grensverkeer vrijer OLGA Ook Poher stelt zich nu kandidaat Veel kritiek in Duitsland op niet-revalueren mark binnen- en buitenland Uw mofras sa sAtajwas DAYAN DREIGT MET OFFENSIEF De Gaulle stemt oer post VROUWENVANHAAGSEMARKTWEG NEMEN HET NIET LANGER Tegen Marokkaan 12 jaar geëist wegens moord op landgenoot NIXON OVER VIETNAM Vissersschip op Noordzee vergaan fl. i.ooo.- Opnieuw beroep op gemeenteraad door actiecomité tegen Progil MOGELIJK AANZIENLIJKE PRIJSSTIJGINGEN Vis houdt fit T* Ongunstig voor werknemers OKSOAOI'»1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 EEG-MINISTERS IN LUXEMBURG: UITERLIJK 31 DECEMBER 1969 (Van onze correspondent) lïJXEMBURG - Uiterlijk 31 december van dit jaar zal het mogelijk ln' zonder dat de douane de reiziger ophoudt zonder moeilijk- beraadslagingen «onder moeilijk- tïïï klein bedrag aan goederen in te voeren. Dat geldt zo- wiprodukten voor de campagne heden voor een me s h-, lA'Iü owv de ™Mr*da tot .a- PARKnasii.la TEL AVIV (RTR) De Israëli sche minister van defensie, Mosje Dayan, heeft maandag gewaar schuwd dat Israël tot de aanval zou kunnen overgaan wanneer ar- reizen# tü,erie gevechten bij het Suezka- Daartoe heeft de ministerraad van de EEG gisteren in Luxemburg j Tijd. is i„nch hebben de ministers noh"c, Vi^ndagnteTarknM"u" het naai met Egypte niet ophouden, besloten. Theoretisch waren zuUke goederen al vrij, maar er moesten HSZSJS? E Ga,,,- .bij do. «„w »o «en M ,.„d n0| allerlei andere, o.a. fiscale rechten, worden betaald. VBSftli tS' ïl t 'V.M ÏÏLZTNi: "1 ,r.imam liet psychologisch effect had commissie voorstellen ge- fiJÏÏTdfc invoer mogelijk te maken TT is binnenskamers lang gedeli- de reizigers die van buiten de zes landen van het klein-Euro- Tkomen als voor degenen die van het ene EEG-land naar het anëg| :i. Er zijn nog geen beslissingen -p„.jri..llt_v,.r|7il.-in-(,n SWKuS SK1" °°k niet de „ost uit lire nee m principiële beslissing hebben ge- S? nmdal Luxemburg zleh een ri- SSTit deel van zijn fiscale In- JSSteS He» ontgwn lijn fiscale i omdat er ook „„oer van sterke sprake is >a «ervoer en de af- SSri^taBelgië bij een verouderde SfiS Velde, die niet een-twec- eind van dit jaar. 90 g^Wen). JL rodtricties: voor personen be-. SA 15 zijn de bedragen respectief velijk 20 cn 10 dollar. Beperkingen 'de beurt van rug zal keren. De persfotografen en zuiver verdedigende politiek zullen bl.j- volg 'gehad dat het onderwerp is ver- aftreden is. nog voorzitter van de Brus- filmoperateurs hebben De Gaulle via n voeren :.n Kgyptcn.i: schoven naar de volgende zitting van de selse oiiiinlssie zal blijven. Verder bleek Plohic verzocht opnamen van hem te doorgaan met hun oorlogvoering langs linistei raad. Men zag er algemeen eenlt Israel waarbij op de tariefsverlaging van de Kennedyronde nog eens een extra percentage zal wor den gezet. Minister Luns heeft ook nog een vrij uitgebreid pleidooi gehouden voor het afschaffen van de tegenprestaties in ta riefsverlagingen, die de ontwikkelings landen toepassen op hun invoeren uit de EEG. Ook hier zullen de permanen te vertegenwoordigers de zaken verder onderzoeken. Landbouw De landbouw is eveaieens ter sprake ge weest. De algemene raad van ministers heeft kennisgenomen van een medede ling van Jean Rey, de voorzitter van de commissie. De commissie zal eind juni ter zake met nieuwe voorstellen komen. Het is de bedoeling dat de heffingen <>n de douane-inkomsten dan zogenaain- aard de eiSen inkomsten van de gemeenschap Er zijn ook 'reiztlers die worden. Dat slu.t tegelijkertijd en hoeveelheid Voor de re EEq ding van de bevoegdheden van eri hoeveelheid een vaste wool hebben blijven gen van k anen' van »•«-.— j. PC.p ding van de bevoegt ,-aste woonplaats ,ji I ropees parlement en algemeen kiesrecht en blijven de erwor in. Debré heeft daarbij de slogan van kracht. rpsv>nnjLn .één kiezer, één stem' gelanceerd Hij van bmnaiide E bedoelt daarmee dat de bijna 150 le-1 ook naar de hoeveelhe Umde- den van het parlement voor Straa'.s- dsrea ÏÏiM^^tSakl maximaal bur& door algemene verkiezingen moe- rooktabak). voor alcoholica II flesl dat de ge- mogen maken. Na'deze opnamen zoud r het Suezkrma.il. Egypte ■li de komen- zij ,het beleg opbreken' voor het hotel verkiezingen "er oorzaak van waar de generaal verbli jft De Gaulle i terwllle te zijn. Parijs heeft totnut SV11 0 zoals bekend nooit veel gevoeld voor een zullen zijn dat vóór het najaar weinig heeft het verzoek niet willen inwilligen Egypte is daartoe niet m staat', ze. T --K.4 - orderingen mirt de Europese eenmaking Ik ben als particulier in Ierland, zo zou Dayan. .Het gaat er niet om :n worden bereikt. Melkfabriek spuit dikke klodders roet drank of 2*liter wijn., voor parfum! till ".-am plus 1 kwart liter eau de Cologne), voor 1 pond koffie <m voor lOOnam thee Maar degenen die nog. «af 15 zijn mogen geen alcohol of pbaï of koffie meebrengen Verder Kla er ook verboden voor grensar- tede.-s. voor militair personeel van, hk es 1411(1 gestationeerd in een iajtr, voor bewoners van de grens- j srekannz Er is reréer gisteren weinig of niets pos'ief besloten en de m.nisters hebben ;,t vee. andere gedaan dar. een aan- H.4r ,rpni nr tii onderwerpen nog weer eens de revu una H.tAG (OPU) Jk moet er n c-;aan denken dat deze man I? jaar la zonder te spreken gehurkt in zijn Ceen vergadering 'f Dan "M hem. 12 jaar krankzinnige af tUïl iBCïl yjaster Debré. trouwe paladijn van ge- Marokko., neraal De GauSi vertegenwoordigde D,t Z€J maandag de Rott_. torn.--' -itra - Fnkrijk Er beef. u.lera.ird enige; Pleiter mr S. I\ sr.a ter zi.t ng van h-. E«nrener.gheid bij zijn collega's van; Haagse gerechtshof Itj ple.tte in de T -aad bestaan over hetgeen hij te'zaak tegen de Marokkaan ±e wordt vertellen zou hebben. Het bleek dutde-| verdacht van de geruchtmakende moord litk dat hij enerzijds kennelijk voor het op een Marokkaanse gastarbeider g- liulsftvmt sprak en anderzijds dat h.jiP'eegd op o juli vong jaar :n de Vlct- bhikbaar vast .ervan overtuigd is dat straat te Rotterdam. De procureur-ge- 6' nieuwe president en een nieuwe re- neraal bij het Haagse hof mr baron eermg tveimgxf niets in Frankrijk bu - Van Voorts tot Voort eiste 12 jaar g,- ?-' -1se politiek zullen veranderen. Zo. v"angemsstraf met aftrek, dat is dr.e, - T-'ia-Maar minder dan de straf die was opge legd door de Rotterdamse rechtbank .Tegen een Nederlander zou ik voor de ze gruwelijke uitgevoerde moord veel meer straf hebben geëist. In dit "eva! eis ik slechts 12 jaar, omdat ik in aanmerking zal nemen dat het verblijf in een Nederlandse gevangenis voor deze vreemdeling veel zwaarder is dan voor een Nederlander. De verdachte, Bouchaib Hafsi (34), liet via de tolk weten dat hij aan de moord op zijn voormalige kamergenoot Mo hammed Ahmed volkomen onschuldig op de agenda van de raad stond, sprake kwam nogmaals het Franse siandpunt uiteengezet: eerst moet de bestaande gemeenschap worden ver sterkt aleer nieuwe leden kunnen wor den toegelaten. Minister Luns heeft ge zegd dat alle voorlopige handelsovereen komsten, die men zal willen sluiten, slechts .zijsporen' zijn, terwijl Enge- lands lidmaatschap eindsLation van het hoofdspoor moet worden. De beeld spraak heeft zijn collega's waarschijn lijk wel geboeid, maar niet tot verdere besluiten geïnspireerd. Israël Ook over een mogelijk handelsakkoord1 met Israël is men het niet eens gewor den. Ons land had zich van do discus sie erover nogal wat voorgesteld. Het merkwaardige was dat Duitsland verder wilde gaan met het toekennen van pre ferenties dan Israël oorspronkelijk zelf heeft gevraagd Dat heeft echter tot ge- (Slot van pagina 1 vooruitgang bij het vredesoverleg in rar.js en de intensiteit cn omvang van «vijandelijke activiteit De Vletcong en de Noordvietnamezen I ajn.de afgelopen vierentwintig uur een Bombardementsactie op grote schaal be- pnnen die, volgens waarnemers, wel- «ht de inleiding tot een groot zomer- Mfensief kan zijn. Volgens hi-t Ameri kaanse opperbevel worden 159 militaire oa.v-3 en steden aangevallen het pootste aantal, aanvallen in één nacht sedert het ,Tet-offensief van begin vo- v? -,25r. Een regeringswoordvoerder zei da. zeker vijftig burgers bij de (meest rattel- en mortier (bombardementen zijni omgekomen Zeven provinciale hoofd-1 T; t ""n^rb.j Je drie grootste sic- ^Sa.pn. Dit Xang on Hoe-c- en 21 ®«rictshoofdsteden zijn getroffen. ia. Doch ook ter zitting van het hof werd een verpletterende hoeveelheid bewijs- j materiaal aangevoerd. Uitspraak op 23 meil. Directeur gaf niet thuis DEN HAAG (GPD) - Woe- dende huisvrouwen van de Haagse Marktweg nemen het niet langer. Een lijst met handtekeningen zal bij een brief aan de gemeenteraad worden gevoegd. Het spuiten van dikke klodders vette roet uit de schoorsteen van melk fabriek Leerdam moet afge lopen zijn. Het heeft nu al te lang geduurd. Al jaren. Melkwit wasgoed verandert plotseling in grauw goed met zwarte stippen. En je kunt een huisvrouw nu eenmaal niet bozer maken dan door haar was te bevuilen. Al jarenlang klagen de bewoners van het tegenover de melkfabr.ek ge-iegen woningen over de vuil spuiterij van de fabrieksschoor steen. Ontelbare malen hebben ze de politie gewaarschuwd, even on telbare malen bij de gemeente geklaagd met verwijzing naar de hinderwet. Maar het heeft alle maal met mogen baten. Jongstleden vrijdag zat het ze zo hoog, dat de zes man sterk naar de villa van melkfaibrikajit Leer dam in Wassenaar togen om te protesteren. .De deur werd voor onze neus d.chtigeslagen. Ze wilden ons met eens te woord staan', zegt een furieuze m-evrouw Leyendek- ker, die samen met een groep buurvrouwen een .persconferentie' heeft belegd. Het is overigens niet alleen het wasgoed, dat te lijden heeft. Scha delijker misschien nog is de roet regen voor de op de Marktweg geparkeerde auto's. De dikke vlok ken zijn wel weg te wassen, maar hebben inmiddels de laklaag zo danig aangetast, dat doffe vlek jes overblijven. En dat is onher stelbaar. Een mevrouw, die in een bene denhuis woont: ,elke ochtend moet ik mijn plaats helemaal schrobben. De vette laag bedekt alles. Laatst zat een spl.nter- nieuwe gele loper helemaal onder de zwarte spatten. Het ls om van te huilen'. Een andere mevrouw: ,lk heb twee kleine jongens en ik moet elke dag wassen. Nou, herhaal delijk moet ik het schone goed opnieuw in de wasmachine stop pen. omdat die schoorsteen weer begon te spuiten'. Het blijft niet bij de overlast van de schoorsteen, wanneer de verontwaardigde huisvrouwen eenmaal goed losbranden. .De straat wordt ook vervuild. El ke dag ligt cr een dikke vleze brij op straat van zure melk en glasscherven. Ze maken de straat wel voor een deel schoon, maar n.et helemaal. Verscheidene men sen hebben al lekke banden ge had van dat glas En op het landje naast de fabriek wordt vuil neergegooid. Daar lopen dikke ratten rond'. En tenslotte: .ze parkeren die grote vrachtwagens .n de straat drie dik naast elkaar. Je kun*, er gewoon niet door. en 's nachts staan die chauffeurs herrie met elkaar te maken Van het ge schreeuw worden de kinderen wakker'. Het is duidelijk, de vrouwen van de Marktweg zijn het beu. Maatregelen Directeur Leerdam: ,het Is mij bekend, dat de mensen overlast ondervinden van de fabrieks schoorsteen. Maar we hebben er iets aan gedaan. Ik heb een in stallatie gekocht, die tienduizend gulden kost. Het apparaat is ech ter nog niet goed afgesteld. De experts zijn er mee In-zig. Zij garanderen echter, dat de roetre gen volkomen zal verdwijnen'. Wanneer? De heer Leerdam: .aan het einde van de maand is het beelist afge lopen. Daar kunnen de mensen op rekenen'. De huisvrouwen: ,we moeten hot eerst zien. Het duurt nu al zoveel jaren. We geloven het niet voor we het zien'. staat zijn nog meer gebied te bezetten. We kunnen in één klap' Amman en Damascus bereiken', zei hij. ,We moeten elke poging om ons van de bestandslijnen te verdrijven afslaan door te vechten, terwijl wij tegelijker tijd een constructieve politiek in de be zette gebieden blijven voeren door het vestigen van joodse nederzettingen', al dus Dayan. Slot van pagina 1 rond zich verenigd, waaronder Jean Lecanuet, die in 1965 bij de presi dentsverkiezingen zelf als centrum- kand.daat onverwacht hoge ogen- wist te gooien. Het .merkartikel' van Poher of zijn 'T LOO Gixt'rmorgen heeft prinses Murrjriet iU: eergte JCmp- rikg' gekocht van de jo-jnnye Pe ter Gortzak uit Z-O-U" mater. Met de npbrenqat van d^ze ,knip- rikxen' hoopt het wereld tui tuur- fondx de GaUipuffoa-archipcl in d« Stille Oceaan ala natuurreservaat te behouden. De knipriksen j2£0) worden verkocht door de World Wildlife Rangera (van hot WNFj. te vergeten de controle op de staatsie-1 levisie in handen, die voor hem als verkiezingskandidaat evenmin van be-L lang zijn ontbloot. |imago"zai lil) vooral wel zoeken In de Ook het feit da: hij nu reeds t.jdel.j/C gelijkenis met de gewone burgerman president is. en zijn definitieve vericie-1 z^>ró verstand en van zoede v.-.:. en bij zing dus 'n zekere continuïteit zou kun-1 ^ven behoeft hij Kjn e:gen natuur DEN HAAG (ANP) Het Belgische nen waarborgen mag. Uit psychologische I ook nauv.-el.jks te forceren. Na elf vissersschip .IX-o GiwIIm' (Z 428) ls en dus politieke^overwegi^en voorAmin jaar Kall||iMjs, h. heroïsme in het teken gistermorgen nabij het Urhtw-hJp Noord van de Frans-" wil .AJain Poher Hinder vergaan. I>n Noor» en Poher uiteraard niet x f..p| Om al die redenen hadden de gaullisten Zl*n landgenoten nu voorgaan of mis- Duits schip"hebben boten uitgezet om Poher aL plaatsvervangend staatshoofdJUl8ter> volgen op de terugweg overlevenden op te pikken. De Noor- dus nu wef graa" weer z;en verdwijnen ,ie begane grond van het normale had een opvarende uit he nmrrit rtïïJr rfl naar d« begane grond van het normale had een opvarende tilt het water ge- erondwet tot zo'n aftreden echtereeens- da?«l;jkse leven, waar de historische ge- haald. maar later bleek deze te rijn fms verelicht neraal 'ndejMaad heel -.vat problemen overleden. Drie anderen worden nog zins verplicht. IJit het oog h xd verloren. vermist. PPPTK/lPiPrHeeds Pompidou heeft In zijn verkie- i cgcitopcici -^ngacampagTje. die h:j in feite al maan- De eerste melding kwam van het Duit- Met Alain Poher heeft nu dus de voor- den geleden had geopend, de FransenI ge schip de Helma', die h<*t scheepje naamste tegenspeler van de gaullistischemet succes pogen te paaien met datzelf- kandidaat, oud-premier George Pompi- de beeld var de gewone rnsn. die zich zlnk.n ar. zo. dou, zijn officiële opwachting voor het'niet in een Ivoren toren of op de Olym- actie ook de sleepboot Zee tijger en twee kiezersvolk gemaakt. Naast <iu duo wier; pus van het brede volk wenst te isole-j helicopters deel i kansen nu al ongeveer fifty-fiftv staan. ren. vallen alle vijf of zes overige liandida- Alain Poher heeft zich nu evenwel ten ten. voornamelijk op hun linkerflank, doel gesteld zich nog wat gewoner dan praktisch in liet niet. de gewone Pompidou voor te doen. om Ondertussen zal Alain Poher, die zijn zich zo nog sterker te kunnen onder handen volheeft aan zijn functie van ln- scheiden van generaal De Gaulle, die met termi-staatshoofd. aan zijn campagne zijn majesteitelijke stijl en zijn onaan- als kandidaat voor zijn eigen opvolging tastbare'superioriteitsgevoel de Fransen of voortzetting maar weinig tijd na ruim een dcennlum. kennelijk wel op kunnen besteden."Openbare verkiezings- de zenuwen begon te werken. vergaderingen zal hij' dan ook wel niet Na acra van de grote man zijn nu in of nauwelijks kunnen houden, en ver- Frankrijk dus de dagen van de gewone wacht wordt dat Alain Poher zich voor zijn eigen propaganda tot het optreden voor de televisie en radio wil beperken. Hij heeft echter al een ploeg van er varen sprekers en propagandisten1 AMKRTBNTIB Lijk schipper Wiron I gevonden IJMI'IDEN (GPD) Maandagmiddag om kwart over twaalf Ls de Wiron 3 met het stoffelijk overschot van schipper Cornells Haasnoot van de Wiron 1 IJmuïden binnengelopen. Het stoffelijk overschot was aangetrof fen ln de afgc-slotc-n brugkajuLt van de gezonken Wiron 1. Het duikersonder- zoek heeft tot dusver niet geleid tot het vinden van nog meer slachtoffers. n aangebroken. De Franse nationale vrouwenbeweging heeft maandag mevrouw Bonnaand Pon- tay, advocaat bij het hof van beroep van Parijs, kandidaat voor het presi dentschap gesteld. In een communiqué zegt de lieweging, dat voor de Fran chises de tyd is aangebroken actief deel te nemen aan het leven van de re publiek en hun stem laten horen. Koop Jm en win BEZWAREN VAN 664 NOORDHOLLANDSE ARTSEN Opvattingen in nota I ^chermmg van D -66 en lid van 7 het actiecomité tegen de vestiging U en W QQnVCchtbciCir van Progil, dr J. W. Copius Peere- Naar boom, in een communiqué de hoop en verwachting uit, dat de leden van de gemeenteraad geen toe stemming zullen geven voor de vestiging. 1 ADVERTENTIE i SLHOL, SCHAR OF TOUtN A LA MEllNIERt 1 kg vis, zout, 1 ei, !1 lepel melk, bloem, boter «margarine, 2 citroenen, Peterselie De vis met wat zout inwrijven en 20 minuten laten intrekken. Door losgeklopt ei met melk en vervolgens door bloem wenlelen. Bakken in veel S?e,bMer mar9arine °P niet te fel vuur. Wat citroensap, fijn gehakte Peterselie en de overgebleven boter over np Vls doen_ AMSTERDAM (ANP) aanleiding van de nieuwe nota van b en w van Amsterdam, waarin nogmaals wordt aangedrongen op een goedkeuring van de gemeente raad op 14 mei voor de vestiging -d* not^J'8fL b p opvattingen zijn naar de mening van van de zwavelkoolstoffabriek Pro- het actiecomité op verschillende pun- ten aanvechtbaar. Betreurd wordt dat gil, spreekt de voorzitter van de er voor deskund.r-i-n n ge!etrenh«4 landelijke werkgroep gezondheids- TJXZSZ !;jk in kort bestek alle aanvechtbare punter, van deze nota te behandelen, aldus het commun.tjué, waarin vervol gens een onvolled.ge opsomming wordt gegeven van enkele pinten die naar het oordeel van het actiecomité op wetenschappelijke gronden worden bestreden. Beroep vestiging van nieuw een be en van de ge- (Van onze correspondent in Bonn) J_Jet besluit van de bondsregering om de mark niet te revalueren, zal in de bondsrepubliek waarschijnlijk tot aanzien lijke prijsstijgingen leiden. Het afgelopen weekend lieten de professoren in de econo mie zich zeer kritisch over het besluit van de regering uit. Ze zonden kanselier Kie- singer een brief, waarin zij hun bezorgd heid uitspraken over mogelijk verregaand dirigisme als consequentie van de door de regering genomen beslissing. Zij voorspel den bovendien dat het niet-revalueren zal voeren tot een verdere ontreddering van het internationale valuta-systeem'. Tege lijkertijd was volgens deze experts de kans aangebroken maatregelen tegen de prijs stijgingen in de bondsrepubliek te nemen. Eisen van de arbeiders tot verhoging van loncri en salarissen zouden dan ook niet van de hand kunnen worden gewezen, aldus staat in de brief van de professoren aan kanselier Kiesinger te lezen. Wanneer men de werknemers deze ver hogingen niet zou toestaan, aldus de professoren, dan zou de regering zich het verwijt moeten la ten welgevallen dat zij met de beslissing van vrijdagavond een .eenzijdige bevoordeling van de kapitaaleigenaars' had gedaan. Regeringswoordvoerder en leider van het Bun- despresse Amt Gunther Diehl, reageerde op de brief met te zeggen dat ze geen poatitleve bijdrage tot het probleem van de revaluatie had opgeleverd. Commentatoren wijzen er echter op dat kanselier Kiesinger en zijn minister van financiën Strauss, zichzelf geen goede dienst bewezen hebben met het handhaven van de mark op zijn huidige waarde. Natuurlijk zijn er grote groepen ln het land die met de beslis sing gebaat zijn. Zo verklaarde de voorzitter van het Duitse bondsverband voor de industrie, en de bondsverentging van de Duitse werkgevers- bonden zich tevreden met het besluit van vrijdag avond. Ook voor de boeren betekent het, dut zij niet een nieuwe strijd om hogere subsidies bij de regering zullen hoeven te voeren. Voor de vele miljoenen werknemers valt echter af te wachten of de onvermijdelijke prijsstijgin gen hen niet rauw op het lijf zullen vallen. In deze groepen zou de CDU-CSU bij de bondsdag verkiezingen van 28 september wel eens vele stemmen kunnen verliezen. Het viel op dat mi- nieter van financiën Strauss, die als eerste in het openbaar, procenten voor een eventuele waande verhoging van de mark noemde, als fel tegenstan der van de revaluatie hoopt voorsprong op zijn collega van het ministerie van economische zaken Schil er te krijgen Het was de sociaal-democra tische hoogleraar Schiller immers gelukt door zijn grote populariteit als nieuwe .Wurtschafts- wunderman' de rol van Strauss in de schaduw te stellen. onbereikbaar. Hij heeft laten weten hij niet het voorzitterschap wil voeren van de economische commissie uit de bondsregering. die woensdag over de verder te nemen maatre gelen zal beraden. Schiller heeft kanselier Kie singer uitgenodigd deze commissie zelf maar te leiden, nu deze toch ook de verantwoordelijkheid voor het niet doorgaan van de revaluatie draagt. Sterke prijsstijgingen :n de komende maanden van de verkiezingen zullen nu geheel voor reke ning van de CDU-CSU komen en de sodiaal- democraten zullen in de verkiezingsstrijd met alle recht van spreken de schuld in de schoot van de regering kunnen schuiven. Het huidig ovenwicht zal eventueel alleen hersteld blijven, wanneer de genoemde commissie in staat is maatregelen te nemen die in feite met een pseudo- revaluatie gelijk komen. De voorstellen die op het ogenblik circuleren hebben echter weinig kans oip succes. Het heffen van de zogenaamde nogatieve ren te op buitenlandse inleggingen bij Duitse ban ken roept wettelijke bezwaren op Het zou in strijd zijn met het uitgangspunt van de gelijk heid. Een verhoging van de exportbelasting van vier procent zoals die in november na de monetaire conferentie in Bonn door het kabinet werd vastgesteld en een gelijktijdige import- belastingsbegun3tiging beide tot acht procent roept de industrie in het geweer. De invoering van een deviezencontrole zal door minister van economische zaken Schiller niet wor den geaccepteerd, omdat een dergelijke maatregel indruist tegen het door de minister gehuldigde principe van vrije markt-economie. Schiller heeft tijdens de debatten in het kabinet van vrijdagavond laten weten dat hij niet zal mee werken aan maatregelen die de vrije markt-eco- .1 nonue beperkingen opleggen. De komende da gen zal de regering echter eerst bestuderen hoe de deviezenmarkten op de maatrgelen rea geren. Ook is voor haar van groot belang wat de presidenten van de staatsbanken in Bazel hebben beslist. Bundesbankpres:dent Blessing's grootste zorg ls de komende tijd dat de deviezen ter waard van 20 miljard mark. die het land de laatste weken tengevolge van de speculaties zijn binnengestroomd, weer naar hun punt van uitgang terugkeren. de omstandigheid, dat de regering de dis cussie over de revaluatie niet b-'nnenskameis heeft kunnen houden en zodoende zelf schuld is aan de speculatieve deviezentoevloed. Erhard verklaarde dat. toen hij zelf als minister van economische zaken de marlt met vijf procent had gerevalueerd ,niet meer dan een handjevol mensen er van wist tot op het moment waarop de beslissing officieel openbaar gemaakt werd'. Of woensdag de economische commissie uit de bondsregering beneen zal komen, is nog niet zekor. Er gaan stemmen op over de zogenaamde .flankerende maatregelen ter ondersteuning van het besluit de mark niet te revalueren' pas te praten als kanselier Kiesinger 20 mei van een reis naar Japan zal zijn teruggekeerd. Hoewel een regeringswoordvoerder eind vorige week verklaarde dat het besluit om niet te re valueren voor alle eeuwigheid' zal gelden, en kanselier Kiesinger vor:g jaar november plech tig beloofde dat .zolang hij kanselier was de mark niet zou worden gerevalueerd', blijf: de uiteindelijke ontwikkeling toch onzeker. Ten slotte éindigt voor de regeringswoordvoerder en voor de kanselier de .eeuwigheid' op 28 septem ber, als de kiezers een nieuwe bondsdag zullen hebben gekozen. uit te gaan van net i chameLjkr geestelijk en sociaal welz.jn van de bevolking en ernstig te overwegen of iedere twij fel omtrent mogei.jke schade voor de gezondheid van de bevolkmg ia weggenomen. Artsen Van artsen in de provincie Noord-Hol land, d e tegen de ves'iging van Progil en andere petrochemische fabrieken in een dichtbevoUU woongebied zijn ont ving het actiecomité 664 adhaesiebetui- gingen. Het comité acht het van groot belang dat zoveel artsen de hygiëne van het milieu ter harte gaat. In het bijzonder wordt betreurd dat de brief van v jf hoogleraren van de me dische faculteit waarin een groot aan tal vragen werden gesteld naar aanlei ding van het rapport van de Amster damse coördinatiecommissie voor de hy giëne van het milieu, niet verder ter sprake is gekomen en niet duidelijk ls beantwoord. Hierdoor wordt de indruk versterkt dat thans economische overwegingen de doorslag moeten reven Wj de beslissing zonder dat eerst d? verontrusting van de bevolking over zo'n belangrijk pro bleem als de leefbaarheid in een dicht bevolkt woor.geb.ed ten volle en op overtuigende wijze is weggenomen. Hoe wel er tot dusverre tin een systema tische activering van de bevolking van Amsterdam geen sprake ls geweest, ai- dus het comité in zijn bnef aan de gemeenteraad, kan het voor de raads zitting van 14 mei 33.725 handtekenin gen. resp. adhaes: betu: gingen tegen de vestiging van Prog.l aanbieden. Daarnaast ontving het comité adhacsie- betmgingen van diverse wetenschappe lijke groeperingen, vooral van mexlisch- biologisch en van chemische z!Jd«k

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 3