installatie van de Engelse kroonprins Charles tot prins van Wales. De daders zoekt men onder de vurige nationalisten Wales. hulpverlening behoorlijk kan worden georganiseerd' en militair misbruik is uitgesloten. Enahoro maakte geen be sluit bekend op het voorstel voor vluch ten met ^hulpgoederen .overdag n Biafra. Rode Kruis Functionarissen van het Rode Kruis hebbe/i in Genève gezegd dat de le vens'van miljoenen vrouwen, kinde- LUXEMBURG (ANP) De ministers van landbouw van de EEG hebben maandag in Luxemburg besloten de vol lende maand een extra inspanning te loen om de nieuwe Europese landbouw prijzen vast te stellen. De Europese commissie heeft woensdag voorstellen voor nieuwe Europese prij- voor het jaar 1970-'71 op de tafel de ministère gelegd. De ministers moeten echter ook nog enkele belangrij ke prijzen van het lopende jaar voor melk, boter en. rundvlees vaststellen. De Nederlandse minister van landbouw Lardinois. die met ingang van juli het voorzitterschap van dé EEG-landbouw- raad overneemt, heeft zijn collega's ge wezen op de moeilijke positie waarin men komt te verkeren. Op zijn voorstel is met algemene stemmen besloten dat men medio juli (te weten op de 15e. 16e en 17e) in Brussel zal proberen de nog hangende prijzen van het lopende jaar te regelen en als dat is gelukt, op een tweede conferentie op 28. 29 en juli de prijzen voor het jaar 1970-'71. VERSCHIL VAN MENING OVER VERLAGING VAN f2,50 NAAR f2,00 I Van een onzer redacteuren DEN HAAG De datum 1 juli passeert vandaag zonder dat zoals was aangekondigd het uniforme toltarief op de Ha- ringvlïetbrug is verlaagd van ƒ2,50 naar ƒ2,00. Minister drs J. A. Bakker van verkeer en wa terstaat zal pas in de loop van deze week een beslissing kun nen nemen over de begroting die de NV Brugverbinding Ha ringvliet voor goedkeuring heeft ingediend en waarin met een tariefsverlaging was reke ning gehouden. Er blijkt name lijk tussen beide partijen ver schil van mening te bestaan over verkeersprognoses en de interpretatie ervan voor de pe riode tot 1975, het jaar waarin het rijk uiterlijk de brug tegei boekwaarde zal overnemen. Dezer dagen zal de minister eei delegatie van commissarissenvai de naamloze vennootschap, die di brug exploiteert, op zijn departe ment ontvangen. Van dat gesprek zal het afhangen of de passerende automobilist zeer binnenkort 2 kwartjes minder moet betalen. wanneer hij langs het tolkantoor rijdt. Drie maanden zijn er intussen voo' bij gegaan s.no» J.- oi ug.-xpio taiai. te haar begroting naar ,Den Haag' d. De raad van commissarissen en de aandeelhouders hadden zich met het jaarstuk verenigd. De finan ciële uitkomsten bleken op dat ogen blik zo gunstig, dat er ruimte voor een tariefsverlaging kon worden ge vonden. Venvacht werd toen dat hei inmiddels afgesloten boekjaar een ge tal van 2 miljoen gepasseerde voer tuigen te zien zou geven. Bovendien werd er op gerekend dat de tunnel onder de Öuae Maas, die 22 juli aan staande open gaat op de nieuwe rou te van Zeeland naar de randstad Holland een stevige verkeersimpuls zou veroorzaken. Met uiteraard hogere opbrengsten aan de tolkanto ren. De NV Brugverbinding Haring vliet lijdt overigens toch geen kwij lend bestaan, want de laatste jaren wend steeds al een winst van een miljoen gulden gemaakt, waarvan ongeveer tachtig procent aan de re serves kon worden toegevoegd. De tariefsverlaging werd aangekondigd met de stag om de arm dat twee ministeries in Den Haas (verkeer en waterstaat en financiën i er hun zegen over moesten geven. Er, dat laatste is wat minder .glad' ver lopen dan men zich had voorgesteld Een teleurstelling voor wie erop hac gerekend dat de datum van 1 ju! voor het brugverkeer een aantrekke lijker prijs zou hebben opgeleverd. Zoals gezegd: alles hangt nu af var het gesprek tussen de minister er de directie van de NV Brugverbin ding Haringvliet. .Den Haag wil ken nelijk meer .zekerheden' over de cij fers en de verwachtingen voor de naaste toekomst op de Haringvliet- brug. Een rol daarbij spelen twee nieuwe verbindingen (tolvrije), die binnen enkele jaren aan het verkeer ter beschikking zullen worden ge- rollen de pan uit, de nota's. \WJ Zj Vorige week verscheen er een omvangrijk stuk over de recreatie Zeeland. nu er weer een sociaal-culturele ontwikkelingsschets van het provinciaal bestuur verschenen, gebaseerd op niet minder dan vijf deel- nota's. Natuurlijk is het mogelijk om over dat alles lichtelijk-ironiserend te doen, maar helaas vormen nota's en stukken nu eenmaal de werkelijkheid van vandaag. Er ontstaat zo langzamer hand een paradoxale situatie: er ver schijnen steeds meer nota's en voorstel len. die de gemiddelde burger niet meer bereiken hij gelooft het wel maar aan de andere kant zou het beleid zonder die nota's een stuk ondoelmatiger en chaotischer worden. Het blijkt nodig te inventariseren, om ontwikkelingen te signaleren en daarbij vooral de vraag te stellen hoe het beleid in deze provincie op allerlei onderdelen tot stand moet ko men. In dit nieuwe stuk probeert het provinciaal bestuur op deze vraag het antwoord te vinden voor zover het de sociaal-culturele ontwikkelingen betreft. Dit onderdeel is wel eens aangeduid als het .vergeten hoofdstuk'. In 1967 verscheen namelijk een ontwikke lingsschets voor Zeeland met vooral eco nomische accenten, met als gevolg dat bij de behandeling in de staten werd aan gedrongen op een aanvulling ln de bo- ciaal-culturele sfeer. Deze aanvulling ligt dan nu ter tafel: een vrij omvang rijke nota met aan het slot een samen vatting in bijna dertig punten. Deze pun ten geven de lijnen aan, waarlangs naar de mening van gedeputeerde staten het sociaal-culturele beleid zich zal moeten bewegen. Helaas is het college niet heel veel verder gekomen dan het aangeven van lijnen, in sommige ge vallen zijn het zelfs maar stippellijnen gebleven. Nu kan men het standpunt verdedigen, dat het juist in een schets als deze slechts om globale punten-behoeft te gaan, punten dus die later in het beleid van alledag kunnen v/orden geconcretiseerd. Maar zelfs wan neer men dat standpunt huldigt, zai men toch moeten erkennen dat deze schets nog niet veel meer is geworden dan het aanbrengen van een laagje grondverf. Er hadden heus wel wat definitiever uit spraken kunnen worden gedaan. Enkele voorbeelden van deze .grond verf'. Zo wordt in de eerste conclu sie gezegd dat voor een goed gefun deerd en gericht welzijnsbeleid nodig zijn .sociaal onderzoek, voorlichting en plan ning". Dat is algemeen gezegd en tege lijkertijd nogal onverbindend: zo'n op merking kost geen geld- Zijn gedeputeer de staten evenwel bereid om het sociaal onderzoek te intensiveren Of vindt Ket college, dat het nu goed gaat Een vol gende conclusie sluit aan op dit onder werp: .Uitbreiding van de welzijnsstich- tingen of opbouwstichtingen wordt wen selijk geacht'. Als men zoiets leest krijgt men de neiging om te zeggen: ,Doe er dan iets aan'. Hoe stellen gedeputeerden zich echter deze uitbreiding voor? Is men tevreden over de nu reeds bereikte resultaten? Een volgend voorbeeld uit de conclusies: ,Aan de bestudering van realisatiemogelijkheden van een sporttrainingscentrum met internaat dient medewerking te worden verleend'. Voortreffelijk, maar laten we er dan ook mee beginnen! Een ander punt, in de jeugdsector: ,De training van het vrij willig- en beroepskader wordt van groot belang geacht'. Met evenveel recht kan men zeggen, dat de training van brand weerkader van belang wordt geacht. Zo'n opmerking zal toch moeten worden omgezet in beleid? Hoe? En hoeveel gaat dat kosten? Nog een voorbeeld: ,Dc oprichting van de regionale woon wagencentra eist grote aandacht'. Fraai, maar wat betekent zo'n frase in de prak tijk We erkennen overigens, dat in het stuk zelf wat meer is te lezen dan in deze conclusies, nochtans ademt het ge heel een .onverbindende sfeer". Als men concreet vraagt: wat komt er nu in de praktijk uit, dan blijkt dat niet veel te zijn. De concertzaal in Middelburg moet verbeterd worden, vin den gedeputeerden, zodat men mag aan nemen dat ze er wel geld voor over heb ben. Er komt een studiecommissie op het gebied van onderwijs en men wil na denken over een cultuur- en sportfonds. Misschien komt er een tweede functio naris bij het Zeeuws Museum, zo kan uit de schets afleiden, maar voor een provinciale archeoloog is geen geld. Er kan wellicht worden gedacht aan een tweede toneeladviseur, enfin in dit soort kruimelachtig werk is er wat concreets uit de nota te halen. Maar verder? Er is één ding wél duidelijk: de naam van de nota. Zij kreeg de titel .sc-hets' mee en daarmee een zeer juiste kwalificatie. Veel meer dan een schetsmatige samenvatting van reeds eerder uitgebrachte deelnota's is het stuk namelijk niet geworden. Een basis om wat vrijblijvend over te debatteren in de staten. Aldus doende wordt dan (een laagje grondverf aangebracht. Maar |er zal heel wat meer moeten gebeuren: ihet vergeten hoofdstuk is nog niet ge- j schreven. Er is een voorlopige opzet ge- j maakt, niet meer. Ontheffingen prijsmaatregel Horeca DEN HAAG (ANP) Het allergroot ste deel van de aanvragen om onthef fing van de prijzenbeschikking horeca bedrijven 1969 kon nog niet worden af gehandeld, omdat de betrokken onder- ïlóck economische ut-n ingeaiena. Izaken) heeft dit de tweede kamer mee- gedeeld. Tot nu toe werden 265 verzoe ken om ontheffing van deze prijzenbe- schikking ontvangen Een aantal van 54 verzoeken werd afgehandeld en in 21 gevallen werd het ontheffingsverzoek ingetrokken. Nog niet afgehandeld werden 190 ontheffingsverzoeken. op korte termijn kan in 33 gevallen een i beslissing op het verzoek worden tege moet gezien, zo blijkt uit het antwoord van de minister.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1