riGENDta ,De student heeft minder rechten dan dienstplichtige' TELEVISIE LEGPUZZLES GRATIS BIJ KANTEN KLAAR MAALTIJDEN DE BEVELANDEN 0PB0UW0RGAAN KRIJGT NIEUWE FUNCTIONARIS BETEUGELING OEVERAFSLAG VEERSE MEER SUBSIDIES SPORTHALLEN EN VAN EEGHENHUIS Autodiefstallen in Zeeland De Schelde eerste op brandweerwed strijden in Domburg MARKTBERICHTEN BS&xs? - z° «H SPSfg! Luxor'20 uur: Hot- Hearing over jeugdbeleid Goes eu ME. WISSEL BEVELANDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COUSANI 5 CHU-SECRETARIS SCHURING IN GOES: Dr Schuring kreeg vragen te bea.ntv.-oor- f)e tachtigduizend stu- den over inspraak in de industrialisatie, GOEö -uc n j argumentering van herindeling gemeen- -n in ons land bezitten mmuei ten. democratisering van het onder wijs, ontwikkelingshulp met opoffering van eigen veiligheid, wet op het basis onderwijs en het prijsbeleid. Op de vraag, of er een Westerschelde- streekplan dient te komen, zei de heer daten in ons rechten dan C. F van der Peril, dat dit opgevangen Dekker. Oostburg komt de heer kan worden door de havenschannen. T- ®a^!-'n?s Cadzand in de plaats, terwijl de bestuurszetel van de heer kan worden door ae havenschappen. Secretaris H IJssel memoreerde m psfeeTiatHaïïiiSiïï zkTworteil'ïï zijn jaarverslag dat 1968 voord, 8a-door U C. Hoogerhula uit Re- merkring een jaar was waarin hard ge- f /ADVERTENTIE iemand die dienst- X» wordt. Inspraak is dan «k nodig omdat het helemaal een is vand® tijd'. Dit kregen d, talrijke CHU-leden zaterdag- Borgen te horen van uniesecreta- «drH. A. Schuring op de in de PniP vin Oranje' te Goes gehou- den jaarvergadering van de ka- Berkring Middelburg van de; Christelijk Historische Unie. "t IJen eehcerat in tevenstelling; jfJS beschikken de telSmgrcjit»- J Jmvn nu over veel meer infotmd- t vS ho»- feit dat twee volleges fSy niet zijn instemming. Spre- ffSnde dat men zal moeten komen int bekorting van de studieduur en dat; IwUl bSpaard kan «orden met de, gelling van wetenschappelijke insti- W ï^ziin referaat over de actuele poli-1 •feke situatie zei dr Schuring voorts,! ijar «deputeerde staten van Zee- Sd met betrekking tot de bennde- iine ran gemeenten een voorbeeld, hebben gegeven hoe het niet moet.; VerSuojn zoveel klachten op de ele- m£t!ire inspraak gekomen als vanuit provincie, aldus de Unie-secretaris. RTmband wees hij on een door vm vedane uitspraak bij de behande- wrVbet wetsontwerp in de tweede timer waarin hij had gezegd, dat bij KrSÏÏ ZoKl-BevelMd een maximum aan grensw-.jzmgen on een minimum aan inspraak was bereikt Dr Schuring was van mening dat er vsaalvergroting moet komen en dat d'io moderne aanpak vraagt. Dit mag e-hü' a1' uitmonden ui een enorme éW^nd tussen bestuurders en bestuur- j dia Over de politieke constellatie dr Sfhuunng dat D '66 de partij ,s,vc»s die de meeste antwoorden opWin geeft en eigenlijk preten-1 da' alle partijen maar moeten oWnen Het is de partij geweest: d w zeer sterk startte maar zich aan «es?.-êkken onttrekt uit eigen belang. W^eas ®reker is het progressieve ak-j k«Td roUedig de mist ingegaan. GOES tv ppr Is eveneens niet aangeslagen.; sssl Onentatie-avond lend van de KVP. Daarnaast is de PvdA de laatste tijd het nar opgegaan var ^■^l'S^Thurinrk^moonk GOES - De onderwateraportvere- werxen. Volgens dr ^urtng |!nlging .Dolfijn' hield jl vrijdag .Slot werkt is aan het tot stand brengen van een activiteitenpakket waarmede vandaag, morgen en overmorgen ge-! werkt San worden. Financieel moest der Peijl. Kloetinge, A. J. Kaland, Mid delburg en D. Dekker. Zaamslag werden als bestuursleden herkozen. In de vaca- ORKA gingen blijk •ensals afgevaardigden van voetbalver- onderwatersport partij constructieve bijdragen leve- m in het politiek bestel. Spreker vroeg sch af hoe de fractie er uit zal komen te zien als Nleuw-Links met zijn pro gramma komt. Zich nader bepalend tot de groep van 18 zei dr Schuring, dat men al ver gevorderd is met een poli tiek vooruitstrevend programma. Ln het kader van de bestuurbaarheid zal men er we! voor moeten zorgen dat er geen chaos komt. ,Als we naar christelijke politiek stre ven !s het de morele plicht om het over leg niet te doorkruisen en te fustve ren'. In dit verband zei hij alle begrip te hebben voor de verlangens van de jongerenorganisatie CHJO, maar dan zal ze wel de weg moeten wijzen naar de toekomst en niet naar het verleden. Bepaalde uitlatingen van Koos Huissen tijdens zijn jaarrede te Driebergen ble ken niet de waardering van dr Schu- r.n? te hebben. Zo zei hij. dat mer zich positief tegenover de partners op dient te stellen. Hij ontkende dat de 18 op een laag pitje zijn gezet. Van het kabinet De Jong Schuring, dat het vele positieve punten heeft, maar dat het zich niet heeft kun nen maken tot de Inzet voor 1971. Er ia vooral geen duidelijke probleemstel- hoeve' te Kloetinge werd' Ostende' te "Goes een orientatieavond. Aan de hand van de geëxposeerde duik- uitrustingen, foto's en vondsten konden enkele tientallen belangstellenden zich laten voorlichten over de inhoud en de zin van de snel groeiende onderwater sport die, vooral de laatste jaren, mas saal in de Zeeuwse wateren wordt be oefend. De vertoonde kleurenfilm .De Wereld der Stilte' gaf een beeld van het duiken in tropische zeeën, en liet iets zien over het kunnen van de echte .Flip pers', waaraan de Zeeuwse vereniging zijn naam ontleent. De praktische op leiding voor duikers begint aanstaande woensdagavond in het gemeentelijk zwembad te Goes, terwijl de eerste bui tenwaterexcursie voor gevorderden zal plaatsvinden op zondag 18 mei om 10 uur aan het Goese Sas. Bloesemrit van ,de Paardebloem liging ,de Pa? zaterdag de jaar lijkse bloesemrit gehouden door de. bloei ende boomgaarden. Van ,de Albertina- Stig voor de kiezer. De Unie-secretaris kou niet zeggen dat het kabinet slecht heeft geopereerd, maar verheelde niet dat vooral bij het loon en prijsbeleid vraagtekens moeten worden gezet eindpunt van de rit, pelle, Biezelinge en 's-Gravenpolder, on geveer 18 kilometer, was de boerde rij van Buisrogge te Kloetinge. Er na men 66 paarden en pony's aan de rit .deel. In de manege van ,de Paarden- bloem' te Abbekinderen werd een kor te dressuurproef afgenomen, die meebe- palend was voor de uitslag. Een gedeel te van de tocht was puzzelnt. Het tem- Ipo dat moest worden gereden kilometer per uur. Na afloop van de rit werden de prij zen uitgereikt door ir D. van der Have :n het verenigingsgebouw te Kloetinge Bij de pony's kwamen als eerste aan: Ii-, TaT -71 .1 f .-1Dn T - hun belangstelling •nigingen uit de omtrek. Hun felici taties gingen vergezeld van vele ge schenken waaronder drie voetballen. Namens de bond was de heer Bierens uit Middelburg aanwezig. De spelers ontvingen op deze avond een herinne- nngsmedaille terwijl er bloemen waren voor de dames. De trainer van het elf tal. de heer J. van Eijkeren uit Hans- weert, kreeg als blijk van waardering namens de spelers een boekebon aan- :eboden. Verder werd de heer C. Lob- .ezoo gehuldigd vanwege zijn 30-jarlg lidmaatschap van de voetbalverenip-- waarvan 12 jaar als bestuurslid. De Lobbezoo, die tevens 11 jaar secretaris van de voetbalvereniging is werd door de voorzitter een rookstandaard met lectuurbak overhandigd. Na. dit min of meer officiële gedeelte werd de nodige ontspanning gebracht door het Gezel- lentoneel uit Bergen op Zoom met het toneelstuk .Vader heeft een bok gescho ten'. De avond werd besloten met eer gezellig bal onder leiding van de Gold Stars. HANSWEERT Jaarvergadering rhetoricagilde Voorafgegaan door een eucharistievie ring rn de parochiekerk te Hansweert heeft het rhetoricagilde ,De Wijngaerts- rancke' in de zaal Thalia' haar jaar vergadering gehouden. Eerst werd er een koffiemaaltijd genuttigd waarna de bijzonder korte agenda, onder leiding van prins Willem Rijk werd afgewerkt. Er waren geen bestuurs- of ledenmuta ties. Er werd besloten het jaarlijkse reisje uit te stellen tot het najaar. Dan zal er een avondje worden uitgegaan. De plaats van bestemming en de juiste intentie is nog niet voldoende uit de verf gekomen." maar wordt ter beslis sing aan het bestuur overgelaten. De, gilaebroeders «aren zoals gebruikelijk bij de jaarvergadering van hun dames vergezeld. Auto's botsten in de Dorpsstraat De door B. S. uit Herfnkenszand bestuur de personenauto kwam zondagmiddag in botsing met de personenauto, d:o ••verd bestuurd door J. S. uit Goes Dit gebeurde Sn de Dorpsstraat te Hein- kenszand. B. S sloeg linksaf om een inrit in te rijden en versperde daarmee de doorgang voor de Goesenaar. w-.cns auto met de linker voorzijde tegen <le rechterzijkant van de auto van B S. botste. Beide wagens werde beschadigd. Waterschap ,Noord- Bevelandd' vergadert KORGENE Woensdag 21 mei wordt in ,De Korenbeurs' in Kortgene de al- komt de rekening over 1968 en er wordt onder meer een voorstel tot verpachting van een dijk behandeld. Ook is er een voorstel van het dagelijks bestuur de presentiegelden voor het bijwonen van de algemene vergaderingen op 25,- te stellen. De vergadering begint om 2 uur 's middags. KAMPERLAND Jeugddienst KAMPERLAND Volgende week zon dag zal in de Nederlands hervormde kerk te Kamperland een jeugddienst ge houden worden met als voorganger wika T. E. HiensCh uit Goes. Medewerking verleent ook de hoboiste Marion Goed hart. Jongeren zullen de bijbelgedeeltes lezen en de schuldbelijdenis uitspreken. Na de dienst kan men in h'et jhr mr A de Casembroothuis van gedachten -isselen over de inhoud van de preek, die als onderwerp heeft: Belofte en op dracht. Ambtsdragers gekozen KAMPERLAND Zondagmorgen 12 mei heeft de hervormde gemeente van Kamperland gestemd voor de benoeming van ambtsdragers in de vaiatures van de de heer M. Huibregtse, M. J. Bouwens en A. Aarnoutse. Tot ouderling werd ge kozen de heer A. P. de Groote en tot diakenen de heren F. van der Heijde en M. Faasse. Zij kregen hun benoeming 8 dagen in beraad. Kind te water BR LAND raakte het zoontje van kusse bij het spelen te water in de ha ven van Kamperland. Omwonenden door kinderen gealarmeerd, wisten hem met veel moeite op het droge te bren gen. Mejuffrouw Versluis paste mond-, op-mond-beademing toe, terwijl dokter 't Hart werd gewaarschuwd. Deze acht te overbrenging naar het Bergzicht zie kenhuis in Goes noodzakelijk Aanvan-j kelijk vreesde men voor het leven van, de drenkeling, doch later is het gevaar! KAPELLE Collectes Dinsdag 13 mei ae pouys Rwailicn au> n-iaic aan. R Loenhout en J. Zuidhof ide Paar-I HOEDEKENSKERKE debloemtweede waren C. Koopmansj en H. Vleugel (Gouwe Rijers) derde: F. rj puff3 GOES Pnns van Oranje, bijeenkomst Pouwer en T v. d. Velde (Gouwe Rij- plattelandsvrouwen ersj. I De opbrengst van de collecte voor Zon- 8 uur hearinc jeugdbeleid in Goes in de grote paarden was de uitslag: nagloren en Sonnevanck bedroeg te jongerencentrum ,De Veste' 1 J Sinke en J. Ermerins (de Paarde-iHoedekenskerke 137.50. MIDDELBURG Molenwater 9.171 bloem). 2 ir Bruyninck en A. de Jon en.' miniatuur Walcheren 'ge (de Paardebloem), 3 mevr. Van Wal- VUSSDfGEN De Bril" diploma- senl en K- van Nieuwehuize (de Paar- mtrtiking veilig verkeer. I debloem .1. Een extra prijs voor het berijden van een ongezadeld paard ging naai- A. Mos- ran de rijverenlging Krulnin- De rn de hervormde kerk te Kapelle ge houden collecte voor de kas kerke werk bracht 152.32 op. De zendingsbusjes brachten in april j 133.93 op en de Kin- derzorgbusjes bleken 246,30 te bevat ten. Oud-leerlingen tuinbouwschool bijeen KAPELLE De vereniging van oud leerlingen van tuinbouwwintercursussen te Kapelle hield onder voorzitterschno van de heer L. C. Oele rn de ,Ir A. W. van de Plassoheschool' de jaarvergade-! png. Penningmeester J. de Jager kon melding maken van h-u afs'nten van de boeken met een batig saldo. Uit het jaarverslag bleek, dat ln 1968 verschil lende activiteiten werden ondernomen I Het ledental bedraagt momenteel 187.1 Namens de kascontrolecommissie bracht de heer L. Nijsse verslag uit. Tot nieu we leden van deze commissie werden be noemd de heren J. J. van Stel en G. Ruissen. Afscheid werd genomen van de heer L. Willeboer die zich wegens vergevorderde leeftijd niet meer als be stuurslid herkiesbaar had gesteld. Ruim vijftig jaar heeft de heer Willeboer zit ting in het bestuur gehad. Niet alleen verd hij bedankt voor het vele werk dat hij in het belang van de K t else tuin bouw heeft gedaan, hij kreeg van de vergadering ook het ere-lidmaatsc'na.p. In zijn plaats werd tot bestuurslid be-! noemd C. Wisse Jzn. De heren A J Berman en J. de Jager werden als be stuursleden herkozen. De subsidie voor dit jaar vastgesteld op 25.De ver- gadering besloot om ook d.t jaar «eer enkele excursies te maken onder an dere naar de kleinfruitteeltproeftuin te Kapelle, de proeftuin te Wilhelminadorp en de Flevopolder. «-aar men enkele fruitteeltbedrijven zal bekijken. MIDDELBURG Opnieuw Is In de staten van Zeeland de structuur van liet provinciaal opbouworgaan stich ting Zeeland aan de orde geweest- In verschillende fracties bestaan daartegen nogal wat Iwzwnren. maar die verhinderden gisteren aan het eind van de zitting niet de beslis sing om •■en tweede functionaris voor de siimenlevingsoplMuw aan te stel-| len. !>e kosten aan 'n dergelijke aan stelling verbonden belopen op jaar basis f28.600. Het rijkssubsidie daar van afgetrokken resteert voor de pro vincie een netto-tekort van 1.300. Het aantal projekten van samenle vingsopbouw tn Zeeland is m 1968 sterk gestegen, zo lichtte het col lege van gs toe en daarom werd het dringend gewenst geacht dat deze functionaris aan het personeelsbe stand van de stichting zou worden toegevoegd Toen gedeputeerde J v. den Bos een uiteenzetting had ge geven over de stand van zaken in deze sector bij het provinciaal op houworgaan en had aangekondigd dat bij het ministerie een nieuwe subsi dieregeling in de maak is gingen de| staten (met uilzondering van dei Boerenpartij) met de aanstelling ak koord. Min of meer onder het motto dat de heer P. A. Roels (pvda) ver tolkte: .Laten we nu alsjeblieft doen wat gebeuren moet. De structuur van de stichting kunnen we dan nog wel eens in een aparte vergadering be kijken'. Gs-lid Van den Bos achtte daartoe de volgende begrotingsbe-l handeling het meest geschikte tijd-j stip. Zoals gezegd: er werden pogin gen ondernomen om een beter in-] zicht in de structuur en de perso-j neelsopbouw van het provinciaal op-i bouworgaan te verkrijgen. De heerj W. C. A. M. van Dongen (kvp) deed] dat. toen hij het fiat van zijn fractie afhankelijk stelde van het antwoord van het college. Hij vond dat er een) duidelijk beleid rondom dit orgaan j moet komen. De heer J. A. van Ben-, nekom (ar) volgde hem erin. toen; hij de vrees uitsprak dat zelfstan-' digheid van de vier raden van het opbouworgaan met de personeelsvoor ziening op de duur toch wel eens teveel van de financiële krachten van de provincie zou kunnen vergen. Maar per slot van rekening kon men el kaar toch wel vinden in een goed keuring van het voorste! van gs. MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van het waterschap Walcheren stelt de algemene vergadering voor om de helft van de kosten, die Veere moet dragen (rond 90.000) op 't plan ter beteu geling van de oeverafkalving van het Veer se Meer uit te voeren, voor haar re kening te neinen. met een maximum tot 50.000,-. Het dagelijks bestuur wijst er op. dat| de verwachting, dat de oeverafslag na: de afsluiting van het Veerse Gat tot| stand zou komen, niet bewaarheid is In feite is reeds sedert enkele jaren de noodzaak aanwezig, dat hier ter be scherming van het «■aterschap zij het dat het hier een tweede waterkering betreft maatregelen getroffen wor den. Vrouwenpolder liet in 1965 een plan ontwerpen, dat echter door ver schillende omstandigheden nog niet is uitgevoerd. Het njk is thand bereid de be'ft van de kosten van het werk 300.000 to taal) voor zijn rekening te nemen, ter wijl Het Veerse Meer bereid is 60.000 bij te dragen. .Wanneer "Veere h.er niet tot maatre gelen zou hebben besloten zou ons wa terschap genoodzaakt zijn geweest ter plaatse «-erken uit te voeren, waarvan de kosten eerder hoger dan lager gele- fen zouden hebben', laat het dagelijks estuur de algemene vergadering niet weten. ADVERTENTIE POLYETHERPLATEN/ in dik of dun, in alle gewenste maten heel geschikt voor caravan- en bootkuh.sena en verder voor vele atoffeerdoeleinden. Diverse prijsklassen - Uit voorraad leverbaar r 36 - IELEFOON (OI1&4J 2491 - VlfSSrNGD Staten akkoord met: Positieve reacties MIDDELBURG Met enkele korte discussies hebben tic staten van Zee land maandag bun flat gegeven aan een tweetal subskllevoorstellen. Voor do bouw en Inrichting van elk van de Sporthallen in Goes, Terneuzen en Hulst werd een bijdrage it fonds perdu van 100.000,- verleend uit het fonds ten behoeve van de ontwik keling van de provincie. Aan de stichting vormingscentrum ,Vnn Ee- ghenhuis' te Aardenburg werd met ingang van I januari jl. een subsi die- toegekend van 10 pet over de bijdrage, die het rijk verleent met een maximum van 12.500,-. Gedeputeerde M J. van Poelje was blij dat de staten zo positief rea-i feerden op het sporthallen-voorstel, o had ars W. R. V. Dusarduijn (kvp) gesteld dat het ging om een .spectaculair besluit, dat in belang-1 fracties waren het daarmee wel eens, maar zij wilden deze wens bij de toekenning van het subsidie toch niet als een soort stok achter de deur zien. De heer J. A. van Benne- kom (ar) deed dat bijvoorbeeld, hoe wel hij de hoop uitsprak dat belde instellingen elkaar op zoveel moge lijk terreinen zullen vinden en het nog eens tot een samensmelting zal komen. Een wa. deze richtini Dusarduijn horen, die stelde: ,Wie het kleine Van Eeghenhuis niet waardeert is het grote Hcdenesse niet weert'. Instemming ook uit de andere hoeken van de statenzaal en een tevreden gedeputeerde A. L. van Gee^>ergen ln zijn antwoord. kondigde vast aan dat zijn fractie ook akkoord zou gaan met soortge lijke subsidievoorstellen voor Oost-] burg en Zierikzee. Ook de heer D. Geuze (ari deed dit. Ch-woordvoer- der C. J. Buurman sprak de hoop uit; dat via deze sporthallen meer men sen bij de actieve sporten worden be-; trokken en de heer R. Hol kwam de, instemming van de PvdA vertolken. 1 Alleen de heer C Boender (sgpU toonde zich met zijn fractie om' principiële redenen tegenstander. Het speet gedeputeerde Van Poelje dat het college in gebreke was ge- bleven bij het overleggen van een ur-1 gentieschema voor de sporthallen, in! september 1966 al toegezegd. Maar: hij verzekerde de heer Dusarduijn.! die daarnaar had gevraagd dat dit, beslist niets had te maken met ,ge- heimzinnlg-doenerlj*. Van Eeghenhuis De statenleden stemden ook in met het subsidie aan het .Van Eeghen huis' te Aardenburg. zoals gezegd. Met uitzondering van de fractie van de boerenpartij. Het college van gs had zich overigens de vraag gesteldl of geen termen aanwezig waren voor een nauwe samenwerking tussen het oecumenisch vormingscentrum ,He-l denesse' en het .Van Eeghenhuis'.] De woordvoerders uit de staten- DOMBURG Zaterdag zijn in het leegstaande schoolgebouw in de Hee renstraat in Domburg wedstrijden ge houden voor bedrijfs- en gemeentelijke brandweren. In de categorie bedrijfs- brandweren behaalde de hrandweergroep van de Koninklijke Maatschappij de Schelde de eerste prijs met 545 pun ten. De bevelvoerder van deze ploeg de heer J. Kikkert n»ocht de prijs voor de beste bevelvoerder in ontvangst ne men. Van de gemeentelijke brandwe ren behaalde de brandweerploeg van de gemeente Missingen de eerste prijs in de categorie gemeentelijke brandweren met 516 punten. De tweede prijs was weggelegd voor de groep alt de gemeen te Middelburg met 509 punten. De be- velvoerderprijs in deze eategorie ging naar de heer P. Boogaard van de hrand weergroep Valkenisse. De opdracht die alle groepen moesten vervullen was het redden van een be wusteloos geraakt persoon uit een brandend lokaal. Daarna moest de brand worden bedwongen. De burgemeester Domburg, de heer F. G. Sprenger BHII over 'es ta tl es. De wedstrijd leider, commandant D. Taekema van de Goese brandweer, bracht dank aan al len die aan deze wedstrijd hadden deel genomen. De hrandweergroep van de Koninklijke Maatschappij de Schelde e de hrandweergroep Vlissinj MIDDELBURG De afgelopen dagen zijn op diverse plaatsen "auto's gesto len. onder andere van de arts M. L. van der Moer in Arnemuiden, die deze auto, mét contactsleuteltje erin voor zijnl woning had laten slaan omdat hij ver wachtte nog te worden weggeroepen. De auto, die zondagnacht werd gesto- Bejaardensoos De bejaardensoos te 's-Heer-Abtskerke kwam voor de laatste maal in dit sei zoen bijeen Op uitnodiging van de soos te 's-Gravenpolder wil men nog een be zoek brengen op een bijeenkomst die daar deze week wordt gehouden. Het plan beslaat dat de bejaardenclubs van 's-Gravenpolder. Nisse en 's-Heer- Abtskerke binnenkort een bezoek bren gen aan- het paleis Soestdijlc waar zij door de koningin zullen worden ontvan gen. NIEUWDORP Loodsentoernooi TERNEUZEN Nier de heer Nieuw- derp. maar de heer Van der Lei heeft de opbrengst van het ioodsenvoetbal- toernoo. ;n Terneuzen overgedragen aan d<j stichting Varenscentrum Kanaalzone. Verder bedroeg de opbrengst van dat toernooi niet 6000 gulden maar 600 gul auto, eigendom van M. van W. uit Mid-| delburg!werd door de Middelburgse po-] litie maandagmorgen om half zes terug gevonden in een sloot langs rijksweg 58. Ook een auto werd gestolen in Kortge-j ne en pogingen tot autodiefstallen wer-i den ondernomen in de Middelburgsej Lazarij- en Breestraat. - r ngen zullen op 21 juni deelnemen aan de gewestelijke wedstrijden te Middelburg. De totale uitslag: Bedrijfsbrandweer: 1 KM de Schelde 545 punten (bevelvoerder 158 punten 1; 2 PTT Middelburg 474 punten (bevel voerder 124 p.); 3 PTT Vlissingen 471 punten (bevelvoerder 120 p.). Gemeentelijke brandweren: 1 Vlissin gen 516 p. (bevelv. 144 p 2 Middel burg 509 p. (bevelv. 144 p.); 3 Nieuw dnt-Joosland 503 p. (bevelv. 144 j velv. 145 p.); 8 Oostkapefle 464 p. (be- bevelv. 143 p.I: 6 Domburg 484 p. (be- veSv. 139 p.); 7 Zoutelande 472 p. (be velv. 145 p.); 8 Oostkapelle 464p. (be velv. 127 p.); 9 Arnemuiden 451 p. (bevelv. 109 p.). P Kg .-een 51-59; postelein 61; prei 15-38: 15-38: raapstelen 15; rabarber 4-12: seiman GOEs Voormalig weeshuis Singel- °-12. 14-1T en 19.21 uur. ten_ ioelsch 'anc'' heraldisch-genea- Hl LST Boekhandel Van Geyt, 9-12 DM jjJfperjr: tentoonstelling werken b!tfDsLPpR.G Rijksarchief Zee-] Si tPletos,raal 38- 9.30-12 30 en H?'1'30 "ur: tentoonstelling ,Zee- land en de Dordtse synode 1618-1619' SS1 ï??-""1, w«genaarstraat. 10- w.n i1llur: tentoonstelling wer-, Van Rants arci en Jan Jonsschaap.1 ,en JuUin£. '-ange Delft,; Hecren tent00nstellinS werken Hans] ÏRTI - T'outzaerte. rinaTimm ',)"st0llin- «eiken Fran-' Citroen Ja",,les Siegers en Paul j Gols20 alle Eertijden. f'n meisje, 18 jaar""H°C' veraler de 2VU °Pcnbare voorstelling van 14°jS°RG Ledel- 20 uur: Shalako, charge' van" dn Ti ^!ha|ubl'a- 20 uur: De va" de lichte brigade, 14 jaar. of inlicht,ncen ovaT nc T^r G VAN OORSCHOT P/A r^VUSSINGEN.TEL 0II84-SM4 Vanavond dinsdagavond wordt in het jongerencentrum .De Veste' aan de Keizersdijk in Goes een hearing gehou den met betrekking tot de opzet van een modern jeugdbeleid. Hiertoe zijn uitgenodigd vertegemvoordïgers van het gemeentebestuur, jongerenorganisaties en vooral ook vertegenwoordigers van die jongeren die niet in bepaalde orga nisaties wensen te zitten Uitgangspunt voor de discussie zal zijn een enquête die door een werkgroep vanuit de Goese Jeugd Gemeenschap is gehouden onder jongeren van Goes en omgeving. Teder die geïnteresseerd is in hedendaagse jeugdvoorzieningen is welkom. De bijeenkomst begint om 8 'MWENDIJKE Oohalen huisvuil ln verband met de Hemelvaartsdag wordt het huisvuil in Krabbendijke in plaats van donderdag 15 mei, woensdag 114 mei opgehaald. Voetbalvereniging Krabbendijke vierde 30-jarig bestaan IIn het .Cultureel Centrum' te Krabben- 'i '-<■ werd op feestelijke wijze het -ig bestaan van de voetbalvereni ging Krabbendijke gevierd. Deze fees-] olijke omstandigheid werd nog ver hoogd door het pas verworven kampioen-1 1 schap van de vereniging. Tijdens de re-I 1 ceptie gaven vele plaatselijke vereni-1 VEILING BERGEN" OP ZOOM 12 mei: aardbeien glas 48-1.08 per doos je" bloemkool 15-1 30: snijbonen 316- -3.73: princessenbonen 5.50-6.20: kom-; kommers p kg 62; savooie kool 91-1.14; posl radijs 10-17". paragon 39-25: bosselder] 10-13: sla 6-23: spinazie 9-13: tomaten; 9-20 p ons; peterselie 33-37; uien 13-14;- witlof 1 04-1 44: Golden Delicious 39-75:, Jonathan 31-60: Saint Remy 16-37. EXPORTVEILING BERGEN" OP ZOOM 12 mei: exportsla aanvoer 40 000 stuks. 12-15 kg 6 00 en centrale: 15 kg no' 9.00-22-70: spinazie 9-11: radijs 13-16 snijbonen 3.32-3.73" glas aardbeien I 66-1.08; idem II 48-73 p doosje. .ASPERGEVEILING BERGEN OP ZOOM 12 mei aanvoer 1000 kg. AA extra 500: AA I 3.80: A extra 4.20; A I 3.40; A. afw. 2.70: B extra 3.40; B I 2.70; B afw. 2.30: C extra 2.20: C I 2.00: D I 1.60; E I 2.30: EII 1.70; stek 1.40. VEILINGVERENIGING ,Zl ID-BFA ELAND' GOES Groenten: per stuk vvinterbloemkool 4 st. per kr. 69-100; 6 st per kr 47-91. 8 st. per kr 34-57: 10 st per kr 20-37. 12 st. per kr 26-29, afw. 15-59. Kropsla I 20-26. II 6-16, afw. 12. Per bos: Ra dijs 11-29. Peterselie 22 Per kg: Aard appelen 16 Prei 19-27. Uien 13-16. An-I Rabarber 14-23. Peterselie 17. Aardbei-" dijvie 45-49, Spinazie I 48-51. II 9-38. en per doos van 200 gram Regina I 109 AARDAPPELBECRS ROTTERDAM ;2 mei. Klelyaardappelen voor het blnnen- 'ana. 3intje. 35-55 mm 1»—20. 40 mm op»-. 1921. 55 mm opw. 20—22; Kurore. Vj mm opw. 20—22. Klel-aardappeler» voor de export: Bintje, 40 aim opw. geen nandel. 25-55 m:n 20.50. 55 .mm opw. 20—22.50: voer-aardappr- ien 2Stemming: binnenland na:;? en export flauw. Prijzen lexcl omzetbelasting) vastgesteld per 200 kg af bedrijf op auto volgens kwa liteitseisen binnenland cq export VEILING ZWUKDRECHT. 12 mei. Andijvie 59—T'.; spinazie 23*9; postelein 3793: uien 22; rabarber 1317, spitskool 89: sta a 2 13—22. c I 5—9. komk. 90 pi 62—68. 75 pi 57—61. 60 pi 49—50. 50 p! 44—48. 40 p] 40—42, 35 pi 3440. krom 58—61, stek 26—53; tomaten a 8.40—3.60. 'o 9.90— 20. e 8.108A0. cc 7.20: radijs rood 21-37; wit punt 33—34 ;e!df:r.j 6 peterselie SS —25: boskroten 54—57 VEILING KAPELLE-BIEZELINGK !2 mei Kasaardbelen per doos van 200 gr Glasa 1 39—99, 2 72—87. Goreila 3 95—106. 2 73—83; Vola 2 87—99, 2 67—37; Red Gauntlet 8391, 2 76: Cambridge Vigour 2 35; Senga Sengana 1 85. Winterbloembool 1 x 4 74. 2 x 6 67—83, 1 x 8 53-62. 2 x 4 65—73. 2 x 8 36—47. 2 x 8 23—40. 2 x 20 38—23, 2 x 32 20—16, 2 X 15 10—1L afw. 10—25; kropsla 89.50. radijs 30—17; pre: 17; aardappelen 2 30 80-81, 70/ '5. VEE Golden delicious; 65.' 68-72. Jonathan; 70/ 68-71. 60.'47-49, III grof 50. in fijn 32-35, 65/75 61-62. Aardappelen; Bintje bonken 20, Bintje groie 17. Irena grote 17, Furore grote 17. Nieuwe aardappelen: grote 176, kriel Slachtriu 402 129- -530. 2e Diamanten huwelijk in Heinkenszand HEINKENSZAND Onder gro te belangstelling vierde het- echt paar J. Traas-Meeuwee maandag middag in het hervormd verrn. Oingsgebouw ie Heinkenszand hel 65-Jarig huwelijksfeest. De heer I. Traas is 90 jaar, zijn echtge note 86. Zij zijn nog goed gezond, 's Middags werd mei het bruids paar en familie een rondrit ge maakt door bloeiend Zuid-Beve land en xoerd de geboorteplaats 'mend burgeme- meester'mr .11. Bomers van Hot- dekenskerke. ctra kw 540-585, 5—483. 3e kw. 400 v. 257—260, 2e kw, 234—257 3e kw 247-252; stieren p kg 460—' 520; worstkoelon 390—405: sluchtzeugen p. st. 190—215; zwnro varkens p. st. 210—230. Slaehtriinrlei-en aanvoer kort, handel vlug, prijzen hoger, varkens aanvoer iets ruimer. prijzen fijne varkens iets zeugen Iets gedrukt. HARKT ROTTERDAM vlas is beperkt elc parUjen In i. In de betere produktie werd 1 De produktie van gezwingelde lokken Is i klein, het aanbod wordt moeilijk opgeno- men. de markt ia nauwelijks prijshoudend. Sla: 14/16 6-7. 18/20 14-26, 19/21 23-24, 20/22 19-24, 24/26 22-26, 22/24 21-5 25/27 28-30, 28/30 25-26, 30/32 28. Natuurspinazie 9-35. Postelijn 98-114. Andijvie I 57-72. Spitskool 51-93. Radijs 10-25. Snijselderij kistje 21-23. Snijselde- rij bos 3-8, Sterrekers per doos 18-25- Tomaten A I 1086-1206, B I 1140. C 13 930-1038. CC I 672-774. A II 990-1068, B H 1080-1086. C H 864-888. CC II 600- 864. Aardbeien I 96-110. aardbeien TI 85-88. Komkommers: 76/ 49-55, 61/76 43-49, 51/61 33-58, 41 51 26-40, 36/41 21-31, Krom per kg ZZ-~. Stek per kg 19-37. Winterbloemkool3 stuks per kist 66- 100. 4 stuks per kist 39-100. 6 stuks per kist 36-97. 8 stuks per kist 19-67. 10 stuks per kist 15-45. 12 stuks per kist 12-31, 15 stuks per kist 10-19. Afw. Witlof; B -139. Afw. 128, stek 98-104. 10-64. Rabarber 12-21. Prei 13-26. Andijvie II 26-50- Boskroten 60-71. De eerste vroege aardappelen werden aangevoerd door S. v. .S oei en, Vrjj burg straat 40, Souburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 21