■AGENDAh AFWISSELEND WERK ,De student heeft minder rechten dan dienstplichtige' ZOEKT U TELEVISE LEGPUZZLES GRATIS BIJ ZEEUWSCH-VLAANDEREN Autodiefstallen ZWAAR GEWONDE BIJ BOTSING TE TERNEUZEN OPBOUWORGAAN KRIJGT NIEUWE FUNCTIONARIS WONING 5K,ï - T. WATERKLERK TYPISTE MANNELIJKE OF VROUWELIJKE KRACHT VOOR FACTUREERAFD. HULPTELEFONISTE/TELEXISTE JONGSTE BEDIENDE ASSISTENT WERKMEESTER Gemeentelijk zwembad AANKOMEND KANTOORBEDIENDE V au Doezelaar Dobbelaar SUBSIDIES SPORTHALLEN EN VAN EEGHENHUIS KANTEN KLAAR MAALTIJDEN MARKTBERICHTEN rxMSDAG 13 mei I®' Wissal Zeeuwt-Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CHU-SECRETARIS SCHURING IN GOES: rnES - De tachtigduizend stu Ninons land bezitten minder reebten dan lcmand dienst- MHif wordt Inspraak is dan nodig omdat het helemaal een is ,an deze tijd'. D,t kregen de talrijke CHU-leden zaterdag se» tc horen van unieseereta- ris dr H A. Schuring op de m de Pfjjs »an Oranje' te Goes gehou den jaarvergadering van de ka merkring Middelburg van de Christelijk Historische Unie. u..„^nrr ivpps er op dat er ten aan- Drn «n het onderwijs lang een mono- 'hoeft geheerst, in tegenstelling P°, vmoeer beschikken de leidingeeven- f,e XZ nhUet0VfeitVdat "twee voHeges dL;u^jn7(hedCennnTneslprUkgevan dTstu- 1 achtte dr Schuring gewenst, mtcn acmie m»u,ndA' dip hor) niet zi n instemming, spi e- fe' meende dat men zal moeten kornen tot bekorting van de studieduur endat awolri bespaard kan worden met de JÜSJ vMwetenschappelijke msti- referaat over de actuele poli- ffejfe situaue zei dr Schuring voorts, dat "edeputeei-de staten van Zee land met betrekking tot de hennde- van gemeenten een voorbeeld hebben eefeven hoe het niet moet. zijn zoveel klachten op de ele- S mspraak gekomen afs vanuit SSovincie, aldus de Ume-secreUris^ b dTverband wees h,j op eerdoor him -edane uitspraak bij de behande- L van het wetsontwerp in de tweede &«- vaann hij had gezegd, dat bij de herindeling van Zuid-Beveland een maximum aan grenswijzingen en een minimum aan inspraak was bereikt, i"r Schuring was van menmg dat er s-hEalvergroting moet komeD en dat in> moderne aanpak vraagt. Dit mag "kjp- ti5. uitmonden m een enorme ïteaad 'ussen bestuurders en bestuur- dV- Óver de politieke constellatie U' d: Schuuring dat D '66 de partij is'<zewee« die de meeste antwoorden ot Vzen geeft en eigenlijk preten ds- lx' alle partijen maar möe..en o-tp'offca Het Is de partij geweest d'»'z«- sterk startte maar zich aan vSpreSken onttrekt uit eigen belang. Vo!'«as spreker is het progressieve ak- kwri volledig de mist ingegaan. De PPR is eveneens niet aangeslagen. De Unie-secretaris betitelde deze nieuw komer ais een doodgeboren en onecht hnd van de KVP. Daarnaast is de PvdA de laatste tijd het par opgegaan van een partij waarmee men niet wil samen werken Volgens dr Schuring kan ook dez' partij constructieve bijdragen leve ren in het politiek bestel. Spreker vroeg zich af hoe de fractie er uit zal komen te zien als Nieuw-Lmks met zijn pro gramma komt. Zich nader bepalend tot de groep van 18 zei dr Schuring, dat men al ver gevorderd ls met een poli tiek vooruitstrevend programma. In het kader van de bestuurbaarheid zal men er wel voor moeten zorgen dat er geen chaos komt. .Als we naar christelijke politiek stre ven is het de morele plicht om het over leg ..iet te doorkruisen en te fustre- ren', In dit verband zei hij alle begTip te hebben voor de verlangens van de jongerenorganisatie CHJO, maar dan zal ze wel de weg moeten wijzen naar de toekomst en niet naar het verleden. Bepaalde uitlatingen van Koos Huissen tijdens zijn jaarrede te Driebergen ble ken niet de waardering van dr Schu ring te hebben Zn zei hij, dat men zich positief tegenover de partners op dient te stellen. Hij ontkende dat de 18 op een laag pitje zijn gezet Van het kabinet De Jong zei dr Schuring, dat het vele positieve punten heeft maar dat het zich met heeft kun nen maken tot de inzet voor 1971. Br is vooral geen duidelijke probleemstel ling voor de kiezer. De Unie-secretaris kon niet zeggen dat het kabinet slecht heeft geopereerd, maar verheelde niet dit vooral bij het loon en prijsbeleid vraagtekens moeten worden gezet. Dr Schuring kreeg vragen te beantwoor den over inspraak in de industrialisatie, argumentering van herindeling gemeen ten. democratisering van het onder wijs. ontwikkelingshulp met opoffering van eigen veiligheid, wet op het basis onderwijs en het prijsbeleid. Op de vraag, of er een Westerschelde- streekplan dient te komen, zei de heer] C. F. van der Peijl. dat dit opgevangen kan worden door ae havenschappen Secretaris H IJssel memoreerde In zijn jaarverslag dat 1968 voor de ka- merknng een jaar was waarin hard ge werkt is aan het tot stand brengen van een activiteitenpakket waarméde. vandaag, morgen en overmorgen ge-' werkt kan worden. Financieel moest der Peijl, Kloetlnge, A J. Kaland, Mid delburg en D. Dekker, Zaamslag werden als bestuursleden herkozen. In de vaca ture E Dekker. Oostburg komt de heer P. Slager uit Haamstede zal worden in genomen door L. C. Hoogerhuis uit Re- ZEEUWSE KRING BESTUURS WETENSCHAPPEN WIL ÉÉN AFDELING Z.-VLAANDEREN MIDDELBURG Het bestuur van de kring Zeeland van het instituut voor bestuurswetenschappen wil tijdens een bijeenkomst op dinsdagmiddag 20 mei in hotel Rotterdam te Terneuzen, ko men tot de oprichting van één afde ling Zeeuwsch-Vlaander en. Momenteel fungeren nog de afdelingen Oost- en West-Zeeuwsch-Vlaanderen, Het k.i'inigbostuur vraagt zich af of het bij dit ledental, het nauwelijks funge ren van besturen en het ontbreken van activiteiten nog wel wenselijk is beide afdelingen te handhaven. Het voorstel is dan ook één grote krachtiger afde ling op te richten. Tijdens deze vergadering zal de heer L. M. Steketee, gemeentesecretaris van Duiveland een inleiding houden over: .Problematiek na de gemeentelijke her indeling'. Deze bijeenkomst met het ka rakter van een oprichtingsvergadering begint om twee uur. Gewonde na botsing geparkeerde wagen /al gebeurd, waarbij de heer C. Graauw zodanig aan het hoofd gewond raakte, dat hij naar Sint Li du I nazie ken- huis moest worden overgebracht. V. reed komernd uit de richting'Hulst, met zijn wagen op de aan de rechterkant gepar keerde onverlichte personenauto van de heer D. S. uit Hulst. Dokter J F. Ca.s- parie verleende eerste hulp. V's auto werd totaal vernield. De auto van S. werd zwaar beschadigd. MIDDELBURG De afgelopen dagen zijn op diverse plaatsen auto's gesto len, onder andere van de arts M. L. var der Moer in Arnemuiden, die deze auto mét contactsleuteltje erin voor zijn woning had laten staan omdat hij ver wachtte nog te worden weggeroepen. De auto, die zondagnacht werd gesto len, ls maandagmorgen in Rotterdam teruggevonden. Een eveneens gestolen auto, eigendom van M. van W. uit Mid delburg, werd door de Middelburgse po litie maandagmorgen om half zes teruf gevonden in een sloot langs rijksweg 5> Ook een auto werd gestolen in Kortge- ne en pogingen tot autodiefstallen wer den ondernomen in de Middelburgse Lazarij- en Bre est raat. TERNEUZEN -- De in Vlissingen >n pension zijnde B. P. uit Geleen is maan dagmorgen omstreeks kwart voor 12 zeer zwaar gewond geraakt, toen hij op het kruispunt St.-Anna nabij Terneu zen met zijn auto in botsing kwam met een auto, bestuurd door J. A. H. uit Pa- Dinsdag 13 mei GOES Prins van Oranje, bijeenkomst piaueianasvTouwen. 8 uur hearing jeugdbeleid in Goes in jongerencentrum .De Veste'. MIDDELBURG Molenwater, 9-17 uur: miniatuur Walcheren. UISSQiGEX De Brug, diploma- uiueiking veilig verkeer. MIDDELBURG Opnieuw is in d>' staten van Zeeland de structuur ran het provinciaal opbouwnrgaan stich ting Zeeland aan de orde geweest.] In verschillende fracties bestaan daartegen nogal wat bezwaren, maar die verhinderden gisteren aan het eind van de zitting niet de beslis sing om een tweede functionaris voor de samenlevingsopbouw- aan te stel len. De kosten aan "n dergelijke aan stelling verbonden belopen op Jaar basis f28.600. Het rijkssubsidie daar van afgetrokken resteert voor de pro vincie een netto-tekort van f 1.300. Het aantal projektec van samenie- vingsopbouw in Zeeland is in 196% sterk gestegen, zo lichtte het col lege van gs toe en daarom werd het dringend gewenst geacht dat deze functionaris aan het personeelsbe stand van de stichting zou worden toegevoegd. Toen gedeputeerde J. v. den Bos een uiteenzetting had ge geven over de stand van zaken in deze sector bij het provinciaal op houworgaan en had aangekondigd dat bij het ministerie een nieuwe subsi dieregeling in de maak is gingen d? staten (met uitzondering van de Boerenpartij) met de aanstelling ak koord. Min of meer onder het motto dat de heer P. A. Roels (pvda) ver tolkte: .Laten we nu alsjeblieft doen wat gebeuren moet. De structuur van de stichting kunnen we dan nog wel eens in een aparte vergadering be kijken'. Gs-lid Van den Bos achtte daartoe de volgende begrotingsbe handeling het meest geschikte tijd stip. Zoals gezegd: er werden pogin gen ondernomen om een beter in zicht In de structuur en de perso- neelsopbouw van het provinciaal op- bouworgaan te verkrijgen. De heer W. C. A. M. van Dongen (kvp) deed dat. toen hij het fiat van zijn fractie afhankelijk stelde van het antwoord van het college. Hij vond dat duidelijk beleid rondom dit moet komen. De heer J. A. van nekom (ar) volgde hem erin. toen hij de vrees uitsprak dat zelfstan digheid van de vier raden van het opbouworgaan met de personeelsvoor ziening op de duur toch wel eens teveel van de financiële krachten van de provincie zou kunnen vergen. Maar per slot van rekening kon men el kaar toch wel vinden in een goed keuring van het voorstel van gs. Atletiekwedstri j den Vrijdag vinden op sportprak .Bannink' mmerkamp atletiekwedstrijden plaats voor leerlingen bij het voortgezet on derwijs. nderdelen ijn hardlopen, i hoogspringen, verspringen, kogelstoten len balwerpen. De wedstrijden worden georganiseerd door de Nutsspaarbank. ter gelegenheid van het 150-jarig be staan. Naast de bekers en medailles voor de scholieren, zijn er enige aan trekkelijke geldprijzen voor de scholen. ADVERTENTIE POL YETHERPL ATEN, in dik of dun, in alle gewenste maten heel geschikt voor caravan- en bootkussens en verder voor vele stoffeerdoelelnden. Diverse prijsklassen - Uit voorraad leverbaar r J'j - IfLEfOON (ons-t) 2<9i - VLISSINO£N pendrecht. H. werd licht gewond. P. kwam uit de richting Terneuzen en H. uit de richting Sluiskil. De auto van P. tolde de berm in, terwijl de auto van Hna eerst op de weg een draai te heb ben gemaakt, achteruit de berm in schoot. De bestuurders, die beiden uit gebracht naar het Terneuzen. Na behandeld te zijn kon H. naar huis terugkeren. Beide auto's werden totaal vernield. Op de foto: de zwaar gehavende auto van P. in de berm. M. A. Elderson neuroloog-psychiate.r GEEN SPREEKUUR op woensdag 14 mei in het Groene-Kruisgebouw te Oostburg. Te huur gevraagd: in Terneuzen of directe omgeving Brieven onder nr. D 229, PZC, Terneuzen. Voormalig weeshuis Singel- v en 19'21 uur: ten- m* -Zeeland, heraldisch-genea- Bockhandel Van Geyt, 9-12 Dolf Jaspera' UntoonstellinS w*rken hiaDoL.BI,R(i Rijksarchief Zee- mniX 'eters,raat 38. 9.30-12-30 en hnd7n/ÏÏÜL tentoonstelling- ,Zee- and en de Dordtse synode 1618-1619'. P3fl pnn"?-Um' Wagenaarstraat, 10- ken Trh UU,r: tentoonstelling wer- vfn *J?n88ard en Jan Jongschaap. 1017 m?r e,m ,en JulUn?' Delft. Heeren onstellinS werken Hans "/''i Galerie Troutzaerte, 5. H°jaTar.ÜRG Ledel' 20 uul" Shalako. Luxor' 20 uur: H«t' ehargeLvflnEa T AUiarabra, 20 uur: De van de lichte brigade. 14 jaar STJ?» OF DICHTINGEN OVER nc 2; C' VAN OORSCHOT P/A PZC - VIISSINCEN TEL. 011 -51 <4 Goed loon 5-doagse werkweek in een bedrijf dat zich steeds uitbreidt en dus gunstige perspectieven biedt? Komi u don bij ons eens informeren. Voor volgende functies roepen wij sollicitanten op. Opleiding: minstens mulodiploma en typen, kennis van moderne talen, vooral Engels en Duits. Ervaring in zeevaart strekt tot aanbeveling. Voor opleiding directie-secretaresse Oplediing: mulo en typen en steno Nederlands. Opleiding: mulo-A en typen voor nauwkeurig werk. Opleiding: mulo A of B en typen. Voor communicatiediensten. Leeftijd minstens ló jaar. Vergoeding voor brommergebruik. Voor alle functies geldt: 1 1 dagen vakantie per jaar en 6 snipperdagen Anciënniteitsregeling Pensioenregeling 6 vakantietoeslag 2 kerstgratificatie Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, aan NV Aug. de Meyer Zn, Kantoor Westkolksfraat 2224, Terneuzen. Ook 's avonds of op zaterdagmorgen na telefonische af spraak. Tel. 3176. De Stichting beschuttende werkplaatsen ,Midden-Zeeuwsch- Vlaanderen' te Terneuzen vraagt per 1 juli 1969 in hoofdzaak belast met transport Rijbewijs CD vereist. Gedacht wordt aan een energiek persoon met technisch inzicht en sociale belangstelling. Aanstelling: in vaste dienst met een proef tijd van één jaar Salaris 727,- tot 90S,- per maand, excl. vakantietoeslag. Premie AOW/AWW komt voor rekening van de stichting Aanstelling boven het minimum is mogelijk. Vcrplaatsingskostenbesluit. IZA en premie- spaarregehng zijn van toepassing. Sollicitaties met opgave van referenties te richten aan het bestuur, binnen 8 dagen na heden in te dienen bij de directeur, Industrieweg 6, Terneuzen. Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend, dat het gemeentelijk zwembad aan de Zandstraat voor het publiek zal worden opengesteld op ZATERDAG 17 MEI 1969 OPENINGSTIJDEN op werkdagen van 9.00-12.00 u. en van 13.30-19.30 u- op zaterdagen van 9.00-12.00 u. en van 13.30-18.00 u. op zondagen van 14.00-18.00 u. ZWEMLESSEN: TOEGANGSPRIJZEN volwassenen 0,80, kinderen 0,50 abonnementen resp. 37,50, 15,-, 7,50 Burgemeester en wethouders van Hulst: de burgemeester, P. Molthoff. de secretaris, J. F. van Denderen. GEVRAAGD een (mannelijk of vrouwelijk) leeftijd 18 jaar Enige kennis van boekhouden strekt tot aanbeveling. Staten akkoord met: Positieve reacties MIDDELBURG Met enkele korte discussies hebben de staten van Zee land maandag hun fiat gegeven aan een tweetal suhsldlevoorstellen. Voor de houw en Inrichting van elk van do sporthallen In Goes, Terneuzen en Hulst werd een bijdrage k fonds Cerdu van 100.000,- verleend tilt et fonds ten behoeve van de ontwik keling van do provincie. Aan de stichting vormingscentrum ,Van Ee- ghenhuis' te Aardenburg werd met ingang van 1 januari jl. een subsi die toegekend van 10 pet over de bijdrage, die hel rijk verleent met een maximum van 12.500,-. Gedeputeerde M. J. van Poelje was blij dat de staten zo positief rea geerden op het sporthallen-voorstel, had ars W. R. V. Dusarduijn kondigde vast aan dat zijn fractie ook akkoord zou gaan met soortge lijke subsidievoorstellen voor Oost burg en Zierikzee. Ook de heer D. Geuze fari deed dit. Ch-woordvoer der C. J. Buurman sprak de hoop uit dat via deze sporthallen meer men sen bij de actieve sporten worden be trokken en de heer R. Hol kwam de Instemming van de PvdA vertolken. Alleen de heer C. Boender (sgp) toonde zich met zijn fractie om principiële redenen tegenstander. Het speet gedeputeerde Van Poelje dat het college in gebreke was ge bleven b:j het overleggen van een ur gentieschema voor ae sporthallen. In september 1966 al toegezegd. Maar hij verzekerde de heer Dusarduijn. die daarnaar had ge- beslist niets had te r heimzlnnig-doenerij'. Van Eeghenhuis huls' te Aardenburg, zoals gezegd. Met uitzondering van de fractie van de boerenpartij. Het college van gs had zich overigens de vraag gesteld of geen termen aanwezig waren voor een nauwe samenwerking tussen het oecumenisch vormingscentrum He- de nesse' en het ,Van Eeghenhuis'. De woordvoerders uit de staten fracties waren het daarmee wel eens, maar zij wilden deze wens Wj de toekenning van het subsidie toch niet als een soort stok achter de deur zien. De heer J. A. van Benne- kom (ar) deed dat bijvoorbeeld, hoe wel hij de hoop uitsprak dat beide instellingen elkaar op zoveel moge lijk terreinen zullen vinden en het nog eens tot een samensmelting zal komen. Een waarschuwing tegen .drang* in deze richting liet ook drs W. R. V. Dusarduijn noren, die stelde: ,Wie het kleine Van Eeghenhuis niet waardeert is het grote Hedenesse niet weert*. Instemming ook uit de andere hoeken van de statenzaal en een tevreden gedeputeerde A. L. van Geesöergen in zijn antwoord. ADVERTENTIE OMGA VEILING BERGEN OP ZOOM 12 mei: aardbeien glas 48-1 08 per doos je: bloemkool 15-1.30; snijbonen 3 16- 373: princessenbonen 5.50-6 20: kom kommers p kg 62: savooie kool 91-1.14; bospeen 51-59; postelein 61; prei 15-38; 15-38; raapstelen 15; rabarber 4-12; radijs 10-17; paragon 19-25; bosselder dijs 10-17; paragon 19-2o; bosselder 1-13; sla 6-23; spinazie 9-13; tomaten a-20 p ons; peterselie 33-37: uien 13-14; witlof 1.04-1.44; Golden Delicious 39-75; Jonathan 31-60; Saint Remy 16-37. EXPOBTVEELIN'G BERGEN OP ZOOM 12 mei: exportsla aanvoer 40.000 stuks. 12-15 kg 6.00 en centrale: 15 kg no 9.00-22-70; spinazie 9-11: radijs 13-16 snijbonen 3 32-3.73; glas aardbeien I 66-1.08; idem II 48-73 p doosje. ASPERGEVEILJNG BERGEN OP ZOOM 12 mei aanvoer 1000 kg. AA extra 500: AA I 3.80: A extra 4.20: A I 3.40: A. afw. 2.70: B extra 3.40; B I 2.70; B afw. 2.30; C extra 2.20: C I 2.00; D I 1.60; E I 2.30; EH 1.70; stek 1.40. VEILINGVERENIGING .ZUID-BEVELAND' GOES Groenten: per stuk winterbloemkool 4 st. per kr. 69-100; 6 st per kr 47-91, 8 st. per kr 34-57: 10 st per kr 20-37, 12 st. per kr 26-29, afw. 15-59. Kropsla I 20-26, n 6-16, afw. 12. Per bos: Ra dijs 11-29. Peterselie 22. Per kg: Aard appelen 16. Prei 19-27. Uien 13-16. An- Rabarber 14-23. Peterselie 17. Aardbei- dijvie 45-49. Spinazie I 48-51. H 9-38. en per doos van 200 gram Regina I 109. VEEMARKT ROTTERDAM. 12 mei. Totale aanvoer 1355; slachtrunderen 053: varkens 402 Slachlrunderen p. ke: extra kw. 510—585. Ie kw. 480—530. 2e kW. 425—465. 3e kW. 400 415; varkens p k?. Ie kw. 257—260, 2e 254—257. 3e kw 247—252; stieren p kg 460— 520: worstkoeien 3»0405; slachtzcugen p. st. 100—215; zware varkens p. st, 210—230. Slachtrunderen aanvoer kort., handel vlug, prijzen hoger: varkens aanvoer Iets ruimer, handel kalm. prijzen fijne varkens iets stijver, slachtzeugen Iets gedrukt. VLASMARKT ROTTERDAM. 12 met Waterroot vlas, lage soorten, f 1,50 f 1.70. middensoorten i 1.75—f 1.80. best vlas f 1.95—f 2.20: dauwroot vlas f 1.20— f 1,60, breekvlas 1 0,30f 13. gezwingelde lokken f 0,70f 0.85. Het aanbod van waterroot vlas ls beperkt tot lagere soorten en enkele partijen de kleine mlddenkwalltelten. In de betere merken !s geen aanbod. De produktie werd' gedeeltelijk verkocht, de prijzen bleven on veranderd. Dauwrootvlas en breekvlas wer den niet aangeboden. De produktie van gezwingelde lokken ls klein, het aanbod wordt moeilijk opgeno men, de markt is nauwelijks prijshoudend. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. 12 mei. Kleiyaardappelen voor het bLanen- land; 3intje. 35-55 mm 19—20. 40 min opw. 19—21. 55 mm opw. 20—22; furore, 40 mm opw. 2022. Klei-aardappelen voor de export: Bintje, 40 mm opw. geer. handel. 35-55 mm 19 20.50. 55 mm opw. 20—22.50; voer-aardappe len 2i. Stemming: binnenland rustig en export flauw. Prijzen (excL omzetbelasting) vastgesteld per 100 kg af bedrijf op auto volgens kwa liteitseisen binnenland cq export. VEILING Zn ilSDRECHT. 12 rneL Andijvie 5976; spinazie 2346; postelein 87—93; uien 22: rabarber 13—17; spitskool 39; sla a 1 13—22. c 1 5—9; komk. pl 6265, 75 pl 57—61. 69 pl 49—50. 50 p! 44—48. 40 pl 40—42. 35 p! 34—40, krom 53—62, [stek 26—53; tomaten a 3.40—3.60. b 9.50— 10. c 8.10—8^0, cc 7,20; racijs rood 21—37; witpunt 3334: selder.i 6li. peterselie 16 25, bos kroten 5457 VEILING KAPELLE-BIEZELINGE. 12 mei Kasaardbelen per doos van 200 gr.: Glasa 1 89—99. 2 72—87; Gore 11a 1 5-3—106. 2 73-33; Vola 1 37—2 67—37; Red Gauntlet 1 3892. 2 76; Cambridge Vigour 1 35: Senga Sengana 1 35. Wwterbloemkool 1 x 4 74. 1 x 6 67-33. 1 x 8 53—62, 2 x 4 65—73. 2 x 0 3647. 2 x 8 23—40, 2 x 10 13—28, 2 x 12 10—16, 2 x 15 10—12. afw. 10—25; kropsla 39,50, radijs 1017; prei 17; aardappelen 2 10. Golden delicious: 75/ 80-81, 70/ 73-75, 65/ 68-72. Jonathan: 70/ 68-71. 60,'47-49, Hl grof 50, IH fijn 32-35. 65/75 61-62. Aardappelen: Bintje bonken 20, Bintje grote 17, Irena grote 17, Furore grote 17. Nieuwe aardappelen: grote 176. kriel 129- Sla: 14/16 6-7. 18'20 14-26, 19/21 23-24, 20/22 19-24, 24/26 22-26, 22/24 21-5 25/27 28-30, 28/30 25-26, 30/32 28. Natuurspinazie 9-35. Posteltyn 98-114. Andijvie I 57-72. Spitskool 51-93. Radijs 10-25. Snijselderij kistje 21-23. Snijselde- rïj bos 3-8. Sterrekers per doos 18-25- Tomaten A I 1086-1206, B I 1140, C 13 930-1038, CC I 672-774, A H 990-1068, B H 1080-1086, C H 864-888, CC n 600- 864. Aardbeien I 96-110, aardbeien n 85-88. Komkommers: 76/ 49-55, 61/76 43-49, 51/61 33-58, 41/51 26-40, 36/41 21-31, Krom per kg 35-37, Stek per kg 19-37. Winterbloemkool: 3 stuks per kist 66- 100, 4 stuks per kist 39-100, 6 stuks per kist 36-9", 8 stuks per kist 19-67, 10 Witlof: B 139, Afw. 128. stek 98-104. 10-64. Rabarber 12-21. Prei 13-26. Andijvie II 26-50- Boskroten 60-71. De eerste vroege aardappelen werden J v. Soelen, Vrijburg-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 23