Nu nog geen regeling wegbeheer Walcheren Arnemuiden heeft grootste vissersschip van Zeeland Hervormde kerkeraad Kapelle wil zwembad op zondag open Berin bouw conventionele PZEM-centrale opheffing VAN WEGSCHAP MOSSELZAAD OP FRIESE WAD VALT TEGEN GESCHENKEN VOOR GEMEENSCHAP VAN JARIGE NUTSSPAARBANK Zeewering PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 DAGELIJKS BESTUUR WATERSCHAP: MiDDELBrnr. - »P „nul „niAkei-h. den is Imt dW" Maar vao het waterschap Mriwrra van mening, dat nio- nlrel nog niet gekozen moet Zfht voor oen nieuwe regeling inle bet wegbeheer op Walehe- Ced Stalen willen namelijk „dergelijke gemeenschappelijke «eling tussen de gemeenten en IK waterschap Walcheren in het M roepen, waarhij na aanvaar- L daarvan aan de staten ral «orden verzochte om het weg- #lap Walcheren op te heften, 'JTÏÏïït van de We Saad art .«J waarin ook aan de positie van i- Jmfiao Walcheren de juridische iÜvtwhfi'? werd ontnomen. Dat houdt in - wanneer één der deelnemend^ i .Daar komt b.j' aldus het waterschups- bestuur, en wij' menen, dat h er iwn- I mer de aandacht op gevestigd is. dat 1 de huidige afzonderlijke vorm van weg beheer de gemeenschap bij het huidige prijspeil jaarlijks rond 150.000 extra kost. Met andere woorden: werd de taak I van het wegschap door het waterscna- uitgeoefend, dan zou da: rond anderhal ve ton minder kosten dan de totale uit gaven van beide instanties. Het dage lijks bestuur geeft toe. dat met direct I d e besparing verkregen zal worden, maar ze zou toch nooit onaanzienlijk zijn. Een ander punt van overweging is dat (aan de Diepdelverscommissie mede is opgedragen te onderzoeken of het weg beheer beter door waterschappen dan wel door gemeenten kan geschieden. Het dagelijks bestuur- heeft zijn I standpunt aan gs kenbaar gemaakt, maar het kreeg van dit college geen steun. .Besluit men nu tot een rege ling, dan veronderstellen wij dit vanneer een ut» - "JwAAnten on Walcheren zou weigeren c te betalen - het wegschap, wJ iiridisch in staat zou zijn deze om- Ws gerechtelijke weg m te var- derra Tot nu toe dp .n tegenstelling tot gs dat men daarna niet reeds over enige jaren weer tot wijziging v: n dc re-»Hlng zul overgaan' Het dagelijks bestuur wil du- gaarne \un de algemene vergadering van In t waterschap weten of nu m-ds aan de totstandkoming van de gemeenschappe lijke regeling meegewerkt moet wor den. Weigert namelijk een gemeente "f waterschap zijn medewerking dun kan er geen regeling ontstaan .1 iteraard /.uiten eventuele u't een dergelijke an gering voortvloeiende onaangename eon- sequenties of problemen verweten wor den aan die instantie, die zijn medewer king geweigerd heeft, «t ij zijn van me ning, dat het niet juist zou zijn. uit vrees voor dergelijke eventuele verwij len een beslissing te nemen, die wij op zichzelf onder de huidige omslandighe- j den zoal niet ondoelmatig dan toeli In j seems week v.s-sen. vree-n de kw-ket- rh af. waar zc nu nog naar toe moeten, want de bekende bunken ze jr. af ge vist Men zoekt nu naar tot dusver onbekende ban ken. maar veel verwacht men daar niet van. Weinig mosselzaad bet -kent uiter aard. dal de produkLk- m 1970 niet do volledige capaciteit zal kunnen bereiken Het mosselzaad van het Erics»- wad. Is bestemd voor de percelen in de Wadden- Bij anderhalve eeuwsfeest In april inleg bijna f 950.000 Zestig jaar priester Emeritus pastoor J. Preijers van Sint- Jansteen, die nog geniet van zo'n uit stekende gezondhe.d, zal op 5 juni de dag herdenken, dat hij 60 jaar geleden t tot priestei were gewijd. Op verzoek van de jubilaris zal het feest beperkt blijven tot een kerkelijke plechtigheid, die op zondag 8 juni gehouden wordt. eujiie weg .O uc vu,-1ZIEHIKZEE Zaterdag was liet pre- nu toe hebben de Walcherse I ei es 150 jaar geleden dat de Nutsspaar- aitljd vrijwillig de omslag bank te Zieriftzee werd opgericht, om -.«-^hQTvchectiinr welk" rede- in MOndragon 's m'.'ldags een druk bezochte receptie plaatsvond. Vertegenwoordigd waren onder andere alle Zierikzeese banken. Nutsspaarban- ken van Middelburg. Vlissingen. Triolen. Middeiharnis en Vlaardingen. de spaarbanken van Rotterdam en Gor- cura en de spaarbank Anno 1845 uit Schiedam. Voorts waren er b en w van, Zier.kzee. het bestuur van de woning-, bouwvereniging Beter wonen, departe- mentsbesturen van nutsafdelingen en de1 .««mten altijd vrijwillig ae oiiisrifig S maar het waterschapsbestuur .Irhet logisch. dat zowel gs als hel Sctos^uur van mening .s dat Ktw^chap een andere wel oo óe wet berustende grondslag moet woi da regeven. tip tédaehkn gaan uit naar n gemeen- sdiappdijke regeling tussen gemeen ten en waterschap Walcheren. Er is m onlwerp gemaakt, dat aan de ge ilen en het waterschap voorgelegd ui worden. Wordt het aanvaard dan willen gs de stalen verzoeken het weg- »diap fomicel op te heffen. .Howe het ook onze mening is. dat aan het wegverkeer op Walcheren 'n nieuwe - op de wet berustende status moet worden gegeven vragen wij ons Jf of thans reeds hiervoor h»t -ijdstiD is aangebroken', merkt he- jigel bestuur van het water- stiüD os Hc. 's van mening, dat if j.'.uilo nog één a twee jaar bij het oude gelaten moet- worden. heer C. W. Hektors uit Roosendaal, hoofdcontroleur van de Neci. spaarbank- bond,In zijn openingswoord tot de vele aanwezigen ging de voorzitter van de raad van de hr P. Hu- ring. terug naar de beginjaren van de bank. de tijd. dat het geld in een geleen de brandkast werd bewaard en dat een boekhouder 25 nc im- verdiende. Na ongeveer vijft ig jaar waren er nog maar 501 inleggers rik zoigden voo: een ri ar-exploits ti v schot van f 448.30. Geen reden dus nog om feest te vieren. Die was er in 1919 bij het 100-jarig be staan schijnbaar ook met. aldus voor zitter Heering. hoewel er toen een hee! behoorlijke groc in de bank zat. .Het gaat ons nu zelfs voor de wind. In april I ebt jaar was er een inleg van/947.500, en een spaaroverschot van 126.000. De ruim 5400 rekeninghouders zorgden voor' een inleg van ruim tien miljoen gulden.' Verder had de heer Heering goed nieuws voor dc verenigina van ouders en leden van het gees:dijk gehandicapte kind op Schouwcn-Du.veiand, die al enige ja ren probeert te komen tot een gezins vervangend tehuis op Sc-ri inwen-Duive- land. Hij overhandigde aan de voorzit ter van deze vereniging, de heer P. de Graal. een deque van 1000. waarmee deze zich uiteraard zeer ingetogen toon de Er was eveneens een g: ft" voor de stichting tuingrondvjihuring .Dc af schuwelijke krol ten die bij de lu.ntjes stam-: om gereeds hip in op te bergen.: kunnen nu eindelijk worden afgebroken en worden vervangen door nieuwe "Tv- i ürh" te ie h?—Heering toe. Onder de geschenken d:e werden I aangeboden was een gouache van de1 Zierikzeese kunstenaar Jan Jongschaap: door het personeel aan het bankbeetuur. j OVERDRACHT OP REDE VAN VLISSINGEN Gerezen wordt daarbij op het a de zogenaamde .Diepdelverscomnus- om zich uit te spreken over het dffiiibeeid om het beheer en onderhoud vtn de gehele zeewering langs de Noord- st aan het rijk over te dragen, acht mag dus worden, dat over voor ons "waterschap zo belangrij- l> aangelegenheid over één jaar meer jéerheid zal bestaan dan nu', aldus het ögelijks bestuur. Mocht echter deze overdracht, waar van ons college geen voorstander is, tot stand komen, dat betekent dit. dat ons waterschap rond do helft van zijn taak aan hel rijk zou overdra gen', zo vervolgt de nota. Het iratersclmnsbestuur vraagt zich af of met name in hol geval van een over dracht één uf andere vorm van samen werking of zelfs samenvoeging van wa terschap on wegschap niet dc voorkeur iou verdienen boven een gemeenschap pelijke regeling, uaijgénmnch uiteraard, dat een voor alle belanghebbenden aan vaardbare financiële regeling getroffen kan worden, IN BRIEF AAN GEMEENTERAAD: Maar begrip voor rrjogelijke overlast en geluidshinder SCHIPPER-EICENAAR IS J. MEULMEESTER LISSIN'GEN L>>< ArnemuïdeiiM- vissersvloot heeft nu het grootste schip ian dc Zeeuwse vloot. Zater dagmiddag droeg de heer A. Maas kant namens Maaskant's machine fabrieken uit Bruinisse de nieuwe .Arm 15' De vrouw Jannetje', op de rede van Ylissingei over aan sohip- per-eigenaar J. Meulmeester uit Ar nemuiden. Dit schip meet over alles 26,25 meter en is ongeveer vier me ter langer dan nummer twee, van de De Arm 15 is met aüeen het groot ste schip van de Zeeuwse vloot, het is bovendien één van de modernst en ,Do vrouw Jannetje' is onder meer uitgerust met decca. vhf, radio-tele foon. radar, intercom en twee echo loden. In de machinekamer staat een MAK-dieselmotor, die bij 750 toeren per minuut 750 paardekrach- ten levert. Verder heeft het schip een DAF hulpmotor van 100 pk en een hulpdynamo van 15 kilowatt Het comfort aan boord wordt onder- meer verzekerd door een centrale verwarming en een voi-automatische koffiebar. In de verbüjfsrutmte zijn| zes kooien aangebracht. Groningen, en de onderaannc i voor het vertrouwen dat de Meulmeeste- ji hen heelt ge s Hij wenste het schip en zijn manning een behouden vaart l<".' feestelijkheden werden besloten een maaltijd in hotel Noordze-ib> vard te Vlassingen. EXPOSITIE ,0M OP TE SCHIETEN' GAAT Veiligheid (VOORLOPIG) NIET DOOR KAPELLE De hervormde ker keraad van Kapelle is het niet eens met de gemeenteraad, die onlangs hij voorbaat heeft be sloten dat het nog officieel te openen zwembad (op 23 mei) op zondag gesloten zal zijn. meerderheid "zag men in de kerke raad geen principiële redenen om het: zwembad dicht te houden op zon-| dag. maar men had wel enig begrip voor de argumentatie van de raad, dat een open zwembad op zondag geluidshinder zou kunnen veroorza ken. In Kapelle heeft men daarmee overigens nog geen ervaring. Heti nieuwe zwembad ligt in de dorps kom. De kerkeraad kwam tot de brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van een vraag onlangs in een gemeente-, vergadering, waarin de mening van' de kerkeraad over het raadsbesluit werd gevraagd. De kerkeraad heeft nu geschreven het raadsbesluit te betreuren. Maar .aan de andere kant kan zij zich wel voor stellen dat het een wijs besluit kan zijn ten opzichte van geluidshinder en overlast voor de omwonenden', al dus de brief. ,De plaats voor het zwembad, midden in het dorp. is ook wol ongelukkig' aldus ds E. P. J. Jebbink. die het raadsbesluit, waarover al meer te doen is geweest, onder andere op een kringvergadering van de CHU, wat prematuur acht en die voorts zit te wachten op een reactie van gemeen- tezijde. In de kerkeraad zag men in meerderheid geen principiële bezwa ren tegen een open zwembad op zon- dag, maar men was wel bang voor stor.ng van de zondagrust van de omwonenden Circulaire Al eerder had een inwoner van Kapel le. de groente- en fruithandelaar Ganseman, een circulaire verspreid in de gemeente, waarin werd stel ling genomen tegen het gesloten zwembad. De brief van de kerkeraad van Kapelle zal in de eerstvolgende gemeente raadsvergadering. die in de loop van de komende week wordt gehouden ter tafel komen. Het raadsbesluit tot sluiting van het nieuwe zwembad werd met zes te gen vijf stemmen genomen en op voornamelijk principiële gronden. De kerkelijke achtergrond van de meer derheid der raadsleden is hervormd. Die komen echter van drie verschil lende hervormde gemeenten: Kapel le. Biezelinge en Scnore. EXAMENS Aan de rijksuniversiteit te Utrecht I slaagde voor het kandidaatsexamen! Franse taal- en letterkunde de heer; A A. Leenhouts te Middelburg. Voor; het kandidaatsexamen sociologie slaag-j de de heer W. Ovaa te Zoutelande. Aan de Nederlandse economische hoge school te Rotterdam slaagde voor het, doctoraal examen economie de heer D. I.l Tazelaar, voorheen te Kortgene. Er werd niet alleen aan het com- fort gedacht. De veiligheid was voor de bouwers minstens zo belangrijk.; Zo bleek bij de rolproeven, dat het; schip een bijzonder hoge stabiliteit heeft. De pneumatisch-hydraulische j winch. die onder dc stuurhut is on-! dergebracht, heeft Maaskant met1 een dubbele noodstop uitgerust. De overdracht werd gevierd een proefvaar* van de Arnebrug 1 vanwege de diepgang had men toe stemming moeten vragen tot hier te mogen -/aren) naar de Wester- schelde tot aan de mond van de Sloehaven. Voor deze tocht waren ruim honderd belangstellenden, on der wie zich burgemeester A Hack. d.ens echtenote en zoon. de heer M. Slereveid (voorzatter van de visserij- vereniging. en de heer J. Zaadnoor- dijk van de scheepvaartinspectie te Vlissingen bevonden. Bij de officiële overdracht dankte de heer A. Maas kant mede namens de bouwer van het casco, scheepswerf Velthuis te MIDDELBURG De tentoonstelling .Om op te schieten, geweld door de eeu wen heen', die vandaag (dinsdag) woens dag en vrijdag in de aula van dc chris telijke scholengemeenschap te Middel burg zou worden gehouden, gaat niet door. Het materiaal, dat de organiserend*, do centen in geschiedenis van de kweek scholen en de scholen voor vwo en havo kregen aangeboden, verschilde te zeer van het oorspronkelijk toegezegde ma teriaal, waardoor de expos.tie een be paalde politieke signatuur zou krijgen, hetgeen niet de bedoeling was. De scho len hadden reeds vee! bel angst cling voor de komende expositie getoond. Dra H. J. Vader, één der organiserende 'docenten, verklaarde, dat het expos.a*- plan evenwel nog niet van de baar, s. Verschillend expositiemateriaal is bruikbaar en men wil proberen een aan vulling te krijgen. Heden werd op het al leronverwachtst van onze zijde weggerukt, ons innig geliefd zoon tje en broertje ANDRIES op de bloeiende leeftijd van 9 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. H. de Visser C. de Visser-Francke Tini en Ria Meliskerke, 12 mei 1969 Heden werd op het al leronverwachtst van onze zijde weggerukt, ons zeer geliefd klein zoontje en neefje ANDRIES op de bloeiende leeftijd van 9 jaar. Familie De Visser Familie Francke Meliskerke. 12 mei 1969 Heden overleed plotse ling, onze geliefde broe der, zwager en oom JOHANNES FAASSE op de leeftijd van bijna 69 jaar. L. Lievense-Faasse W. Lievense J. Faasse K. Faasse-Houme8 Neef en nichten VVestkapelie, 12 mei 1969. Heden overleed plotse ling, onze lieve man en vader JOHANNES FAASSE op de leeftijd van bijna 69 jaar. N Faasse- Minderhoud Corrie Kees Westkapelle 12 mei 1969. Zuidstraat 120. Heden overleed plotse ling, onze geliefde zwager en oom JOHANNES FAASSE op de leeftijd van bijna 69 jaar. Rotterdam: K. Minderhoud C Minderhoud- Maranus Westkapeile: L. Minderhoud L. Minderhoud- Huibregtsc Amstelveen wed. W. Kievit- Minderhoud Neven Met droefheid geven wij u kennis van het vrij onverwacht overlijden van onze lieve man. vader, behuwdvader, schoonzoon, broer, zwager en oom WILLEM EDüARD MARIA KLEIJ echtgenoot van Hugoiina Wiihelmina Maria de Jong, op de leeftijd van 56 jaar. Goes: H. W. M. Kleij-de Jong G. H. M. Franse-Kleij J. Franse Rotterdam: D. E. J. M. Kleij C. J. C. Kleij-van Vredegem Goes: H. M. G. de Jager-Kleij A. J. de Jager W. B. M. Kleij en verloofde J. M. Kleij M. A. G. Kleij P. F. Kleij J. D. C. de Jong De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben in de Heilige Maria Magdalenakerk te Goes, op woensdag 14 mei 1969, om 11.00 uur. waarna de begrafenis op het r-k kerkhof. De rozenkrans zal gebeden worden op 12 en 13 mei om 19.30 uur in de kapel van het ziekenhuis St-Joanna. '0RSSELE De voorberei dende werkzaamheden tot de bouw van de conventionele PZEM-energiecentrale en de PZEM-kernenergiecentrale in de buurt van Borssele zijn in volle gang. Tussen Hoechst en het plaatsje Borssele, vlak achter de dijk langs de Wes- terschelde, heerst alom be drijvigheid en draagt het wei delandschap al duidelijk de sporen van bouwnijverheid. Wegenaanleg en grondborin gen schieten flink op. Ze wegen, .andauto'a rijden al ei 'emeu de nodige grond (Ie aanleg van toev straks bestemd voor de aaiuvw r van liet bouwmateriaal. Draglines zullen binnenkort beginnen de drassige grasvlakte uit te graven en bulldozers zullen hopen grond verstouwen om de oppervlakte te egaliseren. Deze eerste aanloop tol; (Ie werkelijke bouw van de 1'KKiVI-centrale vergt nog twee lot drie weken. Het wegen- en grondwerk wordt uitgevoerd door hei aannemingsbedrijf Jansen te Middelburg. Op de nu nog schonkige bodem, waar uiteindelijk de conventione le PZEM-centrale zal verrijzen, is Visser Smit's aannemmgs- mij NV te Papendrecht bezig de ondergrond te sonderen Minstens tien tot twaalf sonderingen wor den uitgevoerd om te kunnen vaststellen hoeveel druk de aar de per vierkante centimeter op een diepte van 25 meter uitoe fent. Aan de hand van de uit komsten kan de constructeur be oalen hoe lang de heipalen moe ten zijn om als goede fundering voor de toekomstige centrale te kunnen dienen. Heipalen Dieptepeilingen hebben inmid dels uitgewezen, dat een laag grond van 25 meter dik op een vierkante centimeter een pressie van ongeveer 550 kg heeft, zo dat de heipalen een lengte van plusminus veertien meter zullen hebben Elke sondering duurt ge middeld tweeënhalf uur en wordt met buizen uitgevoerd, die een diameter van 36 mm hebben. Hat bodemonderzoek kan tevens -de .kleef' of compactheid van de bo dem nagaan. De zeer nieuwe hy draulisch werkende apparatuur die ter plaatse vooi het sonde ren ls ingezet, kan een drukcapn citeit van twintig ton ontwikke len om de buizen op de gewenste diepte in te draaien. Op het ter rein waar de conventionele PZEM- centrale zal komen, heeft men bij de bodemcontrole drukken van zestien ton moeten geven en dat was volgens de leidende man van het onderzoek ,vëel'. Een eindje verderop zijn momen teel mensen van het onderne- mingsbedrijf De Ruytr te Half weg bezig de structuur van de bo dem te onderzoeken. Waterspan- ningsmeters worden hierbij ge bruikt om te kunnen nagaan hoe veel opwaartse kracht en door- drenkingsvermogen het grondwa ter achter de Scheldedijk heeft. Het Utrechtse bouwbedrijf Bre- dero is druk doende peilingen en boringen op het terrein te ver richten, waar de PZEM-kernener- eiecentrale zal worden gebouwd RECTIFICATIE De rouwdienst, die voorafgaat aan de be grafenis van mevrouw E. Hl 1JBREGTSE- VAN DE BROEKE vindt NIET heden om 12.00 uur plaats in ver pleeghuis ,Ter Poorte', maar om 12.15 uur in het geref. jeugdgebouw Singelstraat 15, Mid delburg. Heden overleed, na een langdurig ziekbed, mijn man DANIEL MOLHOEK echtgenoot van mevr. Antonia Verrijzer, oud 94 jaar en 7 maan den. Uit aller naam, mevr. A. Molhoek- Verrijzer Kapelle, 12 mei 1969, C. D. Vereekestraat 62. De begrafenis heeft plaats, vrijdag 16 mei 1969, op de begraaf plaats te Wilhelmina- dorp, om 13.30 uur. Vertrek vanuit de aula te Kapelle om 13.00 uur. Heden overleed tot onze grote droefheid, zeer I onverwachts, mijn geliefde man, onze broer, zwa ger en oom CHRISTIAAN JOHANNES VAN DE SANDE. in de ouderdam van 68 jaar. E. van de Sande-Blok Fam. Van de Sande Fam. Blok Ril! and-Ba th, 11 mei 1969 Hoofdweg 81 De teraardebestelling zal DV plaatshebben o; woensdag 14 mei vanuit .Hervormd Centrum" Vertrek om 12.45 uur. Heden overleed in het verpleeghuis ,Ter Valcke' te Goes, in de hope des eeuwigen levens, onze ge liefde broeder, zwager en oom ANTHONIE BIEREN S weduwnaar van Leuntje Traas, in de gezegende ouderdom van bijna 89 jaar. Familie Bierens Familie Traas Biezelinge, 10 mei 1969. Condoleantieadres: Noordstraat 39. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 13 mei aanstaande om 14.00 uur op de algemene be graafplaats te Biezelinge, vanuit de chr. geref. kerk aldaar. De rouwdienst vangt aan om 13.15 uur. 's Heeren trouw is groot. Heden overleed, na een zeer langdurig, doch ge duldig gedragen lijden, onze lieve moeder, be huwd-, groot- en overgrootmoeder, zuster, behuwd zuster en tante op de leeftijd van 85 jaar. Yerseke: W. Huijsse-van der Vliet P. Huijsse Rotterdam: C. Poley-van der Vliet F. P. M. Poley Kleinkinderen en familie Goes, 12 mei 1969. Huize Randwijck. De begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Kloetinge op vrijdag 16 mei c1o« namiddags om 2 uur vanaf Huize Randwijck. Gelegenheid tot condoleren op woensdag 14 mei des avonds van 7 tot 9 uur in Huize Randwijck PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN IN DE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 7