Tariefsverlaging Haringvlietbrug Rijksregeling dienstencentra in Zeeland moeilijk te hanteren Sociaal-culturele ontwikkelingsschets Bouwstroom van 200 bejaardenwoningen VERSTOPPING? 6 Plattelandssituatie beletsel voor bereiken norm Tot 1980 voor bejaarden 5500 woningen bouwen Geslaagden technische ,Mr ir M. Gooteschool' te Vlissingen ZONDAGSRUST TER DISCUSSIE IN DE RAAD VAN ZAAMSLAG Argumenten Kamervragen RAAD 's-GRAVENPOLDER GAF GROND VOOR EEN SPEELTUIN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 JULI 1869 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND MIDDELBURG Gedeputeerde staten van Zeeland menen, aldus blijkt uit een bijlage van de soci aal-culturele ontwïkkelingsschets, dat de toepassing van de rijksbij drageregeling dienstencentra voor bejaarden, in Zeeland slechts inci denteel zal kunnen plaatshebben. Immers de plattelandssituatie is zonder meer een beletsel voor het bereiken van de genormeerde con centraties van bejaarden', aldus de gedeputeerde staten. De rijksbij dragereigelin» gaan; uit van oiirca 450 bejaarden, die wonen bin nen een straal van ongeveer 800 meter rond het dienstencentrum. Ten aanzien van de ingebouwde dienstencentra wordt de aanwezigheid van SO bejaardenwo ningen als minimum gezien, welk aan tal lager kan zijm, wanneer het dien stencentrum tevens een functie ver vult voor in de buurt of wijk wonende bejaarden. Gs merken echter op, dat de tihans van kracht zijnde regeling nog geen definitief karakter heeft omdat nog onvoldoende ervaringsgegevens voor het tots tan dibrengen daarvan aanwe zig zijn. ,Het streven zal er op ge richt dier-n te zijn dat ook finan cieel op het platteland een equiva lent wordt gevonden voor het dien stencentrum in de stad', aldus gis. Naar de toestand van 1 januari 1969 zijn in Zeeland zeven dienstencentra <n exploitatie, te weten in Axel, Breskens, Middelburg, Oveeande, Rilland-Ba th, Oost-Souburg en Arnemuiden, terwijl een dergelijk project in Kapelle in aan bouw is. .Deskundige planning, voort vloeiend uit diepgaand onderzoek, is een eerste vereiste ter verkrijging van een verantwoorde spreiding van de nog be- niodiigd'e centra, in welk verband een aanpassing van de rijksbijdrageregeling noodzakelijk zal zijn', aldus gs. Tehuizen Wat betreft de verzorgingstehuizen blijkt uit een overzicht, dat èr in 1966 tot 1968 545 plaatsingsmogelijkheden zijn bijgekomen. Er werden 8 verzor- -*■-**-gesteld met verzor gingstehuizen in gebruik ges 503 plaatsingsmogelijkheden; J gingsteliuizen werden uitgebreid, waar door 271 plaatsingsmogelijkheden wer den verkregen, terwijl 4 verzorgingste huizen buiten gebruik werden gesteld, waardoor 186 plaatsingsmogelijkheden verdwenen. In 1969 en 1970 zullen verzorgingstehui zen worden gerealiseerd in Hoek (90). Aarderebung (81), Yerseke (71), Middel burg, gereformeerd tehuis (95), Middel burg, Jac. Roggeveenhuis (125), Oost burg (72) en Breskens (89). Behalve bij het Jac. Roggeveenhuis in Middelburg en het verzorgingstehuis in Breskens, dienen de andere tehuizen ge deeltelijk voor vervanging. Op langere termijn bestaan plannen voor verzor gingstehuizen in Zierikzee (80), Brui- nisse (81), Goes gasthuis (115), Middel burg, geref. gem. (60), Veere (100), IJzendijke (uitbreiding" van 11), Zaam slag (50), Colijnsplaat (78), Honte.nis- se (verbouwing, waarbij het aantal nog niet bekend is), Wissenkerke (uitbrei ding van 1), Lewedorp (uitbreiding van 9), Haamstede (uitbreiding van 30), Zak van Zuid-B eve land (50) en St-Maartens- dïjk (68). Ook hiervan dienen een aan- pi aats ingsmogeli jkiheden weer als ver vanging. In 1966-1968 werdien drie verpleegtehui zen Ln gebruik genomen met in tot-aal 150 plaatsingsmogelijkheden. Wat be treft het aantal plaatsingsmogelijkhe den in verhouding tot he aantal bejaar den per 1 januari 1969 blijkt uit het overzicht, dat dit voor geheel Zeeland 7,7 op 100 bejaarden was. In Noord- Zeeland waren 279 plaatsingsmogelijk heden pp 5964 bejaarden (4.7), in Mid den-Zeeland 1623 op 20.393 bejaarden (8,0) en in Zeeuwsch-Vlaanderen 1083 op 12.338 bejaarden (8,7). Wat het aantal plaatsingsmogelijkheden (inclusief te verwachten wijzigingen en verwerkelijking van bestaande plan nen)) in verhouding tot het geraamde aantal bejaarden in 1980 betreft blijkt uit het overzicht, dat dit 8,9 op de 100 bejaarden betreft. In geheel Zeeland zullen er 3981 plaatsingsmogelijkheden zijn op 44.825 bejaarden. In Noord-Zee land is dat 462 op 6575 bejaarden (7,0), in Midden-Zeeland 2155 op 23.400 be jaarden (9,2) en in Zeeuwsch-Vlaande- ren 1364 op 14.850 bejaarden (9,2). GS: GEEN NIEUWE CONCERT- EN GEHOORZAAL IN MIDDELBURG Nota's van raden de bouwstenen MIDDELBURG Gedeputeerde staten hebben aan provinciale sta ten van Zeeland de sociaal-culture le ontwikkelingsschets ter discus sie aangeboden, die zij in septem ber 1967 hebben toegezegd. Voor deze schets (31 getypte velletjes en een samenvatting) dienden als bouwstenen de nota's van de ver schillende raden, waarvan wij al eerder een overzicht gaven. Aan het eind van de schets geven ge- DEZE WEEK START OP WALCHEREN De nieuwe bouwactiviteit kan op gang worden gebracht dank zij het werk van de speciale stichting bejaardenhuisves ting Walcheren. Daarin hebben de bur gemeesters van de Walcherse platte landsgemeenten zitting. Ruim een jaar geleden zijn er binnen deze groep onder zoekingen begonnen naar de behoefte aan bejaardenwoningen. Nadat de be spreking met volkshuisvesting had plaats gehad, de premie er was, en de aannemerssom aannemelijk was, kon het plan worden afgerond. Dit zijn de plaatsen die de bouwstroom aandoet: Arnemuiden (24), Valkenisse (48), Mariekerke (24), Domburg (40), Veere (32) en Westkapelle (82). De be jaardenwoningen zullen worden gebouwd in twee bouwlagen. Er komt centrale verwarming in de woningen die ook voor een deel zullen worden voorzien van een stoeltjeslift. Mogelijk zal in een aantal complexen ook een alarm systeem worden ingebouwd. Deze week begint de bouwstroom in Arnemuiden. De NV Walcherse bouwunie voert het werk uit. De bouwstroom wordt zo rationeel mo gelijk opgezet. Het zal ongeveer twee jaar duren voor de laatste woning zal zijn bewoond. De huur zal omstreeks 140 tot 160 in de maand gaan bedra gen. Bij de keuze van de plaats is re kening gehouden met een. gunstige zon inval en voorts hebben de deelnemende gemeenten rekening gehouden met een situering van de bejaardenwoningen niet ver van de bebouwde kom en in een beschutte omgeving. De mogelijk heid is niet uitgesloten dat deze bouw stroom door een tweede zal worden ge volgd. MIDDELBURG Tot 1980 zuilen on geveer 5500 bejaardenwoningen moeten worden gebouwd, wil men aan de dan heersende behoefte kunnen voldoen. Al dus delen gs mee in een bijlage van de sociaal-cultu rele ontwikkelin gsschets. Het aantal bejaarden in 1980 wordt geraamd op ongeveer 45.000. Uitgaande van de vuistregel, dat 30 procent van het aantal bejaarden over een bejaar- denwoning zou moeten beschikken en van een gemiddelde woningbezetting van 1,7 komt men tot de conclusie, dat er in 1980 een behoefte bestaat aan 7900 bejaardenwoningen. Aangezien het aantal aanwezige en in uitvoering zijnde bejaardenwoningen thans rond de 2400 bedraagt, zullen tot 1980 ongeveer 5500 bejaardenwoningen moeten worden ge bouwd, aldus gs. Per 1 januari 1969 waren er in Zeeland 2214 bejaardenwoningen op 38.695 be jaarden, dat is 5,7 bejaardenwoning op 100 bejaarden. In Noord-Zee'and waren dat er 393 woningen op 5964 bejaarden (6.6), in M'dden Zeeland 118" wonin- §en op 20.393 bejaarden (5,8) en in eeuv/sch-Vlaanderen 638 woningen op 12.338 bejaarden (5,7). Van de 2214 be jaardenwoningen zijn 266 bij een bejaar dentehuis en 367 bij een dienstencen trum gebouwd. deputeerde staten een samenvat ting en een aantal conclusies, voor een deel overeenkomende met de aanbevelingen van de verschillen de raden, maar voor een deel ook afwijkend daarvan. Onder andere menen gs dat aan de concert- en gehoorzaal in Middelburg voorzieningen zullen moeten worden getroffen, waardoor redelijke aan passing aan de eisen des tijds kan worden verkregen. Het toekennen van een rijkssubsidie zal een van de voorwaarden voor realisering zijn. De Zeeuwse culturele raad was van mening, dat er een nieuwe ac commodatie moet komen. Verder menen gs dat de aanstelling van de taak van de provinciale toneeladvi seur zodanig in omvang toeneemt, dat de aanstelling van eentweede toneel adviseur ernstig moet worden bestu deerd. De aanstelling van een archeoloog, zo als de culturele raad had voorgesteld, betekent volgens gs op de huidige voor waarden voor een provincie een. te zwa re belasting. Gs zeggen voorts onder meer, dat het standpunt met betrekking tot de her structurering van de culturele raad, de jeugd- en sportraad eerst zal worden geformuleerd, als het ministerie van crm omtrent de harmonisatie van de rijkssubsidieregelingen het overleg heeft afgesloten. Verder menen gs dat de aantselling van een functionaris bij het Zeeuws museum mede ten behoeve van plaatselijke oud heidskamers en musea onder Dader te stellen voorwaarden kan worden over wogen en dat het streven naar de tot standkoming van een school voor kunst onderwijs alle steun verdient. Wat het maatschappelijk werk betreft zijn gs van mening, dat op korte termijn zal moeten worden. Hiervoor is een coör- aan dagverblijven voor geestelijk ge handicapten en wat de bejaardenvoor- zieningen betreft zeggen zij, dat een evenwichtige uitbouw van de verschil lende vormen van dienstverlening aan en huisvesting van bejaarden bevorderd moeten worden. Hiervoor is een coér- dinatie van werkzaamheden een voor waarde. Aan de gemeentelijke technische ,Mr Ir M. Gooteschool' te Vlissingen slaag den de volgende leerlingen: timmeren; W. A. J. Arentse, A. Beekman, G. J. van Belzen^ J. H. van Burgh, R. Dijke, R. Fanoy, A. Francke, J. T. J. Franssens, M. J. L, Harinok, H. Kort, A. F. H. Kra nenburg, R. D. Nederhand, M. Peene (Jz), M. Peene (Mz), L. Sinke, A. Wil- lemse (met lof), P. I. J. Borremans, E. W. S. M. Brunings, R. K. E. van Da len, W. D. Huiszoon, R. C. Huizing, Koudijzer, D. L. Manusama, A. L, Meerman, C. Minnaard', L. Moreau, A. de Nooijer, J. J. W. Weug, L. Francois, afgewezen: 6 leerlingen. Metaalibewerken: J, Bil, R. Bosselaar, C. J. Flipse, G. Jacobse, M. J. M. Lam- ner, J. M. Loekemeijer, C. de Looff, M. leenmen, P. van de Meijden, P. J. Roel- se, J. P. van de Sande, M. Schouten, C. J. van Soelen, P. C. Telle, L. de Voogd, J. W. Vos, W. Wielemaker, C. van 'de Zbuwen, D, Wondergem, A. van de Zouwen, B. van Belzen, J. M. Briars, H. Gilde, J. A. Goeseije, C. Harthoora, G. Helieputte, J. Jansma, J. C. de Jon ge, H. de Koning, J. W. Koole, L. A. E, Qffenmans, J, F. Parinussa, B. J. van de Ree, E. Sohier, T. Soihier, A. Sondak, Vreeke, A. Wielemaker, L. de Wit, W. Castel, R. Kraamer, T. A. Rein- dersma, J. C. van Beek, J. .W Bronke, J. W. Fremouw, T. D. M. Fruijtier, J. C. Geuze, P. J. W. Geijs, L. J. Henning, J. Jansen, C. Kasander, T. F. Kleeman, J. M. J. Kloeg, B. C. de Kubber, C. Magré, J. Marijs, P, J. de Nooijer, P. R. Poortvliet, J. J. de Rijke, a.fgrwezen: 12 leerlingen. Elektrotechniek: A. H. T. van Bakel, D. W. P. van de Beng, J. K. Bomer, M. Bosma, A, Bouwsma, A. Breel, J. C. Dijkhuizen, A. A. Esselimg, J. M. den Hollander, L. Buiibregtsen, W. Louwerse, A. Meerman, A. H. Meijer, P. G, ter Meulen, J. J. Mookhoek, A. D. Nelis, C. F. van Overbeeke, A. van Rijswijk, C. Vree. afgewezen: 8 leerlin gen. Bevorderingen mts BERGEN OP ZOOM Aan de mts te Bergen op Zoom zijn bevorderd van het le naar het 2e leerjaar elektrotechniek: A. Quist, Anna Jacoba; J. J.. de Rijke, Tholen; G. Somers, idem; en F. Steijns, Oud Vosseimeer. Van 1 naar 2 bouwkun de: C. van Eenenaam (met eervolle ver melding), Hansweert en B. van de Borgt, Hansweert; L. Andriesse (met eervolle vermelding), Sint-Maartens dijk; C. van Haaf ten en H. van der J-agt, Stavenisse; C. Staas, Oud Vosse- meer; J, Uyl, Tholen en M. van de Pas, Hansweert. Van 1 naar 2 werktuigbouw kunde: M. Broodjimans en A. van de Zan- de Oud-Vossemeer: J. van Dommelen, Stnt-PhilipslandR. van Leenrijnse, Sint-Maartensdijk en C. Smits te Sta venisse. Zwembad voorziet in behoefte Zondags gemiddeld 117 bezoekers ZAAMSLAG De meeste rijd werd maandagmorgen tijdens de raadsverga dering van de gemeente Zaamslag be steed aan de ingekomen brieven van het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging en van de raden van de gereformeerde kerk, de gere formeerde kerk (vrijgemaakt) en de christelijk gereformeerde kerk, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen openstel ling van het. zwembad op zondag en ge vraagd wordt het daartoe strekkende besluit te herzien. B en w stelden voor om deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. De heer J. Pladdet (sgp) betreurde het dat dit zonder meer terzijde werd ge legd. De heer A. J. de Visser (gpv) meende dat het een taak van de over heid is om te zorgen voor de noodza kelijke rust die nodig is voor de heili ging van de zondag. Hij vond het bo vendien niet juist dat op deze manier de personeelsleden gedwongen worden om op zondag arbeid te verrichten. De heer De Visser stelde dan ook voor om aan het in de brieven gedane verzoek te voldoen. Burgemeester J. de Pree stelde dat het besluit tot openstelling van het zwem bad op zondag op volkomen democrati sche wijze tot stand was gekomen. Voorts zei hij dat met de wensen van het personeel rekening werd gehouden: op zondag wérken alleen zij die daar geen bezwaar tegen hebben, De burge meester meende overigens dat de zon dagsrust door de openstelling van hel zwembad niet in gevaar wordt ge bracht. Bovendien is gebleken dat het (ADVERTENTIE) Wist u dat daar hele kleine pilletjes teger» (JOHRI! AY bestaan? Nourypharrna in Oss maakt ze: llVWllll-fV* zwembad op zondag in een behoefte voorziet, want het gemiddeld aantal be zoekers op deze dag blijkt tot nu toe 177 te zijn. De burgemeester werd bij gevallen door het PvdA-raadslid L. F. Florussen, die onder meer opmerkte: .We leven in 1969 en niet meer in 1929'. De heer De Visser zei van mening te zijn dat men als overhead ook gehoor moest geven aan de hoogste overheid. Desalniettemin werden de brieven voor kennisgeving aangenomen en blijft het zweantoad dus op zondag geopend. Het voorstel inzake salarismaatregelen gemeentepersoneel vond geen bezwaar, evenmin als het voorstel tot vaststel ling van een veiplaatsinigskostewveror- dening. Rente en aflossing van lenin gen, aan te gaan door de heren J. J. wisse en F. K. Hamelink ten behoeve van de woningbouw, zullen door de ge meente worden gegarandeerd. In het reglement van het gemeentelijk zwem bad werd een kleine wijziging aange bracht, die inhoudt dat voor kinderen beneden de anderhalf jaar geen toegang behoeft te worden betaald. De heer Florussen vond dit wel wat erg jong, maar zijn mening werd niet door de raad ondersteund. Daar het langzaam- venkeer dat naar de Fumtstraat moet, gezien de verkeersborden, gedwongen wordt om tweemaal de Axelsestraat over te steken, werd besloten om onderbord te plaatsen met het onder schrift .uitgezonderd links afslaand ver keer'. In de rondvraag kwam de heer D Vis- sed nog even terug op het zwembad. Hij had namelijk vernomen dat diverse kinderen er een verkoudheid hadden op gelopen. Hij vroeg zich af of dit kwam door het verwarmde water. Onver warmd water leek hem trouwens ook beter voor de harding van het menselijk lichaam. Burgemeester De Pree zei dat hij zelf bij de opening, toen hij in pand jesjas te water ging, ook een kou had gevat. Naar zgn mening kwam dit door het feit dat er bjj de kleedhokjes een tochtgat is. Men is bezig om daar een oplossing voor te vinden. Voorts meende de heer Dc Visser dat verbetering van straten en trottoirs in Zaamslag hoog nodig is. De burgemeester gaf dit vol mondig toe, maar er was zojuist bericht gekomen dat men daarvoor geen bij drage van het ryk krijgt en momen teel beschikt Zaamslag zelf niet over voldoende financiële middelen. Slot van pagina 1 stel-d: de dam door het Volkerak naar de vaste wal van Brabant (1970) en de dam door het Haring vliet van Hellavoetsliuis naar Stellen dam (1972). Aan de ene kant wordt beweerd dat deze nieuwe damwegen verkeer&stimulerend zullen werken voor de Haninvliebbruig, aan de ande re kant dat ze verkeer van de brug zullen afkapen. De kwestie van de tolheffing op de Haringvlletbrug is begin dit jaar uit voerig aan de orde geweest bij d< behandeling van de begroting voor verkeer en waterstaat in de tweede kamer. Het Zeeuwse kamerlid C. F. van der Peijl (chu) voerde toen eer reeks argumenten aan die ervooi pleitten om de brug eerder van de particuliere vennootschap over te ne men dan ln het contract met het rijk overeengekomen tijdstip 1975. De minister was daarvoor niet te vinden. ,Het geld dat daarvoor op tafel zou moeten komen heb ik au dringend nodig voor de aanleg van nieuwe we gen en voor de bouw van bruggen en tunnels', zei hij. De kamer probeerde er toch nog wèt aan te doen. Ir Van Rossum (sgp) kwam met de vraag'of dan misschien een tariefsverlaging op de brug mogelijk zou zijn. De be windsman zegde toe dat het een der gelijke maatregel wel eens wilde be kijken tegen het tijdstip waarop de Volkerakdam voor het verkeer be schikbaar zou zijn (1970). Intussen probeerde de naamloze vennootschap van de Harimgvlietlbrug eerder dan 1970 een tariefsverlaging door te voe ren. ,We hebben de cijfers zeer open hartig op tafel gelegd en al voor het indienen van de begroting contact óver deze zaak gehad met de depar tementen', zei ons gisteren de presi dent-commissaris van de NV Brug- verbinding Haringvliet, burgemees ter M. W. van der Harst van Oost- flakkee. ,En daarbij hebben we echt niet al leen op het publiek gespeeld en op emotionele gronden geredeneerd. Ik begrijp de aarzeling van de minister niet.' Het gesprek van de delegatie van de Harinigvlietbrug met de minister van- daag of morgen zal dus nodig zijn om de argumentering voor de ta riefsverlaging duidelijker te maken. En dan kan misschien tegelijkertijd een misverstand uit de weg worden geruimd dat er schijnt te bestaan over bepaalde stukken van de Ha- rlngvlietferug die in Den Haag nooit zijn ontvangen en waarvan de brug mensen zeggen dat er nooit om is ge vraagd. Hioe de beslissing van de minis ter uitvalt is op .dit moment echt noig niet te voorspellen. Iedereen die het tolkantoor aan de Haring- vlietibrag regelmatig passeert had gehoopt diat de zaak per 1 juli geregeld zou zijn. Maar ze hangt nog.r PROGRAMMA JEUGDLAND MIDDELBURG MIDDELBURG De eerste week van Jeugdland te Middelburg heeft z'n jeug dige bezoekers elke dag iets bijzonders te bieden. Vandaag (dinsdag) staat er een bezoek aan de koninklijke marine te Vlissingen op het programma. Om 13.00 uur vertrekt men op de fiets van Jeugdland naar Vlissingen, waar men om 14.00 uur zal worden ontvangen. Op woensdag 2 juli kunnen de kinderen 's morgens om tien uur hun kookkunst 'in praktijk brengen, 's middags om twee uur wacht ze een heel grote verrassing, die nu nog niet verklapt mag worden. Donderdag 3 juli telt eveneens twee ex- tra attracties. In de morgenuren om tien uur gaat een puzzelrit voor de fiets van start, 's Middags om twee uur vin- den op het sportterrein allerlei wed strijden plaats. Vrijdagmorgen 4 juli wordt er om half tien van Jeugdland naar de Markt ver trokken, waar men aan een tekenwed strijd kan meedoen, De middag wordt van half twee benut om de kinder-en ge- zamelijlk brandweer te laten spelen, waaraan echte waterspuiten te pas ko men. ,Goed begin voor gemeente Stuk terrein aan de Middenstraat In de jongste raadsvergadering 's-Gi-avenpolder onder leiding van burge meester jhr mr Quarles van Ufford ïs besloten een perceelsgedeelte van circa 20001 m2 terrein gelegen aan de Mid denstraat en achter- de bebouwing aan de Ambachtsstraat te verhuren aan de plaatselijke speeltuinvereniging voor een bedrag van 100 per jaar voor de aanleg van de speeltuin, Dit perceels gedeelte zal worden opgehoogd en ge ëgaliseerd, alsmede van een drainage worden voorzien. In een later stadium, wanneer de speeltuinplannen zijn uit gewerkt en akkoord bevonden, zal na gegaan worden welk gedeelte eventueel op kosten van de gemeente kan wor den betegeld en ingezaaid. De heer J. Tramper (chu) stelde voor het gehele terrein gelegen tussen de Julianastraat - Bung. Jansenstraat-Mid- denstraat te draineren. De burgemeester raadde dit af, omdat dit niet alleen wat voorbarig is maar j tevens de vraag of algehele drainage Heden, 29 juni 1969, is kalm van ons heengegaan onze lieve en zorgzame vader, behuwd-, grootva der, overgrootvader en oom, de heer CORNELIS MARINUS ELENBAAS in de ouderdom van 88 jaar. Weduwnaar sinds 1-1-1942 van Pieternella Marina Mol Scherpenisse: E. M. Hage-Elenbaas J. J. Hage St-Maartensdijk: M. P. Gaakeer-Elenbaas C. J. Gaakeer C. J. J. Elenbaas-Van Iwaarden E. M. Geluk Klein- en achterkleinkinderen St-Maartensdijk, Molendijk 26. De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 2 juli te St-Maartensdijk. Gesterkt door de H.H. Sacramenten der Zieken werd heden van ons weggenomen mijn lieve vrouw, ónze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder ANNA SOPHIA DE KRIJGER echtgenote van Petrus Johannes Potvlieger, in de ouderdom van 73 jaar. Uit aller naam, P. J. Potvlieger. Koudekerke, 29 juni 1969. Correspondentieadres: fam. Reekers, Gortstraat 57, Middelburg. De gezongen uitvaart wordt gehouden donderdag 3 juli om 10,30 uur in de r-k kerk te Middelburg. Heden is van ons heen gegaan onze beste vriendin, mej. H. C. KERKMEYER Mej. Beugelink Mej. Passenier Middelburg. 29 juni 1969. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed, na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, onze ge liefde moeder, behuwd- en grootmoeder NEELTJE ADRIANA ABRAHAMSE geboren Sturm, op de leeftijd van 69 jaar. Den Haag: P. A. Abrahamse Canada: J. Abrahamse H. C. Abrahamae- van Aartsen Almkerk: H. Sturm M. Sturm-Eebert Renesse: N. A. v. d. Hoelc- Sturm J. v. d. Hoek Middelburg, 30 juni 1969 Bellinkstraat 3 De teraardebestelling zal plaatshebben don derdag 3 juli om 14.00 uur op de algemene be graafplaats. Tot onze diepe droef heid werd in .Maria ter Weel', na een langdu rig. geduldig gedragen lijden, van ons wegge nomen, mijn innig ge liefde man, onze zorg zame vader, hehuwd-, groot- en overgrootva der, de heer op de leeftijd van ruim 91 jaar. Krabbendijke: M. Wondergem- de Jonge J. Wisse-Wondergem P. Wisse Eindhoven: J. M. Wondergem J. Wondergem- Bouma Halsteren: P. Wondergem Kruiningen: M. Wondergem L. Wondergem- Baveco Krabbendijke: M. Wondergem J. Wondergem- Wielhouwer Klein- en achter kleinkinderen Krabbendijke, 29 juni 1969 Huize .Nieuwlande' De begrafenis zal plaatshebben op don derdag 3 juli te 13.00 uur op de algemene be graafplaats te Kruinin gen. Vertrek van het geref. jeugdgebouw om 12.45 uur. Gelegenheid tot condo leren na de begrafenis van 14.30 15.00 uur. Tot ons groot leedwezen moeten wij kennis geven van het overlijden van onze commissaris, de heer CHR. MAZURE De vele jaren van zeer goede samenwerking zul len ons in dankbare herinnering blijven. Namens de raad van beheer, Merison NV A. Merison pres.-comm. Goes, 30 juni 1969. Heden nam de Here nog onverwachts tot Zich, mijn geliefde man en onze lieve vader ARIE ADRIAAN VISSER op de leeftijd van 54 jaar. Krabbendijke: J. J. Visser-Dees Corlnne Adrie Elly Berty Irene Krabbendijke, 29 juni 1969 Oostdijk .Stelhoeve' De begrafenis zal plaatsvinden DV 2 juli op de algemene begraafplaats te Krabbendijke. Vooraf zal een rouwdienst worden gehouden in de gereformeerde kerk, Dorpsstraat te Krabbendijke, om 15.00 uur. Belangstellenden worden verzocht om 14.50 uur aanwezig te zijn. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in het .Cultureel Centrum', Noordweg 13, Krabben dijke. Liever geen bezoek. Geen bloemen. Heden nam de Here nog onverwachts tot Zich, onze geliefde zoon, broer, zwager en oom ARIE ADRIAAN VISSER op de leeftijd van 54 jaar. G. Visser R. M. Visser - de Jager H. A. Visser M. Visser - Leeuwenburgh M. Visser E. Visser - Naaktgeboren 's-Gravendeel, 29 juni 1969 Heden nam de Here nog onverwachts tot Zich, onze geliefde zoon, zwager en oom ARIE ADRIAAN VISSER op de leeftijd van 54 jaar. Middelharnis: N. L. Dees - Dieleman J. Mol - Dees Yerseke: N. L. van de Velde - Dees C. J. van de Velde Achthuizen: D. J. A. Dees T. Dees - de Regt Waarde: A. D. J. Dees G. Dees - de Jager 29 juni 1969 Met leedwezen geven wij kennis van het plot seling overlijden van ons medebestuurslid ARIE ADRIAAN VISSER Zijn trouw en ijver zul len steeds bij ons in dankbare herinnering blijven. Namens bestuur en leden der Oranje vereniging Oostdijk, H. C. Harthoora, secretaris Op 29 juni overleed, na een geduldig gedragen lijden, mijn werkgever en huisvriend, de heer JACOB BROUWER op de leeftijd van 76 jaar. Mevr. wed. C. Verrijk- Semejjn De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 3 juli op de alg. begraafplaats te Domburg. Vertrek Duinstraat 20a te 12.00 uur. zin heeft, gezien de nog onzekere be stemming. Spreker was voorts van me ning, dat de thans voorgestelde ruimte als start ruim voldoende is. Uitbreiding in een later stadLum is al tijd nog mogelijk. De heer Pierloosk (chu) vond aeze ingebruikgevuig van grond een goed begin als gemeentelij ke medewerking. De speeltuinvereni ging zal nu haar bestaansrecht waar kunnen maken door het ontplooien van de nodige initiatieven. Zij zal volgens hem niet alles van de gemeente mogen verwachten. Conform het voorstel werd tot verhuur besloten. Een krediet van 2.080,96 werd beschikbaar gesteld voor de plaatsing van een 4-tal lichtmasten, waarvan 1 aan de Burg. Jansenstraat, 1 aan de Middenstraat en 2 aan de Forta-3- pastraat. Meegedeeld werd, dat dan het raadsbesluit tot garandering van rente en aflossing van een door de plaatse lijke afdeling van het Groene Kruis af te sluiten geldlening ad. 10.000 met de coöp. raiffeisenbank .Hoedekensker- ke' door gedeputeerde staten van Zee land goedkeuring was onthouden. Deze onthouding is gegrond op het feit, dat de provinciale toewijzing daarvoor tot en met 3 december aanstaande is uit geput. Gelukkig is volgens de pas ver kregen inlichtingen de toewijzing wat verruimd, zodat gehoopt wordt alsnog goedkeuring te verkrijgen. Het voorstel tot het instellen van een parkeerverbod voor de oostelijke zijde van de Schuitweg, gelegen tussen de Dorpsstraat en de Ambachtsstraat, bracht de tongen in beweging. De heer J. Tramper (chu), gesteund door de heer M. de Witte (sgp), waren voorstander van een wisselend verbod. Het argument ten aanzien van het postkantoor en de benzinepomp, waarover het rapp.ort van de rijkspolitie repte, vonden beiden wei nig steekhoudend, omdat bij de laatste niet geparkeerd "wordt en de PTT even goed aan de andere zijde van de straat haar auto's kwijt kan. Met het voorstel worden juist de nd et- autobezitters met de geparkeerde auto's van hun buurtgenoten opgescheept voor hun deur. De héren L. F. Fierloos (chu) en.J. Rijk (kvp) gaven in overweging een algeheel parkeerverbod in te stel len, aangezien het nabij gelegen par keerterrein voldoende gelegenheid biedt. Burgemeester Quarles van Ufford meen de, dat het inderdaad discutabel is aan welke oplossing de voorkeur gegeven moet worden. Hij gaf echter voorshands de voorkeur aan het voorstel van bur gemeester en wethouders. Daarbij vond hij het in het geheel niet erg om over enkele maanden hierop terug te komen, wanneer mocht blijken dat net voorge stelde verbod niet voldoet. Onder die restrictie werd het voorstel aanvaard. In verband met de invoering van de btw en enkele andere factoren werd' op voorste] van burgemeester én wethouders besloten de verkoop,prijzèn van het bouwterrein in West-Voortrap- hoek' te herzien, daarbij onderscheid makende tussen de diverse bouwklassen en de wel en niet aan btw onderwor pen bouwgrond. De prijzen zullen va riëren tussen 22,40 en 31 per ni2. Meegedeeld werd dat aan D. de. Jonge, P. de Jonge en J.Fierioos, allen te Goes, bouwterrein aan de Middenstraat, en aan B. J. Tramper te 's-Gravenpolder aan de Fortrapastnaat was verkocht. In totaal betrof het 2002 m2. Gvmvloer Een krediet van 6.700 werd be schikbaar gesteld voor de vernieu wing van de vloer in bet gymna stieklokaal. Hiervoor zal een iiit te gels bestaande Deense kurkvloer wor den gelegd. Hoewel dit produkt voor Nederland betrekkelijk nieuw is, werd afgaande op de diverse advie zen besloten bet met deze vloer te proberen, mede gelet op het meer voudig gebruik van bet lokaal. Aan W. Jobse te Yerseke werd het aan de Breedevveg te Kapelle gelegen per ceel bouwland, groot :,93,40 ha verkocht voor 7.005 in totaal. De motie van de gemeenteraad va.n Rljssen aan de minister van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening tot hei; treffen van maatregelen ter voorko ming, dat voortaan de gronden voon- woningwetwoning-en niet beneden de normale kostprijs worden aangewend ten laste van de particuliere woning bouwers sprak de raadsleden wel aan. Besloten werd daarom hieraan adhesie te betuigen. Op advies van de rijkspoli tie werd besloten niet tot het aanwij zen van een vcetgangersoverstcekplaats aan de Dorpsstraat over te ga.a.n. De heren L. J. Fierloos en Joh. Tramper (beiden chu) vonden de aangevoerde argumenten niet sterft, omdat deze niet specifiek plaatseliilc doch van algemene aard zijn. Desondanks zijn elders wel oversteeknlaa.t.sen, zodat het h;ier ook kunnen. De burgemeester wees op verscheidenheid in voorwaarsehuwinren en--vond, dat juist daardoor gevaariiike situaties kunnen ontstaan. Het vinden van een goede, onlossing hiervoor achtte hij 'van groot belang. Tot slot werd een krediet van 53.541 gevoteerd voor de aanleg van een s haai en riolering in het bestemmingsplan .Bedrijfsterrein Schoorkenszandwë.g'. Daarbij stelde de heer J. Tramper (chu) de vraag of het noodzakelijk is een straat aan te leggen. Hij opperde daar bij de gedachte om iedere bouwer- de relegenheid te geven zelf een uitweg laar de provinciale weg te laten maken, hetgeen zijns inziens kostenbesparend zou werken. Burgemeester Quarles van Ufford en met hem andere leden, waren van ooi-deel. dat dit niet mogelijk was in verband met riolering, diverse kabels en leidin gen, en afgezien nog het feit, dat voor het aanleggen van diverse uitwegen op die straat geen toestemming za,l won den verkregen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 18