■AGENDA 5 Raadsvergadering Cadzand CAFÉS VAN JUNI TOT SEPTEMBER IN CADZAND TOT 1 UUR OPEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Diploma's voor elf leerlingen van de r-k mis te Hulst VW Sluis: 1968 goed seizoen MARKTBERICHTEN Lees de PZC ACTIEVE JONGE MEISJES AANKOMENDE BEDIENDEN D G ONKRUIDBESTRIJDING MEDEWERKERS dtnsdag f mil nee yy;sJ(|/ Zeeuws-Vlaanderen r fSOVIKCIXl* ZIIIIWSI COURANT Tl Eén stem tegen CADZAND De cafés mogen in het badseizoen (van juni tot en met september) in Cadzand tot één uur open zyn. De raad ging ak koord met een voorstel van b en w om het sluitingsuur van twaalf uur naar één uur te brengen. De heer J. A. de Lijser (pvda) merkte op dat een groot gedeelte van de belanghebbenden met deze rege ling niet gelukkig zullen zyn en adviseerd om het normale slui tingsuur aan te houden en op ver zoek ontheffing tot twee uur te verlenen. Hij wenste dan ook ge acht te worden te hebben tegen- stemd. Burgemeester J. A. Leenhouts deelde mee dat binnen enkele weken van het architectenbureau Rothuizen t Hooft een schetsplan voor de nieuw te bou wen openbare lagere school kan worden tegemoet gezien, en dat van de stede- bouwkundige een ontwerp is ontvangen van een partieel bestemmingsplan voor het recreatieterrein mevrouw Tazelaar. Verder deelde hij mee dat in de de zer dagen verschenen nota van de provinciale raad voor de recreatie over een toeristisch zwembad te Cad zand werd geschreven. De Ned. Heide maatschappij zal advies worden ge vraagd betreffende de situering van een dergelijk zwembad. Mej. P. J. M. Niermans te werd met algemene stemmen benoemd als onderwijzeres aan de openbare lage re school met ingang van 1 augustus aanstaande. De voorzitter merkte op, dat wegens de oprichting van een automatenhal in de gemeente een wijziging van de ver ordening op de vermakelijkheden nood zakelijk is geworden, waarbij voorge steld wordt voor elke soort speelauto maat 15 per jaar aan belasting te heffen. De heer J. A. de Lijser (pvda was van mening, dat wanneer deze speelautomaten onder de vermakelijk heidsbelasting worden gebracht het zijns inziens redelijk moet worden geacht dat de nudget-golfbanen, die eveneens als behendigheidsspelen moeten worden aangemerkt, ook onder deze belasting vallen of zowel de speelautomaten als de golfbanen van deze belasting uit te sluiten. De voorzitter merkte op dat dit in b en w een punt van bespreking zal uitmaken. Nadat de heer De Lijser door het lid L. Tack (chu) hierbij werd onder steund, werd het voorstel van b en w in stemming gebracht en met 5 tegen 2 stemmen aangenomen. De door S. W. Bok, W. de Smidt van Donkelaar ingediende bezwaar schriften tegen hun aanslag woonforen- senbelasting 1968 werden ongegrond ver klaard. Ten behoeve van de uitbreiding van de verlichting van de Nederlands hervorm de kerk met toren gedurende de zomer maanden werd een krediet van 1500 beschikbaar gesteld. Voor het geven van godsdienstond- wijs op de openbare lagere school werd aan de Nederlands hervormde gemeen te een jaarlijkse bijdrage verleend van 400. Aan de Stichting Zeeland werd een sub sidie verleend van 7 per leerling ten behoeve van een schooltest voor het 6e leerjaar van het basisonderwijs aan de openbare lagere school. Aan de red dingsbrigade Zeeuwsch-Vlaanderen werd een subsidie verleend van 125 in de kosten van een op 19 juli aanstaande te houden reddingsdemonstratie. De voorzitter lichtte vervolgens voorstel van b en w nader toe met be trekking tot de wethouderspensioenen en zei dat praktisch alle gemeenten in West-Zeeuwsch-Vlaanderen een derge lijke voorziening hebben getroffen. De heer J. C. Basting (chu) zei veel moeite met dit voorstel te hebben, aan gezien het volgens hem de bedoeling is dat deze voorzieningen getroffen wor den voor wethouders die een volledige dagtaak hebben, hetgeen hier niet het geval is. Het voorstel werd vervolgens met 4 stemmen voor en 3 stemmen tegen (te- n: J. C. Basting. L. Tack CHU en F. Malcorps WD) aangenomen. De raad besloot een krediet van 7500 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een grasmaaimachlne met bijpassend aanhangwagentje. Aan het ingenieursbureau Van Hasselt De Koning zal opdracht worden ver strekt tot het onderzoeken van de mo gelijkheden van aanleg van een rijwiel- Dad langs de Ringdijk-Noord. Voor de verbetering van de Boulevard de Wielingen vanaf de Leeuwerikehlaan tot aan de voormalige Haven wordt een krediet van 65.000 beschikbaar ge steld. Besloten werd over te gaan tot aan sluiting van de Ringdijk-Noord en Ring dijk-Zuid op het aardgasnet. In de kosten van .vervoer van de kleu ters van de neutraal bijzondere kleuter school werd over het cursusjaar 1968- 1969 een bijdrage verleend van ƒ1.103,66 De gemeente zal voorts meewerken aan de uitbreiding van de kleuterschool met een speel-werklokaalinclusief de in richting en de overdracht van een per ceel grond tegen een nog nader te be palen prijs. Dinsdag 1 juli BURGH-HAAMSTEDE Pompstation, 19.15 uur: excursie "naar de zilver meeuwen. DOMBURG Dorpskern, 14 uur: wie- lcrc-riterium voor adspiranten. MIDDELBURG Nieuwe kerk, 20 uur: orgelconcert door Nico Waasdorp. Schouwburg, 19.30 uur: open zomer- bridgedrive. Molenwater, 9-21 uur: miniatuur Wal cheren. SCHARENDIJKE Hervormd vereni gingsgebouw, 20 uur: filmvoorstelling Alleman. VLISSINGEN De Put, 19 uur: diner dansant met muziek van Jan Wijnen. Britannia, vanaf 18.30 uur: muziek door Leen Zietse. ZIERIKZEE Grote kerk. 20 uur: or gelconcert. ANTWERPEN Middelheimpark: 10e Biennale voor de beeldhouwkunst. BRUGGE Groeningemuseum, 10-18 uur: tentoonstelling .Anonieme Vlaamse primitieven'. BRESKENS Goedertljt, 10-12 en 13- 22 uur: tentoonstelling diverse kunst werken, GOES Voormalig weeshuis Singel straat. 9-12 en 13.30-17 uur: tentoon stelling werken Pieter Brueghel de Oude. HULST Burgerzaal stadhuis, 9-12.30 en 13.30-17 uur: tentoonstelling werken R. J. Haak. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, Sint-Pieterstraat 38. 9.30-12.30 en 13.30- 17.30 uur: tentoonstelling .Zeeland en de Dordtse synode 1618/19-1969'. Van Benthem en Jutting, 9-18 uur: ten toonstelling oude kaarten en prenten van Zeeland. Vleeshal stadhuis, Markt, 10-17 uur: tentoonstelling grafisch werk van Pi- RETRANCHEMENT Galerie Mau- ringh, 11-21 uur: tentoonstelling werken hedendaagse kunstenaars. SINT-ANNA TER MUIDEN Voor malig raadhuis: tentoonstelling werken Jos But en R. de Meester de Betzen- brouek. TERNEUZEN Watertoren. 10-18 tentoonstelling werken Miraz. VEERE Schotse Huizen, 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken Diclc van Luijn. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, 9-1S uur: tentoonstelling werken Wessel Couzijn en Pearl Perlmutter. ZIERIKZEE Burgerweeshuis, 10-17 uur: zomertentoonstelling. BERGEN OP ZOOM Luxor, 20 uur: Gevecht in de hel, 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: De reis om de wereld in 80 dagen, alle leeftijden. MIDDELBURG Ledel. 20 uur: Hot- girls, alleen voor mannen, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Dok ter Zjivago. 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: De reis om de wereld in 80 dagen, alle leeftijden. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVEX DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT->/A PZC - VLISSINGEN - TEL.0MM-SM4 - Uit het zakenleven Novita-winkel werd geopend Zaterdagmorgen werd om 9.00 uur te Sas van Gent de nieuwe .Novita' zaak aan het Keizer Karelplein voor het pu bliek opengesteld. Deze prachtige aan alle eisen voldoende winkel Is een nou- veteau voor Sas van Gent. De novita- zaak, als in Terneuzen, biedt de vrouw van Sas van Gent die zelf naait "een keur van damesstol'fen aan met alle daarbij behorende fournituren. Ook voor alle mogelijke klein vakartikelen kan men bij Novita terecht. Niet alleen voor de vrouw die zelf haar jurk naait een uitgelezen zaak maar ook voor dei men sen die handwerken is Novita Sas van Gent een uitkomst. Deze tweede Novi ta zaak in de kanaalzone past ook het nieuwe Rhodel-verkoopsysteem toe. Uit het zakenleven Doe-het-zelf- winkel te Axel Dezer dagen is op de hoek Noordstraat- Stationssfraat te Axel het .doe-het- zelf-paleis-' geopend. Dit .doe-het-zelf- paleis' zal gedreven worden door de neer H. Wink, Het ex-meubel-confectie pand heeft een geheel nieuw interieur gekregen en is geschikt gemaakt voor een ruim assor timent artikelen op het gebied van doe- het-zelver. Naastde normale gereed schappen biedt deze nieuwe zaak ook een keur van tuin- en camping artike len, keukenkastjes, aanrechten en com modes. Het geheel is keurig overzich telijk opgesteld. De talrijke bloemstuk ken die de nieuwe exploitant bij deze opening kreeg aangeboden gaven het ^and vrijdagavond en zaterdag een fees- Auto over de kop bij Sas van Gent SAS VAN GENT Maandagmiddag omstreeks vijf uur sloeg op rijksweg 61 bjj Sas van Gent een pereonenauto, be stuurd door W. F. M. P. uit die gemeen te, over de kop. De auto werd totaal vernield, maar geen van de drie inzit tenden liep enig noemenswaardig letsel op. Het ongeluk gebeurde doordat de aanhangwagen van een personenauto, bestuurd door J. H. E. de P. uit Sluiskil, tijdens het remmen op de linker weg helft kwam. Het aanhangwagentje sloeg tegen de zijkant van dé auto van P., die met een snelheid van byna honderd kilometer uit de tegenovergestelde rich ting kwam. Door de schok vloog de auto enkele meters verder over de kop. Diploma-uitreiking lagere agrarische school Hulst HULST HULST In de aula. van de rk mid delbare landbouwschool te Hulst bon de inspecteur van het landbouwonder wijs, Ir L. SL Bouten, zaterdagmorgen -an elf leerlingen van de tweede klas- sn het einddiploma uitreiken. Niemand ard afgewezen. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van het schoolbestuur, de heer F. C. Verhelst, die ouders en leerlingen welkom heette. Vervolgens gaf de directeur van de school, dr ir J. P. M. van der Wolf, een overzicht van de afgelopen cursus. Hij wees er onder meer op dat het van belang is dat de leerlingen wanneer zij de school gaan bezoeken reeds enige kennis bezitten. Alhoewel alle leerlin- fen waren geslaagd, noemde de heer an der Wolf de studieresultaten toch niet bar bevredigend. Hij miste in veel gevallen de .finishing touch', de laatste fiand aan een opgelegde taak. ,Zijn wij niet te slap voor onszelf en onze kin deren?'. vroeg hij zich af. Voorts ves tigde hij er nog de aandacht op dat het excursie-element was verzwaard. Deze excursies hebben niet alleen be trekking op agrarisch, maar ook op cultureel, historisoh en maatschappelijk gebied. Door vele oud-leerlingen waren aan de school cursussen gevolgd. De heer Van der Wolf noemde dit ver volgonderwijs van groot belang. Ir Bouten meende dat er veel zorg aan de leerlingen wordt besteed en zei respect te nebben voor alles wat er op de school wordt verricht. Na de diploma-uitreiking bracht de voorzitter van de commissie van toe zicht, deken A. G. Koopmans, zijn fe licitaties over. Hij zei te hopen dat dij; diploma niet als eindpunt zou worden beschouwd. Namens de leerlingen dank te J. Verstraten voor het genoten on derwijs. Drie leerlingen kregen een prijs (boekenbon) voor de beste prak tijkverslagen: Leo de Nijs te Walsoor den, Fons van Dorsselaer te Hulst en Jos Truyman te Boschkapelle. De bes te studieresultaten werden bereikt middeld een a.cht) door Jacobus straten te Axel. De geslaagde leerlin gen zijn: Jan-Piet van Cadsand te Axel, Fons van Dorsselaer te Halst, Wam de Feyter te Vogelwaarde, Ar nold Heljens te Graauw, Leo de Nijs te Walsoorden, Cees Riemens te Zaam- slag, Marcel Sponselee te Hengstdijk, Theo Sponselee te Terhole. Jos Truy man te Boschkapelle, Ko Verstraten te Axel en Ben LJsebaert te Axel. Instructielokaal in werkplaats In de dezer dagen gehouden raadsverga dering te Hulst, kwam aan de orde de verbetering van de gemeentewerkplaats. Zo zal onder meer de kantoorruimte vergroot worden, zodat dit tevens als instructielokaal kan worden gebruikt. B en w stelden de raad voor tot aan koop over te gaan van een 10 Wen tons smeerbi-ug. De heer Willemstein zei hierop, akkoord te kunnen gaan met alle veranderingen, maar vond een smeer- brug voor het wagenpark dat Hulst be zit toch teveel van net goede, hij zag hier liever een goede geïnstalleerde smeerput. Hij werd hierbij gesteund door de raads leden Eeveraerdt en Broekhaert. Wethouder Stolte antwoordde, dat advies bij deskundigen was ingewonnen die een smeerbrug hadden geadviseerd. De heer Willemstein kon er toch niet mee akkoord gaan en verlangde stemming. Met vijf stemmen tegen en zeven voor werd liet voorstel aangenomen. Verder zal er door de gemeente Hulst alle me dewerking verleend worden tot de ont wikkeling va.n het luchtvaartterrein, dat op grondgebied van Graauw ligt. Ook werd tot aankoop van de grond van A. Dobbelaer besloten, dit in ver band met hot bestemmingsplan Zuid 2, verder zal b en w een overeenstemming met de heer J. van de Voorde trachten te breiken. dit in verband met de Bene- luxweg. die dan doorgetrokken zal wor den naar de Steense Dijk. HULST In het gebouw van de tere agrarische school van de NCB te luist zijn maandagmiddag aan de slaagde leerlingen diploma's uitgerei Bij deze gebeurtenis waren ook de l ders aanwezig. De bijeenkomst werd met een welkomstwoord geopend door pastoor-déken A. Koopmans, voorzitter van de commissie van toezicht. Namens de NCB reikte drs Blom de getuig schriften uit. Het ging in alle gevallen om het diploma land- èn tuinbouw. De geslaagden zijn: P. Boënne. Graauw; n Damme, Terneuzen; W. van Dam- Koewacht: A. van Waes, West- dorpe; R. Verbiest, Koewacht: H. van Looy, St-Jansteen: M. Scheele en A. Scheele, Zaamslag; P. Rijk, Ossenisse; M. IJsebaert, Axel en L. de Theye, Nieuw Namen. Drie kandidaten werden afgewezen. SAS VAN GENT STICHTING AMIVEDI OOK IN SAS VAN GENT Mevrouw Sandrini. Westkade 37a te 5 van Gent zal in de gemeente de belan gen behartigen van de stichting Amive- di, die sinds kort in Zeeuwsch-Vlaande- ren een afdeling heeft opgericht. De doelstelling van deze stichting is de re gistratie van alle gevonden en vermiste dieren. Alle geregistreerde dieren wor den via een centraal punt doorgegeven aan instellingen, bedrijven en politiebu- reau's om opsporing en terugbezorging van vermiste dieren te vergemakkelij ken. SCHOOLREISJE De leerlingen van de hoogste klassen van de openbare lagere school uit Sas van Gent hebben hun jaarlijks school reisje weer achter de rug. Met auto's van vrienden en ouders werden de jonge deelnemertjes naar de boot gebracht in Breskens waar zij na de overtocht in Vlissingen op een speciale trein konden stappen die hen naar Arnhem bracht en omgeving. Er werd onder meer een be zoek gebracht aan Safari en op de Rijn werd een boottochtje gemaakt. SINT '\NSTEEN Kermisschieting St.-Jansteen St-Jansteen Ter geleenheid van de kenmis organiseerde de handboogmij St-Jansteen haar traditionele kermis- sohieting op de staande wip. De deelna me was goed. Het was een schieting met twee spelen hoogvogels. De uitslag luidt: hoogvogelsA. Onghena te St- Jansteen en Th Staal te Grauw, zijvo gels: J. Dhert te Terneuzen, L. de Kok te Kloosterzande, Th. de Waal te Koe wacht en A. v.d. Poel te Grauw. Kallen; A. v.d. Poel te Graauw, G. Overloop te Zuiddonpe, P. Goossen te Westdorpe en R. van Waes te Zuiddorpe. OOSTBURG Gevonden voorwerpen Op het groepsburea.u van de rijkspolitie te Oostburg zijn nadere inlichtingen te verkrijgen over de navolgende gevon den voorwerpen: een dameshorloge, een zwarte knipbeurs, een bankbiljet van tien gulden, een sleutel, een zwarte da meshandschoen. een rode portemonnee, een plastic brooddoosje, een plastic re genjas, een ruit van auto, een paar re genpijpen. twee sleutels aan plankje, een blauw truitje, een grijs kinder vestje, een zonnebril, een "bos sleutels. eerstdaags een punt van bespreking uit maken op de jaarvergadering. Uit het verslag blijkt dat het nieuwe medede lingenorgaan: ,Het Sluisje', dat nu reeds 7 keer verscheen, aan de verwachtingen voldoet. Ondanks de minder gunstige financiële buitenlandse aspecten, de de valuatie van het pond, de koersdaling van de Belgische franc, kan toch van een goed toeristisch jaar gesproken wor den. Er is een grotere belangstelling voor Sluis van de zijde der Nederlandse toeristen, maar het aantal overnachtin gen is. zoals blijkt uit de gastenstatis- tiek, iets teruggelopen. In 1968 werden 40.000 folders verspreid, via pers. radio, televisie en bioscoop-journaal kon de nodige reclame gemaakt worden. Het aantal leden steeg van 129 naar 135 en slechts een 2ö-tal mlddenstandsbe- drijven sloot zich nog niet aan. Verheugd zijn de samenstellers van het verslag over het kamerbesluit inzake de gemeen telijke herindeling. Over het boekjaar 1968 was er een batig saldo van 274,21 op de gewone rekening en van 1257,05 over de buitengewone rekening. Op de ze laatste rekening werd door de leden, naast de normale contributie, een bij drage gestort van 10.701 voor te on dernemen activiteiten. De administra teur had voor de VW ZITTING IN HE teur had voor de VW zitting in het provinciaal bestuur en in de contact commissie voor West-Zeeuwsch-Vlaan deren en maakte deel uit van de studie commissie van de provinciale VW over het streekplan voor West-Zeeuwsch- Vlaanderen. GETUIGSCHRIFTEN TECHNISCHE SCHOOL TE OOSTBURG Aan de technische school te Oostburg ontvingen een getuigschrift Metaalbe- werken: D. Almekinders Zuidzande; J. Blaakman Aardenburg; T. Blaakman Hoofdplaat; I. Boerdam Groene: F. Bron Oostburg; J. Buyze Oosstburg; C. Cla rissen Aardenburg; G. van Daele IJzendijke; J. Dey Groede; J. de Gar- deijn Oostburg; R, Herwegh Eede; J. Heule Nieuwvliet; J. Hoste Groede: H. Hubregtsen Waterlandkerkje; W. de Jonge Waterlandkerkje: A. de Kok Oostburg; T. Oubrie Oostburg: F. Pijcke Waterlandkerkje; R. de zroo Cadzand; J. de Ruijsscher Hoofdplaat; D. Scher- penisse Cadzand; M. Snoep Grode; J. Trihou; Breskens, J. Verhage; Sluis; J. Versprille Retranchement: G. de Win ter Breskens. Een getuigschrift Land- bouwwerktuigherstellen ontvingen: H. Aarnoutse Oostburg: R. den Beer Groede: M. de Bliek Schoondijke; J. du Bois Breskens: A. Brevet Zuidzande; J. van Eek Oostburg; R. Haers IJzen dijke W. Haverbeke IJzendijke; K. Her- rebout Schoondijke L. van Hoeve Wa terlandkerkje: M. de Jonge Gorede; L. Kosten Breskens; C. "van Luvk Schoondijke: H. van der Slikke Schoo'n- dijke; W. Toumois Eede; R. Verlaan Sluis; W. de Winter Breskens. Een ge tuigschrift Timmeren ontvingen: A. Bas tings Sluis; W. Dierikx Aardenburg: C. den Dunnen Breskens; J. de Groote Waterlandkerkje; B. Haegeman: Aarden burg; A. Jansen Schoondijke: J. Korne- lis Biervliet; L. Martens Hoofdplaat; F. Monjé Breskens: D. Mookhoek Bres kens: A. van Mulkcn Breskens; R. var Rie Sluis; A. Robesin Sluis: W. de We ver Schoondijke: C. de Wilde LJzendijko Een getuigschrift Lassen voor de Land bouw van de Stichting Nederlands In stituut voor lastechniek ontvingen: W. Baecke Biervliet; J. Becu Groede; J. GaimmaentGorede; J. van. Drlel Groe de; G. Dusardijn Groede: A. van Hee St-Kruis; J. de Hulster Oostburg; F. de Feyter Hoofdplaat: J. Flikweert Aardenburg; A. Goethals St-Kruis: P. LAmpaert Eede; A. Lampaert Eede: W. Pille Groede; C. van de Slikke Schoondijke; J. van der Slikke Hoofd plaat: P. Tas Waterlandkerkje: F. Tem merman IJzendijke; P. Verstraete Aar denburg; M. Vermuë Hoofdplaat; W. van de Vijver IJzendijke. Een ge tuigschrift Booglassen voor gevorderden van de Stichting Nederlands Instituut voor Lastechniek ontvingen: M. Cla rissen Groede; J. Le Clercq Retran chement; H. Giljam IJzendijke; W. van Hecke Eede; A. Luteijn Groede; T. Maenhout Sluis; L. Mille Eede; H. Ver- vaet Biervliet. Sluitingstijd cafés vrijdag in raad Groede Raad vergaderde De gemeenteraad van Sluis kwam ln openb. vergadering bijeen. Vergunning v.-erd verleend aan Hammond Organ Li mited te Antwerpen om gebruik te ma ken van gemeentegrond voor het plaat sen van een demonstratiewagen. De de monstraties worden overdag gegeven cn 's-avonds zijn er concerten voor 40 per sonen. Premie voor woningverbetering werd toegekend aan Ch. vèp. Damme en de swemveren'.ging: .Het Vrije' kreeg weer het gebruik over het gemeentelijk zwembad langs de vaart naar Damme. De openbare toiletten aan de Groote Markt werden verpacht voor een be drag van 500 aan mevrouw E. dc Bsckere-Eversdijk. Ingewilligd werd een verzoek van Moda Line NV te Sluis om een bijdrage in de kosten van uit gevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de weg nabij de schoenfabriek te St.- Anna ter Muiden. Wat betreft de ver- makelijksheidgbelasting zal disco-bar Lamminsvliet alleen belast worden met de ruimte die men verstaat onder nut tige dansoppervlakte. Het presentie geld van de raadsleden werd van 20 op 30 gebracht en in de toekomst zullen de presentiegelden met aalarla- maatregelen meegaan. De heer O. d" Mïlliano stemde tegen. Nog geen zicht op afvalwaterleiding ST-JANSTEEN Er is nog steeds geen uitzicht op subsidietoezeggingen voor de aanleg van een afvalwaterlei ding door Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit deelde voorzitter mr J. I. M. Heuser van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam .Afvalwaterleiding Oost- Zeemvseh-Vlaianderen Oost' maandag middag mee op een vergadering in St- Jansteen. In afwachting van de benodigde finan cieringsmiddelen is het ingenieursbureau Witteveen en Bos begonnen met het be- stekklaar maken van het uitmondings gedeelte bij Ossenisse. het leidinggedeel te naar Kloosterzande en de leiding Zaamslag-Spui, zo liet voorzitter Reu- ser weten. De aansluiting van Spui op de afvalwaterleiding in de kanaalzone is tn uitvoering. Tijdens de vergadering werd de begroting 1970 goedgekeurd, evenals de slotwijziging van de begro ting 1968. Voor 1970 zijn de uitgaven op in totaal 18.447,60 geraamd. 30 juni. Vroege aardappelen: bonken 3137, grote SS34. drielingen 27—29. kriel 30—31. Vroege aardappelen, blok: bonken 1 37.60. grote 1 33.90, drielingen 1 20.90. kriel 1 30,50. Oude aardappelen: Bintje, bonken 20—21. idem grote 6—6. Furore, grote 10. Appelen: Golden D<-llclou* 3 grof 55—63. Jo nathan 70 60. 65-75 7:—75. 80-65 52. 2 D 2!- 3 grof 34—54. Tomaten per 6 kg: A 1 71 80. B 726—774. C 1 540-646, CC 1 450— 462, A 2 606—702. B 2 600—642, C 2 510—576, CC 2 400—426. Rode bessen per doo» 67—60. Pruimen per doos 63—70. Perziken per stuk 10—55. Meloenen per stuk R6—215. Perziken per kg 56. Druiven per kg 601. Rode besren per y.g 220, Frambozen per doos 1854. Aard' beien per kg 107. Aardbeien per doos: Red Gauntlet 1 38—40. 2 27—11. Talisman 1 39. 2 30—37. Cambridge Vigour 1 42. Vola 1 45. 2 33—37. Regtna 2 29—38. Senga Sengana 3031- Elista 2 35. Gorella 2 38 Groenten: Sla 5—13, Andijvie 10—34. Spina zie 3559. Postelein 43—74. Bospeen 51—69. Waspeen 31—79. Bo.ikroten 19—36. Prei 127— 140. Kassnljbonen 133—164. Idem krom 114— 142. Kasprinseisenbonen 218. Tuinbonen 16 25. Peterselie per kistje 51—102. Selderij per kistje 31—100. Doperwten 78. Savooiekool 36. Komkommers 78-91 33—43. 61-76 29—42, 51-6! 26—47. 41-51 17—37. krom per kg 27—33. stek per kg 22—37. Bloemkool: 4 per kist 46—75. 6 per kist 34—56, 8 per kt«t 21—39, 10 per kist 15—21. Spitskool 17—40. Peulen 260. Rabarber 2632. Pootulen per bos 42. Pootuien per kg 51—66. COÖP. VELUWSE EIERVEJLING BARNEVKLD Aanvoer 333.120 stuk*. Stemming vlug. Prij zen in per 104) stuks: Eieren van 52-53 gram 9.249.38. 56-57 gram 10.21—10.23. 60-61 gram 30.71—11.21. 64-65 gram 11.55—12.W. VEILING SINT-ANN ALAND Dort. gewoon, blok 3060—33.70. apart 29.10. bonken 35.10. drielingen 25.80-28.70. kriel 33,50. Aanvoer 3500 kisten. VEEMARKT ROTTERDAM 30 Juni. Totale aanvoer 3144. SlachtruExJeren 846. Var kens 29?. Prijzen: Stechtrunderen per kg. extra kwa liteit 539-555. eerite kwaliteit: 485—510. twee de kwaliteit: 400—430, derde kwaliteit: 370— 385. KOEWACHT Benoeming De heer J. Smeets uit Oversla? is noemd tot onderwijzer aan de r-k lagere school te Koewacht. Hij volgt de r R. Lammens op. die aan dezelfde se! tot hoofd is benoemd. RETRANCHEMENT AVO-collecte Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje ELINE Tijdeiyk: Julianaziekenhuis, Terneuzen. Voor de vele bewijzen van deelneming betoond na het overlijden van onze geliefde zuster en tante, mejuf frouw ANNA JANNA VERPLANKE, betuigen wij allen onze har telijke dank. Namens de familie. Wed. M. J. Verplanke- Verplanke Terneuzen, juni 1969 .Bachten Dieke' - Koningïn- nelaan 2. HAARVERZORGING NAAR KAPSALON Vlooswijkstr. 4 Telefoon 2465 TERNEUZEN Depositaire Elisabeth Arden Speciaal v. haarwerken. Heden overleed, na een geduldig gedragen lij den, onze zorgzame man en vader, broer, zwager en oom, de heer CORNEIAS SMOOR op de leeftyd van 68 jaar. Breskens: C. S. Smoor de Visser Breskens: D. Smoor Fam. Smoor Fam. De Visser De begrafenis za! plaatshebben op don derdag 3 juli 1969, om 15.00 uur. op de alge mene begraafplaats te Breskens. Vertrek van af Boulevard 44 om 14.45 uur. 3 Collecte De collecte van de wereldmissiedag bracht in Hulst 547,51 op. GROEDE In de vrijdagavond te hou- S den vergadering van de gemeenteraad 8 stellen b en w van Groede voor om ge- durende de zomermaanden het sluitïngs- SS uur van de café's te bepalen op 1 uur. Voor zover het b en w bekend is zijn!» alle in- Groede gevestigde café-houders daar een voorstander van. Voorts vra gen b en w de raad om een krediet van 40.000,- beschikbaar te willen stellen voor de herbestrating van de Gouver- neurswijk. Bij de ingekomen stukken bevinden zich een aantal vragen om subsidie. De heer K. J. Huiszoon vraagt per 1 september eervol ontslagen te worden als controleur van de plaatse lijke belastingen, in verband met zijn benoeming op de secretarie van de ge meente Veere. Ook de heer P. de Nooijer als onderwijzer verbonden aan de Ja cob Catsschool. vraagt eervol ontslag per 1 september. Mejuffrouw M. van Damme. kleuterleidster aan .De Wan tenwever', vraagt eervol ontslag per 16 september, in verband met haar aan staand huwelijk. De vergadering begint om zeven uur. Raad vergadert Vrijdagavond komt de gemeenteraad van Groede in openbare ritting bijeen. Subsidieaanvragen zijn ingedient door net Oecumenisch Vormingscentrum He- aenesse 48Het Groene Kruis te Schoondijke (ƒ30 voor dieetspreekuur) stichting bosbouw en Cultuurtechnisch onderwijs te Arnhem (ƒ25) en het Koningin Wilheknina Fonds. Het colle ge is bereid deze verzoeken in te wil ligen. Afwijzend staat het college tegen over subsidieaanvragen van het leger des Heils. enige militaire tehuizen, de Nederlandse hartstichting en de Nier stichting Nederland. De heer P. de Nooijer heeft ontslag aangevraagd als onderwijzer aan de openbare lagere school (wegens benoeming tot hoofd te Nieuwland) en mejuffrouw C. van Damme als kleuterleidster wegens hu welijk. Ons bedrijf, een grootwinkelbedrijf in de levensmiddelensector, opent binnenkort een nieuwe supermarkt in OOSTBURG. Voor dit nieuwe filiaal kunnen wij nu reeds plaatsen: (die graag tot het beroep van caissière opgeleid willen worden). (die belangstelling hebben voor een carrière ln ons bedrijf). WINKELERVARING IS NIET VEREIST, de opleiding vindt binnen ons bedrijf plaats. WIJ BIEDEN: Een PRIMA salaris 3 weken vakantie per jaar Een prettige werksfeer Goede PROMOTIEKANSEN, in ons snelgroeiend bedrijf Reiskostenvergoeding, waar nodig Belangstellenden zyn welkom op onze te houden sollicitatieavond, op woensdag 1 juli 1969 van 18.00 tot 20,00 uur in hotel .De Eenhoorn', Markt 1. OOSTBURG. U kimt ook schriftelijk solliciteren of even bellen voor een afspraak. Ons adres is Jac. Hermans Prijsslag NV, tav afd. personeelszaken, Blauwehandstraat 2, Bergen op Zoom - Telefoon 01640-6750. Heden overleed, zacht en kalm, op de gezegende leeftijd van 91 jaar en 7 maanden, onze geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder Namens de familie, J. C. Rijckborst - Lucieer Huygensstraat 17 a, Rotterdam 7 Sluis, 30 juni 1969 't Zand 34 - KOEWACHT - Tel. 01146-668 (postbus 9 Axel) vraagt voor haar buitendienst actieve en bekwame welke zelfstandig kunnen werken en in het bezit zijn van rijbewijs BE. Enige kermis van bestrijdingsmiddelen strekt tot aanbeveling. Wij bieden een prettige en afwisselende werkkring en een goed salaris. Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan bovengenoemd adres. Stieren per leg 465—525. Worulkoelen per «tule 375—3?9, Vare koelen per s-.uk 225—239, Zwa re varken* per stuk 225—250. Slachtrunderen aanvoer korter, handel kalm. prijten let» lager. Varken* aanvoer kleiner, handel vlot, prijzen Iets gedrukt, enkele pri- boven notering. VLASMARKT ROTTERDAM JunL Waterrootvlas. lage soorten 1,30— i. middensoorten 1.75—1,90, best vlas L95— 2.20. Danwrootvlas 1.20—1.60. Breekvla# 80— I,20. Gezwingelde lokken 70—85. In de aanvoer van waterrootvlas kwam ln de afgelopen week vrijwel geen verandering, de produktle bestond uit lagere kwaliteiten er enkele partijen kleine middensoorten. Voor dere merken Is weinig belangstelling, zodat van de produktle vrijwel niets verkocht werd. de prijzen bleven volgens notering. Dauwrootvias en breekvla» werden niet aan geboden. De produktle van gezwingelde Jok ken blijft klein, het aanbod werd niet geheel verkocht, prijzen onveranderd. VEILING KAPELLE 30 Juni. Kruisbessen export 78. Aardbeien z. dop: Sengana 343—146. P-egtna 138. Ren Gauntlet 133. Diverse rassen 1.32. Frambeter :n doosjes, per kg IX 2-8—238, 1 197—213. 2 197, idem Sn tubs 71. Aardbeien per doos var 250 gram: Red Gauntlet 1 31—33, 2 25—32 Vola 1 33-37, 2 28—30. Gorella 1 33-39. 2 24- Elista 1 31—33. 2 25—29. Reglna 2 20—22 Sengana 1 33, 2 28. Aardbeien per kg; Re' Gauntlet 133—348. 2 123—136. Vola 1 133—14! 2 130—132. Gorella 1 133. 2 123—135. Ellsta 338—144. 2 124—129. Rode bessen per doo: van 250 gram: J. v. Test extra 45—55, 1 31- 43, 2 22—32. Rode bessen per kg: J. v. Tet; i 68100. Kersen: Early Rivers 1 169373. 105. Vroege van Werden 2 73. Aardappel er.: 2935, drielingen 24-29. kriel 21—26. Groenten: Kropsla 1 613. Bloemkool 15—47 Spitskool 17. Boskroten 11—21. Bosuien 18- II. Uien 29. VEILING ZWIJNDRECnT 30 Juni- Andijvie 10—18 per kg. 40.000 kg. Spi nazie 3789. S00 kg. Postelein 42—55. 1500 kg Rabarber 17—20 Rode kool 2948, 6000 kg Spitskool 23—39. 3000 kg. Tuinbonen 22—26 2000 kg. Snijbonen 150—170. 1000 kg. Stam bo nen 190—210. Kroten 48—63. 2000 kg. Aard appelen: Do ré 4143. Eerstelingen 3543. 4000 kg. Aardbeien 91—151. 2100 kg. Sla 5—15 per stuk. 55.000 stuk». Bloemkool AA 4562. A 34—43. B 25—38. C 18—24. 40.«0 ttuks. Kom kommers 90 op 50—54. 75 op <7—51, 6» op 40— 43. 50 op 33—33. 40 op 31—44. 35 op 33-4:. 125.000 stuks, krom 25—32 per kg. 7SOO kg stek 18—19. 3600 kg. Tomaten A 5,60-6.00 pe: bak. B 5.80—5.70. C 5.40—5.50, CC 450—5.C 2500 bakken. Radijs, rode 43 per bos. Se ld er i. 633. 3000 bos. Peterselie 8—13, iroo bos. Bo>- kroten 19—28. 350) boe. Bospeen 43—43. Aard beien 3437 per doos. VEILING BERGEN OP ZOOM 430 juni Aardbeien 1 1.42—1.73, Idem 8 90— 1.35. Vroege aardappelen 14—23. Andijvie 20. 3Joerokool 17—47. Snijbonen 99—1.73. Priuses- senbonen 1.93—2.56. Tuinbonen 15—23. Pen Ier. 3—60. Rode kool 65. Savoo'.ekool 18—23. Bos peen 22—54. Waspeen 25-63. Rabarber 13- 22. Sla 5—16. Spinazie 9—11. Spitskool 25—35. Krombekken 1.75. Golden Deliciou» 45—31. EXPORTVEILING BERGEN OP ZOOM 30 juni. Aardbeien. Industrie: Senga 27 ton. 1.42—D1.45. Diversen 10 ton 1.38. Consumptie- aardbeien 50 ton. Klasse 1 1.36—1.53, iderr klasse 2 801,37. Tomaten: aanvoer 200'i bakjes: A 1 5,60—5.90. B 1 5,60—5,80. C I 5.30. CC 1 4,50. Frambozen, aanvoer 1 ton 1,70. VEILING VVZB GOES 30 juni. Groene kruisbessen 1 76. Frambozen <2 kg per krat) IX 218—236, 1 157—213, 2 1ST. Frambozen industrie 76. Aardbeien zonde dop; Senga Sengana 1 en 2 143—146. Red Gauntlet 1 en 2 133. Regina 1 en 2 138. Diverse rassen 1 en 2 132. Aardbeien in kratten var 2 kg: Red Gauntlet 1 132. 2 101—123. Aard beien per doos: Red Gauntlet 1 33—33. 2 21- 35. Vola 1 35—37. 2 29. Regina 1 29. Senga Sen gana 1 31. 2 28—29. Gorella 1 33—36, 2 30—33. Cambridge Vigour 2 32. Diversen per doos- Rode bessen 1 25—34, 2 22—27. Frambozen 42. 2 38. Per stuk: Kaspruimen 2 12=14. Pe.- kg: kaspruimen 2 151—172. afwijkend 146. P.ode bessen (2 kg per krat) 107—124. Ear!-. Rivers I 172. 2 75—133. Hollanders 2 158. Mar kiezen 2 130—187. Br. Bruine 2 141—175. Groenten: per stuk: Kropsla S—11. Bloem kool 1559. Komkommers 1925. Per bos: Kroten 10—22. Uien 15—30. Radiji 23. Bonen kruid 10—16. Per kg: Vroege aardappelen bonken 4!. grote 30—38, drielingen 28—32 Jcrie! 28—32. Rabarber 6—12. Spitskool 9—17 Peulen 212. Doperwten 64. Dubbele prinses- senbonen 205—221. Snijbonen 174—181. afwij kend 116—126. Tuinbonen 24—33. Wortelen 59—87. Groene savooiekool 17. Rode kool 45. Spinazie 48—50. Tomaten A 119. B 115, C 106. Postelein 35—4!. Kroten 57. VEILING TERNEUZEN 30 Juni Per r.uk: Sla 5—13. 31oemkoo! A - 15—31, B 2 1522. Groene komkommers 36 Per bos: Selderij 15—22. Peen 26—42. Kroter. 19- Uien 1626. Per kg: Eerstelingen groo: 31—15. drielingen 14—26. kriel 27—35. Doré. drielingen 17—31. Andijvie 11—19. Peuler 159—220. Prinsesienbonen 210. Rabarber 16— 24. Rode kool 17—26. Savooiekool 7—12. Spits kool 7—9. Tuinbonen 13—21. Snijbonen 59— 104. Uien 58. Tomaten A 2 97—111, B 2 110. C 2 6763. doppers 61. Zacht fruit per doos: Elista 1 35—38. 2 2z— 38. Red Gauntlet 1 36—41, 2 18—37. Rode bes sen 25—31. 2 15—25. Gorella 1 36—39. 2 24— 36. Vola 1 34, 2 13. Talisman 2 3J. Zacht fruit per kg: Rode bessen 91. AARDAPPELTERMIJNMARKT Sj Bericht an de makelaars voor de termljn- g handel Ln aardappelen. 39 Juni. Consumptie aardappelen: Blr.tje. klei. 40 mm opwaarts: april: laten 15,50. bieden 15.slot: nov. 34. april 15.10. Openstaande posities: 27, april: 475. 26. april: 475 Ochtendoall: geen omzet: mlddagcall: geen omzet. VISMIJN COLMNSPLAAT 3092 kg exportgarnalen 1.78—2.54. 34 kg schar. 51 kg bot. 110 kg schol. 338 kg tong. 235 ka paling. 1051 kg herder. 2 kg tarbot, 1 kg kreeft en 160 kg ongesorteerde vis. op reis De afdeling- Stoppeldijk van de bond van gepensioneerden en bejaarden maakte de jaarlijkse reis. Ditmaal ging men naar Alphen aan de Rqn. waar men Avifau na bezocht. Hierna volgde een boot tocht over de Hollandse meren, waarna de reds voortgezet werd naar Rotter dam, Breda. Zundert, door de Belgische Kempen naar de Sinjorenstad. Op de te rugweg naar huis werd nog een bezoek gebracht aan het recreatie-oord de ,Wal' nabij Kembeke. LAATSTE INSTUIF De plaatselijke jeugdcommissie hield za terdagavond de laatste instuif in hef- verenigingsgebouw van de herv. kerk :n ae Hoogstraat. De instuifbijeenkom- sten zijn :n het afgelopen seizoen een succes ge-veest. Men gaat nu in de zo mermaanden enige tijd sluiten en na de zomervakantie zullen de activiteiten worden voortgezet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 17