riGENDfa ,De student heeft minder rechten dan dienstplichtige' TELEVISIE LEGPUZZLES GRATIS BIJ 5 fg&tSS? KANTEN KLAAR MAALTIJDEN WALCHEREN Warmte in Zuid op koude dagen 0PB0UW0RGAAN KRIJGT NIEUWE FUNCTIONARIS SUBSIDIES SPORTHALLEN EN VAN EEGHENHUIS BETEUGELING OEVERAFSLAG VEERSE MEER De Schelde eerste op brandweerwed strijden in Domburg Uitvoering Onda Autodiefstallen in Zeeland MARKTBERICHTEN ZWAAR GEWONDE BIJ BOTSING TE TERNEUZEN MEI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CHU-SECRETARIS SCHURING IN GOES: De tachtigduizend stu- 2» in ons land bezitten minder «hla iemand ci"! j wtlg wordt. tap™* 's da" JTnodig omdat het helemaal een 17™ deze tijd'. Dit kregen Talrijke CHU-ledcn zaterdag morgen te horen van uniesecreta- dr h. A. Schuring op de in de Prins Oranje' te Goes gehou- i,n jaarvergadering van de ka nerkring Middelburg van Christelijk Historische Unie. "uUeftgeheerst In u-genataUlng rfJS iMM de le>«'ngg"< Til intéfde afgelopen dagen hebben deS had niet lijn instemming Spre- „volgd1 haa niu j boeten komen studieduur en du bespaard kan worden met de S'sÊ iTïetenschappelijke in.ti-1 Ta» reteraat over de actuele poll-, u 'ntuaue zei dr ScHur:nS voorts. 1 j.cvAa stnlsn van Zee-, hennde-| gemeenten esn voorbeeld' aan het tot stand activiteitenpakket waarmede morgen en overmorgen ge-' worden. Financieel moest Dr Schuring kreeg vragen te beantwoor-1 werkt :s den over inspraak in de industrialisatie,) van een argumentering van herindeling gemeen-; vandaag, ten, democratisering van het onder- werkt ka wijs, ontwikkelingshulp met opofferingj de kamerkring het jaar met een nade-j van eigen veiligheid, wet op het basts- hg saldo afsluiten. De heren C. F. van onderwijs en het prijsbeleid der Pe-.jl. Kloettnge, A. J Kaland, Mid-> Op de vraag, of er een Westerschelde- deiburg en D. Dekker, Zaamslag werden streekplan dient te komen, zei de heer f1» b:,slu„",;L,,dl'"J2'!;<,zenc a ,d! ''g8-1 C. F. Van der Peul. dal d:t opeevangen V"ï Dekker. Oostburg komt de heer, kauworden door ae havenschappen. J- - ?ustlng8 u.t Cadzand In de plaats.! terwijl de bestuurszetel van de heer Secretaris H IJssel memoreerde m, p slager uit Haamstede zal worden In- zijn jaarverslag dat 1968 voor de ka- genomen door L. C. Hoogerhuis uit Re- nierkring een ïaar was waarin nard ge- nesse. (ADVERTENTIE) HhT sedeputeerde stalen van Zee- met betrekking tot de henndej i ae van gemeenten een voorbeeld hPhben gegeven hoe het niet moet. vvSfafi «veel klachten op de ele- w-Ma re inspraak genomen als vanuit kf nrovincie, aldus de Unie-secretaris. dTvèrband wees h.j op een door L iedane uitspraak bij de behande- P het wetsontwerp in de tweede waarin hl] had gezegd, dat bij A nerr.deüng van Zuid-Beveland een. TVLTinium aan grenswijzingen en een S™ aan mspraak was bereikt n"r «cbunng was van mening dat er «/haalve'Totmg moet komen en dat 7', moderne aanpak vraagt. Dit mag me: uitmonden in een enorme, if '-rd -uUen bestuurders en bestuur- 0-7- de politieke constellatie V-iiuur-ng dat D '66 de partij ,'oj«eesi die "de meeste antwoorden: ^V.,V;3 geeft en eigenlijk preten- V—' flii alle partijen maar moeten i £.-•0 off en Het is de partij geweest 7 sterk startte maar zich aan «spKSdcn onttrekt uit eigen belang. ÏW>os spreker :s het progressieve ak- koord volledig de mist ingegaan, nu ppR is eveneens niet aangeslagen. De Unie-secretaris betitelde deze nieuw-, konier als een doodgeboren en onecht luid van de KVP. Daarnaast is de PvdA dc 'natste tijd het nar opgegaan van! »-n partij waarmee men niet wil samen- .WJt StKOUDEKERKE OMGA Gouden eremedaille middelburg voor schoolhoofd Bijeenkomst van M. A. Mosselman chr. onderwijzers MIDDELBURG De bewoner* van de Magistraat wijk hoeven op koude en kille dagen buiten het stookselzoen niet vroegtijdig en tegen de zin onder de wol te kruipen Gemeentebedrijven beeft namelijk gevolg gegeven aan de wens van vele bewoners uit dc wijk, om op die koude en kille dagen warmte via de wijkver- wannlng te leveren. Dat staat te lezen in 't wtjkblad. In verband met 't feit, dat net on mogelijk is en oovcndien veel te duur. de pompen en ketels, de ge hele zomer continu in bedrijf te houden, heeft gemeentebedrijven ae volgende regeling voorgesteld: Up koude dagen (zonder zon en bij lage buitentemperatuur) zal warmte geleverd worden van 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds; wanneer verwacht wordt, dat de afkoeling in de avond tot lage huiskamertemperaturen aanlei ding zal geven, wordt warmte ge leverd voor 5 uur tot 11 uur 's avonds. Voorgerekend wordt, dat dat alles per woning een tient je duurder is. Als deze verwar mingsmethode bevalt en de kosten tegen het comfort opwegen wil gemeentebedrijven tot automa tisering overgaan. o- en w.-souburg Succes voor Souburgse judoka's in Ossendrecht BERGEN OP ZOOM Judoka's van de Souburgse judove: enig.ng .Kiai' zijn als tweede, derde en vierde geëindigd n net bonds-judotoernooi te Ossendrecht/ dat door de judoschool .ZaZen' uit Ber-; gen op Zoom was georganiseerd De judoka's P Willeboordse en H Reinie- ren behaalden eik een tweede prijs, de, judoka L. de Jong behaalde een derde an de judoka R. Lous een vierde pr.js I Voor het toernooi hadden ineer dan 150 judoka's uit Brabant, Zeeland en Zuid- Holland ingeschreven. De Souburgse vereniging nam met 22 leden aan de wedstrijd deel. MIDDELBURG Opnieuw i-> in «b1 staten van Zeeland de structuur van lu-t provinciaal opbouw orgaan stich ting Zeeland aan de orde geweest. In verschillen de fracties bestaan daartegen nogal wat Iwrzwaren, maar die verhinderden gisteren aan het eind van de zitting niet de beslis sing om een tweede functionaris voor de samenlevingsopbouw aan te stel len. De kosten aan 'n dergelijke aan stelling verbonden belopen op jaar basis f 28.600 Het rijkssubsidie daar van afgetrokken resteert voor de pro vincie i-en netlo-tekorl van 1.300. Het aantal projekten van samenle vingsopbouw in Zeeland :s in 196% sterk gestegen, zo lichtte het col lege van gs toe en daarom werd het dringend gewenst geacht dat deze functionaris aan het personeelsbv- j stand van de stichting zou worden) toegevoegd. Toen gedeputeerde J. v. den Bos een uiteenzetting had ge- j geven over de stand van zaken :n deze sector bij het provinciaal op-! bouworgaan en had aangekondigd dat I bij het ministerie een nieuwe subsi-! dieregeling in de maak is gingen de staten (met uitzondering van de| Boerenpartij) met de aanstelling ak-| koord. Min of meer onder het motto) dat de heer P. A. RoeLs (pvda) ver tolkte: .Laten we nu alsjeblieft doen) wat gebeuren moet. De structuur van de stichting kunnen we dan nog wel eens In een aparte vergadering be- kijken'. Gs-lid Van den Bos achtt- daartoe de volgende begrotingsbe handeling het meest geschikte tijd- stip. Zoals gezegd: er wei-den pogin-l gen ondernomen om een beter in-1 zicht in de structuur en de perso-: neelsopbouw van het provinciaal op-' bouworgaan te verkrijgen. De heer W. C. A. M. van Dongen (kvp) deed dat, toen hij het fiat van zijn fractie I afhankelijk stelde van het antwoord van het college. Hij vond dat er een duidelijk beleid rondom dit orgaan moet komen. De heer J. A. van Ben- nekom (ar) volgde hem erin. toen hij de vrees uitsprak dat zelfstan digheid van de vier raden van het opbouworgaan met de personeelsvoor ziening op de duur toch wel eens teveel van de financiële krachten van de provincie zou kunnen vergen. Maar oer slot van rekening kon men el kaar toch wel vinden in een goed keuring van het voorste! van gs. j (ADVERTENTIE) POLYETHER PLATEN, in dik of dun, in alle gewenste maten heel geschikt voor caravan- en boot kussens en verder voor vele stoffeerdoeleinden. Diverse prijsklassen - Uit voorraad leverbaar Staten akkoord met: Wedvlucht Positieve reacties MIDDELBURG Met enkele korte discussies hebben de staten van Zee land maandag hun flat gegeven aan een tweetal subsldlevoorstellen. Voor de houw en inrichting van elk van de sporthallen in Goes, Terneuzen en Hulst werd een bijdrage j» fonds perdu van lOÖiOUO,- verleend uit liet fonds ten behoeve van de ontwik keling van de provincie. Aan de stichting vormingscentrum .Van Ee ghenhuis' te Aardenburg werd met ingang van 1 januari jl. een subsi die toegekend van 10 pet over de bijdrage, die liet rijk verleent met een maximum van 12.500,-. Gedeputeerde M. J. van Poelje was blij dal de staten zo positief rea-| geerden op het sporthallen-voorste!.; Zo had ars W. R. V. Dusarduijr. (kvp) gesteld dat het ging om een: .spectaculair besluit, dat in belang rijke mate bijdraagt aan de sport-; voorzieningen in Zeeland. En hij kondigde vast aan dat zijn fractie! ook akkoord zou gaan met soortge- l.jke stibsidievoorsteilen voor Oost burg en Zierikzee Ook de heer D. Geuze (ari deed dit. Ch - woordvoer- der C. J. Buurman sprak de hoop uit dat v a deze sporthallen meer men sen bij de actieve sporten worden be trokken en de heer R. Hol kwam de! instemming van de PvdA vertolken.! Alleen de heer C. Boende.- (sgpr toonde zich met zijn fractie om, principiële redenen tegenstander. J Van Poelje! """I g<H fractiea waren het daarmee wel eens, maar zij wilden deze wens bij de toekenning van het subsidie toch niet als een soort stok achter de deur zien. De heer J. A. van Benne- kom (ar) deed dat bijvoorbeeld, hoe wel hij de hoop uitsprak dat beide nog eens tot een samensmelting zal komen. Een waarschuwing tegen drang' In deze richting liet ook drs W. R. V. Dusarduijn horen, die stelde: ,Wle het kleine Van Eeghenhuis niet waardeert is het grote Hedenesse niet weert'. Instemming ook uit de andere hoeken van de statenzaal en een tevreden gedeputeerde A. L. van Geesbergen in zijn antwoord. DOMBURG Zaterdag zijn In het leegstaande schoolgebouw iri de Hee renstraat in Domburg wedstrijden ge houden voor bedrijfs- en gemeentelijke brandweren. In de categorie bedrijf*- brandweren behaalde de brandweergroep van de Koninklijke Maatschappij de Schelde de eerste prijs met 545 pun- 'stduiyenhoudersveren - MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur a meld 11 mei een van het waterschap Walcheren stelt de srmon.. In concours niiromcin >i.iini De Souburgse p wedvlucht lanu.i Clermon.. In concours algemene vergadering voor om de helft waren 238 duiven. Uitslag: J.Broeke en v»n de kosten, die Vee re moet dragen zn. Ie en ie prijs; R. Velthuizen 2e ,ri„u! fjO.OOO) on t Dlan ter bct.ni- pr.js: A. van Peenen en zn. 3e. 8e en He mUng Van de oeverafkalving van bet prijs; C. Meulmeester 4c pr.js; gehr eerse Meer uit te voeren, voor haar i Korff oe prijs; L. Janssen 6e en 9e prijs: kening te nemen, met J. Bouwman 10e prijs. Donderdag wordt tot f 50.000.-. er een wedvlucht vnnuit M.vsVrnpn maximum T.i t lwi J iw.uvu,-. e? revlnH-ïarieT^li" '°f le Middeiburg vergader-houden*en 'z^ndag^s^er een wedvluchtI?etdagelijks bestuur wijst er op. da' tepartil constructieve bijdragen leve- '1' In .De Hu:fkar' te vuüdeiburg vergader-:houden en ,s er 6en wedvlucht "et aage:;jKs b U het politiek bestel Spreker vroegd",n ,de7'er ^,"71 het Perrsone,e' der chHr voor het knng concours Zeeland vanuit verAacn..r.g. sch^af hoe^de fractie er uit za! komen.h^achtolkstubUotheek aldaar scholen op Waicheren. -Voorzitter was de Donrden de afsluiting v; it bïj welke gelegenheid penning- jle p j. Theune van Ritthem. Hoofd- ■-bibliotlieeans >1. A. Mosselman Dunt 0D ap agenda van de goed bezochte 'r mmaalfomte7icli nadermbepalendPtot "'eester-bibliotheearis M. A. Mosselman pllnt op agenda van de goed bezochte •ramma komt. 6icn naacroepaiena toi,|g ontlersc|leiden met de eremedaille in F - <!c "roep van IS zei dr Schuring, dat men al ver gevorderd is met een poli tiek vooruitstrevend programma In het kader van de bestuurbaarheid zal men er wel voor moeten zorgen dat er geen chaoS komt. .AIS We naaf christelijke politiek stre ven is het de morele plicht om liet over- ]eg niet te doorkruisen en te fustre- goud, verbonden aan de Orde van Oran je Nassau. Dè 'heer - Mosselman was veertig jaar lang dc grote stuwkracht voor de Kou- dekerksë Volksbibliotheek. Hij ontving zijn koninklijke onderscheiding u.t han den van burgemeester H. Koevoets. van Valkenisse, cue. na voorzitter.W. P. Roo- >n' *In*dit verband" zei hij alle begrip)se. de vele kwaliteiten en activiteiten te hebben voor de verlangens van de van de heer Mosselman roemde. De heer jongerenorganisatie CHJO, maar dan!Mosselman is niet alleen actief zal ze we! de weg moeten wijzen en niet naar het verleden. Bepaalde uitlatingen van Koos Huissen tijdens zijn jaarrede te Driebergen ble ken met de waardering van dr Sc.hu- r>nï te hebben. Zo zei hij, dat men rich positief tegenover de partners op Oranjevereniging, sinds het jaar van op richting, 1936, vele jaren bestuurslid van het Oranje-Groene Kruis, mede-op- richter van dc VVV Koudekerke en vele jaren lid van de raad van toezicht van de coöperatieve Raiffeisenbank- Na de 'diént'te stellen Hij ontkende dat del heer Koevoets spraken oud-burgemees- 18 op een laag pitje zijn gezet, iter J. L. Drogmans, namens het Oran- Van het kabinet Do Ion? zei dr je-Groene Kruis, de heer Cha\ Schipper. Ut i™L.. voorzitter van de Oranjevereniging en dj heer E. P. J. Christiaanse namens de WV Koudekerke. Er waren vele ca- deaus^ em Jjloemem ^heer Roose had MIDDELBURG De postduivenhou- - ••- clersvereniging ,De Telegraaf' te Mid delburg hield een wedvlucht vanuit Al- samenkomst was een lezing met verto ning van dia's door ds C. F. H. van Tuijll van Serooskerke. predikant te Biggekerke. Ds Van Tuijll's onderwerp betrof het leven van de verschillende soorten dag- en nachtvlinders, voorna melijk voorkomend in West-Europa. De aanwezigen kregen een goede indruk van het wonder van het dierenleven^ ook in onze omgeving. Spreker merkte onder andere op dat door het gebruik van vergiftige stoffen, veel insecten soorten, ook onschadelijk dreigen uit te sterven of a.1 voor goed verdwenen zijn, zoals bijvoorbeeld de prachtige konin- g'mnepa.ge. Zo wordt, de natuur ook voor de mens van het platteland steeds ar mer en leger. Het bestuur is van plan begin juni" een autobustocht te orga niseren'naar Vlaanderen. Hoofddoel Antwerpen. heeft, maar dat het zich niet heel nen maken tot de inzet voor 1971, Er is vooral geen duidelijke probleemstel ling voor de kiezer. De Unie-secretaris kon niet zeggen dat het kabinet slecht heeft geopereerd, maar verheelde niet dat vooral bij het loon en prijsbeleid vraagtekens moeten worden gezet. Dinsdag 13 mei Wedvlucht bij de aanvang van de feestelijke bij eenkomst de historie van de Volksbiblio theek gememoreerd. De bibliotheek werd op initiatief van ds. Hijmans op -r,™ jericht in de pastorie Aanwezig - opgt u aan het dorpspftln. Aanwez.jr warenc'jani/e';' 2/S'enT Hoëh~s)"Se Snit'; daarbij de heren J A. Contant, wet- 3 D Iwaiutfen; 5. 7. en 10 W. M. houder H. Meijler. hoofd van de ols- walraven; 6 M D. Walraven. bert over 181 kilometer met 246 duiven. De eerste kwam binnen om 8.56 uur. de laatste om 9.07 uur De uitsla) vrouwenpolder Collecte De collecte ten behoeve van de slacht offers van het Biafra-conflict heeft te Vrouwenpolder 219,16 opgebracht. Burgerlijke stand MIDDELBURG 0, da* de öeverafslag na van het Veerse Gat tot1 stand zou komen, niet bewaarheid :s In feite is reeds sedert enkele jaren dej noodzaak aanwezig, dat hier ter be scherming van het waterschap zij het dat het hier een tweede waterkering betreft maatregelen getroffen wor den. Vrouwenpolder liet in 1965 een plan ontwerpen, dat echter door ver schillende omstandigheden nog niet is uitgevoerd. Het rijk is thand bereid de helft van de kosten van het werk (f 300.000 to taal) voor zijn rekening te nemen, ter wijl Het Veerse Meer bereid is 60.000 b!i te dragen. .Wanneer Veere h.er niet tot maatre gelen zou hebben besloten zou ons wa- reWeest ter hij verzekerde de heer Dusarduijn. die daarnaar had gevraagd dat diti beslist mets had te maken met ,ge- heimzinnig-doenerij'. Van Eeghenhuis De slatenleden stemden ook in met het subsidie aan het .Van Eeghen huis' te Aardenburg. zoals gezegd. Met uitzondering van de fractie van de boerenpartij. Het college van gs had zich overigens de vraag gesteld of geen termen aanwezig waren voor een nauwe samenwerking tussen het oecumenisch vormingscentrum ,He- öenesse' en het .Van Eeghenhuis'. De woordvoerders uit de staten- ten. De bevelvoerder van drze ploeg heer 4. Kikkert mocht de pnj* voor j de beste bevelvoerder in ontvangst ne men. Van de gemeentelijke brandwe ren behaalde de brandweerploeg van d« gemeente Missingen de eerste prijs in ide categorie gemeentelijke brandweren 'met 516 punten. De tweede prijs was weggelegd voor de groep uit de gemeen te Middelburg met 509 punten. De be- velvoerderprijs in deze categorie ging naar de heer P. Boogaard van de hrand- weergroep Valkenisse. Geboren: Miranda d v H. Kruit v.,y Maljers; Dirk A. K. z v M. Goedhart1 'l'sc"aP genoodzaakt en M. Klaasse; Paul E. z v W. Deerns P,aaLse werken uit te voeren, waarvan en R. Ton-kes; Pieternetla L. cl v M. cie bosten eerder hoger dan lager gele- Tissink en J. Houterman: Leendert J.i|en zouden hebben, Iaat het dagelijks z v A. Sturm en L. van dc Dorpel; bestuur de algemene vergadering niet Coriime d v K. van de Berge en .7. wcten- van Schijndel; Talibha M. d v R. Hen-! nine en E. BabijnNlcolaas A z v i A. Davidse en P. Jobse: Aart C. Maurice NIEUW- EN ST-JOOSLAND I ui alto iioe helpst; uur hearing jeugdbeleid in Goes In!het voltallige bestuur iimnvTPrBr-" 'De,Tefte'" Iuitreiking, donderdagsmi MUIDELBURG Molenwater. 9-1 vijf tot halfzes in het iïJSSZ? WalShe7n dé Kerkstraat U.ISSINGEN De Brug. diploma- uitreiking veilig verkeer. Ondertrouwd: M. W. Kunst 23 jr en J. de Vos 24 jr; A. Jonker 24 jr en E. E. M. de Cock 19 jr; J. J. A. .lobs-: 24 jr en J. Leegganger 20 jr; N A.| de Leeuw 22 jr en A. J. M. Boone 21 .ONDA' uit Nieuw- en Sint-Joosïand jr; F- C. Mol 23 jr en C. P. van de haar jaarlijkse uitvoering onder leiding Slot 22 jr; G. F. C. Verniel 24 jr enjvan haar directeur de heer J. Mrhefste K. J. Jacobse 20 jr; C. Wal 26jren |De voorzitter van de vei-c-niging. dc hoer H. W. Wierenga 25 jr. P. C. Reijnoudt. heette alle aanwezi- Getrouwd: J. van de Guchle 26 jr enigen onder anderen de afgevaardigden |J. W. Provoost 22 jr; C. J. van Wezel van St.-Caec'.lia' uit Vlissingen - Nieu-.v- j 19 jr en A. E. Jongstra 25 jr. land's dameskoor - en de soiisten van j Overleden: D. M. Koppejan S4 jr w v deze avond de heren Jaap Boon, pianist j J. Barentsen; G. C. Re.jers 67 j: e v en Piet Mol. tubafst hartelijk welkom D. Maas: J. Ckvrnelisse 62 jr e v J. De heer Paul van Belzen adjunct-d'.- ranl nf nnenhnar mpn hp?nn w>n Volks-Iu Schroevers; C. Holiebrandse 70 jr e v recteur van de Zeeuwse Muziekschool f' La°reöc"<ca'9 lr v J M« «lm»» Hoofd v«n de ope^iare lageie tl J\uN I'V móïïfkdoS'""T- S0b!i.foVeeHHS,,;r0°f?d«al,c ISSSÜ' t' K»?°S8|'V» c" Jetted".w.'rtAjTS' e-.„d' - - - - Ist-„ers uitgenodigd. Op deze avond zal H™nr«>rheide: A. Beckers S2 jr e v de avond dankte voorzitter Reijnoudt Molhoek; A. J. Goethart 85 jr; allen, die mede gewerkt hadden aan de- onderwijzeres mej. Holm en de verlos- kundige mej. Kooiman. Doel werd de 'verschaffing van goede lectuur aan alle! 'A/h'^TKAPFl I F mgezetenen van Koudekerke. zonder on- •YL-J' '^eirc,LLC. I derscheid van rang of stand, het werd j geen christelijke vereniging en er was) JaürV6rSRd6riI12 .geen enkele naamtoevoegmg van neu-1 traa' j MIDDELBURG De afgelopen dagen1 zijn op diverse plaatsen auto's gesto-, lcn, onder andera van de arts M. L. van dei- Moer in Arnemuiden, die deze auto: mét contactsleuteltje erin voor zijn woning had laten staan omdat hij ver wachtte nog tc worden weggeroepen. De auto, die zondagnacht werd gesto len, is maandagmorgen in Rotterdam teruggevonden. Een eveneens gestolen auto. eigendom van M. van W. uit Mid delburg. werd door de Middelburgse po ne en pogingen tot autodiefstallen den ondernomen in de Middelburgse Lazarij- en Breestraat. De opdracht die alle groepen moesten vervullen was het redden van een be wusteloos geraakt persoon uit een brandend lokaal. Daarna moest de brand worden bedwongen. De burgemeester van Domburg, de heer F. G. Sprenger reikte de prijzen ui'. De voorzitter van de jury, hoofdbrandmeester A. Swleb uit Vlaardingen, sprak met veel lof over de uitstekende prestaties. De wedstrijd leider, commandant D. Tackema van de Goese brandweer, bracht dank aan al len die aan deze wedstrijd hadden deel genomen. De brandweergroep van de 21 juni deelnemen aan de gewestelijke wedstrijden te Middelburg. De totale (Uitslag: Bedrijfsbrandweer: 1 KM de Schelde 545 punten (bevelvoerder 158 punten); 2 PTT Middelburg 474 punten (bevel voerder 124 p,PTT Vlissingen 471 punten (bevelvoerder 120 p.). Gemeentelijke brandweren: 1 Vlissin gen 516 p. bevelv. 144 p.); 2 Middel burg 509 p. (bevelv. 144 p.j: 3 Nieuw en Sint-Joosland 503 p. (bevelv. 144 p.); 4 Oost- en West-Souburg 500 p. (be velv. 145 p.8 Oostkapelle 464 p. <bc- (bevelv. 143 p.i; 6 Domburg 484 p. (be velv. 139 p.); 7 Zoutelande 472 p. (be velv. 145 p.); 8 Oostkapelle 464p. (be velv. 127 p.); 9 Arnemuiden 451 p. (bevelv. 10Ö p.). VEILING BERGEN OP ZOOM 12 mei: aardbeien glas 48-1.08 per doos- Te_ bloemkool 15-1.30; snijbonen 316- 1.73; princessenbonen 5.50-6.20; kom- het bibliotheekbëstuur. In dat jaar werd stJSeri Kop?e7n: ithans nog helpster. Momenteel helpt over iors bekend worden vermaakt. En- u t c bospeen 51-59; postelein 61: prei 15-3S: 15-38; raapstelen 15; rabarber 4-12: radijs 10-17; paragon 19-25: bosiselder 10-13; sla 6-23; spinas spinazie 9-13; tomaten over 1968 bekend worden gemaakt. En- h\ j. Spaan 70 jr e v P. W. Meijlink; ze muziekavondT Met een gezellig bal - i. van Tatenhove 47 jr e v L.N.met medewerking van de band .The kele leden zullen een toneelstuk get:- \v teld .Vergif opvoeren. j vas 60RS voormalig weeshuis Singel-) sraat, 10-12. 14-17 en 19-21 uur: ten- toolistening .Zeeland, heraldisch-genea- j Ht 1ST Boekhandel Van Gevt, 9-12 «13-18 uur: tentoonstelling 'werken! Dolf Jaspers IITODELBIRG Rijksarchief Zee- Srit-Picterstraat 38. 9.30-12 30 eni w 30-11.30 uur: tentoonstelling .Zee- lann en de Dordtse synode 16.18-1619'. foeonVS "1,U9xum- wagenaarstraat. 10- Usn in it"17 "ur; ^töónstelling wer- v.n r° HlJ"saal'(l en Jongscliaap. lir, ,m.en JuU,nS. Lange Delft, Heeren tentoonstelling; werken Hans qV1^7[,01!l'1'; Galerie Troutzaerte. éine Tmm Tste'hn£ werken Fran- Citroen S' cques Sk'gcrs en Paul Luxor'20 t 20 »nr Oliver, >||r |eerlfldcn. mWJJ" lk 2» uur: Aecl- de. ZVU °Penbare voorstelling van 00STBÜRG Ledel, 20 uur: Shalako, - Luxor, 20 uur: Hot- TERNÈVZEN Klrl5.18 jaa, ul"nul' cliaigc'viifrto"? 20 uur: De argc van de lichte brigade, 14 jaar. I 0PUVEN voor of inlichtingen over! PZC G'VAN oorschot p/a PZC VI KCiur et NCVB vergaderde Vrouwenbond gehouden in het vereni gingsgebouw Amic.tïa te Aagtekerke Met bussen waren de leden van de af delingen Domburg. Oostkapelle en Sint- Laurens naar deze druk bezochte streek- vergadev.ng gekomen. De opening werd verricht door mevrouw Wallet uit Aag tekerke Meverouw Quartel uit Rotter dam hield een causerie over het onder werp .Licht en schaduw op de weg naaT morgen'. Nadat een zangkoortje, bestaan de uit leden van de afdeling Domburg enkele liederen ten gehore had gebracht, wérd clit onderwerp ter discussie ge steld. Mevrouw Van 't Veer uit Oostka pelle verzorgde de declamatie, terwijl mevrouw Bommeljé uit Sint-Laurens de vergadering sloot Wedvlucht De Concours Combinatie Walcheren li'eld 'n wedvlucht vanuit Clermont, met 760 oude duiven op 4 mei. De afstand ivns 'H-251 km. TTjtslag: J Meerman V le. 2e en 10e prijs; J. Broeke en zn. S 3e prijs; C. Meulmeester S 4e en 9e prijs; L.' van Wallenburg S 5e en 7e prijs; J. C. Eiff V 6e prijs; en M. J. Jas pers M Se prijs. HENGELSPORTVERENIGING MIDDELBURG HIELD ONDERLINGE WEDSTRIJD OOSTKAPELLE De hengelspo.rtver- - 'ging Middelburg heeft afgelopen za- iag een onderlinge hengelwedstnjd ouden in Oostkapelle. De 54 deelne- s vingen in totaal 109 vissen, waar- veel ondermaatse. Einduitslag: 1. P. Steutel 445 punten; 2. F. A. Minder- 'd 330 punten; 3. mej W. Hendrikse punten; 4 F. G. Hendrikse 310 pun- .5. J M. Flipse 255 punten. EXPORTVEILING BERGEN OP ZOOM i 12 mei: exportsla aanvoer 40.000 stuks. 112-15 kg 6 00 en centrale. 15 kg no 19.00-22-70; spinazie 9-11; radijs 13-16 snijbonen 3.32-3.73: glas aardbeien I 66-1,08; idem II 48-73 p doosje. ASPERGEVEILING BERGEN OP ZOOM 12 mei aanvoer 1000 kg. AA extra 500: AA I 3.80: A extra 4.20; A 1 3.40: A. afw 2.70; B extra 3.40; B I 2.70; B afw. 2.30; C extra 2.20; C I 2.00; D I 1.60; E I 2.30; EII 1.70. stek 1 40. VEILINGVERENIGING .ZUID-BEVELAND' GOES Groenten' per stuk winterbloem kool 4) st. per kr. 69-100: 6 st per kr 47-91. 8, st. per kr 34-57: 10 st per kr 20-37. 121 st. per kr 26-29. afw. 15-59. Kropsla I 'I 20-26. II 6-16. afw. 12. Per bos: Ra dijs 11-29. Peterselie 22. Per kg: Aard appelen 16 Prei 19-27. Uien 13-16. An- Rabarber 14-23. Peterselie 17. Aardbei- dijvie 45-49. Spinazie I 48-51. II 9-33 en per doos van 200 grani Regina I 109. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. 12 mei. Klelyaardappelea voor hel binnen land: Bintje, 35-55 -n.ni 1320. 40 mm opw. 1321. 55 mm opv. 20—22; Furore. 40 mm opvr. 2022. Kiei-aardappelen voor de export: Bintje. 40 mm opw. geen har.de). 35-55 mm 19— 20.50. 55 mm opw. 2022.50: voer-aardappe- iea 25. Stemming: binnenland rustig en export flauw. Prijzen «excl. omzetbelasting) vastgesteld per 100 kg af becri.f op auto volgens kwa liteitseisen binnenland cq export. VEILING ZWIJN DEE CUT. 12 me!. Andijvie 50—spinazie 23—46; postelein 87—93; uien 22; rabarber 13:T; spitskool 89. sla a 1 33—22. c 1 5—9; komk. SO pl 62—6«. 75 pi 57—61. 60 pl 49—50. 50 pl 4458. 40 pl 40—42. 35 pl 3440. krom 58—61. stek 26—53: tomaten a S,4D-3.S0. b 3.90— 30. c 8.10—8.30. cc 720: radijs rood 21—37; wilpunt 3334. selderij 6—11. peterselie 16 boskroten 5457. —25; VEILING KAPELLK-BIEZELINGE. 32 rr.ei Kasaardbeien per doos van 2CO gr Glasa 1 89—9J. 2 72—37; GoreJla I 90—306. 2 733-3; Vo!a 1 S7-S2. 2 67—87. Red Gauntlet 1 8381. 2 76. Cambridge Vigour 1 85: Senga p. kg: extra kW- 540—585. 2e k\v. 425—465. 3o kw. 400 p kg ]e lew. 257-260, 2e kw. 247—232: slieren p kg 460— i 390—405: slachtzeugen p. st. varkens p. st. 210—230. aanvoer kort. handel vlug. VI.ASMARKT ROTTERDAM. Wdlerroot vlas. Inge soorten, f 1.50; middensoorten f 1.75—f 1.90. best 1.93—f 2.20: dauwroot vlas f 1.20—! brcekvlus I 0.80—f 1.20. gezwingelde) TERNEUZEN De in Vlissingen -n pension zijnde B. P. u;t Geleen is maan dagmorgen omstreeks kwart voor 12 zeer zwaar gewond geraakt, toen hij op het kruispunt St.-Anna nabij Terneu zen met zijn auto in botsing kwam met een auto, bestuurd door J. A. H. uit Pa- pendrecht. H. werd licht gewond. P. kwam uit de richt r-g Te. n.-uzen en H. uit de richting Sluiskil. De auto van P tolde de berm in. terwijl de auto van H: na eerst op de weg een draai te heb ben gemaakt, achteruit de berm in schoot. De bestuurders, die beiden uit inger. gebracht naar het Julianaziekenhuis te» Terneuzen. Na behandeld te z:jn kon -. H. naar huis terugkeren. Beide auto's! werden totaal vernield. 1 Op de foto: de zwaar gehavende auto van P. in de berm. letten In dr betere De produktie werd van gezwingelde lokken ir.bod wordt moeilijk opgeno- kt 3 nauwelijks prijshoudend. 4 74. 1 x 6 67—83. I X 8 53—62. 2 x 4 65—78. 2 x 6 2S—47. 2 x 8 23—40. 2 x 10 1828. 2 x !2 10—16. 2 x !5 10-12. afw. 10—25; kropsla P.—9.50. radijs 10—17; prei 17; aardappelen 2 10. Golden delicious: 7580-81. 70/ 73-75, 65/ 68-72. Jonathan: 70' 68-71. 60/47-49. III grof 50. III fijn 32-35. 65/75 61-62. Aardappelen: Bintje bonken 20. Bintje grote 17. Lrena grote 17, Furore grote 17. Nieuwe aarda'ppelengrote 176, kriel 129 Sla: 14'16 6-7, 18/20 14-26, 19/21 23-24. 20/22 19-24, 24/26 22-26, 22/24 21-5 25/27 28-30. 28/30 25-26, 30/32 28. Natuurspïnazie 9-35. Postelijn 98-114. Andijvie I 57-72. Spitskool 51-93. Radijs 10-25. Snijselderjj kistje 21-23. Snijselde- rij bos 3-8. Sterrekers Der doos 18-25 Tomaten A I 1086-1206," B I 1140. C 13 930-1038. CC I 672-774. A II 990-1068. B n 1080-1086. C II S64-88S. CC II 600- SC4. I Aardbeien 1 96-110. aardbeien II 85-88, Komkommers: 76/ 49-55. 61'76 43-49. 51/61 33-58. 41 51 26-40. 36/41 21-31, Krom per kg Zö-Z~. Stek per kg 19-37. Winterbloemkool. 3 stuks per krat 66- 100, 4 stuks per kist 39-100. 6 stuks per kist 36-97, 8 stuks per kist 19-67. 10 stuks per kist 15-45. 12 stuks per kist 12-31. 15 stuks per krat 10-19. Afw. Witlof: 139, Afw. 128. stek 98-104. 10-64. Rabarber 12-21. Prei 13-26. Andijvie II j 26-50. Boskroten 60-71 De eerste vroege aardappelen werden aangevoerd door S. v. Soelcn. Vrijburg straat 40. Souburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 5