RUSSEN KIJKEN' DEZE WEEK 2 MAAL DOOR SLUIERS VENUS Breedbandmiljoenen Westland verpest door nieuwe vestiging Hoogovens Kerknieuws Verklaring voor meetverschillen m Amerikanen en Russen? SPECULANTEN KOCHTEN 16 MILJOEN MARK STUDENTEN BEZETTEN MAAGDENHUIS MAAR ÉÉN PROCEDURE MOGELIJK VOOR ,DAAD VAN VRIJE KEUZE' Ortiz Sanz naar West-Irian ONDERWIJSKRANT WIL STEENTJE BIJDRAGEN AAN HERVORMING WRAAK VAN VOLKSBUURT Oud-kamerlid Vonk overleden Kunstgebit? COMPROMIS WILS0N- VAKB0NDEN Commissaris koningin in Z.-Holland: «BWO15 UB 1569 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG EN ZATERDAG ZACHTE LANDINGEN VAN VENERA'S L0DEN (GPDI - Twee Russische ruimtevaartuigen die op 5 en 11» m isnuari zijn gelanceerd, zullen deze week onze buurplaneet Venus voois- r. Hei --.0 bereiken Het zijn de Venera-5 en de Venera-6. die op 16 en 17 mei "in waarnemer om de elk een instrumentenpakket moeten uitwerpen voor een parachute daling door de atmosfeer en een zachte landing. De Venera's heb- M, dan een alstand van ongeveer 340.000.000 kilometer door de iTopSXtoi, »T„- Viïïr ÜSGmT Zi mmte afgelegd- De afstand tussen aarde en Venus bedraagt thans fjf aïnêmeTtow''*' -"SW dm 60.000.000 kilometer. kan zien. niet eindeloze herhaling. Gaat men het be rekenen. dan blijkt dat hij zijn wereld Hta' ichaal van concentri- De mogelijkheid is groot, dat zich, ge- I zien de chemische samenstelling, de temperatuur en de druk in de atmos feer op ruim 25 km hoogte een laag voordoet waarin .super-breking' op treedt van licht- en enkele andere elek tromagnetische golven, waarop deze golven .afkaatsen' als op een spiegel. Alen is nu zeer benieuwd naar de sig nalen van de Venera's 5 en 6 die deze week door de atmosfeer zullen afdalen. Zullen ook zij op een gegeven moment Ru„en hebben reeds tien lancerln- BUMBII „«gevoerd voordat de gen naar veinis maar daarmee de bovenvermelde oplosMng huidige Veneus op ,0cgegevèn dal yn de problemen waarschijnlijker ma- ricchts \krmnn we ging. De aai- ol' '"Hen zij veel langer doorgaan, hel om een Venus-scnot ging. peltp_ ooh geruime tijd Tan een stationaire fiere zes mislukten g ,juin ,iat |„.t plaats zodat aangenomen kan worden lijk in een zo v ,,'f een an. dat zij geland zijn en de signalen flus ,"v" orden wel door een superbrekende laag kun- sfhot kon worden ve der doel van de lancering kon Van de toegegeve... en gedeelte- lossing gevonden den. De Ve- merkwaardige 15 werd "-|g| 6 op de KweTte "pleiter' nadat kort tevoren .ii...,orhimllnBren war oen dringi iïu of ^heei sneees geworden I'll 3 §ic op 16 november 11)65 werd|Mf» Dan noeten meetver Venera-4. andere op- vorden voor K-hillen van den van de bodem van die schaal te staan. tn bijgaande tekening naar een schets In Scientific American hebben wij ge tracht dit wonderlijke wereldbeeld te verduidelijken. Zo'n Venus-bewoner zou grote moeilijk heden hebben met het vormen van een: iieeld van zijn eigen wereld en het ver dere heelal. Zon en sterren kan hij door de eeuwige dichte bewolking niet, zien. hij denkt zich in een schaal te bevinden maar ontdekt bij nauwkeurige metingen tijdens een wandeling om zijn wereld heen. dat hij toch op een bol leeft. Ongetwijfeld zouden Venus-geleerden deze verschijnselen weten te verklaren, maar dat zij daarbij lot een juist we reldbeeld zouden komen is zeer twijfel achtig. En dat i-oept de vraag op of wij op aarde niet ook weer door geheel andere beperkingen in onze waarne mingen tot een listig geconstrueerd .kloppend' wereldbeeld zijn gekomen, dat niettemin wezenlijk van net wer kelijke verschilt. i Van onze correspondent BONN Na de speculatiefi- aanku|K-o in de LiAtsl<- weken zijn buitenlandse gelden ter waarde van .4 miljard mark weer uit de bondsrepubliek afgevloeid. Een regeringswoordvoerder verklaarde dit maandagmiddag in Bonn Hij deelde mee dat naar officiële schatting voor 16 miljoen markt door buitenlandse specu lanten was gekocht. De woordv<M-rder sprak als zijn verwachting uit dat de afvloeiing zal voortduren. Het zijn niet in de laatste plaats fler- I gelijke vragen, die het ruimtc-onder- r L 1 LI zoek 'ot een fascinerend avontuur ma- been Dol maar schaal I ken. De Russische Venera's die deze Slot van pagina 1 Voor overblijvende restbedragen onder meer ae maatregelen bester die de economisch.- commissie bondsregering woensdag zal bedi zoude! ven. .Als u blijft zijn de ge volger uw rekening'. De studenten d e later het verhaal vertelden dat zij niet gummy- knuppels waren bedreigd, pakten hierop hun biezen. Het bestuur van de Asva heelt gister avond een verklaring uitgegeven, waar in onder meer wordt gezegd, dat de uni versiteit van Amsterdam met het be sluit van de rector-imagnificus om de po litie binnen de universiteit te halen, voor een ongewone situatie heeft ge zorgd. «JaiifWd sloeg op 1 nlliarl 1966 °P <|p SSTte Pletter nadat kort tevoren u« radioverbindingen waren uitgevallie w eek weer zullen pogen De Vencra-4 ging op 1- jom ïaor op gen eventuele laag van super-breking lichten van de sluiers waarin „eg en slaagde erin, op 18 oktooer raof I ook van lichtgolven zou aan een even-'der schoonheid zich eeuwig hult,"dra- een instrumentencapsule per paracnute tuele waarnemer op Venus (die er vrij- gen tot dit meest boeiende avontuur door dr Veniis-iitniosfeer te laten ai- wej zeker niet is) een vreemd beeld van van de mensheid bij: verkenning van de dalen. De Amerikanen hebben twee ge- zij„ wereld geven. Men moet zich zo'n wereld rondom onze wieg die aarde heet- Ijaagdf (,n geen Venuslaiiee- i tipje op te ■In de godin .„j mislukte Venushuice- ringen 'uitgevoerd, namelijk van de Maj rinrrs 2 1 rJ, dir respretievelilk op 141 „„„...„.f iifii en op 19 oktober I96T do planeet op korte afstand Viseerden M 'daarbij metingen verrichtten. Tref fers I-gen niet in de bedoeling van de Amerikanen. Dj Veaeras die vrijdag en zaterdag Ve- ndS bereiken zijn iets zwaarder dan de V'nera-4 nameujk elk 1246 kg tegen 1106 voor hun voorganger. In grote lijn| de constructie evenwel gelijk. Onbekend Hoewel Venus de planeet is, die het debt* bij de aarde komt (kortste af-; suid 4! miljoen kin) is er veel mmder overbekend dan over verder verwijde:- i> rkaerer. Dat komt doordat een dicht •.voiieoiek het oppervlak altijd aan het oog ontuekt. Vee! waarnemingen moe- RTR) :«i daarom .ter plaatse' worden ver-' neb' waartoe dc- onbemande ruimte vaart de mogelijkheden heeft geopend. Voorn! de waarnemingen van de Vene- m-4 en de Manner-5 enkele dagen na eikaar in oktober 1967 zijn van groot belang geweest. Er zijn echter merkwaardige verschil len in de meetresultaten van die Russi sche en Amerikaanse succes-schoten, en men is zeer benieuwd of de huidige Rus- i experimenten opheldering kun- Persbericht Indonesische ambassade Nijmegen Tijdens een overlag met vertegenwoordi gers uit alle geledingen van de univer sitaire gemeenschap, heeft de president curator van de katholieke universiteit in Nijmegen, ir J. B. G. M. Ridder de van der Schueren. gistermiddag mede gedeeld, dat wordt toegegeven aam de eis van de studenten, dat voor hem en voor de plaatsvervangend pres dent, dr W. Weebers, geen opvolgers zullen wor. den benoemd, als zij in juli van dit jaar van hun taak worden ontheven we gens het bereiken van de pensioenge- I rechtigde leeftijd. Het curatorium er kent hiermee, dat de universiteit aan de vooravond staat van een ingrijpende wijziging van de totale universitaire be- I stuursstmetuur waarbij het denkbaar Naar bekend geworden heen het be sluit van de regering om de Du.tse mark niet te revalueren een diepe kloof binnen het kabinet veroorzaakt. De Christen- Democraten die de beslissing om niet te revalueren doordreven komen er openlijk voor uit dat ze hun besluit hebben genomen met het oog op de aan staande bondsdagverkiezingen. Het valt echter af te wachten in hoe verre deze taktiek niet een bemerang zal blijken te zijn. Experts verwachten aanzienlijke prijsstijgingen, die de kie zers weer ernstig kunnen verontrusten. Als onderdeel van de maatregelen die West-Duitsiand wil nemen om zijn be sluit de markt niet te revalueren kracht bij te zetten wordt overwogen de ver plichte minimumreserve van de banken,] die thans honderd procent bedraagt, te verhogen tot 125 procent, zo is maandag vernomen in de omgeving van Bundes- bamkpresident dr Karl Blessing. Een tweede maatregel is mogelijk de bere kening va® een rente over buitenlandse tegoeden in West-Duitslamd, aldus zegs lieden in Bazel. DEN HAAG. DJAKARTA (ANP, één man éénstem geëist, maar. zo voeg-1 de de Indonesische ambassade eraan toe. zij konden hun standpunt niet vol- w doend; verdelger.. UiteindelijkIp^of" dr J lieten zij zich overtuigen dat de con- cÓüe' door een umversiteitsbe- raad. waarin alle geledingen van uni versitaire gemeenschappen zijn ver- oordigd'. J. G. Prich heeft aan het auratoren van de katholle- EERSTE EN LAATSTE .HA DIE MEESTER' Aangevraagd en verboden {"SK32J' 5!*?or%St l TRKCHT (CPB) .Voor ill de Lias en op het plein eil ie dekk?n^van* de overal' is de Kebruiksaanwij- vi i .Mdingsk asten .-"-u.:n- zing op de voorpagina van ren t« hebben 't-v-n 'regènnjcmjb- liet eerste en tevens het laat- ste nummer van de nieuwe ten. want g"-n der grote bedrijven onderwyskrant in 400.000 verteren" Hmeesl exemplaren. ,!la die meester', NoCllljk die tot doel heeft een steentje dit iaatste kon mm de on- bij te dragen aan de hervor ming van het Nederlandse onderwijs. inhoud geblev Hoe* reda» pagina b 44). De (*t uiter- el het .Ha die me"'* dien» als onderw over jBvernieuwmgen. De rc- slaat uit ler.iren, studen ten i-:i scholieren. Het blad is voor alle schooltypen tussen lagere school en universiteit - en de re dactie verzekerde dat het niet al leen voor middelbare scholieren is bestemd. Bon Ongeveer duizend man belasten zich met de verspreiding die van 12 tot 24 mei gepland is voor zes duizend scholen. Het is de bedoe- de bedoeling dat het blad verspreid woral op elk type school, zijn de meeste artikelen geschreven door en voor het middelbaar onderijs, zek«-r qua Inhoud, die vooral voor leerlingen uit de lagere klassen van het tech nisch en het nijverheidsonderwijs wat moeilijk zal zijn. De redact ie l»eklem toonde tenslot te niet politiek gebonden te zijn. Ze beschouwt tiet onderwijs wel als een politieke zaak. Kr zijn scholen die het verspreiden al bij voorbaat hebben verboden. Ruim veertig scholen zouden het blad al hebben aangevraagd als discussiestof voor de klassen. Slot van pagina 1 o.ooo PROTEST BIJ MINISTER TEGEN HOGERE PRIJZEN ;cgadigden deze faciliteitenAMSTERDAM (ANP) Van- gedurende m^maaljb.en zal komen wanneer het wetsontwerp de minister van economische za- - door is. .Maar hoe eerder het fonds itgeput 13. des te beter voor de bezits-ken, de heer De Block, als protest aldus minister Koolvink. tegen de prijsverhogingen handte- Russen concludeerden uit de gegevens, dat de oppervlakte-tempera tuur van Venus 270 graden Celsius be droeg, terwijl deze volgens de Ameri kaanse Mariner veel hoger is, namelijk 480 graden. De Russen meetten een druk op grondhoogte van 22 atmosfeer (22 maal zo hoog als op het aardopper vlak) maar de Amerikanen kwamen tot een waarde tussen 75 en 100 atmosfeer, waarschijnlijk tegen de 100. Volgens de Russische gegevens begon de instru mentencapsule tijdens de parachute- tocht door de atmosfeer op 25 km hoog te gegevens uit te zenden, anderhalf Thans worden de hoogtemetingen van de Venera in twijfel getrokken, aangezien zij levens zouden moeten betekenen dat de diameter van Ve nus 50 km (straal 25 km) groter is dan radarmetingen hebben uitgewe zen. De Russen zaten ook een beetje met dit probleem en verklaarden la ter, dat de capsule waarschijnlijk op een zeer hoge berg (bijvoorbeeld 10 km) terecht is gekomen, maar de Amerikanen houden vol dat die berg dan minstens twintig km hoog zou moeten zijn, wat onwaarschijnlijk lijkt bij de woelige en uiterst erode rende atmosfeer van Venus. Onlangs heeft de Amerikaanse hoogle raar Van R. Eshleman van Stanford university, een vooraanstaand deskun- age op het gebied van atmosfeeronder-, ®ek en lid van de Nasa-commissi°s count voor maan- en planeetonderzoek met ruimtevaartuigen, in een artikel ir acienfcfic American een andere oplos- S31? lIATl pen nmitAnnnnU•- repTs voor de ke universiteit te Nijmegen medege- dC daad Van deeld. dat hij zijn benoeming tot rec- aeuze cie juiste was tor-magnif.cua voor het studiejaar 1969- De TnHnnpQiRtcbp amhas Aile consultaties over de procedure van i970 niet zal aannemen. ue ïnaonesxscne am Das de daad van vrije keuze geschiedden op democratische wijze, waarbij leden van de missie vam dr F. Ortiz Sanz. ver tegenwoordiger van de VN- secretaris generaal Oe Thant voor West-Irian.1 aan-wezig waren, aldus de ambassade. •O |Cfc tuL^daUèreen'ltnwm middag om twaalf uur zullen aan lopend bedrac gedurende maximaal tien - - - jaar. Verder kan iemand, die een nieuwe t woning koopt of laat bouwen, dan wel een bestaande woningwetwoning koopt. een gemeentelijke garantie voor rente en aflossing krijgen, waardoor het mo gelijk is een hoge hypothecaire lening af te sluiten. Maar steeds moet men een bedrag uit eigen middelen betalen, veelal 10 pet of 20 .pet van de koopsom -ins-en. wonin ewetworn n- UWJ". Bij de bevordering van het effectenbezit willen de bewindslieden uitgaan van de zogenaamde spaareffecten. Voor deze op naam gestelde- effecten, die alleen aan kleine spaarders worden uitgegeven. Volgens berekeningen zal de regeling voor zo'n zeven tot acht jaar kunnen worden gehandhaafd op 20.000 gevallen -er jaar, daarna neemt het aantal ge- .jidelijk af. Zo rond die tijd moeten de premies op de spaareffecten worden be- sade in Den Haag heeft een pers bericht uitgegeven waarin wordt gezegd dat er voor de toepassing van de daad van vrije keuze in West-Irian geen sprake meer kan zijn van een andere procedure dan die van het Moesjawarah-stelsel, n.l. het verkrijgen van overeen stemming door middel van over- leg. Alleen in de regentschapsraad van Dja- japoera voorheen Soekarnapoera, had den twee afgevaardigden het stelsel Slot van pagina 1 niet wilde verlaten is later onder poli tiebescherming afgehaald. De politie auto. waarin hij wegreed, werd met ste nen bekogeld, evenals de agenten, die gisteravond Iaat de straat ontruimden en afsloten. De maker van de tv-film. Hans Koekoek die in de straat ver scheen. werd door omstanders gesla zen totdat hij de straat uitvluchtte. KRO-voorzitter mr Van Doorn en de chefs van de tv-sectie en de actualitei tenrubrieken, mr Schmitz en Jacques Grijpink verschenen ook nog even. Orliz Sanz GEREFORMEERDE DOMINEES MOETEN ZWIJGEN OVER HOMOFILIE Ortiz Sanz. is gisteren uit Djakarta naar West-Irian vertrokken. Hij zei te, willen nagaan in hoeverre de opstan-1ROTTERDAM (GPD) Twaalf gere- dige beweging van de laatste tijd an formeerde predikanten hebben een ver invloed zal zijn op de .daad van vrijetrouwelijke brief van de vorige gere- keuze'. I formeerde synode openbaar gemaakt i waaruit blijkt dat die synode er bij de °e.™ heeftvnjdag gepieitvoor ver. predikanten oj» heelt aangedrongen .de betering van de sfeer Woti.iriau 1 West-Irian, ...j_ keuze' wordt gesteld. Indonesië maakte zaterdag be kend dat deze tussen 10 juli en 5 augus tus zal worden gehouden, zoals was voorgenomen. De Indonesisiche regering is gisteren tegemoetgekomen aan de eisen van de opstandige Westiriaanse politiemannen door een verh hun salaris bekend te maken. De Indonesische regering heeft reeds plannen bekendgemaakt voor een lucht transport va® levensmiddelen en bouw materialen naar West-Irian). De Indo nesische minister van voorlichting. Boedjandjo. heeft gezegd, dat buiten landse missionarissen in West-Irian vei lig zijn. Intussen heeft een woordvoerder van de Nederlandse missieleiding in Dja karta gezegd, dat alle tien rk missiona rissen in het gebied van Enarotali in veiligheid zijn. Hij sprak een persbe richt tegen, dat twee Nederlandse rk priesters door opstandelingen zijn ont voerd. Met Ortis Sanz zijn uit Djakarta naar Biak vertrokken, een Amerikaanse diplomaat en een rk missionaris. Comité buurtbewoners heeft bij de KRO tegen de film geprotesteerd,! i omdat die niet representatief is voor m dan een ohwaarsddjnlijT'ho*» ge- de HaaSse schilderswijk en omdat de tergte aan de hand gedaan voor de dis-; wijkbewoners als a-socialen werden af- ploenaat, vice-consul Alpho nse la Porta, nog met betekent, dat het algemeen verbond op de toegang tot West-Irian voor diplomaten en jour nalisten thans door de Indonesische regering is opgeheven crepantles tussen de Russische en Ame-geschilderd. ™caanse meen gen. Deze metingen zouden zeer wel met «tearovereenstemming zijn, wan- Venera niet had uitgezonden ►5n<*?ogt? tot de gT-ond maar ranoö tot 25 km hoogte. Er Is een heel mogelijk voor het feit. aat de hoogtemeter van enus zich in dit ff "4' 2o .vergist' zou hebben en dat !5Ukm h00gte St°Pten n°^ SmJ a°<'r fen te Mr. P. van Dijke burgemeester van Gouda (.GrD» ttet ingang van bHiwma burgemeester van C.ouda S® .'.van Dijke, secretaris ran de gemeente Utrecht. S 25 sePtember 1920 m StSlStren', H,j st-udeerde na de kon deze studie pas beeft hii Aff, aken In ingeland gen Hu ontvan- ,1 "eeft na de oorlog enige tiid Hij repa- 4V«t 'ffi'hrt'S D1J)*e ra D» wederopbouw Tn iaside,parleniPnl van voorlichting;«2, 1951 kwa,n Iv'j als maar ta loss o naali naar Utrecht, *Lto.S aanvaarde hij een functie mer l ,de Nederlandse ka- M ba - meli?,H,an,t,T8:' Ree<te terug naar ntr^l ^aar kwam 'ni.i i'ia'H-.J'ï"'."» WARM MEIWEER De meimaand za'. zich deze week scheutig tonen met enkele zomer se dagen. In een deel van ons land werd gisteren al meer dan 25 graden gemeten, in Brabant 27 graden. Met de zuidelijke stro ming zal ons vandaag nog iets warmere lucht kunnen bereiken, met in de kustgebieden maxima van 22 tot 24 graden en in het binnenland tot ongeveer 28 gra den. In Frankrijk steeg het kwik gistermiddag hier en daar al tot 30 graden. Velen zullen zich af vragen of dit zomerse weer ook Hemelvaartsdag zal voortduren. Een zwak koufront zal in de ko mende twee dagen Frankrijk bin nen dringen. De ervaring hier mee heeft ons wel geleerd dat de onweerkans bij een verdere ster ke verwarming boven land dan vrij snel toeneemt. Toch zal de temperatuur deze week, ook wan neer het na een onweerstoring iets afkoelt, boven normaal blij ven voor midden-mei. ADVERTENTIE Met Dentofix zit het steviger Dentohx vormt een zocht, beschermend loogie en houdt het kunstgebit veel vaster erf veiliger op zijn plaats. Het zit prettig en men kan rustig eten, lachen, niezen en spreken, in vele gevallen even gemakkelijk als met een natuurlek gebit. Dentofix ver mindert de voortdurende angst voor los raken en verschuiven van het gebit en voor komt verwonding von het gehemelte. Den- ""*ae kun»» 10,1X houdt °°.k de adem fris. Geen onoan- 8" Jarige leeftTirt i,,T do, VV°. «He op 9en°"ie smook, of hinderlijk gevoel. Prijs den. 1J(I 111 Haarlem is overtó- Per,s,rooibus slechts f. 2^1. bu opotheken drogisterijen. G. Vonk, jfe tweede 'homofilie of de homofielen niet publie kelijk ter sprake te brengen, ook niet in de prediking'. .nieuwe woningen, woningwetwonin gen). Toch levert dat vaak voor de mensen met wat lagere inkomens moeilijkheden op. Daarom wordt 1 voorgesteld aan degenen, die een nieuwe of bestaande woning kopen. I een renteloze lening te verstrekken van 2000 gulden met een looptijd van l vijf jaar. Voor zo'n lening komen in aanmerking I mensen in de leeftijd van 21 tot en met I 59 jaar. die niet in de vermogensbelas ting zijn aangeslagen en wier belast- I baar inkomen inet hoger is dan vijftien 1 milLe per jaar in het tweede aan het tijdstip van aanvraag voorafgaande ka lenderjaar. Bovendien opent het wetsontwerp bij de koop van bestaande woningen, die geen woningwetwoning zijn, de mogelijkheid van deelneming door het rijk in een ge meentelijke garantie voor rente en af lossing- De ministers Roolvink en Schut, die gistermiddag een toelichting gaven op het wetsontwerp, zeiden dat oer jaar Hoogovens: vrees voor vergiftiging ongegrond RIJSWIJK (GPD) .Wanneer de plannen van Hoogovens door gaan', aldus mr J. Klaassesz, com missaris der koningin in Zuid- Holland, ,dan zal het Westland worden verpest. Geen bloem zal meer willen groeien'. ovens. Schade kan zich volgens 't IJmui- dense bedrijf, allee® maar voordoen door een ongelukkige samenloop van omstan digheden. waarbij de windrichting dan een belangrijke rol speelt. Omdat de IJmond een grote concentratie is, wij zen alle vingers deze kant uit. Nu is de zaak op Rotterdam geconcentreerd. De reacties vipden wij nogal overtrokken, aldus Hoogovens. keningen worden aangeboden, die in een actie zijn verzameld door ,het vrouwencontact in de PvdA' in samenwerking met de federatie van jongerengroepen. De dood op de weg trekking hebbend uiteraard op vrij- MONNIKEDAM (ANP) Op stelling van vennootschapsbelasting, van rijksweg E 10 in de semeent* Katwcxi- dividendbelasting en van registratie- de tussen Monnikendam en Edam *yn recht cq. effectzegelrecht. gisteravond twee personenauto's met De ministers vinden het jammer dat grote snelheid op elkaar gehotat. Van tot nog toe nog maar weinig spaareffec- de in totaal vier inzittenden van de ten zijn uitgegeven. Daarom e ook deze beide auto's bjun -l-i- gekozen ter bevordering van het leven. kwamen er drie om het effectenbezit. Het wetsontwerp voorziet in toekenning van een belastingvrije premie van 35 pet van de aankoopprijs van maximaal 250 gulden per persoon per jaar. De koper moet de stukken ten minste acht jaar aanhouden. Het vierde slachtoffer is gisteravond in het ziekenhuis overleden. De politie ver strekte de volgende gegevens over do slachtoffrs: in een der belde auto's zaten de neven J. M. de V. uit Utrecht en A. (plm 20 jaar) uit Katwoude. In Om voor de premie in aanmerking te i de andere auto zat het echtpaar H. J. P. komen moet de koper meerderjarig zijn, i -O uit Amsterdam. maar jonger dan zestig jaar, ingezetene De oorzaak van het ongeval, dat plaats van het rijk zijn en in het aan het tijd- vond bij de Rletbrug. niet bekend. De koop voorafgaande klenderjaar een belastbaar inkomen van niet meer dan vijftien mille hebben gehad. Voor de uitbetaling van de premie zul len worden ingescnakeld bet Werkne mers Beleggingsfonds (WeBeFo) van het NKV en het beleggingsfonds van de Nederlandse Spaarbank bond, de enige instellingen, die spaareffecten uitgeven. De ministers hopen dat andere bele.g- instellingen op den duur ook het voorbeeld van deze instellingen zullen volgen. Een nieuwe Cash and Curry-zuak in Diemen is gisteren slechts één uur open geweest. Toen kwam de burgemeester van Diemen, mr J. U. Tiedeman Strumphler, ge secondeerd door twee agenten van politie kassa's en toegangshekjes verzegelen. Dit was het gevolg van het feit dat b en w van Die men zich op standpunt hebben ge steld dat de vestiging van de zaak langs de rijksweg in strijd is met de bestemmingsvoorschriften van het terrein door de gemeente. Op de foto: de burgemeester van Diemen. mr J. H. Tiedeman- Strumphler verzegelde, geholpen door twee agenten de kassa's van de pas geopende supermarkt beide auto's werden geheel vernield. ASSEN (ANP) Maandagmiddag omstreeks 3 u. reed 'n personenauto on verwachts de linker weghelft op van de provinciale weg Assen-Hoogevee® bij Spier. Een frontale botsing met een tankauto was het gevolg. De bestuurder van de personenauto, de heer J. Kikkert uit Eton, was op slag dood. SGHUILIN GSOORD (ANP) In de nacht va® zondag op maandag Is in Schuilingsoord, gemeente Zuidlaren, de 22-jarige G. N. M. Menninga uit Zuidlaren bij een verkeersongeval oin het leven gekomen. De Jongeman reed met zijn personenauto tegen een boom, waarna de wagen in brand raakte. De bestuurder was op slag dood. MAASDRIEL (ANP) In de Vooratraat in Velddriel is maandag morgen een zesjarig jongetje, dat met zijn fietsje uit de berm voor een stil staande au'-bus de weg opreed, door een and - tobus aangereden. Het kind, d;- Adriamis C. Th. van Beurder -kdriel waa op slag dood. ADVERTENTIE) zaterdagmorgen an Rotary Inter- vvaarschtiwde te- Van onze correspondent LONDEN De Labourregering en de vakbonden blijven inzake de 'plannen tot hervorming van het stakingsrecht oan. gedwongen bemiddeling bij wilde J stakingen lijnrecht tegenover elkaar opgenomen de vestiging op de Maas- staan, maar de dramatische confronta- \'ak,e. van i nieuw staalbedrijf, tie die maandagavond werd verwacht, .Maari. zo voegde hij er onnuddelijk aan toen premier Wilson en de Britse mi- to"~ als Hoogovens een veilige fabriek nister voor werkgelegenheid en produk- kan n,aken. dan ben ik daar blij om. tiviteit, mevrouw Barbara Castle, Downingstreet de voitalige uit veertig vakbondsleiders bestaande algemene raad van de Britse vakcentrale, hel Trade Union Congress, ontmoetten, is uitgebleven. In plaats daarvan zal de regering te genvoorstellen van de vakcentrale be studeren. en heeft zij als kleine con cessie besloten het koemende wetsont werp op de industriële betrekkingen niet voor Pinksteren, zoals de bedoe ling was, maar pas na het op 5 juni te houden speciale vakbondscongres in te dienen. Dit betekent een nieuwe adem pauze. EUROPESE CONVENTIE TEGEN WATERVERVUILING STRAATSBURG (ANP) De assem blee van de raad van Europa vindt dat er zo spoedig mogelijk een Europese conventie tegen waterverontreiniging moet komen. De raadgevende vergade ring heeft daar maandag in Straats burg. in een aanbeveling aan liet nii- nisterscomité 0111 gevraagd. De assem blee wijst erop dat een voldoende voor ziening met water van goede kwaliteit een groeiende economische betekenis heeft. ter is nodig, terwijl de groeiende be volking en de industriële ontwikkeling het gevaar voor verdergaande vervui ling doen toenemen. Waterverontreini ging betekent een toenemend gevaar voor de gezondheid en het welzijn van de mens en zijn omgeving: en voor zijn economische en sociale activitei ten, aldus de assemblee. Zoals gemeld wil Hoogovens op de Maas vlakte een staalbedrijf vestigen, waarin voor 1.4 miljard wordt geïnvesteerd. Wanneer de claim op het gebied van het Amerikaanse architectenbureau Kop pers in juni van dit jaar afloopt en de Nederlandse Kabelfabriek in Delft, sa men met de Steenkolenhandels vereni ging zich terugtrekken, kan in het be gin van volgend jaar dc eerste paal van Hoogovens worden verwacht. In 1974 zou met de produktie kunnen worden be gonnen waarna omstreeks 1977 de ves tiging op de Maasvlakte de grootte van het bedrijf to LJmuiden zou benaderen. Hoogovens Voor vergiftiging van het Westland hoeft geen vrees te bestaan als Hoogovens een staalbedrijf op de Maasvlakte vestigt. Een absoluut schone fabriek is nooit te realiseren, maar een vrijwel schone wel. In de nieuwe oxi-staalfabriek te Uitluiden, die 130.000.000 gaat kosten, heeft Hoogovens ongeveer 13.UUU.0Ü0 ge ïnvesteerd aan voorzieningen tegen luchtvervuiling. Er zal met die mo dernste technieken worden gewerkt, ook in Rotterdam. Dit was het commentaar van Hoogovens op de vrees die mr Klaasesz heeft uitge. sproken. De commissaris van de konin gin is vooral bevreesd voor fluor en zwa vel. Hoogovens reageerde daarop met de conclusie dat er wel incidentele klach ten van bollenkwekers in de IJmond zijn geweest, niaar dat in het algemeen met van nadelige gevolgen kan worden gesproken. Als de kwekers schade kun nen aantonen, krijgen dde direct ver goed, aldus het commentaar van Hoog- ortzAuctdasis NED HERV. KURK Beroepen te Wezep: G. C. Post tc Gies- sendam; beroepen te Grevelduln-Capel- 1 le: A. Vhetstra te Waarder: beroepen te Zeddam: J. W. Albers te Midsland; beroepen te Alphen aan de Rijn: M. Fokkema te Nieuw leasen; beroepen te Nieuwkoop: G. van Doorn te Aarlan- derveen; aangenomen naar R'dam-Zu.d: H. Brons te Weesp. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepbaarstellingen. De classis Leeu warden heeft met ingang van 15 mei beroepbaar verklaard kandidaat T. Weerstra, Verlengde Schrans 121c te Leeuwarden. Verder is beroepbaar kan didaat A, Dekkers, Haarlemmerstraat 21 te Zandvoort. -Aangenomen naar AJm- kerk: C. H. Appe'.o'te Den Haag-Es- caanp. CHR. GER. KERKEN Bedankt voor Ktaodert: D. J. Kle.n On- stenk te De Wüp, GER. GEMEENTEN Weststrate te Meliskerke. die b-^dankte WesJatrate ie Meliskerke, die bedankte voor Gorcum. Bedankt voor Apeldoorn» P. Blok te Dirksland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 9