Totaal nieuw en mild- amerikaans Golden Fiction I 25 FILTERKINGS PANDA EN HET GESTOLEN TESTAMENT CONCERT PAUL VAN BELZEN EN STOFFEL GUNST IN VLISSINGEN radio televisie I'ILLLÜ^I Inhuldiging Prince of Wales op radio en tv hetlkruisverhoor DINSDAG 1 JULI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT II In de Sint-Jacobskerk Van Beken speelt op hoogste Bachtrompel' VLISSINGEN De sectie cultu reel werk van de hervormde gemeen te. in Vlissïngen is van plan deze zomermaanden drie zomeravondcon- certen te organiseren in dc Sint Ja- cobskerk. ZJj heeft gemeend aan deze concerten een min of meer eigen karakter te verlenen, enerzijds door uitsluitend Zeeuwse musici ui te no digen, anderzijds door per concert minstens twee solisten te laten op treden (onder wie een organist). Het eerste concert zal worden ge houden op vrijdagavond 4 juli a.s. om acht uur met de organist Stoffel Gunst en de trompetist Paul van Bel- zen Dze jonge artiesten, respectieve lijk 28 en 30 jaar, genieten in Zee land al veel bekendheid. Gunst was leerling bij Adriaan Engels aan het Koninklijk Conservatorium voor mu ziek in Den Haag. behaalde als eerste in Nederland het praktijkdiploma protestantse kerkmuziek, is voor de vakken piano en orgel a.an de Zeeuw se Muziekschool verbonden en maakt sedert kort deel uit van de lande lijke commissie kerkmuziek van de lervormde kerk. Van Belzen. adjunct-, directeur van de afdeling Goes van de Zeeuwse Muziekschool, heeft zich in Zeeland een reputatie in de kringen van harmonie- en fanfareveremgin gen opgebouwd. In Nederland stu deerde hij bij de trompetisten Theo Laanen en Wim de Groot, in Oosten rijk bij Helrmuth Wobisoh en Richard Rudolf. Als eerste trompetist werkte hij ir het opera-orkest Forum en in het Wiener Konzertvereinorchester. Naar aanleiding van het ten gehore te brengen programma (bet spelen van originele muziek voor viool en hobo op trompet) en het .gebruik van de hoogste .Bachtrompet vetel- de Paul van Belzen ons het een en ander over het miniatuurtrompetje dat hij gaat bespelen, .Het ontstaan van de zogenaamde .piccolotrompet' is te danken aan de problemen die de de uitvoering van hoge trompetpar tijen in de muziek van Bach en zijn tijdgenoten opleverde. Deze muziek werd eigenlijk niet meer op een verantwoorde wijze uitgevoerd. In Bach's in de laatste decennia tijd is het waarschijnlijk de clari- no geweest waarop de moeilijke hoge noten geblazen werden. Dit Instru ment. enigszins te vergelijken met een posthoorn, kon door haar grote lengte veel tonen laten klinken. In het hoogste register zelfs hele me lodieën. Zo gemakkelijk moet het ook weer niet gegaan zijn. Door al lerlei oorzaken ging de muziekbe oefening op de clarino verloren. Door na-construering van museumexem plaren is duidelijk geworden hoe de bespeling geweest moet zijn'. Geschikt .Deze clarino blijkt nu niet zo ge schikt te zijn voor onze moderne or kestpraktijk. Vooral de gebrekkige trefzekerheid brengt grote risico met zich mee en dat. waar wij steeds meer naar volmaaktheid streven! Een in onze tijd verantwoorde uitvoering van de hoge trompetpartijen bij Bach, Telemamn en andere compo nisten uit die dagen hebben we dan gevonden in de constructie van hoge. trompetten, die een beetje mislei dend .Eachtrompetten' genoemd wor den. De hoogste van deze Bachtrom petten is de piccolo-trompet, die ik in het concert van Telsmann zal be spelen. Het is een klein instrumentje dat aanvankelijk drie ventielen had (zoals alle trompetten). Tegenwoor dig is er een vierde ventiel aan toe gevoegd. waardoor een kleine ver groting van de omvang na ar beneden verkregen. Die vergroting was wel nodig, omdat de piccolo-trompet een oktaaf hoger staat dan de gewone trompet; zonder een vierde ventiel zou de omvang voor veel muziek te gering zijn'. De moderne piccolotrompet is boven- buitengewoon lastig. Een goed ont wikkeld embouchure is een eerste vereiste. Vaak hoor je dat er op deze manier van repertoire-uitbrei- speeld kan worden. Dat is maar ten dele waar. Een blazer die op een gewone trompet moeite met het ho gere register heeft, moet maar niet aan het bespelen van een .Bachtrom pet' denken. Het voordeel van de ho ge trompetten is in de eerste plaats de veel grotere trefzekerheid dan bij de opnieuw geconstrueerde cla- rino's. In de tweede plaats is de klank veel lichter en die past heel goed bij de virtuoze partijen uit het Baraktijdperk'. .Ja, waarom geen echtè muziek voor trompet gespeeld en wel muziek voor viool en hobo. De literatuur voor trompet is natuurlijk heel beperkt. De moderne piccolotrompet is boven dien zo geperfectioneerd., dat niet alleen de oude clarinopa.rtijen, maair ook bijv. hobo- en vioolmuziek (als wij maar binnen het raam van re naissance en barok blijvenvoor treffelijk tot klinken gebracht kun nen worden. Het is begrijpelijk dat deze manier van repetoireuitbrei- ding misschien weerstanden oproept. Maar als we luisteren naar de ar tistiek verantwoorde vertolking van de Fransman Maurice André op de plaat, dan wordt het begrijpelijk DINSDAG 1 JULI Middag: KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gevarieei-d programma. (12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen ten behoeve van land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten; 13.00 Raden maar...). 14.00 Stereo: Promenade-orkest: populair klassie ke muziek. 14.30 Pizzicato: muzikaal middag magazine. (16.00-16.02 Nieuws). Overheidsvoorlichting: 17.00 Folklore in de Nederlandse Antillen. Vraaggesprek van Raymundo Debrot met pater Brenneker. KRO: 17.10 Voor de kinderen. Avond: 18.00 Stereo: Metropole-orkest:amu sementsmuziek. IS.30 Nieuws. 18.41 Actualiteiten. 19.00 Stereo: Voor dracht. 19.45 Zoekend geloven, gods dienstige lezing. 20.00 Stereo: Bel Canto: opera-aria's (gr). 21.00 Mo derne kamermuziek (opn). 21.30 Stereo: Radio Kamerorkest en so list: klassieke en moderne muziek (opn). 22.25 Overweging. 22.30 Nieuws. 22.38 Parlementair over- licht. 22.45 Mededelingen. 22.50 De ringende kerk: geestelijke liederen ,'opn). 23.05 Kontekst: magazine vaarin op de dingen wordt doorge praat. 23.30 Stereo: Lichte grammo- ïoonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG Morgen NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het leven de woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte grammofoonmuziek met nws en actualiteiten. TROS: 8.00 Nws. 8.11 Luister uit... én thuis: verzoek- platenprogramma voor de militairen. (8.30-8.32 Nieuws). 9.00 Gymnastiek voor de huisvrouw. 9.10 Cabaretpro- gramma. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de kleuters. 9.55 Stereo: Con cert la carte: verzoekprogramma van operamuziek. 11.00 Nieuws. 11.02 Op Sleeptros: programma voor auto mobilisten. 11.45 Actualiteiten, plus minus 11.55 Mededelingen. Middag: DINSDAG Middag: 12.30 OverheidsvoorlichtingUitzen ding voor de landbouw. 12.40 Sport- revue. 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojour naal. NOS: 13.30 Klein chanson. 14.00 De inhuldiging van prins Charles als Prins van Wales. 14.30 Spiegel van België: muz. en nieuws van onze zui derburen: AVRO: 15.00 Kerkorgelcon- cert: moderne muziek. 15.35 Klassie ke pianomuziek (gr). 16.00 Nieuws. 16.02 Kunstkroniek. 16.20 Stereo: mo derne orkestmuziek. 17.00 Stereo: Big Band Beat: The Skymasters met zangsoliste. 17.25 Jazz Spectrum. 17.50 Wimbledon Tenniskampioen schappen. plusminus 17.55 Medede lingen. Avond 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Stereo: Metropole orkest: amu sementsmuziek. 18.55 Paris vous par- le. 19.00 Amateurs musiceren: Brass Band Rotterdam. 19.30 Nieuws. 19.35 Vergeet 't maar: gevarieerd programma. 21.00 Pianorecital: mo derne muziek. 21.30 Hiering: pro gramma voor de jeugd. 22.05 Muze zonder make-up: cabaretprogramma van jonge artiesten. 22.30 Nieuws. 22.38 Radiojournaal. NOS: plusmi nus 22.55 Nabeschouwing Ronde van Frankrijk. 23.02 Stereo: Holland Fes tival 1969: Een instrumentaal en een vocaal ensemble: moderne muziek. 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG Morgen VARA: 71)0 Nieuws en ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Stereo: lichte grammofoonmu ziek. (7.30-7.35 Van de voorpagina.) VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws en actualiteiten. 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. (8.30- 8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw.) 9.00 Stereo: Uit eteen huis: opnamen van diverse VARA-orkesten en ensembles. 9.40 Jeugdprogramma. 10.00 Lichte gram mofoonmuziek. 10.50 Voor de kleu ters. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de vrouw. 11.40 Stereo: oude kamer muziek (gr.) DINSDAG NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 16.00 uur: (NOS-KLEUR) VAKANTIET!JO De oude filmdoos; Natuurgetrouw; Doris Day Show. 18.15 uur: RONDE VAN FRANKRIJK Barend Barendse geeft commentaar bij de derde etappe. 18.50 uur: (NOS-KLEUR) PLUIMPJE 19.00 uur: JOURNAAL 19.05 uur: fCVK-IKOR-RKK) KENMERK 19.30 uur: (KLEUR) AVRO'S SPORTPANORAMA American football, nog harder dan rugby. 20.00 uur: JOURNAAL 20.20 uur: AVRO'S TELEVIZIER 20.45 uur: (KLEUR- VERS 2 Zogeheten .faustisch poeem' van Armando. Hans Sleu telaar, Massimo Götz en Bob Rooyens. 21.25 uur: /KLEUR) HIGH CHAPARRAL 22.15 uur: (NOS) JOURNAAL. BELGIË-NED. KANAAL 2/10 NEDERLAND-2 eenzaamheid. 18.50 uur: (NOS-KLEUR) PLUIMPJE 19.00 uur: JOURNAAL 19.05 uur. WOOBINDA 19.30 uur: SCALA Nieuws; Parlementair en Ronde van Frankrijk. 20.00 uur: JOURNAAL 20.20 uur: DUBBELSPION Kelly en Scobt doen iri deze nieuwe aflevering weer zeer gevaarlijk. Zij maken namelijk een trip door het oerwoud van Mexico, op zoek naar een verongelukt vliegtuig dat een lading goudstaven vervoerde. Natuur lijk zijn er meer geïnteresseerden.... Een extra moeilijkheid is nog het gezelschap van de mooie Jean Harwood, ex-verloofde van Kelly. De rol van deze Jean wordt gespeeld door Susan Oliver. Ver der zien we naast Bill Cosby en Robert Culp als Alex- dat hij niet alleen grote roem, maar bovenal de erkenning verwierf bij de prominentste musici. Vanzelfsprekend verdraagt niet alle muziek zo'n be handeling. Ik huldig het standpunt dat alleen die muziek moet worden gebruikt, die een ruime mate van trompetistische eigenschappen aan wijst. Dat is bijv. in sterke mate het geval met het prachtige hobo- concert van Telemamn, dat het op de piccolotrompet ongelooflijk goed .doet'. Zijn die eigenschappen niet aanwezig, dan zal de beste uitvoerang in artistiek opzicht nooit kunnen bevredigen'. Paul van Belzen en Stoffel Gunst spelen het genoemde hoboconcert van Telemann fop piccolo-trompet) een Allergo voor viool van Fiocca (op normale trompet) en de .Dialoques pour trompette et Orque' (opgedra gen aan Paul van Belzen) van de 30-jarige Zeeuwse componist Daniël Manneke. Organist Stoffel Gunst speelt solistische werken van Vincent sur un thème de Clément Jannequin, Le jardin suspendu, Litanies. Middag: (12.00 Nieuws). 13.00 Nieuws. 13.03 Ronde van Frankrijk. 13.08 Bkspres: licht platenprogramma. (14.00 Nieuws. 14.03-14.08 Ronde van Frankrijk). 15.00 Nieuws. 15.03 Ron de van Frankrijk. 15.08 Drie-draai: licht platenprogramma. 16.00 Nieuws. (Tussen 16.00 en 17.30 uur onderbre king voor een reportage van de Ronde van Frankrijk)16.03-18.00 Mix: licht platenprogramma. (17.00-17.02 Nieuws.). WOENSDAG Morgen: NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Zing, zing, zing!: lichte vocale muziekjes. 10.00 Nieuws. 10.03 Mengelmuze: nieuwe langspeelplaten, met kritisch com mentaar. NOS: 11.00 Nieuws. 11.03 Muziek -lezen. ander Scobt en Kelly Robinson nog Dane Clark als Jack Gannon en Alex Montoya als senor Guzman. 21.10 uur: HET GENERATIECONFLICT Tweede deel van deze Amerikaanse seriedoeumentaire: Analayse van het onbehagen. 22.00 uur: (KLEUR) VERBINDING MET.....WALES De inhuldiging van Charles, prince of Wales (zie ook elders op deze pagina) 22.25 uur: (NOS) JOURNAAL 22.30 uur: (KLEUR) WIMBLEDON Samenvatting kwartfinales lieren enkelspel. 14.15 uur: PRINCE OF WALES Inhuldiging prins Charles. 16.30 uur: RONDE VAN FRANKRIJK 18.55 uur: ZANDMANNETJE 19.00 uur: DE H3TTIETEN 19.25 uur: POSTZEGELRUBRIEK 19.40 uur: LANGS DE SEINE 20. 00 uur: JOURNAAL 20.30 uur: RONDE VAN FRANKRIJK 20.40 uur: HET GEITENLAND Dra.ma van Ugo Betti over liefde e 22.30 uur: VERGEET NIET TE LEZEN 23.05 uur: JOURNAAL. BELGIë-FRANS 14.15 Prins Charles: 18.35 Journaal; 18.40 Ping-Pong d'été; 18.55 La pensée er les hommes; 19.25 Zandman netje; 19.30 Les diables au village; 20.00 Journaal; 20.30 Tour de France; 20.40 Neuf millions; 22.40 Jour naal. FRANKRIJK-RIJSSEL 12.30 Le comte Torster; 13.00 Journaal; 13.15 Une fem me aimer; 13.30 Je vouxrais savoir; 16.30 Tour de France: 18.25 Journaal; 18.30 Echec au hasard; 19.00 Btë Magazine; 19.15 Regionaal journaal; 19.40 Eté Magazine; 20.00 Journaal; 20.30 Tour de France; 20.40 TV-spel; 22.10 Paris a L'heure de New York; 22.40 Muziekprogramma; 23.10 Journaal. ADVERTENTIE LEKKERE BROODJES ONDERWEG In een kleurrijke ceremonie die tot meer dan 1000 jaar in de geschiede nis teruggaat, wordt de Britse prins Charles door zijn moeder, koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië vandaag officieel ingehuldigd als 8.1a Prince of Wales en aan het volk voorgesteld. De twee en een half uur durende plechtigheid, een typisch stukje Britse traditie, vindt p.aata !n het 700 jaar oude kasteel van de stad Caernarvon Sn het bijzijn van talloze plaatselijke autoriteiten die aan het einde van de ceremonie door hun prins, hun .Dywysog' in het oude Welsh worden toegesproken. De NOS-radïo zal hiervan van 14.00 bot 14.30 uur via Hilversum n op namen laten horen, aangevuld met een korte documentaire Bewoners ,Poelwijck' op reis Dezer dagen maakten de bewoners van het bejaardentehuis Poelwijck te 's-Heer- Arendskerke onder leiding van be stuur, directrice, M. J. Schout en perso neel een mooie busreis, en een bootreis door de Biesbosch. De rondvaart vanuit Lage Zwaluwe, voor velen geheel onbe kend, ls zeer geslaagd. De goede ver zorging aan boord, die het bestuur aan bood. viel bijzonder In de smaak. Na een bezoek aan de Raayberg, Bergen op Zoom was de reis om acht uur ten er Expositie Paul de Bruyne huis te Hulst. De vorige expositie van deze kunste naar was een groot succes. De tentoon stelling wordt vrijdag officieel om acht uur geopend door de heer R. Portier, Belgisch lector ln de kunstgeschiedenis. Op deze avond zal er tevens een kleu renfilm vertoond worden van Gabriel Gvde over .Beeldende keramiek'. Deze tentoonstelling staat onder auspiciën van de kunstrkring .Den Vos Reinaerde' de. De heer J. Mol, de oudste van de te Hulst. De tentoonstelling duurt tot contactcommissie, sprak een dankwoord. 17 augustus en ;s alle dagen geopend. Charles. Commentaar: Wieto (ADVERTENTIE) BOLLEN EN PUNTJES De NOS-telewisie zendt .s-avonds ln het programma .Verbinding met... ...Wales (22.00 - 22.25 uur op Neder land 2) een samenvatting in kleur uit, waarbij het commentaar wordt gespro ken door George Noordhoff. Han Koenig overleden (Van onze correspondent) HILVERSUM (GPD) De afgelopen nacht is op 57-jarige leeftijd overleden de acteur en regisseur Han Koenig. HIJ werd drie weken geleden zeer ernstig ziek in het Sint Lucas ziekenhuis in Amsterdam opgenomen. Han Koenig begon zijn toneelcarrière in 1932 bij het geizelschap van Albert van Dalsum in Amsterdam. Hij kreeg in 1938 de leiding van het Amsterdams kindertoneel. Na de oorlog kwam hij bij de radio en verwierf grote bekend heid als reglsseiur van vele amusements programma's, waaronder negen heit de klok' van de KRO, de sterarvonden van de NCRV en AVRO'S bonte dinsdag- avondtrein. Later ging hij voor diverse omroepverenigingen n oorspel en regis seren. Als acteur werd hij van liever lede in deze sector ook actief. Voor de televisie trad Han Koenig regelmatig op als bekendste rollen creaties in Pipo de clown en Maigret. In amateur toneelkringen was hij ook zeer bekend. TTij was regisseur van de Halversumse rederijkers en van de to neelvereniging Sint Pauius in* Amster dam. Hij regisseerde ook voorstellin gen van de Gooise operette-vereniging. Han Koenig zou donderdagmorgen m Westerveld worden gecremeerd. Orgelconcert Nico Waasdorp In de serie orgelconcerten in de Nieuwe Kerk te Middelburg speelt, vanavond, dinsda.g Nico Waasdorp uit Bloemen- daal. Waasdorp (geb. 1928) is een leer ling van Jacob Bijster, Cor Kee en de Parijzenaar Maurice Duruflé. Hij treed geregeld op als solist en verschil lende radiouitvoeringen staan op zijn naam. Zijn programma vermeldt naast werken van Correa de Arauxe en J. S. Bach, muziek van vier nog levende componisten en wel van de Nederlan ders Hendrik Andriessen en Jan Mul en van de Franse componisten Jean Lang- lais en Maurice Duruflé. de extra milde 25 filterkings 1.75 23-103 Joris stapte, gevolgd door Panda, het politiebureau binnen en wendde zich tot de dienstdoende agent. .Electra non plus', sprak hij. .Ofwel: de stroomvoorziening doet het niet meer om met de ouden te spreken. Er moet een lek in de kabel zitten. Waarschijnlijk een oude leiding on der dit pand*. Dat moet dan ergens achter de ge vangenissen in de kelder zijn'... mom pelde de politieman peinzend. .Je weet wel Driekus; dat afgesloten ge deelte. Breng de heren daar maar even heen'. Met die worden over handigde hij een sleutelbos aan een anclere agent, en die ontsloot enkele zware deuren cn ging Panda en Jo ris voor naar beneden. ,Tot nu toe gaat het aardig...' prevelde de laatst genoemde binnensmonds. .Maar de- Ier. Het zou ze Driekus is een kleine tegenval- zag dat we c CAROL DAY PAT 20U fc NET DOB), A»M KAU ZEEE ACHTEED0CHTI5 ZlW, WEET JE. POCE ZO mZAAM TE IEVEM, 16 HU EPgg- BE)) GAA» IMJITROUJHBL FEUILLETON DOOR JOHN ROWAN WILSON Hij was erg blij geweest dat hij, met voorbijgaan van anderen, de kans had gekregen om in dat ziekenhuis researchwerk te verrich ten. Het Hemisphere was meer dan een ziekenhuis, het was een enorm medisch centrum met onbe perkte geldmiddelen en een wereldre putatie. De staf bestond uit medische beroemdheden en het werd als een van de spectaculairste prestaties van medisch Amerika beschouwd. Te wor den gekozen om daar te werken, was een verdienste op zichzelf. Als hij meer dan dat kon doen en zich op de een of andere manier zou kun nen onderscheiden, kon hij na zijn terugkeer in Engeland van een Erachtlge toekomst verzekerd zijn. 'och Lines persoonlijkheid noch zijn conduitestaat tot dan toe gaf hem aanleiidng tot valse bescheidenheid of gebrek aan zelfvertrouwen. Hij wist dat hij buitengewone talenten bezat en in het academisch zieken huis in Engeland waar hij had ge werkt had men dat ook onmiddel lijk erkend. Het was hem duidelijk dat heden ten dage wetenschappelijk ondersoek de enige manier was om gebruik te maken van uitzonderlijke kwaliteiten de chirurgie als rou tinewerk was iets voor bekwame technici, niet voor leden van de elite. In het Hemisphere was wetenschap peiijk onderzoek koning. Hij zou e: de tijd, de faciliteiten en de noodza kelijke stimulerende sfeer hebben. De concurrentie zou natuurlijk groot zijn het ziekenhuis zat vol briljan te mannen uit de hele wereld. Line vertrouwde er echter op dat hij een goed figuur zou slaan. Na een halfjaar was hij daarvan nie meer zo zeker. Het Hemisphere had iets angstaanjagends. Alleen al de uitgestrektheid was intimiderend het was een stadje op zich. Er heer ste niet de geruststellende gezinssfeer van zelfs de grotere Britse academi sche ziekenhuizen. Elk "an de veie gespecialiseerde eenheden eefde een eigen leven en contact met anders gespecialiseerde artsen was zeldzaam en nooit van blijvende *ard, Elke eenheid had 'n internationale staf en de meeste leden daarvan verdeelden hun tijd tussen de ziekenzalen en de laboratoria. Soms leek het alsof er in het ziekenhuis meer medici dan zieken waren. Ze verzamelden zich rond de bedden, ze woonden met hon derden tegelijke klinische besprekin gen bij. En het waren allemaal uit gezochte mensen, de crème van de medische faculteiten van Pittsburg en San Fransisco, van Tokio en Ma nilla, van Sydney en Athene en Del hi en Zurich en Parijs en Manches ter. Het was onder dergelijke om standigheden moeilijk je te onder scheiden. Line was een van de researchmede- werkers die toegevoegd waren aan de afdeling van professor Sheehan, een drukke, witharige man die zijn leven leefde alsof hij voortdurend dringende haast had om ergens an ders heen te gaan dan waar hij was, om een ander gesprek te gaan voeren of zich op een ander probleem te werpen dan dat waarmee hij bezig was. Hij werd overal gevolgd door een menigte assistenten die zijn ope raties voltooiden, zijn patiënten sus ten en vaak zijn afspraken overna men. Na Line bij zijn aankomst uit bundig verwelkomd te hebben, gaf hij hem over aan een van zijn adju danten en schccn hij hem eeheel te vergeten. Line kreeg royaal labora toriumruimte toegewezen en had de verantwoordelijkheid voor een klein aantal van Sheehands patiënten. Hij begon met een reeks experimen ten die hij zich reeds voorgenomen had teneinde een onderzoek waar mee hij in Londen reeds was begon nen verder uit te breiden, een onder zoek naar het herstel van geampu teerde ledematen bij dieren. Het zich voortdurend geïsoleerd voelen maak te het werk eerder "deprimerend dar stimulerend. In het ziekenhuis zei: was weinig sociaal verkeer. De col lega's waarmee hij kennis maakte, waren gastvrij doch hij was in Ox ford en Londen gewend geraakt aan geschakeerder gezelschap en hij vond de beperking in de sociale contacten vervelend. Ze namen hem mee naar hun huizen in Winchester of Long Is land en stelden hem voor aan hun vrouwen en kinderen maar om de een of andere reden begon de conversa tie al soedig te kwijnen. Hij veron derstelde dat ze ham wel stijf en gereserveerd zouden vinden en hij maakte weinig echte vrienden. Hij trachtte dit te compenseren door a! zijn energie aan zijn werk te ge ven. Hij bracht de hele dag in het laboratorium door en keerde 's avonds terug naar een gleine ser viceflat die het ziekenhuis voor hem gevonden had in een enorm woon complex in East Side. De flat was comfortabel maar de verzameling reusachtige, identieke torengebouw wen drukte en verbijsterde hem. Het leek alsof alles om hem heen beslo ten had hem te overtuigen van zijn onbetekenendheid. Hij begon zich zorgen te maken over dingen waarmee hij zich nooit eer der had beziggehouden; hij vroeg zich af of hij zichzelf en zijn mo gelijkheden overschat had. Misschien was hij. zoals deze grote s~ad hem blijkbaar poogde te vertellen, niets meer dan een atoombom, iemand van niet de minste betekenis. Hij maak te zich ook zorgen over zijn experi mentele werk. Hij begon zijn geloof in de waarde ervan te verliezen, hij ging zich afvragen of hij werkelijk we! talent had voor wetenschappe lijk onderzoek. Wat hem eens geïn spireerd had geleken. kwam hem nu in z'n moedeloze stemming afge zaagd en banaal voor. Na een jaar kwam hij in de verlei ding om het werk er bij neer te gooi en en naar Engeland terug te keren hij werd alleen weerhouden door het feit dat hij zijn chef in Londen onmogelijk een bevredigende verkla ring van dit besluit zou kunnen ge ven. En toen had hij een gelukje. Het ge beurde op een avond dat hij dienst had om spoedgevallen te behandelen. Er werd 'n dronken, half be»svustelo- ze man binnengebracht die bi-: een vechtpartij in een bar een ernstige verwonding aan zijn linkerarm had opgelopen. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 11