sAGENDte leeuws 5 RAADHUIS YALKENISSE IN DE STEIGERS DE BEVELA^N Schouws elftal tegen Sparta II SCHOOLHOOFD KAMPMAN NAM AFSCHEID VAN C0LIJNSPLAAT MARKTBERICHTEN NOORD-ZEELAND dinsdag i jul11969 WISSEL BEVELANDEN Wissel Zeeuws-Vlaanderen provinciale zeeuwse courant KOUDEKERKE Het gemeentehuis van Yalkenisse staat in de steigers. Zat het personeel van de gemeentelijke dien sten voor de herindeling al niet overdre ven ruim gehuisvest, na de samenvoe ging werd het ruimtegebrek nog nij pender. De raad heeft nu twee ton uit getrokken voor uitbreiding en moder nisering. Elke dienst krygt een eigen kantoor. Aan de achterzijde van het uit 1877 daterende pand werd wat aange bouwd en ook een naast het gemeente huis staande woning werd erbij getrok ken. Aanvankelijk was nog overwogen om de raadzaal enigszins te vergroten. Een proef om te kijken of het verzetten van de raadsvergaderingen naar de avond uren een grotere publieke belangstel ling zou geven leverde niet een zodanig resultaat op dat aan de plannen tot uit breiding van de ruimte in d'e raadzaal gestalte moest worden gegeven. Het blijft nu bij een modernisering van de bestaande ruimte. Wanneer in het na jaar de nieuw- en verbouw zal zijn vol tooid zal er voor de ambtenaren een betere werksfeer zijn geschapen. Intus sen is overigens nog steeds geen defini tieve beslissing genomen over de Elaats van de zetel van het gemeente- estuur van Yalkenisse... (Foto: PZC). Wedvluchten De uitslag van de wedvlucht vanuit Chartres van de postduivenhoudersver- eniging ,De Blauwe Doffer' te Wol- phaarfsdijlt eindigde als volgt: 1, 3 en 4 Gebr. Houtekamer; 2. J. Houtekamer; 5. P. A. van Loo. Dinsdag 1 juli BURGII-HAAMSTEDE Pompstation. 19.15 uur: excursie naar de zilver meeuwen. DOMBURG Dorpskern, 14 uur: wie- Iercriterium voor adspirgnten. MIDDELBURG Nieuwe kerk, 20 uur: orgelconcert door Nico Waasdorp. Schouwburg, 19.30 uur: open zomer- bridgedrive. Molenwater, 9-21 uur: miniatuur Wal cheren. SCHAKENDIJKE Hervormd vereni gingsgebouw, 20 uur: filmvoorstelling Alleman. YLISSINGEN De Put, 19 uur: diner- dansant met muziek van Jan Wijnen. Britannia, vanaf 18.30 uur: muziek door Leen Zietse. ZIERIKZEE Grote kerk. 20 uur: or gelconcert. ANTWERPEN Middelheimpark: 10e Biennale voor de beeldhouwkunst. BRUGGE Groeningemuseum, 10-18 uur: tentoonstelling .Anonieme Vlaamse primitieven'. BRESKEN.S Coedertijt, 10-12 en 13- 22 uur: tentoonstelling diverse kunst werken. GOES Voormalig weeshuis Singel straat, 9-12 en 13.30-17 uur: tentoon stelling werken Pïeter Brueghel de Oude. HULST Burgerzaal stadhijis, 9-12.30 en 13.30-17 uur: tentoonstelling werken R. J. Haak. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, Sint-Pieterstraat 38. 9.30-12.30 en 13.30- 17.30 uur: tentoonstelling .Zeeland en de Dordtse synode 1618/19-1969'. Van Benthem en Jutting, 9-18 uur: ten toonstelling oude kaarten en prenten van Zeeland. Vleeshal stadhuis, Markt. 10-17 uur: tentoonstelling grafisch werk van Pi casso. R ETRANCHEMENT Galerie Mau- ringh. 11-21 uur: tentoonstelling werken hedendaagse kunstenaars. SLNT-AXNA TEJR MUIDEN Voor malig raadhuis: tentoonstelling werken Jos But en R. de Meester de Betzen- brouck. TERNEUZEN Watertoren, 10-18 uur: tentoonstelling werken Miraz. YEERE Schotse Huizen, 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling werken Dick van Luijn. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, 9-18 uur: tentoonstelling werken Wessel Couzijn en Pearl Perlmutter. ZIERIKZEE Burgerweeshuis. 10-17 uur: zomertentoonstelling. BERGEN OP ZOOM Luxor. 20 uur: Gevecht in de hel, 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: De reis om de wereld in 80 dagen, alle leeftijden. MIDDELBURG Ledel. 20 uur: Hot- girls, alleen voor mannen, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Dok ter Zjivago, 14 jaar. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: De reis om de wereld in 80 dagen, alle leeft" 1 OPGAVEN vuuk ur iwl.luniiNv.eiN DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT- P/A PZC .VIISSINGEN.TEL01184.SK*- KAPELLE Sportavond Ter gelegenheid van de verjaardag prins Bernhard organiseerde de Oranje vereniging van Kapelle-Biezelinge za terdagavond op het gemeentelijk sport terrein een sportavond. Voor het touw trekken hadden zich slechts twee ploe gen aangemeld, te weten de firma Ge broeders Kloosterman uit Biezelinge en de brandweer. Het was de ploeg van Kloosterman die evenals vorig jaar de wisselbeker in de wacht sleepte. Eij de voetbalwedstrijd voor dames tussen de elftallen uit Kapelle en Biezelinge ble ken de Kapelse schonen over iéts meer schotvaardigheid te beschikken. Ze won nen met 4-3. De voetbalwedstrijd tus sen de herenploegen van beide dorpen, werd eveneens een Kapelse aangeleg" heid (2-1). WISSENKERKE NCVB vergaderde De afdeling Wissenkerke van de NCVB hield dezer dagen haar maandelijkse bijeenkomst in het verenigingsgebouw. De vergadering stond onder leiding van de vice-presidente mevrouw J. Hevboer- Buyze. Na de schriftlezing en meditatie werd het woord verleend aan de spreek ster voor deze avond, mej. Looise uit Goes. Als onderwerp behandelde mej. Looise .Maatschappelijk werk'. Na haar causerie besprak zij de vragen over dat onderwerp. Na de vakantieperiode zal de volgende vergadering worden gehou den op 24 september. Mej. Gideonse hoopt dan te spreken over, .Jeugd en evangelisatie in Nederland' CEERSDIJK NCVB vergaderde De afdeling Geersdijk van de NCVB kwam voor de laatste maal in dit sei zoen bijeen onder leiding van de presi dente. mevrouw P. Dees-Klap. Na de pauze sprak ds Van Arnstel uit Middel burg over het onderwerp: .Waartieid en leuigen aan het ziekbed'. Hierop volgde een bespreking. Besloten werd in de maanden juli en augustus geen verga dering te houden. HOEDEKENSKERKE Zesde-klassers namen afscheid De zesde klassers van de protestants christelijke school te Hoedekenskerke namen in aanwezigheid van de ou ders en het bestuur afscheid van de school en het personeel. De voorzitter, de heer Th. van Doeselaar opende deze bijeenkomst door schriftlezing en gébe SCHOOLREIS HAAR HARDERWIJK Donderdag brachten de klassen 1 en 2 van de Rehobothschool te Krabbendijke "een bezoek aan Harderwijk. Als eerste punt stond het Dolfinarium op het pro gramma met daarna een rondvaart op het Veluwemeer. Vervolgens vermaakte men zich nog enige tijd aan het strand en in de speeltuin, oen later via Bar- neveid naar Rhenen te gaan. Daar ver poosde men nog enige tijd in de bos sen, waarna het via Kesteren en Gor- kum op Krabbendijke aanging. Reeds eerder brachten de leerlingen der hoog ste klassen een bezoek aan Den Haag met name aan Panorama Mesdagh en het Planetarium met als laatste pro grammapunt de dierentuin in Wasse naar. KORTGENE Voetbalwedstrijd Aanstaande zaterdagavond wordt een voetbalwedstrijd gespeeld tussen het eerste elftal van de vv .Cortgene' en een veteranen elf tal. Vooraf is er een wedstrijd tussen enkele juniorenelftal len. De opbrengst van deze wedstrijd komt ten goede aan de jubilerende mu ziekvereniging ,EMM'. Benoeming is t noemd tot onderwijzer aan de r-k lagere1 school te Koewacht. Hij volgt de heer R. Lammens op, die aan dezelfde school tot hoofd is benoemd. Van onze adverteerders Op zaterdag 19 juli zal te Brui nisse een voetbalwedstr.jd worden gespeeld tussen een Schouwen-Duivelands elf tal en de reserves van het Rotter damse Sparta. Als voorbereiding hier door zal een selectie van Schbuwen- Dusvelandse spelers aanstaande zater- J-~ te Brui nis se een oefenwedstrijd tegen Bruse Boys. Nieuw Leven' en .Crescendo' samen naar Dirksland Opening meubelzaak eruging .Crescendo' van Dreischor za- te Kortgene Vrijdagmiddag opende burgemeester P. J. Evers van Kortgene de geheel ver-j nieuwde en uitgebreide meubelzaak van de heer P. J. Verburg in de Kaaistraat.l Hij toonde zich verrast en verheugd over dergelijke zakelijke initiatieven in zijn gemeente en achtte het ook be langrijk voor de steeds toenemende re creatie. Steeds meer mensen kopen een tweede woning in Kortgene. Het oude pand heeft een geheel ander aanzien ge kregen. Door toevoeging van een belen dende woning werd het resultaat een expositie en showruimte van 2 verdie pingen met een vloeroppervlak van ca 400 vierkante meter. Daarbij vallen op de doelmatige inrichting en de strakke efficiënte kleuren. Een groot assorti ment meubels, eethoekjes, gezellige zit jes, kasten, slaapkamerameublementen enz. bieden de adspirantkoper vele mo gelijkheden. Aan de achterzijde bevin den zich een ontvangstzaaltje, kantoor- en opbergruimte voor vitrages en gor dijnen. Vele fraaie bloemstukken van relaties, vrienden, familie en bekenden gaven deze openingsdag 'n fleurig aan zien. SCHOR E Inzameling Rode Kruis De jaarlijkse inzameling voor het Ne derlandse Roode Kruis neeft te Kapel le-Biezelinge en Schore 1765,64 opge bracht. Dat is aanmerkelijk meer dan vorig jaar toen er ƒ1486.36 werd bij eengebracht. Voor deze jaarlijkse in zamelingsactie heeft de plaatselijke af deling ook nog de tradionele oliebollen- verkoopactie op het programma staan. Deze zal weer in het najaar plaatsvin den. Bejaardenreis Begunstigd door zomers weer maakten de bejaarden van Schore hun jaarlijks uitstapje. Met een touringcar ging het eerst naar Breda waar de koffie werd gedronken. In Hilvarenbeek, waar een bezoek aan het leeuwenpark op het pro gramma stond kwam het gezelschap juist op tijd om de dieren te zien voe deren. Vervolgens werd de Acht Zalig- hedentocht gemaakt om daarna in Oer- le te stoppen voor een verversing. Na in Breda te hebben gedineerd, werd de thuisreis aanvaard. De heer P. J. Kampman heeft vorige week officieel afscheid genomen van de openbare lagere school in Clijnsplaat wegens benoeming als hoofd van de nieuwe openbare school in plan Dau- wendaele te Middelburg. Voor deze af scheidsbijeenkomst die in samenwerking met het gemeentebestuur en Oudercom- mïssie werd georganiseerd bestond vee! belangstelling. Namens het gemeente- lwstuur naren b en w vertegenwoor digd. Bijna alle oudere van de leerlin gen gaven blijk van waardering door hun aanwezigheid. Als eerste spreker betuigde burgemees ter P. J. Evers zijn spijt afscheid te moeten nemen van de heer en mevrouw Kampman doch de promotie naar de ge meente Middelburg als hoofdstad hem van harte te gunnen. Spreker bracht dank voor de lans die de heer Kampman gebroken heeft voor de moderne onder wijs instelling dat in die 15 jaar waar van 13 jaar als hoofd, gestalte heeft gekregen in deze school. Namens de oudercommissie sprak de heer Th. P. van Laarschot woorden van dank en •ood namens de ouders een autoradio en sprak een woord van welkom. ""Ten. Mevrouw Kampman kreeg een fraai kinderen voerden een door hem ze .oemstukje. De heer L. Goulooze die per vervaardigd toneelstukje op terwijl Maureen Teher een solozang.verzorgde. Na een pauze werd door alle aanwezi gen een opdrachtenspel uitgevoerd. Hierna reikte hot hoofd van de school, de heer S. Heijkoop. namens het be stuur de getuigschriften uit aan de scheidende leeningen met een toepasse lijk woord. De leerlingen op hun beurt boden het personeel enige geschenken aan. De voorzitter sloot deze avond met een dankwoord en ging voor in gebed. KPA HBENDIJKE SCHOOLJAAR BESLOTEN Ter afsluiting van het schooljaar moch ten de kinderen van de Henri Dunant kleuterschool te Krabbendijke deze week allen een middag op school blij ven eten. De menukaart door de kleu ters zelf gemaakt vermeldde pannekoe ken, limonade en aardbeien, Ook de ser vetringen werden door de kleuters ver vaardigd. Daar dit etentje voor de kin deren een waar feest is, geeft het de leidsters, naast veel extra werk. ook de voldoening van veel blijde gezichtjes. 1 augustus als hoofd is benoemd typeer de de heer Kampman als zeer collegi aal. Het goede teambeleid van zijn lei derschap kenmerkte hem altijd als er Interne beslissingen besproken werden. Vervolgens spraken naimens de chr. kleu terschool Mej. C. van Gilst, W. P. van den Bogaardt hoofd openbare ULO te Kortgene en J. Blok hoofd van de chr. nationale school. Namens CCB en Sport- Wijnfeesten Woensdag beginnen in Mondragon te Zierikzee weer de traditionele wijnfees ten. Aan deze feesten is een Miss Toe rist-verkiezing verbonden. Elke woens dagavond wordt de mooiste miss uitver koren. Aan het eind van het seizoen zal dan in de grote finale uitgemaakt wor den, wie de allerschoonste was, die op de wijnfeesten te bekijken was. Aan de avonden wordt vocale medewerking ver leend door bekende artiesten, als Connie Vink, Connie van den Bosch en Ronnie Tober. De dansmuziek wordt verzorgd door het trio Piet Daalhuizen. verenigingen bracht de heer J. Pouwer zijn dank voor de prettige samenwer king. De heer J. J. Jaspèrse vertolkte VOO en ouderraad op rijm. Vele spre kers lieten hun goede woorden en wen sen, vergezeld gaan van 'n geschenken bon. Tot slot bedankte de scheidende onderwijzer mede namens mevrouw Kampman ieder persoonlijk" voor de bar- ilijke woorden en cadeaus. Reeds 's-mid- dags kregen de leerlingen een feest middag aangeboden waarin zij versna peringen kregen en een film werd ver toond. Mejuffrouw Nagelkerke had voor deze middag met de leerlingen een af scheidslied ingestudeerd. Ronny van der Weele bood namens alle kinderen een grammofoonplaat aan. Raad vergaderde De gemeenteraad van Siuls kwam In nenb. vergadering bijeen. Vergunning erd verleend aan Hammond Organ Li mited te Antwerpen om gebruik te ma ken van gemeentegrond voor het plaat sen van een demonstratiewagen. De de monstraties worden overdag "gegeven en 's-avonds zijn er concerten voor 40 per sonen. Premie voor woningverbetering werd toegekend aan Ch. van Damme en de zwemvereniging: .Het Vrije' kreeg weer het gebruik over het gemeentelijk zwembad langs de vaart naar Damme. De openbare toiletten aan de Groote Marlet werden verpacht voor een be drag van 500 aan mevrouw E. de Baokare-Eversdijk. Ingewilligd werd een verzoek van Moda Line NV te Sluis om een bijdrage in de kosten van uit gevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de weg nabij de schoenfabriek te St.- Anna ter Muiden. Wat betreft de ver- makehjksheidebelasting zal disco-bar Lamminsvliet alleen belast worden met de ruimte die men verstaat onder nut tige dansoppervlakte. Het presentie geld van de raadsleden werd van 20 op 30 gebracht en in de toekomst zullen de presentiegelden met salaris maatregelen meegaan. De heer O. de Milliano stemde tegen. Collecte Afscheid van onderwijzeres ols In verband met vertrek van mevrouw Koster is tot onderwijzeres aan de oepnbare lagere school te Ouwerkerk mej. J. Hazelbag benoemd. Zij is werk zaam aan de .Plato-school te Rot terdam. 'EII.ING .WALCHEREN' GA MIDDELBURG «0 juni. Vroege aardappelen: bonken 31—S7.I Aanvoer 333120 «tuit*- Stemming vlug. PrlJ- gro-e 38-36. drielingen 71-29. kriel 30-31. ten in per 100 «tuier: Vroege aardappelen, blok: bonken 1 37,80,. Eieren van 53-53 gram 9 249.33. 56-57 gran grote 1 33.90, drielingen 1 28.90. kriel 2 30.50. Ki.21—10.29, 60-61 gram :0 7i—11.21, 64-65 gran. Oude aardappelen: Bintje, bonken 20—21. U1-35—12.00. Idem grote 6—8. Furore, grote 10. Appelen: Ooider. Delicious 3 gro53-63 Jo-1 EILISG SIST-AÏ.NALASD na than 70 60. «-75 71-75. 60-85 52. 2 D 2:-Dor*, gewoon, blok »I»rt »10 32. 3 grof 344-5 Tomaten per 6 kg: A 1 726 3VI°' «80—2370. k.. —780. B 2 726—774. C 1 540-848. CC 1 430— M 40- Aanvoer 3100 «daten. 462. A 2 «06—702. B 2 600—642. C 2 310—376. CC 2 400128. Rode bessen per doos 67—80.1, de kwal :htrurrderen per kg. extra kwa- eerste kwaliteit: 465310. twee- 400—430, derde kwaliteit: 370- VEEMARKT ROTTERDAM Pruimen per do., «MO Perüjep per "„/.""„„„„e, »M. Vu 10—35. Meloenen per «tuk 86—225. Perziken,rx, per kg 96. Druiven per kg 601. Rode bessen per kg 220. F beien per kg 107. Aardbeien per doos: Red Gauntlet 1 36—40, 2 27—41. Talisman 1 39. 2 30—37. Cambridge Vigour 1 42. Vola I 38— 45. 2 33—37. Regina 2 29—38. Senga Sengana 30—31. Eilsta 2 35. Gorella 2 38. Groenten: Sla S13. Andijvie 10—34. Spina- s. z!e 15—59 Postelein 48—74 3ospe«n 5'.—69. Waspcen 31—79. Boskroten 19—36. Pre! 327- 140. Kaasnijbonen 133164. Idem krom 114—' 142 Kasprlnscssenbonen 218. Tuinbonen 25. Peterselie per kistje 31—102. Selderij per kistje 11100. Doperwten 78 Savoolekool 38. Komkommer» 76-91 33—43, 61-76 29—42. 51-6'. 25—47. 41-51 17—37. krom per kg 27—28. stek per kg 22—37 Bloemkool: 4 per kbrt 46—75. 6 per kist 34—56. 8 per Ictet 2:—39. 10 per kist 15—21. Spitskool 17—40. Peulen 280. Rabarber 26—32. Pootulen per bos 42. Pootulen per kg 51—66, ZIERIKZEE Concert Kunst en eer' Zaterdagvond concerteerde de konink lijke harmonie .Kunst en Eer" uit Zie rikzee onder leiding van de heer E. A. de Loo ff op de muziektent te Bruinis- se. Er was veel publiek. Na afloop van het concert marcheerde men naar het kamp Stoofpolder waar een bingo avond werd gehouden ten bate van de muziekvereniging .Nu met Hope'. NIEUWERKERK Uitbreiding schoolgebouw Vorige week kwam het dak onder de pannen van het vijfde leslokaal aan de christelijke nationale school, .school met de bijbel', te Nieuwerkerk. Het toege voegde lokaal ligt in het verlengde van het reeds enkele jaren geleden uitge breide schoolcomplex. Tot voor kort moest een groot aantal leerlingen uit verschillende lagere klassen, onderdak vinden in de na-rampse noodschool, die zich nu nog uitstekend voor dat doel laat gebruiken. Nadat het vijfde lokaal gereed zal zijn, kunnen dan alle kinde ren onder één schooldak les krijgen. Bij het vijfde leslokaal, dat van buiten af gezien reeds voor een groot gedeeite is voltooid, is ook een handenarbeid-ruimte als eerste verdieping opgetrokken. In de nabije toekomst zullen ook de creatieve handelingen in het schoolgebouw aan de Schoolstraat-Magnoliastraat, plaats kun nen vinden. Tot heden bevond het han- denarbeidlokaal zich in de noodschool. De bouw van het nieuwe gedeelte ge schiedt door bouwbedrijf L. W. Boogert te Oosterland. Aanrijding Omstreeks half twaalf zondagmorgen, vond op de kruising Esdoornstraat-Oost- straat bij de gereformeerde kerk te Nieu werkerk een aanrijding plaats, waarbij twee personenwagens aanzienlijke scha de opliepen. De heer J. C. van de B. uit Bruinisse, wilde met zijn auto door de Ooststraat naar rijksweg 18 gaan. Bij de kruising Esdoornstraat-Ooststraat naderde echter een auto, bestuurd door de heer L. M. de K. uit Rotterdam, ko mend uit de Esdoornstraat. Laatstge noemde zag B. niet aankomen, waardoor hij tegen de van rechts naderende auto opbotste. Beide voertuigen werden aan de voor- en zijkanten aanzienlijk be schadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. V er\eersdiploma s Dezer dagen ontvingen de deelnemers (sters) aan het verkeersexamen te Nieu werkerk het bewijs van het wél kunnen van de verkeersregels. Aan de openba re lagere school slaagden: (vijfde klas leerlingen)Cees Clarisse, Joleen Doele- man. Hans Lievense, Constance Hendrik se. Jaap van Mounk, Irene Stoutjesdijk. Jan van der Velde, Liesbetft Visser. Ton- nie van der Wielen, Wilmi van der Vlist en Evert van der Zande. In de zesde klas slaagden: Jan Bom. Dik van DrieL Mary Eeriand Nd., Marry Eerland Jd. Jan Hage. Janny van 't Hof. Cobie Ter ry. Henk Wandel. Joop Wandel Leo van der Weyde en Johan van Westen- brugge. Aan de christelijke nationale school .school met de bijbel' nam de 6e klas deel aan het verkeersexamen. Hier slaagden: Cees Geuze, Cees Rot te, Jaap Molenaar, André van der Maa- le, Sjaak Flik-,veert, Leen Koovman, Leen van Klinken, Connie ten Hovê, Ada de Feyter, Jan van de Berge. Henk Goudswaard, Alle van Driel, Johan de Reus, Ida Kik, Piet van Blooys, Corrie Mol Marjan van Klinken, Tonnv Hof man. G-reetje Fhkweert, Riet Fhkweert Co van Henk en Bas Dorst. Na de over handiging van de diploma's ontvingen degenen die zonder fouten het examen hadden afgelegd, van het verbond voor veilig verkeer een speldje. Een praktisch gedeelte na het theoretisch examen is niet gehouden. Pennenactie Zestien leerlingen van de zesde klas van de christelijke school te Nieuwerkerk hebben 350 sets balpoints k f 1,00 ver kocht ten bate van de KUa.ngala-zen- ding. Het eindbedrag is ƒ351,35, waar van 45 procent voor de. zending in Afri ka is bestemd. Straatherstel Nadat de beide toegangswegen tot het Duivelandse instructiebad ,Dol-fijn' te Nieuwerkerk, van een degelijk plavei sel zijn voorzien, krijgt ook de School straat een beurt. Dit was al lang nodig, daar er sedert de bouw van de ratio-wo- ningen, enkele jaren geleden weinig meer aan was gedaan. Het oppervlak vertoonde veel kuilen en bulten. ver zakkingen en ondermijningen bij riolen waren ook op diverse plaatsen te speuren. Twee weken geleden is 1 een parkeerstrook parallel met Schoolstraat aangelegd, van 50 bij 2 me ter. Hierna is het aannemersbedrijf A. W. Wandel begonnen met het opnieuw plaveien van de Schoolstraat. Het v is al over de helft gereed. Doorstroming leerlingen Op de christelijke nationale school de .school met de bijbel' te Nieuwerkerk begint het nieuwe cursusjaar 1969-1970 met 150 leerlingen. Vorige week hebben 22 leerlingen de school verlaten, waar van vijf de havo zuilen gaan bezoeken, vijf de mulo, één de lagere landbouw school zeven de lts en vier de huishoud school. In de eerste klas komen twin tig leerlingen. De openbare lagere school te Nieuwerkerk begint met het nieuwe cursusjaar met 79 leerhnzen. Zeventien eerste klassers hebben zich tot nu toe laten inschrijven. Van de sdhool namen m totaal zeventien scholieren afscheid, om bij het voortgezet onderwijs de stu die voort te zetten. 3 kandidaten gaan naar de havo, drie naar de mavo. één naar de huishoudschool en vier naar de lagere technische school. BRUINISSE Receptie jubilerend ,Nu met Hope' BRuiNISSE Ter gelegenheid van het (0-jarig bestaan van de muziekver eniging Nu met Hope* zal zaterdagmid dag 5 juli een receptie worden gehou den in het recreatie-oord in de Stoof polder. Dat gebeurt tussen vier en uur 's middags. THOLEN De uitslag tekenwedstrijd .Thoolse Da gen 1969' luidt: Jongens 8-9 jaar: I. Kees Dekker, 1. Rens Elenbaas. Meis jes 8-9 jaar: 1. Arienne Rinses. 1. Han- nie Langebeeke. Jongens 10-12 jaar: 1. Leen Cornelisse, 1. Aart Aernoutse. Meisjes van 10-12 jaar: Stijnie den Braber, 1. Kitty Kapelle. 13-15 jaar: EUy van de Boom, 1. S. Overbeeke. Toe-steen: Jaapje de Graaf. Schoolprij zen: School met da Bijbel Oud-Voss^- meer. SCHERPEN1SSE Collecte SCHERPENISSE-NOORD De col lecte voor 't Rode Kruis heeft te Scher pen isse 655,25 opgebracht. Wedvlucht De_ postduivenvereniging .de Reisduif' uit Scherpemsse deed mee aan een vlucht vanuit Chartres (afstand 393 kilome ter). De uitslag was: 1 K. Lasseveld Pvl; 2 A. Moerland Sch.; 3, 6. 8 en 9 M. Speijer Pvl; 4 D. Uijl Pvl; 5 P. Goedegeöure Stav.; 7 en 10 J. Westdorp Collectes In de hervormde kerk te Scherpenlsse wei-den met collectes de volgende be dragen opgehaald: ƒ160.13 voor het restauratiefonds en ƒ168,51 voor het orgelfonds. Verder kwam een gift bin nen van 25.-. Bijentelers bijeen Morgen, woensdag, houdt de afdeling Schouwen-Duiveland van de Vereniging tot bevordering der bijeenteelt in Nedei> land haar zomervergadering in het Huis van Nassau. Ir J. Mommers zal tijdens deze vergadering een lezing hou den over mijtziekte en de bestrijaings- middelenwet. Aan de vergadering gaat een excursie naar het Dijkwater en naar de meeuwenkolonie in de Westhoek. Dezer dagen traden 111 liet hu,. Dit was voor de pupillen van lijlc mej. E. Steenhard en de heer Tjobaeen gebeurtenis die met M. Evèrsdijk. Beiden zijn jeugd- zonder meer voorbij kon gaan, leiders van korfbalvereniging vandaar de gebruikelijke erehaag. Tjoba' te 's-Heer-Hendrikskinde- Nog even en de vakantie begint V hebt vast nog iets nodig uit onze grote collectie Korte en lange vakantiebroeken 19,75 Weekendshirts korte of lange mouwen in vele kwaliteiten Truien, pull-polo's, vesten, zwembroeken en héél veel weekenders ismuii Midden in de Poststraat te Zierikzee -525. Woc «koelen per «tu5 375—390, Vxre koelen per «uk 225—230. Zvt- per stuk 225—250. Slachtrunderen aanvoer korter, handel kalm prijzen let* lager. Varken» aanvoer kleiner handel vlot, prijzen lets gedrukt, enkele pri maboven notering. VI.ASMARKT ROTTERDAM 30 Juni. Waterrootvla*. lage «oorten 1.50- 1.70. middenpoorten 1.751.90. bes*, vla» 1,93— 2.20. Dauwrootvlag 120—1.80. Breekvlaa 80- 1.20. Gezwingelde lokken 7085. In de aanvoer van waterrootvla* kwam In d' afgelopen week vrijwel geen verandering. d< produktle bestond uit lagere kwaliteiten er. enkele partijen kleine middensoorten. Voor deze merken ;s weinig belangstelling, zoda- van de produktle vrijwel niets verkocht werd de prijzen bleven volgens notering. Dauwrootvtes en breekvlas werden niet aan geboden. De prod uk tie van gezwingelde lok ken blijft klein, het aanbod werd niet geheel verkocht, prijzen onveranderd. VEILING KAPELLF. 30 Juni. Kruisbessen export 76. Aardbeien z dop: Sengana 143—146. Reglna 136. Ret. Gauntlet J33. Diverse rassen 1,32. Frambozer hi doosjes, per kg IX 218—238. 1 197—213. 197. Idem In tub* 71. Aardbeien per dooi var. 250 gram: Red Gauntlet 1 3138. 2 25—32 Vola 1 33—37. 2 28—30. Gorella 1 33—35, 2 24- 29. Elista 1 31—33. 2 26—29. Regina 2 20-22 Sengana 1 31, 2 28, Aardbeien per kg: Reo Gauntlet 133—143, 2 123—136. Vola 1 133—14: 2 136—132. Gorella I 133. 2 122—135. Ely 3 138-144, 2 124—123. Rode bessen per doo- van 250 gram: J. v. Te*t extra 45—55. 1 31- 43. 2 2232. Rode bessen per kg: 3. v. Telt 68—100. Kersen: Early Rivers 1 169—173, 1 105. Vroege van Werden 2 78. Aardappelen I 28—38. drielingen 24—29, kriel 21—28. Groenten: Kropsla 1 6—13. Bloemkool 1547 Spitskool 17. Boskroten 1321. Bosuien 13- 21. U!e 29. VEILING ZtVIJNDRECHT 30 juni. Andijvie JO—18 per kg, 40.000 kg. Spi nazie 37—69. 500 kg. Postelein 42—35, 1500 kg Rabarber 17—20. Rode kool 2916. 6000 kg Spitskool 2339. 3000 kg. Tuinbonen 22—26. 2000 kg. Snijbonen 150-170. 1000 kg. Stambo- nen 190—210. Kroten 48-63, 3000 kg. Aard appelen: Doré 41—48, Eerstelingen 36—43. 40W kg. Aardbeien 91—151. 2100 kg. Sla 5—15 per stuk. 55.000 stuks. Bloemkool AA 45—62, A 34—48, B 26—36, C 18—24. 40.000 «uks. Kom kommers 90 op 50—54. 75 op 47—51. 60 op 40— 43. 50 op 3338, 40 op 3!44. 35 op 234' 125 000 «uks. krom 26—33 per kg. 7310 kg. «ek 16—9. 3600 kg. Tomaten A S.60—6,00 per bak, B 5,80—5,70, C 3,40—5,30, CC 4.30—5,00 2500 bakken. Radijs, rode 43 per bos. Selden; 6—13, 3000 bos. Peterselie 6—13. 1000 bos. Bos kroten 19—28. 3500 bos. Bospeen 43—49. Aard beien 3437 per doos. VEILING BERGEN OP ZOOM 430 Juni. Aardbeien 1 1.42—1,73, Idem 2 SO- 1,35. Vroege aardappelen 14—23. Andijvie 20. Bloemkool 17—47. Snijbonen 99—1.73. Prinses- senbonen 1.93—2,56. Tuinbonen 16—23. Peulen 5—60. Rode kool 65. Savooiekoo! 16—23. Bol peen 22—54. Was peen 26-63. Rabarber 13— 22 Sla 5—16. Spinazie 9—: 5. Spitskool 25—35. Krombekken 1,75. Golden Delicious 45—81. EXPORTVEILING BERGEN OP ZOOM 30 JunL Aardbeien, industrie: Senga 27 ton. 142D1.45. Diversen 10 ton 1.36. Consumptie- aardbeien 50 ton. Klasse 1 1.35—1,53. idem klasse 2 801.37. Tomaten: aanvoer 20'e bakjes: A 1 5.80—5.90, B 1 5.80-560. C 1 5.20. CC 1 4.50. Frambozen, a VEILING WZB GOES 30 Juni. Groene kruisbessen 1 76. Frambozen (2 kg per krat) IX 218—236. 1 157—213. 2 !97 Frambozen Industrie 76. Aardbeien zonder dop; Senga Sengana 1 en 2 143—145. Red Gauntlet I en 2 133. Regina 1 en 2 136. Diverse rassen 1 en 2 132. Aardbeien In kratten van 2 kg: Red Gauntlet 1 132, 2 101—128. Aard beien per doos: Red Gauntlet 1 33—38, 2 21- 35. Vola 35—37, 2 29. Regina 1 29. Senga Sen gana I 31. 2 £329. Gorella 1 3336. 2 3033. Cambridge Vigour 2 32. Diversen per doos- Rode bessen 1 25-34. 2 22-27. Frambozen 1 42. 2 33. Per «uk: Kaspruimen 2 12—14. Per kg: kaspruimen 2 151—172. afwijkend 146. P.ode bessen f2 kg per krat) 107—124. Earlr Rivers 1 172, 2 75—181. Hollanders 2 158. Mar kiezen 2 130—187. Br. Bruine 2 141—175. Groenten: per «uk: Kropsla 5—tl. Bloem kool 1539 Komkommers 1926. Per bos: Kroten 10-22. Uien 15—30. Radijs 23. Bonen- kruid 10—16. Per kg: Vroege aardappelen bonken 41. grote 30—33, drielingen 23—32, kriel 26—32. Rabarber 6—12. Spitskool 9—17 Peulen 212. Doperwten 64. Dubbele prinses- senbonen 205—22! Snijbonen 174—181, afwij kend 116—126. Tuinbonen 24—33. Wortelen 59-67. Groene savooiekoo! 17. Rode koo] 45. Spinazie 43—50. Tomaten A 110. B 115, C 106. Po«elein 35—41. Kroten 57. VEILING TERNEUZEN Juni Per stuk: Sla 5—13. Bloemkool A 2 3531- B 2 1522. Groene komkommers 36 Per bos: Selderij 15—22. Peen 26—12. Kroten 1—9. Uien 15—26. Per kg: Eer«elingen groot 31—45. drielingen 14—26, kriel 27—35. Doré, drielingen 17—31. Andijvie 11—19. Peulen 359—220. Prinsessenbonen 210. Rabarber 16— 24. Rode kool '.7—26. Savooiekoo! 7—12. Spits kool 7—9. Tuinbonen 13—2!. Snijbonen 53— 104. Uien 53. Tomaten A 2 97—131. B 2 110, C 2 67—63, doppers 61. Zacht fruit per doos: Elista 1 35—38. 2 24— 38, Red Gauntlet 1 36—41. 2 18—37. Rode be=- 26—3!. 2 15—25. Gorella 33—39. 2 24— 36 Vola 1 34. 2 18. Talisman 2 35. Zacht fruit per kg: Rode bessen 9L AARDAPPELTERMHNMARKT Bericht an de makelaars voor de termijn- handel in aardappelen. 30 juni. Consumptie aardappelen: Bintje, klei. 40 mm opwaartsi april: laten 15.50. bieden 35.—. slot: nov. 14.—. april 15.10. Openstaande posities: 27. april: 475, 26. april: 475 Och tend ca 13: geen omzet; mlddagcall: geen omzet. VISMIJN COLIJNSPLAAT exportgamalen 1,78—2,54 34 kg schar. 53 kg bot. 130 kg schol. 336 kg tong. 236 kg paling. 1051 kg herder, 2 kg tarbot, 1 kg kreeft en 160 kg ongesorteerde vis. Diploma-uitreiking lagere agrarische school Hulst HULST In het gebouw van de la gere agrarische school van de NCB te Hulst z:jn maandag-middag aan de ge slaagde leerlingen diploma's uitgereikt. Bij deze gebeurtenis wanen ook de ou ders aanwezig. De bijeenkomst werd met een welkomstwoord geopend door pastoor-deken A. Koopmans. voorzitter van de commissie van toezicht. Namens de NCB reikte dra Blom dé getuig schriften uit. Het ging in alle gevallen om het diploma land- èn tuinbouw. De geslaagden zijn: P. Boënne, Graauw; R- van Damme, Terneuzen; W. van Dam me. Koewacht: A. van Waes, West- dorpe; P., Verbiest, Koewacht; H. van Looy, St^Jaast een; YL Scheele en A- Scheele, Zaamslag; P. Rijk, Osseniasej M. LJsebaert, Axel en L. de Nieuw Namen. Drie kandidaten s afgewezen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 15