^-5 halen - 4 betalen gja5halen-4hetalen^f De Weense Staatsoper bestaat honderd jaar I RÜSffi PANDA EN HET GESTOLEN TESTAMENT ti^tfkruisvertioor HET EIGEN HUIS VAN DE WIENER PHILHARMONIKER televisie radio PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT w 1^. ADVERT EXT !E/ Rel (Van onze kunstredactie) Dt Weense .Staatsoper' viert zijn honderd-jarig1 bestaan. Een eeuw ge leden werd het majestueuze gebouw aan de Weense Ring geopend met een opvoering van Mózarts Don Gio vanni. Het project, waar heel We nen al tientallen jaren van had ge droomd. was mogelijk geworden door wn bevel van keizer Franz Joseph om de vestingsgordel rondom het toenmalige Wenen af te breken. Er «erd een brede boulevard naar Pa rijs- voorbeeld aangelegd: de Ring m langs deze ring verrezen de een na de ander al die grote instellingen die de keizerstad profiel zouden ver lenen tot ver in de tijden, dat We nen geen keizer meer had: het Burg theater. de Staatsoper, de grote mu sea enz. (die nu dan ook allemaal vlak na elkaar hun eeuwfeest vieren). D» opera werd gebouwd door de ar chitecten Siccardsburg en Van der Nuell. Hun ontwerp, indertijd met hoon en spot ontvangen, bleek later in de praktijk zo te voldoen, dat m1M7 besloot het in de oorlog ver- de oraktijk zo te voldoen, dat met :a 1H7 besloot het in de oorlog -er- woese gebouw volgens de oude plan ten te herbouwen, liever dan er een modem muziekpaleis voor in de pluis te zetten. Voor het eerst in die tijd werd de decoratie van zalen en '«adelgangen met beelden, gobelins en schilderijen door Van der Nuell meteen in het algehele concept opge nomen. Daarmee was de opera tot een Sakvoorbeeld geworden voor de an- 5 m-"" J' T" de veli die tijd-- den aanbesteed. terlalen uit de verste hoeken, van de Habsburgmonarchie werden naar We nen gebracht om deze grootste on derneming te helpen voltooien. De geschiedenis van de Weense Staatsoper is nauw verweven met die ran zijn orkest de Wiener Philliar- monikcr. Als autonoom orkest heeft het op de concerttoernee's door v(jf werelddelen zeker niet. minder roem geoogst dan als het (onder het mi nisterie van onderwijs ressorterende) orkest van de opera. De beroemde dirigent Wilhelm Furt- 'viingler verklaarde de bijzonder ho mogene klank van de Philharmoni- ker met het feit, dat zijn leden bij na altijd echter Weners zijn. opge reed in de tradities van ch Weense fluiten-, klarinetten- enz. school: ,DI( hele veelhoofdige apparaat, de ze schaar van virtuozen van hoge rang zijn allen zonen van een en kel landschap, van een enkele stad'. En Karl Böhlm noteerde na zijn de buut aan de Weense Staatsoper in zijn dagboek: ,Nu heb ik het hoog ste bereikt, wat een musicus kan be reiken, ik heb de Weense Piiilharmo- niker gedirigeerd'. Mahler 47-jarige leeftijd gedesillusionneerd de opera te verlaten. Ook het vrucht bare directoraat van Richard Strauss (1919-1924) eindigde om soortgelijke redenen. De grote dirigent Clemens Kraus3, onder wiens leiding (1929- 1934) de moderne opera's in het re pertoire werden opgenomen (onder andere de wereldpremière van ,Woz- zeck' van Alban Berg) moest in 1934 om politieke redenen zijn congé ne men. Zijn niet minder beroemde col lega en tijdgenoot Karl Böhrn (1943- 1945 en 1954-1956) legde zijn functie neer onder stromachtige ruzies, die de Weense muziek- en toneel wereld op zijn grondvesten deed trillen. Von Karaian Sere gebouwen aan de Ring en voor de vele particuliere paleizen, die in die tijd door de rijke Donau-adel wer den aanbesteed. Kunstenaars en ma- Een van de glanzende periodes in het honderd-jarig bestaan zijn de tien ja ren (1897-1907) onder Gustav Mali- Ier als directeur geveest. Met. hem brak de moderne tijd aan in het mu ziekleven va.n Wenen. De praalzucht en het formalisme, dit tot dan toe ken merkend waren geweest voor de en sceneringen, werden vervangen door veel persoonlijker concepten. Mahler deelde Wagners ideaal van de opera als totaal, alles omvattend kunst werk. Hij bouwde een vast ensemble van Mahler bereikte de Weense Staats oper zijn renommé, dat tot op heden, zij het periodiek met moeite, is ge handhaafd. Maar ook Mahler ont kwam niet aam het bittere einde, dat de meeste Weense operadirecteuren venijnige intrigues in het altijd e Niet anders verging liet Herbert van Ivarnjan (1956-1964), ais operadirec- leur een van de meest onistredenen, die deze opera ooit heeft gekend, lij- j deus zijn directoraat dirigeerde hij1 236 voorstellingen, waarvan 23 pre kende van Karajans tijd in Wenen heeft een terugkomst als di rigent tot nu toe in de weg gestaan. Het knelpunt daarvan vormt een be drag van 2 miljoen shilling, die Ka- rajan opeist als niet-uitbetaald ho norarium, en die het ministerie wei gert met het argument, dat Karajan zijn contract niet is nagekomen. Een tragische onderbreking in deze NEDERLAND-1 (NOS) PLLLM1ME (KLEUR) 19.00 uur: JOURNAAL 1905 uur: (NCRV) HOTEL FORELLEN HOF (1) WJJOuur: (NOS) JOURNAAL 20,20 uur: (NCRV) KAAP-HOORNVAARDERS 2100 uur: REÜNIE '09 ■Mme '69' is de titel van ean NCRV-tv-programma vsaraan wordt meegewerkt door de Reunion Jazzband, Hotclub '69 en de zangeres Ckristiane Legrand. De Reunion Jazzband werd niet zo lang geleden geformeerd «bestaat uit voormalige leden der Dutch Swing College Band. Hot initiatief lot deze formatie ging uit van Joop Schrier, destijds leider van de Dutch Swing Col lege Band. °ok bij de .Hotclub '69' kan men van een muzikale herleving spreken. Swingviolist Jossche Monitzs uit Rotterdam stelde namelijk een orkest samen in de be faamde bezetting van de Hotclub de France. AI3 soliste treedt op de Franse zangeres Christiane Le grand. Zij is leadzangeres van de Swingle Singers en «n zuster van de bekende Michel Legrand. Het zin gen in de stijl van dc Hotclub is haar niet geheel rreemd, want in Frankrijk treedt zij regelmatig op met hol-violisl Stephane Grappelly. Rielce van Epen heeft ln dit programma een interview met haar. 21.30 uur: BUREAU BRISTOL 22.20 uur: JUBELLIEDEREN 22.25 uur; (NOS) JOURNAAL 23.00 uur: (TELEAC) FILMKUNDE 19.05 uur: SCALA Nieuws en Parlementaria. 19.30 uur: ('AVRO) VADERS TEGEN WIL EN DANK (KLEUR) 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL 20.20 uur: (AVRO) PHI LIPPIJ NS NATIONAAL BALLET (KLEUR) 20.45 uur: PEYTON PLACE 21.30 uur: NATIONAAL ALLERLEI 22.00 uur: AVRO'S TELE VIZIER 22.25 uur: (NOS) JOURNAAL BELGIË-NED. KANAAL 2/10 NEDERLAND-2 18-50 uur: (NOS) PLUIMPJE (KLEUR) 19.00 uur: JOURNAAL 18.55 uur: ZANDMANNETJE 19.00 uur: ZORRO 19.25 uur: HET DERTIENDE SCHAAP 19.45 uur: OPENBAAR KUNSTBEZIT 20.00 uur: JOURNAAL 20.30 uur: HIGH CHAPARRAL 21.20 uur: GROETEN UIT JOEGOSLAVIË 22.05 uur: CONTACT 22.50 uur: JOURNAAL BELGIÊ-FRANS KANALEN 3 EN 8 18.20 Journaal; 18.25 Poum; 18.40 Le monde des pro fessions; 19.00 Antenne-Soir; 19.25 Klaas Vaak; 19.30 Lundi-sports; 20.00 Journaal; 20.30 Faits-divers; 21.30 Ketty come home; 22.45 Journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL (LILLE) KANAAL 12 12.30 Midi-magazine; 13.00 Journaal: 18.15 Journaal; 1S-25 Total 3000: 18.40 Kroniek voor de vrouw; 19.10 Voor de jeugd: 19.15 Regionaal journaal; 19.40 Les oi- seaux rares; 20.00 Journaal; 20.30 Les voyages de Jai- mie Mac Pheeters; 21.20 Zygomatique; 22.35 Grand Angle; 23.15 Journaal. en downs vormde de vrijwel vol dige verwoesting van het gebouw kort voor het einde van de oorlog. In de vroege zomer van 1944 was het huis al gesloten met een opvoering (on gewilde symboliek) van de .Götter- d&mmerung'. De oorlog met zijn steecis catstrofalere uitwerkingen op het thuisfront maakte verder spelen onmogelijk. Wel gebruikten de Nazi- bonzen het gebouw volgens geloof waardige Verhalen om er banket ten in te houden en werd het trap penhuis in de weken voor de Zusam- menbruch ingericht als bioscoop voor de -SS-el.te. Op 12 maart 1945. de .zwarte maandag, werd de Staatsoper door brandbommen getroffen. Water om te blussen was er niet meer. Een dag en een nacht brandde het ge bouw in kohterlaaie. terwijl de be volking huilend en machteloos moest toezien. In 1947 begon men met de wederopbouw, nog voor iets anders onder handen werd genomen. De plan nen van Siccardsburg en Van der Nuell vormde de leidraad, ook hun kleurenschema rood-goud-ivoor werd gehandhaafd. De technische outillage evenwel werd aangepast aan de mo derne mogelijkheden, in het bijzon der de drie podiums, die met elkaar nu een oppervlakte van 1500 m2 heb ben. Bernstein MAANDAG 9 JUNI Middag: NCRV: 12.00 Los-Vast: gevarieerd programma. (12.21 Voor de boer en tuinder: 12.26 Mededelingen tbv land en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Ac tualiteiten). 14.05 Schoolradio. 14 30 Stereo: Harprecïtal: klassieke en mo derne muziek (opn). 15.00 Gerefor meerde middagdienst. NOS: 15.30 Zoeklicht op Nederland: Informatie heidsvoorlichtine: 17.20 Het Suri naamse culturele patroon. Spreker: T. Petzoldt. NCRV: 17.30 Voor de kleuters. 17.45 Voor de jeugd. Avond: 18.00 Stereo: Meisjeskoor met instru mentaal sextet. 18.19 UitzencLng van de Katholieke Volkspartij. Kaarten op tafel, een uitzending over politieke zaken, die de aandacht verdienen. radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel. 19.15 Muziek en dienst: programma over kerklied en kerk muziek in klank en geschrift. 19.45 Stereo: Muziek rond de klok van achten: licht gevarieerd muziekpro gramma. 20.30 Geen spaarbankboek- concours te Bolswarc Godsdienstige lezing. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.45 Moderne snaarinstrumenten, hun voorlopers en oervormen, muzikale lezing. 23.10 Lichte orkestmuziek (gr). 23.15 Mo- DINSDAG Morgen: NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het leven de wooïxl. 7.15 Op het'eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actuali teiten. 8-00 Nieuws. 8.11 Gewijde mu ziek (gr). 8.30 Nieuws. 8.32 Toeris tische tips. 8.45 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huis vrouw). 9.5a Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 Tussen de tijden, lezing. 10.15 Stereo: Operamuziek (gr). 11.00 Nieuws. 11.02 Stereo: Weense operettemuziek (gr). 11.55 Mededelingen. MAANDAG 13.20 Pro memorie. 13-25 Klassieke muziek (gr). 14.25 Schoolradio. 14.43 Gevarieerd programma. NOS: 15.00 Promenade orkest. AVRO: 15-30 Ste reo: Altviool en piano: semi klassie ke muziek. 16.00 Nieuws. 16.02 Ca- ribia: muziek uit Suriname en de Nederlandse Antillen, 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Brabant Journaal, plus minus 17.55 Mededelingen- Avond 18 00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Ik verbind u door...... praatje. 18.30 Stereo: A la carte: tafelmu- ziek. 19.30 Nieuws. 19.35 RVU. Nieu we wetenschappelijke gegevens in zake de aarde. Spreker: Dis A. A. Manten. NOS: 20.05 Afbraak en op bouw in de Haagse binnenstad, ge sprekken. Orde van vrijmetselaren: 20.20 Lezing. 20,30 NOS: Stereo: Klassieke gamelanmuziek van Mid- den-Java (II). 21.00 Gesprek. 21.25 Let the peoples sing: een interna tionale koorwedstrijd voor amateurs. 21.50 Licht orkest en gitaarmuziek j de HOTEL FORELLENHOF NIEUWE NCRV-SERIE Vanavond zendt de NCRV om 19.05 uur de eerste aflevering uit van een Duitse serie, getiteld .Hotel Forellenhof. Dit echtdehge feuille ton speelt zich af in een hotel ln het Zwarte Woud dat wordt geëxploi teerd door een vrij uitgebreide fami lie, met vader O ito en moeder Anna Buchner aan het hoofd. Het hotel blijkt zeer in trek te zijn. niet in het mins*, door de grote forellenkwe- kerij. Behalve voor eigen gebruik worden ook horeca- en aanverwante bedrijven tot in de zeer wijde omge ving van forellen voorzien. In de eer ste aflevering blijkt het met de kwe kerij niet geheel in orde te zijn. Grootvader heeft ontdekt dat er bij herhaling vissen verdwijnen. Hij roept kleinzoon Jörg te hulp, die op zijn manier de dader vindt. Deze se rie werd geschreven door Heinz Os kar Wuttig en wordt door de NCRV met een frequentie van twee afleve ringen per maand, steels op de maan dag! voor) avond en de zaterdagmid dag via Nederland I uitgezonden. (er.) (Stereo) 22.10 Brood plank: uitzending over beroepsseuze. •2.30 Nieuws 22.40 AVRO: Raciio- ziekwerken: de Missa Solemnis van r Leonard e Missa So- Beethoven, gedirigeerd door I Bernstein. Het idee om de Mi Intussen is het jubileum feestelijk gevierd met de opvoering van een van de meest gigantische Oostenrijkse mu- gendarische operadirecteur: Egon Hil- bert (1963-1968), die zijn bezeten lief de voor de Staarsoper met de dood .heeft moetjn betalen. Ter docemen- taitie van de geschlednis van de opera is -er in de redoutenzalen van de Hof- burg een indrukwekkende tentoon stelling ingericht met meer dan 2000 geëxposeerde stukken. Journaal. NOS: 22.55 Stereo: Metro's Midnight Music: gevarieerd muziek programma. 23,55-24.00 Nieuws. gymnastiek. 7.20 Stereo: lichte gram- mofoonmuziek. 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 Stereo: lichte grammofoonmuziek; 8.30-8.33 groen teman). 8.50 Morgenwijding NOS: 9.00 Uitgebreide reportage of herhaling NOS-programma. 9.40 Mu ziek uit de Middeleeuwen en Renais sance (opn). AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen: po- Middag: TROS: 12.00 Nieuws. 12.03 Lynx (of Los). KRO: 13.00 Nieuws. 131)3 Actualiteiten. 13.08 T.X.T .ilicht pla- tenprogramma 14.00 Nieuws. 14.03 Pop-In: licht plu ten programma. 15.00 Nieuws. 15.0.'; Huister: pop- en countrymuziek. 16.00 Nieuws. 16.03 lORRRrrr,.,.: popmagazine. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17.07- 18.00 Draaljljofdraaiik: verzoekpla- tenprogramma. DINSDAG Morgen VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Plaatjes voor de pep. 110.00 Nieuws). 11.00 Nieuws. 11.03 Sen :>pvallcnd vrolijk gevarieerde visite. 4 103 De vreemdeling kreeg zijn bestelling opgediend, en hief tevreden zijn glas. .Op mijn erfenis van onschatbare waarde!' zei hij. .Neem je geen glaas je om daarop mee te drinken?' ,Eh... neen..." prevelde Joris misnoegd. ,Ik heb geen gel... eh... geen dorst'. Met die woorden stapte hij ontevre den de tapperij uit en de verlaten droefgeestige straat op. ,Bah...'. mom pelde hij. ,Dat was een zeldzaam staaltje van behoudzucht. Daar heeft iemand een dure erfenis ontvangen en inplaats van mij daarin te laten delen, wil hij het geheel alleen ver brassen. Ik zal hem echter op het fou te van zijn gedrag wijzen. En dan kan deze misstand alsnog rechtgezet worden...'. Hij stopte bij een straat hoek en hield daarvandaan het kroeg je in het oog. Daar was hij zo in ver diept dat hij referendaris Hinkelstap niet opmerkte, die hem van achteren naderde Pi£ 60QNE MA6AW III PE WIIPER- NIS ZITTEN, MMemMcISJ5 i5«06AJ.Wt7MVJ£NiL FEUILLETON DOOR JOHN ROWAN WILSON Hij poogde tot de uiterste schuil hoeken van zijn geest door te drin gen, Lol achter alle vooropgezette ideeën, de pompeuze woordenkraam, de conventionele gemeenplaatsen. Was het werkelijk zo eenvoudig ais Symons het voorstelde en was aan Brook een betrekking waarvoor hij de bekwaamheden bezat, alleen uit sluitend onthouden om plaats te ma ken voor Trimbles neef? Hij poog de zich het onderzoek weer voor de geest te halen. Het was waar dat ze niet sympathiek hadden gestaan te genover Brooks zaak. Ten slotte had hij hen in een onmogelijke situatie gebracht. DU soort gegoochel met betrekkingen kwam voor in de Lon- dense ziekenhuizen, het was altijd zo gegaan, het waren bijna familie- instellingen. Bovendien was het ook een zaak van principes: de hemel mocht weten waar het om zou hou den ais je eenmaal begon met bui tenstaanders te laten uitmaken wie voor een bepaalde betrekking ge schikt was. De behandeling van de zaak werd beheerst door het gevoel dat het gezag beledigd was. Een nog maar net afgestudeerde knaap die de brutaliteit had te twijfelen aan de juistheid van een door ouderen en meerderen genomen beslissing. Een consulterend geneesheer had toch zeker wel het recht zijn eigen interne arts te kiezen. Het was mon sterachtig van Brook om hèm op de ze manier lastig te vallen. Wie het ook geweest mocht zijn, ze zouden op dezelfde wijze hebben gereageerd Het feit dat hij joöd was had er niets mee te maken... Plotseling herinnerde Gilling zich dat niemand een woord over het jood zijn van Brook had gezegd. Wat ter wereld deed hem daaraan denken? Kon het toch waar zijn was Symons beweerde dat ze Brook tijdens zijn loopbaan achtervolgd hadden, dat ze hem geld voor zijn onderzoe kingen hadden geweigerd, hem ver hinderd hadden zijn handelingen te publiceren, hem het lidmaatschap van de koninklijke Sociëteit onthou den hadden, een soort vendetta tegen hem hadden gevoerd en ten slotte Kincaid hadden gedood omdat ze zich er niet toe konden brengen zijn hulp te aanvaarden? Maar dat was toen te monsterachtig, dat kon toch met waar zijn? Hij wenste dat Symons klaar zou zijn met Trsmbie. Alieen ai de manier waarop hij in de getuigenbank stond, zijn dikke gezicht glimmend van het zweet, was slecht voor hun zaak. Hoe moedig en loyaal hij ook mocht zijn. hij leek toch te veel op een oneerlijke politicus die voor een senaatscommissie was gedaagd. Je verwachtte elk ogenblik dat iiij zou weigeren op een vraag te antwoor den omdat het antwoord bezwarend voor hem zou kunnen zijn. Het was 'n gevaar dat ze allemaal voorzien hadden maar waartegen ze niets had den kunnen doen. Als Trimble edel moedig aanbood om voor je te ge tuigen en daar bij zijn eigen car rière op het spel zette, kon je moei lijk weigeren omdat hij er uitzag ais een beurszwendelaar. Met Maxfieïd was het gelukkig anders gesteld, dacht Gilling. Hij mocht dan niet bepaald hartelijk en innemend zijn Eindelijk kon Trimble de getuigen bank verlaten en hij zag eruit alsof hij niets liever wilde dan spoorslags naar zijn club gaan om daar een paar dubbele whisky's tc drinken. G:lling had niet veel zin om met hem te praten en hij had het gevoel dat Trimble dat ook niet wenste. De zit ting werd verdaagd. Een slechte dag, dacnt Gilling weer: nog een dergë- van hem werd verwacht dat hij met Peron of Groom zou pralen. Teri slott* vie! er niet veel te zeggen. Ze stonden in het trappenhuis "van het gerechtsgebouw te overleggen, erg bezorgd kijkend waartoe ze alle reden hadden en nu en dan een blik in zijn richting werpend. Ter wijl hij probeerde voldoende tnoed te verzamelen om naar hen toe te gaan. kwam er een bode naar hem toe. ,Sir Thomas Gil'.ing? Eer. brief voor u'. Gilling keek naar de en velop. Het handschrift kwam hem vaag bekend voor maar hij kon het met thuisbrengen. Toen hij de enve lop had opengescheurd en de brief eruit gehaald, was h--t eerste wat hij zag het briefhoofd van he'. Ho gerhuis. Hij herkende nu he'. hand schrift. Beste Gilling, (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 11