■AGENDAh ,De student heeft minder rechten dan dienstplichtige' Westerschouwen: half jaar wachten met besluit eilandbad TELEVISIE LEGPUZZLES GRATIS BIJ KANTEN KLAAR MAALTIJDEN NOORD-ZEELAND SS.TC - u,x°r'20 uur: 2» - ^•S^telAÏ,^RSCM0T P,A 0PB0UW0RGAAN KRIJGT NIEUWE FUNCTIONARIS BETEUGELING OEVERAFSLAG VEERSE MEER SUBSIDIES SPORTHALLEN EN VAN EEGHENHUIS Autodiefstallen in Zeeland Intussen eigen kansen bekijken MARKTBERICHTEN S 5 een flinke kraeht I DE DRUIVENTROS' ÏXEffi ristwi «soacumb wissel SCHOUWEN rtOVINCIAlE ZEEUWSE COURANT CHU-SECRETARIS SCHURING IN GOES: «ffS De tachtigduizend stu ften in ons land bezitten minder -ebt» dan iemand die dienst plichtig »'°r<lt- Insl,raak is dan L nodig omdat het helemaal een wak is van deze tijd'. Dit kregen de talrijke CHU-leden zaterdag- „orgen te horen van uniesecreta- B dr H. A. Schuring op de in de prins van Oranje' te Goes gehou den jaarvergadering van de ka nerkring Middelburg van de Christelijk Historische Unie. tv Schuuring wees er op dat er ten aan- 5L ran het onderwys lang een mono- X leeft geheerst. In tegenstelling fit mS* beschikken de leiSinggeven- rS nu over veel meer inferma- Vooral het feit dat twee volleges diversiteiten moeten regeren vraagt «m moeilijkheden. Inspraak van de stu- Stn achtte dr Schuring gewenst, Sr de .Revolutionaire methode die de studenten de afgelopen dagen hebben SdWniot zijn instemming. Spre ker meende dat men zal moeten komen tnt bhkortme' van de studieduur en da t Xueld bespaard kan worden met de ttÜrf van wetenschappelijke insti tuten, b zijn referaat over de actuele poll- t=eke situatie zei dr Schuring voorts, dat 'gedeputeerde staten van Zee land met betrekkmg tot de herinde- lin" van gemeenten een voorbeeld hebben gegeven hoe het niet moet. Véreens zijn zoveel klachten op de ele mentaire inspraak genomen als vanuit d»ze provincie, aldus de Unie-secretans. In dat verband wees hij op een door hem "edane uitspraak bij de behande- Un'rn vm het wetsontwerp in de tweede haSwr waar.n hij had gezegd dat bij 6» her-ndeling van Zuid-Beveland een maximum aan grenswijzingen en een minimum aan inspraak was bereikt q. schunng was van mening dat er jchaalvereroting moet komen en dat' iae moderne aanpak vraagt. Dit mag' «hier niet uitmonden in een enorme afstand tussen bestuurders en bestuur den. Over de politieke constellatie ze; dr Sdiuuring dat D '66 de partij [5 geweest die de meeste antwoorden] oo "vragen geeft en eigenlijk preten- dêer nu alle partijen maar moeten i ontstoffen. Het 'is de partij geweest j de'zeer sterk startte maar zich aam gsprettea onttrekt uit eigen belang.: Volgess soreker is het progressieve ak- Soosd volledig de mist ingegaan. De ppp. is eveneens niet aangeslagen. DeUnie-secretaris betitelde deze nieuw-] tomer ais een doodgeboren en onecht kind van de KVP. Daarnaast is de PvdA de laatste tijd het par opgegaan van een partij waarmee men niet wil samen werken. Volgens dr Schunng kan ook deze partij constructieve bijdragen leve ren in het politiek bestel. Spreker vroeg ic'n it hoe de fractie er uit zal komen te zien als Nieuw-Links met zijn pro gramma komt. Zich nader bepalend tot de groep van 18 zei dr Schuring, dat men al ver gevorderd is met een poli tiek vooruitstrevend programma. In het kader van de bestuurbaarheid zal men er wel voor moeten zorgen dat er geen chaos komt. ,Als we naar christelijke politiek stre ven is bet de morele plicht om het over leg met te doorkruisen en te fustre- ren'. In dit verband zei hij alle begrip te hebben voor de verlangens van de jongerenorganisatie CHJO, maar dan zal ze wel de weg moeten wijzen naar de toekomst en niet naar het verleden. Bepaalde uitlatingen van Koos Huissen tijdens zijn jaarrede te Driebergen ble ken niet de waardering van dr Schu nng te hebben. Zo zei hij, dat men zich positief tegenover de partners op dient t" stellen. Hij ontkende dat de 18 op een laag pitje zijn gezet. Van het kabinet De ZIERIKZEE Tentoonstelling oude spaarvarkens den over inspraak in de industrialisatie, argumentering van herindeling gemeen-1 vandaag, morgen en overmorgen ge- ten democratisering van het onder-] werkt kan worden. Financieel moest Ter gelegenheid van het 150-jarig onderwijs en het prijsbeleid dfr P.sijl, TÖoetln'^A Xïölïli'MiSigf^S 'hifnS Op de vraair. of er een WMMCMfe- «1 P. Dg», bMütgrtouw een tentoonslelllnü laarvarkens. Deze door de Nuts- streekplan dient te komen, zei de heer f13 bestuurleden herkozen. In de vaca-LeoperKi van oude spaa; C. F. van der Peril, dat dit opgevangen tur® 52^1 zijn beschikbaar gesteld kan worden door ae havenschappen. Bastlinra u t Cadzaiid m <te plaate. Lpaat-bank te Rotterdam. Verder zullen Secretaris H. I.Tssel memoreerde in p^L?,hihS^ g?1 °P de wgpositie de bekroonde werkstuk- ^_,^ersla& 1968 voor de. ka-] ife k«n te zlen..zljn' -d,c door ^rl.ngen merknng een jaar was waarin hard ge-] (ADVERTENTIE) ORKA sen maken tot de inzet voor 1971. Bi- is vooral geen duidelijke probleemstel ling voor de kiezer. De Unie-secretaris kon met zeggen dat het kabinet slecht heeft geopereerd, maar verheelde niet dat vooral b:j het loon en prijsbeleid vraagtekens moeten worden gezet. Dinsdag 13 mei SSf8! ~,Prins van Oranje, bijeenkomst g« landsvrouwen. uur hearing jeugdbeleid in Goes in JWgavncentrurii ,De Veste'. MwDELRl RG Molenwater, 9-17 nmiatuur Walcheren nu' De Brug, diploma- uitreiking veilig verkeer. Plattelandsvrouwen Tholen bijeen De leden van de bond van plattelands vrouwen op het eiland Tholen maken op 22 me: gezamenlijk een excursie. Eerst zal de eiermijn te Barneveld wor den bezocht, waarna doorgereisd zal worden naar het dolfinarium te Harder wijk en naar Lunteren waar pannekoe ken gegeten zullen worden. Op de terug reis staat op het programma een be zoek aan de pottebakkerij .Potters' te Olsterwijk en tot besluit van de reis eeh gezamenlijk diner in .Hotel Engel' te Baarle Nassau. SDO I verloor van NO AD II SDO I uit Sint-Philipsland - Anna. Ja- cobapolder speelde voor de 3e klasse van de SDKB-korfbalcompetitie een uit wedstrijd tegen NOAD H te Dreischor. De geel-zwarte Fliplanders verloren in Duiveland kansloos met 5-2. Reeds na 20 minuten spelen nam de blauw-witte thuisclub de leiding door een treffer van Hans Geelhoed en de zelfde speler maakte er na een half uur ook 2-0 van. Deze stand betekende tevens de ruststand. Na de hervatting duurde het weer precies 20 minuten, dat er gescoord werd en het was Ad. van der Linde, die de stand op 3-0 bracht. Dezelfde speler zorgde ook 5 minuten later voor 4-Ó. en" pas kort daarna slaagde A. Braam er voor SDO in om een verdiend tegenpunt te laten aantekenen. (4-1). NOAD bleef echter sterker en Jan Bodbijl liet de stand 5-1 aanwijzen. Kort voor tijd doelpunt te Braam nogmaals voor SDO. hetgeen tevens de eindstand betekende. (5-2). Uitslagen van het zaterdagvoetbal afdeling Brabant D» uitslagen van het zaterdagvoetbal afdeling Brabant zijn als volgt: Twee de klas A: Thoiense Boys II - Beatrix '58: Ook nu moesten de "Tholenaren een verlies met ruim verschil incasseren al was het krachtsverschil niet zo groot als de uitslag doet vermoeden. De Oos- terhouters wisten echter beter de kan sen te benutten. De uitslag werd 7-2 ChT-islandia II - PTT werd" op verzoek van PTT uitgesteld, omdat dit een toer nooi had en de wedstrijd zal waarschijn lijk niet meer gespeeld worden omdat het toch niet meer van belang is. WN II - BWR H: WN won in de 3e Voormalig weeshuis Singel-iWas A met verschil 6-1 van de «raat, 10-12. 11-17 en 19-21 uur' ten-1 BWR-reserves. toonstelling .Zeeland, heraldisch-genea- SPS 11 - Chrislandia Dl: SPS n stelde ijl]!™,- iwat teleur door Chrislandia III 'n gelijk -n vmc"" Boekhan(li,l Van Geyt 9-12 i ®Pel (1-1) toe te staan. De beide "doel- fr.,;8 uur: tcntoonstcllinc "werkenverdedigers in uitsteken samenspel tussen Tonny Hage en me vrouw Corrie Kloet-van Nieuwenhuize werd met een fraa: doelpunt van Hage besloten, hetgeen 3-0 betekende. Enkele minuten later werd Henk Ver- meule op ongeoorloofde wijze aangeval len en dat kwam DFS op een straf- worp te staan. Tonny Hage deed net alsof er geen wind bestond en voltrok het vonnis feilloos. (4-0). Vlak hierna schoot André Wurth opnieuw in. doch de bal kwam uit de Burghse korf te rug. Even voor de rust kreeg All-Ready nogmaals de kans om te doelpunten, doch aanvoerder Rinus Kloet wist de strafwonp niet in een doelpunt om te zetten. In de tweede helft profiteerde DFS slechts ten dele van de wind en doel punten leverde dat niet op. Wel kwa men de Burghenaren nu wat meer in het offensief, doch naarmate de wed- strijd vorderde, kwam All-Ready weei i terug. De aanvallen van de thuisclub waren dan ook veel gevaarlijker. Tan geman kreeg via een toegekende straf- worp nog een kans om de vervelende nul weg te werken, doch ook hij faalde weer in het nemen. Toen de ZKB-arbi- ter het einde aankondigde had All-Rea dy haar vierde overwinning in succes sie behaald. SINT-ANNALAND Speeltuin kreeg opknapbeurt De speeltuin te Sint-Annaland is op- GOES - tentoonstelling werken v's<"dedigers in uitstekende vorm te zijn. mnn^P?rs I Smerdiek n - Vrederust II: Smerdiek II Rijksarchief Zee-speelde in de 3e klas b de Vrederust- io li ^nt-Pieterslraat 38. 9.30-12 30 en1 resel"v"es naar een 7-1 nederlaag en werd lam* I T,"r; tentoonstelling .Zee-!door deze overwinning kaïnpioen in de- 7,1' e Dcnitse synode 1618-1619'. ize Hlas- Het moet nu nog promotiewed- om de Zeeuws r WK,-. nog promt 12in L ÏÏ,?-um' Wa^naar.straat, 10_ j ftrijden spelen tegen WN n bl'n i r, 7 uur: tentoonstelling wer- tweede klas eventueel te bereiken. v"aMsrd Jan Jongschaap. Thoiense Boys III - FSV III: De pun- ia i.Henthem en Jutting. Lange Delft ^en bleven via de uitslag 3-1 in Tholen. tentoonstelling werken Hans 111 - m. Hecren, S-uur'tertóön ,G,'?'ei'ie Troutzaerte. cine werken Fran- CitnJrl Ja«l"-s Siegers en Paul GOES GrainP'oo61"' allc leefltiden. zo'n meisje ra ia ?TUUIHoc versler aezvu.3 pcnbarc voorstelling van ff*® *7 Ledel' 20 uur: Shalako, K^J«lSrV LUXOr' 20 uur: Hot-' ftISf»TioMliaSlbra- 20 'Hir: De 6 m de "chte brigade, 14 jaar. "NL.CHT.NGEN OVE« Kogelvangers m - Dinteloord TH Tllier won Dinteloord III zoals mocht wor den verwacht met nuum versdhil. Het werd een 6-1 uitslag voor Dinteloord SC Stavenisse II - WN III: De 3-0 overwinning van de WN-ers mocht nieit helpen het kampioenschap van Smerdiek in de weg te staan. All Ready I won van DFS I Ook de vierde wedstrijd in de eerste klas van de SDKBA-korfbalcompeti- tie heeft het Zierikzeese All-Readv in de volle winst omgezet, want DÉ'S uit Burgh-Haamstede moest met 4-0 de vlag strijken. Met de wind in de rug was All-Ready dan ook het meest in de aanval eh het verwonderde eigenlijk niemand, dat de Zierikzeeënaren na ongeveer een kwartier spelen door een treffer van Piet de Ronde de leiding namen. (1-0). Vijf minuten later kwam Ada Hage vrij onde-r de paal en opnieuw was het raak. (2-0). All-Ready kreeg nu de smaak weer te pakken en alles lukte nu ook wat beter dan in het eerste be- DFS kreeg de kan - om wat van de opgelopen achterstand in te lopen, doch Wim van Dienst wi-L een toege kende strafworp niet te benutten. Goed grintzand aangebracht. Het werk wei_ uitgevoerd door de firma Van Vossen en Bruinzeel en de gemeenteraad had er 5000 voor beschikbaar gesteld. De speeltuin is in beheer bij de speeltuin vereniging .Vrij en blij'. Bankjes bij jachthaven Het gemeentebestuur te Sint-Annaland heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor het plaatsen van bankjes op de dijk bij de jachthaven. Van daar uit heeft men een aardig uitzicht over de jachthaven en de Krabbekreek. Jaarvergadering Goene Kruis die mee gedaan heb- MIDDELBURG Opni.-uu i* in d«- Maten van Zeeland '1'- structuur yiui het provinciaal opbouworgaan Mich- ting Zeeland aan de orde gewn-M. In verschillende fracties bestatin daartegen nogal wat In-zwaren. maar die verhinderden gisteren aan het eind van de zitting niet de l>eMis- sing om een tweede functionaris voor de samenlevingsopbouw aan te stel len. I)e kosten aan 'n dergplyke aan stelling verhonden heiopen op jaar basis 28.600. Het rijkssubsidie daar-i van afgetrokken resteert voor de pro-j vincie een netto-tekort van ƒ1.300. Het aantal projekten van samenle vingsopbouw in Zeeland is .:i 1968] sterk gestegen, zo lichtte het col- lege van gs toe en daarom werd het l dringend gewenst geacht dat deze functionaris aan het personeelsbe stand van de stichting zou worden tdfegevoegd. Toen gedeputeerde J. v.| den" Bos een uiteenzetting had ge geven over de stand van zaken m deze sector bij het provinciaal op bouworgaan en had aangekondigd dat bij het ministerie een nieuwe subsi dieregeling in de maak is gingen del staten met uitzondering van de Boerenpartij) met de aanstelling ak koord. M.in of meer onder het motto dat de heer P. A. Roels (pvda) ver tolkte: .Laten we nu alsjeblieft doen wat gebeuren moet. De structuur van de stichting kunnen we dan nog wel eens in een aparte vergadering be kijken'. Gs-lid Van den Bos achtte daartoe de volgende begrotingsbe handeling het meest geschikte tijd stip. Zoals gezegd: er werden pogin gen ondernomen om een beter in zicht in de structuur en de perso- neelsopbouw van het provinciaal op bouworgaan te verkrijgen. De heer W. C. A. M. van Dongen (kvp) deed dat. toen hij het fiat van zijn fractie afhankelijk stelde van het antwoord van het college. Hij vond dat er een duidelijk beleid rondom dit orgaan moet komen. De heer J. A. van Ben- nekom (ar) volgde hem erin. toen hij de vrees uitsprak dat zelfstan digheid van de vier raden van het opbouworgaan met de personeelsvoor ziening op de duur toch wel eens teveel van de financiële krachten van de provincie zou kunnen vergen. Maar per slot van rekening kon men el kaar toch wel vinden in een goed keuring van het voorstel van gs. iheid van het huwelijk van MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur. h*™,™ -Ty zer dagen voor het huis van de bruid, algemene vergadering \oor om de helft mejuffrouw Marja Quist aan de Bogerd- van de kosten, die Veere moet dragen weg, een serenade aan het jonge paar. (ron(J f jjo.OOO) op 't plan ter beteu- De bruidegom is al vele laren lid van u«>* Draschor'I harmonie. oamnaOvme hrt Yeerse Meer uit te voeren, voor haar re kening te nemen, met een maximum tot 50.000,-. Het dagelijks bestuur wijst er op, dat de verwachting, dat de oeverafsiag na de afsluiting van het Veeree Gat tot stand zou komen, niet bewaarheid is. In feite is reeds sedert enkele jaren de noodzaak aanwezig, dat hier ter be scherming van her waterschap zij het dat het hier een tweede waterkering betreft maatregelen getroffen wor den. Vrouwenpolder liet in 1965 een plan ontwerpen, dat echter door ver schillende omstandigheden nog niet is uitgevoerd. ADVERTENTIE POLYETHERPLATEN, in dik of dun, in alle gewenste maten heel geschikt voor caravan- en bootkussen* en verder voor vele atoffeerdoelelnden. prijs* ssen - Uit voorraad leverbaar JON (01184} 2491 - VlfSS'NGÉN ken te zien zijn, zijn vervaardigd. ben aan de tekenwedstrijd en de strijd In vrije expressie. De winnaars en winnaressen krijgen vrijdagmiddag ook hun prijs uitgereikt. Sportwedstrijden voor schooljeugd Dinsdag worden op het sportpark ,Ban- nlnk' in Zierikzee de schoolwedstrijden voor het lager onderwijs georganiseerd. Er doen scholen aan mee uit Zierikzee, Kerkwerve, Sirjansland, Oosterland en Bruinisse. De ongeveer 400 leerlingen moeten 60 m hardlopen, verspringen, balwerpen en een behendigheidsoefening uitvoeren. Na afloop van deze onderde len vinden nog estafette- en korfbal wedstrijden plaats bussen de diverse scholen. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de Nutsupaarbank, die haar 150-jari.g bestaan viert. Optreden doedelzakkorps Het doedelzakkorps .De Scotjes' uit Til burg zal zaterdagavond in Zierikzee een muzikaal optreden verzorgen in kader van het 150-jarig bestaan van de Nuts- spaarbank. Om 8 uur zal een rondwan deling door de stad gemaakt worden, Om 9 uur begint op het Havenplein een taptoe. De route die de Scotjes door Zierikzee volgen, is: Huis van Nassau, Lange No belst/raat, Jannewekken. Schuurbeque Boeyestraat, Caldnweg, Caustraat, Grachtweg. Noordhavenpoort, Oude- Ha/ven NZ, Kraanplein, Oude Haven ZZ. Nieuwe Haven, Nieuwe Boogerdstraat, St-Domusstraat. St-Janstraat, Appel markt, Havenplein. DREISCHOR Serenade harmonie Staten akkoord met: Positieve reacties MIDDELBURG Met enkele korte discussies lieltlien de staten van Zee land maandag hun fiat gegeven aan een tweetal suhsldlevoorstellen. Voor de bouw en inrichting van elk van dc aporthallen in Goes, Terneuzen en Ilulst werd een bedrage ii fonds perdu van 100.000,- verleend uit net. fonds ton behoeve van de ontwik- koling van de provincie. Aan de Stichting vormingscentrum ,Van Ee- ghenhuis' te Aardenhurg werd met ingang van 1 januari jl. een subsi die toegekend van 10 pet over de bijdrage, die het rijk verleent met' een maximum van 12.500,-. Gedeputeerde M. J. van Poelje was blij dat de staten zo positief rea geerden op het sporthallen-voorstel. Zo had ars W. R. V. Dusarduijn (kvp) gesteld dat het ging om een .specti rijke ipHBPHi ging taculair besluit, dat in belang- aan de sport- vóorzieningen in Zeeland. En hij kondigde vast aan dat zijn fractie ook akkoord zou gaan met soortge lijke subsidievoorstellen voor Oost burg en Zierikzee. Ook de heer D. Geuze (ar) deed dit. Ch-woordvoer- der C. J. Buurman sprak de hoop uit dat via deze sporthallen meer men sen bij de actieve sporten worden be trokken en de heer R. Hol kwam de instemming van de PvdA vertolken. Alleen de heer C. Boender fsgpi toonde zich met zijn fractie om Sincipiële redenen tegenstander, et speet gedeputeerde Van Poelje dat het college in gebreke was ge bleven bij het overleggen van een ur- gentiesrhema voor de sporthallen, in september 1966 al toegezegd. Maar h;j verzekerde de heer Ehlsarduijn. d:e daarnaar had gevraagd dat dit beslist niets had te maken met ,ge- heimzinnig-doenerij'. deur zten. Dc heer J. A. van Benne- kom (ar) deed dat bijvoorbeeld, hoe wel hij de hoop uitsprak dat beide instellingen elkaar op zoveel moge lijk terreinen zullen vinden en het nog eens tot een samensmelting aal komen. Een waarschuwing tegen .drang' In deze richting liet ook dr* W. It. V. Dusarduijn noren, die stelde: ,Wie het kleine Van Eeghenhuis niet waardeert ia het grote Hedenesse niet weert'. Instemming ook uit de andere hoeken van de statenzaal en een tevreden gedeputeerde A. L. van Geesbergen ln zijn antwoord. MIDDELBURG De afgelopen dagen zijn op diverse plaatsen auto» gesto len, onder andera van de arts M. L. van der Moer in Arnemuiden. die deze auto mét contactsleuteltje erin voor zijn woning had laten staan omdat hij ver wachtte nog te worden weggeroepen. De auto, die zondagnacht werd gesto len. is maandagmorgen in Rotterdam teruggevonden. Een eveneens gestolen auto. eigendom van M. van W. uit Mid delburg. werd door de Middelburgse po litie maandagmorgen om half zes terug gevonden in een sloot langs rijksweg 58. Ook een auto werd gestolen ln Kort ge ne en pogingen tot autodiefstallen wer den ondernomen in de Middelburgse Lazarij- en Br eest raat. OOSTERLAND Collecte De collectes ln de Nederlands hervorm- SEROOSKERKE (S.) Deborah hield contactavond De Nederlands hervormde vrouwenver eniging .Deborah' uit Serooskerke (Schouwen) hield dezer dagen in de zaal van het dorpshuis een contactavond voor donateurs en zusterverenigingen uit Burgh, Haamstede en Kerkwerve, onder leiding van haar presidente me vrouw W. Li nders-Tangem an. ''f,1™'■K1® Het rijk 1. thand bereid de helft va» t 3 d" kosten van het werk 300 000 to- avond werd gevind met aang en voor-Mrekening te nemer.. Vr- kof,,. 'ïlb 7 "81 v«ri« b«reid 50.000 op koffie met diverse soorten gebak. U,H te Hm een Tijdens de pauze werd een verloting ge-J s houden waarvoor enkele prijsjes beschik baar waren gesteld. Na de pauze vertoonde de heer J. Vier- gever zijn kleurendia's met natuuropna men uit eigen omgeving. De avond werd besloten met het zingen van het bonds lied .Wanneer Veere hier niet tot maatre gelen zou hebben besloten zou ons wa^ terschap genoodzaakt zijn geweest ter plaatse werken uit te voeren, waarvan de kosten eerder hoger dan lager gele gen zouden hebben', laat het dagelijks Bestuur de algemene vergadering niet weten. VOORSTEL VAN BEN W: dat van de commissie. B en w merken naar aanleiding van stellingen commissie onder meer op. dat het geen wettelijk omschreven taak is van de overheid de kinderen die van de lagere school gaan. de zwemkunst machtig te laten zijn. Men vindt het wel een stap In rif kaal van de heer R,inhere aan HAAMSTEDE De Wester- vooruit als de gemeentelijke overheid mJfagLvS?de"alSïi^J^ïrsir^dï schouwse gemeenteraad behandelt zond™'h«"rëi mug SA ÏTfeird «fe vergadering van maandag 19 - Sïïg mei een voorstel nog een half jaar te wachten alvorens een definitie-ons inziens ook worden volstaan met een verwarmd open zwembad, waarin sprak een welkomstwoord, waarna de secretaris, de heer L. P. Goedegebuure. de notulen en het jaarverslag uitbracht. De rekening 1968 en de begroting 1969 werd door de penningmeester, de heer C. J. C. Boot voorgelezen. Herkozen werd als bestuurslid de heer W. Baas. Besloten werd om voortaan geen begra fenissen en festiviteiten in het groene kruis gebouw te doen plaats vinden. Het dorpshuis en verenigingsgebouw van de hervormde kerk bieden daarvoor de mo gelijkheden, De voorzitter sloot met een dankwoord tot de wijkzuster voor het vele werk dat in het afgelopen jaar is gedaan, de vergadering. OUWERKERK Schoonoord bezoekt Ouwerkerk (Sch.) Zaterdag 17 mei komt een gezelschap utt Schoonoord, de vroegere standplaats van ds Faber, Ouwerkerk bezoeken. Vo rig jaar zijn een aantal Ouwerkerkers in Schoonoord geweest en dit is de .con tra-visite'. De bedoeling is, dat de gas ten rond het middaguur zullen arrive ren en na de verwelkoming ontvangen worden door de hen reeds bekende ge zinnen. Voor 's middags staat er sport op het programma, terwijl 's avonds de har monie zal concerteren. De zondagmiddag wordt besteed aan een trip over Schou- wen-Duiveland. Verjaringsfonds Het verjaringsfonds van de hervormde gemeente te Ouwerkerk heeft over april opgebracht 40,25. De collecte voor Bia.fra en Nigeria in de Nederlandse hervormde kerk te Ou werkerk heeft opgebracht 216,55. ve beslissing te nemen over het al de schoolkinderen van mei tot ok- t p f De collectes :n de >ederlancs hervorm- V QTl tLCQnCTitlVLlS kerk te Oosterland brachten in april J Jop:- kerkvoogdij ƒ754.75: -andeh^ce De statenleden stemocn ook :n met( paascollecte 323.61; diaconie 251.59 het subsidie aan het .Van Eeghen- en voor de algemene diakonalc collecte hu:s te Aardenourg, zoals gezegd, 146.70. Met uitzondering van de fractie van de boerenpartij. Het college van gs rx - had zich overigens de vraag gesteld' JDlieenkOITlSt of geen termen aanwezig waren voor: 1 een nauwe samenwerking tussen het; oecumenisch vormingscentrum 3e- j denesse* en het .Van Eeghenhuis'.: bejaarden maar zij wilden deze wens bij demelvaartsdag niet op donderdag gehou- toeikenning van het subsidie tochrien, maar op dc woensdag daarvoor. De niet als een soort stok achter de;tijd en plaats blijven hetzelfde. VEILING BERGEN OP ZOOM 12 mei: aardbeien glas 48-1.08 per doos- AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. lei. Kleiyaardappelen voor het binnen land: Bintje. 35-55 mm 1»—20. 40 mm opw. 1921, 55 mm opw. 20—22; Furore. 40 mm opw. 2022. Klei-aardappelen voor de export: Bintje, 40 mrn opw. geen handel. 35-55 mm 19 20,50, 55 mm opw. 2022.50; voer-aardappe- len 2i. Stemming: binnenland rustig en en glas 41 ie: bloemkool 15-1.30; snijbonen 3.16- J 3.73; princessenbonen 5.50-6.20; kom- 1 kommers p kg 62: savooie kool 91-1.14; bospeen 51-59; postelein 61; prei 15-38; 15-38; raapstelen 15; rabarber 4-12; x radijs 10-17; paragon 19-25; bosselder 2 10-13; sla 6-23; spinazie 9-13: tomaten 1 9-20 p ons; peterselie 33-37: uien 13-14:flauw, witlof 1.04-1.44; Golden Delicious 39-75; P«J«n omzetbelasting) va*-gesteld Jonathan 31-60; Saint Remy 16-37. Per 100 af bedrijf op auto volgens kwa- liteitseisen binnenland cq export. EXPORTVEILING BERGEN OP ZOOM VEILING ZWIJNDRECHT. 1 12 mei. Andijvie 59—76; spinazie 23—46; postelein 87—93; uien 22; rabarber 13—17; 50; komk. 4950, 50 pl 4448. 40 pl 40-42. 35 pl 34—40. krom 58—61, stek 26—53; tomaten a 8,40-6.60, b 9,90— 30, c 8,103,30, cc 7.20: radijs rood 2137; witpunt 33—34; selderij 6—11; peterselie 16 25; bos kroten 5457. 12 mei; exportsla 40.000 stuks.! 12-15 kg 6.00 en centrale: 15 kg noj^Aoo 89 3-2 c l 9.00-22-70; spinazie 9-11: radijs 13-16 S 75 J si-moi J4! snijbonen 3.32-3.73; glas aardbeien i: p.fl ,n Pn v ASPERGEVEILING BERGEN OP ZOOM 12 mei aanvoer 1000 kg. AA extra; 500: AA I 3.80; A extra 4.20; A I 3.40; A. afw. 2.70: B extra 3.40: B I 2.70; B afw 2AO; O extra 2.20; C I 2.00; D! I 1.60; E I 2.30; EII 1.70; stek 1.40. VEILINGVERENIGING .ZUID-BEVELAND' GOES Groenten: per stuk v.interbloemkool 4 st. per kr. 69-100: 6 st per kr 47-91, 8 st. per kr 34-57; 10 st per kr 20-37. 12 st. per kr 26-29. afw. 15-59. Kropsla I 20-26. II 6-16. afw. 12. Per bos: Ra dijs 11-29. Peterselie 22 Per kg: Aard appelen 16. Prei 19-27. Uien 13-16. An- Rabarber 14-23. Peterselie 17. Aardbei- dijvie 45-49. Spinazie I 48-51. EE 9-38. en per doos van 200 gram Regina 1109. VEILING KAPELLE-BTEZELINGE. 12 mei Kaeaardbeien per doos van 200 gr.: Glasa 1 89—99. 2 72—87; Gorella 1 90—106. 2 73-63; Vola 1 87—99. 2 67—87; Red Gauntlet 3 83—93. 2 7fi; Cambridge Vigour 1 85; Seaga Sengana 1 85. Winterbloemkool 1 x 4 74. I x 8 67—83. 1 x8 58—62. 2 x 4 65—78. 2 x 6 36—47. 2 x 8 23—40. 2 x 30 38—23. 2 x 32 30—16. 2 x 15 10—12. afw. 10—25; kropsla 8—9.50, radijs 10—17; pret 17. aardappelen 2 30. 953; 402. voor de bouw van een overdekt instructiebad voor Sehouwen-Dui- veland in Zierikzee. In dat half jaar wil het college van b en w de mogelijkheid onderzoeken voor realisering van een schoolinstruc- tiebad in de eigen gemeente, hetzij overdekt en verwarmd, hetzij open en verwarmd. Het college vraagt voor dat onderzoek een krediet van 5000. B(i het voorstel worden een aantal bezwaren opgesomd tegen het plan van de .Commissie Overdekt Zwem bad Sehouwen-Duiveland'. ,Maar,' 7,0 stellen b en w de raad voor, on danks deze bezwaren besluit u thans nog niet tot definitieve afwij zing van het plan der eommissie, doeh schort u de beslissing voor een half jaar op'. B en w vragen de raad bezwaren uit te spreken tegen het plan van de com missie tien aanzien van de tijd. die het heen en weer reizen tussen de kernen a.n Westerschouwen en Zierikzee vergt en de kosten, die daaraan zijn verbon den. Een derde bezwaar van het college is gericht tegen de vorm van een ge meenschappelijke regeling, waardoor mogelijkheden voor een eigen school- instructiebad niet meer aanwezig zijn. In een uitvoerige toelichting zet het college het eigen standpunt tegenover commissie eens. moeilijk zal zijn van mei tot en met september geschikte instructeurs te krijgen. Verder beaamt het college de stelling van de commissie, dat het plan zeer belangrijk is voor de streek. B en blijven echter van mening dat het reizen teveel tijd en teveel geld zal kosten als men, waar dan ook op het eiland, één centraal bad heeft Het college stelt verder, dat van sub sidiëring niets bekend is. Men ziet wel de mogelijkheid ongeveer 50 procent van rijk en provincie te krijgen, maar de 75 procent, waarop de commissie re kent, acht het college een moeilijk haal bare kaart. B en w van Westerschouwen willen wel helpen aan realisatie van een flink overdekt bad voor de streek in Zierik zee, maar als centraal instruetiezwem- bad voor de leerlingen van het basis- wijzen zij het plan af. Zij blij ven van mening, dat een eigen bad voor Westerschouwen mogelijk zal zijn. Ook al zouden de kosten voor het les geven wat duurder uitvallen in dat ge val, dan nog, zo meent het college gaat er minder tijd verloren met heen en eer reizen en bovendien zouden de in woners meer gebruik kunnen maken van het bad. De raad krijgt overigens onder meer de voorstellen te behandelen voor verbete ring van de verlichting aan de Jan van Renesseweg, wat 16.000.zou kosten en in het" verkavelingsplan D. waar voor men 15.000.nodig heeft. Ver der vraagt het college de raad een principe-uitspraak te doen voor het be houd en de restauratie van het archeo logisch monument ,Het Hoge Burgh' De vergadering begint om half acht." Slachtrunderen p. kc: exlra le 480530. 2e Jew. 425«55. 3e kw. 400 —415: varkens p kg. le lew. 237—260. 2e kw. —257. 5e kW. 247-252. s-ieren p kg 469— worst koeien 390(05; slachtxeugen p. 1315: r.ware varkens p. st. 230—230. Slachtrunderen aanvoer kort, handel vlug. prijzen hoger, varkens aanvoer iets ra" handel kalm. prijzen fijne varkens stijver, slachtzeugen iels gedrukt. VI, AS MARKT ROTTERDAM. 12 mei. Waterroot vlas. lage soorten, f 3.50 ■f 1.70, middensoorten f 1.75f 1.90. best !as f 1,95—f 2.20. dauwroot vlas f 3,20— 1.60. breekvlas 0.80f 3.20. gezwingelde lokken f 0.70—f 0.85. Het aanbod van waterroot vlas is beperkt lagere soorten en enkele partijen in de kleine middenkwaliteiten. In de betere Golden delicious: 75/ 80-81, 70/ 73-75, 65/ 68-72. Jonathan: 70/ 68-71. 60/47-49, Hl grof 50. m fijn 32-35. 65/75 61-62. Aardappelen; Bintje bonken 20. Bintje groce 17, Trena grote 17. Furore grote 17. Nieuwe aardappelen: grote 176, kriel 129. Sla; 14T16 6-7. 18(20 14-26, 19121 23-24. 20/22 19-24, 24/26 22-26. 22 24 21-5 25/27 28-30. 28/30 25-26. 30 32 28. Natuurspinazie 9-35. Postelijn 98-114. Andijvie T 57-72. Spitskool 51-93- Radijs 10-25. Snij selderij kistje 21-23. Smjselde- rij bos 3-8. Sterrekers per doos 18-25 Tomaten A I 10S6-1206,"B I 1140. C 13 s 1930-103S, CC I 672-774. A II 990-1068. B n 1030-1086. C n 864-888. CC H 600- Aardbeien I 96-110. aardbeien n 85-88. Komkommers: 76/ 49-55, 61/76 43-49, 51/61 33-58. 41/51 26-40, 36/41 21-31. Krom per kg 33-37, Stek per ksr 19-37, Winterbioemkool3 stuks per kist 66- 100, 4 stuks per kist 39-100, 6 stuks per kist 36-97, 8 stuks per kist 19-67, 10 stuks per kist 15-45. 12 stuks per kist 12-31, 15 stuks per kist 10-19. Afv,-. merken is geen aanbod. De produktie werd Witlof: B 139, Afw. 128, stek 98-104. gedêeltelljk verkocht, de prijzen bleven on-.10-64. veranderd. Dauwrootvlas en breekvlas wer- Rabarber 12-21. Prei 13-26. Andijvie H den niet aangeboden. 26-50- Boskroten 60-71. De produktie van gezwingelde lokken Is De eerste vroege aardappelen werden klein, het aanbod wordt moeilijk opgeno- aangevoerd door S. v. Soelen, Vrijburg- de marlet is nauwelijks prijshoudend straat 40, Souburg. Het HEINEKEN-agentschap voor 5 SCHOU WEN-DUIVEL AND S vraagt per 1 juni S V voor de maanden juni-juli-augustus leeftijd van 18 tot 40 jaar. melden na 6.30 uur bij groothandel in dranken Dam 6 - Telefoon 2438 - Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 25