Bombardementen breken regelmatig luchtbrug tussen Biafra en Gabon Afscheid van mr Mauritz bij werkgeversverbond WffSRS KEUKENBLOKJES BIJOU EX-VERPLEGER MAAK AMOK IN BABYKAMP P Zwemplan Dagboek: Rel Politie Keuken importeur in Zeeland GRIJP DE WINST!! j NU ZOMERPRIJZENÜ BONTMANTELS DE BONTKONING Sensationele Amerikaanse AUTOCROSS Vakantie- tips GEMEENTE ZAAMSLAG h, 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 JULI 1969 DOKTERSVROUW VERTELT OVER LEVEN IN GABONESE OPVANGCENTRA (II EN SLOT) LIBREVILLE (Gabon) Soms arriveren er groepen van hon derden Biafraanse vluchtelingenkinderen tegelijk in de Gabonest hoofdstad Libreville. In de regel krijgen de vliegtuigen nauwelijks de kans zulke grote getallen over te vliegen, want niet zelden wordt de noodlandingsbaan in Biafra door vijandige troepen onder vuur genomen. Bombardementen in de directe omgeving of zelfs op de overboste nauwelijks zichtbare startbaan beletten dikwijls de escapades. Maar een Biafraan vertelde het dokters echtpaar Gianotte-van de Berg eens,Die Nigerianen kunnen toet. niet raak schieten', met andere woorden: telkens ziet men kans opnieuw met vluchtelingen de lucht in te komen. Na ongeveei twee uur vliegen dalen de chartervliegtuigen in de buurt van Li breville, het is dan nog steeds nacht. Van daaruit worden de kinderen in kleine groepen zo snel mogelijk naar de verschillende kampen getransporteerd. De selectie van Biafraanse kinderen, die wel of niet voor transport naar Gabon in aanmerking komen, is nog al willekeurig Het hangt in de mees te gevallen van het medische team af, dat met de zorg van deze kin deren belast is. Soms zijn het kin deren die er het slechtst (de zielc- sten, de meest, ondervoeden) aan toe zijn, soms de besten, van wie men aanneemt dat zij de schraalheid heel gemakkelijk kunnen overleven. Medische teams van verschillende or ganisaties, dus van verschillende na tionaliteiten, trekken van tijd tot tijd voor deze selecties de .busli' in. Ze gaan de dorpjes lange en onderzoeken kinderen, die in een schrikwekkende conditie verkeren, omdat de ouders voor hen geen voedsel meer konden bemachtigen. In veel gevallen treft men zelfs kinderen zwervend en dus meestal ouderloos aan en worden zij zonder meer door de teams meegeno men. Op hun routes treffen de medische équipes regelmatig weerloze babies aan. Deze kleinsten komen uiteinde lijk in een kamp als de .Pouponnière' terecht. In deze laatste aflevering draagt Erna Gianotte iets van de sfeer in' zo'n opvangcentrum uit. nen in twee boxen. die. pas aange schaft, de trots en glorie van Pou ponnière vormen. Sommigen liggen op hun buik, een enkele hijst zich moeizaam aan de tralies op en staat dan triomfantelijk, op zwaaiende beentjes, over de boxrand te "luren Een dikke Biafraanse nurse is be zig eentje de fles te geven. Als ze onze auito aan ziet komen, begint ze breed te grijnzen. Met veel gepiep en geknars remt de auto vlak voor de kinderen af Ze kijken een beetje angstig. Ik zet Natasja met een zwaai bussen ze in, Mollig en blond vormt ze een scherp contrast met de tengere, donkerog:- ge Biafraantjes. Weer ondervind ik schrijnende tegenstelling die er be staat tussen haar die alles heeft en deze kinderen die niets hebben. Ze is meteen goeie vriendjes met ze en loopt bedrijvig heen en weer met hun speelgoed. De Gabonnese en Biaf raanse verpleegsters lachen en kijken naar haar. Ze zien niet vaak Manke Vanmiddag met de kleintjes van het babykamp .Pouponnière' én Natasja, onze dochter, .gezwommen' in de zee. - -Dat was eén mooie escapade; Eerst met z'n drieën in die gammele Re nault naar .Pouponnière. Het laatste stukje vind ik altijd weer griezelig, al dat steengruis en dan die scherpe bocht met dwars over de weg een diepe gleuf. Vanaf dit punt zien we in de diepte de lage gebouwtjes van Pouponnière, met' links een eindeloos aantal was lijnen vol luiers en hemdjes, en er voor de kleintjes die wat doelloos heen en weer drentelen, de dikke buikjes parmantig vooruit. De allerkleinsten liggen met z'n tie- Zwemplan verwerkelijkt. We leggen hun ons zwemplan voor en ze zijn enthousiast. De allerkleinsten zullen thuis blijven maar de overige dertig worden met vereende krachten. In onze auto en de ambulance gela den. Op het laatst springt Jean-Pler- jonge Gabonnees, die a zich in beweging en weer valt me op hoe rustig de kleintjes zich ge dragen. Met afwachtende ogen kijken ze om zich heen, de beentjes recht vooruit, de ruggetjes wat gebogen. In mijn linkerarm leunt een drieja rig negerjongetje, met z'n hoofd te gen me aan. Jammer, dat ik niet meer armen heb en dat de voorbank niet wat breder is. De grote weg voert langs het strand, glinsterend strekt de zee zich voor ons uit. Op een geschikte plaats stop pen de beide auto's. Het strand ligt een paar meter dieper en hier moe ten we de kinderen één voor één over de scherpe, rotsblokken tillen. Ik had verwacht dat ze direct in het zand zouden gaan spelen of naar de zee zouden hollen, maar niets is min der waar- Stilletjes staan ze by el kaar op de plaats waar ze neergezet worden, Jean-Pierre Is al in zee met één van de kinderen, die hij leer.t .zwemmen'. Hij doet het nogal fors want het kind gilt van schrik als het losgelaten wordt en kopje onder gaat. Jean-Pier re lacht zich een ongeluk als het nog een keer gebeurt. Ze gaan hier heel wat ruwer met de kinderen om als in Holland. Zijn kennelijk niet bang het te bont maakt met het kind, neem ik het van hem af en zeg in klungelig Firans dat hij de kinderen niet zo bang moet maken, Hij trekt zich er niet veel van aan en begint schaterlachend met een volgende te spelen, die gelukkig wat dapperder is. Ik merk, dat er ondertussen een aantal kleintjes zielsvergenoegd in het water zitten en met hiun hand jes in het zand wroeten. Natasja staat een eind verderop met een paar oudere negermeisjes' te "koket-" teren. Vér van ons af. staat een klein groepje van de aherbamigsten op een Muitje bij elkaar. Ik pak eir éen op en loop er mee de zee in. Hij klemt zich stevig aan me vast en ik laat hem geen moment los: anders durft hij van z'n leven niet meer het wa ter in. Ik praat zachtjes in het Hol lands met liem en hij drukt zich nog stijver tegen me aan. Met een stuk of tien ga ik zo de zee in, ze vinden het kennelijk toch wel fijn. aan en rijden terug naar huis, dat wil zeggen: eerst naar Pouponnière en van daaruit naar .Holland Huis'. Dochter Ntasja voelt zich. hele- viaal thuis tu-ssen haar zwarte vriendjes. Behalve de huidskleur vallen er niet veel verschillen qua houding en gedrag te bespeuren. Twee uur 's middags, kokend heet, zoals gewoonlijk om deze tijd. We hebben warm gegeten en zitten zwij gend koffie te drinken en sigaretten te roken. Woet is net thuis, als de telefoon gaat. Er zyn moeilijkheden op het babykamp Pouponnière. Een Gabonnese verpleger, die veertien da gen geleden ontslagen is wegens wangedrag is plotseling weer komen opdagen en weigert weg te gaan. Woet staat al buiten en hoort waar schijnlijk amper mijn waarschuwing voorzichtig te zyn. Die Gabonnezen zyn vaak zo licht geraakt. Ik blijf achter met een vaag gevoel van on rust. Niets bijzonders is dat, ik heb geleerd ermee te leven, al die keren dat hij zo laat thuis kwam in ver band niet acute ongevallen en spoed operaties. .-Deze keer is mijn .gex.oel_niet..oinge- ■grond want even later rinkelt de te lefoon weer. De situatie loopt totaal uit de hand, Jean-de-Dieu zoals de ruziezoeker heet, is door het d'oliie heen, gooit met stenen naar de ver pleegsters, vernielt het meubilair en smijt de medicijnen door elkaar. De kleintjes doen niets anders dan gil len, we kunnen het aan de andere kant van de lijn duidelijk horen. Kennelijk is Woet nog niet aangeko men. Nog twee van ons springen in de auto en wij bellen intussen de po litie. Nu volgt een verward heen-en-weor- fsbel, waaruit we het volgende op unnen maken: de politie was per abuis eerst naar het andere kamp ,Gué Gué' gereden en toen de twee agenten tenslotte op Pouponnière aan- kwamen* waren ze zo bang- gewor den dat ze er vandoor waren gegaan. Br begin behoorlijk bang te worden en zie in mijn fantasie de bloederig ste taferelen. Afschuwelijk als je zo een ongebreideld voorstellingsvermo gen hebt. Na een benauwd uurtje ko men de twee verpleegsters die de he le rel van het begin af hebben mee gemaakt, volledig overstuur thuis. Er is eerst geen verstandig woord uit ze te krijgen en we laten ze wat betijen met een glas water en een sigaret. Bij stukjes en beetjes, onder broken door gesnik, krijgen we het verhaal te horen. Vroeg in de middag was Jean-de- Dieu op komen dagen en had gezegd weer aan het werk te willen. Er werd hem gezegd dat hij ontslagen was (hij had gestolen, kwam altijd te. laat en werkte slecht i en dat er dus van werken geen sprake meer was. Daarop werd hij boos en gooide, per ongeluk, een kan met water om. Toen de verpleegster hem zei water op te dweilen, zei hij met Afrikaanse logica: ,Maar dan werk ik hier en -dan blijf ik'. Dat dit iets heel anders was begreep hij niet maar het maakte hem wel nog veel bozer. En dit was het moment waar op wij ons eerste telefoontje kregen. bij de telefoon en Woet besluit scèues te vermijden, dan maar naar Gué Gué re ryden en daar de politie te bellen. Maar zodra hij weg is, breekt de hel los. Jeau-de-Dieu grijpt één van de verpleegsters naar de keel, zodat dagen later de blauwe vlekken nog te zien zijn. Als de ander dan toch de politie wil bellen, richt zijn woede zich op haar. Hij pakt houten bakken met kinderbor den en bekers van plastic en smijt die naar haar hoofd. Als ze zich wil venveren, schopt hij haar. Dan rent hij als een dolle achter de anderen aan en begint alles kort en klein te staan. Hij smijt de medicijnen ook nog door elkaar en zaait pan/iele onder de kleintjes, die met z'n allen hartver scheurend staan -te gillen en zich te gen elkaar aandringen. De twee politieagenten, die inmid dels aangekomen zijn, kiezen ijlings het hazepad, als ze zien hoe hij te keer .gaat. Juist als Jean-de-Dieu een grote steen oppakt, komt er echte hulp opdagen: uvee van ons en een grote groep politiemannen. Het pleit is nu snel beslecht. Twee van ons zullen de rest va.n de dag dp Pou ponnière blijven om de kinderen wat te kalmeren en de aangerichte schade te herstellen. De andere twee zijn te overstuur om langer te blijven, ze willen direct naar huis. Een van hen wil zelfs absoluut niiet meer op Pou ponnière werken, hoe dol ze ook op de kleintjes is. De herinnering aan die zwarte handen om haar keel, maakt haar ogen iedere keer weer groot van schrik. Er moet trouwens de eerste tijd steedis een man aanwezig zijn, want geen van de verpleegsters wil er al leen werken. Diezelfde avond nog staat Jean-de-Dieu weer op Poupon nière, de politie heeft hem vrijgela ten want en: was geen officiële aan klacht ingediend, onbegrijpelijk want NA VEERTIG JAAR ZIT HET ER OP HAARLEM (GPD) Nog een paar dagen reikhalst hij dertien hoog boven Den Haag. Officieel als algemeen secretaris van het Verbond van Nederlandse On dernemingen. Daar is hij zich ook letterlijk bewust geworden dat je in zo'n functie in een gla zen huis zit. Maar nu, na 40 jaar, zit het er voor mr A. Mau ritz bijna op. De leeuw' draagt hij al in zijn knoopsgat. Stapt hij eruit met het gevoel dat de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers onrustbarend zijn ver scherpt? Mr Mauritz: overeenstem ming zal niet altijd mogelijk zijn. Hier en daar zal het noodzakelijk worden dat parlement en regering beslissingen nemen. Maar ik voorzie wel dat arbeidsconflicten in Neder land tot de uitzonderingen zullen, blijven behoren. En de .hardere lijn' waarmee de vakbonden de laatste tijd zo nadrukkelijk schermen? Mr Mauritz: de gedachtewisseling n de sociaal economische raad heeft toch wel weer bewezen dat haalbare op lossingen mogelijk zijn.. De harde lijn' betekent toevallig in dit jaar dat er forsere loonsverhogingen zijn gevraagd, dan de werkgevers aan vaardbaar achten, toen de prijzen te- gevnielen. Een incidentele zaak dus. Het karakter van de onderhandel! n- fen wijst erop dat ook in de be- rijfstakken bereikt kan worden wat sociaal en economisch verantwoord is. Hoe ziet hij, nu hij op het punt staat zijn functie neer te leggen, de toe komstige verhoudingen? En wat zijn z'n verwachtingen over het mee-be- slissen in de bedrijven Mr Mauritz: al die termen, die de laatste tijd in fraaie vol-zinnen wor den gestopt zult u mij niet horen ge bruiken. Ze klinken mij, eerlijk .ge zegd, te studentikoos in de oren. Lie ver wil ik' wijzen op de advizen, de bij de SER klaarliggen over zaken a;ls het enquête-recht en de onderne mingsstructuur. Er wordt al zo la.ng naar gestreefd de werknemers mede verantwoordelijkheid te geven. Maar we vragen ons daarbij weieens af of iedereen zo'n verantwoordelijkheid wel aan kan. Hij zoekt naar een slui tende formulering. Maakt eerst een zin half af. Begraaft hem dan weer en neemt een minuut - stilte in acht. Dan komt hij er toch in een bedacht zame versie uit: het realiteitsbesef van de Nederlanders zal de maat schappelijke ontwikkelingen zeker beïnvloeden en tot gepaste oplossin gen leiden als het gaat om kwes ties als medezeggenschap. Hij zou ér uferi over kunnen praten, maar het veel omvattende terrein van de medezeggenschap is in het verbond niet het zijne geweest. Bovendien vindt hij het niet passend daarover gedetailleerde uitspraken te doen, nu hij al is uitgeluid. Mr Mauritz: De oprichting van de Stichting van de Arbeid in 1945, die Ik mee heb voorlbereid is er één van. Daarmee werd de solidariteit tussen werkgevers en werknemers vlak na de oorlogsjaren bewezen. Ze was ver sterkt sinds de centrale werkgevers organisaties zichzelf in augustus 1941 besloten op te heffen, omdat de Duitsers de vakcentrales gingen .overnemen'. Die stichting hield zich eerst bezig met wederopbouwplannen. Daarna met politieke en sociale aan gelegenheden. Het is thans een over legorgaan geworden, omdat in 1950 een deel van de aanvankelijke stich- tingstaak werd ovengenomen door de Sociaal Economische Raad. Dit top orgaan, uitvloeisel van de wet op ae bedrijfsorganisatie, ging economische en sociale adviezen aan de rege ring verstrekken. Wat vond hij als plaatsvervangend lid van het laatste SER-rapport? Mr Mauri tzHet is zeker een van de belangrijkste die ooit uit de raad ls gekomen. Het wil de inflatie tot staan brengen door de loon- en prljs- spiraa.1 neer te drukken. Als het rapport wordt uitgevoerd zoals het ei- ligt, dan verwachten we een loons omstijging van 6,5 tot 7 procent en een prijsindexcijfer dat met 3,5 pro cent oploopt. Sinds 1964 is er een vrij sterke stijging van de totale loonkosten en van net prijspeil voor fiarticuliere consumptie geweest. De oonsom, inclusief de sociale lasten voor de werkgever, zou dit jaar met tien procent 'en het prijsindexcijfer met zo'n procent zijn opgelopen al de rem er niet zou worden opgezet. Die inflatie zit hem kennelijk hoog. En om meer dan één reden. Mr Mau ritz: Het is een permanent verschijn sel geworden. Alleen met inspanning va.n alle nationale en internationale krachten kan or iets tegen worden gedaan. Om eens iets te noemen: Wij kunnen in eigen land aansturen op lagere loonsverhogingen. Die worden wel geaccepteerd als er maar een redelijke welvaartsverbetering in ver disconteerd-zit. Dan heb ik nog niet gepraat over de neven-effecten van de inflatie, zoals de aanpassing van huren en ensioenen. De spaarzin wordt er evenmin door bevorderd. In ternationaal bezien bedreigd die in flatie de positie van de ontwikke lingslanden. Zij voeren hoofdzakeljk grondstoffen en ook wat industric- produkiten uit. Daarvoor moeten zij in West-Europa machines of andere export-artikelen terug kopen. Als die Europese prijzen stijgen en daarbij de grondstoffen niet duurder wor den, dan werkt dat nadelig op de ruilvoet-verhouding voor ontwikke lingslanden. Hoe heeft die Inflatie nu doorge werkt in lonen en prijzen? Mr Mauritz: Voor de grote massa loontrekkers zijn de inkomens twee keer zo snel gestegen als de prij zen. De. uur-lonen in 1969 zijn 1n de industrie gemiddeld 4,70 dat is bij na tien maal zo hoog als in 1938-1.939 de laatste .goede' jaren voor de oor log. Het levensonderhoud werd in die periode vijfmaal zo duur. Een. ander sprekend cijfer: de gulden heeft sinds 1939 ruim driekwart van zijn waarde verloren. Sinds 1945 is dat tweederde. Het consumptieprijspeil steeg de laatste tien jaar met 50 procent. Wet-Roolvink ze hebben zelf gezien hoe hij te keer ging. Woet staat hem te woord, de man is heel rustig ®iu en het is ,mon docteur' voor en ,mon docteur' na. Zijn voet. die de strijd, van 's middags niet ongeschonden is door gekomen, wordt verbonden en de rust diaa.lt weer over de lage gebouwtjes van. Pouponnière. Als enige dagen later een verple ger en verpleegster slaags .raken, om dat ze eikaars werk niet willen doen maar meer nog omdat ze troubles hebben met eikaars verloofden, maakt he<t al helemaal geen indruk meer op ons. Hoe kijkt hij nu tegen de nieuwe wet van Roolvink aan als middel om spi- raalaanjagende loonexplosies tegen te gaan? In werkelijkheid kan de loonpolitiek -dan niet absoluut vrij zijn. Mr Mauritz: De minister moet kunnen ingrijpen. Dat is voor een slagvaardig beleid noodzakelijk. Vergeet niet dat we ook een. prijzen wet kennen. Het kan nodig zijn be paalde tendensen terug te dringen. Een inflatie-bestrijdend-beleid moet overigens in. de hele internationale ontwikkeling worden betrokken. Er zijn allerle onzekerheden op dit mo ment. Denk maar aan de oneven wichtige Amerikaanse betalingsba lans en. aan de dollar-stroom naar Europa. Er is nergens sprake van stabiliteit in 'de valuta's. Nu kan de vakbeweging wel bezwaren hebben tegen het wetsontwerp van Rool vink, maar ik vind dat hij over zo'n beleidsinstrument moet kunnen be schikken. Bovendien is het hele wets- de Stichting van de Arbeid zijn goed gekeurd. Het verbond van Neder landse ondernemingen heeft als nieu we organisatie mr Mauritz maar an derhalf jaar gekend. Het ontstond uit een samenvatting van het Cen traal Sociaal Werkgevers Verbond (CSWV) en het Verbond van Ne derlandse Werkgevers (VNW) op 1 januari 1968. Mr Mauritz: dat zat gewoon in de tijd. We waren er aan toe. Er is ei genlijk maar één nadeel aan zo'n Centrale organisatie. Werkgevers en werknemers in de bedrijfstakken voe len het dikwijls als een beknotting' van de gewenste vrijheid, wanneer «ij ons al hebben uitgesproekn ter wijl zij nog moeten onderhandelen. Hij zelf tilt daar niet zwaar meer aan. Want 1 juli wordt de erfenis van jaren strijdbaarheid verdeeld. iXcMcmhicM Lange Delft 44-Segeersstraat 4a - Middelburg DE ZAAK OP DE HOEK (tevens voorraadhouder) biedt aan wederverkopers kwalitatief zeer goede tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Brieven onder no. J 197, bureau PZC, Goes. 20 pet - 30 pet - 40 pet korting j Nu kopen en in de winter betalen. j Duizenden korte en lange Bont kopen is een zaak van vertrouwen, 'n 3-jarig garantiebewijs is dat vertrouwen waard. Meer waarborg voor bont. Desgewenst j zeer soepele kredietservice. De grootste en i goedkoopste bontzaak van Nederland. I Hoogstraat 97 - Rotterdam Bij koop 2 treinretours vergoed! TE HAAMSTEDE OP ZATERDAG 5 JULI. AANVANG: 14 UUR. Leuke badpakken en bikini's Mooie collectie Heren badbroeken in alle maten Zömertrulen en sporttruien voor dames en heren Zil verzegel s SPORTHUtS SCHEIDESTRAAT 38 TEL. (01184) 3739 VLISSINGEH Burgemeester en wethouders der gemeente Zaamslag maken bekend: 1. dat van 21 juli 1969 tot en met 1 september 1969 in het gebouw van het provinciaal bestuur, Sint-Pieter- straat 42, Middelburg voor een ieder ter inzage zijn' nedergelegd het door hun college op 3 september; 1968 opgemaakte ontwerp van de tweede wijzigings legger der legger van wegen en voetpaden in de ge meente Zaamslag, alsmede een ontwerp-besluit tot gewijzigde vaststelling van eerstgenoemd ontwerp door gedeputeerde staten van Zeeland; 2. Bezwaarschriften tegen de voorgenomen wijzigingen worden bij gedeputeerde staten ingediend en bij het ontwerp van de tweede wijzigingslegger en het ont werp van de daarin aan te brengen wijzigingen voor een ieder ter inzage gelegd; 3. De bezwaarschriften kunnen worden toegelicht en bezwaren tegen de voorgenomen wijzigingen kunnen mede worden ingebracht in een zitting van een com missie uit gedeputeerde staten, welke zal worden, gehouden in het onder 1 genoemde gebouw van het provinciaal bestuur op 1 september 1969, des mor gens va.n 10 uur tot 11 uur. Burgemeester en wethouders van Zaamslag, De burgemeester, J. de Pree. De secretaris, J. J. Haak. 1 FINA NEDERLAND NV, AFD. ARE i postbus 294 - 's-Grave7ihage. Ter exploitatie aangeboden: SERVICE STATION (met woning) te WOENSDRECHT. BOVAG-Fatroonsdiploma vereist. Brieven te richten aan: 2 juli om 3 uur KINDERSPELEN OP HET NDLLESTRAND (Vlissingen) Schatgraven voor kinderen van 3-6 jaar. Aanmelden vandaag, 1 juli, tot 17 uur bij de badman op het Nollestrand. VERS RUNDVLEES Abatfosr Seiswcg, Middelburg. Per boot bus of trein, laat de P.Z.C. uw reisgenoot

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 10