Zeelands staten:Vertrouwen in PZEM-beleid rond kerncentrale' evoluon Staten en verbinding over de Westerschelde Gezond wantrouwen' en kritische vragen' zeeuws 4 De f 900 miljoen Veiligheid Comprimo EN WAT ZE ZEIDEN Verbaasd Overleaan de top Onmogelijke REACTOR BIJ ALLE OFFERTES EEN BUITENLANDS ONTWERP Een rood licht dat groen lijkt STATEN: PZEM-CENTRALE NIET ALLEEN MET AARDGAS STOKEN Andere brandstof: dubbele dekking De groep van tien' PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 13VD.JJ NABETRACHTING OVER SIEMENS-OPDRACHT: GS-LID KALAND: NEDERLANDSE INDUSTRIE KOMT AAN TREKKEN' MIDDELBURG De opdracht van de PZEM aan Siemens/A EG (Kraftwerk Union AG) om een kernenergiecentrale te bouwen bij Borsseie heeft maandagochtend in de staten van Zeeland via een ingelast vraag- en antwoordspel nog een uitvoerige nabetrachting gekregen. De discussie, die nu al wekenlang over deze zaak aan de gang was resulteerde in vragen van de statenleden mr J. F. G. Schlingemann (vvd) en P. A. Koels (pvda), waarop van de zjjde van ged. staten werd gereageerd met een opening van zaken via gedeputeerde A. J. Kaland. Het resultaat van de enkele uren ver gende discussie was dat de staten hun volledige vertrouwen uit spraken in het beleid van de PZEM. Overigens zonder dat men er behoefte aan had dit nu eens expliciet in een motie vast te leggen, waarmee de heer C. Verdonk (kvp) nog een ogenblik zwaaide. ,De beslissing van <le PZEM om ile opdracht aan Siemens te ver lenen is aan de ene kant op zui ver economische gronden geno men,' zo stelde de heer Kaland vast. .Anderzijds is terdege re kening gehouden niet de moge lijkheden van het Nederlandse be drijfsleven, gezien de 76 van de totale levering, die in Neder land moet worden geplaatst.' Uit het antwoord van de gedepu teerde sprongen een aantal elemen ten naar voren, die van belang zijn in de meningsvorming over de ge volgen van de opdracht aan liet Duit se bedrijf voor de Nederlandse indus trie. Tenslotte was het debat in de staten erop gericht daarover reste rende onduidelijkheden uit de weg te ruimen. En dat waren dan bijvoor beeld: Het verschil in prijs tussen de of fertes van Westinghouse/Nera- toom en Siemens/AEG was dus danig belangrijk dat afhankelijk van de bedrijfstijd van de afne mers van elektrische energie bij de PZEM-kerncentrale de kost prijs per kWh 10 (minimaal) tot 20 (maximaal) hoger zou uitkomen, wanneer de offerte van Westinghouse/Neratoom was aan vaard. Op het allerlaatste moment is Sie mens nog gelegenheid gegeven met herziene cijfers te komen. Ingeval van opdracht aan de groep Westinghouse/Neratoom zou niet 76 maar 72 van het totale leveringspakket aan het Neder landse bedrijfsleven te goede zijn gekomen. De directie van de PZEM heeft in direct en frequent contact gestaan met de minister van economische zaken ten aanzien van de opdracht voor de bouw aan Siemens. Het verschil in Nederlands aandeel tussen Siemens en Westinghouse/ Neratoom alsmede het totale prijs verschil tussen beide offertes wa ren van die aard, dat geen extra aandrang van de zijde van het ministerie van economische zaken op de directie van de PZEM f~ uitgeoefend oir *a Westinghouse t Van de zijde van ratoom is (voor zover land bekend was) ernstig ge tracht om een subsidie van de Nederlandse regering te verkrij gen. De PZEM was nog door ban kiers benaderd om daarover een gesprek te arrangeren, maar het lag niet op onze weg subsidie aan te vragen maar op die van liet Nederlands/Amerikaanse be drijfsleven. Op het hoogtepunt van de bouw van de centrale zal in de orde van grootte van 1000 man personeel w orden ingeschakeld. De exploita tie van de centrale zal een be zetting vergen van ongeveer 100 man. Veel belangrijker is overi gens dat de invloed op de werkge legenheid in Zeeland, die van de ze kerncentrale uitgaat ver uit gaat boven de eigen bezetting van Se PZEM: energiegiganten als Pé- chiney zullen zich nu in Vlissin- gen-Oost vestigen. kerncentrale Borsseie mag volgens gedeputeerde Kaland ook niet los worden gezien van het feit dat Zee land moest zoeken naar een andere mogelijkheid dan goedkoop aardgas om industrieën naar Zeeland te krij gen. Zoals bekend heeft de regering steeds geweigerd om voor de vestiging van Péchiney in het Sloegebied aardgas uit de bekende ,pot' beschikbaar te stellen. De heer Kaland: ,\Ve stonden dus voor de taak, al onze krachten op te brengen om liet ogenschijnlijk onmo gelijke te realiseren. Elders bleek het niet mogelijk om een kerncentrale op commerciële basis op te zetten. Hier wel. Wij hebben de stellige ze kerheid dat wij tot een economisch verantwoorde bouw kunnen komen. Maar het is duidelijk dat het dan tot een uiterste krachtsinspanning moet komen'. avanceerde technieken. Zonder dal men op een totaal project een Neder landse naamplaat kan schroeven. Het project Borsseie biedt opnieuw alle kansen, zo zei de gedeputeer de nog. De door het PvdA-statenlid genoem de 900 miljoen aan Nederlandse investeringen in de kerncentrale Do- dewaard. die nu (bij de opdracht aanSiemens in het: water zou zijr gegooid omdat Nederland met de daar opgedane ervaring niets kar doen verwees de gedeputeerde naar het rijk van de Fabeltjeskrant. Letterlijk zei hij daar over: ,De kern centrale Dodewaard - dat is toch be kend, dacht ik - heeft f 140 mil joen gekost. De keus, kunde en er varing opgedaan bij de bouw van de ze centrale wordt ten volle benut bij de bouw van de centrale te Borsseie door het bouwbureau van de NV Ge meenschappelijke Kernenergiecentra le Nederland (GKN) in te schakelen. De minister van economische zaken was volledig op de hoogte van de gang van zaken. Op een vraag in deze richting lichtte de gedeputeerde de staten ook nog verder in over de optie op een tweede kernenergiecentrale van 400 megawatt aan Siemens. ,Die is ge geven op basis van een vaste prijs. A- J- KALAND De hoogste daarvan komt overeen met Jiet niveau van die bij de eerste. Rekening is intussen gebonden niet het wegvallen van niet te verdub belen onderdelen, inet liet feit dat het dan om een .repetitie' gaat en met andere factoren'. elders niet lukte. We hebben bij dit alles verantwoord de belangen van Zeeland behartigd. En laten I we dan niet zeggen dat. alle zege-1 ningen uit Den Haag komen en dat hier een frustrerend beleid is gevoerd'. Exacte cijfers over de verschillen in prijsaanbi'edingen kregen de staten leden - zoals ook te verwachten was - niet op tafel. Voor een vergelijking vond de gedeputeerde deze ook niet relevant. .Het is dan noodzakelijk om ook alle bijkomende voorwaar den te kennen, zoals de omvang van de levering, betalingsvoorwaarden. De vorm. waarin de opdracht aan Siemens is gegeven houdt volgens de heer Kaland in dat dezelfde mo gelijkheden aanwezig zijn als wan neer de opdracht aan Neratoom zou zijn verstrekt. Hij wees op de groep, die voor de bouw van de centrale nu een vorm van samenwerking is aan gegaan (Rijn-Schelde, VMF, Bre- aero) en op de kans dat ook het Neratoom-constructiebureau Compri mo kan worden ingeschakeld, voor de engineering (het ontwerp dus). Grote mogelijkheden achtte hij in dit ver band voor de Nederlandse industrie aanwezig om know-how te doen voor het leveren van componenten voor kernenergiecentrales. De graad van ervaring van Siemens ten opzichte van Westinghouse is, zo vertelde de heer Kaland verder, ook beoordeeld. Het feit dat Siemens nog kort g.le- den een soortgelijke centrale bij Obrïgheim met veel succes op toeren heeft gebracht, er bij Stade (Ham burg) een bouwt en de ervaring van het bedrijf mede gebaseerd is op sa menwerking met hetzelfde Westing house heeft de PZEM op dit punt voldoende garantie gegeven. Met voorbeelden toonde de heer Ka land nog aan dat de Nederlandse in dustrie al vaak getoond heeft dat zij haar mannetje staat als het gaat om medewerking aan leveringen met ge- Ook op het punt van de veiligheid kon de heer Kaland de stalen volle dig gerust stellen. Er zijn vergunnin gen nodig voor de bouw. De veilig heidsrapporten zijn al in bewerking. De centrale is van een type tdruk- water), dat het kerngedeelte ge heel gescheiden bedreven wordt van het conventionele deel. Het reactor- overheen is een betonnen koepel ge bouwd. Tussen beide omhulsels is een nieter tussenruimte om eventuele sporen van radio-actieve straling af te voeren. Na nog enige bijzonderheden over voorzorgsmaat regelen te hebben gegeven stelde de gedeputeerde nog vast dat de eisen vandaag' de dag zo zijn. dal kerncen trales direct bij grote steden kunnen worden geprojecteerd. Het verwijt aan de PZEM tenslotte, dat zij .geen koopmannetje had moeten spelen' bij de opdracht van deze kerncentrale en dat het met deze manier van op treden maar eens .uit' moest zijn, vond de heer Kaland maar vreemd. .Ik zou er begrip voor kunnen op brengen wanneer men een semi-over- heidsbedrijf zou moeten manen beter op de centjes te passen. Maar dit is een commerciële zaak. Goed koop manschap strekt de PZEM juist tot ere'. Slecht beleid zou het volgens de heer Kaland van de zijde van de PZEM zijn geweest om een hogere prijs voor aeze centrale te betalen dan no dig. Er zou een hogere kostprijs uit gerold zijn en al zou die op dit mo ment tot een voor alle partijen aan vaardbaar niveau (zoals de heer. Roels voor mogelijk hield) ziin on gevoerd dan zou die op een kwade 'dag nadelig werken bij het aantrek ken van nieuwe industrieën. In het algemeen tenslotte zei de heer Kaland: .We stonden voor een reuzen-taak, bij deze kern centrale. We hebben snel en doel matig gereageerd op deze uitda ging. we hebben iets bereikt wat Het PvdA-statenlid J. L. Lu kaart vroeg bij de behandeling van de nota* over de vaste oeververbin ding Westerschelde of er al aan nemers waren: ,Ili vraag niet liet te zeggen, ik vraag alleen of het gezegd kan worden'. Boeren-woordvoerder De Waal. de laatste spreker bij het debat over de vaste verbinding, was de derde, die zei: ,Ik zal niet in her halingen vervadlen'. Gedeputeerde Sohorer In hetzelf de debat: .Toen we in gs de me dedelingen vam de minister be spraken zei één van de collega's: met blijdschap geven we kennis van de geboorte van een dochter, ook al hadden we liever een zoon gehad'. J. A. van Bennekom. .Discriminatie van de vrouw.... C. F. van der Peijl (na et ant woord van gs-lid Van Dongen) ,En nu maar wachten op cU be schuit met muisjes...' Jhr Sohorer: ,De heer Schhngc manm heeft het gehad over ck brochure van de heren De Vink en De Ranitz uit 1946, .Erop ot eronder'. Mr Schliageriiann: ,Eec tunnel is eronder...' De heer Van Bennekom: ,We we ten allen hoe wisselvallig in Ne derland het politieke klimaat kan Drs Dusarduyn (kvp): .Ver telt u eens wat?' Van Bennekom: .Wie de parlementaire geschiede nis bestudeert, weet hoe soms in vier jaar drie kabinetscrises kun nen ontstaan. Trouwens, uw frac tie. meneer Dusarduy.n, ïs daar ook niet al te onschuldig aanv.' W. van Dongen (kvp), rond .half zeven: .Het begint er weer naar uit te zien, dar de stichting Zt-s land in deze stalen het daglicht niet kan verdragen'. Gedeputeerde Kaland begon zijn ant woord op de waslijsten met vragen van de Deide statenleden als volgt: .Deze gunning is ten onrechte in een bepaald licht gesteld. Het heeft mij hogelijk verbaasd, dat allerlei orga nen achter een bepaalde groep, die de opdracht heeft gekregen zonder dat zij zich de essentie van de zaak realiseerden en zonder de nodige kennis van zahen'. Het had de gedeputeerde zeer bevreemd dat men tot een dergelijke stellingname in staat bleek te zijn. .Waarom heeft men toch niet dieper gegraven, waar om niet om bredere informatie ge vraagd? De PZEM-directie en -raad van oestuur zijn steeds bereid ge weest om die te geven'. Bijzonder be treurde de heer Kaland het ook dat de persoon van de PZEM-directeiir ir T. Bogerd in deze kwestie aan de orde is geweest, daarbij kennelijk doelend op een artikel in ,De Tele graaf'. .We zijn bijzonder geluk kig met hem. waarderen hem hogelijk en zijn kwaliteiten trekken alom de aandacht'. Suggestie als zou er bij het verlenen van de opdracht aan Siemens met vriendjespolitiek zijn gewerkt vond de heer Kaland ge tuigen van een houding, waartegen hij ernstig protest wilde aantekenen. P. A. ROELS-A. J. KALAND DEBATJE OVER EEN TERM De heer Roels had onder meer wil len weten of er bij de PZEM wel vol doende overleg aan de top is, zodat het izijn inziens onjuiste) sys teem van de eenhoofdige directie iets in de richting van collectieve besluit vorming en teamwerk zou kunnen worden bijgestuurd. Hij kreeg van gedeputeerde Ka land de verzekering het beleid bij de PZEM in gemeenschappelijk over leg tot stand komt. Er is een staf van onderdirecteuren, er is voortdurend contact met de raad van bestuur. De heer Kaland had er bovendien behoefte aan de statenleden onder ogen te brengen dat de PZEM een slagvaardig een dynamisch beleid naar buiten brengt, iets waarvan Zeeland kan profiteren. .Het is me de een stuk industrlalisaUepolitiek, die een bijdrage kan leveren tot de ontwikkeling van het Zeeuwse gebied en het industriële klimaat'. De scheipste prljscalculatie bij de be oordeling van de offertes voor de MIDDELBURG Er is In de sta ten van Zeeland maandagmorgen een min of meer principieel debat, geweest over liet verschil in be tekenis van de begrippen gezond wantrouwen' (P. A. Roels, pvda) en .kritische vragen' (gedeputeer de Kaland). Dat gebeurde bij de behandeling van de vragen rond om de opdracht aan Siemens voor de bouw van de kerncentrale bij Borsseie. In antwoord op een vraag van de heer Roels stelde het gs-lid namelijk vast dat er geen enkele reden is om de beslissende bevoegdheden ran de PZEM in dit geval discutabel te stellen In de staten. De heer Roels had namelijk een ver schil ontdekt in berekeningen rondom de vraag of een kern centrale van 450 megawatt eco nomisch exploitabel moet worden geacht bij de PZEM en de GKN, de adviserende instantie van de PZEM. Gedeputeerde Kaland: .Het is wat vreemd dat wij als staten twijfels hebben aan een eigen pro vinciaal bedrijf'. Later reageerde de h'eer Roels: ,We moeten er wel voor waken, dat kritische vragen worden opgevat als wan trouwen. Het is overigens een le vensvoorwaarde voor de democra tie dat vra.gen kritisch worden gesteld. En daar zit dan een ze ker wantrouwen in. Vooral als het gaat om een krediet van 325 miljoen'. Het statenlid liet er nog wel even op volgen dat hij zeker geen wantrouwen heeft in de hui dige directeur van de PZEM. De beantwoording van de vragen, waarvan mr J. F. G. Schlinge mann (wd) één van de vra genstellers zei dat ze het .in zicht in de materie had verruimd', bleek voor de staten bijzonder bevredigend. Alle fracties betuig den er hun instemming mee. En de KVP-er C. Verdonk ging zelfs zover dat hij een motie aankon digde. waarin de staten het ver trouwen in de directie van de PZEM zoud'en uitspraken. Maar daaraan had eigenlijk verder nie mand behoefte. Mr Schlinge mann: .Laat ik de heer Verdonk een goede raad geven: trek de mo tie in. Ik heb daaraan geen be hoefte'. De heer C. Hoek (pvda): .Het ver trouwen is er. Als aandeelhou der in de PZEM hebben wij zo'n motie niet nodig1. Namens de CH- fractie zei de heer C. F. van der Peijl: ,Ik heb er grote waarde ring voor dat de PZEM voortva rend en vasthoudend heeft ge werkt. Er is iets groots verricht. Het gaat om een vestiging van na tionale allure, die agglomererend zal werken'. Hij vond dat de be slissing van de PZEM getuigde van een grote kennis van zaken en een profetische blik en sprak zijn waardering uit voor de per manente begeleiding van het kerncentrale-project door de GKN. Overigens vond de heer Van der Peijl dat de Nederlandse in dustrie bij deze opdracht aan Sie mens op .bevredigende wijze' aan zijn trekken komt. Hij had er waardering voor dat de groep Westinghouse-Neratoom haar of ferte in een laat stadium nog had mogen toelichten en becommenta riëren. Nu de zaak is beslist zag h.j het beslist niet zo, dat de Ne derlandse industrie alleen maar onbelangrijke onderdelen zou mo gen leveren, maar dat zij ook in aanmerking komt voor kernener getische elementen. Met de ge deputeerde Kaland had hij zich er tenslotte over verbaasd, dat er zoveel felle reacties waren geko men. Ook de heer W Huson (ar) had geen behoefte aan een motie van ver»- trouwen. De heer-C. Hoek (pvda) tenslotte: .Als men op nationaal niveau een ander beleid had wil len voeren, dan past hier geen verwijt aan de PZEM. Een dis cussie daarover hoort thuis in de tweede kamer. Gedeputeerde Kaland bedankte dc staten voor het vertrouwen en ten aanzien van de heer Roels het 'vertrouwen, tot op zekere hoogte'. Met de terminologie van de PvdA-woordvoerder over .ge zond wantrouwen' was hij het na melijk volstrekt oneens. .Het functioneren van de democratie zou daaraan wel eens te gronde kunnen gaan'. La.ter wilde de heer Roels de onaangename bete kenis van het woord wantrouwen wel uitwissen. Hij stelde daarmee een scherpere kritische opstelling dan gebruikelijk te bedoelen. En daarmee kon de heer Kaland dan wel instemmen. MIDDELBURG Gedeputeerde A. J. Kaland heeft er maandag in de staten van Zeeland nog eens de nadruk opgelegd dat bij alle offertes aan de PZEM voor de kerncentrale te Borsseie de reactorontwerpen van een buitenlandse maatschappij afkomstig waren. Ook hij die van de groep Westinghouse-Neratoom. In dit geval corrigeerde hij de vragensteller P. A. Roels (pvda), die wilde weten hoe de prijsopgaaf was geweest van, wat hij noemde, ,het Neder landse bedrijfsleven-Westinghouse'. Gedeputeerde Kaland: .Voor de goede orde zij er wel met nadruk op gewezen dat het in dit geval niet gaat om een offerte van het Nederlandse bedrijfsleven, maar om een offerte van de groep Westinghouse-Neratoom'. Het laatste noemde het gs-lid in zover belangrijk, omdat hiermee een principiële gedachtengang verbonden is. Hij herinnerde eraan, dat sinds anderhalf jaar bekend is dat door de ge zamenlijke Nederlandse elektriciteitsproducenten via de NV Gemeenschap pelijke Kernenergiecentrale (GKN) te Dodewaard een offerte is ge vraagd voor de nu bij Borsseie te realiseren centrale. Daarop zijn toen zeven aanbiedingen binnengekomen. Ter informatie van de statenleden gaf de heer Kaland nog een overzicht van de offertes, die de overgebleven groepen indienden en het land van herkomst van het reactorontwerp: 1 Westinghouse-Neratoom - ontwerp Westinghouse, Amerika; 2 Asea- Groenpol - ontwerp Asea, Zweden; 3 ACEC-Verolme - ontwerp ACEC- Westinghouse; 4 Aecon - ontwerp AEG-General Electric; 5 Siemens-AEG - ontwerp Siemens-Westinghouse. (ADVERTENTIE) Soms is dat mogelijk. Veel van zulke boeiende en vernuftige zaken vindt u in het Evoluon, Een permanente tentoonstelling gewijd aan de mens, onze samenleving en de ontwikkeling van de wetenschap en techniek. Eindhoven Gesticht door Philips in 1966 Reactie op brief üan D '66 c'(! brief, wj,. MIDDELBURG De Zeeuwse sta ten voelen er niet voor, de PZEM voor te sciirijven in de toekomstige conventionele centrale bij Borsseie uitsluitend aardgas te gebruiken als brandstof. Dat was maandagmorgen in de vergadering Aan de staten, de vrijwel algemene opvatting, die werd uitgesproken naar aanleiding van de brief van D '66 afdeling Noord- en Midden-JZeeland aan de staten. Zo als gemeld had D '66 voor het ge bruik van aardgas in de centrale ge pleit oni de verontreiniging van de lucht, zoveel mogelijk te beperken. Hoewel de heer H. IJssel (chu) be toogde, dat het probleem van de luchtverontreiniging tot grote waak zaamheid noopt, zag hij in de posi tieve instelling van het bedrijf zelf voldoende waarborgen voor zo weinig mogelijk verontreiniging, terwijl hij er voorts op wees, dat de centrale niet onder de categorie grote lucht- verontreinigers valt. Die mening' werd gedeeld door de heren W. Hu son (ar), die er nog op wees. dat provinciale staten in de afgelopen jaren wel hebben bewezen de vin ger aan de pols te houden op dit stuk van zaken. Hij bracht de hoge PZEM-schoor- steen in Vlissingen in herinnering en was er van overtuigd, dat de PZEM de middelen, die er zijn ook zal aan grijpen om de verontreiniging te be perken. Dat dacht ook de heer C. Verdonk kvpdie er wel op aandrong nauw lettend toe te zien op, de gang van zaken. Ir W. Lantheer van de VVD bracht nog naar voren, dat werken met één brandstof minder bedrijfs- zeker is dan met meerdere mogelijk heden, maar hij voelde er wel voor als hoofdbrandstof aardgas te nemen. PvdA-woordvoerder C. Hoek, dat D '66 bijvoorbaat ,een keihard stand punt' innam. Hij doelde daarbij op de passage i yfijr. keur voo. sproken, ook al zou'dat V hogend werken op dew.» gie. en wat tot gevolz hebben, dat het aanbieden kope energie voor bedrtjv^/' willen vestigen, wwdt M ,Noch ht een noch hot ami. 1 ons inziens van doorslasvZlr tekenis zijn', aldus de hffiS Hoek betoogde, dat nieuw, agglomererend ook ll-t welzijn kun,,, 5Jjl Hu wilde nog weten .1 Kj kelmg ven de br.ndstef in de richting van gaan, en vroeg zich af of Z,ï geval niet blijft zitten me"»* raad aardgas, die we aan' fo» niet kwijt kunnen'. Gedeputeerde A. 1. Kal,i,(|,ta (lat: er met voor niets een de liichtvcrontreinjfjn» J?™1* en ook bij wils hel eens mollify dat de hoge I^EM-schoonw^; aanduiding zijn, dnt men d» reiniging zoveel mogelijk no™* ken. Als hoofdzaak voor Vtn7T van verschillende liraiidstoffaT de de heer Kaland ,de dubbel» king om hei risico te spreid» de ontwikkeling van de kcnl^ doorgaat en we wnvaehtaï* is er liet risico, dat we met eraT schot aan aardgas blijven z«L X regermg moet proberen door® stelling zoveel mogeliik aardK de man te brengen, We zullen rZ van proberen te profiteren', de heer Kaland. m Hij verzekerde, dat ook gs waak zijn ten aanzien van de luchtv reiniging, niet alleen bij de maar ook bij zich vestigende strieën. Wel wees hij'erop contract met de Gasunie d» le lijkheid openhoudt de aarden*™' ziening af te schakelen met™'* in de winter, als er veel visa vanwege de huisverwarmmp Da\>! een moeilijkheid geven, omfe rook 's winters bij misti» wer\ zou kunnen blijven hangen v'/ hij verzekerde, dat het w; halte van de brandstoffen mvs» gelijk gedrukt zal worden om nig mogelijk verontreiniging p, oorzaken. Besloten werd daarop t van het staten-standpunt op deb»' te te brengen. Slot van pagina 1 J. A. van Bennekom (AR) mr J. F. G. Schlingemann (VVD) en C. Boen der* SG) betoogden, dat er geen spra ke van gezichtsverlies is, ais Zeeland in deze situatie van zijn oorspronke lijke wensen afstapt. Ai domineerde bil de heer Van Ben nekom de. vreugde over de omstan digheid dat ,wat jaren onbereikbaar .scheen'-, nu bereikbaar is van een aantal andere fracties kwamen ook wat kritische vra.gen en opmerkin gen. Met name de heer C. F. van der Peijl (CHU) hacl ,met verwondering en verbazing' de nota van gs gelezen. Hij haalde aan. hoe het college sinds 1956 op alle mogelijke manieren en bij alle mogelijke 'gelegenheden de vaste verbinding via de middenroute heeft gepropageerd en hij zei: ,Ik heb altijd gemeend, dat dit gebeurde op grond van gedegen studies. Nu blijkt, dat men in één bespreking met de minister van visie verandert op grond van technische argumenten.' Waardering had de heen1 Dusarduyn (KVP) voor het feit, dat de knoop ten aanzien van liet tracé nu is door gehakt. Hij vond het ,de hoogste tijd om studie en geld te concentreren op het meest reële project'. Het tracé Kruiningen omschreef dit statenlid wel als ,de grens van het aanvaard bare ten aanzien van de centrale weg.' De heer Dusarduyn wilde nog weten: .Waren die gegevens over pun ten en bewegende zandbanken al niet jaren bekend bij onze provinciale stu diediensten Van de vvd-fractievoor- zitter Schlingemann kwam nog de aandrang nu op volle kracht vooruit te gaan wat de aanpak van verdere voorbereidingen betreft. Hij meende - met de heer Van Bennekom dat dit wat oostelijker uitgevallen tracé geen ingrijpend bezwaar kan zijn- De WD-woordvocrder stak rijkswater staat als technische adviseurs van de ministers een pluim op de hoed met de opmerking, dat men ,van. goede huize moet komen om hen teg'en te spreken en te kunnen overtuigen.' vergt- Hij «ces erop, dat rijkswater staat al over honderd jaar gegevens bezit over de Westerschelde. .Rijks waterstaat wordt weieens afgedaan als een staat in de staat, maar ik zou hier nadrukkelijk een woord van hul de willen brengen voor huil studie,' zo zei hü. De heer Scliorer betoogde, dat ook bij het tracé Kruiningen het Zeeuwse argument van ,zo west mogelijk' blijft doorspelen. Hij liep met de sta tenleden nog eens na hoe de gedach ten over een vaste verbinding over de Westerschelde zich na 1945 hebben ontwikkeld en stelde: .Er is een kritisch punt, waar het technisch mogelijke het planologisch haalbare ontmoet. We hebben ook te maken met psychologische facetten aan het geval. Bij rijkswaterstaat is nu de krachtige -vil uitgesproken om de verbinding daar te situeren. Men moet van dat moment ook gebruik weten te maken, op straffe de ver antwoordelijkheid niet te kennen. We weten dat we wat moeten laten val len'. Op een opmerking van de heer Dusarduyn die meende, dat het rapport van de stichting Vaste Oeververbinding ,als mosterd na de maaltyd komt' betoogde de gede puteerde, dat deze stichting zeer goed werk heeft gedaan en wees er op. dat in het rapport ook de vorde- len van het tracé Kruiningen terug te vinden zijn. nister met ,De groep van tien' wil gaan. Ten aanzien van de fis. ciering betoogde de gedeputei dat de groep van tien daarvoor* verbinding zou via een toltarief i- nen te gebeuren, vergelijkbaar ir) veertarleven, waarbij de veer-bjb ge van het rijk als baten toegerod zouden moeten worden. Maar ei! noga] wat op gestudeerd te worden door de werkgroep/ mrai deze gedeputeerde. AFSPR1 MODEL EIGEN STUDIE Gedeputeerde jhr T. A. J. W. Schorer haakte daar in zyn betoog op in. Hy stond afwijzend tegenover de sugges tie van verschillende kanten om een andere, gelijkwaardige instantie ais rijkswaterstaat een onderzoek te la ten instellen naar de mogelijkheden voor een tracé voor de vaste verbin ding. De gedeputeeerde wees op de lange tijd en de voor de provincie niet te dragen kosten hij sprak van miljoenen die een dergelijk onderzoek van een bureau als Harris Er werd van verschillende kanten ook nog gevraagd, waarom niet in een Nederlands waterloopkundig la boratorium een model is gemaakt van de Westerschelde. maar men moet afgaan op het model in Burgerhout (B). Gedeputeerde -J. M. A. C. van Dongen verklaarde dal dit Belgische model de Westerschelde. in beeld brengt voorzover ze voor de Belgen interessant is, tot even achter Krui ningen en wees er op, dat. men van dit model gebruik kan maken bjj de studies, die naar zijn mening nog twee jaar zullen duren en twee mil joen gulden zullen vergen. In Neder land beeft, men nog geen beboette aan een Westerschelde-model gehad, zo betoogde hjj en liet ook weten, dat de regering geen interesse heeft voor de afsluiting van de Westerschelde. Ook liij onderstreepte, dat een nieu we studie jaren tijd en veel geld zou kosten, waarbij men de grote kans loopt tot hetzelfde tracé te komen als nu het geval is. Gedeputeerde A. J. Kaland ging mede naar aanleding van een serie vragen van de PvdA-woord voerder J. L. Lukaart in op de vraag: ,Wat nu verder?' Hij attendeerde er nog op, dat het plan-Lievense door rijks waterstaat alsniet geheel aanvaard baar is gekwalificeerd en dat de mi Hij bracht'de statenleden ervaitpi hoogte, dat de afspraken vancm:- nemers hofdzakelijk door de miaLOt zijn gemaakt, al zijn er ook met te college van gu. In tegenstelllni vx de projectgroep, zag hij in de taai ling van de .stuurgroep' een bete groep, met onder andere het KB van de rijkswaterstaat en het hoe!! bruggen en tunnels plus een delegi- tie uit het college van gs. De heer Kaland onderstreepte Bj eens nadrukkelijk, dat de. mlnisté ook medewerking wil verlenen liet vooronderzoek ten aanzien ts de projectgroep en bij een overat- komst met de aannemers. Een msè Nadat gedeputeerde Scliorer in u» de instantie op een vraag van hs ar-statenlid Huson nog had gr" dat er bij de plannen voor de verbinding op dit moment geen refe- ning is gehouden met een invests® voor een spoorweg en de heer S, Et (PvdA) nog had gewezen op de deelde interesse voor tracés bij I invloedrijke Belgische groepen.» de vergadering geschorst: er ki daarna een door de farctievooraUffl ondertekende verklaring tér tali waarin .grote voldoening weid on gesproken over dc mogelijkheden 'A snelle realisering van deze verbin ding w.aarm de staten zich mei ik nota. van gs zeiden te verenigen s waarin werd aangedrongen ,op sa spoedige aanvang van het in uit»* gestelde nadere onderzoek eii voortvarende uitvoering van de realiseren verbinding.' Commissaris nir J. van Aarc_ rondde daarop liet debat af dwri? voldoening uit te spreken over inhoud van de verklaring en dooi toezegging dat het college in hel lang van Zeeland (leze zaak zo i mogelijk zal aanpakken waar MIDDELBURG De .groep van tien' is maandag ter sprake ge weest in het debat over de vaste verbinding over de Westerschelde in de Zeeuwse staten. De groep werd genoemd, als .de enige groep aannemers, waarmee de minister bij de aanleg van de vdste ver binding in .see wil gaan'. Het: gaat daarbij om een tiental grote ondernemingen, die i'e mi nister hebben laten weten voor de uitvoering en de financiering van de verbinding te zorgen. In de groep zitten: DE NV Amsterdamse Ballast Mij; - Belgische Beton MijBrussel; - Christiani en Nielsen NV. Den Haag; - NV Aannemingsmij CFE Brus sel; - Van Hat hun en Blankevoort NV, Beverwijk; - Hollandse Betonmij Nederland NV, Den Haag; - NV Internationale Gewapende Betonbouw, Breda; - NV De Meijer-Zetziite,Gent; - NV Nederlandse Aannemin^s- "üj vh fa H. F. Boersma, Den Haag; M. A. C. VAN I-EX JHR MR T. A. J. YV. SCHOR®

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 4