Badplaats en haven in zee voor de Scheveningse kust Amsterdamse effectenbeurs Achthonderd ha land uit zee BELGISCHE KAMERS AKKOORD MET WETSONTWERP BTW Identiteitsbewijs voor bagagewagens Ir Meyer nieuwe directeur Hattum en Blankevoort Stuwen in Maas worden gestreken Wijzigingen in Grieks kabinet Waar zijn onze schepen In half jaar 2000 mijnwerkers in België ontslagen DINSDAG 1 JULI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 13 Plan van technisch hoofdambtenaar: DEN HAAG (GPD) Demp het ruim zes kilometer lange stuk Noordzee tussen de haven van Scheveningen en de gemeentegrens met Monster tot ruim twee kilo meter uit de kust. Omring dat nieuwe land met een gordel van kunstmatige duinen. Dat is in twee zinnen de inhoud van het Noord- zeeplan 's-Gravenhage', dat door de technisch hoofdambtenaar B. J. Elhorst (45) uit Rijswijk aan de gemeentelijke en rijksautoriteiten is aangeboden. De heer Elhorst berekende, dat voor het aanplempen van dit stuk zeebodem vierhonderd miljoen kubieke meter zand nodiig is. Kosten nog geen honderd mil joen' gulden. Resultaat: 800 hectare nieuwe bouwgrond. Een zelfde opper vlakte kost op het .oude land' een mil jard gulden. Een utopie? Nee, zegt de 'ontwei-per. Het plan is tecnisch heel goed uitvoerbaar. De Noordzee is op de ze plaats vijf tot vijftien meter diep. De zeebodem is heel wel op te hogen tot ruim vijf meter boven NAP. Een zand vlakte. die omringd kan worden door een kunstmatige duingordel tot ruim elf meter boven"NAP. camping Ockenburg. Het huidige strand- gedeelte, dat na uitvoering van dit plan een paar kilometer landinwaarts zal ko men te liggen, zal naar het oordeel van de ontwerper geschikt zijn voor het ves tigen van ee.n lange keten van jeugd honken, sportcomplexen en andere mas sa-voorzieningen. In de oude duingordel zouden ondergronds liggende parkeer terreinen aangelegd kunnen worden. Tweede badplaats Financiële voordelen, zegt de heer El horst, zijn: er behoeft voor de woning bouw geen dure .oude' grond onteigend te worden en er zullen grote stukken zandgrond beschikbaar komen, waar de bouwkosten laag zullen zijn, omdat er niet behoeft te worden geiheid. Ten slotte: je bouwt, zegt de heer Elhorst, op deze wijze meteen een tweede bad plaats. Waarom zou Rotterdam voor de uitbreiding vain zijn haven- en Indus trlegebied wél een stuk Noordzee kun nen droogleggen en zou Den Haag dat zelfde voor de uitbreiding van zijn wo- ningbouwgrond niet kunnen doen? Die vraag stelde technisch hoofdambtenaar B. J. Elhorst zichzelf. Met zijn plan geeft hij daarop antwoord. Den Haag kan ook een stuk zee dem pen om zijn grondgebied te vergroten, dat zou zelfs volgens de herekenin- EURATOM BEZINT ZICH OP BEGROTINCSMOEILIJKHEDEN LUXEMBURG-ROME (ANP, DPA) De Europese ministerraad heeft maandag in Luxemburg, min of meer in arren moede, de begroting van Euratom voor do tweede helft van dit jaar gedeblokkeerd. Toen de be groting 1969 eind vorig jaar werd vastgesteld op een totaal van bijna 50 miljoen dollar, hebben de minis ters het geld dat na 1 juli van dit jaar zou moeten worden besteed, ge blokkeerd in de verwachting dat zij voor die datum een nieuw meerja- enprogram voor wetenschappelijk mderzoek zouden hebben vastgesteld. De ministers zijn tol op heden niet verder gekomen dat het geven van op drachten aan hun permanente vertegen woordigers In Brussel en andere deskun digen om de studies voort te zetten en rapporten uit te brengen aan een vol gende ministerraad, in oktober aanstaan de. De ministerraad heeft er maandag voorts mee ingestemd, dat de Europese commissie periodiek overleg gaat ple gen met de elektriciteitsproducenten In de zes landen over hun plannen en belof ten op het gebied van de kernenergie, teneinde zich een zo concreet mogelijk beeld te kunnen vormen van wat er van de kernindustrie in de gemeen schap verwacht gaat worden ln de ko mende jaren. Bij de algemene duscus- sies is met name van Italiaanse en Belgische zijde opgemerkt, dat projec ten voor het produceren van reactor brandstof (zoals het ultracentrifuge- project) eigenlijk een gemeenschaps zaak dienen te zijn. Havengebied De noordelijke kust van dit nieuw land zou tot 2'/ kilometer uit de ou de kust evenwijdig lopen aan <Je Scheveningse havenhoofden. Langs deze noord elijke kust heeft de heer Elhorst een zeehaivencomplex gepro jecteerd, dat hij de .rede van 's-Gra- venlhage' noemt, een open havenge bied. beschut liggend achter het .nieuwe land'. Achter de duingordel rond dit nieuwe land zou achthon derd hectare bouwgrond beschikbaar koinen. Genoeg voor de bouw van een stad van tussen de 60.000 en 120.000 inwoners. De ontwerper ziet dan nog ruimte overblijven met name in de oude duinenrij voor de bouw van voldoende nieuwe rijks- kantoren, verpleeginrichtingen en hotels. Natuurlijk, meent de heer Elhorst, moet er rond het nieuwe land een nieuw strand ontstaan. Met aan de zuidwest kant (bij de grens met Monster) een op het zuiden liggend strandgedeelte. In die omgeving zal een nieuwe camping moeten worden aangelegd ter uitbrei ding van de in de nabijheid liggende Ontslagen Ondanks een hongerstaking van tien medewerkers bij het onderzoekcentrum van Euratom in Ispra bij Milaan zijn maandag 34 vaklieden bij het instituut ontslagen. De hongerstakers willen, zeg gen zij, de aandacht van het publiek vestigen op het feit dat bijna 400 per soneelsleden de komende herfst zullen worden ontslagen. De groep van tien wordt gevormd door zeven Italianen, een Fransman en twee Duitsers. Volksvertegenwoordigingen senaat Advertentiecampagne begeleidt invoering DEN HAAG (ANP) In verband met het vakantieverkeer wordt er van de zijde van het ministerie van financiën aan herinnerd, dat aan vakantiegangers, die gebruik maken van een bagagewa gentje dat, of 'n caravan, die niet regis- tratieplichïg is. ingevolge de wegenver keerswet. bji terugkeer in Nederland van een reis buiten de Benelux een be wijs kan worden gevraagd, dat het wa gentje tevoren uit het vrije verkeer var de Benelux is uitgevoerd. Hiervoor die nen een indentiteitsbewijs, dat gratis wordt verstrekt vanwege de inspecteurs der invoerrechten en accijnzen. ONDERNEMERSFEDERATIE VRAAGT EINDE VAN PRIJSSTOF DEN HAAG (GPD) Om een vol gende prijsexplosic te voorkomen, vraagt de voorzitter H. de Mooy van de fede ratie vam het. katholiek en het chris telijk ondernemersverbond in het mid den- en kleinbedrijf, minister De Block (Ie prjjsstop met. ingang van maandag in te trekken. De voorzitter kwam gistermorgen tijdens het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe kantoor van de federatie in Rijswijk tot dit advies, na een beschouwing over de prijsmaat regelen van enkele maanden geleden. De heer Mooy concludeerde, dat veel zelfstandige bedrijven in de ,rode cij fers' terecht zijn gekomen, omdat zij stijgende kosten uit de inkomsten moe ten bestrijden. ,Ik ben van mening dat het fout loopt', aldus de voorzitter, die er voor vreest dat de bedrijven zul len worden genoodzaakt met forse prijs verhogingen de verliezen van de afge lopen maanden goed te maken. ROTTERDAM (GPD) Ir H. P. Meyer (42), technisch adjunct-direc teur van liet gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam wordt op 1 okt. direc teur bij van Hattem en Blankevoort NA' Ie Beverwijk, een bedrijf dat zich over de gehele wereld heziglioiidt met wa terbouwkundige werken. De heer Meyeivis veertien jaar in dienst van de gemeente geweest. Naast direc teur ir F. PosChuma was hij de tech nicus achter dc havenprtannen, die Rot terdam in de afgelopen jaren heeft ge publiceerd, Hij Reeft besloten zijn ge meentelijke loopbaan te beëindigen om dat hij bij het Beverwijlcse bedrijf meer gelegenheid krijgt zich op een breder terrein te oriënteren. OOK VOOR KLEIN-METAAL ÉÉN PROCENT DEN HAAG (ANP) Blijkens een mededeling van de vakrnnd voor de metaalnijverheid is ook voor dc werk nemers in de klein-metaal in principe overeenstemming bereikt over een uit kering van J pet. De uitkering zal geschieden aan dc werknemers die op 1 juli 1969 in- dienst zijn. De uitbetaling zal niet later plaatsvinden dan in de laatste loon- week van november 1969. De klein-me taal telt een kleine 200.000 werknemers. (Van onze correspondent) BRUSSEL Alvorens met zomerre ces te gaan hebben zowel de Belgische kanier van volksvertegenwoordigers als de senaat het wetsontwerp op de btw goedgekeurd. In de kamer gebeurde dat met 105 tegen 55 stemmen bij twwe ont houdingen en in de senaat met 104 te en 46 stemmen. De liberalen hebben tegen gestemd. Alle voorgestelde amen dementen werden afgewezen. Een daar- an van de senator Piers, burgemeester an Oostende, hield in de btw in de sec- or van het toerisme terug te brengen an 14 tot 6 procent. De stemming had vrijdagmiddag plaats.; Reeds in alle Belgische dagbladen stond een advertentie van een pagina: .de btw in een notedop', gepubliceerd door de administratie van de btw en het Bel gisch instituut voor voorlichting en do cumentatie. Uiteraard wordt op die pa gina een lans gebroken voor de btw: Neutraal, want zij plaatst alle onder nemingen op een voet van gelijkheid, modern, want ze vermindert de kost prijs van de investeringen, aangepast aan de problemen van de kleine onder nemingen' enzovoorts. Voorbeelden Verder wordt het mechanisme van de btw duidelijk uiteengezet. Ook worden voorbeelden gegeven van gevallen waar in de btw niet van noemenswaardige in vloed is op de prijzen en daarbij wordt voorgerekend hoe hoog vroeger de om zetbelasting was en thans de btw. Zo berekent men dat een auto, waarvan de catalogusprijs 80.000 franc is, tot nu toe 94.400 franc kostte, waarvan 17.600 franc omzetbelasting of weeldebelas ting. De nieuwe prijs zal 96.000 franc zijn. waarvan 19.200 belasting omdat de catalogus-prijs voortaan 76.800 franc zou moeten bedragen. Een ander voor beeld is het volgende: wanneer een aannemee thans een huis bouwt van 1 min franc, betaalt de opdrachtgever z procent omzetbelasting, doch in de prijs f sook alweer 61/» procent omzetbelas ting berekend, die de annemer betaalt op bouwmaterialen, vervoerskosten en algemene onkosten. De huidge eindprijs bedraagt op die manier 1.070.000 franc, waarvan ongeveer 135.000 franc omzet belasting. Vaak moet de koper veertien procent betalen op een kostprijs die Actie voor oudere werkzoekenden DEN HAAG (ANP) De stichtini ,Het leven begint, bij veertig' die ziel vooral bezig houdt met problemen voor werkzoekenden boven de veering jaar,.is een actie begonnen in verband melt de voortschrijdende werkloosheid onder de oudere groeperingen in de administra tieve sector, mede in verband met de ve le fusies, concentraties van bedrijven en do automatisering. Aan de minister van sociale zaken is verzocht medewerking te verlenen door opheffing van de zogenaamde pensioen- drempel en door de mogelijkheid te cre- eren dat oudere werkzoekenden, die moeilijkheden ondervinden bij hun sol licitaties in verband met bestaande pen sioenregelingen, in staat te stellen om via de Raad van Arbeid een zogenaam de pensioenverzekering af te sluiten waarbij het rijk tot een bepaald per centage subsidieert in verband met de zeer hoge premies. De Nederlandse Omroepstichting heeft medewerking verleend door twee uit gebreide documentaires te vervaardigen. DEN HAAG (ANP) Ten behoeve van (le herstelwerkzaamheden en in specties aan o.m. de stuwen en zomer- bed-oevers van de Mans, zullen de stu wen Belfeld, Sambeek, Grave en Litli op 26 juli worden gestreken voor on geveer een week. De sluis bij Heumen ln het Mans-Waalkanaal zal gedurende die tijd voor de scheepvaart gesloten zijn, terwijl dc mogelijkheid niet is uitgesloten dat het schutten met de sluis bij Weurt zal moeten worden be perkt. Belanghebbenden bij de scheepvaart, de veren en de watersport, dat vooral ln de benedenstrooms gedeelten van de sfouwpanden aanmerkelijke waterstands- verlagingen zullen optreden, waardoor tijdelijk niet alle scheepvaartverkeer mogelijk zal zijn. Ook bovenstrooms van de "stuiv bij Roermond valt enige peil- daling te venvachten. Vermoedelijk zal omstreeks 2 augustus weer begonnen worden met het" op peil brengen van de rivier. Zo wordt door het ministerie van verkeer en waterstaat meegedeeld. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN AMSTERDAM (ANP) Londen 3.71',—3.72',. New Yorts 3.64^i3.54(1. Montreal 3.37:', 337;',. Parijs 73.39%—73.44';.. Brus sel 7.25%—7.25%. Frankfort 91.07— 91.12, Stockholm 70.30%—'70.55%, Ztirleh 84.13—84.23. Milaan 58.18'/, —58.23',;, Kopenhagen 48.44% 48,4014, Oslo 51 12',4—51.17',4, We nen 14.10', 4—14.11'/,, Lissabon 12.811412.83. VAKANTIESTEMMING OP BEURSPLEIN 5 OBLIGATIES Staatsleningen Converteerbare obligatie» Nea (56-1 7 Ned '66-2 7 Ned '69 7 Ned 'I I 614 5% 935.000 fraaie zou zijn (1 min minus 65.000 franc) plus veertien procent of 130.900 franc, is 1.066.000 franc. Verder geeft de advertentie telefoonnummers van informatiecentra waar men inlich tingen kan krijgen en de lezer wordt in de gelegemheid gesteld door middel van een bond gratis alle vouwbladen en brochures die over de invoering van de btw zullen verschijnen te ontvan gen. Het ligt in de bedoeling dat er op regelmatige tijden nog meer van der gelijke advertenties zullen verschijnen. GEEN STAPPEN TEGEN HOTELCLASSIFICATIE DEN HAAG (ANP) Staatssecreta ris drs L. J. M. van Son (economische zaken) ziet geen aanleiding zijn invloed bij de ANWB aan te wenden om de hotelclassificatie in te trekken. Hij ziet ook geen reden stappen te ondernemen om heotelhouders die door deze classifi catie nadelige gevolgen zouden onder vinden, daartegen te vrijwaren. De staatssecretaris heeft dit tweede kamer meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het tweede kamerlid N. Verlaan (bp). De ANWB, evenals de ANW en de KNAC hebben in hun hotelgidsen voor 1969 geheel on der eigen verantwoordelijkheid, een ho telclassificatie opgenomen voor de bij deze organisaties aangesloten hotelbe- drïjven. Met classificatie werd vooruit gelopen op een verordening van het be drijfschap horeca ter zake. die zo deel te ae staatssecretaris in zijn ant woord mee in een vergevorderd ra dium van voorbereding verkeert. ATHENE (AFP) In Athene zijn terdagmorgen officieel nieuwe mutaties in het Griekse kabinet aangekondigd. De advocaat Papapanayotoe, die nog geen deel van de regering uitmaakte, is benoemd tot onderstaatssecretaris van landbouw. Zijn voorganger, Papavla- chopoelos, zal de ministerspost van dit ministerie gaan bezetten. Naast deze benoemingen zijn er ook diverse omzettingen aangekondigd: de minister voor communicatie, Emmanuel Ftenakïs, wordt minister van econo mische coördinatie. Hij neemt daarmee de plaats in van Rodirios-Orlandos. die vrijdagavond zijn functie neerlegde. De minister voor Noord-Griekenland. Val lis, wordt minister voor communicatie. Matheos, minister van landbouw, wordt dan minister voor Noord-Griekenland. Kozonis tenslotte, die onderstaatssecre taris van financiën was. krijgt dezelfde functie bij het ministerie van econo mische coördinatie. Hij wordt hiermee de opvolger van Evlambios, die eveneens vrijdagavond zijn ontslag indiende. Zeker tien rechters in de Griekse staatsraad hebben ontslag gevraagd uit solidariteit met de president van die raad, Stassinopoulos, die door de rege ring is ontslagen. De raad telt 25 leden. Stassinopoulos kreeg ontslag nadat de staatsraad met 13 tegen 12 stemmen het ontslag door de regering van 21 rechters en officieren van justitie onwet tig had verklaard. De regering heeft deze uitspraak naast zich neergelegd. Aanslag op missie van Joegoslavië in West-Berlijn BERLIJN (DPA) Bij een aanslag in de Joegoslavische militaire missie in West-Berlijn-Grunewald zijn maan dag twee personen gewond geraakt. Volgens inlichtingen van de politie is de chef van de missie, dr Anton Ko lendic, levensgevaarlijk gewond door schoten in liet hoofd en het dijbeen. De concierge werd door een kogel in zijn hoofd getroffen. Kolendic is overge bracht naar het Martin Luther-zieken- I buis. Ned '68 6' Ned '67 6' Ned 65-1 51 Ned Ned '58 4' Ned '59 4«4 Ned -60-1 4' Ned '61 4'4 S Staff '47 3'.a Ned '54-1-2 3". Ned '65-1 3^4 Ned '37 3 Grootboek '4b N' Dol) '47 3 - eu kredietwezen BvNU '57 6 BvNG '58-'ó9 4% BvNG 86-1 7 BvNG 67-1-2 614 BvNG 68-1-2 614 BvNG '65-1 5*4 BvNG '58 514 BvNG '64 514 Geld.Z. 4% Hoogovens 3% 94 Hb Meelfabr. 6'4 9« 14 b Rijn-Schelde 714 9414 Wyers '66 614 ACTIEVE AAN DELEN Amst. Rubb. 54%b 55' HVA-mijeo ver 76'; 75 AKO 118.90* 118. DeU MIJ c 61-50" 62.3 Heinefcen 173.50 173. Hoogoven» c '/A29 :02. Kon Zout Org. :56. Philips cem.bei 63.10* 63.5 Onliever c ii.60 :i0. Dordt Petr. 965b 981 Idem pref. 958 958 Kon. Petr. 177.20 177 HAL 95 93 KLM 202 208 KNSM 111 '-10 Ned. Stv. ;07 '4 :o; Ommeren c 2!6 215 Rolt. Lloyd 127 3 a Scheepv. Unie 12944 1» 8614 8214 Bj-pllieekbankcn Fr. Gr. DW 6 Fr Gr DU 414 West NO 314 Handel, adustre) BP '68 7V* 97 KZK '65 B N Gas U '66 614 W Pgem '57 6 9! Pgem '64 6 3' R.rljn ptJpL 514 9! Schok H '634'i KLM '68 7 KLM 4'4 7714 9115 9215 PremlelenlngeD Beursplein 5 heeft maandag de nieuwe beurs, week bij de opening ingezet met een wat ver deelde stemming voor de internationale waarden. Hieraan moet dlrekt worden toege voegd, dat de handel ln deze fondsen mini maal was. Er was duidelijk van een vakantie stemming sprake. Ook het buitenland kon In Amsterdam vrijwel niet tot zaken komen. Philips en Kon. Olie hielden zich nog het best resp. 63.60 (63.10) en 177.90 (177.10). AKU daalde 40 cent tol. 118.30. Voor Hoogov werd ruim twéé gulden minder betaald op 104. Het aanbod ir. dit fonds had sterk de overhand. Vandaar het forse koersverlies. Unilever, welk fonds zich de vorige week zo goed heeft gehouden, moest gisteren een toontje lager zingen met een koersverlies van één gulden op 110.50. Er vonden van lokale zijde winstnemingen in Unilever plaats. Olie werd gesteund door 'net koers- avance voor dit fonds van vrijdag ln Wall Street. In deze hoek bestond wat vraag. Er hadden over het weekeinde gebeurtenissen plaatsgevonden, die de beurs een ander koersvertoon voor de toonaangevende fond- en hadden kunnen geven. X^ater zakte Hoog- >vens nog verder tot 103.60 en Unilever tot 110.20. 'all Street heeft vrijdag de beursweek al- sar zeer kalm afgesloten. De markt sloot er Iets gemakkelijker doch dit gaf toch een ver tekenend beeld te zien. Anaconda was er ge- •oellg lager door de nationalisering van dl1 bedrijf tot 51 procent door Chili. Door de ge voelige daling van het Amerikaanse handels overschot in mei zakten de koersen in Wall Street. Van de cultures was HVA een punt lager op De scheepvaartsector was ltcht verdeeld met geringe koersafwijkingen naar belde richtingen. Voor de staatsfondsen markt was er nog steeds geen koersherstel wegge legd. Integendeel, deze obligaties noteerden wederom lager als gevolg van lokaal aanbod ïn zeer dunne markt. Het publiek proeft rentepeil van 8 procent en blijft met kooporders ln de obligatiesector merendeel; uit de markt. Deli-Mij was bijna een gulden hoger op 62.40. KZ-Organon moest twee gulden priisgeven 155.50, doch Heineken verbeterde 30 cent 173.50. Ook KLM gaf een goed koers herstel te zien tot circa 208. po Ook gedurende de verdere beursduur bleef er financiers, besloten, de prod uk tie ui ae niet veel meer te beleven. De koersen veran-1 naaste toekomst te beëindigen, derden dan ook gering AKU verliet de markt' NIET-ACTIEVE AANDELEN Alkmaar A'dam '51 A'dam '36-1 Haag R'dam '57 Utrecht '52 Z -Holl '59 6514 72 70',4 Belegging] mljes Alg. rond» bet- 1293 Converto 915 Holland runH 625 Nefo 92 Robeco 247 Rollnco 220.50 Unltas 516 Ctülco P.A.80 Europafoads 53) Eurunion '.310 Valeurop 710 Bank-, krediet- en Alg. Bank Ned. 275 275 AMEV 133 183 Amrobank 55.40 37 Delta verz.groep 407 414 Nat. Ned. 1012 1012 Ned. Mldstb. 107.80 ',08.20 Slavenburg 209 20855 Handel, uiduslrle enz Alb. Heljn 191.80 191.10 Amst Droogd. 7314 75 BaUast-Nedara G 89.30 89.30 Bensdorp Int. '.56 152 Bergh en Jurg. 174 '75b Berkel Pat 16! 161 Blijdenst. W. Bola Bora Wchry Brcdero'e b Buhrm T Bijenkorf c Calve c Carps garen Cent Suiker Cur Hand. Mij Elsevier Purness Geld v pap Geld Tlelena Gist Brocades Grinten v. d Oruyter 8 cpr Hero Cons Hoek'» Mach. Holec Holl Beton Homburg H oogenbosch Hoogenstr. Indole Internatto Kemo Corset Kempen en Beg KN Papier KV Tapijt Llndeteves Ltjempf Lijm en Gel. Meelfab NB c Mees Bouw Mosa Muller Co nb Naarden Ned Exp papier Ned Kabel Van Kelle Netaro Norit Nutrtöa Nijverd-ten Cate Overz. Gas Pakhoed H. Palthe Philips gem.bez. Pietersen Co Pont hout 300 385.60 St sp. Twente To. Merijnen Th om. Or VerbJ. Tricot bést Udenhout Unllctp Unilever 6 cp Ver. Machine Ver. Touw Vlhamlj Vredost R Wereldhaven a petroleum 184.30 363.30 i Co n-Sche!d9 '■in S '69 «'ND Mij Seh. Exp Mij 6 Schokbeton Seholt Honig Simon de Wit Verklaring: gedaan e gedaan laten; bicden; laten; d— 21.52 '80.30 78 Can. Pac. 77% Inland Nat. Ga» 124» 211% Int Nickel 40 ter. 40 Shell OU 26% 27% 34! !K 290 VERENIGDE STATEN 2331 234 -.05 105b American Enxa 43% 177% 180 American Motor» 10% :oi 2!4 Am Tel eD Tel 55 55% 142 42 Anaconda 40 3514 17! 175 Atchis Top 28% 29% 102% 100 Bethl Steel 32% 3244 1S5 152 Chrysler 48% 47 39% 89% Cities Service 57% 58 305 1 305 1 Colgate 47% 48 343 344 Columbia Gas 27% «O 685 Consol Electr. 172 Dmv CItem. 72% 71% 3'.2 3.0 Eastman Kodak 7444 4» 40 Ford Motor 48% 48% 98 97 Gea Elec. 94% 94 89 33.50 Gen Motors 78% 325 340 Int Tel. en Tel 52% 52% 86% 86 Keanecott 43% 4244 85 83.20 Nat- DlsUIL 1744 93 93 Pennsylv Rrd. 40% 50 63 Peprtco 46% 43% 62.30 62 Radio Corp. 4244 42% 93 94 Republic Steel 41% 4'.% 170 168 Shell OU 63 65 181 3perry Rand 5444 89 116% 316',4 Standard Brands 44% Studebaker 3944 38.20 2730 Sunr Mld 45 4444 Texas lr-str. 118 195 197 Un. Pac Rr. 44% 44% 63 82.20 US Steel 42 42* 260% 260% Westlngh- Elee. 6144 62 77 76% Woolwortb 33% 35% 2 ran 69-59 gr 21-22.23: f— ex dlT. PESSERS GAAT SLUITEN: RAYMAKERS NEEMT PERSONEEL OVER GELDROP (ANP) De directie van nv wollenstoffenindustrie, voorheen A. Pessers AZN te Geldrop, heeft na rijp beraad en na grondig overleg^ met haar op 118.80, Hoogovens 103 80. Philips 63.40. Unl- 110.30 en Kon Olie op llï.70. KLM iets van de behaalde koerswinst prijs- Intern. Industrie Scheepv. Bank- en Handel en Algemeen ANP-CBS BECRSINDICES 26-6 27-6 30-6 124.5 116.0 32.4 114,2 114.2 118.0 De dader van de aanslag is de 27-jarig Kroaat Drago D. Volgens de politie van West-Berlijn is de man naar de Joegoslavische missie gegaan om een paspoort te halen. Van het personeel dat hem te woord stond eiste hij dat de chef van de missie, dr Kolendic, i persoonlijk het document zou ge- Men weigerde op zijn verzoek in te gaan en probeerde hem buiten het gebouw te zetten, De man trok echter een pistool, gelastte de aanwezigen (drie man wan hot personeel en twee bezoekers) op hun knieën te gaan zit ten en loste toen enkele schoten. Na het eerste schot kwam dr Kolendic uit zijn kamer om de Kroaat te ontwape nen. Hij werd door twee of drie kogels getroffen. Over het motief van de aan slag kon de politie nog niets medede len. De dood op de weg GARRELSWEER (gemeente Lopper- sum) (ANP) Maandagmorgen om streeks tien uur kwam in Garrelsweer bij een verkeersongeval de 81-jarige on gehuwde automobilist J. W. Bakker uit Applngedam om het leven. Het slachtoffer kwant niet zijn personen auto vanuit de richting Loppersunt en 'wilde vanaf de provincialeweg rijks weg 41 oversteken. Hij werd daarbij aangereden door een personenauto die uit de richting Groningen kwam. De bestuurder van deze auto kon ondanks krachtig remmen een aanrijding niet voorkomen. De heer Bakker werd naar het academisch ziekenhuis in Gronin gen overgebracht, waar hij enige uren na aankomst is overleden. EMMELOORD (ANP) By een botsing tussen twee personenauto's op de Kamerweg by Ens in de Noordoost- polder is maandagmiddag een negentien jarig meisje uit Sneek, J. I. Faber, om het leven gekomen. Drie andere meis jes, onder wie de bestuurster van de au to waarin de vier meisjes zaten, werden zwaar gewond. Ze zyn overgebracht naar het ziekenhuis in Emmeloord De auto waarin de meisjes zaten botste in volle vaart tegen een personenauto, die, na te hebben voorgesorteerd, links afsloeg. Inplaats van rechts trachtte de bestuurster links voorbij te rijden. De chauffeur van de afslaande auto bleef nagenoeg ongedeerd. BAREVELD (ANP) Omstreeks drie uur gistermiddag vond in de K. J. Vriezestraat te Bareveld een verkeers ongeval plaats waarby de 5-jarige Alex Johan Dekker om het leven kwam. Het jongetje stak vanaf de kanaalkant plotseling de rijweg over waarbij een automobilist een aanrijding niet meer kon voorkomen. De jongen was op slag dood. APPINGEDAM (ANP) De 81-jari- ge heer J. W. Bakker uit Appingedam werd maandagmorgen op slag gedood toen hy met zyn auto de rijksweg Gro- ningen-Delfzyl opreed zonder voorrang te verlenen en door een passerende auto werd gegrepen. VORDEN (ANP) De 22-jarige P. M. Heitling uit Zutphen is maan dagochtend vroeg om 't leven gekomen, toen hij met zijn personenauto uit een flauwe bocht van de weg Vorden-Ruur- lo vloog, en tegen een boom reed. De jongeman werd uit de auto geslingerd en werd dusdanig gewond dat hij ter plaatse overleed. HAAREN (ANP) Op de Hel- voirtseweg in de gemeente Haaren bij 's-Hertogenbosch is zondagnacht om streeks 0200 uur een bestelauto met grote snelheid op de achterzijde van een personenauto gereden en vervolgens te gen een boom gebots. De bestuurder van de bestelauto, de 23-jarige W. A. M. Bressen uit Helvoirt, kwam onder zijn voertuig terecht en werd op slag s dood. Ook van de personenauto kw; de bestuurder, de 36-jarige schoenen fabrikant F. W. Kosters uil Oïsterwijk, om het leven. Zijn passagiere, mej Van Drost uit Vught. werd zeer ernstig ge wond. Zij is, evenals de stoffelijke res ten van de overleden slachtoffers, naar) het groot ziekengasthuis te 's-Hertogen- boscn overgebracht. EINDHOVEN (ANP) In heet St.- Josephziekenhuis te Eindhoven is zon dagavond de 19-jarige A. G. M. van Hoof uit Geldrop overleden aan de ver wondingen die hij enkele uren eerder had opgelopen bij een verkeersongeval te Eindhoven. De jongeman reed met zijn bromfiets tegen een g vrachtauto met aanhanger op. Een nauwkeurige analyse heeft aangi toond. dat een voortzetting van h< bedriif een financieel verantwoorde grondslag mist waardoor de continuï teit %-an de werkgelegenheid een uiterst irecaire zaak zou worden. Het belang Jat door de directie werd gehecht aan de directie werd gehecht aan de sociale factor, heeft er toe geleid, dat zij gen heeft gezocht en gevonden or samenwerking met een bevriende groep in de textielsector, met name De Ray- malcersgroep, voor vrijwel het gehele personeel, ca 60 man, de continuïteit van de werkgelegenheid zeker te stel len. De vakbonden zijn op de hoogte gesteld. Directiewijziging bij perscombinatie AMSTERDAM (ANP) In de op 28 juni jongstleden gehouden vergadering van aandeelhouders van Perscombinatie NV, de vorig jaar gestichte samenwer- lcinigsimaaitsonoippij van de dagbladen het Parool en de Volkskrant, is de heer B. A. de Vries afgetreden als lid van de raad van bestuur en als directeur van NV Het Parool wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot nieuw lid van de raad van bestuur en lot mede-directeur van de NV Het Parool is benoemd de heer J. van Gin- kel te Amstelveen. De heer Van Ginkel trad in 1956 in dienst bij Het Parool: hij is thans 35 jaar. De aandeelhouders vergadering heeft de heer L. Brouwer benoemd tot lid van de raad van com missarissen als opvolger van de heer H. J. A. van den Bosch, Even puzzelen Horizontaal: 2 ontspanning: 7 Ameri ka; 9 meisjesnaam; 10 bergruimte; II katbeer; 14 naar beneden; 17 zeer oud; 18 royaal leven: 19 plakkerig; 21 grote ruwe steenmassa: 27 stroom: 28 water geest: 30 halfscheel; 31 toverij; 32 gereed; 33 plaats in Gelderland; 35 on genoemde: 36 gedroogde druif. Verticaal: 1 vader: 3 museum in Ma drid: 4 onzes inziens; 5 opbrengst; losgerafelde naad; 8 sappier: 10 onge vuld; 12 aandacht; 13 (muz.) majeur; 15 onderscheiding: 16 opvliegend; 20 schrijf middel; 21 schoeisel; 22 getal: 23 graveur: 24 gissen: 25 bid (Latijn;: 26 teken; 27 voor linnenfabricage; 2£ deel van oog; 34 lidw. De oplossing van de vorige puzzel is: De oplossing van de vorige puzzel is ABBEKERK 28 van Kaapstad naar Antwerpen ACHILLES 29 te Caldera ACM A FA 28 te Bandar ALCHIBA 30 te Bremen ALCOR 27 245 m wzw Walvisbaai n. Colombo ALIOTH 29 te Rotterdam ALK ES 30 te Santos AMMON 28 van New York naar Pt. au Prince AMSTELHOEK 23 te Kawasaki AMSTELLAND p. 28 Kaap Flnlsterre naar Amsterdam ANCO SPRAY 28 van Cristobal n. Laro.-nans ARCA 29 te San Frar.cïsco ARES 28 van Rotterdam naar Amsterdam ARTEMIS 29 te Treesport ATLANTIC STAR 30 te Rotterdam BALONG 19 te Amsterdam BOVENKERK 29 te Mombasa CALAMARES 28 w. van Pto. Arnuellös n. Golflto CAMEROENKUSÏ 26 van Dululh naar Chicago CHEVRON ARNHEM 29 op Thames CHEVRON EINDHOVEN 29 van HonoJoeloe naar Las Mlnas CHEVRON NAPELS 30 dw. Prt. Elizabeth naar Kharg. e;L CHIRON 28 van Pt. of Spain naar Houston DAPHNE 28 v. Essider n. Tra mm ere DIOGENES 28 te New York DORESTAD 28 van NÖrrköplng n. Hamburg DUIVENDRECHT 28 van Rotterdam n. US Gulf EEMSTROOM 29 te Rotterdam FOREST HILL 29 van Nouiea n. Perz, Golf GAASTEP.DIJK 23 van Antwerpen n. Berrooke GAASTERKERK 23 te Antwerpen GANYMEDES 23 te Balbao GP.AVELAND 24 van Cormto n. Cristobal GREBBEDIJK 29 var. Savannah naar Miami HILVERSUM 23 te Hamburg HOLLANDSDIEP 28 te Singapore ILAS 17 van Rotterdam naar Amsterdam ITTERSUM 29 v Nassau ar Miami JASON 28 v Flnahal nr Barbados KABYLIA 30 te Curacao KARA 29 te Port Elisabeth KARACHI 23 te Rotterdam KAEAKORUM 29 te Mogadiscio KARIMUN 29 te Rotterdam KATELYSIA 23 va Singapore nr Yokkaichi KERK EDI JK 2Ï te Tenerife KERMIA 28 v Singapore r.r Saigon KHASIELLA 29 te Houston KINDERDIJK 29 te Plüco KORATIA 30 te Singapore KORENIA 28 v Miami nr Higan City KRE3SIA 29 te Willemstad KRYPTOS 28 vn Belïn nr Point Fortln LEUVELLOYD pass. 29 Scilly el! nr Cristobal LIMBURG 30 dw Port Swetten'nam nr Singapore MEDON 2J te Philadelphia MERCURIUS 29 te Kingston MERWELLOYD 23 vn Eastlondon nr Durban MINOS 29 te Rotterdam MUNTTOREN 30 te Autotagasta MUSILLOYD 30 te Belawan MIJDRECHT 29 te Venetië NEDER ELBE 29 te San Francisco NIEUW AMSTERDAM 28 v Southampton nr Funcha! OSIRIS 28 vn Lsttakia nr OSSENDRECKT 30 v Brake nr Hamburg OUWERKERK pass 28 Gibraltar nr Bahrein PALAMEDES 23 v Paramaribo nr.Delfzijl PAPENDRECHT 29 v Sar.'a Marta nr Pt Labello PARTHENON 30 te Georgetov. r. PERICLES 23 vn Rotterdam nr Le Havre PRINSES MARGRIET 23 v New York nr Aruba PURMEREND 23 v Hendrikjvall nr Rotterdam RANDFONTEIN 27 vn vn Amsterdam nr Southampton RONDO 29 vn Rotterdam nr 3ermuda RIJNDAM 28 te New York SEROOSKERK 29 te Antwerpen SERVAASKERK 23 U Yokohama SINON 29 vn Willemstad nr La Cyoalra SLOTERKERK pass 28 Las Palmas nr Penang SOLON 30 te Curacao STRAAT LEMAIRE I jtlll te Risdon verw STRAAT LOMBOK 28 vn Muscat nr N'oss! STRAAT MAGELHAEN t.a. Lagos STRAAT SINGAPORE 3-7 Littleton verw STREEFKERK 23 vn Lattalcia nr Rotterdam TANAHAIQ 29 te Assab THERON 29 t-a. rede rede Pto Cabello THUREDRBCKT 29 v Balboa nr Callao TJIBODAS 23 vn Kaapstad nr Lourenco Margues TJINEGAP.A 29 v Auckland nr Kobart TYRO 28 vn Rotterdam nr Dublin VASUM 29 Nigerni VIVIPARA 28 vn Pto Miranda nr Nymashamn VL-IST 29 tcKaihsiang WISSEKERK 30 te Rotterdam WOENSDP.ECHT 23 rede Kaasstad WONOGIRI 23 te Valparaiso ZUIDERKERK pas« 23 Dalian nr Kaapstad DIRECTIE ABN THANS RAAD VAN BESTUUR AMSTERDAM (ANP) De Alge mene Bank Nederland deelt mede, dat :n verband met het ontvangen van de -•erklarlng van geen bezwaar op de voor gestelde statutenwijziging, met ingang van maandag de naam van de directie van de bank is gewijzigd in raad van bestuur. De tot dusverre funderende onderdirecteuren hebben per gelijke da tum de titel directeur verkregen. Overeenkomst Stork met Laval (VS) BRUSSEL In 1968 werd de sane- t ring van de kolensector in België ver- der doorgevoerd. Desondanks zijn c- bedrijfsresultaten minder geworden. l Subsidies zijn nogmaals verhoogd maar in geringere mate dan tevoren. Dit jaar t zal waarschijnlijk het hoogtepunt wor den bereikt en in 1970-1971 zullen zij beginnen te dalen. Dat zijn enige j ten uit het jaarverslag van het gische kolendirectorium, waarop voorzitter enige toelichtingen heeft ver strekt. De mijn van Eisen in Limburg gaat in begin 1971 volkomen dicht. Ook in Wallonië gaan er mijnen dicht. In HENGELO (ANP) De Koninklijke 1971 zullen er nog 21 mijnen in België v.,, in gebruik zijn en dan zai het program- Machinefabriek Stork X\ Hengelo, derf sanerinS wonton op- ,|itmakend hot VMF-Stork- jesteld. Eind 1968 waren in die kolen-1 mijnen nog 49.000 arbeiders tewerkge-' Werkspoor concern heeft een overeen- steld van wie 37.000 ondergronds en de| overigen bovengronds. Tussen 1 januari komst «angegaan met de Lat al Turbine en 20 juni 1969 is het ingeschreven per-: inc. Trenton, New-Jersey in de Vereing- op dat er in België nog maar 2 kolenmij- eigen programma stoomturbines en cen- trifugaal-compressoren voor de petro chemische en chemische industrie t« leveren volgens constructies van de La va!. De overeenkomst heeft ook betrekking op het vervaardigen door Stork van de Laval ketelvoedingpoiiipen van het zo genaamde barreltype en van grote ca paciteit. De machinefabriek Stork zal deze produkten vervaardigen en verko pen in Europa en in andere delen van ■ereld in nauwe samenwerking met de in de provincie Henegouwen. Gunstige ontwik keling bij Gerzon AMSTERDAM (ANP) De omzet van Gebr. Gerzon's modemagazijnen nv heeft zich in het boekjaar 1S68-1969 gunstigl ontwikkeld en is. vergeleken met het| vorige boekjaar, wederom toegenomen. Hieraan heeft het nieuwe filiaal in j Eindhoven, dat in september 1968 werd! de Lava! Turbine Inc. Voor Stork bete- geopend. bijgedragen." Wanneer men ech-j kent deze overeenkomst met de Laval ter dit filiaal buiten beschouwing laat een uitbreiding van haar eigen reeds kan worden vastgesteld dat de omzet I gevarieerde programma op het gebied van de gezamenlijke vestigingen ls ge- van turbines, compressoren en pompen, groeid. en dat de stijging groter is. De Laval Turbine" Inc. heeft een grote geweest dan die van het vorige boek-1 ervaring op het srebied ran machinerie- jaar. vergeleken met het daaraan voor- j ën aan de chemische en petrochemische afgaande. De goederenwanst nam toeindustrie en openbare nutsbedrijven in van ƒ19.2 min tot ƒ21,2 min. De alge- Amerika, zegt een communiqué van de mene kosten stegen van 17,9 min tot I VMF. 20,2 min. HOOG EN LAAG WATER uur cm 4.22 243 4.56 258 5 55 178 5.35 271 6.15 208 uur cm 16.40 232 17.09 247 18.11 156 17.46 260 18.37 185 uur cm 10.40 195 11.14 207 11.20 135 11.48 221 11.52 156 uur cm 23.14 231 23.49 242 23.51 173

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 13