Dode bij busongeluk Terneuzense kinderen BILT GS hebben geen bezwaar tegen indijking in kader Deltawet Strandbar mag zelfs Thoolse dijkgraafRisico's zijn angstwekkend gestegen9 niet op proef in de avonduren open Geschenken voor vader TUSSEN ETTEN EN ROOSENDAAL ALMANAK TECHNICUS WON f MO MET UIENSPOELBAK B EN W 0VEZANDE: j 14.000,- V00R VERGADEREN IN GYMLOKAAL SGP: Overheid moet nachtleven niet bevorderen' Besluit: verhoging dijkgedeelten Sint-Philipsland Ernstig gewond bij val in machinekamer Verwacht... 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 12 JUNI 1M oON (ADVERTENTIE) DIJKEN VOOR KRUISPOLDER EN ALSTEINPOLDER ZEVEN GEWONDEN RUCPHEN Een autobus met meisjes, leerlingen van de Terneu zense landbouwhuislioudschool, die samen met het onderwijzend personeel woensdag een uitstapje naar Amsterdam hadden gemaakt, is op de terugweg op de rijksweg Roosendaal-Etten onder de ge meente Rucphen op een dwars over de weg staande vrachtauto gereden. Bij dit gecompliceerde ongeluk kwam de 26-jarige verte genwoordiger M. F. Lïndoorn uit Amsterdam om het leven. Zes in- zitenden van de Terneuzense bus en de chauffeur van de vrachtwa gen moesten in ziekenhuizen in Brede en Roosendaal worden op genomen. Daarnaast liepen nog (ADVERTENTIE) een tiental kinderen snij- en schaafwonden op. Na behandeld te ziju konden zij echter naar huis. De ravage was enorm en de verwar ring groot. Vooral in de bus waarin de kinderen allen van hun stoelen werden geslingerd. De chauffeur van de perso nenwagen was op slag dood. De bestuurder van de vrachtwagen werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Roosendaal. Zijn toestand is ernstig. Van het gezelschap in de bus werden met min of meer ernstige verwondingen zes leden naar het Lau- rensziekennuis in Breda gebracht. Het waren chauffeur G. Mortiers (25) uit Sint-Jansteen, de begeleider J. Isaaks (4). de leidster mevrouw J. van de Hooft-Berkamn (5o) en drie meisjes, Yvonne Wonderchem (15), Cora Hoff man (14) en Marianne van 't West einde (13) allen uit Terneuzen. De overige inzittende van de bus Na het via radio en televisie bekend worden van het ongeluk stond de informeerden naar de toedracht naar de namen van de slachtoffertjes De toedracht van het ongeval was vrij gecompliteerd. De heer L:ndoorn, rijdend in een personenauto in de richting Roo sendaal en. bestuurd, week om onver klaarbare reden plotseling van de mid delste van de de drie rijbanen naar de linker rijbaan uit en kwam in botsing met een vrachtwagen, bestuurd door de heer C. Heeren uit Sint Willebrord, die normaal op de rechter baan reed. De vrachtwagen vloog tegen een boom en kwam dwars over de weg tot stilstand. De Terneuzense autobus, die ooi; in de richting Roosendaal reed, Icon de vracht wagen niet ontwijken en schoot na de botsing van de weg. De bus, waarin 55 kinderen met hun begeleiders zaten, kwam via een sloot in een heg tot stilstand op slechts en kele meters afstand van een boerderij tje. Ten gevolge van het ongeluk ontston den in beide richtingen kilometerslange files op de rijksweg. Op de foto; de zwaar gehavende bus. Dode bij ongeval op terrein Hoechst VUSSDïGEN Woensdagmorgen om streeks tien uur is bij een ongeval op het terre n van Hoechst in Vlissingen- Oost de 33 jarige Duitse lasser F. E Lidmann om het leven gekomen. De man, afkomstig uit GJadbech in West- falen, was getrouwd en had drie kin deren. Het ongeluk ontstond terwijl de man bezig was met laswerkzaamheden op een hoogte van vier meter. Van een hoogte van 37 meter viel een 3 en een halve kilo zware ijzeren staaf, die door de veiligheïdshelm van de man drong. I Het slachtoffer was op slag dood. De man was ;n'dienst van de firma Uhde GmbH een onderaannemer van de fa Schulte uit Duisburg, die ln opdracht van Hoechst een nieuwe fosforoven bouwt. leeuwse Als men in Goes een bepaalde gang van zaken wat omslachtig vindt, heeft men daar een beelden de omschrijving voor: JDa's ook over de weitjes nae Sreinskinders.' Die weitjes vond men ze zijn in tussen bijna volgebouwd in de richting Kloetinge en dat is pre cies de andere kant uit. De tijd can ,over de weitjes naar Sreinskin ders' lijkt voorbij, maar een Goese- naar liet de uitdrukking toch weer even vallen, toen hij dinsdagmor gen op het station van zijn woon plaats een fiets aanbood met be stemming Vlissingen. Transport bleek mogelijk, maar hij moest er wel op rekenen, dat de fiets op z'n vroegst vrijdag kon aankomen want het rijioiel zou Vlissingen be reiken via Rotterdam. De fiets moest eerst naar Rotterdam. Als leek kijkt men daar natuurlijk van op, eenvoudig, omdat men niet ver trouwd is met het systeem. Er rij den thans speciale rijwielwagens, waarvoor Rotterdam knooppunt en selectiecentrum is. Het is dus nog veel aardiger een fiets van Vlissingen Tiaar Goes is verzenden. SINT-MAARTENSDIJK - De 35- jarige heer L. W. Schipper uit Sint-Maartensdijk heeft van zijn werkgever, IFF Nederland NV een premie van 3000 gewonnen voor de ontwikkeling van een spoelbak voor uien. De heer Schipper is werkzaam bij de tech nische dienst van de IFF. die in haar vestiging te Sint-Maartens dijk onder meer olie uit uien distilleert. Hiervoor moeten de ui en gemalen worden. De molen, waarmede deze bewerking ge schiedt. een apparaat van 18.000 gulden ging regelmatig stuk door dat er vaak stukjes ijzer, zand en stenen in de uien voorkwa men. Vandaar het idee van de heer Schipper voor de spoelbak. Het apparaat is reeds in bedrijf en blijkt zo goed te voldoen, dat de TFF-directie een premie van 3000,- toekende. Uit uien gedis tilleerde olie is een kostbaar pro- dukt: 3000 tot 3500 per liter. Men gebruikt deze olie onder an dere als essence bij de bereiding van bliksoepen en bij de- produk- tie van geneesmiddelen. /het nieuwe dijktrajecl dan serveren van een deel var haven van Walsoorden voor de jach- iten. Gs stellen dat het verdwijnen van I genoemde haventjes in het kader van de in het oostelijk deel van Oost- Zeeuwsch-V'laanderen tot stand te bren- nconcentratie (onder andere ter van het brengen van de zee- Zeolunil hebben de minister van ver- dijken op deltahoogte) reeds bekend was keer en waterstaat medegedeeld geen v<for do opkomst van de watersport en bezwaren te hebben tegen het ontwerp;de oeverrecreatie in deze omgeving. La- tot indijking van buitendijkse gronden]ter werd nog een schriftelijke verkia- waaronder begrepen de haven aan de ring van geen bezwaar verstrekt. Daar- Kruispolder) bij de verbetering ingevol-j bjj werd tegelijkertijd afstand gedaan BEZWAARSCHRIFT WATERSPORTBOND ONGEGROND VERKLAARD •el het re-ide vergoeding zal worden verworven. e Dat geldt ook voor een woning en tuin, waarover de heer R. Th. Verras-Blom- maert te Paal een bezwaarschrift in diende. ge de" deltawet van de zeewering tussen dijkpanl 23 van de Kruispolder en de Van Alsteinpolder in de gemeenten Hon- tenisse en Ornauw en Langendam. Zij hebben evenmin bedenking tegen 't ver lenen van een concessie tot indijking zoals die is aangevraagd door het wa- scheepswerf. van alle rechten op schadevergoeding bij de toekomstige verlating der haven tjes. Wel werd dringend verzocht re kening te houden met de te schaden be- langen, met name die van de eigenaren de haven van Paal gevestigde Twee weggelopen minderjarigen in Oostburg gegrepen terschap Hulster Ambacht. Door de leg van twee nieuwe dijkgedeelten over de schorren zal de totale lengte van de zeewering met 500 meter worden te- i ruggebraclit tot 2.625 meter. Ook de j haven van Paal zal van de Westerechelde I worden afgesloten. De kosten zullen waterstaat uitgebrachte verslag en ad vies blijkt, dat er 16 bezwaarschriften j tegen de uitvoering van de plannen zijn ingediend. Jachthaven .Het bureau voor watertoerisme te Am- rijkspolltie te Oost-1sterdam (waarin de ANWB en de ko- "midaag op verzoek ninklijke verbonden Nederlandse wa- OOSTBURG burg heeft woensdagmiddag op van de gemeentepolitie Leiden twee minderjarigen uit die stad aangehou den. Het waren de 17-jarige H. van der Steen en de 19-jarige mej. G. de Wit te. De jongen was een pupil van de kinderrechter. Bij het verzoek om op sporing. aanhouding en terugbrenging van de twee werd vermeld, dat zij wan---1 schijnlijk zouden helpen bij een markt-1 kooDman. die op de Ooatburgse wek- markt zijn standplaats heeft. Dit bleek] inderdaad het geval te zijn, maar bei den zagen in eerste instantie kans de zoekende politie te ontvluchten. Na een achtervolging in de Zuidzandestraat werd eerst de jongeman aangehouden, i Het meisje werd even later ook gegre pen. Nog die zelfde avond werd de jon gen op transport gesteld naar Leiden. Het meisje werd door haar ouders op gehaald m Oostburg. Zii verklaarde dat zij met de jongen wilde trouwen. MR A. NOUWF.N WELLICHT RECHTER IN DEN HAAG tersportverenigingen samenwerken.) maakte bezwaar tegen het verloren gaan van de havens te Kruispolderhaven en Paal zonder dat in de omgeving vervan gende jachthavenvoorzieningen worden ;ebroffen. Gesuggereerd werd de aanleg •an een vervangende jachthaven langs Ten aanzien van een bezwaarschrift van de firma P. Verras en zonen te Paal concluderen gedeputeerde sta ten eveneens tot niet-ontvankelijk- verklaring, maar met de toevoeging dat getracht zal worden de hellin gen (het hoofdbestanddeel, van het betrokken bedrijf), voorzover deze in de geprojecteerde werlcen vallen, zo mogelijk langs minnelijke weg tegen een passende vergoeding te verwerven. Voorzover het café-bedrijf van de heer J. J. Verras te Paal (die ook reclameer de) wordt getroffen door het verdwij nen van de gedeeltelijk in de werken vallende scheepswerf van de fa. P. Ver ras en Zonen zal een passende ver goeding worden voorgesteld. Naar aan leiding van een evenmin ontvanke lijk te verldaren bezwaarschrift van de heer P. Verras-Rammeloo te Paal wordt meegedeeld, dat een in de wer kende vallende woning zo mogelijk langs minnelijke weg tegen een passen- Ruimte geschikt voor bijeenkomsten Voorstel nieuwe begraafplaats OYEZANDE B en w van Ovezan- de komen in de raadsvergadering van VLISSINGEN Mr A. Nouwen, grif-1 maandag 16 juni met een voorstel liet fier van de kantongerechten te Middel- gymnastieklokaal geschikt te maken burg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg voor het houden an grotere vergade- en kantonreehterplaol svervanger in de-1 ringen en daarvoor een krediet van ze kantons, staat op de aanbevelings-i 14.022 beschikbaar te stellen. In eer- lijst voor het vervullen van de vacaturedere raadsvergaderingen is al gespro- van rechter in de arrondissementsrecht-1 ken over de behoefte aan een ruimte bank te 'ss-Gravenhage. voor grotere vergaderingen. Er werd ge- Minderheid raad Domburg pleitte tevergeefs Bedreigd dacht aam de stichting van een dorps huis en overname van de voormalige huishoudschool. Ook werd overwogen een caféhouder een bijdrage te geven voor het vergroten van een zaalruimte. Dat bleek allemaal financieel niet haal baar. B en w menen dat het gymnastiek lokaal wel Jian worden ge' nikt. Men zou dan boardplatén op de grond moeten leggen na vergaderingen weer weg te halen en de buiten- berging bij het lokaal zou van een keuken moeten worden voorzien. De kosten zouden op 6406 komen en voor aanschaf van meubilair zou men nog eens 7616 nodig hebben. De raad zal ook een voorstel behande len in principe te besluiten tot slui ting van de bestaande begraafplaats en tot aanleg van een nieuwe begraafplaats buiten de bebouwde kom, waarbij de gedachten van b en w in eerste instan tie uitgaan naar een terrein aan de Plataa.nweg. De beschikbare ruimte op de huidige begraafplaats wordt te ge ring en uitbreiding is moeilijk. Huren I B en w willen verder de huren van de woningen van het bejaardencomplex .Stcngehof" met ongeveer 25 per maand Op andere gronden had de burgetïiees- I ter F. G. Sprenger al betoogd het ver- zoek voo- afwijzing voor te dragen. I De praktijk wijst uit dat men van 1 andere plaatsen, waar de tenten niet open mogen zijn naar hier komt en voor Jniet doorgaant DOMBIRC Pogingen raadsleden om voor de vak toch nog iels in de wacht te slepen hebben dinsdagavond in Domburg ge faald toen demeerderiieid het voorstel van b en w steunde om de strandten ten 's avonds niel lol twaalf uur geo pend te houden. Een verzoek erd ook nog even herinnerd aan dc toenemende kansen voor het enkele] openbreken van badcabines. De heer itiegangcrs a. Coppoolse (ar) toonde zich ook al huiverig voor de inwilliging van het verzoek. Hij begreep dan ook de vw Oostkapelle niet die achter het verzoek van cIc bar-exploitant zou staan. .Aan de ene kant gaan ze hiermee akkoord en aan dc andere kant roepen ze weer barexploitant uit Oostkapelle vormdeI .strandwnrhtevs or. Daar zit toch de aanleiding tot de behandeling vanjeej, grote tegenstrijdigheid in'. Wet- agendapunt in «Ie overheid zijn we niet gi nachtleven Ie bevorde SGP-er Jae. de Visser. NA AFSLUITING VOLKERAK WATER HOGER SCHERPENISSE De dijkgraaf van het waterschap Tholen, de heer H. van Gorsel, heeft woens dagmiddag op de algemene verga dering van het waterschap gezegd, dat het risico voor overstroming of doorbraak van dijken rond Tho len en Sint-Philipsland angstwek kend is gestegen na de afsluiting van het Volkerak. In zijn openings woord deelde hij mee, dat de wa terstand van de noordkant van Sint-Philipsland is gestegen met 30 tot 40 centimeter en aan de noordkant van Tholen en aan de zuidkant van Sint-Philipsland van 25 tot 35 centimeter. De algemene vergadering besloot daarom woensdag twee gedeelten van de zeedijk aan de noordkant van Sint- Philipsland te verhogen door mid del van honten kistdammen. Het gaat om stukken zeedtfk tot een to tale lengte van 3200 meter en het werk zal 300.177,gaan kosten, een bedrag dat geheel subsidiabel is op grond van de deltawet. De verhoging zal worden gemaakt tussen dijkpaal 53 en 56 van de Anna Jacobapolder en vanaf dijkpaal 64 van de polder .Anna Jacoba tot aan de grens van de Prins Hendrikpolder. Uit de toelichting bij het voorstel tot verhoging van «Ie zeedijk werd duidelijk, dat bij de hoogste vloed «ïens per 100 jaar een golfoploop kan optreden, die op de plaatsen waar men nu gaat ver hogen 10 tot 60 centimeter hoven de kruin van de zeedijk kan komen. De dijkgraaf deelde in zijn openings woord mee, dat verhoging van dijken aan de zuidkant van Sint-Philipsland en de noordkant van Tholen. evenals langs de Eendracht bij Tholen in studie is. De heer Van Gorsel gaf de verzekering: ,Zo nodig zullep ook daar maatregelen moe ien worden gpnomen tot. verhoging van dijken, teneinde onze veiligheid te kun- igf Sr-fi gaat mm wik omL. voor de afsluiting van het verschillende kanten werd overigens op gemerkt, dut men laat is met verhoging van «lijkgedeelten. In antwoord op één van de vragen deelde het hoofd van de technische dienst, de heer J. D. Jagt» mee. dat naarmate de afsluiting van "de Oosterschelde zal vorderen, de risico's niet groter zullen worden. De heer Van Gorsel stelde in zijn openingswoord, dat de afsluiting van de Oosterschelde zo vlug mogelyk m versneld tempo. feveer 25 kilometer dijk om onze veilig- ,ieid van voor de afsluiting van het Volkerak gewaarborgd te krijgen'. De heer Van Gorsel attendeerde erop, dat de stelling is aangenomen, dat volgens de berekening het risico van overlopen van de dijken maar eens in de honderd jaar zou kunnen voorkomen, waarbij hij aantekende, dat men tevoren nooit weet wanneer dat zal gebeuren. Eventuele verdere verhoging van dijken wordt be studeerd door mensen van provinciale en rijkswaterstaat en door het water schap. Vanuit de vergadering werd ge steld, dat men zoveel mogelijk gedaan moet zien te krijgen bjj het rijk. De heer A. C. Wisse was van mening, dat het een tekortkoming van rijkswaterstaat is, dat niet eerder ae voorspellingen over de in vloed van de afsluiting van het Volkerak zijn bekendgemaakt, een opmerking, waar de dijkgraaf niet op ln ging. Van T evreden De dijkgraaf maakte in zijn rede mel ding van het storten van 50.000 ton fostorslakken voor de dijkval bij Sta- venisse aan de Oud-Kcmpenshofstede- polder. Het definitief herstel van de dijk zal zo snel mogelijk worden aan besteed. wat ook geldt voor verbre ding van een aantal quartaire wegen. Tevreden toonde de heer Van Gorsel zich over de delfwerkzaamheden. Hij drong er bij de vergadering op aan, dat de hoofdingelanden zoveel moge lijk meewerken om de onderhouds- toestand van de waterschapswerken die op het ogenblik goed is op peil te houden. De vergadering besloot tot verhuur van een aantal jachtrechten van sloten en wegen. Vanuit de vergadering werd er op gewezen, dat moet worden voorko men, dat jachtterreinen van andere ja gers worden afgesloten. De dijkgraaf aeed de toezegging, dat voortaan over deze zaak contact zal worden opgeno men met de Jagersvereniging Tholen, Het jachtrecht op buitendijkse gronden en wateren te Sint-Philipsland werd voor 5045,verhuurd aan drie Belgen. Men heeft voor de huur daarvan laten in schrijven. Voor 210,werd een aantal kleine percelen grond aan de gemeente Tholen verkocht. De percelen zijn nodig voor het bestemmingsplan Dalempolder L houder Wisse vond het een slag in het gezicht van deze strandwachters als de bar -.at. twaalf uur - zou worden opengehouden. De heer L. Wondergem (ar) vreesde dat de zaken in het dorp minder klanten zouden krijgen. Ook waarschuwde hij voor de nodeloze over belasting van het politieapparaat wan neer deze bar 's avonds open zou blijven. Kansen nemen toe Wethouder C. den Hollander verde digde het minderheidsstandpunt van b en w. Hij wilde de exploitant een kans geven door de zaak op proef langer geopend te houden ,A!s we het eens aanzien kan men ons nooit verwijten een conserva tief standpunt in te nemen' zo vond hij ervan. De heer A. Passenier zag m het vast stellen van een proefperiode voor de strandbar tevens een gelegenheid om ook eens op bescheiden wijze tegemoet te komen aan de klachten van vakan tiegangers dat er zo weinig gelegen heid is om zich in de avonduren te kunnen recreëren. De voorzitter moest toegeven dat er geen klachten zijn over de strandbar bij Westduin. .Maar daar ligt de situering heel anders' meende Mj. Het raai KI i«l A. Don meende dat de kansen tot herriesehoppen toenemen, omdat er niets te doen is. Het voor stel om de bar bij wijze van proef langer open te houden werd met zeven tegen vier stemmen verworpen. Voor opening slemden mevr. Vaan«lrager- van 't Hoff (gb) en de heren Passenier Don en den Hollander. vergelijking met andere gemeenten te hoog liggen. Twee woningen staan al leeg. B en w willen nu niet een bijdra ge van de stichting dorpswelzijn Ove- zaade en met een reserve uitkering ge meentefonds een extra afschrijving van het complex bewerkstelligen. Van de stichting is er een bedrag van 20.000 instructiebad. wat aan reserve is er 21 371.24. Door extra afschrijving van hele inrichtingskosten. van de kosten voor cv, van ae bouwkosten, voor zo geen rijksvoorschot werd verstrekt en van bouwkosten van de recreatiezaal, waardoor de jaarlijkse lasten met 3591 verminderen. De stichting Dorpswelzijn heeft verder de toezegging gedaan jaar lijks 2400 bij te dra,gen onvdat de wo ningen vam de stichting ook zijn aan gesloten op het alarmsysteem van .Sten- geliof', «lat onder voorwaarde, dat dan ook de trappen, trappenhuizen en gale rijen worden onderhouden. Men zou daar dan 2000 van overhouden, wat ook in de huurverlaging wordt verwerkt. Aan de afdeling Ovezande van de EHBO wil het college een subsidie van 175 verle nen voor aanschaf van materiaal en voor de bejaardensoos wil men een bij drage geven van 50. De vergadering begint om half acht. De fa. Gebrs. Broekaart Jzn t» Krui», polderhaven liet bij bezwaarschrift vre ten zich door de voorgenomen biirnea- dtjking van de haven op verschillend» wijzen bedreigd te achten. De firma onderhoudt eenmaal per week een beurt- dienst op Rotterdam met het ms .Louln Maria', exploiteert een graanbedrijf en een handelsbedrijf (meel, scheepsvictu aliën e.d.), waartoe het gebouwen en installaties bezit. Eén en ander overwe gend komt het ged. staten het meer. reël voor wat betreft de beurtdienst eea ichadevergoeding toe te kennen op ba- lis van liquidatie, aangezien een eve:- tuele verplaatsing naar de havea vaj Walsoorden economisch verrnoedeift niet haalbaar zal zijn. Voor het graan- bedrijf dient een vergoeding te worden uitgekeerd wegens de te lijden schad» in verband met de ongunstiger concur rentiepositie. Een vergoeding is voortj op haar plaats voor het handelsbedrijf voorzover aannemelijk is te maken, dat de afzet zal teruglopen. Ook de fa, A. en P. Broeckaert te Kruispolderhaven komt voor een vergoeding in aanmer king vanwege door het graanbedrijf vu deze firma te lijden schade. Bezwaarschriften kwamen ook binnen van de heren A. de Bruijn te Hoatt. nisse. A. en A. P. de Bruijn in dezelf. emeente en J. A. van der Heijden ieuw-Namen. De heren De Brma zijn mosselvissers en -kwekers, de heer Van der Heijden is garnalenvisser en -koker. Zij hebben hun stalen motor- kotters in Kruispolderhaven liggen. Ni overleg met de vissers, de gemeente Hontenisse, het Hulster Ambacht, Pro- vinciale - en rijkswaterstaat wordt ali toekomstige thuishaven de haven van Walsoorden (oud, gedeelte) voorgedra genOmdat daar langs de noordebfri havendam geen aanleginrichting voor handen is worden daarvoor de noi^ steigerwerken voorgesteld. Daarna#; dient een schadevergoeding te worda verleend wegens extra vervoerskosten, hogere havengelden en dergelijke. Het te Kruispoldenhaven gevestigds scheepsbouw- en reparatiebedrijf van d* Gebrs. De Klerk NV te Walsoorden zal door de indijking worden lamgelegd Vooruitlopend op de noodzakelijke over- plaatsing is men al overgegaan t« stichting van een tweede bedrijf te Wan oorden. De opstallen van het bedrijK gedeelte Kruispolderhaven zullen moe ten worden gesloopt. Naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift wora gezegd, dat een in te stellen commissi van deskundigen de schadevergoeding voor de verplaatsing van het bedrijf met toebehoren zal vaststellen. Naar aanleiding van een bezwaarschrift van de heer F. Pateer te Honïenss (die een landbouwbedrijf exploiteer, achter de te verbeteren zeedijk van óf Kruispolder, ongeveer halfweg tusgï Baalhoek en Kruispolderhaven) wrt geconcludeerd, dat slechts vergoeding dient te worden uitgekeerd voorzorr». de heer Pateer schade zal lijden achter van de binnen te dijken mz- en. Overigens zal worden getracht óf voor de nieuwe dijk benodigde percela en perceelsgedeelten langs mumeU^i weg te verwerven. Niet aantoonbaar achten gedeputwA staten een waardedaling als gevolg m de uit te voeren werken van de wosig Scheldeweg 2 te Kruispolderhavea n: de heer P. Verhagen te Gorinchem, 4» een bezwaarschrift had ingediend. In hun verslag aan de minister deic gedeputeerde staten nog mede, dat het overleg in een werkgroep omtrent ca verbetering van de wa terbeheersing ia het gebied ten oosten het kanaal te:- neuzen-Gent heeft geresulteerd in een >lan tot stichting van een gemaal ach- er de zeedijk van de Kleme-Moienpol- der. Dit gemaal zal na de verbetering in verschillende stadia van het stelse •an polderwaterleidingen de ontwate ring van nagenoeg heel oostelijk Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen verzorgen. Zilvermeeuwrit zaterdag a.s. -S 14 jun jaarlijkse KAPELLE WEMELDINGE Woensdagmorgen omstreeks kwart voor twaalf vond aar boord van de zandzuiger Beverwijk-31 van de firma Van Hattum en Blanke- voort, werkzaam bij de deltawerken te Burghsluis, een arbeidsongeval plaats, waarbij een 16-jarige leerling-dekknecht zeer ernstig werd gewond. Ten behoe ve van onderhoudswerkzaamheden wer den op het bovenste dek enige stalen luiken boven de machinekamer wegge nomen. Op nog onverklaarbare wijze verloor de 16-jarige J. H. Vroegh uit Gorkum hierbij zijn evenwicht en stort te door het reeds openliggende luik hoofd in de machinekamer"waar hij op de zeven meter lagere gelegen stalen vloer terecht kwam. Het ongeveer tach tig kilogram wegende stalen luik. dat bij de val van Vroegh uit de handen van de machinist werd getrokken, viel eveneens in de machinekamer, waar het op het onderlichaam van de leerling- delckecht terecht kwam. Met zeer ern stige verwondingen en inwendige kneu zingen werd het slachtoffer overge bracht naar het Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee. Vergadering over taak vormings centrum Hedenesse OOSTBURG In september vori; jaar werd op initiatief van kapelaan 0. Glelüet uit Breskens een brief gericht nan het oecumenisch voeruinKsrèntraro He«lenesse te Cadzand waarin een aan tal ondertekenaars hun vi-rontruslins uitspraken over het feit «lat Heden»» zicJi te weinig Iwzig houdt met de belan gen van do streel;. De ondertekenaars en de leiding van Hedenesse hebben na de brief enkels besprekingen gehouden waarbij men tot de conclusie kwam, dat er wel iets ge daan moet worden aan de verdere «- bouw van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Gedacht wordt ondermeer aan coördini- tie van het werk van de kruisvereni gingen, van organisaties en instelling venmeeuwrit organiseren. Er kan voor deze laatste rit van het voorseizoen ingeschreven worden in motel-restau- rarnt ,De Caisson' te Biezelinge van 18.00 tot 19.00 uur. De stort van de eerste deelnemers zal zijn om 18.31 uur. Om zoveel mogelijk deelnemers de kans te geven de rit bij daglicht te rijden, zijn de aanvangstijden vroeger gesteld dan in het clubblad van ,De Zeeuwen' was vermeld. Er kan deelgenomen wor den in de A- of B-klasse. De finish is, bij de sporthal te Vlissingen waar na afloop ook de prijsuitreiking zaï plaats- i vinden. (ADVERTENTIE) Voor verre vaders: BLOEMEN via FLEUROP sprek zijn op een vergadering, die maan dag 23 juni aanstaande zal worden ge houden in de burgerzaal, van het ge meentehuis te Oostburg. ZELFDE \VF-ERTYPE Droog en zonnig weer met een 7,waWf tot matige wind tussen noord en ow- Ongeveer dezelfde temperaturen als gu teren. Vooruitzichten voor vrijdag en z^er- dag. opgesteld door het KNMI woensdag om 18.00 uur: Overwegen zonnig en warm. maar later waarschip lijk minder bestendig. Weersvooruitzichten in cijfers g&w- deld over Nederland: Voor vrijdag: tal uen zon: 9 of mee: min. temp.:: temip.: 3 of meer graden boven normaal, kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent.; kans op geheel droog etma-al: 90 procent. Voor zaterdag, aantal uren zon:o°' meer; min. temp.: 2 tot 7 graden bo"--" normaal; max. temp.: 1 tot 7 graas- boven normaal: kans op een droge W node van minstens 12 uur: 90 proces- kans op een geheel droog etmaal: ri &ormafen voor 10-14 juni (respectieve lijk min. temp. en max. temp.): Den Helder 12 17 Eelde 9 19 De Bilt 10 20 Vlissingen 12 v.v. Z.-Limburg 10 20 ZON EN MAAN 13 juni Zon op 04.20 onder z1^ Maan op 02.43 onder 20-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 2