APOLLO-IO IN BAAN OM MAAN Buitenlandse waarnemers bij plebisciet Vlissingen congresstad Nijverheid en Handel:wetenschappelijk onderwijs' AR wil: accijns -■ hoger Kritieke manoeuvre goed volbracht REGERING EN KAMER KEUREN BEZETTING AF Komende nacht radioreportage over vlucht LM Vandaag in de krant... Alleen steun van PSP en CPN voor de bezetters SIRHAN TOT GASKAMER VEROORDEELD Inhaal programma ft tuit lijn RELAT'z TOT BEDRUt^EVEN Serie PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 22 mei 1969 Uitnodiging aan Progil Pagina 6 Bur. Vila.. Wall l. r*4 tal 3346 3144 (b(« r*4. I Ada prill 37 CI Inja m«4 a red 3078/3169. ad» 237S) l Markt 2. te' «140 I it 11. 1(4. 4457. i. PIC Middelburg Minister vandaag aan het woord IVM onze parlementaire redactie) PEN HAAG De anti-revolutio- jjjren hebben het minister Witte nd (financiën)woensdag bij de fetdiging ven rijn accijnsvoor- 0, opnieuw danig lastig ge pikt. Zij eisten dal de aecijnsver- op benrine, bier en alco- k>l tijdelijk worden gemaakt en (k,kh tot 1 januari zullen gelden. Woordvoerders van de andere re- rrnagspartijcn wilden hier echter ijfü v.m weten. Het was gisteren pfkind of ook de minister, die paidaag (donderdag) aan het „.o jou komen, op de eisen van Ir anti-revolutionaire fractie zai BI gw u nW waarschijnlijk dat de anti- HthHiooairen lullen tegenstemmen, il arfiWd hun woordvoerder, de heer Ml Din nitcindelijke oordeel over de ncNrllft) loor, totdat minister itte-1 op k anti-revolutionaire .sugges ts' mo zijn ingegaan. HOUSTON (DPA) Voor de tweede maal in de geschie denis van de ruimtevaart cir kelt een bemand ruimteschip om de maan. De Amerikaan se astronauten Thomas Staf ford, John Young en Eugene Cernan brachten woensdag avond door het ontsteken van de hoofdraket hun Apollo-10 in een ellipsvormige parkeer- baan om het hemellichaam, die enkele uren later in een cirkelbaan zou worden veran derd. Ca drie dagen en vier uur na de start van Kaap Kennedy begon daarmee de beslissende fase van de spec taculaire onderneming die de weg vrij moet maken voor een landing op de maan op 20 juli. Om 21.37 uur verdween de Apollo 10 achter de maan, waardoor het radiocontact uitviel. Zeven minu ten later werd de hoofdmotor tot ontbranding gebracht waardoor de snelheid zodanig werd afgeremd flat het ruimteschip onder invloed van het zwaartekrachtveld van le maan in een liaan om de aard- satelliet terechtkwam. Zekerheid over het slagen van deze manoeu vre kreeg men op aarde pas. toen het ruimteschip weer vanachter de maan tevoorschijn kwam. Tussen een lange opsomming van .echnische gegevens door gaven de astronauten hun eerste indruk ken van het maanoppervlak weer. .Het ziet er voor ons bruingrijs uit', zeiden ze. Ze meenden ver scheidene vulkanen te zien, en John Young vertelde dat een er van een witte buitenkant had. maar zwart was rond de top. Merkwaardig genoeg konden de astronauten waarschijnlijk als gevolg van de stand van hun ruimteschip, de maan niet zien vlak voordat ze erachter verdwe nen. ,Ik geloof jullie op Je woord dat zij er wel is', merkte Eugene Cernan tegen het controlecentrum op. Vlak nadat commandant Staf ford triomfantelijk had gemeld dat de A-pollo in een baan was gekomen, nep John Young .niet te geloven wat een gezicht' en Cernan stemde in .het Is prach tig'- De astronauten meldden dat kra ters, terreinplooien en dalen goed te onderscheiden waren noeuvre in het vluchtprogramma de eerste vrije tocht rond de deze reportage volgens plan verloopt, om 04 08 uur Nederlandse tijd, als het maanlandingsvaartuig terugkeert van zijn reis op vijftien kilometer boven het maanoppervlak naar de Apolio-cabine en de twee be manningsleden van de LM aan boord zullen terugkeren. De NRU - ruimtevaartredactie heeft verbinding met .mission con trole' in Houston, de sterrewach- ten te Oudenbosch en Bochum en het .Smith Odeon Institute' >n Cambridge (USA). De radionieuwsdienst van het ANP zal op hele uren een kort nieuwsbulletin verzorgen. Kritieke fasen Radio De komende nacht zal de Neder landse Rad-.o Unie over de zender .Hilversum' 2 de gehele nacht rechtstreekse uitzendingen ver zorgen van de belangrijkste ma- De tijdstippen van de kritieke fasen in de reis van de Apollo, in Nederlandse tijd voor vandaag zijn: 16.54: Thomas Stafford en Euge ne Cernan gaan de maanlander binnen en laten de besturing van de cabine aan John Young over: 19.59: de maanlander maakt zich los van het .moederschip' voor 20.24: De ApolLo verwijdert zich van de maanlander; 21 22: de maanlander stelt de af- dalingsinotor in werking om zijn baan tot op 15 km hoogte te laten komen: 2219: maanlander passeert de maan op 15 km hoogte; 22 34: maanlander stelt stijgmo- tor in werking om op 320 km hoogte te komen. VOOR VANNACHT: 00.21. maanlander stoot landings gestel af: 00,21: maanlander stelt stijgmo- tor in werking om weer bij de stuurcabine te komen. Enkele ogenblikken later wordt opnieuw het punt van 15 km boven het maanoppervlak bereikt; 0122: aan de achtertoant van de maan wordt een andere raket van de maanlander ontstoken 02 20: opnieuw raketsboot om ln de rendez-vous-lijn met de stuur cabine te komen: 02 28: eindfase koppeling: 02.53: koppeling voltooid: 04.54: Stafford en Cerman krui pen veer naar de stuurcabine 04 58: maanlander wordt afge stoten. Stemmen de1 dan zijn de INTERPELLATIE OVER HET MAAGDENHUIS: haar taak ziet het recht en de demo- I oratie te Itandhavc-n. Zy meenden dat politie en marechaussee de afgelopen i dagen met tact zijn opgetreden. EY linkse oppositie zijn ook de Wr-irwjx'rinsen tegen. DurJwr wordt het de raag of de iMjwerliogirsrii de eindstreep wel halen. De staatkundig gerefor- zijn echter voor. Ma* het tijdelijk maken van de irtxaeea. veriangde de heer Kieft «itss'iKieht ji de wijze waarop de k-~' 33.1 de 30 miljoen gulden denkt h'ltfws, ie zij inboet door het te- rirl-üü ran de accijnsverhoging oo tKEV tot 2 cent. Dat zal gebeuren i,, fj-iwuimgingen. heeft mtois- te raereen reeds laten weten, maar cd woordvoerders van de andere iwilagspart.Jen tonen zich uiterst Beameterie welke posten daardoor lui® wonlen getroffen. De heer Kieft wnrachuwde dat die bezuinigingen de |n het regeringsbeleid niet Niet achteraan (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Met de regering heeft de tweede kamer woensdag- avond in grote meerderheid de bezetting van het Maagdenhuis, het Minister ven.nga noemde de recente bestuurscentrum van de Amsterdamse universiteit, afgekeurd. De zaaifdifh^heie actie van de studenten werd. alleen verdedigd door de pacifisten en volk aangaat. Hij meende dat dé Am- communisten. mogen aa De KVP-i '-er drs Notenboom en de chris- teüih-historiiehe woordvoerder mr Holten wilden na de tegemoetkoming ra de regering de accijnsverhogingen werkort accepteren, al vroeg mr Scholten de minister volgend jaar nu «ej de blik te richten op de vermo- pbelwting on de vennootschapsbe- faitg. De opvatting van de heer Kieft dit de regering ook een beroep op de ksnltwlmarkt had kunnen doen, werd door belde woordvoerders afgewezen. De leer Kielt vroeg zich ook af waarom Is geput uit dc 90 miljoen gulden d e is vrijgekomen uit de eerste schor- Éevan de investeringsaftrek begin dit jur Schijnvertoning Vooral de liberalen stelden zich on- nrkori achter minister Wibteveen o DrsJoekes (wd) hield de kamer va dat de kosten van levensonder- ïoud door de accijnsverhogingen Mwtjks worden beïnvloed. Zeker -i hf. licht van het regeringsplan tffi 130 miljoen gulden uit te trek- ic voor pnjsdrukkende maatrege ls ite de SER nog moet aange- rs) vond hij het effect nauwelijks om over te praten. 1 ri'.ek van de KVP beperkte zich i R opmerfcng dat nauwelijks re- Eae is gehouden met de hoogte van «Kc.jaKi in België, terwijl de rege- sgjAnrwmsatie van de accijnzen" in ««au* nastreeft Van de CHU n.-Ls'er Witteveen lof toege- pM «oor de (w/rrr.g.ngen die hij in «mer van zijn stringente begro- ebxtiek wil doorvoeren. Mr Schol- Haven ?AAD w"in meer- «d van dc oude haven een ooph'von maken (pag. 2). Maagdenhuis hel Amsterdamse X k! °,Pnieuw mocht het bestuur van JEW11 dÜ bezetters on- Celibaat »ór,i»i3?..de reaultaten bekend la do Ma,t 'Tn ''"quote on- «'Pi"bi?f;ig5f;I,rle"ters Grondkamer lorat SSP STondkamer 'ftg.f) n£lar 1)6,1 H««- town- en buitenlands Jeuws: pag. 1. 3 en 7. nieuws: pag. 2 4 5 en]5. Sport pag. 9 Radio en tvpag 17, financieel nieuwspag. 19. sterdamse universiteit bij de hervor ming van het hoger onderwijs zeker niet achteraan loopt, maar cp sommige pun ten de andere hogescholen zelfs voor is. De minister van onderwijs zei dat nie mand uit is op een verstarde samenle ving. De regering wil de uitdaging van deze tijd beantwoorden en heeft gepro beerd dat met daden te bewijzen. ,Be- stuurshervormingen mogen echter niet worden opgelegd, maar moeten in over leg tot stand komen', zei hij. .Daarbij mag geen der partijen ultimatieve ei sen" stellen'. Namens de vier regeringspartijen diende de KVP-er dr Ter Woorst een motie in, waarin de actie van de studenten scherp wordt veroordeeld en waarin van de re gering wordt gevraagd steun te verle nen aan de maatregelen tot herstel van de orde, rust en veiligheid ln de hoofd stad. De socialisten, die de bezetting eveneens veroordeelden, kwamen met een eigen motie, waarin van de regering wordt gevraagd de democratisering en her structurering van het hoger onderwijs met voortvarendheid aan te pakken. De pacifist dr Van der Lek, die de rege ring interpelleerde, zocht tevergeefs steun voor een uitspraak waarin het po litic-optreden als onnodig machtsvertoon wordt afgekeurd. Het zag er vannacht naar uit dat alleen AMSTERDAM Zoging de Am sterdamse politie gistermorgen het bezette Maagdenhuis binnen. Spoedig daarna was ook de voor deur open en kon de ontruiming een aanvang nemen. Machtsvertoon Minister Vertoga, die zei dat de regering voortdurend van de ontwikkelingen in Amsterdam op de hoogte werd gesteld, deelde mee dat gisteravond alleen de aula en een klein deel van universiteits bibliotheek waren gesloten. Minister Beernink sprak eveneens 3terk afkeu rend over de bezetting van het Maag denhuis. Hij meende dat in Amsterdam de grens van het toelaatbare is over schreden en dat maatregelen door de (Zie slot pag. 3 kol. 6) de motie van dr Ter Woorst een meer derheid zou krijgen. .Ondemocratisch en verwerpelijk' noem de de minister van onderwijs dr Veringa de actie van de studenten. Dergelijke methoden zijn niet te aanvaarden. De inspraak die de studenten eisen weigeren ze anderen toe te staan, aldus de minis ter. De minister deed een dringend beroep op de Amsterdamse studenten weer mee te praten in de werkgroep die zich hezig houdt met de herziening van de Amsterdamse universiteit. Zowel mi nister Veringa als minister Beernink (binnenlandse zaken) stelden zich zich zonder voorbehoud achter het bestuur van de universiteit en het Amsterdam se gemeentebestuur. Beide bewindslie den wezen erop dat de regering het als LOS ANGELES (RTR) Rech- |ter Herbert Walker heeft woens dag in Los Angeles afwijzend be schikt op een beroep van senator Edward Kennedy om het leven van de moordenaar van zijn broer Ro bert te sparen. De rechter veroor deelde Sirhan Sirhan tot de dood in de gaskamer. Hij handelde over eenkomstig de aanbeveling van de twaalf leden van de jury. Edward Kennedy had in zijn beroep ge steld dat zijn broer .een man van naas tenliefde, gevoel en medelijden' was. JLLU M ling W hthltr 'kafde- INDONESISCHE TOEZEGGING: MINISTER LUNS GEDEELTELIJK GERUSTGESTELD DEN HAAG (GPD) Buiten landse waarnemers zullen in West- Irian de volksraadpleging mogen bijwonen. Een twaalftal in Djakar ta gevestigde ambassadeurs on der wie de Nederlandse zal daarvoor in de periode tussen 10 juli en 3 augustus in het gebied aanwezig zijn. Ook buitenlandse journalisten zijn welkom ,voor zo ver de beschikbare faciliteiten het toelaten' (voor één plaats heeft Djakarta reeds twaalf aanvragen ontvangen)Deze mededeling heeft de Indonesische minister van buitenlandse zaken Adam Malik tijdens besprekingen in Rome gis teren en eergisteren gedaan aan zijn Nederlandse collega's Luns en Udink. Elf dagen geleden had de Nederlandse regering Djakarta gevraagd om een ge sprok op korte termijn over de laatste ontwikkeling in W'est-Irlan, die blijkens het tweede kamerdebat over buitenland se zaken in Nederland algemeen met grote bezorgdheid worden gevolgd. Die ook in de regering bestaande bezorgd heid ls, wat minister Luns betreft, tij dens de lang geheim gehouden bespre kingen met Malik voor een deel wegge nomen. Malik's toelichting was gerust stellend en bovendien ls het zeer be langrijk dat waarnemers de daad van vrije keus kunnen bijwonen, aldus mr Luns gisteravond na terugkeer in Ne derland. Minister Udink en hij hebben inmiddels de vaste rommissie voor buitenlandse zaken uit de tweede ka mer ingelicht over de resultaten van het gesprek. De Indonesische regering, die vastbe sloten blijft het akkoord van New York van 1962 geheel na te komen, hand haaft haar mening dat om praktische en technische redenen in West-Ir. an het systeem van wederzijdse raadple ging (Mosjawarah) moet worden toe-| gepast. ,D;t houdt in', aldus een ge meenschappelijke verklaring die na de besprekingen in Rome ls uitgegeven, .dat de leden van de regionale lichamen d:e aan de raadpleging deelnemen re presentatief zuilen zijn voor de verschil lende politieke, traditionele en functi onele srroepen van de onderscheidene districten, in zodanig aantal dat voor elke 750 inwoners van het gebied één| (Zie slot pag. 3 kol. 5) ling van de provinciate itheck open. een gc- beurtem» waarop wel even de aandacht moet worden gcvcn- r j tigd. In de sportwereld spreken ze. |n gevallen als deze over een .inhaalprogramma': door allerlei oorzaken heeft men ln een competitie niet alle wedstrijden kunnen spelen <-n daarom moet er worden ingehaald. De stichting van deze muziekbibliotheek ls ook een vorm van inhalen: eigenlijk had ze er al lang moeten zijn, maar het was tot nu toe niet mogelijk om er mee to beginnen. Er is in cultureel opzicht in Zeeland nog altijd veel in te halen, al begint er nu heel langzaam een beetje tekening ln te komen. Een gelukkige omstandigheid voor deze muziekbiblio theek was vooral, dat een apparaat ter beschikking stond, waarop kon worden voortgebouwd, namelijk de provinciale bibliotheek. Als die er niet was geweest, dan zou deze muziekafdeling zeker niet tot stand ztjn gekomen. Daaruit blijkt opnieuw hoe belangrijk de provinciale bibliotheek voor Zeeland ls: zij vervult niet alleen een functie als boekerij voor deze provincie, maar fungeert tegelijker tijd als basis vcipr allerlei initiatieven. In dit verband mag ook nog weer we! eens het documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied worden genoemd: in de sec tor voorlichting aan leerlingen van in stellingen voor voortgezet onderwijs en ook voor universitaire studies verricht dit centrum uiterst belangrijk werk. De muziekbibliotheek ls overigens nog maar een halve afdeling, er moet namelijk óók een discotheek komen. Uit opmerkingen van bibliothecaris mr W. de Bruine hebben we echter begre pen dat met de stichting daarvan nog wel geruime tijd zal moeten worden ge wacht. Er zou voor dit ogenblik een te grote Investering met een discotheek zijn gemoeid: er moeten immers vele Oplaten worden aangekocht, naar het oordeel van de bibliothecaris minstens tweeduizend. Die overweging zal wel juist ztjn- Aan de andere kant zullen 'vermoedelijk meer mensen gebruikma ken van een dergelijke platenverzame ling dan van de bladmuziek of de mu ziekliteratuur. De twee laatste catego rieën zijn vooral be stemd voor muzlek- studerenden, de dis cotheek is evenwel ook van belang voor wat men zou kunnen noemen de .muziekgevoeligen". diegenen die wél grote belangstelling voor muziek hebben, maar niet beschikken over tech nische kennis om noten te lezen enz. Bovendien is de grammofoonplaat de laatste jaren uitgegroeid tot een uiterst belangrijk medium tussen musici en de muziekliefhebbers, veel belangrijker dan bijvoorbeeld de concertzaal, als men al thans ln aantallen denkt. Zeker, de concertzaal is nog altijd be langrijk, vooral als basis voor een symfonieorkest en als ontmoetings punt tussen de levende muziek en het publiek, maar zij bereikt veel minder mensen dan de grammofoonplaat. Zo lazen we dezer dagen ln het jaarverslag van Het Concertgebouw NV te Amster dam over het boekjaar 1967/68, dat ln die periode de concerten van het Con certgebouworkest werden bijgewoond door een kleine honderdzestigduizend mensen. Zou men deze cijfers puur eco nomisch gaan beoordelen, dan zou er geen enkele reden zijn om dit orkest zo uitgebreid te subsidiëren als nu het ge val is: slechts een handjevol mensen gelet op het totale bevolkingsaantal van Nederland ls in de gelegenheid de concerten van deze instelling te bezoe ken. Vanzelfsprekend moeten hier ech ter geheel andere normen worden aan gelegd: het Concertgebouworkest ver vult de functie van nationaal symfonie- ensemble. het ls tevens een visitekaartje van ons land, het is een onderdeel van een Europese orkestcultuur, enfin zo zijn nog wel meer argumenten op te sommen. Maar het cijfer blijft: honderd zestigduizend mensen. En wat de geo grafische spreiding van de concerten door dit orkest betreft- zolang het nu bestaat heeft het slechts tweemaal ln Zeeland gespeeld. De distributie van het Concertgebouworkest vla de grammo foonplaat bereikt hoe dan ook veel meer mensen dan de groep uitverkorenen, die in Amsterdam naar het Concertgebouw kunnen. TWEEDAAGSE LANDELIJKE JAARVERGADERING VLISSINGEN ,AIs vernieu wers vernielers worden komen ook wij tot verzet. De universi teit, hoe dan ook opgebouwd, moet een brandpunt blijven, een krachtbron, een geweten en een adelskenmerk'. Prof. dr K. Post humus, oud-rector magnificus van de technische hogeschool te Eindhoven en regeringscommis saris voor het wetenschappelijk onderwijs nam woensdag in Vlissingen een duidelijk stand punt in tegenover de beroering in de studentenwereld. Hij deed dat op de landelijke algemene vergadering van de Nederland- sche Maatschappij voor Nijver heid en Handel, die enkele hon derden leden en gasten had sa mengebracht om van gedachten .Wetenschappelijk onderwijs en welzijn'. Prominenten uit de wetenschap pelijke wereld en uit het bedrijfs leven hadden in pre-adviezen, uit gebracht ann dc algemene ver gadering, voldoende problema tiek aangedragen voor een uit voerige discussie. En die werd dan in de middaguren gevoerd tegenover een forum onder lei ding van dezelfde prof. I'osthu- Leidraad zo had het bestuur van de maatschappij zich voorgesteld zou de maatschappelijke functie van het wetenschappelijk onderwijs zijn en de relatie tussen de instellingen van wetenschappelijk onderwijs en het bedrijfsleven. Dat daarbij het streven naar vernieuwing in allerlei richting prominent werd gemaakt spreekt haast vanzelf. .Hoewel de vraag naar het econo misch rendement van het weten schappelijk onderwijs steeds meel de aandacht opeist moet toch wor den vastgesteld dat het niet de eer ste taak is van een universiteit om voor elk ambt en beroep kant en klaar mensen af te leveren', had prof. Posthumus aan het begin van de morgenbijeenkomst gesteld. ,De uni versiteit heeft een eigen verantwoor delijkheid ten dienste van de maat schappij. En die geld nitiet uitslui tend het economisch-technisch be stel. maar de gemeenschap als tota liteit'. De Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft in de afgelopen jaren op haar congressen steeds actuele problemen aan de orde gesteld, die eigenlijk een soort serie vormen, zo haalde haar voorzitter ir L. Sche pers in zijn begroetingstoespraak aan. Er is gesproken over de vrijheid van de ondernemer, over de Neder landers in het jaar 2000. over de noodzaak van industriële vernieu wing. Het thema op de eerste dag van het congres in Zeeland sloot bij die voorgaande wonderwel aan. Zoals gezegd: om de discussie los te maken hadden de inleiders pre-ad viezen ingediend en die waren ge bundeld aan alle deelnemers toege zonden, ,De academicus en het be drijfsleven' was een van de onder delen uit het totaalbeeld en jhr mr F O. J Sickinghe, directeur var de koninklijke machinefabriek Stork NV kwam zijn stellingen daarove* toelichten. Hij was daarbij uitge gaan van een enquête, ineesteld doo: een wetenschappelijk onderzoek in- (Zie slot pag 4 kol. 2) Dit voorbeeld kan met tientallen wor den aangevuld andere beroemde ensembles, solisten, weinig gespeel de werken enz. en stuk voor stuk vormen zij een pleidooi voor de stichting van een discotheek. Niet ledereen kan zich de weelde permitteren om een uit gebreide platenverzameling op te bou wen, afgezien nog van het praktische feit, dat er heel wat opnamen ztjn die men wel eens een- of meermalen zou •illen horen zonder nu direct de plaat zelf te willen aanschaffen. Al deze feiten en overwegingen nog eens onder elkaar zettend geloven wij dat men de stichting een provinciale discotheek niet op de lange baan mag schuiven Nu men toch aan een muzikaal inhaalprogram- bezig is. kan er beter goed worden ingehaald. Wellicht dat het provinciaal bestuur daarover nog eens wil naden ken: een muziekbibliotheek behoort In deze tijd niet op één been te staan Beatles hebben nieuwe manager LONDEN (AFP) De Beatles heb ben een nieuwe manager gekregen. Het is de 35-jarige Amerikaan Allan Klein, die tot dusver de belangen behartigde van de. Rolling Stones. Na de twee jaar geleden overleden Brian Epstein, die een groot aandeel had in het succes van de Beatles, heeft de groep geen mana ger meer gehad.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1